administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Czynności spółdzielni na rzecz mieszkańców

Czynności spółdzielni na rzecz mieszkańców

Czynności spółdzielni na rzecz mieszkańców

Od początku obowiązywania nowej ustawy o VAT zwolnieniem od podatku są objęte niektóre działania spółdzielni mieszkaniowych. Zakres tego zwolnienia zawsze budził wątpliwości, jednak w ostatnim czasie pojawiło się orzecznictwo wskazujące wprost na niezgodność tego rozwiązania z Dyrektywą unijną.

Zobacz także

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Anna Ruszczak news Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom

Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom

Przy pomocy zdjęć satelitarnych można w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Pozwalają w pełni zobaczyć obiekty, od których...

Przy pomocy zdjęć satelitarnych można w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Pozwalają w pełni zobaczyć obiekty, od których podatek powinien być odprowadzony.

Redakcja news Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Jak dokumentować operacje gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej? Podczas szkolenia Eugenia Śleszyńska omówi najważniejsze aspekty...

Jak dokumentować operacje gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej? Podczas szkolenia Eugenia Śleszyńska omówi najważniejsze aspekty dotyczące podatków i składek obowiązujących wspólnoty mieszkaniowe w 2023 roku.

Usługi i czynności

Pierwsza wątpliwość, jaka pojawia się po lekturze przepisów ustawy o VAT, które dotyczą spółdzielczości mieszkaniowej, dotyczy przedmiotu regulacji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawa o VAT zbiorczo nazywa to „czynnościami”.

Zgodnie zaś z jej art. 43 ust. 1 pkt 11 zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych i na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przepis art. 43 jest uzupełniony § 3 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zgodnie z nim zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, a mającym spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na marginesie trzeba zauważyć, że niezrozumiałe jest utrzymywanie dwóch zwolnień zamiast jednego, ustawowego, co ilustruje jakość legislacji dotyczącej spółdzielczości mieszkaniowej.

Ponadto osoby wymienione w rozporządzeniu wnoszą opłaty na rzecz spółdzielni na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 (1), którego ustawodawca (Minister Finansów) w ogóle nie wymienił, co w mojej ocenie dowodzi także tego, że nikt z twórców albo nie rozumie tych przepisów, albo nie przeczytał ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W obu przepisach podatkowych mowa jest o tym samym: o czynnościach, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwsze, co się zauważa, to fakt, że ustawodawca nie posłużył się tu zwrotem „usługi”, a „czynności”.

I w tym miejscu pojawiają się wątpliwości, ponieważ w art. 4 USM nie ma mowy ani o czynnościach, ani o usługach spółdzielni. W artykule tym mowa jest natomiast o opłatach. Wymienia się w nim koszty:

  • związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale,
  • związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni w przypadku osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali
  • związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali,
  • eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni w przypadku właścicieli lokali.

W art. 4 ust. 5 USM mowa jest także o kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię. Zwolnieniem od podatku VAT objęto „czynności, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 USM”. Ponieważ podatkowi VAT podlega świadczenie usług, należy uznać, że zwolnienie obejmuje wyłącznie takie czynności, które da się przyporządkować do pojęcia „usługi”.                

W art. 4 wymienia się koszty związane z lokalami: ich eksploatacją i utrzymaniem. Oczywiście, może chodzić wyłącznie o te koszty, które ponosi spółdzielnia, a więc takie, które są opłacane „zbiorczo”. Skoro obciąża się nimi mieszkańców, to w formie „refakturowania”, tzn. przerzucania na nich kosztów. Jednak nie wszystko się refakturować, np. nie można tego zrobić z opłatą śmieciową.

Drugą kategorią kosztów wymienioną w art. 4 USM są wydatki związane z nieruchomością wspólną i z mieniem spółdzielni. Tutaj pojawia się taka sama wątpliwość, jaka wystąpiła swego czasu we wspólnotach mieszkaniowych, a mianowicie: czy pobieranie przez spółdzielnię pieniędzy od mieszkańców (właścicieli oraz osób, którym przysługują spółdzielcze prawa) mieści się w kategorii odpłatnych usług.

Skoro bowiem spółdzielnia ma własny majątek (mienie spółdzielni), to nie świadczy w tym zakresie żadnych usług na rzecz mieszkańców. Pobiera opłaty, których nie da się nazwać „opłatami za usługę”. To konstrukcja zbliżona do opłat na poczet zarządu nieruchomością wspólną, określonych w art. 14 ustawy o własności lokali.

Podobny wniosek dotyczy opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 USM. Nie są to usługi zarządzania cudzymi nieruchomościami. W art. 27 ust. 2 mowa jest o zarządzie przez spółdzielnię nieruchomościami wspólnymi na zasadach określonych w art. 18 UWL.

Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie zarządcy ustanowionego w tym trybie mieści się w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Rozliczenia z tego tytułu są poza ustawą o VAT. Podobny mechanizm należy stosować wobec spółdzielni mieszkaniowych.

Zwolnieniem od podatku VAT można objąć jedynie to, co jest objęte tym podatkiem. W tym wypadku będą to usługi odsprzedaży mediów do poszczególnych lokali mieszkalnych. W mojej ocenie pozostałe rozliczenia wymienione w art. 4 USM w ogóle podatkowi VAT nie podlegają, podobnie jak wpłaty na koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych.

Inne usługi na rzecz mieszkańców

Z mojej praktyki wynika, że największą trudnością w stosowaniu przepisów o podatku VAT jest zrozumienie, że nie podlegają mu przepływy finansowe, ale czynności, które da się zakwalifikować jako usługi lub jako dostawę towaru. Jednocześnie trzeba pamiętać, że w kwestii podatku VAT przyjęto fikcję odsprzedaży usług.

Ten, kto rozlicza z innym podmiotem koszty usług, za które sam zapłacił, a kontrahent mu je zwraca (w całości lub w części) – „świadczy” te usługi. Dotyczy to np. usług internetowych i telewizji satelitarnej. Tego typu usługi w zasadzie nie są objęte zwolnieniem od podatku, ponieważ nie mieszczą się w zakresie wymienionym w art. 4 USM.

WSA w Szczecinie w wyroku z 11 lipca 2007 r. (sygn. I SA/Sz 107/07) uznał, że odpłatna usługa dostępu do Internetu za pośrednictwem wewnętrznej sieci informatycznej założonej przez spółdzielnię nie jest zwolniona od podatku VAT, nawet jeśli jest doliczana do czynszu.

Sąd doszedł do wniosku, że usługa internetowa nabywana od zewnętrznego dostawcy i udostępniana mieszkańcom nie mieści się w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych, których zadaniem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich ich członków i ich rodzin. Uznał także, że zapewnienie dostępu do Internetu odrębna usługa, podlegająca podatkowi VAT według stawki podstawowej.

W art. 4 ust. 5 USM mowa o działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię. Tego typu usługi są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT, nawet jeśli SM nie nalicza ich w czynszu, ale trzeba za nie płacić osobno, jak w przypadku np. biletów wstępu na festyn osiedlowy.

Zwolnienie niezgodne z Dyrektywą

Polskie przepisy powinny być zgodne z przepisami Dyrektywy VAT, obowiązującej w całej Unii. Tymczasem w orzecznictwie dotyczącym omawianego wyżej zwolnienia pojawia się teza, że polski przepis jest niezgodny z Dyrektywą 112. W Dyrektywie znajdują się przepisy (szczególnie art. 131–137), w których określa się dopuszczalny przedmiot i zakres zwolnień.

Nie ma w tym katalogu przedmiotu zbliżonego do art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT. Z tej przyczyny niektóre składy orzekające WSA stwierdzają, że zwolnienie z VAT czynności związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i przepisach rozporządzenia wykonawczego, nie znajduje oparcia w brzmieniu przepisów Unii Europejskiej (tj. zarówno VI Dyrektywy, jak i 112 Dyrektywy).

Jest zatem niezgodne z regulacjami odnoszącymi się do wspólnego systemu VAT. Ponadto nie znajduje ono także oparcia w innych przepisach dotyczących VAT. Taki pogląd wyraził WSA w Krakowie (wyrok z 11 września 2013 r., I SA/Kr 722/13) i w Poznaniu (wyrok z 12 listopada 2013 r., I SA/Po 468/13).

WSA w Poznaniu w wyroku z 13 marca 2014 r. (I SA/Po 724/13) stwierdził, że „czynności polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych stanowią świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Mamy bowiem do czynienia ze świadczeniem ze strony spółdzielni polegającym na bieżącej eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (lokali), za które pobierane są opłaty eksploatacyjne zgodnie m.in. z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 USM, co powoduje istnienie bezpośredniego związku między świadczeniem spółdzielni a otrzymanym wynagrodzeniem i wypełnia przesłankę odpłatności tych świadczeń.

Ponadto w omawianej sytuacji istnieją dwa podmioty, pomiędzy którymi istnieje określony stosunek prawny, a więc ten, który świadczy daną usługę, tj. spółdzielnia jako usługodawca, i ten, który świadczenie odbiera, tj. osoba będąca albo niebędąca członkiem spółdzielni, która z tych świadczeń korzysta.”

Dalej Sąd zauważył, że: „przepisy krajowe, tj. art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT oraz wskazane powyżej przepisy rozporządzeń wykonawczych pozostają w sprzeczności z unormowaniami zawartymi w dziale X VI Dyrektywy oraz w tytule IX rozdz. 2 i 3 Dyrektywy 112.

Przepisy prawa krajowego, traktują wskazane we wniosku usługi spółdzielni mieszkaniowej na rzecz osób będących bądź niebędących członkami spółdzielni jako zwolnione z podatku VAT, zaś przepisy VI Dyrektywy jak i obecnie obowiązującej Dyrektywy 112 nie przewidują takiego zwolnienia.

Konstatacja taka jest tym bardziej uprawniona, gdy zważy się, że zwolnienia określone w przepisach wspólnotowych obejmujących podatki zharmonizowane należy interpretować ściśle.”

WSA przywołał wyroki TSUE w sprawach zwolnień od podatku VAT wprowadzanych w państwach członkowskich z przekroczeniem przepisów Dyrektywy. Wskazywano w nich, że takie działanie legislacyjne stanowi poważne naruszenie prawa wspólnotowego, które daje podstawy do odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa Członkowskiego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że podobny pogląd wyraził TSUE w sprawie polskiego zwolnienia obejmującego usługi edukacyjne (wyrok z 28 listopada 2013 r., C 319/12, sprawa MDDP). Trybunał stwierdził, że Polska nie mogła wprowadzić ogólnego zwolnienia dla wszystkich usług edukacyjnych, uniemożliwiając tym samym odliczenie podatku naliczonego podmiotom, które świadczą takie usługi.

Na marginesie warto zauważyć, że NSA wydał już kilka orzeczeń, powołując się na wyrok TSUE, np. orzekał w sprawie szkoleń dla członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej mających licencje zarządców nieruchomości oraz tych, którzy nie mają takich licencji. Polski przepis wprowadza zwolnienie od VAT dla usług kształcenia zawodowego, w zakres czego wchodziły szkolenia dla licencjonowanych zarządców.

NSA, do którego trafił spór, uznał jednak, że „art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT stanowi wadliwą implementację do krajowego systemu prawnego art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE.” W konsekwencji stwierdził, że szkolenie wszystkich osób, które są członkami zarządu „zarządcy instytucjonalnego”, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa, może korzystać ze zwolnienia wprost na podstawie przepisu Dyrektywy z pominięciem polskiej regulacji.

Orzeczenie NSA i przywołane wyżej wyroki WSA wskazują wyraźnie, że jeżeli polski przepis jest niezgodny z Dyrektywą (jest zbyt wąski lub zbyt szeroki), sądy wskazują na odpowiedni przepis (lub jego brak) Dyrektywy i nakazują postępować w jej myśl.

Do dzisiaj ukształtowała się linia orzecznicza w sądzie poznańskim, w którym zapadło już siedem wyroków (nieprawomocnych) dotyczących niezgodności art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT i zwolnienia dla spółdzielni mieszkaniowych z przepisami Dyrektywy. Konsekwencją tych orzeczeń może być w przyszłości zmiana zakresu tego zwolnienia.

Podobny los może także spotkać zwolnienie wprowadzone do rozporządzenia wykonawczego dla zwolnień stosowanych przez wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali mieszkalnych w zakresie refakturowania mediów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w TSUE czeka na rozstrzygnięcie pytanie prejudycjalne dotyczące refakturowania mediów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • eugeniusz eugeniusz, 17.11.2014r., 15:47:31 Wskazanie artykułu, o opłatach na rzecz sm z podstawy art. 4 ust. 1 pkt 1 (1), które rzekomo ma dowodzić braku zrozumienia lub tylko czytania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie zasługuje na szczególniejsze uznanie. Pytanie jest zasadnicze takie: czy wskazana ustawa jest stosowana i przestrzegana? Autorytety (min. prof.prof. E. Bończak-Kucharczyk, K. Pietrzykowski /wielu innych/) dość jednoznacznie wskazują, że mamy w tej kwestii do czynienia z licznymi wątpliwościami, vel wprost: uchybieniami. Na braki „rzetelności” wskazała też Komisja Nadzoru Finansowego w lipcu 2013r.. Odpowiedź na ww. pytanie musi być negatywna, wszędzie tam gdzie po dniu 30 lipca 2007r, nie wprowadzono (a dokumenty – statut, uchwały, regulaminy – wskazują że nie wprowadzono) istotniejszych zmian w księgowości sm. Gdzie nie zmieniono (a nie zmieniono) specyfikacji naliczeń, gdzie członkowie (inni) nie otrzymują informacji o stanach ewidencji i rozliczeń na koniec roku, oraz wszędzie tam gdzie prowadzi się inną działalność niż w ww. przepisie, a nie ma ku temu odpowiednich uchwał (czytaj: rozdzielenia kasy). Podobnym dylematem jest kwestia majątku sm (mienie spółdzielni), który jest wspólną własnością członków sm. To zagadnienie mogło by jednak świadczyć, że sm-e jednak wykonują usługi na rzecz mieszkańców, szczególnie tych którzy posiadają własność tzw. lokali jako odrębnych nieruchomości, gdzie w KW istnieje precyzyjne określenia części wspólnych. A te części, jak wiemy, nie są współwłasnością wszystkich członków danej sm. Zarządzanie (czyli świadczenie usług) tym konglomeratem prawnym wydaje się skomplikowane, ale tylko pozornie, ponieważ dotyczy to wyłącznie tych sytuacji (niestety większości!) gdzie przy wyodrębnianiu pierwszego lokalu nie ustalono dokładnych zasad zarządzania częściami wspólnymi odrębnych nieruchomości. W tym miejscu trzeba współczuć tym wszystkim, którzy w Akcie Notarialnym mają wpisaną konkretną (nazwa lub inne oznaczenie) sm, a zatem postawili się sami praktycznie przed niemożnością zmiany sposobów i trybów zarządzania. Tym samym przed praktyczną niemożliwością uniknięcia ewentualnych powinności podatkowych. Pewnym jest, że nieadekwatnym jest jakiekolwiek „przysposobienie” opłat z tytułu art. 4 usm, z tymi określonymi w art. 14 ustawy o własności lokali. Oczywiście tak być powinno, bowiem ustawa o własności lokali ma charakter „biblijny” w stosunku do usm. Jak jednak wiemy, wyłączenia oznaczone w usm (art. 27) są bardzo obszerne, a przy tym katalog opłat z art. 4 jest ewidentnie katalogiem zamkniętym (tylko, że sm-e ewidentnie go naruszają, poprzez dodawania „innych /swoich/ kosztów”), natomiast katalog z art. 14 uwlok, jest ewidentnie katalogiem otwartym (czytaj: do uznania właścicieli /wyłączonych z tego uprawnienia postanowieniami spółdzielczej ustawy/). Zatem, wnioski dotyczące opłat o których mowa w art. 4 ust. 2 i 4 USM wydają się być błędne, bowiem ewidentnie mamy do czynienia z usługami zarządzania cudzą własnością. Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest jeszcze bardziej klarowna, bowiem zasada prawna jest oczywista: jeśli przepis prawny nie rozróżnia – to Ty człowieku też nie rozróżniaj, a jak ustawa rozróżnia – to Ty człowieku nie wprowadzaj „urawniłowki”. Tu nie powinno być tzw. najmniejszej wątpliwości. Natomiast, nie ma wątpliwości co do kategorii kosztów wymienionych w art. 4 USM, a związanych z wydatkami na nieruchomości wspólne przeznaczone do wspólnego korzystania (np. na osiedlu) i z tzw. mieniem spółdzielni. Jeśli takie nieruchomości są dokładnie określone i są w sposób oczywisty wpływają na funkcjonowanie odrębnych nieruchomości (!?) to płacimy, a jeśli NIE to płacić na ich utrzymanie graniczy z naiwnością, tym bardziej jeśli nie ma odpowiedniego stosunku umownego. Za szczególnie niewłaściwe, pod względem prawnym, można uważać „połączenie” wprost. art. 27 ust. 2 usm, z zasadami określonymi w art. 18 UWLok. Jest to prosta, praktycznie jedyna konstatacja, jaka może wynikać z analizy funkcjonalnej obu przepisów. Jeśli właściciel nie ma głosu (art. 27 ust. 2 usm + niektóre interpretacje, orzecznictwo, piśmiennictwo), to istota zarządzania nieruchomościami nie istnieje. Koniec dyskusji! W konsekwencji powyższego, nie można uznać, że „istnieją dwa podmioty”, pomiędzy którymi istnieje określony stosunek prawny: usługodawcy i usługobiorcy. Nie ma takiej sytuacji w przypadku członków spółdzielni. Zachodzi taki związek w przypadku sm (osoby prawnej) a właścicielem nieruchomości (osoba fizyczna lub prawna), ale ponieważ ustawodawca „wywyższył” spółdzielnię ponad właściciela, mamy do czynienia z kolejnym „knotem prawnym”, którego usunięcie z usm uważam za niezbędne. Bez usunięcia ww. wątpliwości, nie sposób rzetelnie rozstrzygnąć powinności podatkowych.

Powiązane

Aneta Mościcka Data powstania obowiązku podatkowego

Data powstania obowiązku podatkowego Data powstania obowiązku podatkowego

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez...

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez zachowania formy aktu notarialnego liczy się data spełnienia świadczenia przez darczyńcę – orzekł Wo­jewódzki Sąd Administra­cyjny w Białymstoku.

Eugenia Śleszyńska Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT

Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT

Gdy działalność wspólnoty mieszkaniowej jest opodatkowana, jak to  wykazać w  CIT jednocześnie, np.  podatek od odsetek i  stratę na  lokalach użytkowych, o  odliczenia w  latach kolejnych? – pyta Czytelnik.

Gdy działalność wspólnoty mieszkaniowej jest opodatkowana, jak to  wykazać w  CIT jednocześnie, np.  podatek od odsetek i  stratę na  lokalach użytkowych, o  odliczenia w  latach kolejnych? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

Spłata kapitału i odsetek kredytu, który został zaciągnięty na budowę domu, zakup materiałów budowlanych i remont domu, położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka podatnika, nie jest...

Spłata kapitału i odsetek kredytu, który został zaciągnięty na budowę domu, zakup materiałów budowlanych i remont domu, położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka podatnika, nie jest realizacją własnego celu mieszkaniowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Redakcja Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt?

Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt? Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt?

Czy zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodują, że ryczałt stanie się atrakcyjny dla przedsiębiorców? Dla kogo konkretnie będzie to lepsza forma opodatkowania? Firma inFakt przygotowała kalkulator pozwalający...

Czy zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodują, że ryczałt stanie się atrakcyjny dla przedsiębiorców? Dla kogo konkretnie będzie to lepsza forma opodatkowania? Firma inFakt przygotowała kalkulator pozwalający na porównanie wariantów.

Aneta Mościcka Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych

Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych

To, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej...

To, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od...

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od PIT dochodów ze sprzedaży nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

M CH Niedozwolone wzorce umowne

Niedozwolone wzorce umowne Niedozwolone wzorce umowne

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu,...

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu, czy zakazu określonego zachowania, nie będzie się tych zapisów de facto trzymała. Wszelkie niedozwolone klauzule umowne i tak nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów.

Paweł Puch Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku...

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Stella Brzeszczyńska Wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie członka zarządu Wynagrodzenie członka zarządu

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać...

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać jego dochody.

Stella Brzeszczyńska Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa Ulga meldunkowa

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta...

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta sprawa.

Redakcja news Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Redakcja news Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie...

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie należy do gmin.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Aneta Mościcka Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje...

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje znamiona dyspozycji wskazanego przepisu, a w konsekwencji oznacza konieczność zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Redakcja Administratora Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Bartłomiej Żukowski Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu...

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu na brak alternatywnego źródła ciepła. Taka sytuacja niewątpliwie stwarza liczne nieporozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a jego odbiorcą.

Aneta Mościcka PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia

PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia PIT od sprzedaży nieruchomości  otrzymanej w ramach umowy dożywocia

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy –...

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy – do czasu jej sprzedaży. Do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez podatniczkę, poniesione po dniu sprzedaży nieruchomości, jak również wydatki poczynione z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Aneta Mościcka Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach

Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach Podatek od nieruchomości  w nowo wybudowanych budynkach

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem...

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja news Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować...

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować część usług, z których korzystają mieszkańcy lub podnosić lokalne podatki i opłaty. Nie chcąc sięgać po te rozwiązania, samorządy apelują do rządu.

Aneta Mościcka Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego,...

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego, jakim jest wysokość opłaty rocznej, ofertę uznaje się za przyjęta.

Aneta Mościcka Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość...

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość wspólną nie. Korzystanie z samych mieszkań jest niemożliwe bez korzystania przez ich właścicieli ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Opodatkowanie sieci technicznej

Opodatkowanie sieci technicznej Opodatkowanie sieci technicznej

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne...

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne obiekty, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle, stanowią w elementy budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Aneta Mościcka VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W takiej sytuacji gmina działa w charakterze podatnika VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach » Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »  Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.