administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozliczanie mediów we wspólnocie

Rozliczanie mediów we wspólnocie

Rozliczanie mediów we wspólnocie

Sposób rozliczania zakupu mediów przez wspólnoty mieszkaniowe od dawna budzi bardzo dużo sporów. Po części wynikają one z faktu, że w doktrynie zarysowały się dwa odrębne poglądy odnośnie do statusu prawnego samej wspólnoty.
Jednak głównym źródłem sporów dotyczących podatkowych rozliczeń jest interpretacja ministra finansów z roku 2003 błędnie interpretująca przepisy ustawy o własności lokali.

Zobacz także

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Anna Ruszczak news Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom

Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom

Przy pomocy zdjęć satelitarnych można w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Pozwalają w pełni zobaczyć obiekty, od których...

Przy pomocy zdjęć satelitarnych można w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Pozwalają w pełni zobaczyć obiekty, od których podatek powinien być odprowadzony.

Redakcja news Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Jak dokumentować operacje gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej? Podczas szkolenia Eugenia Śleszyńska omówi najważniejsze aspekty...

Jak dokumentować operacje gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej? Podczas szkolenia Eugenia Śleszyńska omówi najważniejsze aspekty dotyczące podatków i składek obowiązujących wspólnoty mieszkaniowe w 2023 roku.

W przeszłości kilkakrotnie opisywałam problemy związane z rozliczaniem przez wspólnoty zakupu mediów dostarczanych do poszczególnych lokali. Od lat konsekwentnie stoję na stanowisku, że:

1) wspólnota mieszkaniowa ma prawo refakturować media zakupione do poszczególnych lokali na rzecz ich właścicieli,

2) przychodami wspólnoty są wyłącznie zaliczki na poczet zarządu nieruchomością wspólną.

W marcu 2009 r. zapadł bardzo ważny dla wspólnot wyrok NSA dotyczący zagadnienia refakturowania mediów na właścicieli lokali, w którym sąd (podobnie jak sąd I instancji) w pełni podzielił moje poglądy odnośnie do „własności" pieniędzy przekazywanych wspólnocie na zakup mediów dostarczanych do lokali.

Kto naprawdę kupuje media

Nieruchomość wspólna obejmuje grunt, części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zalicza się do niej fundamenty, mury konstrukcyjne, dachy, kominy, wspólne strychy, klatki schodowe, korytarze, centralne ogrzewanie, wodociągi, kanalizację, instalacje elektryczne i inne. Pojęcie nieruchomości wspólnej wyznacza zakres praw i obowiązków poszczególnych właścicieli. Określono je przede wszystkim w art. 12 i 13 ustawy o własności lokali (uwl). Właściciel ma obowiązek:

1) ponosić wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, utrzymywać swój lokal w należytym stanie - w sposób nieokreślony w ustawie,

2) uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej - poprzez zapłatę zaliczek do 10. dnia każdego miesiąca.

Obowiązek wnoszenia zaliczek dotyczy wyłącznie nieruchomości wspólnej; ustawodawca w ogóle nie uregulował sposobu ponoszenia przez właścicieli kosztów utrzymania lokali. Z uwagi na aspekt czysto techniczny wpłaty od właścicieli przeznaczone na nieruchomość wspólną oraz na ich lokale nie są dokonywane osobno. Jednak po zakończeniu roku wspólnota ma obowiązek rozliczyć się z pieniędzy wpłaconych na zakup mediów dostarczanych do lokali; ma także obowiązek prowadzić ewidencję wpłat od poszczególnych właścicieli na poszczególne cele.

Nie ma żadnych wątpliwości, że wspólnota jest podmiotem odrębnym od właścicieli lokali. Nie powinno to już być podważane w orzecznictwie sądowym ani podatkowym, z uwagi na treść uchwały SN z 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07), w której sąd orzekł, że: Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku i nadał jej moc zasady prawnej.

Wspólnota jest więc właścicielem nieruchomości wspólnej, a nie jest - poszczególnych lokali. Kiedy kupuje media, które są dostarczane do całego budynku należy uznać, że kupuje je:

1) „dla siebie", czyli do nieruchomości wspólnej oraz

2) „dla innych", czyli do poszczególnych lokali, a więc powinna się rozliczyć z ich właścicielami.

Wspólnota działa jak typowy pośrednik w zakresie zakupu mediów do lokali.

Z art. 14 uwl wyraźnie wynika, że właściciele płacą zaliczki do 10. każdego miesiąca wyłącznie na „koszty zarządu nieruchomością wspólną", na które składają się m.in. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że wszelkie opłaty wnoszone ponad ustawową „nieruchomość wspólną", w części przypadającej na poszczególne lokale, zbierane są przez zarząd wspólnoty lub zarządcę - poza obowiązkiem wynikającym z art. 14 ustawy. Jakie więc relacje łączą w tym zakresie właścicieli ze wspólnotą (jeśli ona zbiera pieniądze) lub zarządcą (jeśli zbiórką zajmuje się zarządca)?

Ustawa o własności lokali w art. 13 mówi o tym, że właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Chodzi tu głównie o koszty zużytej przez właściciela energii cieplnej oraz wody i wywóz nieczystości. Generalnie dostawcy mediów powinni zawierać umowy o ich dostawę osobno ze wspólnotą, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, osobno z właścicielami, w części dotyczącej ich lokali. Tak się nie dzieje z różnych powodów, najczęściej technicznych, jednak nie oznacza to, że wspólnota (lub zarządca) kupując je „hurtem" staje się właścicielem tych mediów.

Bardzo znaczący jest pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22.02.2001 r. (I ACa 1309/2000), który dotyczył charakteru opłat wnoszonych przez właścicieli lokali. Sąd uznał, że wspólnota jest w tym zakresie jedynie pośrednikiem między właścicielem lokalu a dostawcą mediów. Wspólnota mieszkaniowa (...) ma tylko tyle praw w zakresie decydowania o wspólnej nieruchomości oraz świadczeniach poszczególnych właścicieli lokali, ile przewiduje to prawo. (...) Obowiązkiem właściciela lokalu jest pokrywanie dwojakiego rodzaju wydatków. Pierwsze - to koszty zarządu nieruchomością wspólną, na które składają się głównie wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy (art. 14 ustawy). Na pokrycie powyższych kosztów właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat (art. 15 ustawy), których wysokość ustala w formie uchwały wspólnota (art. 22 ust. 3 pkt 3 ustawy). Środki uiszczone na tej podstawie mogą być przeznaczone tylko na zarząd nieruchomością wspólną, a gdy po ich rozliczeniu na koniec roku obrachunkowego okaże się, że wpłaty były wyższe niż wydatki, powstałą nadwyżkę, wspólnota może przeznaczyć na powiększenie funduszu remontowego lub inny cel związany z zarządem nieruchomością wspólną. Drugi rodzaj wydatków ponoszony przez właścicieli - to wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu (art. 13 ust. 1 ustawy). Zarząd wspólnoty w zakresie dostawy energii cieplnej i wody do poszczególnych lokali występuje praktycznie jedynie jako pośrednik między dostawcami a odbiorcami - czyli właścicielami lokali. Zawiera umowy na dostawę i rozlicza się z dostawcami, a środki na ten cel otrzymuje od właścicieli lokali. Płacą oni z reguły za zużytą wodę według wskazań wodomierzy lub ryczałtu (gdy nie mają wodomierzy) i zaliczek na centralne ogrzewanie, które rozliczane są po zakończeniu sezonu grzewczego. Pieniądze wpłacane na powyższe opłaty nie stają się środkami wspólnoty. Ze środków tych wspólnota ma obowiązek rozliczyć się, tj. po zakończeniu roku obrachunkowego winna wskazać ile wynosiły rzeczywiste wydatki na utrzymanie każdego lokalu (c.o., woda, wywóz śmieci, itp.), jaką kwotę na ten cel wpłacił każdy z właścicieli i w przypadku, gdy jego wpłata przewyższa wydatki, różnica winna mu być zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych wydatków na ten sam cel.

Z poglądów wyrażonych w przytoczonym wyroku można także wysnuć wnioski dotyczące podatkowych aspektów zakupu mediów. Pierwszy: pieniądze na zakup mediów dostarczanych do lokali nie są przychodem wspólnoty, a ponoszone wydatki nie są jej kosztem podatkowym. Drugi: skoro dostawca mediów wystawił jedną fakturę dokumentującą usługę dostawy mediów do budynku i do poszczególnych lokali, a wspólnota kupiła je w części na rzecz właścicieli, może - jeżeli właściciel zażąda - wystawić mu fakturę dokumentującą odsprzedaż mediów do jego lokalu. Po ostatniej nowelizacji ustawy VAT, podstawą prawną powinien być jej art. 30 ust. 3, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Podatek VAT

Niestety wiele złego zrobiła wykładnia ministra finansów z 23.12.2003 r. (PP1-811-912/03/JW), w której całkowicie błędnie odczytano przepisy ustawy o własności lokali. Założono w niej bowiem, że:

1) wspólnota mieszkaniowa jest czymś w rodzaju wspólnoty interesów właścicieli lokali,

2) koszty zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w art. 14 uwl obejmują także koszty związane z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali.

W efekcie tej wykładni przepisów uwl minister doszedł do wniosku, że refakturowanie zakupionych mediów jest niemożliwe ponieważ wspólnota, czyli ogół właścicieli, nie może sama sobie sprzedać niczego, w tym mediów. W powołanym piśmie wbrew przepisom uwl założono, że ustawowy obowiązek ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną rozciąga się także na lokale. Stąd dalsze błędne założenie, że działania wspólnoty w zakresie zakupu mediów do poszczególnych lokali są także jej ustawowym obowiązkiem. Przyjęto, że wspólnota w całości media kupuje dla siebie i sama je ze sobą - po kosztach - rozlicza.

I tego właśnie dotyczył spór rozstrzygnięty przez NSA w wyroku z 20.03.2009 r. (I FSK 88/08). Wspólnota mieszkaniowa uważała, że na płacone przez współwłaścicieli zaliczki na utrzymanie części wspólnych, jak i na utrzymanie poszczególnych lokali (za dostawę różnych mediów) może jako podatnik VAT wystawiać faktury VAT na rzecz współwłaścicieli. Organy podatkowe wskazały, że pobieranie zaliczek nie mieści się w zakresie podatku VAT (jest to zresztą typowy błąd w tego typu wyjaśnieniach; podatkowi VAT nigdy nie podlega pieniądz, a jedynie świadczenie usług lub kupowanie towarów). Tym samym organy uznały, że nie można mówić o odsprzedaży mediów i konieczności wystawiania faktury VAT dla udokumentowania takich czynności.

WSA w Gliwicach, który rozstrzygał spór uznał, że interpretacja jest poprawna merytorycznie we wskazaniu, że uiszczanie przez członków Wspólnoty bieżących opłat (zaliczek) na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma zatem podstaw, żeby wspólnota mieszkaniowa wystawiała faktury VAT dokumentujące wpłatę zaliczek. Natomiast w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 13 ust. 1 uwl, związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali, ponoszonych m.in. z tytułu zakupu mediów do tych lokali, Sąd stwierdził, że interpretacja dokonana w niniejszej sprawie przez organy podatkowe narusza prawo. Zdaniem Sądu, do tego rodzaju transakcji znajdują zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług. Sąd stwierdził, że w przypadku wydatków ponoszonych przez właściciela - związanych z utrzymaniem jego lokalu - najczęściej chodzić będzie o tzw. media (np. energię cieplną, wodę) zarząd wspólnoty (lub zarządca), w zakresie dostawy mediów do poszczególnych lokali występuje jako pośrednik między dostawcami a odbiorcami - właścicielami lokali. Środki uiszczone z tytułu wpłat dokonanych przez właścicieli poszczególnych lokali na utrzymanie tych lokali (zapłata za media) nie są zaliczkami w rozumieniu art. 15 ust.1 uwl. W tym znaczeniu wydatki ponoszone przez właścicieli lokali na zakup mediów do ich lokali nie są partycypacją w kosztach wspólnoty mieszkaniowej przez jej członków, jak przyjęły organy podatkowe i nie mają charakteru rozliczeń wewnątrz wspólnoty. Sąd orzekł, że zakup mediów do poszczególnych lokali nie może być traktowany jako czynność na rzecz samych siebie, niepodlegająca VAT. Wspólnota w tym zakresie działa jako pośrednik, nie kupuje tych mediów dla siebie, lecz działa w istocie w imieniu właścicieli; nawet jeżeli zawiera umowę we własnym imieniu, to w odpowiedniej części jest ona zawarta na rzecz właścicieli. Wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów i rozliczając ten zakup na poszczególne lokale w rzeczywistości dokonuje odsprzedaży. Taka odsprzedaż mediów właścicielom lokali stanowić będzie przedmiot opodatkowania VAT jako świadczenie usług. W tym też zakresie wystawiane mogą być przez wspólnotę faktury VAT, dokumentujące świadczenie usług na rzecz właścicieli (refakturowanie zakupionych przez wspólnotę mediów na właściciela). W taki oto sposób właściciel ponosić będzie wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, do czego jest zobowiązany na mocy art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali.

Ponieważ od wyroku WSA organ złożył skargę kasacyjną spór został ponownie rozstrzygnięty przez NSA. Wskazał on na treść art. 13 uwl, z którego wynika, że właściciel ma dwa rodzaje obowiązków członka wspólnoty mieszkaniowej: jedne związane z nieruchomością wspólną i drugie, związane tylko z odrębną własnością lokalu. W zakresie obciążeń finansowych właściciela lokalu będącego członkiem wspólnoty należy z kolei wyróżnić dwie kategorie wydatków: koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat wyłącznie na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. NSA uznał, że: Zarząd wspólnoty w zakresie dostawy mediów do poszczególnych lokali występuje praktycznie jedynie jako pośrednik między dostawcami a odbiorcami - właścicielami lokali. Decydującym kryterium dla takiego rozróżnienia jest odpowiedź na pytanie kto jest ostatecznym odbiorcą usług? Oczywistym jest, że nabywcą finalnym towarów i usług świadczonych przez podmioty np. dostarczające wodę czy odprowadzające ścieki i służących zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdego z członków wspólnoty jest nie wspólnota, a każdy z jej członków z osobna. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w jakiej wspólnota mieszkaniowa, od której jako od podatnika VAT dokonującego zakupu towarów i usług od podmiotu zewnętrznego (innego podatnika), każdy jej członek jako konsument, nabywa towar i usługę. Zatem zakup przez wspólnotę usług odprowadzania nieczystości, wywozu śmieci czy dostarczania wody i służących zaspokajaniu indywidualnych potrzeb każdego z członków wspólnoty powinien być refakturowany na członków wspólnoty ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast wspólnota nie może wystawiać faktur VAT dla najemców lokali użytkowych od ich właściciela, ponieważ w tym przypadku nabywcą usług od wspólnoty nie jest najemca tego lokalu, lecz jego właściciel. NSA przywołał mój pogląd wyrażony w artykule pt. „Rozliczanie mediów we wspólnocie mieszkaniowej" zamieszczonym w Monitorze Podatkowym Nr 1/2007, w którym wskazywałam, że: Wspólnota nie kupuje mediów, które dostarczane są do lokali „dla siebie", lecz działa w imieniu właścicieli. Należy więc uznać, zgodnie z ustawą o własności lokali, że wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów, „odsprzedając" je poszczególnym właścicielom i rozliczając się z nimi „po kosztach", a ponieważ odsprzedaż mediów jest świadczeniem usługi dla podatku VAT, wspólnota musi - na żądanie właściciela wystawić fakturę.

NSA wskazał także podstawę prawną refakturowania. „Do 1 grudnia 2008 r. ustawa o VAT nie regulowała zagadnienia refakturowania kosztu usług obcych. Stąd też do dnia 1 stycznia 2007 r. należało posiłkować się przepisem art. 6 ust. 4 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG), a od 1 stycznia 2007 r. art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej, które stanowią że: „w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi". Jeżeli zatem zarządca (lub zarząd) w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli lokali (wspólnoty mieszkaniowej) zawiera umowy w zakresie usług bieżącej konserwacji, napraw i remontów nieruchomości wspólnej oraz dostawy ciepłej wody i energii elektrycznej, przez co staje się stroną tych umów i kontrahentem dostawców, a w konsekwencji nabywcą towarów i usług, uprawniony jest do rozliczenia z właścicielami lokali kosztów zakupu mediów i ww. usług w drodze tzw. refakturowania. Od 1 grudnia 2008 r. kwestię tę normuje expressis verbis art. 30 ust. 3 ustawy o VAT, gdyż odnośnie lokali wyodrębnionych wspólnota działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej (właściciela lokalu).

W zakresie natomiast części wspólnych zasada powyższa nie powinna obowiązywać, gdyż działa w imieniu własnym, na rzecz swoją jako wspólnoty".

 

Podatek dochodowy

Tak obszernie cytowany wyrok powinien wpłynąć na zmianę sztywnych poglądów dotyczących możliwości refakturowania mediów na rzecz właścicieli. Czy poglądy w nim wyrażone zmienią także rozliczenia w podatku CIT? Z jednej strony NSA przyznał, że wspólnota jest jedynie pośrednikiem, kupuje media za powierzone jej pieniądze i musi się z nich rozliczyć. Refaktura jest tu jedynie potwierdzeniem, że tak właśnie się stało, a sam dokument jest wystawiany wyłącznie po to, żeby właściciel mógł odliczyć VAT lub refakturować media na rzecz najemcy. Oznaczałoby to, że w tej części wpłaty nie stanowią w ogóle przychodu wspólnoty. Byłoby to logiczne rozwiązanie, które nota bene funkcjonowało powszechnie przez wiele lat. Przez wiele lat organy podatkowe uważały, że przychodem wspólnoty są tylko zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Najczęściej udzielano następującego wyjaśnienia: W art. 14 uwl wymienione zostały koszty, które składają się na koszty zarządu nieruchomością wspólną. (..) Z pisma wynika, że stroną umowy na dostawę mediów jest Wspólnota Mieszkaniowa, która pośredniczy w przekazywaniu należności. Koszty za media dostarczane do lokali są ponoszone przez ich właścicieli. Wszystkie zdarzenia gospodarcze powinny mieć odzwierciedlenie w zapisach księgowych wspólnot - wykazuje ona zarówno przychody (opłaty) i koszty zarządu dotyczące nieruchomości wspólnej, jak i koszty i opłaty za dostarczane media dotyczące poszczególnych lokali. Jednakże dla celów podatku dochodowego, do przychodów Wspólnoty winna być zaliczona ta część opłat ponoszonych przez właścicieli poszczególnych lokali, która dotyczy nieruchomości wspólnej. Analogicznie, do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć tę część ponoszonych wydatków, która dotyczy nieruchomości wspólnej. Zatem deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych wspólnoty mieszkaniowej winna zawierać tylko przychody i koszty związane z zarządem nieruchomością wspólną.

Jednak wskutek błędnej wykładni ustawy o własności lokali dokonanej przez Ministerstwa Finansów w piśmie z 14.12.2005 r. (PB3-1843-8213-293/WK/2005) stanowisko to zmieniło się. W tym piśmie Ministerstwo uznało bowiem, że: Właściciele tworzący wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z ustawą o własności lokali uiszczają zaliczki na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu (art. 13 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 WłLokU). Uiszczane zaliczki przez członków wspólnoty, na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu, stanowią zatem dla wspólnoty przychód w dacie ich otrzymania (art. 12 ust. 1 pkt 1 PDOPrU). W mojej ocenie popełniono tym samym rażący błąd. Lokale nie są majątkiem wspólnoty, a więc wpłaty na zakup mediów do tej części budynku nie stanowią przychodu wspólnoty. Ze środków tych wspólnota ma obowiązek rozliczyć się po zakończeniu roku obrachunkowego. Na tę odrębność środków wskazał także Sąd Najwyższy w cytowanej uchwale z 21 grudnia 2007 r. Podkreślił on, że: Wspólnota może posiadać majątek odrębny od majątków właścicieli lokali (własny majątek). W skład tego majątku mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną, gdyż, jak wyżej wskazano, z przepisów ustawy o własności lokali wynika ograniczenie zakresu zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy wskazanej ustawy pozwalają stwierdzić, że do majątku wspólnoty wchodzą przede wszystkim uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (art. 13 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i art. 14 uwl) oraz pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej.

W mojej ocenie, zaliczenie wpłat na zakup mediów do lokali do przychodów wspólnoty narusza nie tylko ustawę o własności lokali, ale przede wszystkich ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Pieniądze powierzone nigdy nie stają się przychodem powiernika. Przykładowo WSA w Warszawie orzekając w sprawie fiducjarnego (powierniczego) nabycia nieruchomości orzekł, że: „Nabycie i zbycie powiernicze nie może być utożsamiane z nabyciem i zbyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 PIT. Nie można przychodu ze sprzedaży powierniczej traktować jako przysporzenia zleceniobiorcy - powiernika. Za dochód z tytułu umowy zlecenia powierniczego uznać należy zatem wyłącznie prowizję. Natomiast kosztów powierniczego nabycia nieruchomości oraz kosztów i przychodu z powierniczego zbycia nieruchomości nie rozpoznaje się w rozliczeniu podatkowym u zleceniobiorcy, ale u zleceniodawcy (wyrok z 9.11.2004 r., III SA 3031/2003). Podobnie powinno się podchodzić do zakupu mediów dla właścicieli. Wspólnota nie ponosi wydatku i nie uzyskuje przychodu z tego tytułu.

Myślę, że przed wspólnotami jeszcze długa droga do normalności, przynajmniej w zakresie rozliczeń podatkowych. Warto jednak już o nią walczyć, ponieważ zwolnienie od CIT, które dzisiaj obowiązuje może w każdej chwili zostać zniesione.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

 

Komentarze

Powiązane

Aneta Mościcka Data powstania obowiązku podatkowego

Data powstania obowiązku podatkowego Data powstania obowiązku podatkowego

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez...

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez zachowania formy aktu notarialnego liczy się data spełnienia świadczenia przez darczyńcę – orzekł Wo­jewódzki Sąd Administra­cyjny w Białymstoku.

Eugenia Śleszyńska Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT

Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT

Gdy działalność wspólnoty mieszkaniowej jest opodatkowana, jak to  wykazać w  CIT jednocześnie, np.  podatek od odsetek i  stratę na  lokalach użytkowych, o  odliczenia w  latach kolejnych? – pyta Czytelnik.

Gdy działalność wspólnoty mieszkaniowej jest opodatkowana, jak to  wykazać w  CIT jednocześnie, np.  podatek od odsetek i  stratę na  lokalach użytkowych, o  odliczenia w  latach kolejnych? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

Spłata kapitału i odsetek kredytu, który został zaciągnięty na budowę domu, zakup materiałów budowlanych i remont domu, położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka podatnika, nie jest...

Spłata kapitału i odsetek kredytu, który został zaciągnięty na budowę domu, zakup materiałów budowlanych i remont domu, położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka podatnika, nie jest realizacją własnego celu mieszkaniowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Redakcja Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt?

Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt? Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt?

Czy zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodują, że ryczałt stanie się atrakcyjny dla przedsiębiorców? Dla kogo konkretnie będzie to lepsza forma opodatkowania? Firma inFakt przygotowała kalkulator pozwalający...

Czy zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodują, że ryczałt stanie się atrakcyjny dla przedsiębiorców? Dla kogo konkretnie będzie to lepsza forma opodatkowania? Firma inFakt przygotowała kalkulator pozwalający na porównanie wariantów.

Aneta Mościcka Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych

Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych

To, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej...

To, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od...

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od PIT dochodów ze sprzedaży nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

M CH Niedozwolone wzorce umowne

Niedozwolone wzorce umowne Niedozwolone wzorce umowne

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu,...

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu, czy zakazu określonego zachowania, nie będzie się tych zapisów de facto trzymała. Wszelkie niedozwolone klauzule umowne i tak nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów.

Paweł Puch Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku...

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Stella Brzeszczyńska Wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie członka zarządu Wynagrodzenie członka zarządu

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać...

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać jego dochody.

Stella Brzeszczyńska Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa Ulga meldunkowa

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta...

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta sprawa.

Redakcja news Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Redakcja news Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie...

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie należy do gmin.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Aneta Mościcka Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje...

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje znamiona dyspozycji wskazanego przepisu, a w konsekwencji oznacza konieczność zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Redakcja Administratora Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Bartłomiej Żukowski Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu...

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu na brak alternatywnego źródła ciepła. Taka sytuacja niewątpliwie stwarza liczne nieporozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a jego odbiorcą.

Aneta Mościcka PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia

PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia PIT od sprzedaży nieruchomości  otrzymanej w ramach umowy dożywocia

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy –...

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy – do czasu jej sprzedaży. Do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez podatniczkę, poniesione po dniu sprzedaży nieruchomości, jak również wydatki poczynione z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Aneta Mościcka Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach

Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach Podatek od nieruchomości  w nowo wybudowanych budynkach

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem...

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja news Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować...

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować część usług, z których korzystają mieszkańcy lub podnosić lokalne podatki i opłaty. Nie chcąc sięgać po te rozwiązania, samorządy apelują do rządu.

Aneta Mościcka Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego,...

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego, jakim jest wysokość opłaty rocznej, ofertę uznaje się za przyjęta.

Aneta Mościcka Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość...

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość wspólną nie. Korzystanie z samych mieszkań jest niemożliwe bez korzystania przez ich właścicieli ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Opodatkowanie sieci technicznej

Opodatkowanie sieci technicznej Opodatkowanie sieci technicznej

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne...

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne obiekty, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle, stanowią w elementy budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Aneta Mościcka VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W takiej sytuacji gmina działa w charakterze podatnika VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach » Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »  Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.