administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Należność za ogrzewanie mieszkania odpowiadająca zużyciu ciepła

Informacja o składnikach opłaty za ciepło na rachunku klienta: koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej wynika z kosztu wyprodukowania ciepła i kosztu dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej.
PGNiG Termika

Informacja o składnikach opłaty za ciepło na rachunku klienta: koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej wynika z kosztu wyprodukowania ciepła i kosztu dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej.


PGNiG Termika

Pomimo prawidłowego montażu i rozmieszczenia podzielników sposób naliczenia należności za ogrzewanie bywa wadliwy, gdyż nie odpowiada rzeczywistemu zużyciu ciepła na ogrzewanie. Przyczynami tego są: brak analizy danych oraz opłat z całego budynku i brak ich korekty. Wartości jednostek ciepła powinny być korygowane, a należności za ogrzewanie wyznaczane w sposób właściwy, zgodny z aktualną wiedzą techniczną.

Zobacz także

Bogdan Chudoba - Adwokaci Spółka Partnerska - Doradca Podatkowy Kraków Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja...

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatków, nie jest to do końca prawda. W poniższym artykule wskażemy jakie podatki będzie musiała zapłacić.

Magdalena Markiewicz Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok? Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

W  niektórych przypadkach, a zwłaszcza w budynkach po termomodernizacji, obserwuje się znaczne nierównomierności wyznaczonych opłat za ogrzewanie poszczególnych mieszkań. Mieszkańcy porównują należności, posługując się wskaźnikiem, który jest ilorazem wyznaczonej należności za ogrzewanie do powierzchni mieszkania, wyrażonym w zł/m2.

Zdarza się, że w tym samym bloku, a więc w mieszkaniach o podobnych standardach, wartość maksymalna tego wskaźnika do wartości minimalnej ma się jak 1 do 4, a nawet 1 do 7 lub więcej. Wskazuje to, że przedłożone spółdzielni mieszkaniowej naliczenia wykonane przez firmę rozliczeniową są niewiarygodne.

Wskaźnik EK (energii końcowej) uwzględnia średnią sezonową sprawność całkowitą systemu ogrzewania obiektu i jest odniesiony do powierzchni użytkowej, co pozwala na porównanie między sobą zużycia energii poszczególnych obiektów.

W przypadku budynków opomiarowanych, w których ilość energii cieplnej rozlicza się na podstawie wskazań licznika energii cieplnej, możliwe jest określenie rzeczywistego wskaźnika EK dla takiego obiektu, w przeciwieństwie do obiektu, w którym wartości wskaźników wyznaczane są metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (gdzie między innymi przyjmuje się standardowy sezon grzewczy, normowe temperatury pomieszczeń czy normowy strumień powietrza wentylacyjnego).

Na podstawie danych:

 • zużycia energii cieplnej 784,1 GJ = 217806 kWh w sezonie grzewczym 2008–2009 oraz 802,34 GJ = 222872 kWh w sezonie 2009–2010,
 • ilości działek odczytanych ze wskazań podzielników ciepła w sezonach grzewczych w lokalu 11:
  - w sezonie 2008–2009 wynoszącej 3186,55;
  - w sezonie 2009–2010 wynoszącej 1237,25;
 • całkowitej ilości działek wyznaczonych na podstawie wskazań podzielników ciepła w całym obiekcie w sezonach grzewczych:
  - w sezonie 2008–2009 wynoszącej 12989,02;
  - w sezonie 2009–2010 wynoszącej 9330,44;
 • powierzchni całkowitej wszystkich lokali w obiekcie – 2074,03 m2,
 • powierzchni całkowitej mieszkania nr 11 – 90,68 m2,

wyznaczono wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną w poszczególnych sezonach grzewczych dla całego budynku oraz dla mieszkania nr 11.

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze całego budynku wyniósł w sezonie grzewczym:

 • 2008–2009 – 105,0 kWh/(m2·sezon),
 • 2009–2010 – 107,4 kWh/(m2·sezon).

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze mieszkania nr 11, na podstawie danych przyjętych do naliczenia należności za ogrzewanie, w sezonie grzewczym wyniósł odpowiednio:

 • 2008–2009 – 537,5 kWh/(m2·sezon),
 • 2009–2010 – 299,5 kWh/(m2·sezon).

Wartość zużycia energii cieplnej na cele grzewcze lokalu nr 11, w stosunku do średniego wskaźnika zapotrzebowania na energię cieplną całego budynku, była ponad pięciokrotnie (!) większa w sezonie 2008–2009 i ok. trzy razy większa w sezonie 2009–2010.

Dla porównania, rys. 1 przedstawia, jakie wartości przyjmował wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną w różnych budynkach w zależności od okresu, gdy były budowane. Należy pamiętać, że dla budynków starszych wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynku były dużo niższe, a mimo to ich zapotrzebowania na energię są znacząco mniejsze niż w przypadku analizowanego mieszkania nr 11.

Rys. 1. Średnie wskaźniki zapotrzebowania na ciepło dla budynków w zależności od okresu, w którym były budowane. Dla porównania podano również wartości w sezonach grzewczych 2008–2009 i 2009–2010 dla całego analizowanego budynku oraz lokalu nr 11, wyznaczone w oparciu o wskazania z podzielników. Kolor niebieski oznacza dolne wartości wskaźników.

Na rys. 1 zaznaczono wartości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania dla standardu energetycznego budynków NF15 i NF40, wynoszące odpowiednio 15 i 40 kWh/(m2·rok).

Rys. 2. Wskaźniki zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych lokali w budynku w sezonach grzewczych 2008–2009 oraz 2009–2010, wyznaczone w oparciu o wskazania z podzielników.

Wykresy przedstawione na rys. 1 i rys. 2 potwierdzają znany fakt, że podzielniki ciepła nie rejestrują całego ciepła doprowadzonego do poszczególnych mieszkań, a w efekcie nie odzwierciedlają faktycznego udziału jego zużycia. Powyższe przeliczenia i porównania wskazują, że naliczona przez firmę rozliczającą kwota należności za ogrzewanie nie odpowiada zużyciu ciepła na ogrzewanie danego mieszkania.

Zużycie energii cieplnej na poziomie przekraczającym wartości średnie można uzasadnić na przykład przez fakt utrzymywania zbyt wysokich temperatur w mieszkaniu, jednak tak wysokie wskaźniki zapotrzebowania na energię mogą świadczyć jedynie o błędnym wyznaczaniu opłat za ciepło.

Analizując różnice w wartościach wskaźników EK (rys. 2), gdy jest wiele lokali mieszkalnych, dla których zużycie ciepła jest zbliżone do standardu obiektów niskoenergetycznych, można jednoznacznie stwierdzić, że dla jednego systemu grzewczego: jednego źródła ciepła, jednej sprawności regulacji i przesyłu instalacji centralnego ogrzewania różnice są zbyt duże. Tak niskie zużycie energii cieplnej dla niektórych lokali jest kompensowane zbyt dużymi wartościami w lokalach o skrajnych wartościach zużycia ciepła.

Świadczy to jednoznacznie, że istniejące naliczenie należności za ogrzewanie nie odpowiada zużyciu ciepła na ogrzewanie poszczególnych mieszkań. Należność za ciepło ma uwzględniać faktyczne zużycie ciepła, co wynika z art. 45a pkt. 9 Prawa energetycznego. Dlatego metoda obliczeń musi odzwierciedlać stan faktycznych obciążeń cieplnych budynku w sezonie grzewczym.

Kryteria sprawdzenia poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na postawie wskazań podzielników [1, 2] pozwalają ocenić, kiedy rozliczenie ma być skorygowane. Ocena prawidłowości przyjętych do rozliczeń jednostek ciepła oraz ewentualna ich korekta powinny być rutynowo wykonywane przez firmy rozliczeniowe w Polsce. Analizowane powinny być również wysokości uzyskanych naliczeń. Opłata wyznaczona na podstawie podzielników ciepła nie powinna przekraczać należności ryczałtowej za centralne ogrzewanie.

Zdaniem autorów, ocena prawidłowości przyjętych do rozliczeń jednostek ciepła oraz ewentualna ich korekta, a także ocena wysokości uzyskanych naliczeń, pozwoliłyby na uniknięcie wielu spraw sądowych między mieszkańcami a zarządcą budynku. Ocena prawidłowości przyjętych do rozliczeń jednostek ciepła oraz ewentualna ich korekta powinna być wykonana przez firmę rozliczeniową i wynika z troski o rzetelne wyznaczenie należności za centralne ogrzewanie. Wysokość opłat ryczałtowych za centralne ogrzewanie określają regulaminy spółdzielni mieszkaniowych.

Zwykle opłata ryczałtowa to podwójna wartość kosztów ogrzewania odniesionych do 1 m2 powierzchni mieszkań w budynku. Jest to wartość bardzo wysoka.

Na Słowacji stosuje się mnożnik zwiększający 1,5. Według wytycznych do dyrektywy europejskiej zaś mnożnik ten wynosi 1,25. Kwestia ta najlepiej uregulowana jest w Czechach, gdzie opłata za ogrzewanie mieszkania ma się zawierać między 0,6 a 1,4 wartości wskaźnika kosztów zł/m2, wyznaczonego dla całego budynku.

Przykłady obliczeniowe

Brak jest informacji, jakie temperatury były utrzymywane w poszczególnych mieszkaniach w bloku. W mieszkaniach 11 oraz 14 wskazania podzielników były szczególnie wysokie. Są to lokale w skrajnych częściach skrzydła bloku, położone na parterze, a więc ciepło z tych mieszkań ogrzewało również piwnice. Należy zwrócić uwagę, że – mimo wykonania termorenowacji budynku – strop piwnic oraz tarasów nad tymi mieszkaniami nie został docieplony.

Sytuacja nierównomiernej liczby działek przypadających na poszczególne mieszkania występuje, gdy w niektórych mieszkaniach są zakręcone zawory grzejnikowe. Mieszkania takie są ogrzewane ciepłem z pionów, a także pobranym z sąsiednich mieszkań, co zwiększa dysproporcje w rejestrowanej liczbie działek.

W sezonie grzewczym 2008–2009 w całym budynku zużyto 12989,02 jednostek, co – uwzględniając powierzchnię ogrzewanych pomieszczeń 2074,03 m2 – daje wskaźnik 6,263 j./m2, zaś sezonie grzewczym 2009–2010 w całym budynku zużyto 9330,44 jednostek, co daje wskaźnik 4,499 j./m2. Wyznaczone tu wartości różnią się nieznacznie od wartości średnich z wartości wskaźników wyznaczonych dla poszczególnych mieszkań.

Za mieszkania o niskim zużyciu ciepła uważa się te, w których udział jednostkowej wartości zużycia ciepła jest mniejszy niż 0,15. Do mieszkań o niskim zużyciu ciepła według tego warunku zalicza się:

 • w sezonie grzewczym 2008–2009 – mieszkania 2, 3, 10, 12, 19, 27, 28, 29, 30, 31 – 10 mieszkań,
 • w sezonie 2009–2010 – mieszkania 1, 2, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 30, 31 – 11 mieszkań.

Właściwe naliczenie należności za ogrzewanie poszczególnych mieszkań wymaga opomiarowania budynku zgodnego ze stosowanymi rozwiązaniami oraz:

 • uwzględnienia poprawnej wartości współczynnika położenia mieszkania w bryle budynku, który wynika ze strat ciepła poszczególnych mieszkań,
 • sprawdzenia poprawności zarejestrowanych wartości jednostek ciepła oraz wykonanie ewentualnych korekt.

W sezonie 2008–2009 ilość jednostek wniosła 12989,02 i budynek zużył 784,1GJ,  czyli 217 805,6 kWh ciepła na ogrzewanie. Stąd otrzymujemy wskaźnik:

Wartość wskaźnika r powinna mieścić się w zakresie 0,34 do 0,43.

Natomiast w sezonie 2009–2010 ilość jednostek wyniosła 9330,44 i budynek zużył 802,34 GJ = 222 872,2 kWh ciepła na ogrzewanie. Dlatego otrzymujemy wskaźnik:

Tak mała wartość parametru, liczba mieszkań o niskim zużyciu ciepła (ponad 35% lokali w bloku) oraz wartości odchylenia standardowego powyżej 0,85 wymagają uwzględnienia ciepła niezarejestrowanego przez podzielniki ciepła w naliczeniach opłaty za centralne ogrzewanie. Liczbę niezarejestrowanych jednostek ciepła określa się z równania ∆z = (0,43− rw)×Q×EB
W równaniu tym oznacza ciepło zarejestrowane przez ciepłomierz. Przelicznik jednostek zużycia EB wszystkich aktualnie stosowanych podzielników zbliżony jest do jedności, przyjmuje się zwykle EB = 1.
Liczby niezarejestrowanych jednostek ciepła przez podzielniki w sezonie grzewczym 2008–2009:

∆z = (0,43-0,060)×217805,6×1= 80667,37,

zaś w sezonie grzewczym 2009–2010:

∆z = (0,43-0,042)×222872,2×1= 86504,61

Liczby  niezarejestrowanych przez podzielniki jednostek ciepła rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych mieszkań.

Na rys. 3a, rys. 3b oraz rys. 4a i rys. 4b porównano graficznie wyznaczone należności [zł] za centralne ogrzewanie oraz wskaźniki [zł/m2] odniesione do 1 m2 mieszkania.

Rys. 3a. Porównanie należności [zł] za centralne ogrzewanie poszczególnych mieszkań, wyznaczonych przez firmę rozliczającą i po korektach w sezonie 2008–2009

Rys. 3b. Porównanie należności [zł] za centralne ogrzewanie poszczególnych mieszkań, wyznaczonych przez firmę rozliczającą i po korektach w sezonie 2009–2010

Rys. 4a. Porównanie wskaźników [zł/m2] za centralne ogrzewanie poszczególnych mieszkań, wyznaczonych przez firmę rozliczającą i po korektach w sezonie 2009–2010

Rys. 4b. Porównanie wskaźników [zł/m2] za centralne ogrzewanie poszczególnych mieszkań, wyznaczonych przez firmę rozliczającą i po korektach w sezonie 2009–2010

Podsumowanie

Podzielniki ciepła zostały zastosowane w sposób prawidłowy i były właściwie rozmieszczone. Sposób pomiaru uwzględniał specyfikę budynku. Jednak sposób naliczenia należności za ogrzewanie był wadliwy, gdyż nie odpowiadał zużyciu ciepła na ogrzewanie.

Mimo zastosowania podzielników z odczytem wskazań drogą radiową i pobierania nadal opłaty za odczyt z każdego podzielnika ciepła firma rozliczająca nie wykonała:

 • analizy uzyskanych danych,
 • analizy naliczonych opłat za centralne ogrzewanie,
 • korekty obliczeń i nie skorygowała wartości odczytanych z podzielników.

Należności za ogrzewanie mieszkania wykonane przez firmę rozliczającą nie odpowiadały zużyciu ciepła i były naliczone niezgodnie z prawem energetycznym (art. 45a pkt 9 – tj. „w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej”).

Niestety, nie wykonano żadnej analizy otrzymanego naliczenia należności za ogrzewanie poszczególnych mieszkań przez firmę naliczającą należność za c.o. – przy dużej liczbie mieszkań o zarejestrowanym zerowym lub minimalnym zużyciu ciepła, nie sprawdzono, że są również mieszkania, w których należność za ciepło przekracza opłatę ryczałtową.

Wartości jednostek ciepła powinny być skorygowane, a należności za ogrzewanie wyznaczane w sposób właściwy, zgodny z aktualną wiedzą techniczną.

Literatura

 1. Michnikowski P., Grzywacz M., Kryteria sprawdzenia poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na postawie wskazań podzielników, „Rynek instalacyjny” 1–2/2015.
 2. Michnikowski P., Skiba J., Test poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników elektronicznych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 9/2014.
 3. Zestawienie jednostek przeliczonych w rozpatrywanym bloku, archiwum autorów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Aneta Mościcka Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Lokal niemieszkalny a ulga w PIT Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe,...

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe, podatnik ma prawo do zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe – orzekł WSA w Łodzi.

Redakcja news E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r. E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Aneta Mościcka Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Uznanie obiektu budowlanego za budynek Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach...

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia wymienione w tym przepisie kryteria bycia budynkiem, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu? Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia,...

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia, z uwagi na zwrot gruntu w stanie pogorszonym, bez zasiewów, stanowi przychód z tytułu umowy dzierżawy.

Anna Ruszczak news Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Aneta Mościcka Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji,...

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji, ma dojść do dostawy mieszkań. Nieuzasadnione jest zatem traktowanie jednej z czynności, jaka wystąpiła na drodze do tej dostawy, tj. cesji praw i obowiązków, jako usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Sabina Augustynowicz Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław kontra KIS Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście...

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście podatku VAT. Od dawna toczyły się spory, czy w świetle Ordynacji podatkowej przekształcenie jest czy nie jest dostawą towarów. W wyroku C-604/19 TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty...

Redakcja news Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Anna Ruszczak Katastr(of)alny podatek

Katastr(of)alny podatek Katastr(of)alny podatek

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki....

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki. Jakie zamiary podatkowe w stosunku do właścicieli nieruchomości ma rząd, jak reaguje rynek i co na ten temat sądzą eksperci?

Eugenia Śleszyńska Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona”...

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona” musi być objęta ustawą i musi być uczestnikiem PPK, o ile ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 55 lat – w zasadzie, ponieważ ustawa zawiera wyjątki. W tym celu podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, o której mowa w ustawie.

Redakcja news Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Redakcja news Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Redakcja news Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Anna Ruszczak news Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Redakcja news Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Redakcja news FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Redakcja news Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Aneta Mościcka Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności...

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności zarobkowej przez przedsiębiorcę, a także w przypadku podejmowania przez takiego przedsiębiorcę na nieruchomości czynności przygotowawczych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Natomiast przez „wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej” należy rozumieć nieruchomość, w której...

Redakcja news Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Redakcja Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Redakcja news Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia? Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe przysparzają wielu problemów i budzą wątpliwości. Krajowa Informacja Skarbowa na swojej stronie internetowej udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników.

Rozliczenia podatkowe przysparzają wielu problemów i budzą wątpliwości. Krajowa Informacja Skarbowa na swojej stronie internetowej udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników.

Anna Ruszczak news Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców

Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany podatkowe. Projekt nowelizacji zakłada między innymi możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany podatkowe. Projekt nowelizacji zakłada między innymi możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców.

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Bezpłatny webinar: Nowoczesne Zarządzanie Nieruchomościami - jak ułatwić sobie pracę?

Bezpłatny webinar: Nowoczesne Zarządzanie Nieruchomościami - jak ułatwić sobie pracę? Bezpłatny webinar: Nowoczesne Zarządzanie Nieruchomościami - jak ułatwić sobie pracę?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznak praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznak praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznak praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Refundacji kosztów dokumentacji technicznej dot. wyłącznie sektora mieszkaniowego »

Refundacji kosztów dokumentacji technicznej dot. wyłącznie sektora mieszkaniowego » Refundacji kosztów dokumentacji technicznej dot. wyłącznie sektora mieszkaniowego »

Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków »

Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków » Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków »

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.