administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozliczanie kosztów ogrzewania z kotłowni własnej. Analiza przypadku

Rozliczanie kosztów ogrzewania, Rys. redakcja Administratora

Rozliczanie kosztów ogrzewania, Rys. redakcja Administratora

Właściciel budynku ustalił wysokie stawki opłat za ogrzewanie i zażądał dopłat do ogrzewania w poprzednich sezonach grzewczych. Lokator, na potwierdzenie wątpliwości co do zasadności naliczonych opłat, do listu do redakcji dołączył wprowadzony przez właściciela regulamin rozliczeń kosztów dostawy mediów do budynku dotyczący rozliczania kosztów ogrzewania oraz pismo właściciela skierowane do lokatorów. Pismo to było odpowiedzią na ich pisemny protest przeciw wprowadzonym opłatom za ogrzewanie.

Zobacz także

Paweł Puch Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne?

Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne? Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne?

Niejednokrotnie we wspólnocie mieszkaniowej rodzi się pomysł zwolnienia jednego z właścicieli z wnoszenia zaliczek na koszty zarządu, czy to w związku z pracami jakie wykonuje na rzecz wspólnoty, czy też...

Niejednokrotnie we wspólnocie mieszkaniowej rodzi się pomysł zwolnienia jednego z właścicieli z wnoszenia zaliczek na koszty zarządu, czy to w związku z pracami jakie wykonuje na rzecz wspólnoty, czy też w związku z jego sytuacją finansową.

Redakcja news Dodatkowy podatek dla flipperów?

Dodatkowy podatek dla flipperów? Dodatkowy podatek dla flipperów?

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Redakcja news Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej...

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej wartości lokali.

W artykule:

• Regulamin dotyczący rozliczania kosztów ogrzewania a ich specyfikacje pod lupą przepisów Prawa energetycznego
• O tym dlaczego zarządcy/właściciele nie są dostawcami ciepła
• Umowa najmu a odpowiedzialność wobec przepisów prawa energetycznego
• Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania rodzajem prawa lokalnego

Z informacji zwartych w liście lokatora i załączonych do listu dokumentów można zbudować następujący opis sytuacji:

 • budynek, w którym jest 7 lokali mieszkalnych jest ogrzewany z lokalnej kotłowni, znajdującej się w piwnicy tego budynku,
 • łączna powierzchnia ogrzewana lokali w budynku wynosi 432,73 m2,
 • właścicielem budynku jest Spółka „X”, należąca do grupy spółek Skarbu Państwa, działająca na terenie całego kraju i posiadająca rozsiane po całym kraju zasoby mieszkaniowe,
 • zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi Spółki „X” w terenie zajmują się wyspecjalizowane odziały zarządzania nieruchomościami,
 • właściciel wprowadził „Regulamin dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu sieciowego oraz wywozu nieczystości stałych …”, którego jeden z rozdziałów ustala zasady rozliczania kosztów ogrzewania z użytkownikami lokali,
 • regulamin został uchwalony w listopadzie 2013 r. przez Zarząd Spółki „X”, jako regulamin obowiązujący w całej Spółce i w dniu uchwalenia został podany do wiadomości komórkom organizacyjnym Spółki oraz regionalnym Oddziałom Zarządzania Nieruchomościami; brak jest informacji czy i w jakim terminie regulamin został podany do wiadomości użytkownikom lokali,
 • rozdział regulaminu dotyczący rozliczania kosztów ogrzewania obejmuje rozliczanie kosztów ciepła do ogrzewania dostarczanego przez dostawców zewnętrznych (przedsiębiorstwa ciepłownicze), wytwarzanego w kotłowniach lokalnych znajdujących się w budynkach, a także rozliczanie kosztów ciepła zużywanego do centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach, w których taka instalacja występuje,
 • rozliczania kosztów ogrzewania z kotłowni znajdującej się w budynku, dotyczy fragment regulaminu (cyt.): (…) podstawą kalkulacji są następujące koszty:
  — amortyzacja kotłów, urządzeń, sieci przesyłowych,
  podatek od nieruchomości i opłaty lokalne (w tym opłata za emisję zanieczyszczeń),
  media niezbędne do funkcjonowania układu grzewczego tj. woda, ścieki energia elektryczna,
  koszt opału (węgiel, koks, olej opałowy
  obsługa kotłowni,
  wywóz pozostałości po spaleniu opału (np.: żużel, popiół),
  bieżące utrzymanie, konserwacje, przeglądy okresowe i remonty,
  koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia do wytwarzania ciepła,
  narzuty kosztów pośrednich.

Regulamin a specyfikacje kosztów

W kwietniu 2016 r. lokatorzy budynku, którego dotyczy sprawa, zostali poinformowani o konieczności znaczącej dopłaty za ogrzewanie w sezonach ogrzewczych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, a także o podniesieniu stawek bieżących opłat.

W odpowiedzi na protest, lokatorzy otrzymali wyjaśnienie z właściwego terenowo oddziału zarządu nieruchomościami Spółki „X”, zawierające specyfikację kosztów ogrzewania budynku w wymienionych wyżej sezonach ogrzewczych. Przy czym pozycje specyfikacji kosztów podane w wyjaśnieniu nie odpowiadają pozycjom regulaminu zacytowanym powyżej. Niektóre pozycje zostały zagregowane, pojawiła się nowa pozycja „pozostałe koszty”, a pozycja „narzuty kosztów pośrednich” została zastąpiona trzema pozycjami narzutów, odpowiadającymi trzem szczeblom zarządzania w spółce (rejon, oddział, centrala).

Analiza kosztów ogrzewania podanych w liście do lokatorów wykazuje, że koszty ogrzewania w sezonie ogrzewczym 2012/2013, w rozpatrywanym budynku, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni, były 5-krotnie wyższe od średniego kosztu ogrzewania z miejskich sieci ciepłowniczych w Polsce i od 3,5 do 4 razy wyższe od średniego kosztu ogrzewania z poprawnie eksploatowanych kotłowni lokalnych. Taki koszt ogrzewania przewyższa koszty ogrzewania prądem elektrycznym, przy zastosowaniu jednolitej całodobowej taryfy.

W sezonie ogrzewczym 2012/2013 łączny udział narzutów kosztów pośrednich w całkowitym koszcie ogrzewania budynku wyniósł 45,92%. W kolejnych sezonach było to odpowiednio 43,45 i 43,25%.

Co na to Prawo energetyczne?

Sposób rozliczania kosztów ogrzewania przez jego właściciela lub zarządcę i obciążania tymi kosztami użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych reguluje w art. 45a ustawy Prawo energetyczne [3].

Ustawa stanowi:

Art. 45a

1. Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami.

(…)

4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o których mowa w ust. 2. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.

5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę – właściciela lub zarządcę budynku opłat dla osób, o których mowa w ust. 2, do których ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych.

Zatem właściciel/zarządca budynku, w którym jest kotłownia lokalna, jako opłatę za ciepło do ogrzewania może przyjmować tylko koszty zakupu paliwa i energii elektrycznej niezbędnej do obsługi kotłowni. Tylko te koszty zarządca budynku powinien dzielić pomiędzy lokatorów w postaci opłat za centralne ogrzewanie. Z tego punktu widzenia regulamin wprowadzony przez właściciela budynku jest niepoprawny w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania z kotłowni lokalnej.

W stosunku do takiego rozumienia przepisu art. 45a ustawy Prawo energetyczne zgłasza wątpliwości autor artykułu „Ciepło z własnej kotłowni – studium przypadku” [2], odwołując się do literalnego brzmienia ust. 4 i 5 przytoczonych wyżej. Skoro bowiem właściciel/zarządca budynku ma stosować przepisy ust. 4, a ma kotłownię lokalną i nie kupuje ciepła od dostawcy zewnętrznego, to może dzielić tylko koszty gazu i energii elektrycznej. Co zrobić w przypadku kotłowni na paliwo olejowe lub stałe (węgiel, koks ew. pelety)?

Wydaje się, że przepis ust. 5 należy rozumieć w aspekcie celu, w jakim został wprowadzony. Przepis ust. 4 wymienia nośniki energii, jakie właściciel/zarządca budynku kupuje od dostawców zewnętrznych (przedsiębiorstw energetycznych) i mówi, że do kosztów ich zakupu nie może doliczać żadnych kosztów własnych ani narzutów.

Przepis ust. 5 mówi, że w przypadku własnego źródła ciepła w budynku właściciel/zarządca ma postępować tak samo, tzn. do kosztów zakupu od dostawców zewnętrznych (a kupuje od nich paliwa stałe, ciekłe lub gazowe i energię elektryczną) nie może doliczać żadnych innych kosztów.

Jeśli zanegujemy taki sposób rozumienia przepisu ust. 5 art. 45a ustawy Prawo energetyczne, to okaże się, że ust. 5 jest niepotrzebny, bo zakup gazu i elektryczności mieści się w zapisach ust. 4.

Warto przy tym zwrócić uwagę na istniejące rozwiązania techniczne, do których odnosi się ta część ust. 4, w której jest mowa o „paliwach gazowych”.

Nie chodzi tu tylko o paliwo do kotłowni opalanych gazem. Przepis ten powstał także na potrzeby budynków, w których istnieje instalacja gazu przewodowego, doprowadzona do poszczególnych lokali, ale z jakichś powodów (np. bezpieczeństwa) nie jest ona wyposażona w lokalowe liczniki gazu. Budynki takie były budowane w latach 50. ubiegłego wieku i część z nich funkcjonuje do chwili obecnej. Występuje w nich tylko gazomierz centralny, a odbiorcą paliwa gazowego na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym (dostawcą gazu) jest właściciel/zarządca budynku. Ten zarządca dzieli następnie koszty dostarczonego gazu, wynikające z faktur dostawcy, pomiędzy użytkowników lokali.

Kryterium podziału jest w takich wypadkach liczba osób zamieszkałych w lokalu.

Przy dzieleniu kosztów gazu zarządca nie może doliczać dodatkowych opłat i o to chodzi w tym przepisie.

Treść artykułu „Regulamin rozliczania kosztów ciepła a Prawo energetyczne” [1] zawiera próbę usprawiedliwienia Spółki „X” jako właściciela budynku, przyznając mu prawo do rozliczania w ramach opłat za ogrzewanie „uzasadnionych kosztów” wytworzenia ciepła we własnym źródle czyli kotłowni wbudowanej.

Autorka artykułu zastrzega tylko, że właściciel/zarządca budynku ma działać bez zysku.

Podstawą takiego rozumowania jest przyjęcie, że właściciel budynku pełni funkcję dostawcy ciepła dla jego lokatorów i w tym zakresie wchodzi w rolę przedsiębiorstwa energetycznego, któremu przysługują uprawnienia wynikające z art. 45 oraz 45a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Takie rozumienie roli właściciela budynku przy obciążaniu lokatora kosztami ogrzewania budzi wątpliwości. Źródłem tych wątpliwości jest przekonanie, że ustawę należy czytać i stosować w całości wraz z aktami wykonawczymi (rozporządzeniami) wydanymi na podstawie delegacji w niej zawartych. Nie można korzystać wyłącznie z prerogatyw przypisanych przedsiębiorstwu energetycznemu – dostawcy ciepła w zakresie obciążania odbiorcy kosztami uzasadnionymi. Należy także stosować się do obowiązków, jakie ustawa Prawo energetyczne nakłada na dostawcę.

Prerogatywy zapisano w art. 45 ustawy Prawo energetyczne. Początek tego artykułu brzmi:

Art. 45.
1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wyko­nywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający:

1) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energią (…)”.

Następujące po tym tekście punkty 1a) i 2) zawierają dalsze szczegóły, określające co zaliczane jest do kosztów uzasadnionych w poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Ostatni punkt tego artykułu ma treść:

„3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

Wynikają stąd dwa zobowiązania: ustalenie taryfy opłat oraz zapewnienie, że ustalona taryfa będzie chroniła nie tylko interesy dostawcy ale również odbiorcy paliw lub energii. Dla przypomnienia: zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy – ciepło jest formą energii.

Sposób ustalania taryf i cen ciepła określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło [4], wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne.

Nie wdając się w szczegóły można stwierdzić, że taryfa powinna zawierać dwa rodzaje opłat: opłaty niezależne od zużycia ciepła, zwane opłatami za moc zamówioną, wyrażane w złotych za MW (megawat), oraz ceny ciepła, wyrażone w złotych za GJ (gigadżul).

 • Cena po pomnożeniu przez wielkość rzeczywistego zużycia ciepła, wskazanego przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, zainstalowany na doprowadzeniu ciepła do odbiorcy, daje opłatę za zużytą energię cieplną.
 • Taryfy i ceny ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki albo powinny być ustalane na rynku konkurencyjnym, jeśli zatwierdzenie nie jest wymagane.

Ten mechanizm – zatwierdzenie przez państwowy organ regulacyjny albo ustalenie ceny na rynku konkurencyjnym – ma chronić interesy odbiorcy przed nieuzasadnioną wysokością opłat.

Z rozporządzenia wynika, że ilość dostarczonego/odebranego ciepła jest mierzona przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. Dostawa ciepła do odbiorcy końcowego wiąże się z jego sprzedażą i jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT).

Od zasady pomiaru ilości dostarczanego ciepła przez układ pomiarowo-rozliczeniowy jest wyjątek, uregulowany w § 7 Rozporządzenia [4]:

§ 7 ust. 6. W przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła, które nie jest wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy, taryfa zawiera stawki opłaty miesięcznej i sezonowej: stawki te wyraża się w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej lub w złotych za metr kwadratowy powierzchni lokali.

Cytowany przepis dotyczy przypadków, w których właściciel lub zarządca budynku wyposażonego w kotłownię lokalną przekazuje tę kotłownię do profesjonalnej eksploatacji przez przedsiębiorstwo energetyczne (ciepłownicze) na podstawie umowy. Wówczas przedsiębiorstwo ciepłownicze przejmuje na siebie wszystkie koszty zakupu paliw, wody i energii elektrycznej niezbędnych do utrzymania ruchu kotłowni, a także obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń. Zależnie od treści umowy płaci również za wynajem pomieszczeń kotłowni lub pomieszczenia te są przedsiębiorstwu użyczane nieodpłatnie. Takie przedsiębiorstwo energetyczne sporządza taryfę zgodnie z § 7 ust. 6 jw.

Jak widać, opisany na początku tego tekstu regulamin rozliczania kosztów ogrzewania w budynku z kotłownią wbudowaną, nie jest zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów. Trudno uznać właściciela budynku za wypełniającego warunki dostawcy ciepła i przypisać mu wynikające z tego prerogatywy. Właściciel budynku nie jest równocześnie, sam dla siebie, podmiotem zewnętrznym – przedsiębiorstwem dostarczającym ciepło.

Zarządca/właściciel – to nie dostawca ciepła

Jest jeszcze jeden powód, chyba najważniejszy, dla którego właściciel/zarządca budynku w opisywanej sytuacji nie może być traktowany jako dostawca ciepła i naliczać kosztów uzasadnionych w opłacie za ciepło do ogrzewania, pobieranej od lokatorów. Jeśli jest dostawca, to musi być też odbiorca (odbiorcy). Użytkownicy lokali w budynku wielolokalowym nie są odbiorcami ciepła w świetle przepisów ustawy Prawo energetyczne. Art. 3 tej ustawy zawiera następujące definicje:

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12) przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi;

13) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

13a) odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;

13b) odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.

Umowa o dostawę ciepła powinna spełniać warunki rozporządzenia [4] i być oparta o taryfę.

Właściciel/zarządca budynku nie zawiera z lokatorem umowy o dostawę ciepła, tylko umowę najmu lokalu. To, że lokal mieszkalny, jako pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, powinien być ogrzewany, wynika z przepisów techniczno-budowlanych, które nie regulują spraw opłat za ogrzewanie.

Ustawa traktuje użytkownika lokalu jako odbiorcę końcowego wyłącznie w odniesieniu do paliw gazowych i energii elektrycznej (pkt 13b). O cieple nie ma mowy.

Wniosek: Spółka „X” jako właściciel/zarządca budynku w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania z kotłowni wbudowanej, może obciążać użytkowników lokali wyłącznie kosztami zużytego paliwa i energii elektrycznej, zgodnie z przepisem art. 45a ust. 5 ustawy Prawo energetyczne.

Wszystkie pozostałe koszty należą do kosztów utrzymania całej nieruchomości i powinny być rejestrowane na kontach dotyczących eksploatacji bieżącej budynku, amortyzacji, funduszu remontowego itd., a następnie dzielone pomiędzy użytkowników lokali w opłatach dotyczących tych pozycji kosztów. Kotłownia wbudowana nie stanowi wyodrębnionej nieruchomości, ani nie jest odrębnym przedmiotem własności właściciela budynku. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, wydanymi z mocy ustawy Prawo budowlane, jest elementem części wspólnej budynku, na równi z całą instalacją centralnego ogrzewania.

Umowa najmu a odpowiedzialność

Przedstawiony regulamin narusza przepisy ustawy Prawo energetyczne jeszcze z innego powodu. Nie uwzględnia bowiem prawa do opustów z tytułu przerw w ogrzewaniu lub niedogrzewania. Jest to nieuczciwe i sprzeczne z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne, która nakazuje stosować takie opusty.

Z ostrożności należy rozważyć jeszcze jedną kwestię. Być może właściciel rozpatrywanego budynku – Spółka „X” – korzysta z jakichś specjalnych uprawnień, które pozwalają jej na odmienne od ustalonych w Prawie energetycznym gospodarowanie nośnikami energii i odmienne rozliczanie kosztów. Prawo energetyczne zawiera następujące wyłączenia:

Art. 1 ust. 3. przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) wydobywania kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowego magazynowania paliw w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2005 r. nr 228, poz. 1947, z późn. zm.);

2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (DzU z 2012 r., poz. 264 i 908).

Działalność Spółki „X” nie należy do zakresu objętego przepisami wyżej wymienionych ustaw.

Dalej, art. 21 ustawy Prawo energetyczne określa, że zadania z zakresu regulacji rynku energetycznego realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), działający poprzez Odział Centralny URE oraz Odziały terenowe. Prezes URE kontroluje przestrzeganie przepisów ustawy Prawo energetyczne przez podmioty działające na terenie całego kraju. Równocześnie art. 21a ustawy Prawo energetyczne stanowi, że w wymienionych w tym artykule instytucjach (wojsko, policja itd.), organami właściwymi ds. regulacji gospodarki paliwami i energią są inspekcje gospodarki energetycznej, powoływane przez właściwych ministrów w uzgodnieniu z Prezesem URE.

Art. 21a ustawy Prawo energetyczne nie wprowadza żadnych odstępstw od przepisów ustawy dla wymienionych w nim instytucji państwowych, można się jednak spodziewać, że odrębny nadzór może skutkować jakimiś różnicami w rozumieniu tych przepisów. Spółka „X” nie została wymieniona w art. 21a ustawy. Oznacza to, że podlega powszechnie obowiązującym przepisom, a kontrolę nad ich przestrzeganiem powinny sprawować Terenowe Oddziały URE.

Na końcu artykułu [1] znajduje się uwaga o możliwości przedawnienia się opłat za ogrzewanie – jako opłat okresowych. Wydaje się celowym spojrzenie na to zagadnienie inaczej. Przedawnienie dotyczy opłat okresowych (np. czynszu czy podatków lokalnych na rzecz gminy), które zostały jednoznacznie określone w chwili, w której były wymagalne. W opisywanym przypadku właściciel – Spółka „X” – domaga się od lokatorów dopłaty za ogrzewanie w poprzednich okresach ogrzewczych wg stawek ustalonych przez tegoż właściciela po upływie kilku lat od okresu, którego opłaty te miałyby dotyczyć. Lokatorzy nie zalegają z opłatami ustalonymi w poprzednich latach. Nie godzą się tylko na dopłacanie za poprzednie lata.

Należy zauważyć, że sytuacja Spółki „X” jako właściciela/zarządcy budynku jest odmienna od sytuacji zarządu np. spółdzielni mieszkaniowej lub profesjonalnego zarządcy wynajętego przez wspólnotę mieszkaniową.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej lokatorzy, na odmiennych zasadach w każdej z tych form prawnych, są jednak współwłaścicielami budynku i solidarnie odpowiadają za zobowiązania, wynikające z zaległości w opłatach na rzecz zewnętrznych dostawców mediów, jeśli takowe zaległości powstały, np. na skutek złej kalkulacji opłat, sprzeniewierzenia przez osoby zarządzające wpłacanych przez lokatorów pieniędzy, bałaganu w dokumentacji spowodowanego zmianami organizacyjnymi czy innych zaniedbań. W takiej sytuacji w spółdzielni mieszkaniowej odwołuje się członka zarządu odpowiedzialnego za powstałą sytuację, a we wspólnocie mieszkaniowej zmienia zarządcę, ale zaległe zobowiązania lokatorzy (lub członkowie wspólnoty) muszą spłacić. Ewentualne roszczenia w stosunku do osób winnych stanowią odrębny problem.

Spółka „X” nie jest zarządem spółdzielni ani wynajętym zarządcą. Jest właścicielem budynku i czerpie pożytki z wynajmowania lokali. Jeśli w latach poprzednich właściciel ustalił lokatorowi w umowie najmu jakiś poziom opłat, z podziałem na opłaty za ogrzewanie, wodę itd., jak również opłatę za wynajem (czynsz), a po iluś latach okazało się, że ma z tego powodu straty, to ponosi pełną odpowiedzialność za własne decyzje. Może próbować zrekompensować sobie te straty wymawiając umowę i ustalając na przyszłość nowy poziom opłat tak, aby pokryć rzeczywiste koszty bieżące i dodatkowo wyrównać straty z lat poprzednich. Nie może jednak, moim zdaniem, domagać się opłat wstecz, bo łamie w ten sposób zawartą z lokatorem umowę.

Regulamin rodzajem prawa lokalnego

Podsumowując, na podstawie informacji dostarczonych przez lokatora budynku ogrzewanego z kotłowni wbudowanej można stwierdzić, że rozliczenia kosztów ogrzewania obciążające lokatorów są prowadzone niewłaściwie, z naruszeniem obowiązujących przepisów, a regulamin rozliczeń wprowadzony przez właściciela/zarządcę tego budynku jest wadliwy.

W artykule [2] zwrócono uwagę na błędy formalne tego regulaminu. Należy tu dodać, że oprócz niezgodności z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne podstawową wadą regulaminu jest to, że został on opracowany centralnie dla wszystkich rodzajów budynków, będących w zasobach właściciela w całym kraju. Jak słusznie zauważono w artykule [1], regulamin rozliczeń kosztów ogrzewania w budynku stanowi rodzaj prawa lokalnego, które powinno być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, ale także powinno być dostosowane do warunków technicznych obiektu, którego regulamin dotyczy.

Absurdem jest, w rozpatrywanym przypadku, że w stosunku do budynku ogrzewanego z kotłowni wbudowanej, pojawia się pozycja kosztów „amortyzacja sieci przesyłowych”, podczas gdy żadne sieci przesyłowe tam nie występują, ciepło z kotła trafia wprost do instalacji centralnego ogrzewania.

Na zakończenie wypada jednak przypomnieć, że pierwotną przyczyną kłopotów zarządców budynków wielolokalowych z poprawnym rozliczaniem kosztów ciepła do ogrzewania lokali pomiędzy użytkowników tych lokali są nieprecyzyjne i niekompletne uregulowania tego zagadnienia w art. 45a ustawy Prawo energetyczne. O poprawne, zgodne z zasadami techniki ogrzewczej i przepisów metrologicznych oraz zdrowym rozsądkiem, uregulowanie tych zagadnień w ustawie zabiega od wielu lat Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, które jest organizacją „non profit”, promującą racjonalizację zużycia energii, w tym ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych, w oparciu o pomiar indywidualnego zużycia ciepła w lokalu.

Niestety, wieloletnie wysiłki Stowarzyszenia w tej sprawie napotykają na niezrozumiały opór zarówno prawodawców jak i urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie przepisów. Przedstawiciele Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii systematycznie występują na łamach „Administratora” oraz innych czasopism technicznych, wykładając swoje poglądy i racje.

***

Przedstawione w niniejszym tekście rozumowanie, poglądy i argumentacja są wyrazem rozumienia przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo energetyczne przez autora niniejszej analizy przypadku i jego zainteresowania technicznie poprawnymi sposobami rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielolokalowych, na podstawie zużycia ciepła przez użytkownika lokalu. Właściwa interpretacja przepisów ustawy i ocena działania właściciela budynku należy do wyłącznej kompetencji sądów powszechnych.

Literatura:

1. Stec-Bielak A., Regulamin rozliczania kosztów ciepła a Prawo energetyczne, „Administrator” nr 4/2017.
2. Cichowski K., Ciepło z własnej kotłowni – studium przypadku, „Administrator” nr 4/2017.
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity (DzU z 2012 r., poz. 1059) [Uwaga: przywołano tekst tego przepisu aktualny w chwili uchwalania omawianego regulaminu].
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2010 r. nr 194, poz.1291).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • AdamMielcarz AdamMielcarz, 14.05.2020r., 09:10:46 Większość nieścisłości powinien zawierać regulamin
 • Jakinczyk_Karol Jakinczyk_Karol, 14.05.2020r., 11:08:24 "Strasznie to skomplikowane do przeliczenia koszty: amortyzacja kotłów, urządzeń, sieci przesyłowych, — podatek od nieruchomości i opłaty lokalne (w tym opłata za emisję zanieczyszczeń), — media niezbędne do funkcjonowania układu grzewczego tj. woda, ścieki energia elektryczna, — koszt opału (węgiel, koks, olej opałowy — obsługa kotłowni, — wywóz pozostałości po spaleniu opału (np.: żużel, popiół), — bieżące utrzymanie, konserwacje, przeglądy okresowe i remonty, — koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia do wytwarzania ciepła, — narzuty kosztów pośrednich. Dużo miejsca na nadinterpretację lub machlojstwo"

Powiązane

Jacek Frydryszak Rozliczenie ciepła po nowemu

Rozliczenie ciepła po nowemu Rozliczenie ciepła po nowemu

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia...

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia 23 grudnia 2022 roku nowych regulaminów rozliczania ciepła. Analiza wskazanych przepisów, niestety po raz kolejny, dowodzi, że ich autorzy mają ograniczoną wiedzę zarówno w zakresie zagadnień technicznych, jak i w zakresie praktyki prowadzenia tego typu rozliczeń. Rozliczanie ciepła w budynkach wielolokalowych...

Redakcja news Więcej czasu na rozliczenie CIT

Więcej czasu na rozliczenie CIT Więcej czasu na rozliczenie CIT

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego...

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Redakcja news Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Anna Ruszczak news Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Aneta Mościcka Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta...

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta umowa wskazuje na to, że nie przeniesiono na taki podmiot posiadania, lecz ma on jedynie prawo korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, to nie będzie mógł być uznany za podatnika tego podatku.

Anna Ruszczak news Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

Ustawa suszowa bez podatku od betonozy Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

Redakcja AiMN Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Podatek dochodowy a lokale użytkowe Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Anna Ruszczak news Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które...

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom. Według interpretacji podatkowej prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Aneta Mościcka Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik,...

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik, który pobrał pieniądze osobiście lub poprzez osobę trzecią działającą w jego imieniu, jak i ten, któremu pieniądze pozostawione były do dyspozycji. Dopuszczalne jest zawarcie przez współwłaściciela korzystającego z nieruchomości umowy najmu z osobą trzecią, jednak skutki takiej umowy ograniczają...

Aneta Mościcka Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Zasady naliczania opłaty adiacenckiej Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres...

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – podziału nieruchomości; wzrost wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału; wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale...

Aneta Mościcka Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót....

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Anna Ruszczak news Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Redakcja news Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Aneta Mościcka Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków...

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe. Prawo to przysługuje wyłącznie, gdy spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości, służącej zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Spłata kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość nie jest celem mieszkaniowym – orzekł WSA w Łodzi.

Anna Ruszczak Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Anna Ruszczak news Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu...

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu 183 dni pobytu w naszym kraju. Niestety grozi im podwójne opodatkowanie.

Aneta Mościcka Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z...

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT? Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej,...

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej, w skład której oprócz budynku mieszkalnego wchodzi również budynek gospodarczy. Ustawodawca za wydatki na cele mieszkaniowe uważa także te poniesione na nabycie gruntu, związanego z budynkiem mieszkaniowym. W omawianej sprawie budynek inwentarski i dom – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

dr Kazimierz Dudziński Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej? Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności,...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności, a w przypadku, gdyby okazało się, że montaż ww. urządzeń jest nieopłacalny, podjąć decyzję o rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Redakcja news Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

Anna Ruszczak news Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd? Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków...

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków maleje, a część z nich musi sięgać do rezerw, by zaspokoić bieżące potrzeby. Lokaty, nawet te z najwyższym oprocentowaniem, nie rekompensują tego choćby w połowie.

Redakcja news Zmiany w opodatkowaniu najmu

Zmiany w opodatkowaniu najmu Zmiany w opodatkowaniu najmu

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Aneta Mościcka Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe? Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem...

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem zwolnienia z ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji należne od nich opłaty są objęte podatkiem VAT – orzekł Sąd Najwyższy.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.