administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Ulga meldunkowa

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta sprawa.

Zobacz także

Magdalena Markiewicz Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok? Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Anna Ruszczak news Miesiąc na złożenie wniosku o zamrożenie cen energii

Miesiąc na złożenie wniosku o zamrożenie cen energii Miesiąc na złożenie wniosku o zamrożenie cen energii

Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny tylko do końca czerwca 2023 roku mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie z preferencyjnych rozliczeń cen energii...

Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny tylko do końca czerwca 2023 roku mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

Do końca 2006 r. podatkowi dochodowemu podlegały przychody ze sprzedaży nieruchomości. Podatek wynosił 10% a termin zapłaty był krótki - 14 dni, ale katalog zwolnień od podatku był obszerny. Bardzo popularnym sposobem na obniżenie podatku było wydanie przychodu ze sprzedaży na nieruchomość mieszkalną (zakup, budowę lub remont); można było także spłacić kredyt mieszkaniowy i w ten sposób uniknąć opodatkowania.

W roku 2007 dotychczasowe zasady zostały zmienione. Podstawą opodatkowania stał się dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, stawka podatku wzrosła z 10% do 19%, zniesiono większość dotychczasowych zwolnień, wprowadzono zwolnienie meldunkowe.

Nie zmieniła się tylko jedna reguła - podatek obejmuje wyłącznie takie umowy, które zostały zawarte przed upływem 5 lat, od końca roku, w którym nabyto nieruchomość.

Jak obliczyć przychód?

Pierwszym etapem jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości. Ona bowiem wyznacza przychód ze sprzedaży nieruchomości. Organ podatkowy ma prawo oszacować tę wartość, jeśli zostanie zaniżona. Otrzymana cena ma drugorzędne znaczenie. Następnie od wartości rynkowej można odjąć tzw. koszty transakcyjne, tj. takie, które zostały zapłacone przez sprzedawcę w związku ze sprzedażą, np. wynagrodzenie pośrednika. Wynik odejmowania jest przychodem ze sprzedaży nieruchomości.

Jak obliczyć dochód?

Dochodem jest różnica między przychodem a kosztami uzyskania tego przychodu. Ustawa zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Jeśli nieruchomość została kupiona albo wybudowana, do kosztów można zaliczyć udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia budynku.

Koszty nabycia

Ustawa nie określa, co mieści się w pojęciu kosztów nabycia. „Koszt nabycia" nie jest tym samym co „cena" lub „wydatek na nabycie". Cena - to kwota zapłacona lub należna sprzedawcy. Wydatek na nabycie - to cena plus koszty, bez których nie dojdzie do sprzedaży: wydatek na notariusza, na podatek od czynności cywilnoprawnych. Koszt nabycia - to cena plus wydatki związane z zawarciem umowy plus inne koszty związane z nabyciem. Do kosztów nabycia można zaliczyć wszelkiego rodzaju koszty finansowania zakupu, tj. prowizja za udzielenie kredytu, spłata odsetek, koszty ubezpieczenia kredytu itd. Organy podatkowe nie chcą zaakceptować tak szerokiej definicji. Izby Skarbowe w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy zajmują podobne stanowisko: do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków związanych z kredytem, takich jak: ubezpieczenie kredytu, ubezpieczenie kredytowanego wkładu finansowego, oszacowanie wartości nieruchomości, prowizje i inne opłaty bankowe1, przewalutowanie kredytu, prowizja bankowej z tytułu przedterminowej spłaty kredytu2, odsetki od kredytu3.

Takie poglądy są w mojej ocenie nieprawidłowe - ustawa wyraźnie mówi o „kosztach nabycia", tj. kosztach towarzyszących nabyciu, ponoszonych w związku z nabyciem, a nie o „wydatkach na nabycie", tj. kwotach zapłaconych za samo nabycie, takich, bez których nie doszłoby do zakupu, warunkujących ten zakup. Orzecznictwo wydaje się zmierzać w stronę pojemnego znaczenia „kosztu nabycia". WSA we Wrocławiu orzekł, że: Udokumentowane koszty nabycia nieruchomości obejmują wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego na nabycie sprzedawanej nieruchomości. Wydatkiem na nabycie nieruchomości jest zatem nie tylko cena nabycia wymieniona w akcie notarialnym, ale także inne dodatkowe koszty, w tym także związane z obsługą zaciągniętego na nabycie nieruchomości kredytu hipotecznego, tj. odsetki, prowizje, przewalutowanie kredytu w celu całkowitej spłaty, prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku finansowania zakupu nieruchomości z kredytu hipotecznego nabywca nieruchomości ponosi faktycznie znacznie wyższe koszty nabycia nieruchomości niż wynikająca z umowy cena sprzedaży nieruchomości. Określenie tych wydatków jako kosztów pozyskania środków na zakup nieruchomości nie oznacza, że w myśl art. 22 ust. 6c ustawy o PIT nie są to koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Nieponiesienie tych kosztów przez nabywcę nieruchomości uniemożliwiałoby bowiem nabycie nieruchomości, a następnie jej sprzedaż i uzyskanie z tego tytułu przychodu4. Podobnie orzekł WSA w Łodzi:Spłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę domu zwiększają koszt wytworzenia przedmiotu sprzedaży. Nieponiesienie tych kosztów przez stronę uniemożliwiałoby bowiem budowę domu, a następnie jego sprzedaż i uzyskanie z tego tytułu przychodu5.

Koszty wytworzenia

Kosztem wytworzenia są koszty przygotowania budowy (projekt, przyłącza, prace geodezyjne, mapki, pozwolenia itd.) oraz koszt budowy (materiały, wykonawcy). Koszty związane z finansowaniem budowy powinny być rozliczane w taki sam sposób, jak przy zakupie.

Zarówno koszty nabycia, jak i koszty budowy powinny być „udokumentowane", co oznacza wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku; nie muszą to być faktury.

Koszty nakładów

Jeśli podatnik ponosił wydatki związane z remontem, modernizacją, przebudową - wartość tych prac może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. Warunkiem jest posiadanie faktur dokumentujących wysokość tych wydatków.

Podatek od spadków i darowizn

Jeśli sprzedawana nieruchomość została wcześniej nabyta w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, kosztem podatkowym może być zapłacony podatek od spadków i darowizn - ale tylko w takiej części, w jakiej przypadał na tę nieruchomość.

Przychody zwolnione od podatku

W latach 2007-2008 obowiązywało zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. Dzisiaj już tych przepisów w ustawie nie ma, ale nadal należy je stosować, sprzedając nieruchomość nabytą w tamtym okresie. Konstrukcja zwolnienia jest następująca - zwalnia się przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie ma zastosowanie do przychodów tych osób, które złożą oświadczenie o zameldowaniu, w terminie złożenia zeznania rocznego. Zwolnienie meldunkowe obejmuje oboje małżonków, także wówczas, gdy tylko jedno z nich było zameldowane.

Zameldowanie

Data zameldowania nie ma znaczenia dla skorzystania ze zwolnienia. Istotne jest jedynie to, żeby okres zameldowania trwał łącznie 12 miesięcy przed sprzedażą. Musi to być meldunek na pobyt stały. Minister finansów przyznał w interpretacji ogólnej, że przepis nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania; może to być zameldowanie sprzed wielu lat, także przed datą nabycia nieruchomości6. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych (np. sygn. akt I SA/Sz 330/07 i sygn. akt III SA/Wa 1387/07).

Jak liczyć zwolnienie?

W przepisie mowa jest o przychodzie z odpłatnego zbycia budynku (lokalu). Z uwagi na to, że wymienia się tutaj jedynie budynek, a nie nieruchomość zabudowaną budynkiem, organy podatkowe uznają, że zwolnienie obejmuje wyłącznie wartość budynku. Podobnie jest z lokalem i udziałem w nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że należy opodatkować wartość gruntu lub udziału w nieruchomości wspólnej. Trudno zgodzić się z tym poglądem. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wraz z częścią składową albo lokal razem z udziałem w nieruchomości. Zarówno grunt pod budynkiem, jak i udział w nieruchomości wspólnej nie mogą być przedmiotem odrębnej transakcji - nie mają więc wartości rynkowej. W orzecznictwie występują dwa wykluczające się nurty. Pierwszy podziela zdanie fiskusa - „Wolne od podatku są przychody równe wartości budynku, lokalu" (tak WSA we Wrocławiu z 30.10.2009 r., I SA/Wr 1100/09).

Drugi jest w zdecydowanej opozycji.

„Wolne od podatku są przychody ze sprzedaży całej nieruchomości, włącznie z wartością gruntu lub udziału w gruncie (wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2010 r., III SA/Wa 2040/09), „Wykładni art. 21 ust. 1 pkt 126 PIT należało dokonywać łącznie z przepisami kc. Pojęcie budynku mieszkalnego ma dwa znaczenia, tj. oznacza budynek mieszkalny stanowiący odrębną własność oraz grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym, co prowadzi do przyjęcia tezy, że ulga meldunkowa powinna dotyczyć całości sprzedanego udziału w nieruchomości, tzn. gruntu czy też udziału w nim i posadowionego na nim budynku czy też udziału w takim budynku" (wyrok WSA w Warszawie z 3.12.2010 r., III SA/Wa 2628/10). „Nie można dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych, skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży. Prawo własności lokalu i prawo użytkowania wieczystego gruntu, jako że są ze sobą związane, nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu gospodarczego. Konsekwencją tego jest fakt, że w sytuacji zbycia lokalu, jego wartość (cena) uwzględnia również wartość części wspólnych budynku oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynek został posadowiony" (WSA w Olsztynie z 23.09.2010 r., I SA/Ol 576/10).

Zwalnia się przychody

Jeśliby przyjąć, że od wartości gruntu należy zapłacić podatek to obliczenie go nie jest proste. Podstawą opodatkowania jest dochód, tj. przychód ze sprzedaży minus koszty. Natomiast zwalnia się od podatku przychód, tj. wartość rynkową budynku (lokalu). Oznacza to, że przy obliczaniu dochodu (od gruntu) nie bierze się pod uwagę kosztów podatkowych związanych budynkiem (lokalem). Zwalnia się bowiem przychód ze sprzedaży budynku, tj. wartość niepomniejszoną o koszty podatkowe. Jednocześnie tych niewykorzystanych kosztów nie można odjąć od przychodu ze sprzedaży gruntu, ponieważ koszty muszą być przyporządkowane do konkretnych przychodów. Oznacza to, że przy uldze meldunkowej nie rozliczymy kosztów budowy i remontu, a także części kosztów finansowych (odsetek, prowizji), części taksy notarialnej, części PCC - ponieważ proporcjonalnie są one przyporządkowane do wartości budynku i do wartości gruntu; z wyjątkiem oczywiście sytuacji, gdy kupowaliśmy grunt niezabudowany - wówczas cała taksa i cały PCC mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży gruntu.

Tylko przychody w okresie 5 lat

Przy obliczaniu podatku można natknąć się na jeszcze inny problem, a mianowicie część nieruchomości mogła być nabyta wcześniej - przed 2007 r., np. jako spadek po jednym z rodziców.

Wyobraźmy sobie, że syn dziedziczy po mamie ¼ nieruchomości w roku 1978, a po tacie ¾ w roku 2007. Był w budynku zameldowany przez 12 miesięcy. Ponieważ nieruchomość nabytą po mamie (w ¼) ma dłużej niż 5 lat, co do zasady podatkowi podlega jedynie przychód ze sprzedaży ¾ nieruchomości. Jednocześnie syn korzysta ze zwolnienia meldunkowego dla ¾ wartości budynku. Jeśli uznać, że grunt nie jest objęty zwolnieniem - płaci podatek od ¾ wartości gruntu.

Drugi przykład: mama umiera w roku 1989, tata w 2008 r., ale syn przeprowadza postępowanie spadkowe w roku 2009 i od razu sprzedaje nieruchomość. Był w niej zameldowany. Postępowanie spadkowe przeprowadzone w 2009 r. oznacza konieczność zapłacenia podatku spadkowego po mamie (wtedy dopiero powstaje obowiązek podatkowy w tym podatku); dziedziczenie po tacie jest objęte generalnym zwolnieniem od podatku spadkowego (ponieważ tata umarł w 2008 r.), więc syn nie płaci podatku od części nabytej po tacie. Podatek zapłacony z tytułu dziedziczenia po mamie mógłby być kosztem, ale nie w tym wypadku - przychody z tej części budynku, którą syn odziedziczył po mamie w ogóle nie podlegają podatkowi - minęło bowiem ponad 5 lat od śmierci mamy.

Inny przykład: mama umiera w roku 2006, tata w roku 2008. Od spadku po mamie syn płaci podatek spadkowy. W roku 2009 syn sprzedaje nieruchomość, w której był zameldowany. Przychody z tego tytułu podlegają dwóm różnym reżimom podatkowym; część po mamie jest opodatkowana według zasad obowiązujących w roku 2006, część po tacie - według zasad z roku 2008. Rozliczenie wygląda następująco: przychody z ¼ nieruchomości całkowicie zwolnione od podatku (zgodnie z przepisem z roku 2006, a zapłacony po mamie podatek spadkowy nie jest kosztem), przychody z ¾ budynku - zwolnienie meldunkowe, z ¾ gruntu - podatek 19% (bez kosztów podatkowych, bo syn żadnych kosztów związanych ze spadkiem po tacie nie poniósł).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


1 DIS w Warszawie z 13.01.2010 r. IPPB4/415-659/09-4/SP
2 DIS w Poznaniu z 9.04.2010 r., ILPB2/415-93/10-2/ES
3 DIS w Bydgoszczy z 12.03.2010 r., ITPB2/415-1034/09/BK
4 Wyrok WSA z Wrocławia z 28.10.2010 r., I SA/Wr 801/10
5 Wyrok WSA w Łodzi z 20.01.2011 r., I SA/Łd 1272/10
6 Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682

Komentarze

Powiązane

M CH Niedozwolone wzorce umowne

Niedozwolone wzorce umowne Niedozwolone wzorce umowne

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu,...

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu, czy zakazu określonego zachowania, nie będzie się tych zapisów de facto trzymała. Wszelkie niedozwolone klauzule umowne i tak nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów.

Paweł Puch Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku...

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Stella Brzeszczyńska Wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie członka zarządu Wynagrodzenie członka zarządu

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać...

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać jego dochody.

Redakcja news Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Redakcja news Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie...

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie należy do gmin.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Aneta Mościcka Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje...

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje znamiona dyspozycji wskazanego przepisu, a w konsekwencji oznacza konieczność zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Redakcja Administratora Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Bartłomiej Żukowski Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu...

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu na brak alternatywnego źródła ciepła. Taka sytuacja niewątpliwie stwarza liczne nieporozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a jego odbiorcą.

Aneta Mościcka PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia

PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia PIT od sprzedaży nieruchomości  otrzymanej w ramach umowy dożywocia

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy –...

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy – do czasu jej sprzedaży. Do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez podatniczkę, poniesione po dniu sprzedaży nieruchomości, jak również wydatki poczynione z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Aneta Mościcka Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach

Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach Podatek od nieruchomości  w nowo wybudowanych budynkach

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem...

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja news Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować...

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować część usług, z których korzystają mieszkańcy lub podnosić lokalne podatki i opłaty. Nie chcąc sięgać po te rozwiązania, samorządy apelują do rządu.

Aneta Mościcka Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego,...

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego, jakim jest wysokość opłaty rocznej, ofertę uznaje się za przyjęta.

Aneta Mościcka Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość...

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość wspólną nie. Korzystanie z samych mieszkań jest niemożliwe bez korzystania przez ich właścicieli ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Opodatkowanie sieci technicznej

Opodatkowanie sieci technicznej Opodatkowanie sieci technicznej

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne...

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne obiekty, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle, stanowią w elementy budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Aneta Mościcka VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W takiej sytuacji gmina działa w charakterze podatnika VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja news Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wody Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta....

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta. Nowe zasady będą obowiązywać dopiero od 2024 roku.

Aneta Mościcka Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Lokal niemieszkalny a ulga w PIT Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe,...

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe, podatnik ma prawo do zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe – orzekł WSA w Łodzi.

Redakcja news E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r. E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Aneta Mościcka Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Uznanie obiektu budowlanego za budynek Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach...

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia wymienione w tym przepisie kryteria bycia budynkiem, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu? Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia,...

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia, z uwagi na zwrot gruntu w stanie pogorszonym, bez zasiewów, stanowi przychód z tytułu umowy dzierżawy.

Anna Ruszczak news Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Aneta Mościcka Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji,...

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji, ma dojść do dostawy mieszkań. Nieuzasadnione jest zatem traktowanie jednej z czynności, jaka wystąpiła na drodze do tej dostawy, tj. cesji praw i obowiązków, jako usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Wybrane dla Ciebie

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii » Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać? Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.