administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozliczanie kosztów ogrzewania z kotłowni własnej. Analiza przypadku

Rozliczanie kosztów ogrzewania, Rys. redakcja Administratora

Rozliczanie kosztów ogrzewania, Rys. redakcja Administratora

Właściciel budynku ustalił wysokie stawki opłat za ogrzewanie i zażądał dopłat do ogrzewania w poprzednich sezonach grzewczych. Lokator, na potwierdzenie wątpliwości co do zasadności naliczonych opłat, do listu do redakcji dołączył wprowadzony przez właściciela regulamin rozliczeń kosztów dostawy mediów do budynku dotyczący rozliczania kosztów ogrzewania oraz pismo właściciela skierowane do lokatorów. Pismo to było odpowiedzią na ich pisemny protest przeciw wprowadzonym opłatom za ogrzewanie.

Zobacz także

Bogdan Chudoba - Adwokaci Spółka Partnerska - Doradca Podatkowy Kraków Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja...

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatków, nie jest to do końca prawda. W poniższym artykule wskażemy jakie podatki będzie musiała zapłacić.

Magdalena Markiewicz Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok? Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

W artykule:

• Regulamin dotyczący rozliczania kosztów ogrzewania a ich specyfikacje pod lupą przepisów Prawa energetycznego
• O tym dlaczego zarządcy/właściciele nie są dostawcami ciepła
• Umowa najmu a odpowiedzialność wobec przepisów prawa energetycznego
• Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania rodzajem prawa lokalnego

Z informacji zwartych w liście lokatora i załączonych do listu dokumentów można zbudować następujący opis sytuacji:

 • budynek, w którym jest 7 lokali mieszkalnych jest ogrzewany z lokalnej kotłowni, znajdującej się w piwnicy tego budynku,
 • łączna powierzchnia ogrzewana lokali w budynku wynosi 432,73 m2,
 • właścicielem budynku jest Spółka „X”, należąca do grupy spółek Skarbu Państwa, działająca na terenie całego kraju i posiadająca rozsiane po całym kraju zasoby mieszkaniowe,
 • zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi Spółki „X” w terenie zajmują się wyspecjalizowane odziały zarządzania nieruchomościami,
 • właściciel wprowadził „Regulamin dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu sieciowego oraz wywozu nieczystości stałych …”, którego jeden z rozdziałów ustala zasady rozliczania kosztów ogrzewania z użytkownikami lokali,
 • regulamin został uchwalony w listopadzie 2013 r. przez Zarząd Spółki „X”, jako regulamin obowiązujący w całej Spółce i w dniu uchwalenia został podany do wiadomości komórkom organizacyjnym Spółki oraz regionalnym Oddziałom Zarządzania Nieruchomościami; brak jest informacji czy i w jakim terminie regulamin został podany do wiadomości użytkownikom lokali,
 • rozdział regulaminu dotyczący rozliczania kosztów ogrzewania obejmuje rozliczanie kosztów ciepła do ogrzewania dostarczanego przez dostawców zewnętrznych (przedsiębiorstwa ciepłownicze), wytwarzanego w kotłowniach lokalnych znajdujących się w budynkach, a także rozliczanie kosztów ciepła zużywanego do centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach, w których taka instalacja występuje,
 • rozliczania kosztów ogrzewania z kotłowni znajdującej się w budynku, dotyczy fragment regulaminu (cyt.): (…) podstawą kalkulacji są następujące koszty:
  — amortyzacja kotłów, urządzeń, sieci przesyłowych,
  podatek od nieruchomości i opłaty lokalne (w tym opłata za emisję zanieczyszczeń),
  media niezbędne do funkcjonowania układu grzewczego tj. woda, ścieki energia elektryczna,
  koszt opału (węgiel, koks, olej opałowy
  obsługa kotłowni,
  wywóz pozostałości po spaleniu opału (np.: żużel, popiół),
  bieżące utrzymanie, konserwacje, przeglądy okresowe i remonty,
  koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia do wytwarzania ciepła,
  narzuty kosztów pośrednich.

Regulamin a specyfikacje kosztów

W kwietniu 2016 r. lokatorzy budynku, którego dotyczy sprawa, zostali poinformowani o konieczności znaczącej dopłaty za ogrzewanie w sezonach ogrzewczych 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, a także o podniesieniu stawek bieżących opłat.

W odpowiedzi na protest, lokatorzy otrzymali wyjaśnienie z właściwego terenowo oddziału zarządu nieruchomościami Spółki „X”, zawierające specyfikację kosztów ogrzewania budynku w wymienionych wyżej sezonach ogrzewczych. Przy czym pozycje specyfikacji kosztów podane w wyjaśnieniu nie odpowiadają pozycjom regulaminu zacytowanym powyżej. Niektóre pozycje zostały zagregowane, pojawiła się nowa pozycja „pozostałe koszty”, a pozycja „narzuty kosztów pośrednich” została zastąpiona trzema pozycjami narzutów, odpowiadającymi trzem szczeblom zarządzania w spółce (rejon, oddział, centrala).

Analiza kosztów ogrzewania podanych w liście do lokatorów wykazuje, że koszty ogrzewania w sezonie ogrzewczym 2012/2013, w rozpatrywanym budynku, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni, były 5-krotnie wyższe od średniego kosztu ogrzewania z miejskich sieci ciepłowniczych w Polsce i od 3,5 do 4 razy wyższe od średniego kosztu ogrzewania z poprawnie eksploatowanych kotłowni lokalnych. Taki koszt ogrzewania przewyższa koszty ogrzewania prądem elektrycznym, przy zastosowaniu jednolitej całodobowej taryfy.

W sezonie ogrzewczym 2012/2013 łączny udział narzutów kosztów pośrednich w całkowitym koszcie ogrzewania budynku wyniósł 45,92%. W kolejnych sezonach było to odpowiednio 43,45 i 43,25%.

Co na to Prawo energetyczne?

Sposób rozliczania kosztów ogrzewania przez jego właściciela lub zarządcę i obciążania tymi kosztami użytkowników lokali w budynkach wielolokalowych reguluje w art. 45a ustawy Prawo energetyczne [3].

Ustawa stanowi:

Art. 45a

1. Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami.

(…)

4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o których mowa w ust. 2. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.

5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę – właściciela lub zarządcę budynku opłat dla osób, o których mowa w ust. 2, do których ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych.

Zatem właściciel/zarządca budynku, w którym jest kotłownia lokalna, jako opłatę za ciepło do ogrzewania może przyjmować tylko koszty zakupu paliwa i energii elektrycznej niezbędnej do obsługi kotłowni. Tylko te koszty zarządca budynku powinien dzielić pomiędzy lokatorów w postaci opłat za centralne ogrzewanie. Z tego punktu widzenia regulamin wprowadzony przez właściciela budynku jest niepoprawny w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania z kotłowni lokalnej.

W stosunku do takiego rozumienia przepisu art. 45a ustawy Prawo energetyczne zgłasza wątpliwości autor artykułu „Ciepło z własnej kotłowni – studium przypadku” [2], odwołując się do literalnego brzmienia ust. 4 i 5 przytoczonych wyżej. Skoro bowiem właściciel/zarządca budynku ma stosować przepisy ust. 4, a ma kotłownię lokalną i nie kupuje ciepła od dostawcy zewnętrznego, to może dzielić tylko koszty gazu i energii elektrycznej. Co zrobić w przypadku kotłowni na paliwo olejowe lub stałe (węgiel, koks ew. pelety)?

Wydaje się, że przepis ust. 5 należy rozumieć w aspekcie celu, w jakim został wprowadzony. Przepis ust. 4 wymienia nośniki energii, jakie właściciel/zarządca budynku kupuje od dostawców zewnętrznych (przedsiębiorstw energetycznych) i mówi, że do kosztów ich zakupu nie może doliczać żadnych kosztów własnych ani narzutów.

Przepis ust. 5 mówi, że w przypadku własnego źródła ciepła w budynku właściciel/zarządca ma postępować tak samo, tzn. do kosztów zakupu od dostawców zewnętrznych (a kupuje od nich paliwa stałe, ciekłe lub gazowe i energię elektryczną) nie może doliczać żadnych innych kosztów.

Jeśli zanegujemy taki sposób rozumienia przepisu ust. 5 art. 45a ustawy Prawo energetyczne, to okaże się, że ust. 5 jest niepotrzebny, bo zakup gazu i elektryczności mieści się w zapisach ust. 4.

Warto przy tym zwrócić uwagę na istniejące rozwiązania techniczne, do których odnosi się ta część ust. 4, w której jest mowa o „paliwach gazowych”.

Nie chodzi tu tylko o paliwo do kotłowni opalanych gazem. Przepis ten powstał także na potrzeby budynków, w których istnieje instalacja gazu przewodowego, doprowadzona do poszczególnych lokali, ale z jakichś powodów (np. bezpieczeństwa) nie jest ona wyposażona w lokalowe liczniki gazu. Budynki takie były budowane w latach 50. ubiegłego wieku i część z nich funkcjonuje do chwili obecnej. Występuje w nich tylko gazomierz centralny, a odbiorcą paliwa gazowego na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym (dostawcą gazu) jest właściciel/zarządca budynku. Ten zarządca dzieli następnie koszty dostarczonego gazu, wynikające z faktur dostawcy, pomiędzy użytkowników lokali.

Kryterium podziału jest w takich wypadkach liczba osób zamieszkałych w lokalu.

Przy dzieleniu kosztów gazu zarządca nie może doliczać dodatkowych opłat i o to chodzi w tym przepisie.

Treść artykułu „Regulamin rozliczania kosztów ciepła a Prawo energetyczne” [1] zawiera próbę usprawiedliwienia Spółki „X” jako właściciela budynku, przyznając mu prawo do rozliczania w ramach opłat za ogrzewanie „uzasadnionych kosztów” wytworzenia ciepła we własnym źródle czyli kotłowni wbudowanej.

Autorka artykułu zastrzega tylko, że właściciel/zarządca budynku ma działać bez zysku.

Podstawą takiego rozumowania jest przyjęcie, że właściciel budynku pełni funkcję dostawcy ciepła dla jego lokatorów i w tym zakresie wchodzi w rolę przedsiębiorstwa energetycznego, któremu przysługują uprawnienia wynikające z art. 45 oraz 45a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Takie rozumienie roli właściciela budynku przy obciążaniu lokatora kosztami ogrzewania budzi wątpliwości. Źródłem tych wątpliwości jest przekonanie, że ustawę należy czytać i stosować w całości wraz z aktami wykonawczymi (rozporządzeniami) wydanymi na podstawie delegacji w niej zawartych. Nie można korzystać wyłącznie z prerogatyw przypisanych przedsiębiorstwu energetycznemu – dostawcy ciepła w zakresie obciążania odbiorcy kosztami uzasadnionymi. Należy także stosować się do obowiązków, jakie ustawa Prawo energetyczne nakłada na dostawcę.

Prerogatywy zapisano w art. 45 ustawy Prawo energetyczne. Początek tego artykułu brzmi:

Art. 45.
1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie do zakresu wyko­nywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający:

1) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energią (…)”.

Następujące po tym tekście punkty 1a) i 2) zawierają dalsze szczegóły, określające co zaliczane jest do kosztów uzasadnionych w poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Ostatni punkt tego artykułu ma treść:

„3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

Wynikają stąd dwa zobowiązania: ustalenie taryfy opłat oraz zapewnienie, że ustalona taryfa będzie chroniła nie tylko interesy dostawcy ale również odbiorcy paliw lub energii. Dla przypomnienia: zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy – ciepło jest formą energii.

Sposób ustalania taryf i cen ciepła określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło [4], wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne.

Nie wdając się w szczegóły można stwierdzić, że taryfa powinna zawierać dwa rodzaje opłat: opłaty niezależne od zużycia ciepła, zwane opłatami za moc zamówioną, wyrażane w złotych za MW (megawat), oraz ceny ciepła, wyrażone w złotych za GJ (gigadżul).

 • Cena po pomnożeniu przez wielkość rzeczywistego zużycia ciepła, wskazanego przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, zainstalowany na doprowadzeniu ciepła do odbiorcy, daje opłatę za zużytą energię cieplną.
 • Taryfy i ceny ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki albo powinny być ustalane na rynku konkurencyjnym, jeśli zatwierdzenie nie jest wymagane.

Ten mechanizm – zatwierdzenie przez państwowy organ regulacyjny albo ustalenie ceny na rynku konkurencyjnym – ma chronić interesy odbiorcy przed nieuzasadnioną wysokością opłat.

Z rozporządzenia wynika, że ilość dostarczonego/odebranego ciepła jest mierzona przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. Dostawa ciepła do odbiorcy końcowego wiąże się z jego sprzedażą i jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT).

Od zasady pomiaru ilości dostarczanego ciepła przez układ pomiarowo-rozliczeniowy jest wyjątek, uregulowany w § 7 Rozporządzenia [4]:

§ 7 ust. 6. W przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła, które nie jest wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy, taryfa zawiera stawki opłaty miesięcznej i sezonowej: stawki te wyraża się w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej lub w złotych za metr kwadratowy powierzchni lokali.

Cytowany przepis dotyczy przypadków, w których właściciel lub zarządca budynku wyposażonego w kotłownię lokalną przekazuje tę kotłownię do profesjonalnej eksploatacji przez przedsiębiorstwo energetyczne (ciepłownicze) na podstawie umowy. Wówczas przedsiębiorstwo ciepłownicze przejmuje na siebie wszystkie koszty zakupu paliw, wody i energii elektrycznej niezbędnych do utrzymania ruchu kotłowni, a także obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń. Zależnie od treści umowy płaci również za wynajem pomieszczeń kotłowni lub pomieszczenia te są przedsiębiorstwu użyczane nieodpłatnie. Takie przedsiębiorstwo energetyczne sporządza taryfę zgodnie z § 7 ust. 6 jw.

Jak widać, opisany na początku tego tekstu regulamin rozliczania kosztów ogrzewania w budynku z kotłownią wbudowaną, nie jest zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów. Trudno uznać właściciela budynku za wypełniającego warunki dostawcy ciepła i przypisać mu wynikające z tego prerogatywy. Właściciel budynku nie jest równocześnie, sam dla siebie, podmiotem zewnętrznym – przedsiębiorstwem dostarczającym ciepło.

Zarządca/właściciel – to nie dostawca ciepła

Jest jeszcze jeden powód, chyba najważniejszy, dla którego właściciel/zarządca budynku w opisywanej sytuacji nie może być traktowany jako dostawca ciepła i naliczać kosztów uzasadnionych w opłacie za ciepło do ogrzewania, pobieranej od lokatorów. Jeśli jest dostawca, to musi być też odbiorca (odbiorcy). Użytkownicy lokali w budynku wielolokalowym nie są odbiorcami ciepła w świetle przepisów ustawy Prawo energetyczne. Art. 3 tej ustawy zawiera następujące definicje:

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12) przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi;

13) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

13a) odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;

13b) odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.

Umowa o dostawę ciepła powinna spełniać warunki rozporządzenia [4] i być oparta o taryfę.

Właściciel/zarządca budynku nie zawiera z lokatorem umowy o dostawę ciepła, tylko umowę najmu lokalu. To, że lokal mieszkalny, jako pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, powinien być ogrzewany, wynika z przepisów techniczno-budowlanych, które nie regulują spraw opłat za ogrzewanie.

Ustawa traktuje użytkownika lokalu jako odbiorcę końcowego wyłącznie w odniesieniu do paliw gazowych i energii elektrycznej (pkt 13b). O cieple nie ma mowy.

Wniosek: Spółka „X” jako właściciel/zarządca budynku w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania z kotłowni wbudowanej, może obciążać użytkowników lokali wyłącznie kosztami zużytego paliwa i energii elektrycznej, zgodnie z przepisem art. 45a ust. 5 ustawy Prawo energetyczne.

Wszystkie pozostałe koszty należą do kosztów utrzymania całej nieruchomości i powinny być rejestrowane na kontach dotyczących eksploatacji bieżącej budynku, amortyzacji, funduszu remontowego itd., a następnie dzielone pomiędzy użytkowników lokali w opłatach dotyczących tych pozycji kosztów. Kotłownia wbudowana nie stanowi wyodrębnionej nieruchomości, ani nie jest odrębnym przedmiotem własności właściciela budynku. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, wydanymi z mocy ustawy Prawo budowlane, jest elementem części wspólnej budynku, na równi z całą instalacją centralnego ogrzewania.

Umowa najmu a odpowiedzialność

Przedstawiony regulamin narusza przepisy ustawy Prawo energetyczne jeszcze z innego powodu. Nie uwzględnia bowiem prawa do opustów z tytułu przerw w ogrzewaniu lub niedogrzewania. Jest to nieuczciwe i sprzeczne z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne, która nakazuje stosować takie opusty.

Z ostrożności należy rozważyć jeszcze jedną kwestię. Być może właściciel rozpatrywanego budynku – Spółka „X” – korzysta z jakichś specjalnych uprawnień, które pozwalają jej na odmienne od ustalonych w Prawie energetycznym gospodarowanie nośnikami energii i odmienne rozliczanie kosztów. Prawo energetyczne zawiera następujące wyłączenia:

Art. 1 ust. 3. przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) wydobywania kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowego magazynowania paliw w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (DzU z 2005 r. nr 228, poz. 1947, z późn. zm.);

2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (DzU z 2012 r., poz. 264 i 908).

Działalność Spółki „X” nie należy do zakresu objętego przepisami wyżej wymienionych ustaw.

Dalej, art. 21 ustawy Prawo energetyczne określa, że zadania z zakresu regulacji rynku energetycznego realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), działający poprzez Odział Centralny URE oraz Odziały terenowe. Prezes URE kontroluje przestrzeganie przepisów ustawy Prawo energetyczne przez podmioty działające na terenie całego kraju. Równocześnie art. 21a ustawy Prawo energetyczne stanowi, że w wymienionych w tym artykule instytucjach (wojsko, policja itd.), organami właściwymi ds. regulacji gospodarki paliwami i energią są inspekcje gospodarki energetycznej, powoływane przez właściwych ministrów w uzgodnieniu z Prezesem URE.

Art. 21a ustawy Prawo energetyczne nie wprowadza żadnych odstępstw od przepisów ustawy dla wymienionych w nim instytucji państwowych, można się jednak spodziewać, że odrębny nadzór może skutkować jakimiś różnicami w rozumieniu tych przepisów. Spółka „X” nie została wymieniona w art. 21a ustawy. Oznacza to, że podlega powszechnie obowiązującym przepisom, a kontrolę nad ich przestrzeganiem powinny sprawować Terenowe Oddziały URE.

Na końcu artykułu [1] znajduje się uwaga o możliwości przedawnienia się opłat za ogrzewanie – jako opłat okresowych. Wydaje się celowym spojrzenie na to zagadnienie inaczej. Przedawnienie dotyczy opłat okresowych (np. czynszu czy podatków lokalnych na rzecz gminy), które zostały jednoznacznie określone w chwili, w której były wymagalne. W opisywanym przypadku właściciel – Spółka „X” – domaga się od lokatorów dopłaty za ogrzewanie w poprzednich okresach ogrzewczych wg stawek ustalonych przez tegoż właściciela po upływie kilku lat od okresu, którego opłaty te miałyby dotyczyć. Lokatorzy nie zalegają z opłatami ustalonymi w poprzednich latach. Nie godzą się tylko na dopłacanie za poprzednie lata.

Należy zauważyć, że sytuacja Spółki „X” jako właściciela/zarządcy budynku jest odmienna od sytuacji zarządu np. spółdzielni mieszkaniowej lub profesjonalnego zarządcy wynajętego przez wspólnotę mieszkaniową.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej lokatorzy, na odmiennych zasadach w każdej z tych form prawnych, są jednak współwłaścicielami budynku i solidarnie odpowiadają za zobowiązania, wynikające z zaległości w opłatach na rzecz zewnętrznych dostawców mediów, jeśli takowe zaległości powstały, np. na skutek złej kalkulacji opłat, sprzeniewierzenia przez osoby zarządzające wpłacanych przez lokatorów pieniędzy, bałaganu w dokumentacji spowodowanego zmianami organizacyjnymi czy innych zaniedbań. W takiej sytuacji w spółdzielni mieszkaniowej odwołuje się członka zarządu odpowiedzialnego za powstałą sytuację, a we wspólnocie mieszkaniowej zmienia zarządcę, ale zaległe zobowiązania lokatorzy (lub członkowie wspólnoty) muszą spłacić. Ewentualne roszczenia w stosunku do osób winnych stanowią odrębny problem.

Spółka „X” nie jest zarządem spółdzielni ani wynajętym zarządcą. Jest właścicielem budynku i czerpie pożytki z wynajmowania lokali. Jeśli w latach poprzednich właściciel ustalił lokatorowi w umowie najmu jakiś poziom opłat, z podziałem na opłaty za ogrzewanie, wodę itd., jak również opłatę za wynajem (czynsz), a po iluś latach okazało się, że ma z tego powodu straty, to ponosi pełną odpowiedzialność za własne decyzje. Może próbować zrekompensować sobie te straty wymawiając umowę i ustalając na przyszłość nowy poziom opłat tak, aby pokryć rzeczywiste koszty bieżące i dodatkowo wyrównać straty z lat poprzednich. Nie może jednak, moim zdaniem, domagać się opłat wstecz, bo łamie w ten sposób zawartą z lokatorem umowę.

Regulamin rodzajem prawa lokalnego

Podsumowując, na podstawie informacji dostarczonych przez lokatora budynku ogrzewanego z kotłowni wbudowanej można stwierdzić, że rozliczenia kosztów ogrzewania obciążające lokatorów są prowadzone niewłaściwie, z naruszeniem obowiązujących przepisów, a regulamin rozliczeń wprowadzony przez właściciela/zarządcę tego budynku jest wadliwy.

W artykule [2] zwrócono uwagę na błędy formalne tego regulaminu. Należy tu dodać, że oprócz niezgodności z wymaganiami ustawy Prawo energetyczne podstawową wadą regulaminu jest to, że został on opracowany centralnie dla wszystkich rodzajów budynków, będących w zasobach właściciela w całym kraju. Jak słusznie zauważono w artykule [1], regulamin rozliczeń kosztów ogrzewania w budynku stanowi rodzaj prawa lokalnego, które powinno być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym, ale także powinno być dostosowane do warunków technicznych obiektu, którego regulamin dotyczy.

Absurdem jest, w rozpatrywanym przypadku, że w stosunku do budynku ogrzewanego z kotłowni wbudowanej, pojawia się pozycja kosztów „amortyzacja sieci przesyłowych”, podczas gdy żadne sieci przesyłowe tam nie występują, ciepło z kotła trafia wprost do instalacji centralnego ogrzewania.

Na zakończenie wypada jednak przypomnieć, że pierwotną przyczyną kłopotów zarządców budynków wielolokalowych z poprawnym rozliczaniem kosztów ciepła do ogrzewania lokali pomiędzy użytkowników tych lokali są nieprecyzyjne i niekompletne uregulowania tego zagadnienia w art. 45a ustawy Prawo energetyczne. O poprawne, zgodne z zasadami techniki ogrzewczej i przepisów metrologicznych oraz zdrowym rozsądkiem, uregulowanie tych zagadnień w ustawie zabiega od wielu lat Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, które jest organizacją „non profit”, promującą racjonalizację zużycia energii, w tym ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych, w oparciu o pomiar indywidualnego zużycia ciepła w lokalu.

Niestety, wieloletnie wysiłki Stowarzyszenia w tej sprawie napotykają na niezrozumiały opór zarówno prawodawców jak i urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie przepisów. Przedstawiciele Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii systematycznie występują na łamach „Administratora” oraz innych czasopism technicznych, wykładając swoje poglądy i racje.

***

Przedstawione w niniejszym tekście rozumowanie, poglądy i argumentacja są wyrazem rozumienia przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo energetyczne przez autora niniejszej analizy przypadku i jego zainteresowania technicznie poprawnymi sposobami rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielolokalowych, na podstawie zużycia ciepła przez użytkownika lokalu. Właściwa interpretacja przepisów ustawy i ocena działania właściciela budynku należy do wyłącznej kompetencji sądów powszechnych.

Literatura:

1. Stec-Bielak A., Regulamin rozliczania kosztów ciepła a Prawo energetyczne, „Administrator” nr 4/2017.
2. Cichowski K., Ciepło z własnej kotłowni – studium przypadku, „Administrator” nr 4/2017.
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity (DzU z 2012 r., poz. 1059) [Uwaga: przywołano tekst tego przepisu aktualny w chwili uchwalania omawianego regulaminu].
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2010 r. nr 194, poz.1291).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • AdamMielcarz AdamMielcarz, 14.05.2020r., 09:10:46 Większość nieścisłości powinien zawierać regulamin
 • Jakinczyk_Karol Jakinczyk_Karol, 14.05.2020r., 11:08:24 "Strasznie to skomplikowane do przeliczenia koszty: amortyzacja kotłów, urządzeń, sieci przesyłowych, — podatek od nieruchomości i opłaty lokalne (w tym opłata za emisję zanieczyszczeń), — media niezbędne do funkcjonowania układu grzewczego tj. woda, ścieki energia elektryczna, — koszt opału (węgiel, koks, olej opałowy — obsługa kotłowni, — wywóz pozostałości po spaleniu opału (np.: żużel, popiół), — bieżące utrzymanie, konserwacje, przeglądy okresowe i remonty, — koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia do wytwarzania ciepła, — narzuty kosztów pośrednich. Dużo miejsca na nadinterpretację lub machlojstwo"

Powiązane

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja news Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wody Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta....

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta. Nowe zasady będą obowiązywać dopiero od 2024 roku.

Aneta Mościcka Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Lokal niemieszkalny a ulga w PIT Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe,...

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe, podatnik ma prawo do zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe – orzekł WSA w Łodzi.

Redakcja news E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r. E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Aneta Mościcka Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Uznanie obiektu budowlanego za budynek Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach...

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia wymienione w tym przepisie kryteria bycia budynkiem, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu? Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia,...

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia, z uwagi na zwrot gruntu w stanie pogorszonym, bez zasiewów, stanowi przychód z tytułu umowy dzierżawy.

Anna Ruszczak news Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Aneta Mościcka Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji,...

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji, ma dojść do dostawy mieszkań. Nieuzasadnione jest zatem traktowanie jednej z czynności, jaka wystąpiła na drodze do tej dostawy, tj. cesji praw i obowiązków, jako usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Sabina Augustynowicz Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław kontra KIS Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście...

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście podatku VAT. Od dawna toczyły się spory, czy w świetle Ordynacji podatkowej przekształcenie jest czy nie jest dostawą towarów. W wyroku C-604/19 TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty...

Redakcja news Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Anna Ruszczak Katastr(of)alny podatek

Katastr(of)alny podatek Katastr(of)alny podatek

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki....

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki. Jakie zamiary podatkowe w stosunku do właścicieli nieruchomości ma rząd, jak reaguje rynek i co na ten temat sądzą eksperci?

Eugenia Śleszyńska Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona”...

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona” musi być objęta ustawą i musi być uczestnikiem PPK, o ile ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 55 lat – w zasadzie, ponieważ ustawa zawiera wyjątki. W tym celu podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, o której mowa w ustawie.

Redakcja news Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Redakcja news Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Redakcja news Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Anna Ruszczak news Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Redakcja news Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Redakcja news FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Redakcja news Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Aneta Mościcka Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności...

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności zarobkowej przez przedsiębiorcę, a także w przypadku podejmowania przez takiego przedsiębiorcę na nieruchomości czynności przygotowawczych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Natomiast przez „wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej” należy rozumieć nieruchomość, w której...

Redakcja news Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Redakcja Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Redakcja news Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia? Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie? Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.