administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Joanna Ryńska | Administrator i Menedżer Nieruchomości 10/2022 | 2022-11-16
Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu, fot. pixabay

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu, fot. pixabay

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Zobacz także

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ecosorting oferuje urządzenia techniczne jak i wsparcie formalne w zakresie wyłączenia właścicieli jak i posiadaczy mieszkań nieruchomości wielolokalowych ze zbiorowej odpowiedzialności za nieprawidłową...

Ecosorting oferuje urządzenia techniczne jak i wsparcie formalne w zakresie wyłączenia właścicieli jak i posiadaczy mieszkań nieruchomości wielolokalowych ze zbiorowej odpowiedzialności za nieprawidłową segregację odpadów komunalnych.

UNIQA Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki

Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki

Pożary instalacji fotowoltaicznych i banków energii to już nie rzadkość, a ich liczba systematycznie wzrasta wraz ze zwiększeniem zainstalowanych rozwiązań na rynku. Z uwagi na to, że liczba tego typu...

Pożary instalacji fotowoltaicznych i banków energii to już nie rzadkość, a ich liczba systematycznie wzrasta wraz ze zwiększeniem zainstalowanych rozwiązań na rynku. Z uwagi na to, że liczba tego typu instalacji stale rośnie, warto wiedzieć co zrobić, jeśli dojdzie do pożaru.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK

Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK

Panele fotowoltaiczne z coraz większym natężeniem wrastają w miejską tkankę, uwalniając nas od wysokich rachunków za prąd. Montowane są nie tylko na dachach domków jednorodzinnych czy biurowców, ale również...

Panele fotowoltaiczne z coraz większym natężeniem wrastają w miejską tkankę, uwalniając nas od wysokich rachunków za prąd. Montowane są nie tylko na dachach domków jednorodzinnych czy biurowców, ale również uczelni, szkół, bibliotek czy kompleksów rekreacyjnych. Nadchodzące inicjatywy UE zobowiążą właścicieli budynków do instalowania paneli fotowoltaicznych na płaskich dachach powyżej 250 m2 na budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych od 2027 r., wspierając przyspieszony wzrost do 600 GW.

W przestrzeni miejskiej wyraźnie widoczny jest wpływ trendów klimatycznych na codzienne funkcjonowanie miasta oraz na zwiększanie częstotliwości krótkotrwałych zagrożeń.

Zmiany warunków termicznych wiążą się z rosnącą średnią temperaturą globalną oraz ze wzrostem średniej liczby dni z temperaturą powyżej 35°C. W miastach zjawisko to jest nasilane przez powstawanie miejskich wysp ciepła, co polega na występowaniu w mieście wyższej temperatury powietrza w porównaniu do terenów przyległych1. Sztuczne powierzchnie (beton, asfalt, cegła itp.) akumulują promienie słoneczne i oddają energię do otoczenia, powodując podwyższanie jego temperatury. Efekt ten jest potęgowany przez niewielki udział zieleni będącej naturalnym buforem ciepła, ograniczenie przewietrzania oraz aktywność człowieka, jak np. produkcja, chłodzenie powodujące oddawanie ciepła do otoczenia czy ruch samochodowy.

Naprzemienne występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych oznacza następowanie po sobie deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz suszy i wynikających z niej deficytów wody. Długie okresy bezdeszczowe czy posuszne przerywane są opadami, często o charakterze ekstremalnym. Powodują one tzw. powodzie błyskawiczne (flash floods) oraz powodzie miejskie (urban flood) – jest to zjawisko jeszcze mało rozpoznane, przykładowo w planach zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022–2027 brakuje systemowych rozwiązań ukierunkowanych na powodzie miejskie2.

zielona sciana katowice 1

Fot. 1. Konstrukcja „zielonej ściany” na hotelu w Katowicach (fot. Hadart)

Czynnikami wpływającymi na powstawanie i nasilenie powodzi miejskich są: niewydolna praca systemów odprowadzania wód deszczowych zwymiarowanych na niższe wartości opadów ekstremalnych od obecnie występujących, uszczelnienie powierzchni miast przyspieszające spływ wód deszczowych, brak naturalnej retencji miejskiej, wyeliminowanej np. przez osuszenie lub degradację czy „pogrzebanie” rzek, rozumiane jako poprowadzenie cieku powierzchniowego kanałem podziemnym. Wynikiem powodzi miejskich są przeciążenia systemów kanalizacyjnych, podtopienia i większa częstotliwość wysokich zrzutów burzowych – ilość ścieków trafiających do małych rzek miejskich podczas opadów nawalnych wielokrotnie przekracza ich średni przepływ2. Próba zwiększenia efektywności systemów kanalizacyjnych przez rozbudowę tradycyjnych rozwiązań – bez rozszczelnienia powierzchni, zapewnienia retencji w miejscu powstawania opadu i spowolnienia odpływu – jest zwykle skazana na niepowodzenie. Generuje wysokie koszty inwestycyjne i podwyższenie kosztów utrzymania infrastruktury, a przy dalszym nasilaniu się ekstremalnych zjawisk pogodowych wcześniejsze problemy powrócą.

kanalizacja katowice

Fot. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach (fot. Urząd Miasta Katowice7)

Zaburzenia cyrkulacji powietrza (brak „przewietrzania miast”) oznacza brak ruchu powietrza i jego wymiany w przestrzeni miejskiej. Efekt ten jest potęgowany przez smog, który powstaje w wyniku unoszenia się pyłów i spalin z komunikacji i emisji spalin z budynków oraz stagnacji zanieczyszczeń powietrza w danym miejscu.

Adaptacja do zmian klimatu – polskie przymiarki

W Polsce odpowiedzią na wyzwania klimatyczne współczesnych miast ma być m.in. inicjatywa przedstawiona w dokumencie Polski Ład pt. „Koniec z betonem w centrach miast”, której wdrażanie koordynuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jej głównym celem jest tworzenie rozwiązań dotyczących ograniczenia betonu i asfaltu w centrach miast, m.in. dzięki miejskiej infrastrukturze zielono-niebieskiej rozumianej jako sieć naturalnych, półnaturalnych i sztucznych ekosystemów wodnych i lądowych. Praktycznym przejawem ministerialnej inicjatywy ma być nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej3.

W ustawie o samorządzie gminnym nowy art. 5a ma wprowadzać wymóg, że co najmniej 30% środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębnia się na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, w szczególności na projekty, których realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększania powierzchni terenów zieleni3. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że proces „zazielenienia” budżetu obywatelskiego już się rozpoczął – w latach 2016–2018 w skontrolowanych miastach działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowiły 23% wszystkich zadań, a na ich realizację przeznaczono blisko 25 mln zł4.

Natomiast zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców będą zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia.

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu ma być docelowo zdefiniowany w prawie ochrony środowiska w art. 3 jako dokument o charakterze strategicznym, obejmujący swoim zakresem teren danego miasta, którego celem jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez ograniczenie podatności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowywania się do zmian klimatu3.

W krajowym Strategicznym Planie Adaptacji do zmian klimatu z 2013 r.5 wskazano, że adaptacja ta powinna obejmować m.in.: rewitalizację przyrodniczą miasta ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji, wymianę szczelnych powierzchni gruntu na powierzchnię przepuszczalną oraz uwzględnienie w planach zagospodarowania zwiększenia obszarów zieleni, wód i korytarzy wentylacyjnych. Nawet na podstawie tak pobieżnego zarysu widać, że duże znaczenie będzie tu miała infrastruktura zielono-niebieska.

Nowoczesne podejście do retencji

Na pierwsze miejsce w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu wysuwa się kwestia gospodarowania wodami opadowymi w miastach – odejście od zasady szybkiego odwadniania na rzecz paradygmatu „miasta gąbki”, które dzięki zatrzymaniu, rozsączaniu, magazynowaniu i oddawaniu wód opadowych w okresach deficytów deszczowych będzie sobie radzić zarówno z nawalnymi deszczami, jak i z suszą. Ważne dla „miasta gąbki” jest zdecentralizowane zarządzanie spływami opadowymi, oparte na podejściu „źródło – ścieżka – odbiornik”2:

natezenie miejska wyspa ciepla

Fot. 4. Natężenie miejskiej wyspy ciepła (UHI-index) w przykładowym dniu1

 • „u źródła” – zwiększanie możliwości retencji (zatrzymywania), detencji (przechowywania) oraz infiltracji do gruntu i wykorzystania wody w miejscu opadu. Ciekawymi przykładami są tu obiekty mikroretencji, towarzyszące budynkom użyteczności publicznej. W ramach projektu Gmina Skawina chwyta wodę w 2021 r. powstawały ogrody deszczowe – np. ogród przyszkolny o powierzchni 3,2 m2 może zgromadzić 4 m3 wody opadowej pochodzącej z dachu budynku, trawnika i chodnika6. W Warszawie pod koniec 2018 r. oddano do użytku przedszkole z trawiastym dachem zielonym przeznaczonym na cele rekreacji dzieci – woda deszczowa z tego dachu odpływa do zbiornika retencyjnego, skąd jest pobierana do podlewania zieleni przedszkolnej;
 • „na ścieżce” – odchodzenie od szybkiego odprowadzania wód deszczowych na rzecz systemów spływu i retencji i odciążenie infrastruktury podziemnej. Przykładami takich rozwiązań są nie tylko połączenia infrastruktury podziemnej z systemami otwartymi, ale też odwodnienia podziemne z funkcją retencji zapewniające okresowe zwiększenie pojemności systemu odwodnień. Odpowiednio zaplanowane rozwiązania drenażowe służą także zasilaniu podziemnych warstw wodonośnych, których dobra kondycja odgrywa ważną rolę w procesach retencji;
 • „w odbiorniku” – ochrona terenów zagrożonych podtopieniami i powodziami, rezygnacja z inwestycji na rzecz zwiększania retencji tych terenów i ich roli w podczyszczaniu spływów burzowych, np. przez tworzenie parków buforowych, rekonstrukcję mokradeł miejskich i poprawę bioróżnorodności.
park duchacki krakow

Fot. 3. Park Duchacki w Krakowie jako przykład infrastruktury zielono-niebieskiej (fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie7)

Infrastruktura zielono-niebieska

Zieleń w miastach tradycyjnie działa jako filtr zanieczyszczeń, pochłaniając dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy oraz zatrzymując na powierzchni liści pyły zawieszone, spełnia także funkcje rekreacyjne i edukacyjne oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych. Natomiast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu może się przyczynić do łagodzenia zarówno skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i miejskiej wyspy ciepła. Zieleń miejska ogranicza ryzyko powodziowe, zapobiega lokalnym podtopieniom, zmniejsza zanieczyszczanie wód odpływowych, wyrównuje różnice temperatury i przyczynia się do wymiany powietrza (przewietrzania). 

Przykładem realizacji tej ostatniej funkcji jest powstała w 2019 r. w Sochaczewie zielona kurtyna o długości ok. 900 m, z ponad 3700 krzewów i drzew. Obszar zielonej kurtyny uznano za korytarz powietrzny wspomagający walkę ze smogiem – od czasu zakończenia inwestycji w jej obszarze poprawiła się cyrkulacja powietrza i filtracja zanieczyszczeń7.

dach zielony intensywny

Fot. 5. Dach zielony intensywny (fot.Optigrue)

dach siemiatycze

Fot. 6. Zielony przystanek w Siemiatyczach (fot. Urząd Miasta Siemiatycze)

W polskich miastach widać ostatnio, że zielono-niebieska infrastruktura jest nie tylko modnym hasłem – coraz częściej inwestycje w zieleń miejską idą w parze z rozwiązaniami inżynierskimi odpowiadającymi za retencję. Przykładowo we Wrocławiu w zabytkowym centrum miasta powstaje parking z nasadzeniami drzew, które dzięki podziemnemu systemowi skrzynek retencyjno-rozsączających będą miały zapewniony dostęp do wody, tlenu i składników odżywczych oraz możliwość niezakłóconego rozrostu korzeni (przy jednoczesnej ochronie infrastruktury przed uszkodzeniami wynikającymi z tego rozrostu). 

W Sopocie od 2014 r. działa zbiornik o głębokości 2,5 m, który może pomieścić 1,325 m3 wody opadowej. Przy sprzyjającej pogodzie służy jako miejsce rekreacji – nad meandrującym strumykiem obsadzonym zielenią ustawiono kładki, a zbiornik otoczono ławkami i siedziskami8. W Czeladzi w ramach inwestycji „Zielone płuca miasta” w największym parku miejskim Grabek obok zasadzenia rodzimych drzew i krzewów odtworzono sieć strumieni i zbiornik zasilany wodami rzeki Brynicy7

Ciekawy ekosystem zrealizowano w Parku Duchackim w Krakowie: zwiększając funkcjonalność nieefektywnej sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy Podgórze Duchackie zrewitalizowano dwa stawy – naturalny staw górny wodno-błotny oraz staw dolny pełniący funkcję retencyjną i wypoczynkową wraz z otaczającym go parkiem. Poprawiając ukształtowanie terenu i zwiększając różnorodność biologiczną usprawniono retencję wód opadowych i rozwiązano problem podtopień7

W historycznej dzielnicy Katowic zrealizowano ponad 115 m sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz system zbiorników retencyjnych, co umożliwia nieprzerwane retencjonowanie wód opadowych i roztopowych. W okresach bezdeszczowych i deficytowych zgromadzona woda ma być wykorzystywana do podlewania zieleni lub mycia ulic – w ten sposób miasto zmniejsza zużycie wody, odciążając grunt i wody powierzchniowe od niekontrolowanych dopływów wód opadowych i roztopowych7

meandrujacy zbiornik sopot

Fot. 7. Meandrujący zbiornik retencyjny w Sopocie (fot. Urząd Miasta Sopotu)

zbiornik retencyjno rozsaczajacy 1

Fot. 8. Zbiornik retencyjno-rozsączający w przestrzeni miejskiej - stan tuż po posadzeniu drzewa (fot. Wavin)

Zielone dachy, ściany, przystanki

W centrach miast o gęstej zabudowie tworzy się zbiorowiska roślinne pokrywające istniejące dachy i ściany, np. zielone przystanki, zielone fasady (ogrody wertykalne) i dachy zielone. W ten sposób łatwo nagrzewające się materiały budowlane są osłonięte przed nadmiernym pochłanianiem promieni słonecznych – różnica temperatury między dachem standardowym a dachem zielonym latem wynosi średnio ok. 20°C, a we wnętrzach budynków pokrytych dachem zielonym temperatura w dzień jest o średnio 2°C niższa niż w przypadku budynku z dachem standardowym [9]. Ograniczane jest dzięki temu natężenie miejskiej wyspy ciepła. Ze względu na wysokie zdolności retencyjne dachy i ściany zielone łagodzą także skutki deszczy nawalnych i pozytywnie wpływają na jakość powietrza atmosferycznego w mieście.

Zielone przystanki budowane są w wielu miastach – np. w 2017 r. w centrum Siemiatycz powstały dwie drewniane wiaty, porośnięte krzewami, bluszczem i kwiatami, przede wszystkim o funkcji antysmogowej. W Polsce przybywa także zielonych ścian – imponująca konstrukcja licząca ponad 164 m2, mająca 17 m wysokości oraz obsadzona 8000 sadzonkami 14 gatunków roślin powstała w kwietniu 2021 r. jako uzupełnienie ściany narożnej hotelu w Katowicach. Najbardziej popularny jest dach zielony – konstrukcja o określonych warstwach, w tym z warstwą wegetacyjną zachowującą się analogicznie do podobnych naturalnych zbiorowisk roślinnych. Dachy zielone efektywnie retencjonują wodę i opóźniają spływ deszczówki z dachu – część wody magazynowana jest w podłożu dla roślin i w warstwie drenażowej oraz docelowo wykorzystywana przez nie do procesów życiowych, część wraca do atmosfery w procesie ewapotranspiracji (parowania i oddychania roślin), a odpływ do odbiornika następuje po wyczerpaniu zdolności do przyjęcia wody przez warstwy konstrukcyjne. Dachy zielone zatrzymują od 50 do 80% opadów latem oraz do 20% opadów zimą10, a podczas deszczów nawalnych umożliwiają opóźnienie i osłabienie przepływu szczytowego. Odciążają w ten sposób system odprowadzania wód opadowych. Największą zdolność łagodzenia skutków deszczu nawalnego dachy zielone mają wtedy, gdy podłoże nie jest nasycone wodą, zatem są bardziej efektywne w łagodzeniu skutków deszczu intensywnego i krótkiego niż opadów długotrwałych. Zdolność retencyjna konkretnego dachu zielonego zmienia się zależnie od pory roku, rozkładu opadów czy odstępu czasowego między kolejnymi deszczami. Ciekawym rozwiązaniem zwiększającym zdolność retencyjną dachów są tzw. dachy niebieskie (retencyjne), oferowane przez producentów jako gotowe systemy – z dodatkową przestrzenią retencyjną w warstwach dachowych. Cechują się one zdolnością zatrzymania wody z gwałtownego opadu przez określony czas (np. 24 h) i kontrolowanego odprowadzania wody poza dach z określoną intensywnością. Do czasowego magazynowania wody przeznaczona jest dodatkowa przestrzeń w warstwach dachowych. 

Za zazielenienie budynku prywatnego mieszkańcy mogą otrzymać zachętę finansową na poziomie miasta lub gminy. Jedną z pierwszych takich uchwał w Polsce podjął w latach 2015–2021 Wrocław. Z podatku od nieruchomości zwolniono powierzchnie użytkowe mieszkań w budynkach, które w tym okresie zyskały zielone dachy wielowarstwowe z warstwą wegetacyjną co najmniej 40 cm obsadzone roślinami wieloletnimi lub ogrody wertykalne na ścianach zewnętrznych o powierzchni co najmniej 15 m2 11. Podobna uchwała w Częstochowie ma od 2023 r. zapewnić częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicielom domów, którzy w 2022 r. wykonają dach zielony, zieloną fasadę lub ogród wertykalny. W wielu gminach realizowane są projekty wspierające małą retencję, np. wysokie dofinansowania do montażu zbiorników przez obywateli i przedsiębiorców lub warsztaty zakładania ogrodów deszczowych. Wiadomo także, że w 2022 r. nie będzie prowadzony program rządowy „Moja Woda”, który w latach 2020–2021 wspierał małą retencję i cieszył się zainteresowaniem odbiorców. 

 

zbiornik zageszczenie zewnatrz

Fot. 9. Przygotowanie zbiornika retencyjno-rozsączającego do zagęszczenia gruntu na zewnątrz (fot. Wavin)

Literatura

 1. Błażejczyk Anna i in., Miejska wyspa ciepła w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014
 2. Gospodarowanie wodą – wyzwanie dla Polski. Dokument programowy Wodnego Okrągłego Stołu, Wrocław, 8 września 2021 r.
 3. Minister Klimatu i Środowiska, Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Projekt z dnia 19 sierpnia 2021 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350802 (dostęp: 16.03.2022)
 4. Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich). Lata 2016­–2018, NIK, Warszawa 2019
 5. Ministerstwo Środowiska, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa 2013
 6. Gmina Skawina chwyta wodę, https://sendzimir.org.pl/projekty/gmina-skawina-chwyta-wode/ (dostęp: 16.03.2022)
 7. Ministerstwo Środowiska, Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2021
 8. Więcej relaksu w Sopocie. Zbiornik retencyjny i... rekreacyjny, www.trojmiasto.pl (dostęp: 16.03.2022)
 9. Walawender Jakub, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, http://zielonainfrastruktura.pl (dostęp: 16.03.2022)
 10. Environment Protection Agency, Green Roofs for Stormwater Runoff Control, 2009
 11. Uchwała nr XV/268/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia
 12. Materiały firm: Arup, Ekobudex, Geberit, Green Water Solutions, Hadart, Hauraton, MPI, Optigruen, Rehau, Wavin

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Catalpa Catalpa, 17.11.2022r., 09:23:08 Kto jest autorem artykułu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Krzysztof

Powiązane

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Rząd odrzuca pomysł na ulgę za kompostowanie odpadów w blokach

Rząd odrzuca pomysł na ulgę za kompostowanie odpadów w blokach Rząd odrzuca pomysł na ulgę za kompostowanie odpadów w blokach

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił, dlaczego rząd nie planuje wprowadzenia ulgi związanej z kompostowaniem odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych.

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił, dlaczego rząd nie planuje wprowadzenia ulgi związanej z kompostowaniem odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych.

news Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości

Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości Szkolenie: Prawo wodne a rynek nieruchomości

Podstawy prawne gospodarki wodnej, rodzaje korzystania z wód, zgody wodnoprawne, prawo wodne w procesie budowlanym, stosunki wodne w nieruchomości, formalności związane z zaopatrzeniem nieruchomości w...

Podstawy prawne gospodarki wodnej, rodzaje korzystania z wód, zgody wodnoprawne, prawo wodne w procesie budowlanym, stosunki wodne w nieruchomości, formalności związane z zaopatrzeniem nieruchomości w wodę oraz odprowadzeniem nieczystości do gruntu, podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza nad wodą – to tylko wybrane zagadnienia, które będą prezentowane na czerwcowym szkoleniu. Zapraszamy!

TAURON Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać?

Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać? Fotowoltaika w bloku – czy to może się udać?

Instalacja fotowoltaiczna gwarantuje realne korzyści, pozwala na podjęcie współpracy z siecią energetyczną i stanowi niewyczerpalne źródło energii. Nie bez powodu coraz częściej pojawia się na dachach...

Instalacja fotowoltaiczna gwarantuje realne korzyści, pozwala na podjęcie współpracy z siecią energetyczną i stanowi niewyczerpalne źródło energii. Nie bez powodu coraz częściej pojawia się na dachach domów jednorodzinnych, budynków firmowych i komercyjnych. Czy mieszkając w bloku, również można korzystać z odnawialnych źródeł energii? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Redakcja news Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy

Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy Nowa uchwała antysmogowa dla Warszawy

Radni sejmiku województwa mazowieckiego zaostrzyli uchwałę antysmogową dla Warszawy. Od października 2023 roku na terenie Warszawy będzie obowiązywał całkowity zakaz ogrzewania mieszkań węglem.

Radni sejmiku województwa mazowieckiego zaostrzyli uchwałę antysmogową dla Warszawy. Od października 2023 roku na terenie Warszawy będzie obowiązywał całkowity zakaz ogrzewania mieszkań węglem.

Redakcja Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi

Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi Zmniejszają się zasoby wody na Ziemi

Woda zajmuje aż 71% powierzchni Ziemi. Obejmuje ona przede wszystkim morza, oceany, rzeki, stawy i jeziora. Największą część wody, bo aż 97,5%, zajmują oceany.

Woda zajmuje aż 71% powierzchni Ziemi. Obejmuje ona przede wszystkim morza, oceany, rzeki, stawy i jeziora. Największą część wody, bo aż 97,5%, zajmują oceany.

Redakcja news Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych

Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych

Parlament Europejski (PE) zamierza negocjować z rządami państw UE na temat przepisów umożliwiających wprowadzenie na terenie Unii uniwersalnej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Parlament Europejski (PE) zamierza negocjować z rządami państw UE na temat przepisów umożliwiających wprowadzenie na terenie Unii uniwersalnej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Helena Śpiewak To nie jest ekościema!

To nie jest ekościema! To nie jest ekościema!

Dla 70% uczniów tematyka dotycząca zmian klimatu jest istotna, tylko 17% angażuje się w aktywności i działania na rzecz klimatu, 60% nie jest zadowolonych z edukacji ekologicznej w swojej szkole – tak...

Dla 70% uczniów tematyka dotycząca zmian klimatu jest istotna, tylko 17% angażuje się w aktywności i działania na rzecz klimatu, 60% nie jest zadowolonych z edukacji ekologicznej w swojej szkole – tak wynika z badań „Uczniowie wobec zmian klimatu”.

Anna Ruszczak news Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny

Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny Zagrożenia środowiskowe wzrosły w czasie pandemii i wojny

Zmiany klimatu stały się jakby nieważne w czasie pandemii i wojny. Tymczasem zagrożenia środowiskowe wzrosły. Więcej odpadów i większe marnotrawstwo żywności przekłada się na zwiększony ślad węglowy, co...

Zmiany klimatu stały się jakby nieważne w czasie pandemii i wojny. Tymczasem zagrożenia środowiskowe wzrosły. Więcej odpadów i większe marnotrawstwo żywności przekłada się na zwiększony ślad węglowy, co wpływa katastrofalnie na klimat. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainaugurowało na początku kwietnia kampanię Nasz Klimat.

Anna Ruszczak news Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach wspierany przez samorządy Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty...

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty podatkowe.

Anna Ruszczak news Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję w całej branży nieruchomości i budownictwa.

Eko osiedla przyszłością budownictwa

Eko osiedla przyszłością budownictwa Eko osiedla przyszłością budownictwa

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko, jednak każdą inwestycję da się zrealizować w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Ekologiczne osiedla to przyszłość...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko, jednak każdą inwestycję da się zrealizować w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Ekologiczne osiedla to przyszłość budownictwa mieszkaniowego w Polsce i na świecie. Jakie rozwiązania w zakresie zielonych technologii już dziś są stosowane na osiedlach?

Sabina Augustynowicz Cyfrowe technologie a zielona energia

Cyfrowe technologie a zielona energia Cyfrowe technologie a zielona energia

Innowacyjne technologie cyfrowe mogą pomóc zredukować globalne emisje gazów cieplarnianych nawet o 15% – wskazuje Komisja Europejska, podkreślając że są one kluczem do osiągnięcia celów zielonej transformacji...

Innowacyjne technologie cyfrowe mogą pomóc zredukować globalne emisje gazów cieplarnianych nawet o 15% – wskazuje Komisja Europejska, podkreślając że są one kluczem do osiągnięcia celów zielonej transformacji ujętych w Zielonym Ładzie.

Anna Ruszczak Transformacja energetyczna w Polsce

Transformacja energetyczna w Polsce Transformacja energetyczna w Polsce

Wojna w Ukrainie spowodowała, że kontynuacja dotychczasowej polityki energetycznej stała się niemożliwa. Miesiąc przed odcięciem gazu przez Rosję, polski rząd zaktualizował założenia Polityki Energetycznej...

Wojna w Ukrainie spowodowała, że kontynuacja dotychczasowej polityki energetycznej stała się niemożliwa. Miesiąc przed odcięciem gazu przez Rosję, polski rząd zaktualizował założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii jest absolutnie konieczne.

Anna Ruszczak news Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

Ustawa suszowa bez podatku od betonozy Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

Helena Śpiewak Kryzys klimatyczny i mózg

Kryzys klimatyczny i mózg Kryzys klimatyczny i mózg

Nasz mózg posiada sporo narzędzi neutralizujących poczucie winy. Ludzie zawsze znajdą sposób, by nie dostrzegać problemu lub by go bagatelizować czy zmniejszyć poczucie winy. Jeśli chodzi o niszczenie...

Nasz mózg posiada sporo narzędzi neutralizujących poczucie winy. Ludzie zawsze znajdą sposób, by nie dostrzegać problemu lub by go bagatelizować czy zmniejszyć poczucie winy. Jeśli chodzi o niszczenie środowiska, czę­sto wskazujemy innych, jako bardziej win­nych.

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

Redakcja news Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu

Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu Polskie samorządy dołączają do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu

Polskie samorządy wezmą udział w unijnej Misji Adaptacji do Zmian Klimatu.

Polskie samorządy wezmą udział w unijnej Misji Adaptacji do Zmian Klimatu.

Redakcja news Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce

Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce

Polskie firmy mają szansę otrzymać wsparcie na budowę spalarni odpadów. Spalarnie mają pomóc ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, natomiast samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania odpadów.

Polskie firmy mają szansę otrzymać wsparcie na budowę spalarni odpadów. Spalarnie mają pomóc ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, natomiast samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania odpadów.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Redakcja news Susza nadciąga – straszenie czy edukowanie?

Susza nadciąga – straszenie czy edukowanie? Susza nadciąga – straszenie czy edukowanie?

Z roku na rok odnotowujemy coraz więcej ekstremalnych zjawisk – lokalne podtopienia czy susze. A sytuacja hydrologiczna jest naprawdę poważna

Z roku na rok odnotowujemy coraz więcej ekstremalnych zjawisk – lokalne podtopienia czy susze. A sytuacja hydrologiczna jest naprawdę poważna

Sabina Augustynowicz Programy wsparcia renowacji budynków

Programy wsparcia renowacji budynków Programy wsparcia renowacji budynków

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość...

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość wsparcia jest uzależniona od osiągniętego efektu energetycznego.

Sabina Augustynowicz Dla ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego

Dla ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego Dla ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego

Wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zakresu modernizacji energetycznej budynków, a wspólne programy, strategie mają na celu nie tylko ochronę klimatu, ale także zagrożone...

Wszystkie kraje UE mierzą się z koniecznością przyspieszenia tempa i zakresu modernizacji energetycznej budynków, a wspólne programy, strategie mają na celu nie tylko ochronę klimatu, ale także zagrożone obecnie bezpieczeństwo energetyczne.

Helena Śpiewak Trujący smog umysłowy

Trujący smog umysłowy Trujący smog umysłowy

Nazwa SMOG pochodzi od zbitki angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła), idealnie określając zjawisko zanieczyszczenia powietrza. Przypomnijmy – smog to mieszanina trujących zanieczyszczeń powietrza,...

Nazwa SMOG pochodzi od zbitki angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła), idealnie określając zjawisko zanieczyszczenia powietrza. Przypomnijmy – smog to mieszanina trujących zanieczyszczeń powietrza, która utworzyła się jako efekt szkodliwych działań człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych. Jego negatywne skutki bezpośrednio wpływają na zdrowie ludzi i zwierząt oraz powodują skażenie środowiska.

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Bezpłatny webinar: Nowoczesne Zarządzanie Nieruchomościami - jak ułatwić sobie pracę?

Bezpłatny webinar: Nowoczesne Zarządzanie Nieruchomościami - jak ułatwić sobie pracę? Bezpłatny webinar: Nowoczesne Zarządzanie Nieruchomościami - jak ułatwić sobie pracę?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznak praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznak praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznak praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Refundacji kosztów dokumentacji technicznej dot. wyłącznie sektora mieszkaniowego »

Refundacji kosztów dokumentacji technicznej dot. wyłącznie sektora mieszkaniowego » Refundacji kosztów dokumentacji technicznej dot. wyłącznie sektora mieszkaniowego »

Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków »

Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków » Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków »

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.