administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Joanna Ryńska | Administrator i Menedżer Nieruchomości 10/2022 | 2022-11-16
Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu, fot. pixabay

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu, fot. pixabay

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Zobacz także

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

Bank Pocztowy S.A. Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk,...

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego, kredyt na odnawialne źródła energii (OZE) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które chciałyby w najbliższym czasie sfinansować projekty związane z efektywnością energetyczną.

W przestrzeni miejskiej wyraźnie widoczny jest wpływ trendów klimatycznych na codzienne funkcjonowanie miasta oraz na zwiększanie częstotliwości krótkotrwałych zagrożeń.

Zmiany warunków termicznych wiążą się z rosnącą średnią temperaturą globalną oraz ze wzrostem średniej liczby dni z temperaturą powyżej 35°C. W miastach zjawisko to jest nasilane przez powstawanie miejskich wysp ciepła, co polega na występowaniu w mieście wyższej temperatury powietrza w porównaniu do terenów przyległych1. Sztuczne powierzchnie (beton, asfalt, cegła itp.) akumulują promienie słoneczne i oddają energię do otoczenia, powodując podwyższanie jego temperatury. Efekt ten jest potęgowany przez niewielki udział zieleni będącej naturalnym buforem ciepła, ograniczenie przewietrzania oraz aktywność człowieka, jak np. produkcja, chłodzenie powodujące oddawanie ciepła do otoczenia czy ruch samochodowy.

Naprzemienne występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych oznacza następowanie po sobie deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz suszy i wynikających z niej deficytów wody. Długie okresy bezdeszczowe czy posuszne przerywane są opadami, często o charakterze ekstremalnym. Powodują one tzw. powodzie błyskawiczne (flash floods) oraz powodzie miejskie (urban flood) – jest to zjawisko jeszcze mało rozpoznane, przykładowo w planach zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022–2027 brakuje systemowych rozwiązań ukierunkowanych na powodzie miejskie2.

zielona sciana katowice 1

Fot. 1. Konstrukcja „zielonej ściany” na hotelu w Katowicach (fot. Hadart)

Czynnikami wpływającymi na powstawanie i nasilenie powodzi miejskich są: niewydolna praca systemów odprowadzania wód deszczowych zwymiarowanych na niższe wartości opadów ekstremalnych od obecnie występujących, uszczelnienie powierzchni miast przyspieszające spływ wód deszczowych, brak naturalnej retencji miejskiej, wyeliminowanej np. przez osuszenie lub degradację czy „pogrzebanie” rzek, rozumiane jako poprowadzenie cieku powierzchniowego kanałem podziemnym. Wynikiem powodzi miejskich są przeciążenia systemów kanalizacyjnych, podtopienia i większa częstotliwość wysokich zrzutów burzowych – ilość ścieków trafiających do małych rzek miejskich podczas opadów nawalnych wielokrotnie przekracza ich średni przepływ2. Próba zwiększenia efektywności systemów kanalizacyjnych przez rozbudowę tradycyjnych rozwiązań – bez rozszczelnienia powierzchni, zapewnienia retencji w miejscu powstawania opadu i spowolnienia odpływu – jest zwykle skazana na niepowodzenie. Generuje wysokie koszty inwestycyjne i podwyższenie kosztów utrzymania infrastruktury, a przy dalszym nasilaniu się ekstremalnych zjawisk pogodowych wcześniejsze problemy powrócą.

kanalizacja katowice

Fot. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach (fot. Urząd Miasta Katowice7)

Zaburzenia cyrkulacji powietrza (brak „przewietrzania miast”) oznacza brak ruchu powietrza i jego wymiany w przestrzeni miejskiej. Efekt ten jest potęgowany przez smog, który powstaje w wyniku unoszenia się pyłów i spalin z komunikacji i emisji spalin z budynków oraz stagnacji zanieczyszczeń powietrza w danym miejscu.

Adaptacja do zmian klimatu – polskie przymiarki

W Polsce odpowiedzią na wyzwania klimatyczne współczesnych miast ma być m.in. inicjatywa przedstawiona w dokumencie Polski Ład pt. „Koniec z betonem w centrach miast”, której wdrażanie koordynuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jej głównym celem jest tworzenie rozwiązań dotyczących ograniczenia betonu i asfaltu w centrach miast, m.in. dzięki miejskiej infrastrukturze zielono-niebieskiej rozumianej jako sieć naturalnych, półnaturalnych i sztucznych ekosystemów wodnych i lądowych. Praktycznym przejawem ministerialnej inicjatywy ma być nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej3.

W ustawie o samorządzie gminnym nowy art. 5a ma wprowadzać wymóg, że co najmniej 30% środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębnia się na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, w szczególności na projekty, których realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększania powierzchni terenów zieleni3. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że proces „zazielenienia” budżetu obywatelskiego już się rozpoczął – w latach 2016–2018 w skontrolowanych miastach działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowiły 23% wszystkich zadań, a na ich realizację przeznaczono blisko 25 mln zł4.

Natomiast zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców będą zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia.

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu ma być docelowo zdefiniowany w prawie ochrony środowiska w art. 3 jako dokument o charakterze strategicznym, obejmujący swoim zakresem teren danego miasta, którego celem jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez ograniczenie podatności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowywania się do zmian klimatu3.

W krajowym Strategicznym Planie Adaptacji do zmian klimatu z 2013 r.5 wskazano, że adaptacja ta powinna obejmować m.in.: rewitalizację przyrodniczą miasta ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji, wymianę szczelnych powierzchni gruntu na powierzchnię przepuszczalną oraz uwzględnienie w planach zagospodarowania zwiększenia obszarów zieleni, wód i korytarzy wentylacyjnych. Nawet na podstawie tak pobieżnego zarysu widać, że duże znaczenie będzie tu miała infrastruktura zielono-niebieska.

Nowoczesne podejście do retencji

Na pierwsze miejsce w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu wysuwa się kwestia gospodarowania wodami opadowymi w miastach – odejście od zasady szybkiego odwadniania na rzecz paradygmatu „miasta gąbki”, które dzięki zatrzymaniu, rozsączaniu, magazynowaniu i oddawaniu wód opadowych w okresach deficytów deszczowych będzie sobie radzić zarówno z nawalnymi deszczami, jak i z suszą. Ważne dla „miasta gąbki” jest zdecentralizowane zarządzanie spływami opadowymi, oparte na podejściu „źródło – ścieżka – odbiornik”2:

natezenie miejska wyspa ciepla

Fot. 4. Natężenie miejskiej wyspy ciepła (UHI-index) w przykładowym dniu1

 • „u źródła” – zwiększanie możliwości retencji (zatrzymywania), detencji (przechowywania) oraz infiltracji do gruntu i wykorzystania wody w miejscu opadu. Ciekawymi przykładami są tu obiekty mikroretencji, towarzyszące budynkom użyteczności publicznej. W ramach projektu Gmina Skawina chwyta wodę w 2021 r. powstawały ogrody deszczowe – np. ogród przyszkolny o powierzchni 3,2 m2 może zgromadzić 4 m3 wody opadowej pochodzącej z dachu budynku, trawnika i chodnika6. W Warszawie pod koniec 2018 r. oddano do użytku przedszkole z trawiastym dachem zielonym przeznaczonym na cele rekreacji dzieci – woda deszczowa z tego dachu odpływa do zbiornika retencyjnego, skąd jest pobierana do podlewania zieleni przedszkolnej;
 • „na ścieżce” – odchodzenie od szybkiego odprowadzania wód deszczowych na rzecz systemów spływu i retencji i odciążenie infrastruktury podziemnej. Przykładami takich rozwiązań są nie tylko połączenia infrastruktury podziemnej z systemami otwartymi, ale też odwodnienia podziemne z funkcją retencji zapewniające okresowe zwiększenie pojemności systemu odwodnień. Odpowiednio zaplanowane rozwiązania drenażowe służą także zasilaniu podziemnych warstw wodonośnych, których dobra kondycja odgrywa ważną rolę w procesach retencji;
 • „w odbiorniku” – ochrona terenów zagrożonych podtopieniami i powodziami, rezygnacja z inwestycji na rzecz zwiększania retencji tych terenów i ich roli w podczyszczaniu spływów burzowych, np. przez tworzenie parków buforowych, rekonstrukcję mokradeł miejskich i poprawę bioróżnorodności.
park duchacki krakow

Fot. 3. Park Duchacki w Krakowie jako przykład infrastruktury zielono-niebieskiej (fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie7)

Infrastruktura zielono-niebieska

Zieleń w miastach tradycyjnie działa jako filtr zanieczyszczeń, pochłaniając dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy oraz zatrzymując na powierzchni liści pyły zawieszone, spełnia także funkcje rekreacyjne i edukacyjne oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych. Natomiast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu może się przyczynić do łagodzenia zarówno skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i miejskiej wyspy ciepła. Zieleń miejska ogranicza ryzyko powodziowe, zapobiega lokalnym podtopieniom, zmniejsza zanieczyszczanie wód odpływowych, wyrównuje różnice temperatury i przyczynia się do wymiany powietrza (przewietrzania). 

Przykładem realizacji tej ostatniej funkcji jest powstała w 2019 r. w Sochaczewie zielona kurtyna o długości ok. 900 m, z ponad 3700 krzewów i drzew. Obszar zielonej kurtyny uznano za korytarz powietrzny wspomagający walkę ze smogiem – od czasu zakończenia inwestycji w jej obszarze poprawiła się cyrkulacja powietrza i filtracja zanieczyszczeń7.

dach zielony intensywny

Fot. 5. Dach zielony intensywny (fot.Optigrue)

dach siemiatycze

Fot. 6. Zielony przystanek w Siemiatyczach (fot. Urząd Miasta Siemiatycze)

W polskich miastach widać ostatnio, że zielono-niebieska infrastruktura jest nie tylko modnym hasłem – coraz częściej inwestycje w zieleń miejską idą w parze z rozwiązaniami inżynierskimi odpowiadającymi za retencję. Przykładowo we Wrocławiu w zabytkowym centrum miasta powstaje parking z nasadzeniami drzew, które dzięki podziemnemu systemowi skrzynek retencyjno-rozsączających będą miały zapewniony dostęp do wody, tlenu i składników odżywczych oraz możliwość niezakłóconego rozrostu korzeni (przy jednoczesnej ochronie infrastruktury przed uszkodzeniami wynikającymi z tego rozrostu). 

W Sopocie od 2014 r. działa zbiornik o głębokości 2,5 m, który może pomieścić 1,325 m3 wody opadowej. Przy sprzyjającej pogodzie służy jako miejsce rekreacji – nad meandrującym strumykiem obsadzonym zielenią ustawiono kładki, a zbiornik otoczono ławkami i siedziskami8. W Czeladzi w ramach inwestycji „Zielone płuca miasta” w największym parku miejskim Grabek obok zasadzenia rodzimych drzew i krzewów odtworzono sieć strumieni i zbiornik zasilany wodami rzeki Brynicy7

Ciekawy ekosystem zrealizowano w Parku Duchackim w Krakowie: zwiększając funkcjonalność nieefektywnej sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy Podgórze Duchackie zrewitalizowano dwa stawy – naturalny staw górny wodno-błotny oraz staw dolny pełniący funkcję retencyjną i wypoczynkową wraz z otaczającym go parkiem. Poprawiając ukształtowanie terenu i zwiększając różnorodność biologiczną usprawniono retencję wód opadowych i rozwiązano problem podtopień7

W historycznej dzielnicy Katowic zrealizowano ponad 115 m sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz system zbiorników retencyjnych, co umożliwia nieprzerwane retencjonowanie wód opadowych i roztopowych. W okresach bezdeszczowych i deficytowych zgromadzona woda ma być wykorzystywana do podlewania zieleni lub mycia ulic – w ten sposób miasto zmniejsza zużycie wody, odciążając grunt i wody powierzchniowe od niekontrolowanych dopływów wód opadowych i roztopowych7

meandrujacy zbiornik sopot

Fot. 7. Meandrujący zbiornik retencyjny w Sopocie (fot. Urząd Miasta Sopotu)

zbiornik retencyjno rozsaczajacy 1

Fot. 8. Zbiornik retencyjno-rozsączający w przestrzeni miejskiej - stan tuż po posadzeniu drzewa (fot. Wavin)

Zielone dachy, ściany, przystanki

W centrach miast o gęstej zabudowie tworzy się zbiorowiska roślinne pokrywające istniejące dachy i ściany, np. zielone przystanki, zielone fasady (ogrody wertykalne) i dachy zielone. W ten sposób łatwo nagrzewające się materiały budowlane są osłonięte przed nadmiernym pochłanianiem promieni słonecznych – różnica temperatury między dachem standardowym a dachem zielonym latem wynosi średnio ok. 20°C, a we wnętrzach budynków pokrytych dachem zielonym temperatura w dzień jest o średnio 2°C niższa niż w przypadku budynku z dachem standardowym [9]. Ograniczane jest dzięki temu natężenie miejskiej wyspy ciepła. Ze względu na wysokie zdolności retencyjne dachy i ściany zielone łagodzą także skutki deszczy nawalnych i pozytywnie wpływają na jakość powietrza atmosferycznego w mieście.

Zielone przystanki budowane są w wielu miastach – np. w 2017 r. w centrum Siemiatycz powstały dwie drewniane wiaty, porośnięte krzewami, bluszczem i kwiatami, przede wszystkim o funkcji antysmogowej. W Polsce przybywa także zielonych ścian – imponująca konstrukcja licząca ponad 164 m2, mająca 17 m wysokości oraz obsadzona 8000 sadzonkami 14 gatunków roślin powstała w kwietniu 2021 r. jako uzupełnienie ściany narożnej hotelu w Katowicach. Najbardziej popularny jest dach zielony – konstrukcja o określonych warstwach, w tym z warstwą wegetacyjną zachowującą się analogicznie do podobnych naturalnych zbiorowisk roślinnych. Dachy zielone efektywnie retencjonują wodę i opóźniają spływ deszczówki z dachu – część wody magazynowana jest w podłożu dla roślin i w warstwie drenażowej oraz docelowo wykorzystywana przez nie do procesów życiowych, część wraca do atmosfery w procesie ewapotranspiracji (parowania i oddychania roślin), a odpływ do odbiornika następuje po wyczerpaniu zdolności do przyjęcia wody przez warstwy konstrukcyjne. Dachy zielone zatrzymują od 50 do 80% opadów latem oraz do 20% opadów zimą10, a podczas deszczów nawalnych umożliwiają opóźnienie i osłabienie przepływu szczytowego. Odciążają w ten sposób system odprowadzania wód opadowych. Największą zdolność łagodzenia skutków deszczu nawalnego dachy zielone mają wtedy, gdy podłoże nie jest nasycone wodą, zatem są bardziej efektywne w łagodzeniu skutków deszczu intensywnego i krótkiego niż opadów długotrwałych. Zdolność retencyjna konkretnego dachu zielonego zmienia się zależnie od pory roku, rozkładu opadów czy odstępu czasowego między kolejnymi deszczami. Ciekawym rozwiązaniem zwiększającym zdolność retencyjną dachów są tzw. dachy niebieskie (retencyjne), oferowane przez producentów jako gotowe systemy – z dodatkową przestrzenią retencyjną w warstwach dachowych. Cechują się one zdolnością zatrzymania wody z gwałtownego opadu przez określony czas (np. 24 h) i kontrolowanego odprowadzania wody poza dach z określoną intensywnością. Do czasowego magazynowania wody przeznaczona jest dodatkowa przestrzeń w warstwach dachowych. 

Za zazielenienie budynku prywatnego mieszkańcy mogą otrzymać zachętę finansową na poziomie miasta lub gminy. Jedną z pierwszych takich uchwał w Polsce podjął w latach 2015–2021 Wrocław. Z podatku od nieruchomości zwolniono powierzchnie użytkowe mieszkań w budynkach, które w tym okresie zyskały zielone dachy wielowarstwowe z warstwą wegetacyjną co najmniej 40 cm obsadzone roślinami wieloletnimi lub ogrody wertykalne na ścianach zewnętrznych o powierzchni co najmniej 15 m2 11. Podobna uchwała w Częstochowie ma od 2023 r. zapewnić częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicielom domów, którzy w 2022 r. wykonają dach zielony, zieloną fasadę lub ogród wertykalny. W wielu gminach realizowane są projekty wspierające małą retencję, np. wysokie dofinansowania do montażu zbiorników przez obywateli i przedsiębiorców lub warsztaty zakładania ogrodów deszczowych. Wiadomo także, że w 2022 r. nie będzie prowadzony program rządowy „Moja Woda”, który w latach 2020–2021 wspierał małą retencję i cieszył się zainteresowaniem odbiorców. 

 

zbiornik zageszczenie zewnatrz

Fot. 9. Przygotowanie zbiornika retencyjno-rozsączającego do zagęszczenia gruntu na zewnątrz (fot. Wavin)

Literatura

 1. Błażejczyk Anna i in., Miejska wyspa ciepła w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014
 2. Gospodarowanie wodą – wyzwanie dla Polski. Dokument programowy Wodnego Okrągłego Stołu, Wrocław, 8 września 2021 r.
 3. Minister Klimatu i Środowiska, Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Projekt z dnia 19 sierpnia 2021 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802 (dostęp: 16.03.2022)
 4. Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich). Lata 2016­–2018, NIK, Warszawa 2019
 5. Ministerstwo Środowiska, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa 2013
 6. Gmina Skawina chwyta wodę, https://sendzimir.org.pl/projekty/gmina-skawina-chwyta-wode/ (dostęp: 16.03.2022)
 7. Ministerstwo Środowiska, Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2021
 8. Więcej relaksu w Sopocie. Zbiornik retencyjny i... rekreacyjny, www.trojmiasto.pl (dostęp: 16.03.2022)
 9. Walawender Jakub, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, http://zielonainfrastruktura.pl (dostęp: 16.03.2022)
 10. Environment Protection Agency, Green Roofs for Stormwater Runoff Control, 2009
 11. Uchwała nr XV/268/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia
 12. Materiały firm: Arup, Ekobudex, Geberit, Green Water Solutions, Hadart, Hauraton, MPI, Optigruen, Rehau, Wavin

Komentarze

 • Catalpa Catalpa, 17.11.2022r., 09:23:08 Kto jest autorem artykułu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Krzysztof

Powiązane

Anna Ruszczak news Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów...

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów i mogą niebawem zwiększyć zainteresowanie kompostowaniem. Rośliny uprawiane w ziemi zasilanej kompostem są lepiej odżywione i odporniejsze na choroby, szkodniki i zmiany temperatur. Kompost z odpadów kuchennych ogranicza marnowanie żywności. Obniżki opłat za odbiór śmieci w zamian za kompostownie...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego...

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego ciepła od mieszkańców i urządzeń oraz efektem blokowania przepływu powietrza przez budynki – znaczny udział w tym procesie mają ciemne powierzchnie, takie jak bitumiczne pokrycia dachowe.

Helena Śpiewak Miasta przyszłości

Miasta przyszłości Miasta przyszłości

Już ponad połowa populacji świata mieszka w miastach, odpowiadając za większość globalnego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jakie będą polskie miasta przyszłości?

Już ponad połowa populacji świata mieszka w miastach, odpowiadając za większość globalnego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jakie będą polskie miasta przyszłości?

Redakcja Projektowanie ekoosiedla

Projektowanie ekoosiedla Projektowanie ekoosiedla

Zieleń stanowi o atrakcyjności osiedla mieszkaniowego. Zwłaszcza obecnie duży nacisk kładziony jest na to, aby była czymś więcej, niż przypadkowym zestawem trawników i rachitycznych drzewek poprzecinanych...

Zieleń stanowi o atrakcyjności osiedla mieszkaniowego. Zwłaszcza obecnie duży nacisk kładziony jest na to, aby była czymś więcej, niż przypadkowym zestawem trawników i rachitycznych drzewek poprzecinanych chodnikami. W mieście, podobnie jak na wsi, ludzie zaczęli cenić sobie kontakt z naturą. Mieszkańcy osiedli rozumieją też, że dobrze zaprojektowany teren zielony jest nie do przecenienia w kontekście ocieplenia klimatu i związanych z nim wyzwań.

Anna Ruszczak news Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe

Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że ich wybory i jednostkowe działania mogą mieć pozytywny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Dzięki nim, 57 proc. firm zwiększyło zakres...

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że ich wybory i jednostkowe działania mogą mieć pozytywny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Dzięki nim, 57 proc. firm zwiększyło zakres celów środowiskowych. Nie tylko wymagania konsumentów, ale i globalny kryzys może się stać wyzwalaczem pozytywnej zmiany w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

Helena Śpiewak Tragedia Odry

Tragedia Odry Tragedia Odry

Zatrucie rzeki toksynami to mało powiedziane. Mamy do czynienia z niewyobrażalną, i co gorsza nieprzewidywalną w skutkach, katastrofą ekologiczną. Tony martwych ryb, zatrutych chemikaliami wyławiane są...

Zatrucie rzeki toksynami to mało powiedziane. Mamy do czynienia z niewyobrażalną, i co gorsza nieprzewidywalną w skutkach, katastrofą ekologiczną. Tony martwych ryb, zatrutych chemikaliami wyławiane są na setkach kilometrów biegu rzeki. Zniszczony został ekosystem Odry. – Wybrane komunikaty, relacje, komentarze

Anna Ruszczak news Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

Smog powraca – trudny sezon dla samorządów Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i...

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i Wrocław mieści się w ustalonych przez WHO limitach liczby dni z przekroczonym stężeniem szkodliwych pyłów.

Anna Ruszczak news „Donos” w aplikacji mObywatel

„Donos” w aplikacji mObywatel „Donos” w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem...

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem donoszenia, więc ma to sens.

Redakcja news Jak zatrzymać deszczówkę

Jak zatrzymać deszczówkę Jak zatrzymać deszczówkę

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Helena Śpiewak Skazani na smog!

Skazani na smog! Skazani na smog!

Niestety, w Polsce znowu będziemy mieć więcej smogu! I to przy pełnym poparciu władz, a nawet w wyniku ich decyzji!

Niestety, w Polsce znowu będziemy mieć więcej smogu! I to przy pełnym poparciu władz, a nawet w wyniku ich decyzji!

Anna Ruszczak news Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze” Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków...

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków do jego nowej edycji.

Anna Ruszczak news 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej w stolicy i okolicach ma zostać usprawniony i unowocześniony.

Helena Śpiewak Polscy liderzy smogu!

Polscy liderzy smogu! Polscy liderzy smogu!

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości...

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce.

Anna Ruszczak news Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu...

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu oznacza nie tylko groźbę kar ze strony Komisji Europejskiej, ale także wymierne straty społeczne i środowiskowe.

Redakcja news Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Grzyby mogą usuwać toksyny z wód Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Anna Ruszczak news Meble solarne podbijają polskie miasta

Meble solarne podbijają polskie miasta Meble solarne podbijają polskie miasta

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji...

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Helena Śpiewak Domy coraz bardziej eko

Domy coraz bardziej eko Domy coraz bardziej eko

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Anna Ruszczak news Nowe obszary Natury 2000

Nowe obszary Natury 2000 Nowe obszary Natury 2000

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przekazania Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego zmian w obszarze Natura 2000. W sumie do obszarów chronionych włączono powierzchnię...

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przekazania Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego zmian w obszarze Natura 2000. W sumie do obszarów chronionych włączono powierzchnię 385,93 ha, z czego ponad 25 proc. stanowi nowy obszar Mielnik.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Sabina Augustynowicz news Biznes i potencjał zielonej energii

Biznes i potencjał zielonej energii Biznes i potencjał zielonej energii

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Anna Ruszczak news Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania....

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania. W stolicy jest wciąż ok. 4,4 tys. pieców węglowych.

Anna Ruszczak Inwestycje w retencję wodną

Inwestycje w retencję wodną Inwestycje w retencję wodną

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych...

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych rozwiązań wspierających realizację planu reagowania na niedobór wody (PPNW). PPNW zakłada podwojenie zasobów wodnych kraju do 2030 roku.

Anna Ruszczak news Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków

Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków

Grantem OZE interesuje się wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że korzyści z zainstalowania na dachu fotowoltaiki będzie miała spółdzielnia i wspólnota, a nie bezpośrednio mieszkańcy.

Grantem OZE interesuje się wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że korzyści z zainstalowania na dachu fotowoltaiki będzie miała spółdzielnia i wspólnota, a nie bezpośrednio mieszkańcy.

Anna Ruszczak news Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.