administrator24.info

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Joanna Ryńska | Administrator i Menedżer Nieruchomości 10/2022 | 2022-11-16
Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu, fot. pixabay

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu, fot. pixabay

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Zobacz także

Redakcja news Jak zatrzymać deszczówkę

Jak zatrzymać deszczówkę Jak zatrzymać deszczówkę

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Anna Ruszczak news „Donos” w aplikacji mObywatel

„Donos” w aplikacji mObywatel „Donos” w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel pojawi się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem...

W aplikacji mObywatel pojawi się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem donoszenia, więc ma to sens.

Anna Ruszczak news Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

Smog powraca – trudny sezon dla samorządów Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i...

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i Wrocław mieści się w ustalonych przez WHO limitach liczby dni z przekroczonym stężeniem szkodliwych pyłów.

W przestrzeni miejskiej wyraźnie widoczny jest wpływ trendów klimatycznych na codzienne funkcjonowanie miasta oraz na zwiększanie częstotliwości krótkotrwałych zagrożeń.

Zmiany warunków termicznych wiążą się z rosnącą średnią temperaturą globalną oraz ze wzrostem średniej liczby dni z temperaturą powyżej 35°C. W miastach zjawisko to jest nasilane przez powstawanie miejskich wysp ciepła, co polega na występowaniu w mieście wyższej temperatury powietrza w porównaniu do terenów przyległych1. Sztuczne powierzchnie (beton, asfalt, cegła itp.) akumulują promienie słoneczne i oddają energię do otoczenia, powodując podwyższanie jego temperatury. Efekt ten jest potęgowany przez niewielki udział zieleni będącej naturalnym buforem ciepła, ograniczenie przewietrzania oraz aktywność człowieka, jak np. produkcja, chłodzenie powodujące oddawanie ciepła do otoczenia czy ruch samochodowy.

Naprzemienne występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych oznacza następowanie po sobie deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz suszy i wynikających z niej deficytów wody. Długie okresy bezdeszczowe czy posuszne przerywane są opadami, często o charakterze ekstremalnym. Powodują one tzw. powodzie błyskawiczne (flash floods) oraz powodzie miejskie (urban flood) – jest to zjawisko jeszcze mało rozpoznane, przykładowo w planach zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022–2027 brakuje systemowych rozwiązań ukierunkowanych na powodzie miejskie2.

zielona sciana katowice 1

Fot. 1. Konstrukcja „zielonej ściany” na hotelu w Katowicach (fot. Hadart)

Czynnikami wpływającymi na powstawanie i nasilenie powodzi miejskich są: niewydolna praca systemów odprowadzania wód deszczowych zwymiarowanych na niższe wartości opadów ekstremalnych od obecnie występujących, uszczelnienie powierzchni miast przyspieszające spływ wód deszczowych, brak naturalnej retencji miejskiej, wyeliminowanej np. przez osuszenie lub degradację czy „pogrzebanie” rzek, rozumiane jako poprowadzenie cieku powierzchniowego kanałem podziemnym. Wynikiem powodzi miejskich są przeciążenia systemów kanalizacyjnych, podtopienia i większa częstotliwość wysokich zrzutów burzowych – ilość ścieków trafiających do małych rzek miejskich podczas opadów nawalnych wielokrotnie przekracza ich średni przepływ2. Próba zwiększenia efektywności systemów kanalizacyjnych przez rozbudowę tradycyjnych rozwiązań – bez rozszczelnienia powierzchni, zapewnienia retencji w miejscu powstawania opadu i spowolnienia odpływu – jest zwykle skazana na niepowodzenie. Generuje wysokie koszty inwestycyjne i podwyższenie kosztów utrzymania infrastruktury, a przy dalszym nasilaniu się ekstremalnych zjawisk pogodowych wcześniejsze problemy powrócą.

kanalizacja katowice

Fot. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach (fot. Urząd Miasta Katowice7)

Zaburzenia cyrkulacji powietrza (brak „przewietrzania miast”) oznacza brak ruchu powietrza i jego wymiany w przestrzeni miejskiej. Efekt ten jest potęgowany przez smog, który powstaje w wyniku unoszenia się pyłów i spalin z komunikacji i emisji spalin z budynków oraz stagnacji zanieczyszczeń powietrza w danym miejscu.

Adaptacja do zmian klimatu – polskie przymiarki

W Polsce odpowiedzią na wyzwania klimatyczne współczesnych miast ma być m.in. inicjatywa przedstawiona w dokumencie Polski Ład pt. „Koniec z betonem w centrach miast”, której wdrażanie koordynuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jej głównym celem jest tworzenie rozwiązań dotyczących ograniczenia betonu i asfaltu w centrach miast, m.in. dzięki miejskiej infrastrukturze zielono-niebieskiej rozumianej jako sieć naturalnych, półnaturalnych i sztucznych ekosystemów wodnych i lądowych. Praktycznym przejawem ministerialnej inicjatywy ma być nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej3.

W ustawie o samorządzie gminnym nowy art. 5a ma wprowadzać wymóg, że co najmniej 30% środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębnia się na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, w szczególności na projekty, których realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększania powierzchni terenów zieleni3. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że proces „zazielenienia” budżetu obywatelskiego już się rozpoczął – w latach 2016–2018 w skontrolowanych miastach działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowiły 23% wszystkich zadań, a na ich realizację przeznaczono blisko 25 mln zł4.

Natomiast zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców będą zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia.

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu ma być docelowo zdefiniowany w prawie ochrony środowiska w art. 3 jako dokument o charakterze strategicznym, obejmujący swoim zakresem teren danego miasta, którego celem jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez ograniczenie podatności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowywania się do zmian klimatu3.

W krajowym Strategicznym Planie Adaptacji do zmian klimatu z 2013 r.5 wskazano, że adaptacja ta powinna obejmować m.in.: rewitalizację przyrodniczą miasta ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji, wymianę szczelnych powierzchni gruntu na powierzchnię przepuszczalną oraz uwzględnienie w planach zagospodarowania zwiększenia obszarów zieleni, wód i korytarzy wentylacyjnych. Nawet na podstawie tak pobieżnego zarysu widać, że duże znaczenie będzie tu miała infrastruktura zielono-niebieska.

Nowoczesne podejście do retencji

Na pierwsze miejsce w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu wysuwa się kwestia gospodarowania wodami opadowymi w miastach – odejście od zasady szybkiego odwadniania na rzecz paradygmatu „miasta gąbki”, które dzięki zatrzymaniu, rozsączaniu, magazynowaniu i oddawaniu wód opadowych w okresach deficytów deszczowych będzie sobie radzić zarówno z nawalnymi deszczami, jak i z suszą. Ważne dla „miasta gąbki” jest zdecentralizowane zarządzanie spływami opadowymi, oparte na podejściu „źródło – ścieżka – odbiornik”2:

natezenie miejska wyspa ciepla

Fot. 4. Natężenie miejskiej wyspy ciepła (UHI-index) w przykładowym dniu1

 • „u źródła” – zwiększanie możliwości retencji (zatrzymywania), detencji (przechowywania) oraz infiltracji do gruntu i wykorzystania wody w miejscu opadu. Ciekawymi przykładami są tu obiekty mikroretencji, towarzyszące budynkom użyteczności publicznej. W ramach projektu Gmina Skawina chwyta wodę w 2021 r. powstawały ogrody deszczowe – np. ogród przyszkolny o powierzchni 3,2 m2 może zgromadzić 4 m3 wody opadowej pochodzącej z dachu budynku, trawnika i chodnika6. W Warszawie pod koniec 2018 r. oddano do użytku przedszkole z trawiastym dachem zielonym przeznaczonym na cele rekreacji dzieci – woda deszczowa z tego dachu odpływa do zbiornika retencyjnego, skąd jest pobierana do podlewania zieleni przedszkolnej;
 • „na ścieżce” – odchodzenie od szybkiego odprowadzania wód deszczowych na rzecz systemów spływu i retencji i odciążenie infrastruktury podziemnej. Przykładami takich rozwiązań są nie tylko połączenia infrastruktury podziemnej z systemami otwartymi, ale też odwodnienia podziemne z funkcją retencji zapewniające okresowe zwiększenie pojemności systemu odwodnień. Odpowiednio zaplanowane rozwiązania drenażowe służą także zasilaniu podziemnych warstw wodonośnych, których dobra kondycja odgrywa ważną rolę w procesach retencji;
 • „w odbiorniku” – ochrona terenów zagrożonych podtopieniami i powodziami, rezygnacja z inwestycji na rzecz zwiększania retencji tych terenów i ich roli w podczyszczaniu spływów burzowych, np. przez tworzenie parków buforowych, rekonstrukcję mokradeł miejskich i poprawę bioróżnorodności.
park duchacki krakow

Fot. 3. Park Duchacki w Krakowie jako przykład infrastruktury zielono-niebieskiej (fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie7)

Infrastruktura zielono-niebieska

Zieleń w miastach tradycyjnie działa jako filtr zanieczyszczeń, pochłaniając dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy oraz zatrzymując na powierzchni liści pyły zawieszone, spełnia także funkcje rekreacyjne i edukacyjne oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych. Natomiast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu może się przyczynić do łagodzenia zarówno skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i miejskiej wyspy ciepła. Zieleń miejska ogranicza ryzyko powodziowe, zapobiega lokalnym podtopieniom, zmniejsza zanieczyszczanie wód odpływowych, wyrównuje różnice temperatury i przyczynia się do wymiany powietrza (przewietrzania). 

Przykładem realizacji tej ostatniej funkcji jest powstała w 2019 r. w Sochaczewie zielona kurtyna o długości ok. 900 m, z ponad 3700 krzewów i drzew. Obszar zielonej kurtyny uznano za korytarz powietrzny wspomagający walkę ze smogiem – od czasu zakończenia inwestycji w jej obszarze poprawiła się cyrkulacja powietrza i filtracja zanieczyszczeń7.

dach zielony intensywny

Fot. 5. Dach zielony intensywny (fot.Optigrue)

dach siemiatycze

Fot. 6. Zielony przystanek w Siemiatyczach (fot. Urząd Miasta Siemiatycze)

W polskich miastach widać ostatnio, że zielono-niebieska infrastruktura jest nie tylko modnym hasłem – coraz częściej inwestycje w zieleń miejską idą w parze z rozwiązaniami inżynierskimi odpowiadającymi za retencję. Przykładowo we Wrocławiu w zabytkowym centrum miasta powstaje parking z nasadzeniami drzew, które dzięki podziemnemu systemowi skrzynek retencyjno-rozsączających będą miały zapewniony dostęp do wody, tlenu i składników odżywczych oraz możliwość niezakłóconego rozrostu korzeni (przy jednoczesnej ochronie infrastruktury przed uszkodzeniami wynikającymi z tego rozrostu). 

W Sopocie od 2014 r. działa zbiornik o głębokości 2,5 m, który może pomieścić 1,325 m3 wody opadowej. Przy sprzyjającej pogodzie służy jako miejsce rekreacji – nad meandrującym strumykiem obsadzonym zielenią ustawiono kładki, a zbiornik otoczono ławkami i siedziskami8. W Czeladzi w ramach inwestycji „Zielone płuca miasta” w największym parku miejskim Grabek obok zasadzenia rodzimych drzew i krzewów odtworzono sieć strumieni i zbiornik zasilany wodami rzeki Brynicy7

Ciekawy ekosystem zrealizowano w Parku Duchackim w Krakowie: zwiększając funkcjonalność nieefektywnej sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy Podgórze Duchackie zrewitalizowano dwa stawy – naturalny staw górny wodno-błotny oraz staw dolny pełniący funkcję retencyjną i wypoczynkową wraz z otaczającym go parkiem. Poprawiając ukształtowanie terenu i zwiększając różnorodność biologiczną usprawniono retencję wód opadowych i rozwiązano problem podtopień7

W historycznej dzielnicy Katowic zrealizowano ponad 115 m sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz system zbiorników retencyjnych, co umożliwia nieprzerwane retencjonowanie wód opadowych i roztopowych. W okresach bezdeszczowych i deficytowych zgromadzona woda ma być wykorzystywana do podlewania zieleni lub mycia ulic – w ten sposób miasto zmniejsza zużycie wody, odciążając grunt i wody powierzchniowe od niekontrolowanych dopływów wód opadowych i roztopowych7

meandrujacy zbiornik sopot

Fot. 7. Meandrujący zbiornik retencyjny w Sopocie (fot. Urząd Miasta Sopotu)

zbiornik retencyjno rozsaczajacy 1

Fot. 8. Zbiornik retencyjno-rozsączający w przestrzeni miejskiej - stan tuż po posadzeniu drzewa (fot. Wavin)

Zielone dachy, ściany, przystanki

W centrach miast o gęstej zabudowie tworzy się zbiorowiska roślinne pokrywające istniejące dachy i ściany, np. zielone przystanki, zielone fasady (ogrody wertykalne) i dachy zielone. W ten sposób łatwo nagrzewające się materiały budowlane są osłonięte przed nadmiernym pochłanianiem promieni słonecznych – różnica temperatury między dachem standardowym a dachem zielonym latem wynosi średnio ok. 20°C, a we wnętrzach budynków pokrytych dachem zielonym temperatura w dzień jest o średnio 2°C niższa niż w przypadku budynku z dachem standardowym [9]. Ograniczane jest dzięki temu natężenie miejskiej wyspy ciepła. Ze względu na wysokie zdolności retencyjne dachy i ściany zielone łagodzą także skutki deszczy nawalnych i pozytywnie wpływają na jakość powietrza atmosferycznego w mieście.

Zielone przystanki budowane są w wielu miastach – np. w 2017 r. w centrum Siemiatycz powstały dwie drewniane wiaty, porośnięte krzewami, bluszczem i kwiatami, przede wszystkim o funkcji antysmogowej. W Polsce przybywa także zielonych ścian – imponująca konstrukcja licząca ponad 164 m2, mająca 17 m wysokości oraz obsadzona 8000 sadzonkami 14 gatunków roślin powstała w kwietniu 2021 r. jako uzupełnienie ściany narożnej hotelu w Katowicach. Najbardziej popularny jest dach zielony – konstrukcja o określonych warstwach, w tym z warstwą wegetacyjną zachowującą się analogicznie do podobnych naturalnych zbiorowisk roślinnych. Dachy zielone efektywnie retencjonują wodę i opóźniają spływ deszczówki z dachu – część wody magazynowana jest w podłożu dla roślin i w warstwie drenażowej oraz docelowo wykorzystywana przez nie do procesów życiowych, część wraca do atmosfery w procesie ewapotranspiracji (parowania i oddychania roślin), a odpływ do odbiornika następuje po wyczerpaniu zdolności do przyjęcia wody przez warstwy konstrukcyjne. Dachy zielone zatrzymują od 50 do 80% opadów latem oraz do 20% opadów zimą10, a podczas deszczów nawalnych umożliwiają opóźnienie i osłabienie przepływu szczytowego. Odciążają w ten sposób system odprowadzania wód opadowych. Największą zdolność łagodzenia skutków deszczu nawalnego dachy zielone mają wtedy, gdy podłoże nie jest nasycone wodą, zatem są bardziej efektywne w łagodzeniu skutków deszczu intensywnego i krótkiego niż opadów długotrwałych. Zdolność retencyjna konkretnego dachu zielonego zmienia się zależnie od pory roku, rozkładu opadów czy odstępu czasowego między kolejnymi deszczami. Ciekawym rozwiązaniem zwiększającym zdolność retencyjną dachów są tzw. dachy niebieskie (retencyjne), oferowane przez producentów jako gotowe systemy – z dodatkową przestrzenią retencyjną w warstwach dachowych. Cechują się one zdolnością zatrzymania wody z gwałtownego opadu przez określony czas (np. 24 h) i kontrolowanego odprowadzania wody poza dach z określoną intensywnością. Do czasowego magazynowania wody przeznaczona jest dodatkowa przestrzeń w warstwach dachowych. 

Za zazielenienie budynku prywatnego mieszkańcy mogą otrzymać zachętę finansową na poziomie miasta lub gminy. Jedną z pierwszych takich uchwał w Polsce podjął w latach 2015–2021 Wrocław. Z podatku od nieruchomości zwolniono powierzchnie użytkowe mieszkań w budynkach, które w tym okresie zyskały zielone dachy wielowarstwowe z warstwą wegetacyjną co najmniej 40 cm obsadzone roślinami wieloletnimi lub ogrody wertykalne na ścianach zewnętrznych o powierzchni co najmniej 15 m2 11. Podobna uchwała w Częstochowie ma od 2023 r. zapewnić częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicielom domów, którzy w 2022 r. wykonają dach zielony, zieloną fasadę lub ogród wertykalny. W wielu gminach realizowane są projekty wspierające małą retencję, np. wysokie dofinansowania do montażu zbiorników przez obywateli i przedsiębiorców lub warsztaty zakładania ogrodów deszczowych. Wiadomo także, że w 2022 r. nie będzie prowadzony program rządowy „Moja Woda”, który w latach 2020–2021 wspierał małą retencję i cieszył się zainteresowaniem odbiorców. 

 

zbiornik zageszczenie zewnatrz

Fot. 9. Przygotowanie zbiornika retencyjno-rozsączającego do zagęszczenia gruntu na zewnątrz (fot. Wavin)

Literatura

 1. Błażejczyk Anna i in., Miejska wyspa ciepła w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014
 2. Gospodarowanie wodą – wyzwanie dla Polski. Dokument programowy Wodnego Okrągłego Stołu, Wrocław, 8 września 2021 r.
 3. Minister Klimatu i Środowiska, Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Projekt z dnia 19 sierpnia 2021 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802 (dostęp: 16.03.2022)
 4. Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich). Lata 2016­–2018, NIK, Warszawa 2019
 5. Ministerstwo Środowiska, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa 2013
 6. Gmina Skawina chwyta wodę, https://sendzimir.org.pl/projekty/gmina-skawina-chwyta-wode/ (dostęp: 16.03.2022)
 7. Ministerstwo Środowiska, Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2021
 8. Więcej relaksu w Sopocie. Zbiornik retencyjny i... rekreacyjny, www.trojmiasto.pl (dostęp: 16.03.2022)
 9. Walawender Jakub, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, http://zielonainfrastruktura.pl (dostęp: 16.03.2022)
 10. Environment Protection Agency, Green Roofs for Stormwater Runoff Control, 2009
 11. Uchwała nr XV/268/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia
 12. Materiały firm: Arup, Ekobudex, Geberit, Green Water Solutions, Hadart, Hauraton, MPI, Optigruen, Rehau, Wavin

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Catalpa Catalpa, 17.11.2022r., 09:23:08 Kto jest autorem artykułu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Krzysztof

Powiązane

Redakcja Letnie trendy ekologiczne w nieruchomościach

Letnie trendy ekologiczne w nieruchomościach Letnie trendy ekologiczne w nieruchomościach

Lato sprzyja organizowaniu inicjatyw dotyczących ochrony środowiska i zdrowia. Zdają sobie z tego sprawę właściciele oraz zarządcy nieruchomości komercyjnych, odzwierciedleniem tego jest szeroka oferta...

Lato sprzyja organizowaniu inicjatyw dotyczących ochrony środowiska i zdrowia. Zdają sobie z tego sprawę właściciele oraz zarządcy nieruchomości komercyjnych, odzwierciedleniem tego jest szeroka oferta wydarzeń ekologicznych i prozdrowotnych w centrach handlowych, biurowcach oraz w ich najbliższej okolicy. I choć praca nad ograniczeniem negatywnego wpływu budynku na środowisko zaczyna się dużo wcześniej, już od samej jego konstrukcji, coraz więcej firm stawia także na dodatkowe inicjatywy dla lokalnej...

Redakcja Technologie a jakość powietrza w miastach

Technologie a jakość powietrza w miastach Technologie a jakość powietrza w miastach

Na liście 20 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 16 pozycji zajmują polskie miasta. W ubiegłym roku w Krakowie dopuszczalny poziom zapylenia był przekroczony przez 188 dni. Problem jakości...

Na liście 20 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast aż 16 pozycji zajmują polskie miasta. W ubiegłym roku w Krakowie dopuszczalny poziom zapylenia był przekroczony przez 188 dni. Problem jakości powietrza w miastach częściowo jest związany z ruchem samochodowym. Przyczyną są wzbijane przez samochody pyły z jezdni, nieefektywna jazda powodująca zwiększone spalanie oraz mikrocząsteczki pochodzące z hamulców i innych części konstrukcyjnych. Do redukcji emisji spalin i poprawy jakości miejskiego...

Redakcja Segregacja śmieci na nowych zasadach – wyzwania dla przedsiębiorstw komunalnych

Segregacja śmieci na nowych zasadach – wyzwania dla przedsiębiorstw komunalnych Segregacja śmieci na nowych zasadach – wyzwania dla przedsiębiorstw komunalnych

Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia odpadów na 5 frakcji. Obostrzenia...

Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia odpadów na 5 frakcji. Obostrzenia mocno rzutują na działania samorządów, które muszą zapewnić odpowiednią zbiórkę śmieci, ich transport oraz odzyskiwanie lub unieszkodliwianie. A to z kolei stawia wysoko poprzeczkę przedsiębiorstwom komunalnym i ich flocie pojazdów, które pracować będą z niespotykaną dotąd intensywnością. Jak...

Redakcja Opłata klimatyczna mogłaby być przeznaczana na poprawę jakości powietrza

Opłata klimatyczna mogłaby być przeznaczana na poprawę jakości powietrza Opłata klimatyczna mogłaby być przeznaczana na poprawę jakości powietrza

Na portalu prawo.pl czytamy: "Większość samorządów nie chce zniesienia opłaty klimatycznej. Jednak w niektórych gminach stan powietrza stawia pod znakiem zapytania zasadność jej pobierania. Rozwiązaniem...

Na portalu prawo.pl czytamy: "Większość samorządów nie chce zniesienia opłaty klimatycznej. Jednak w niektórych gminach stan powietrza stawia pod znakiem zapytania zasadność jej pobierania. Rozwiązaniem może być przeznaczanie jej na specjalne cele, np. wymianę kopciuchów".

Redakcja Rząd sprawdzi, czym się ogrzewasz

Rząd sprawdzi, czym się ogrzewasz Rząd sprawdzi, czym się ogrzewasz

Ogłoszony pod koniec stycznia projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji zakłada m.in. powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W bazie tej zgromadzone zostaną informacje na...

Ogłoszony pod koniec stycznia projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji zakłada m.in. powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W bazie tej zgromadzone zostaną informacje na temat źródeł ciepła w polskich domach i mieszkaniach. Głównym celem nowych przedsięwzięć jest ułatwienie realizacji programu „Stop Smog”.

Helena Śpiewak Apokalipsa już trwa!

Apokalipsa już trwa! Apokalipsa już trwa!

Według współczesnej nauki jest szansa na przetrwanie gatunku Homo Sapiens. Ale przetrwa on tylko wtedy, gdy uda się powstrzymać zachodzące zmiany klimatyczne. A można by je powstrzymać tylko wtedy, gdyby...

Według współczesnej nauki jest szansa na przetrwanie gatunku Homo Sapiens. Ale przetrwa on tylko wtedy, gdy uda się powstrzymać zachodzące zmiany klimatyczne. A można by je powstrzymać tylko wtedy, gdyby nasza cywilizacja, licząca dziś ok. 7,5 mld osób, zmieniła swoją hierarchię wartości, czyli priorytety. Czy zdążymy?

Redakcja Wiedeń zrywa beton – to element walki o lepszy klimat

Wiedeń zrywa beton – to element walki o lepszy klimat Wiedeń zrywa beton – to element walki o lepszy klimat

Wiedeń przyjął zupełnie odwrotną strategię niż wiele miast w Polsce. Podczas gdy u nas wycina się drzewa i układa kostkę, w Wiedniu zrywają beton, sadzą drzewa i stawiają na transport rowerowy. Miasto...

Wiedeń przyjął zupełnie odwrotną strategię niż wiele miast w Polsce. Podczas gdy u nas wycina się drzewa i układa kostkę, w Wiedniu zrywają beton, sadzą drzewa i stawiają na transport rowerowy. Miasto chce być blisko natury – to odpowiedź stolicy Austrii na zmiany klimatyczne.

Helena Śpiewak Jak zdążyć przed końcem świata?

Jak zdążyć przed końcem świata? Jak zdążyć przed końcem świata?

Co roku przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos organizatorzy publikują Raport o globalnych zagrożeniach („Global Risks Report”). W tym roku po raz pierwszy, aż pięć z najczęściej wymienianych zagrożeń...

Co roku przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos organizatorzy publikują Raport o globalnych zagrożeniach („Global Risks Report”). W tym roku po raz pierwszy, aż pięć z najczęściej wymienianych zagrożeń związanych było z katastrofą klimatyczną!

Helena Śpiewak Pandemia – ulga dla Natury?

Pandemia – ulga dla Natury? Pandemia – ulga dla Natury?

W czasie pandemii COVID-19 odnotowano największy spadek emisji CO2 w historii pomiarów! Ale czy to wystarczy, aby zatrzymać globalne ocieplenie?

W czasie pandemii COVID-19 odnotowano największy spadek emisji CO2 w historii pomiarów! Ale czy to wystarczy, aby zatrzymać globalne ocieplenie?

Redakcja Ekologiczne trendy na osiedlach

Ekologiczne trendy na osiedlach Ekologiczne trendy na osiedlach

Rosnąca świadomość zmian klimatycznych pociąga za sobą zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi. Fotowoltaika, garaże wyposażone w ładowarki dla aut elektrycznych czy szanowanie zieleni to tylko...

Rosnąca świadomość zmian klimatycznych pociąga za sobą zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi. Fotowoltaika, garaże wyposażone w ładowarki dla aut elektrycznych czy szanowanie zieleni to tylko przykładowe elementy, które coraz częściej zaczynają być obecne na osiedlach mieszkaniowych.

Redakcja Producenci opakowań coraz bardziej zainteresowani ekologią

Producenci opakowań coraz bardziej zainteresowani ekologią Producenci opakowań coraz bardziej zainteresowani ekologią

Producenci opakowań coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne swojej działalności. Wprowadzają na rynek biodegradowalne i kompostowalne opakowania. Ten pozytywny sygnał nie oznacza jeszcze,...

Producenci opakowań coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne swojej działalności. Wprowadzają na rynek biodegradowalne i kompostowalne opakowania. Ten pozytywny sygnał nie oznacza jeszcze, że w najbliższych latach plastik całkowicie zniknie z rynku opakowań. Wygoda jego użytkowania przewyższa względy ekologiczne.

Redakcja Śląsk stawia na innowacje społeczne i zielone technologie

Śląsk stawia na innowacje społeczne i zielone technologie Śląsk stawia na innowacje społeczne i zielone technologie

Polskie miasta stają przed wyzwaniem, jakim jest dostosowywanie się do europejskiej polityki klimatycznej. Pandemia znacząco komplikuje i utrudnia sytuację – samorządy tracą miliony złotych m.in. przez...

Polskie miasta stają przed wyzwaniem, jakim jest dostosowywanie się do europejskiej polityki klimatycznej. Pandemia znacząco komplikuje i utrudnia sytuację – samorządy tracą miliony złotych m.in. przez koszty walki z wirusem, a także uzyskują mniejsze wpływy z podatków. Konieczne jest innowacyjne podejście do zarządzania, szczególnie w miastach, w których gospodarka opiera się na kopalniach. Rybnik do 2035 roku chce zastąpić wygaszane stopniowo górnictwo inwestycjami opierającymi się m.in. na zielonych...

Redakcja Walka z kryzysem klimatycznym – konieczna jest większa świadomość

Walka z kryzysem klimatycznym – konieczna jest większa świadomość Walka z kryzysem klimatycznym – konieczna jest większa świadomość

Walka z kryzysem wynikającym ze zmian klimatycznych nie jest wystarczająco radykalna. Według IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu) uniknięcie czarnego scenariusza jest wciąż możliwe. Konieczne...

Walka z kryzysem wynikającym ze zmian klimatycznych nie jest wystarczająco radykalna. Według IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu) uniknięcie czarnego scenariusza jest wciąż możliwe. Konieczne jest ograniczenie konsumpcji, zmiana nawyków w zakresie przemieszczania się, stylu życia.

Redakcja Zmiany klimatu większym wyzwaniem niż koronawirus

Zmiany klimatu większym wyzwaniem niż koronawirus Zmiany klimatu większym wyzwaniem niż koronawirus

– Musimy zdać sobie sprawę, że chodzi o zmniejszenie konsumpcji i dewastacji przyrody w poszukiwaniu nowych zasobów: energii, wody, surowców – mówi dr hab. Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej...

– Musimy zdać sobie sprawę, że chodzi o zmniejszenie konsumpcji i dewastacji przyrody w poszukiwaniu nowych zasobów: energii, wody, surowców – mówi dr hab. Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Tym bardziej że pandemia i lockdown nie zatrzymały zmian klimatu, a ich konsekwencje będą stawały się coraz bardziej dotkliwe.

Redakcja MKiŚ: Polacy zadowoleni z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania

MKiŚ: Polacy zadowoleni z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania MKiŚ: Polacy zadowoleni z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania

Z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zazieleniania przestrzeni lokalnej, które przeprowadzono dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2020 r., wynika, że 83...

Z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zazieleniania przestrzeni lokalnej, które przeprowadzono dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2020 r., wynika, że 83 proc. respondentów jest zadowolona z jakości terenów zielonych w okolicy zamieszkania, a 75 proc. badanych wyraża chęć i gotowość zaangażowania się w tworzenie nowych i dbanie o istniejące tereny zielone w swojej okolicy.

Redakcja Bardziej rygorystyczne wymogi energooszczędności w budynkach od 2021

Bardziej rygorystyczne wymogi energooszczędności w budynkach od 2021 Bardziej rygorystyczne wymogi energooszczędności w budynkach od 2021

Z początkiem 2021 roku wchodzą w życie nowe wymogi energooszczędności dla budynków. Dotychczasowe przepisy zakładały, że nie będą musiały ich spełniać budynki, na których budowę wydano pozwolenie przed...

Z początkiem 2021 roku wchodzą w życie nowe wymogi energooszczędności dla budynków. Dotychczasowe przepisy zakładały, że nie będą musiały ich spełniać budynki, na których budowę wydano pozwolenie przed końcem 2020 roku, ze względu jednak na pandemię i związane z nią opóźnienia w działalności urzędów decydujący będzie nie moment wydania pozwolenia, ale termin złożenia wniosku o takie pozwolenie. A zatem inwestorzy i deweloperzy czekający na decyzję urzędów nie będą musieli zmieniać swoich projektów.

Helena Śpiewak Co robimy #DlaKlimatu?

Co robimy #DlaKlimatu? Co robimy #DlaKlimatu?

Na koniec tego dramatycznego covidowego roku, w cyklu STOP SMOG szczypta optymizmu. Poniżej prezentujemy kilka działań podejmowanych na rzecz ratowania klimatu i ochrony środowiska.

Na koniec tego dramatycznego covidowego roku, w cyklu STOP SMOG szczypta optymizmu. Poniżej prezentujemy kilka działań podejmowanych na rzecz ratowania klimatu i ochrony środowiska.

Redakcja Ponad połowa Polaków uważa, że system segregacji śmieci w Polsce nie sprawdza się

Ponad połowa Polaków uważa, że system segregacji śmieci w Polsce nie sprawdza się Ponad połowa Polaków uważa, że system segregacji śmieci w Polsce nie sprawdza się

Z badania opinii publicznej zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjnej #rePETujemy wynika, że 60% Polaków uznaje obecny system segregacji śmieci w Polsce za nieefektywny. Jak w rzeczywistości wygląda...

Z badania opinii publicznej zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjnej #rePETujemy wynika, że 60% Polaków uznaje obecny system segregacji śmieci w Polsce za nieefektywny. Jak w rzeczywistości wygląda segregacja odpadów w gospodarstwach domowych?

Helena Śpiewak Zielony wodór – paliwo przyszłości?!

Zielony wodór – paliwo przyszłości?! Zielony wodór – paliwo przyszłości?!

Kryzys klimatyczny przyjmuje najróżniejsze oblicza. Myślimy o nim, kiedy z kranu przestaje lecieć woda, albo huragany pustoszą ogromne połacie lasów.

Kryzys klimatyczny przyjmuje najróżniejsze oblicza. Myślimy o nim, kiedy z kranu przestaje lecieć woda, albo huragany pustoszą ogromne połacie lasów.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich

Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich Ekologiczne technologie renowacji dachów płaskich

Za 10 lat budynki w Europie powinny wyglądać zupełnie inaczej, o czym można przeczytać w opublikowanej przez Komisję Europejską strategii na rzecz fali renowacji (1).

Za 10 lat budynki w Europie powinny wyglądać zupełnie inaczej, o czym można przeczytać w opublikowanej przez Komisję Europejską strategii na rzecz fali renowacji (1).

Redakcja Administratora news Zielona energia we wspólnotach mieszkaniowych

Zielona energia we wspólnotach mieszkaniowych Zielona energia we wspólnotach mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe zaczynają inwestować w odnawialne źródła energii. Ruchy te mają pomóc w walce ze smogiem i odciążać budżet wspólnoty. Ekologiczne rozwiązania, po które sięgają obecnie wspólnoty...

Wspólnoty mieszkaniowe zaczynają inwestować w odnawialne źródła energii. Ruchy te mają pomóc w walce ze smogiem i odciążać budżet wspólnoty. Ekologiczne rozwiązania, po które sięgają obecnie wspólnoty to turbiny wiatrowe i panele.

Redakcja news Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować?

Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować? Fit for 55 – co to jest i ile nas będzie kosztować?

Unia Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych – Fit for 55 – mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent względem 1990 roku. Cel ma zostać osiągnięty do 2030 roku....

Unia Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych – Fit for 55 – mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent względem 1990 roku. Cel ma zostać osiągnięty do 2030 roku. Jakie zmiany niesie za sobą wprowadzenie Fit for 55?

Redakcja news Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem?

Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem? Boom na fotowoltaikę trwa, ale co z recyklingiem?

Zainteresowanie fotowoltaiką stale rośnie. Tylko w przeciągu ostatniego roku w państwach Unii Europejskiej moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła o 19 GW mocy. Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki...

Zainteresowanie fotowoltaiką stale rośnie. Tylko w przeciągu ostatniego roku w państwach Unii Europejskiej moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła o 19 GW mocy. Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki rośnie też zapotrzebowanie na utylizację paneli. Jak wygląda sytuacja recyklingu paneli PV w Polsce?

Helena Śpiewak Katastrofa klimatyczna przyspiesza!

Katastrofa klimatyczna przyspiesza! Katastrofa klimatyczna przyspiesza!

– Tak sobie patrzyłem na dzisiejsze prognozy i przypomniał mi się mój wywiad sprzed prawie 3 lat dla wyborcza.pl: 35 stopni w cieniu. Na razie jest super, nie? Ale niebawem wyginiemy! – napisał na facebook’u...

– Tak sobie patrzyłem na dzisiejsze prognozy i przypomniał mi się mój wywiad sprzed prawie 3 lat dla wyborcza.pl: 35 stopni w cieniu. Na razie jest super, nie? Ale niebawem wyginiemy! – napisał na facebook’u 14 lipca br. prof. Szymon Malinowski, wybitny polski uczony, fizyk atmosfery, popularyzator wiedzy na temat zmian klimatycznych.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie?

Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie? Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak uniknąć problemów z balkonem?

Jak uniknąć problemów z balkonem? Jak uniknąć problemów z balkonem?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe »

Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe » Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.