administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Należność za ogrzewanie mieszkania odpowiadająca zużyciu ciepła

Informacja o składnikach opłaty za ciepło na rachunku klienta: koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej wynika z kosztu wyprodukowania ciepła i kosztu dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej.
PGNiG Termika

Informacja o składnikach opłaty za ciepło na rachunku klienta: koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej wynika z kosztu wyprodukowania ciepła i kosztu dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą do budynku, czyli usługi przesyłowej.


PGNiG Termika

Pomimo prawidłowego montażu i rozmieszczenia podzielników sposób naliczenia należności za ogrzewanie bywa wadliwy, gdyż nie odpowiada rzeczywistemu zużyciu ciepła na ogrzewanie. Przyczynami tego są: brak analizy danych oraz opłat z całego budynku i brak ich korekty. Wartości jednostek ciepła powinny być korygowane, a należności za ogrzewanie wyznaczane w sposób właściwy, zgodny z aktualną wiedzą techniczną.

Zobacz także

Magdalena Markiewicz Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok? Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Redakcja news Gdy sąsiad nie płaci za mieszkanie

Gdy sąsiad nie płaci za mieszkanie Gdy sąsiad nie płaci za mieszkanie

Polacy nie chcą się składać na długi sąsiadów. Ponad 3/4 uważa, że jeśli ktoś zalega spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej z czynszem i nie wywiązuje się z ustaleń ułatwiających spłatę zadłużenia, to...

Polacy nie chcą się składać na długi sąsiadów. Ponad 3/4 uważa, że jeśli ktoś zalega spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej z czynszem i nie wywiązuje się z ustaleń ułatwiających spłatę zadłużenia, to powinny one podejmować stanowcze kroki, aby odzyskać dług.

W  niektórych przypadkach, a zwłaszcza w budynkach po termomodernizacji, obserwuje się znaczne nierównomierności wyznaczonych opłat za ogrzewanie poszczególnych mieszkań. Mieszkańcy porównują należności, posługując się wskaźnikiem, który jest ilorazem wyznaczonej należności za ogrzewanie do powierzchni mieszkania, wyrażonym w zł/m2.

Zdarza się, że w tym samym bloku, a więc w mieszkaniach o podobnych standardach, wartość maksymalna tego wskaźnika do wartości minimalnej ma się jak 1 do 4, a nawet 1 do 7 lub więcej. Wskazuje to, że przedłożone spółdzielni mieszkaniowej naliczenia wykonane przez firmę rozliczeniową są niewiarygodne.

Wskaźnik EK (energii końcowej) uwzględnia średnią sezonową sprawność całkowitą systemu ogrzewania obiektu i jest odniesiony do powierzchni użytkowej, co pozwala na porównanie między sobą zużycia energii poszczególnych obiektów.

W przypadku budynków opomiarowanych, w których ilość energii cieplnej rozlicza się na podstawie wskazań licznika energii cieplnej, możliwe jest określenie rzeczywistego wskaźnika EK dla takiego obiektu, w przeciwieństwie do obiektu, w którym wartości wskaźników wyznaczane są metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (gdzie między innymi przyjmuje się standardowy sezon grzewczy, normowe temperatury pomieszczeń czy normowy strumień powietrza wentylacyjnego).

Na podstawie danych:

 • zużycia energii cieplnej 784,1 GJ = 217806 kWh w sezonie grzewczym 2008–2009 oraz 802,34 GJ = 222872 kWh w sezonie 2009–2010,
 • ilości działek odczytanych ze wskazań podzielników ciepła w sezonach grzewczych w lokalu 11:
  - w sezonie 2008–2009 wynoszącej 3186,55;
  - w sezonie 2009–2010 wynoszącej 1237,25;
 • całkowitej ilości działek wyznaczonych na podstawie wskazań podzielników ciepła w całym obiekcie w sezonach grzewczych:
  - w sezonie 2008–2009 wynoszącej 12989,02;
  - w sezonie 2009–2010 wynoszącej 9330,44;
 • powierzchni całkowitej wszystkich lokali w obiekcie – 2074,03 m2,
 • powierzchni całkowitej mieszkania nr 11 – 90,68 m2,

wyznaczono wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną w poszczególnych sezonach grzewczych dla całego budynku oraz dla mieszkania nr 11.

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze całego budynku wyniósł w sezonie grzewczym:

 • 2008–2009 – 105,0 kWh/(m2·sezon),
 • 2009–2010 – 107,4 kWh/(m2·sezon).

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na cele grzewcze mieszkania nr 11, na podstawie danych przyjętych do naliczenia należności za ogrzewanie, w sezonie grzewczym wyniósł odpowiednio:

 • 2008–2009 – 537,5 kWh/(m2·sezon),
 • 2009–2010 – 299,5 kWh/(m2·sezon).

Wartość zużycia energii cieplnej na cele grzewcze lokalu nr 11, w stosunku do średniego wskaźnika zapotrzebowania na energię cieplną całego budynku, była ponad pięciokrotnie (!) większa w sezonie 2008–2009 i ok. trzy razy większa w sezonie 2009–2010.

Dla porównania, rys. 1 przedstawia, jakie wartości przyjmował wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną w różnych budynkach w zależności od okresu, gdy były budowane. Należy pamiętać, że dla budynków starszych wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynku były dużo niższe, a mimo to ich zapotrzebowania na energię są znacząco mniejsze niż w przypadku analizowanego mieszkania nr 11.

Rys. 1. Średnie wskaźniki zapotrzebowania na ciepło dla budynków w zależności od okresu, w którym były budowane. Dla porównania podano również wartości w sezonach grzewczych 2008–2009 i 2009–2010 dla całego analizowanego budynku oraz lokalu nr 11, wyznaczone w oparciu o wskazania z podzielników. Kolor niebieski oznacza dolne wartości wskaźników.

Na rys. 1 zaznaczono wartości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania dla standardu energetycznego budynków NF15 i NF40, wynoszące odpowiednio 15 i 40 kWh/(m2·rok).

Rys. 2. Wskaźniki zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych lokali w budynku w sezonach grzewczych 2008–2009 oraz 2009–2010, wyznaczone w oparciu o wskazania z podzielników.

Wykresy przedstawione na rys. 1 i rys. 2 potwierdzają znany fakt, że podzielniki ciepła nie rejestrują całego ciepła doprowadzonego do poszczególnych mieszkań, a w efekcie nie odzwierciedlają faktycznego udziału jego zużycia. Powyższe przeliczenia i porównania wskazują, że naliczona przez firmę rozliczającą kwota należności za ogrzewanie nie odpowiada zużyciu ciepła na ogrzewanie danego mieszkania.

Zużycie energii cieplnej na poziomie przekraczającym wartości średnie można uzasadnić na przykład przez fakt utrzymywania zbyt wysokich temperatur w mieszkaniu, jednak tak wysokie wskaźniki zapotrzebowania na energię mogą świadczyć jedynie o błędnym wyznaczaniu opłat za ciepło.

Analizując różnice w wartościach wskaźników EK (rys. 2), gdy jest wiele lokali mieszkalnych, dla których zużycie ciepła jest zbliżone do standardu obiektów niskoenergetycznych, można jednoznacznie stwierdzić, że dla jednego systemu grzewczego: jednego źródła ciepła, jednej sprawności regulacji i przesyłu instalacji centralnego ogrzewania różnice są zbyt duże. Tak niskie zużycie energii cieplnej dla niektórych lokali jest kompensowane zbyt dużymi wartościami w lokalach o skrajnych wartościach zużycia ciepła.

Świadczy to jednoznacznie, że istniejące naliczenie należności za ogrzewanie nie odpowiada zużyciu ciepła na ogrzewanie poszczególnych mieszkań. Należność za ciepło ma uwzględniać faktyczne zużycie ciepła, co wynika z art. 45a pkt. 9 Prawa energetycznego. Dlatego metoda obliczeń musi odzwierciedlać stan faktycznych obciążeń cieplnych budynku w sezonie grzewczym.

Kryteria sprawdzenia poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na postawie wskazań podzielników [1, 2] pozwalają ocenić, kiedy rozliczenie ma być skorygowane. Ocena prawidłowości przyjętych do rozliczeń jednostek ciepła oraz ewentualna ich korekta powinny być rutynowo wykonywane przez firmy rozliczeniowe w Polsce. Analizowane powinny być również wysokości uzyskanych naliczeń. Opłata wyznaczona na podstawie podzielników ciepła nie powinna przekraczać należności ryczałtowej za centralne ogrzewanie.

Zdaniem autorów, ocena prawidłowości przyjętych do rozliczeń jednostek ciepła oraz ewentualna ich korekta, a także ocena wysokości uzyskanych naliczeń, pozwoliłyby na uniknięcie wielu spraw sądowych między mieszkańcami a zarządcą budynku. Ocena prawidłowości przyjętych do rozliczeń jednostek ciepła oraz ewentualna ich korekta powinna być wykonana przez firmę rozliczeniową i wynika z troski o rzetelne wyznaczenie należności za centralne ogrzewanie. Wysokość opłat ryczałtowych za centralne ogrzewanie określają regulaminy spółdzielni mieszkaniowych.

Zwykle opłata ryczałtowa to podwójna wartość kosztów ogrzewania odniesionych do 1 m2 powierzchni mieszkań w budynku. Jest to wartość bardzo wysoka.

Na Słowacji stosuje się mnożnik zwiększający 1,5. Według wytycznych do dyrektywy europejskiej zaś mnożnik ten wynosi 1,25. Kwestia ta najlepiej uregulowana jest w Czechach, gdzie opłata za ogrzewanie mieszkania ma się zawierać między 0,6 a 1,4 wartości wskaźnika kosztów zł/m2, wyznaczonego dla całego budynku.

Przykłady obliczeniowe

Brak jest informacji, jakie temperatury były utrzymywane w poszczególnych mieszkaniach w bloku. W mieszkaniach 11 oraz 14 wskazania podzielników były szczególnie wysokie. Są to lokale w skrajnych częściach skrzydła bloku, położone na parterze, a więc ciepło z tych mieszkań ogrzewało również piwnice. Należy zwrócić uwagę, że – mimo wykonania termorenowacji budynku – strop piwnic oraz tarasów nad tymi mieszkaniami nie został docieplony.

Sytuacja nierównomiernej liczby działek przypadających na poszczególne mieszkania występuje, gdy w niektórych mieszkaniach są zakręcone zawory grzejnikowe. Mieszkania takie są ogrzewane ciepłem z pionów, a także pobranym z sąsiednich mieszkań, co zwiększa dysproporcje w rejestrowanej liczbie działek.

W sezonie grzewczym 2008–2009 w całym budynku zużyto 12989,02 jednostek, co – uwzględniając powierzchnię ogrzewanych pomieszczeń 2074,03 m2 – daje wskaźnik 6,263 j./m2, zaś sezonie grzewczym 2009–2010 w całym budynku zużyto 9330,44 jednostek, co daje wskaźnik 4,499 j./m2. Wyznaczone tu wartości różnią się nieznacznie od wartości średnich z wartości wskaźników wyznaczonych dla poszczególnych mieszkań.

Za mieszkania o niskim zużyciu ciepła uważa się te, w których udział jednostkowej wartości zużycia ciepła jest mniejszy niż 0,15. Do mieszkań o niskim zużyciu ciepła według tego warunku zalicza się:

 • w sezonie grzewczym 2008–2009 – mieszkania 2, 3, 10, 12, 19, 27, 28, 29, 30, 31 – 10 mieszkań,
 • w sezonie 2009–2010 – mieszkania 1, 2, 7, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 30, 31 – 11 mieszkań.

Właściwe naliczenie należności za ogrzewanie poszczególnych mieszkań wymaga opomiarowania budynku zgodnego ze stosowanymi rozwiązaniami oraz:

 • uwzględnienia poprawnej wartości współczynnika położenia mieszkania w bryle budynku, który wynika ze strat ciepła poszczególnych mieszkań,
 • sprawdzenia poprawności zarejestrowanych wartości jednostek ciepła oraz wykonanie ewentualnych korekt.

W sezonie 2008–2009 ilość jednostek wniosła 12989,02 i budynek zużył 784,1GJ,  czyli 217 805,6 kWh ciepła na ogrzewanie. Stąd otrzymujemy wskaźnik:

Wartość wskaźnika r powinna mieścić się w zakresie 0,34 do 0,43.

Natomiast w sezonie 2009–2010 ilość jednostek wyniosła 9330,44 i budynek zużył 802,34 GJ = 222 872,2 kWh ciepła na ogrzewanie. Dlatego otrzymujemy wskaźnik:

Tak mała wartość parametru, liczba mieszkań o niskim zużyciu ciepła (ponad 35% lokali w bloku) oraz wartości odchylenia standardowego powyżej 0,85 wymagają uwzględnienia ciepła niezarejestrowanego przez podzielniki ciepła w naliczeniach opłaty za centralne ogrzewanie. Liczbę niezarejestrowanych jednostek ciepła określa się z równania ∆z = (0,43− rw)×Q×EB
W równaniu tym oznacza ciepło zarejestrowane przez ciepłomierz. Przelicznik jednostek zużycia EB wszystkich aktualnie stosowanych podzielników zbliżony jest do jedności, przyjmuje się zwykle EB = 1.
Liczby niezarejestrowanych jednostek ciepła przez podzielniki w sezonie grzewczym 2008–2009:

∆z = (0,43-0,060)×217805,6×1= 80667,37,

zaś w sezonie grzewczym 2009–2010:

∆z = (0,43-0,042)×222872,2×1= 86504,61

Liczby  niezarejestrowanych przez podzielniki jednostek ciepła rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych mieszkań.

Na rys. 3a, rys. 3b oraz rys. 4a i rys. 4b porównano graficznie wyznaczone należności [zł] za centralne ogrzewanie oraz wskaźniki [zł/m2] odniesione do 1 m2 mieszkania.

Rys. 3a. Porównanie należności [zł] za centralne ogrzewanie poszczególnych mieszkań, wyznaczonych przez firmę rozliczającą i po korektach w sezonie 2008–2009

Rys. 3b. Porównanie należności [zł] za centralne ogrzewanie poszczególnych mieszkań, wyznaczonych przez firmę rozliczającą i po korektach w sezonie 2009–2010

Rys. 4a. Porównanie wskaźników [zł/m2] za centralne ogrzewanie poszczególnych mieszkań, wyznaczonych przez firmę rozliczającą i po korektach w sezonie 2009–2010

Rys. 4b. Porównanie wskaźników [zł/m2] za centralne ogrzewanie poszczególnych mieszkań, wyznaczonych przez firmę rozliczającą i po korektach w sezonie 2009–2010

Podsumowanie

Podzielniki ciepła zostały zastosowane w sposób prawidłowy i były właściwie rozmieszczone. Sposób pomiaru uwzględniał specyfikę budynku. Jednak sposób naliczenia należności za ogrzewanie był wadliwy, gdyż nie odpowiadał zużyciu ciepła na ogrzewanie.

Mimo zastosowania podzielników z odczytem wskazań drogą radiową i pobierania nadal opłaty za odczyt z każdego podzielnika ciepła firma rozliczająca nie wykonała:

 • analizy uzyskanych danych,
 • analizy naliczonych opłat za centralne ogrzewanie,
 • korekty obliczeń i nie skorygowała wartości odczytanych z podzielników.

Należności za ogrzewanie mieszkania wykonane przez firmę rozliczającą nie odpowiadały zużyciu ciepła i były naliczone niezgodnie z prawem energetycznym (art. 45a pkt 9 – tj. „w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej”).

Niestety, nie wykonano żadnej analizy otrzymanego naliczenia należności za ogrzewanie poszczególnych mieszkań przez firmę naliczającą należność za c.o. – przy dużej liczbie mieszkań o zarejestrowanym zerowym lub minimalnym zużyciu ciepła, nie sprawdzono, że są również mieszkania, w których należność za ciepło przekracza opłatę ryczałtową.

Wartości jednostek ciepła powinny być skorygowane, a należności za ogrzewanie wyznaczane w sposób właściwy, zgodny z aktualną wiedzą techniczną.

Literatura

 1. Michnikowski P., Grzywacz M., Kryteria sprawdzenia poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na postawie wskazań podzielników, „Rynek instalacyjny” 1–2/2015.
 2. Michnikowski P., Skiba J., Test poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników elektronicznych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 9/2014.
 3. Zestawienie jednostek przeliczonych w rozpatrywanym bloku, archiwum autorów.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Aneta Mościcka Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od...

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od PIT dochodów ze sprzedaży nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

M CH Niedozwolone wzorce umowne

Niedozwolone wzorce umowne Niedozwolone wzorce umowne

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu,...

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu, czy zakazu określonego zachowania, nie będzie się tych zapisów de facto trzymała. Wszelkie niedozwolone klauzule umowne i tak nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów.

Paweł Puch Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku...

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Stella Brzeszczyńska Wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie członka zarządu Wynagrodzenie członka zarządu

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać...

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać jego dochody.

Stella Brzeszczyńska Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa Ulga meldunkowa

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta...

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta sprawa.

Redakcja news Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Redakcja news Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie...

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie należy do gmin.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Aneta Mościcka Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje...

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje znamiona dyspozycji wskazanego przepisu, a w konsekwencji oznacza konieczność zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Redakcja Administratora Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Bartłomiej Żukowski Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu...

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu na brak alternatywnego źródła ciepła. Taka sytuacja niewątpliwie stwarza liczne nieporozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a jego odbiorcą.

Aneta Mościcka PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia

PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy –...

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy – do czasu jej sprzedaży. Do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez podatniczkę, poniesione po dniu sprzedaży nieruchomości, jak również wydatki poczynione z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Aneta Mościcka Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach

Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem...

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja news Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować...

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować część usług, z których korzystają mieszkańcy lub podnosić lokalne podatki i opłaty. Nie chcąc sięgać po te rozwiązania, samorządy apelują do rządu.

Aneta Mościcka Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego,...

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego, jakim jest wysokość opłaty rocznej, ofertę uznaje się za przyjęta.

Aneta Mościcka Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość...

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość wspólną nie. Korzystanie z samych mieszkań jest niemożliwe bez korzystania przez ich właścicieli ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Opodatkowanie sieci technicznej

Opodatkowanie sieci technicznej Opodatkowanie sieci technicznej

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne...

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne obiekty, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle, stanowią w elementy budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Aneta Mościcka VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W takiej sytuacji gmina działa w charakterze podatnika VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja news Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wody Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta....

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta. Nowe zasady będą obowiązywać dopiero od 2024 roku.

Aneta Mościcka Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Lokal niemieszkalny a ulga w PIT Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe,...

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe, podatnik ma prawo do zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe – orzekł WSA w Łodzi.

Redakcja news E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r. E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Aneta Mościcka Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Uznanie obiektu budowlanego za budynek Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach...

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia wymienione w tym przepisie kryteria bycia budynkiem, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu? Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia,...

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia, z uwagi na zwrot gruntu w stanie pogorszonym, bez zasiewów, stanowi przychód z tytułu umowy dzierżawy.

Wybrane dla Ciebie

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii » Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać? Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.