administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Ulga meldunkowa

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta sprawa.

Zobacz także

Bogdan Chudoba - Adwokaci Spółka Partnerska - Doradca Podatkowy Kraków Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja...

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatków, nie jest to do końca prawda. W poniższym artykule wskażemy jakie podatki będzie musiała zapłacić.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Aneta Mościcka Zwolnienie od PIT a przychód ze sprzedaży nieruchomości na lokal biurowo-mieszkalny

Zwolnienie od PIT a przychód ze sprzedaży nieruchomości na lokal biurowo-mieszkalny Zwolnienie od PIT a przychód ze sprzedaży nieruchomości na lokal biurowo-mieszkalny

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na zakup lokalu biurowego bez podjęcia realnych działań, zmierzających do jego przekształcenia w nieruchomość mieszkalną, nie daje podatnikowi prawa do skorzystania...

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na zakup lokalu biurowego bez podjęcia realnych działań, zmierzających do jego przekształcenia w nieruchomość mieszkalną, nie daje podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodu, uzyskanego ze sprzedaży mieszkania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Do końca 2006 r. podatkowi dochodowemu podlegały przychody ze sprzedaży nieruchomości. Podatek wynosił 10% a termin zapłaty był krótki - 14 dni, ale katalog zwolnień od podatku był obszerny. Bardzo popularnym sposobem na obniżenie podatku było wydanie przychodu ze sprzedaży na nieruchomość mieszkalną (zakup, budowę lub remont); można było także spłacić kredyt mieszkaniowy i w ten sposób uniknąć opodatkowania.

W roku 2007 dotychczasowe zasady zostały zmienione. Podstawą opodatkowania stał się dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, stawka podatku wzrosła z 10% do 19%, zniesiono większość dotychczasowych zwolnień, wprowadzono zwolnienie meldunkowe.

Nie zmieniła się tylko jedna reguła - podatek obejmuje wyłącznie takie umowy, które zostały zawarte przed upływem 5 lat, od końca roku, w którym nabyto nieruchomość.

Jak obliczyć przychód?

Pierwszym etapem jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości. Ona bowiem wyznacza przychód ze sprzedaży nieruchomości. Organ podatkowy ma prawo oszacować tę wartość, jeśli zostanie zaniżona. Otrzymana cena ma drugorzędne znaczenie. Następnie od wartości rynkowej można odjąć tzw. koszty transakcyjne, tj. takie, które zostały zapłacone przez sprzedawcę w związku ze sprzedażą, np. wynagrodzenie pośrednika. Wynik odejmowania jest przychodem ze sprzedaży nieruchomości.

Jak obliczyć dochód?

Dochodem jest różnica między przychodem a kosztami uzyskania tego przychodu. Ustawa zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Jeśli nieruchomość została kupiona albo wybudowana, do kosztów można zaliczyć udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia budynku.

Koszty nabycia

Ustawa nie określa, co mieści się w pojęciu kosztów nabycia. „Koszt nabycia" nie jest tym samym co „cena" lub „wydatek na nabycie". Cena - to kwota zapłacona lub należna sprzedawcy. Wydatek na nabycie - to cena plus koszty, bez których nie dojdzie do sprzedaży: wydatek na notariusza, na podatek od czynności cywilnoprawnych. Koszt nabycia - to cena plus wydatki związane z zawarciem umowy plus inne koszty związane z nabyciem. Do kosztów nabycia można zaliczyć wszelkiego rodzaju koszty finansowania zakupu, tj. prowizja za udzielenie kredytu, spłata odsetek, koszty ubezpieczenia kredytu itd. Organy podatkowe nie chcą zaakceptować tak szerokiej definicji. Izby Skarbowe w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy zajmują podobne stanowisko: do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków związanych z kredytem, takich jak: ubezpieczenie kredytu, ubezpieczenie kredytowanego wkładu finansowego, oszacowanie wartości nieruchomości, prowizje i inne opłaty bankowe1, przewalutowanie kredytu, prowizja bankowej z tytułu przedterminowej spłaty kredytu2, odsetki od kredytu3.

Takie poglądy są w mojej ocenie nieprawidłowe - ustawa wyraźnie mówi o „kosztach nabycia", tj. kosztach towarzyszących nabyciu, ponoszonych w związku z nabyciem, a nie o „wydatkach na nabycie", tj. kwotach zapłaconych za samo nabycie, takich, bez których nie doszłoby do zakupu, warunkujących ten zakup. Orzecznictwo wydaje się zmierzać w stronę pojemnego znaczenia „kosztu nabycia". WSA we Wrocławiu orzekł, że: Udokumentowane koszty nabycia nieruchomości obejmują wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego na nabycie sprzedawanej nieruchomości. Wydatkiem na nabycie nieruchomości jest zatem nie tylko cena nabycia wymieniona w akcie notarialnym, ale także inne dodatkowe koszty, w tym także związane z obsługą zaciągniętego na nabycie nieruchomości kredytu hipotecznego, tj. odsetki, prowizje, przewalutowanie kredytu w celu całkowitej spłaty, prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku finansowania zakupu nieruchomości z kredytu hipotecznego nabywca nieruchomości ponosi faktycznie znacznie wyższe koszty nabycia nieruchomości niż wynikająca z umowy cena sprzedaży nieruchomości. Określenie tych wydatków jako kosztów pozyskania środków na zakup nieruchomości nie oznacza, że w myśl art. 22 ust. 6c ustawy o PIT nie są to koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Nieponiesienie tych kosztów przez nabywcę nieruchomości uniemożliwiałoby bowiem nabycie nieruchomości, a następnie jej sprzedaż i uzyskanie z tego tytułu przychodu4. Podobnie orzekł WSA w Łodzi:Spłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę domu zwiększają koszt wytworzenia przedmiotu sprzedaży. Nieponiesienie tych kosztów przez stronę uniemożliwiałoby bowiem budowę domu, a następnie jego sprzedaż i uzyskanie z tego tytułu przychodu5.

Koszty wytworzenia

Kosztem wytworzenia są koszty przygotowania budowy (projekt, przyłącza, prace geodezyjne, mapki, pozwolenia itd.) oraz koszt budowy (materiały, wykonawcy). Koszty związane z finansowaniem budowy powinny być rozliczane w taki sam sposób, jak przy zakupie.

Zarówno koszty nabycia, jak i koszty budowy powinny być „udokumentowane", co oznacza wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku; nie muszą to być faktury.

Koszty nakładów

Jeśli podatnik ponosił wydatki związane z remontem, modernizacją, przebudową - wartość tych prac może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. Warunkiem jest posiadanie faktur dokumentujących wysokość tych wydatków.

Podatek od spadków i darowizn

Jeśli sprzedawana nieruchomość została wcześniej nabyta w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztem podatkowym może być zapłacony podatek od spadków i darowizn - ale tylko w takiej części, w jakiej przypadał na tę nieruchomość.

Przychody zwolnione od podatku

W latach 2007-2008 obowiązywało zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. Dzisiaj już tych przepisów w ustawie nie ma, ale nadal należy je stosować, sprzedając nieruchomość nabytą w tamtym okresie. Konstrukcja zwolnienia jest następująca - zwalnia się przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie ma zastosowanie do przychodów tych osób, które złożą oświadczenie o zameldowaniu, w terminie złożenia zeznania rocznego. Zwolnienie meldunkowe obejmuje oboje małżonków, także wówczas, gdy tylko jedno z nich było zameldowane.

Zameldowanie

Data zameldowania nie ma znaczenia dla skorzystania ze zwolnienia. Istotne jest jedynie to, żeby okres zameldowania trwał łącznie 12 miesięcy przed sprzedażą. Musi to być meldunek na pobyt stały. Minister finansów przyznał w interpretacji ogólnej, że przepis nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania; może to być zameldowanie sprzed wielu lat, także przed datą nabycia nieruchomości6. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych (np. sygn. akt I SA/Sz 330/07 i sygn. akt III SA/Wa 1387/07).

Jak liczyć zwolnienie?

W przepisie mowa jest o przychodzie z odpłatnego zbycia budynku (lokalu). Z uwagi na to, że wymienia się tutaj jedynie budynek, a nie nieruchomość zabudowaną budynkiem, organy podatkowe uznają, że zwolnienie obejmuje wyłącznie wartość budynku. Podobnie jest z lokalem i udziałem w nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że należy opodatkować wartość gruntu lub udziału w nieruchomości wspólnej. Trudno zgodzić się z tym poglądem. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wraz z częścią składową albo lokal razem z udziałem w nieruchomości. Zarówno grunt pod budynkiem, jak i udział w nieruchomości wspólnej nie mogą być przedmiotem odrębnej transakcji - nie mają więc wartości rynkowej. W orzecznictwie występują dwa wykluczające się nurty. Pierwszy podziela zdanie fiskusa - „Wolne od podatku są przychody równe wartości budynku, lokalu" (tak WSA we Wrocławiu z 30.10.2009 r., I SA/Wr 1100/09).

Drugi jest w zdecydowanej opozycji.

„Wolne od podatku są przychody ze sprzedaży całej nieruchomości, włącznie z wartością gruntu lub udziału w gruncie (wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2010 r., III SA/Wa 2040/09), „Wykładni art. 21 ust. 1 pkt 126 PIT należało dokonywać łącznie z przepisami kc. Pojęcie budynku mieszkalnego ma dwa znaczenia, tj. oznacza budynek mieszkalny stanowiący odrębną własność oraz grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym, co prowadzi do przyjęcia tezy, że ulga meldunkowa powinna dotyczyć całości sprzedanego udziału w nieruchomości, tzn. gruntu czy też udziału w nim i posadowionego na nim budynku czy też udziału w takim budynku" (wyrok WSA w Warszawie z 3.12.2010 r., III SA/Wa 2628/10). „Nie można dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych, skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży. Prawo własności lokalu i prawo użytkowania wieczystego gruntu, jako że są ze sobą związane, nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu gospodarczego. Konsekwencją tego jest fakt, że w sytuacji zbycia lokalu, jego wartość (cena) uwzględnia również wartość części wspólnych budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynek został posadowiony" (WSA w Olsztynie z 23.09.2010 r., I SA/Ol 576/10).

Zwalnia się przychody

Jeśliby przyjąć, że od wartości gruntu należy zapłacić podatek to obliczenie go nie jest proste. Podstawą opodatkowania jest dochód, tj. przychód ze sprzedaży minus koszty. Natomiast zwalnia się od podatku przychód, tj. wartość rynkową budynku (lokalu). Oznacza to, że przy obliczaniu dochodu (od gruntu) nie bierze się pod uwagę kosztów podatkowych związanych budynkiem (lokalem). Zwalnia się bowiem przychód ze sprzedaży budynku, tj. wartość niepomniejszoną o koszty podatkowe. Jednocześnie tych niewykorzystanych kosztów nie można odjąć od przychodu ze sprzedaży gruntu, ponieważ koszty muszą być przyporządkowane do konkretnych przychodów. Oznacza to, że przy uldze meldunkowej nie rozliczymy kosztów budowy i remontu, a także części kosztów finansowych (odsetek, prowizji), części taksy notarialnej, części PCC - ponieważ proporcjonalnie są one przyporządkowane do wartości budynku i do wartości gruntu; z wyjątkiem oczywiście sytuacji, gdy kupowaliśmy grunt niezabudowany - wówczas cała taksa i cały PCC mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży gruntu.

Tylko przychody w okresie 5 lat

Przy obliczaniu podatku można natknąć się na jeszcze inny problem, a mianowicie część nieruchomości mogła być nabyta wcześniej - przed 2007 r., np. jako spadek po jednym z rodziców.

Wyobraźmy sobie, że syn dziedziczy po mamie ¼ nieruchomości w roku 1978, a po tacie ¾ w roku 2007. Był w budynku zameldowany przez 12 miesięcy. Ponieważ nieruchomość nabytą po mamie (w ¼) ma dłużej niż 5 lat, co do zasady podatkowi podlega jedynie przychód ze sprzedaży ¾ nieruchomości. Jednocześnie syn korzysta ze zwolnienia meldunkowego dla ¾ wartości budynku. Jeśli uznać, że grunt nie jest objęty zwolnieniem - płaci podatek od ¾ wartości gruntu.

Drugi przykład: mama umiera w roku 1989, tata w 2008 r., ale syn przeprowadza postępowanie spadkowe w roku 2009 i od razu sprzedaje nieruchomość. Był w niej zameldowany. Postępowanie spadkowe przeprowadzone w 2009 r. oznacza konieczność zapłacenia podatku spadkowego po mamie (wtedy dopiero powstaje obowiązek podatkowy w tym podatku); dziedziczenie po tacie jest objęte generalnym zwolnieniem od podatku spadkowego (ponieważ tata umarł w 2008 r.), więc syn nie płaci podatku od części nabytej po tacie. Podatek zapłacony z tytułu dziedziczenia po mamie mógłby być kosztem, ale nie w tym wypadku - przychody z tej części budynku, którą syn odziedziczył po mamie w ogóle nie podlegają podatkowi - minęło bowiem ponad 5 lat od śmierci mamy.

Inny przykład: mama umiera w roku 2006, tata w roku 2008. Od spadku po mamie syn płaci podatek spadkowy. W roku 2009 syn sprzedaje nieruchomość, w której był zameldowany. Przychody z tego tytułu podlegają dwóm różnym reżimom podatkowym; część po mamie jest opodatkowana według zasad obowiązujących w roku 2006, część po tacie - według zasad z roku 2008. Rozliczenie wygląda następująco: przychody z ¼ nieruchomości całkowicie zwolnione od podatku (zgodnie z przepisem z roku 2006, a zapłacony po mamie podatek spadkowy nie jest kosztem), przychody z ¾ budynku - zwolnienie meldunkowe, z ¾ gruntu - podatek 19% (bez kosztów podatkowych, bo syn żadnych kosztów związanych ze spadkiem po tacie nie poniósł).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 DIS w Warszawie z 13.01.2010 r. IPPB4/415-659/09-4/SP
2 DIS w Poznaniu z 9.04.2010 r., ILPB2/415-93/10-2/ES
3 DIS w Bydgoszczy z 12.03.2010 r., ITPB2/415-1034/09/BK
4 Wyrok WSA z Wrocławia z 28.10.2010 r., I SA/Wr 801/10
5 Wyrok WSA w Łodzi z 20.01.2011 r., I SA/Łd 1272/10
6 Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682

Komentarze

Powiązane

Redakcja news E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r. E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Aneta Mościcka Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Uznanie obiektu budowlanego za budynek Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach...

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia wymienione w tym przepisie kryteria bycia budynkiem, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu? Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia,...

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia, z uwagi na zwrot gruntu w stanie pogorszonym, bez zasiewów, stanowi przychód z tytułu umowy dzierżawy.

Anna Ruszczak news Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Aneta Mościcka Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji,...

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji, ma dojść do dostawy mieszkań. Nieuzasadnione jest zatem traktowanie jednej z czynności, jaka wystąpiła na drodze do tej dostawy, tj. cesji praw i obowiązków, jako usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Sabina Augustynowicz Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław kontra KIS Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście...

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście podatku VAT. Od dawna toczyły się spory, czy w świetle Ordynacji podatkowej przekształcenie jest czy nie jest dostawą towarów. W wyroku C-604/19 TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty...

Redakcja news Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Anna Ruszczak Katastr(of)alny podatek

Katastr(of)alny podatek Katastr(of)alny podatek

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki....

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki. Jakie zamiary podatkowe w stosunku do właścicieli nieruchomości ma rząd, jak reaguje rynek i co na ten temat sądzą eksperci?

Eugenia Śleszyńska Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona”...

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona” musi być objęta ustawą i musi być uczestnikiem PPK, o ile ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 55 lat – w zasadzie, ponieważ ustawa zawiera wyjątki. W tym celu podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, o której mowa w ustawie.

Redakcja news Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Redakcja news Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Redakcja news Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Anna Ruszczak news Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Redakcja news Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Redakcja news FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Redakcja news Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Aneta Mościcka Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności...

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności zarobkowej przez przedsiębiorcę, a także w przypadku podejmowania przez takiego przedsiębiorcę na nieruchomości czynności przygotowawczych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Natomiast przez „wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej” należy rozumieć nieruchomość, w której...

Redakcja news Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Redakcja Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Redakcja news Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia? Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe przysparzają wielu problemów i budzą wątpliwości. Krajowa Informacja Skarbowa na swojej stronie internetowej udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników.

Rozliczenia podatkowe przysparzają wielu problemów i budzą wątpliwości. Krajowa Informacja Skarbowa na swojej stronie internetowej udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez podatników.

Anna Ruszczak news Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców

Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany podatkowe. Projekt nowelizacji zakłada między innymi możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany podatkowe. Projekt nowelizacji zakłada między innymi możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 rok przez przedsiębiorców.

Redakcja news Ostatnie dni na złożenie zeznania PIT

Ostatnie dni na złożenie zeznania PIT Ostatnie dni na złożenie zeznania PIT

Czasu coraz mniej – do końca kwietnia należy złożyć zeznanie podatkowe za rok 2021 do urzędu skarbowego. Są trzy możliwości rozliczenia z fiskusem – osobiście, pocztą lub poprzez wniosek online.

Czasu coraz mniej – do końca kwietnia należy złożyć zeznanie podatkowe za rok 2021 do urzędu skarbowego. Są trzy możliwości rozliczenia z fiskusem – osobiście, pocztą lub poprzez wniosek online.

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości » Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella? Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości » Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź! Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne » Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne -  co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.