administrator24.info

Wspólnoto, uważaj, gdzie stawiasz szlabany!

Wspólnoto, uważaj, gdzie stawiasz szlabany!

Wspólnoto, uważaj, gdzie stawiasz szlabany!

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego sama decyzja administracyjna – zezwolenie czy zatwierdzenie w trybie administracyjnym sposobu korzystania z nieruchomości będącej własnością gminy – nie stanowi cywilnoprawnej zgody gminy, będącej właścicielem nieruchomości,na korzystanie z niej.

Tym samym nie rodzi skutecznego względem właściciela będącego gminą uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej do władania nieruchomością w rozumieniu art. 222 kc (wyrok SN z dnia 23 stycznia 2013 r., I CSK 295/12)

Zobacz także

Agnieszka Żelazna Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zaskarżenia aktu prawa miejscowego

Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zaskarżenia aktu prawa miejscowego Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zaskarżenia aktu prawa miejscowego

W postanowieniu z dnia 06.10.2021 r. (sygn. akt III OSK 5913/21) NSA wyjaśnił, iż przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym1) gwarantuje każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...

W postanowieniu z dnia 06.10.2021 r. (sygn. akt III OSK 5913/21) NSA wyjaśnił, iż przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym1) gwarantuje każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, możliwość zaskarżenia takiej uchwały lub zarządzenia do sądu administracyjnego.

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Opodatkowanie sieci technicznej

Opodatkowanie sieci technicznej Opodatkowanie sieci technicznej

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne...

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne obiekty, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle, stanowią w elementy budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Stan faktyczny

Miasto było właścicielem nieruchomości, której administrowanie powierzono Zarządowi Terenów Publicznych.

Po uzgodnieniach z Dyrektorem Zarządu Dróg Publicznych i ustaleniach w zakresie komunikacji dla celów obsługi obiektu wspólnoty mieszkaniowej, teren ten został przeznaczony do korzystania jako droga wewnętrzna – droga pożarowa do budynku wspólnoty, która korzystała z niego bez zawarcia stosownej umowy z miastem i bez uiszczania wynagrodzenia z tego tytułu.

Znaki drogowe, szlabany, słupki i inne oznaczenia były przy tym uzgadniane z inwestorem budynku i przez niego lokalizowane. Wspólnota wykorzystywała zaś sporny teren jako wewnętrzną drogę pożarową i miejsce postojowe dla samochodów mieszkańców budynku, wygradzając go na własne potrzeby, czym ograniczyła wjazd innych pojazdów na sporny teren.

Miasto i WM podjęły rozmowy mające na celu zawarcie umowy dzierżawy spornego terenu. Ponieważ wspólnota nie wyraziła zgody na zaproponowaną jej wysokość stawki czynszu, umowy tej ostatecznie nie zawarto.

Wyrok sądu I instancji

Z uwagi na brak porozumienia, miasto wstąpiło przeciwko WM na drogę postępowania sądowego, z żądaniem zasądzenia na jego rzecz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze spornego terenu.

Wysokość żądanego przez nie wynagrodzenia została przy tym wyliczona w oparciu o stawki urzędowe, przyjęte w zarządzeniu prezydenta miasta oraz uchwale zarządu dzielnicy.

Po przeprowadzeniu postępowania sąd okręgowy, rozpoznający sprawę w I instancji, uznał powództwo za uzasadnione na podstawie art. 230 kc1. Stwierdził, że pozwana wspólnota była posiadaczem zależnym w złej wierze spornej nieruchomości.

Ustalenie w drodze decyzji administracyjnej przebiegu drogi pożarowej przez tę nieruchomość, sąsiadującą z nieruchomością pozwanej WM, nie stanowiło zaś zgody właściciela przedmiotowej nieruchomości, czyli miasta, na jej zajęcie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, sąd okręgowy, uwzględniając w całości powództwo, swoim wyrokiem nakazał pozwanej wspólnocie usuniecie automatycznych szlabanów wygradzających teren dla jej wyłącznej potrzeby.

Nakazał jednocześnie wydanie miastu spornej nieruchomości w stanie wolnym od dokonanych naniesień oraz zobowiązał WM do zapłaty na rzecz miasta prawie 100 000 złotych z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze spornej działki gruntu.

Apelacja pozwanej wspólnoty

Od powyższego orzeczenia pozwana wspólnota wniosła apelację. W wyniku jej rozpoznania sąd apelacyjny zmienił wyrok sądu I instancji i oddalił powództwo.

W toku rozpoznawania sprawy skorygował przy tym ustalenia faktyczne, poczynione przez sąd I instancji, stwierdzając, że sporna nieruchomość znajdowała się na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym i przeznaczonym pod komunikację.

Stanowiła zatem ciąg pieszo-jezdny, który mógł pełnić funkcję drogi pożarowej do części budynku wspólnoty. Na drodze tej znajdował się jednocześnie szlaban zamykający przejazd samochodów i słupki przeszkodowe oraz znaki właściwe dla drogi pożarowej.

Wszystkie te urządzenia zostały zainstalowane przez pozwaną wspólnotę za zgodą straży pożarnej oraz Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych, który zatwierdził plan organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej (pożarowej) wokół jej budynku.

W efekcie powyższych ustaleń sąd apelacyjny uznał, że publiczny charakter i przeznaczenie spornego terenu jako ciągu komunikacyjnego oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych z natury rzeczy upoważniało do korzystania ze spornej nieruchomości w taki sposób, jak robiła to wspólnota, w dodatku bez obowiązku uiszczania opłat i zawarcia umowy dzierżawy, umożliwiającej dopiero wspólnocie ogrodzenie całego terenu i zamknięcie przejścia pieszym. Umowa taka byłaby bowiem sprzeczna z przeznaczeniem i charakterem terenu.

W ocenie sądu II instancji nie można było również uznać pozwanej wspólnoty za posiadacza spornej części nieruchomości. Nie istniały bowiem podstawy do przyjęcia, że zajęła ją i faktycznie nią władała wyłącznie dla własnych potrzeb, ani do uznania, by pozwana wspólnota miała zamiar i wolę pozbawienia miasta władztwa nad nieruchomością.

Zdaniem sądu apelacyjnego nie można było także uznać za zajęcie i władanie nieruchomością ustawienia samych szlabanów, słupków i innych oznaczeń drogi pożarowej w miejscach wskazanych przez dysponenta tej nieruchomości oraz wykorzystywania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem jako ogólnodostępnego miejsca komunikacji pieszej.

Fakt usytuowania dodatkowego szlabanu i uniemożliwiania korzystania z drogi jako dojścia do sąsiedniego budynku spółdzielni mieszkaniowej sąd II instancji uznał przy tym za incydentalny i bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jak bowiem ustalono – szlaban ten nie był faktycznie wykorzystywany, a samo jego postawienie na nieruchomości pozwanej wspólnoty, z ramieniem opuszczanym na nieruchomość miasta, nie dawało podstaw do uznania, że okoliczność ta stanowiła wykorzystywanie nieruchomości miasta w sposób odpowiadający stosunkowi najmu lub dzierżawy.

Niezależnie od powyższego, zdaniem sądu apelacyjnego, tereny publiczne przeznaczone na dojazdy i komunikację nie wymagały zawierania umów dzierżawy, tak więc nie było możliwości stosowania w takim wypadku jakichkolwiek opłat. Nie mogło zatem również powstać roszczenie o odszkodowanie.

Jednocześnie również roszczenie windykacyjne2, z którym przeciwko wspólnocie wystąpiło miasto, nie było – zdaniem sądu – uzasadnione.

Działania pozwanej wspólnoty, jak również uznaniowe otwieranie szlabanów przez jej pracowników i umożliwianie wjazdu tylko wybranym pojazdom, nie prowadziło wszak do całkowitego pozbawienia miasta władztwa nad nieruchomością oraz korzystania z niej.

Nie uniemożliwiało bowiem korzystania z tego terenu jako miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego i drogi pożarowej, a tylko uzupełniało tę jego funkcję.

Sąd II instancji przyjął zatem, iż pozwana wspólnota miała wobec właściciela skuteczne uprawnienie do bezpłatnego korzystania ze spornej nieruchomości jako drogi pożarowej, gdyż zgodę na to wyraził Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych. Takie upoważnienie było, zdaniem sądu, swoistą formą oświadczenia woli dysponenta tej nieruchomości.

Skoro na taki sposób korzystania z nieruchomości wyraził zgodę podmiot uprawniony do zarządzania nią w imieniu właściciela, zmiana sposobu wykorzystania terenu (w tym nakładanie obowiązku uiszczania opłat) wymagała rozwiązania dotychczasowego stosunku umownego, wynikającego z powyższego upoważnienia.

Także decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nakazywała usytuowanie ciągu pieszego o parametrach drogi pożarowej po uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich.

Skoro takie uzgodnienia zostały dokonane, to stanowiły one – w ocenie Sądu – podstawę do korzystania przez pozwaną wspólnotę ze spornego terenu jako terenu przeznaczonego pod komunikację publiczną, a więc – z natury rzeczy – nieodpłatnie.

Mając to na uwadze, sąd II instancji nie podzielił zapatrywania miasta i uznał jego żądanie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze spornego terenu za bezzasadne.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Zdaniem Sądu Najwyższego rozpoznającego skargę kasacyjną wniesioną przez miasto, zarówno roszczenie o usunięcie dokonanych przez pozwaną wspólnotę na przedmiotowej nieruchomości naniesień, jak i o wydanie tej nieruchomości miastu w stanie wolnym od naniesień, znajdowały podstawę prawną w art. 222 kc. Również roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości było prawnie uzasadnione3.

Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy, przesłanką obu roszczeń przewidzianych w art. 222 kc było powstanie stanu obiektywnie sprzecznego z prawem własności, a więc – w rozpoznawanej sprawie – obiektywnego faktu wkroczenia przez wspólnotę w sferę cudzego prawa własności.

Bez znaczenia dla powstania tych roszczeń pozostawały przy tym elementy subiektywne, takie jak wina, dobra czy zła wiara osoby naruszającej własność czy też jej zamiar zajęcia nieruchomości wyłącznie dla swoich potrzeb.

W ocenie sądu poza sporem pozostawało to, że przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność miasta, zaś jej charakter określony został w planie zagospodarowania jako ogólnodostępne tereny komunikacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe, nie była więc to droga publiczna.

Nie budziło również wątpliwości SN to, iż pozwana wspólnota zajęła część nieruchomości, wydzielając z niej drogę wewnętrzną do budynku posadowionego na swojej nieruchomości i korzystała z tej drogi jako drogi pożarowej decydując, które pojazdy mogą się po niej poruszać oraz które samochody mogą na niej parkować.

Wbrew odmiennemu stanowisku sądu apelacyjnego, takie działania wskazywało jednoznacznie, że wspólnota w sposób trwały zajęła część przedmiotowej nieruchomości i władała nią wyłącznie dla własnych potrzeb, niezależnie od tego, czy i jak często korzystała z drugiego szlabanu oraz niezależnie od tego, jakie przyświecały jej cele, gdy zajęła nieruchomość w takim zakresie i faktycznie nią władała.

Zdaniem Sądu Najwyższego, działania podjęte przez wspólnotę przesądzały więc o wkroczeniu w sferę własności miasta. Jeżeli nawet nie pozbawiły go zupełnie faktycznego władztwa nad tą częścią nieruchomości, to z pewnością przynajmniej ograniczyły jego uprawnienia właścicielskie w zakresie, który można było porównać do sytuacji właściciela, gdy osobie trzeciej przysługuje służebność drogi koniecznej albo korzysta z nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy.

Działania wspólnoty, ograniczające w taki sposób uprawnienia miasta, uzasadniały jego roszczenie przewidziane bądź to w art. 222 § 2 kc – o ile właściciel nie został pozbawiony w zupełności władztwa nad nieruchomością – bądź to w art. 222 § 1 kc, gdyby takiego władztwa jednak został pozbawiony.

Ochrona przewidziana w przepisach art. 222 kc nie przysługiwałaby bowiem miastu jedynie wtedy, gdy wspólnocie, będącej osobą trzecią, która zajęła nieruchomość i władała nią, służyłoby skuteczne względem miasta uprawnienie do władania rzeczą. Ponieważ sporna nieruchomość nie stanowiła drogi publicznej, nie sposób było uznać ją za drogę ogólnie dostępną dla wszystkich.

Sprawiało to, że pozwana wspólnota uprawnienia do korzystania z niej nie mogła wywodzić z przysługującego każdemu prawa do bezpłatnego korzystania z drogi publicznej.

Jak stwierdził przy tym Sąd Najwyższy, gdyby nawet zresztą była to droga publiczna, to tym bardziej wspólnocie nie przysługiwałoby uprawnienie do ograniczenia na niej ruchu tylko do własnych potrzeb i uniemożliwiania innym pojazdom korzystania z niej.

Takiego uprawnienia nie dawało jej bowiem przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które z pewnością nie uprawniało do wygrodzenia części takiego terenu na drogę pożarową i parking dla potrzeb właścicieli nieruchomości.

Również to, że miasto pozostawało zarówno właścicielem spornej nieruchomości, jak i samorządowym organem administracyjnym, sprawującym zarząd nad nieruchomościami publicznymi oraz określonymi drogami, nie uzasadniało – w ocenie Sądu Najwyższego – stanowiska wyrażonego przez sąd II instancji, zgodnie z którym wydane decyzje administracyjne, dotyczące możliwości wykorzystania przedmiotowej nieruchomości jako drogi pożarowej i ustawienia na niej określonych urządzeń oraz ustalenia zasad organizacji na niej ruchu, stanowiły cywilnoprawne oświadczenie woli właściciela, zezwalające pozwanej wspólnocie na korzystanie z nieruchomości w ustalony w sprawie sposób, przyznając jej tym samym uprawnienie do władania nieruchomością, skuteczne wobec jej właściciela, w rozumieniu art. 222 kc.

W ocenie Sądu Najwyższego nie ulegało bowiem wątpliwości, iż czynności z zakresu administracji publicznej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, nie są oświadczeniami woli w rozumieniu cywilnoprawnym i nie mogą być tak traktowane.

Decyzje administracyjne mają charakter działań publicznoprawnych, wydawane są w sprawach administracyjnych przez organ administracyjny jako władzę zwierzchnią.

Jeżeli organ administracji publicznej jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, wydawane przez niego decyzje administracyjne, zezwolenia czy uzgodnienia, które jej dotyczą, nie są oświadczeniami woli właściciela nieruchomości i nie rodzą skutków cywilnoprawnych w zakresie praw jej dotyczących.

Brak rozdzielenia tych sfer działalności organów władzy publicznej prowadziłby bowiem do bezpodstawnego ograniczenia ich uprawnień jako właściciela nieruchomości, w sytuacji, gdy organ taki byłby zobowiązany przepisami prawa administracyjnego do wydania określonej decyzji administracyjnej dotyczącej korzystania z tej nieruchomości w zakresie uregulowanym przepisami prawa administracyjnego.

Wydając określoną decyzję administracyjną, np. o możliwości poprowadzenia drogi pożarowej i usytuowania na niej koniecznych urządzeń, organ administracyjny nie decyduje w żadnym zakresie o prawie własności nieruchomości objętej zgodą na poprowadzenie po niej drogi pożarowej, nawet jeżeli jest to nieruchomość stanowiąca jego własność.

Osoba uprawniona na podstawie takiej decyzji administracyjnej, zezwolenia lub zatwierdzenia musi sama doprowadzić w drodze czynności cywilnoprawnych do uzgodnienia z właścicielem nieruchomości – także wtedy, gdy jest nim organ władzy publicznej wydający wskazaną decyzję – zakres swojego prawa do korzystania z cudzej nieruchomości.

Samo prowadzenie inwestycji na podstawie odpowiednich zezwoleń władzy budowlanej nie przesądza bowiem samo przez się o tym, że przy jej realizacji nie może dojść do naruszenia prawa własności.

Z faktu wydania decyzji administracyjnej nie można bowiem wyprowadzić wniosku o uzyskaniu zgody właściciela na zajęcie jego nieruchomości, podobnie jak uzyskanie pozwolenia na budowę na cudzym gruncie jakiegoś urządzenia nie oznacza prawa swobodnego dostępu do tej nieruchomości w celu jego konserwacji, na co należy uzyskać zgodę właściciela4.

Zdaniem Sądu Najwyższego, nie było zatem jakichkolwiek podstaw prawnych, by inaczej traktować sytuację, gdy właścicielem nieruchomości, co do której osoba trzecia na podstawie decyzji administracyjnej uzyskała pewne uprawnienia, jest organ administracji publicznej, który wydaje taką decyzję.

Jak wskazano wyżej, decyzja administracyjna nie jest cywilnoprawnym oświadczeniem woli, więc również w takim wypadku osoba uprawniona na jej podstawie musi uzyskać zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej w sposób tam określony.

Stąd też, w ocenie Sądu Najwyższego, wydanie przez organy gminy decyzji administracyjnej zezwalającej na urządzenie na nieruchomości, stanowiącej własność gminy, drogi pożarowej do budynku posadowionego na sąsiedniej nieruchomości, nie zwalniało właściciela tej nieruchomości od uzyskania od gminy, jako właściciela gruntu, zgody na takie jej wykorzystanie.

Tym bardziej nie zwalniało od tego obowiązku zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego, w którym ustalono urządzenie na nieruchomości miasta drogi pożarowej do budynku posadowionego na sąsiedniej nieruchomości. Zatwierdzenie takie było bowiem jedynie czynnością operacyjno-techniczną, a nie decyzją administracyjną5.

Zdaniem Sądu Najwyższego, nie ulegało zatem wątpliwości, iż pozwana wspólnota – zajmując sporną nieruchomość i korzystając z niej we wskazanym wyżej zakresie – była jej posiadaczem zależnym w złej wierze, co umożliwiało dochodzenie przez miasto wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości i to niezależnie od zgłoszenia roszczeń przewidzianych w art. 222 kc6.

Także bowiem w sytuacji, gdy posiadacz wykorzystuje nieruchomość w zakresie zbliżonym do służebności, istnieje podstawa do żądania wynagrodzenia za tego rodzaju bezumowne korzystanie z gruntu7.

Roszczenie, o którym mowa wyżej, było przy tym niezależne od tego, czy właściciel, tzn. miasto, poniósł jakąś stratę, nie korzystając z nieruchomości w pełnym zakresie, ani od tego, czy posiadacz, wspólnota, efektywnie z niej korzystał i czy odniósł z tego jakąś korzyść.

Jak podkreślił przy tym Sąd Najwyższy, nie powinno budzić wątpliwości, że zakres korzystania z przedmiotu dzierżawy powinien zostać określony w umowie dzierżawy, która może i powinna była wykluczać takie korzystanie z terenu przez dzierżawcę, które byłoby sprzeczne z przeznaczeniem nieruchomości.

Mając to na uwadze, Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną za uzasadnioną, uchylając tym samym zaskarżony wyrok i przekazując sprawę sądowi apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. 

Autorka artykułu wnikliwie przedstawia konflikt między gminą a wspólnotą mieszkaniową o nieodpłatne korzystanie z nieruchomości i całą drogę sądową od sądu I instancji po Sąd Najwyższy. 

1 Zgodnie z art. 230 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 1964 r.nr 16, po. 93 ze zm.) – dalej jako kc: „Przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz, stosuje się odpowiednio do stosunku między właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic innego.”
2 Zgodnie z art. 222 §1 kc: „Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.”
Por. art.  225 w zw. z art.  224 § 2 i art. 230 kc.
Por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 20/06, i z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. akt IV CSK 410/07 oraz postanowienie z dnia 6 maja 2009 r., sygn. akt II CSK 595/08.
5 Por. postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2004 r., sygn. akt II SA/Bd 145/04, oraz NSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 1987 r., sygn. akt SAB/Wr 26/87; z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 306/11 i z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt OSK 608/12.
6 Por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2005 r., sygn. akt III CZP 29/05, oraz wyroki: z dnia 24 lutego 2006 r., sygn. akt II CSK 139/05, i z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt II CSK 346/08.
7 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2009 r., sygn. akt II CSK 137/09.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Paweł Puch Ustanowienie zarządcy przymusowego

Ustanowienie zarządcy przymusowego Ustanowienie zarządcy przymusowego

Jeżeli zarząd nie został powołany lub - pomimo powołania - nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia przez sąd zarządcy przymusowego. Jednak...

Jeżeli zarząd nie został powołany lub - pomimo powołania - nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia przez sąd zarządcy przymusowego. Jednak sam fakt występowania sporu pomiędzy właścicielem a wspólnotą nie jest podstawą do ustanowienia zarządcy przymusowego, podobnie jak drobne uchybienia formalne w zakresie rachunkowości czy też niedociągnięcia organizacyjne - wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Paweł Puch Co nowego w Orzecznictwie? Zarządca w małej wspólnocie mieszkaniowej | Wspólnota mieszkaniowa dochodzi usunięcia wad fizycznych budynku

Co nowego w Orzecznictwie? Zarządca w małej wspólnocie mieszkaniowej | Wspólnota mieszkaniowa dochodzi usunięcia wad fizycznych budynku Co nowego w Orzecznictwie? Zarządca w małej wspólnocie mieszkaniowej | Wspólnota mieszkaniowa dochodzi usunięcia wad fizycznych budynku

Cotygodniowy aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 201), a w nim o zarządcy w małej wspólnocie mieszkaniowej oraz o wspólnocie mieszkaniowej dochodzącej usunięcia wad fizycznych budynku.

Cotygodniowy aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 201), a w nim o zarządcy w małej wspólnocie mieszkaniowej oraz o wspólnocie mieszkaniowej dochodzącej usunięcia wad fizycznych budynku.

Paweł Puch Co nowego w Orzecznictwie? Remont dachu bez zgody właścicieli | Liczenie głosów przy błędnej wysokości udziałów

Co nowego w Orzecznictwie? Remont dachu bez zgody właścicieli | Liczenie głosów przy błędnej wysokości udziałów Co nowego w Orzecznictwie? Remont dachu bez zgody właścicieli | Liczenie głosów przy błędnej wysokości udziałów

Cotygodniowy aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 205), a w nim o remoncie dachu bez zgody właścicieli oraz o liczeniu głosów przy błędnej wysokości udziałów.

Cotygodniowy aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 205), a w nim o remoncie dachu bez zgody właścicieli oraz o liczeniu głosów przy błędnej wysokości udziałów.

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska Prywatny monitoring we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej

Prywatny monitoring we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej Prywatny monitoring we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej

Gdy na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej nie ma systemu monitoringu, powstaje pytanie o dopuszczalność instalowania przez właścicieli lokali "prywatnych" urządzeń tego typu. W wyroku wydanym...

Gdy na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej nie ma systemu monitoringu, powstaje pytanie o dopuszczalność instalowania przez właścicieli lokali "prywatnych" urządzeń tego typu. W wyroku wydanym 20 marca 2012 roku przez Sąd Apelacyjny w Lublinie, sygn. I ACa 107/12, wyrażono pogląd, że jest to dopuszczalne. Stanowisko przedstawione w uzasadnieniu tego wyroku jest jednak wysoce kontrowersyjne i nie można go w pełni zaaprobować.

Paweł Puch Kto ma usuwać nieprawidłowości wykryte w czasie przeglądu?

Kto ma usuwać nieprawidłowości wykryte w czasie przeglądu? Kto ma usuwać nieprawidłowości wykryte w czasie przeglądu?

We wspólnocie mieszkaniowej po obowiązkowych rocznych przeglądach instalacji gazowej osoba dokonująca kontroli zwróciła zarządowi uwagę na istniejące w lokalach nieprawidłowości, polegające na zabudowie...

We wspólnocie mieszkaniowej po obowiązkowych rocznych przeglądach instalacji gazowej osoba dokonująca kontroli zwróciła zarządowi uwagę na istniejące w lokalach nieprawidłowości, polegające na zabudowie części rur gazowych. Zarząd pisemnie zawiadomił właścicieli lokali o tych nieprawidłowościach, żądając ich usunięcia. - Ale czy takie zachowanie zarządu jest wystarczające? – zapytuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej z Krakowa.

Paweł Puch Koszty windy wedle udziałów

Koszty windy wedle udziałów Koszty windy wedle udziałów

Właściciele lokali ponoszą wydatki w stosunku do wielkości swoich udziałów w nieruchomości wspólnej. To samo dotyczy ponoszenia kosztów utrzymania windy, a uchwała obciążająca właścicieli tymi kosztami...

Właściciele lokali ponoszą wydatki w stosunku do wielkości swoich udziałów w nieruchomości wspólnej. To samo dotyczy ponoszenia kosztów utrzymania windy, a uchwała obciążająca właścicieli tymi kosztami w proporcji do ilości osób zamieszkałych w poszczególnych mieszkaniach jest sprzeczna z prawem – wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przemysław Gogojewicz O obowiązku pozyskania decyzji o warunkach zabudowy przez inwestora

O obowiązku pozyskania decyzji o warunkach zabudowy przez inwestora O obowiązku pozyskania decyzji o warunkach zabudowy przez inwestora

Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana w odniesieniu do każdej nietymczasowej i niejednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, choćby nie wiązała się ona z obowiązkiem posiadania przez inwestora pozwolenia...

Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana w odniesieniu do każdej nietymczasowej i niejednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, choćby nie wiązała się ona z obowiązkiem posiadania przez inwestora pozwolenia na budowę.

mgr Agnieszka Jurzec-Jasiecka Reprezentacja procesowa wspólnot mieszkaniowych w postępowaniu cywilnym

Reprezentacja procesowa wspólnot mieszkaniowych w postępowaniu cywilnym Reprezentacja procesowa wspólnot mieszkaniowych w postępowaniu cywilnym

Jak wskazuje praktyka sądowa, nierzadko pojawia się problem, kto ma reprezentować wspólnotę mieszkaniową, gdy stroną przeciwną (powodem lub pozwanym) jest członek zarządu. Może to też doprowadzić do paraliżu...

Jak wskazuje praktyka sądowa, nierzadko pojawia się problem, kto ma reprezentować wspólnotę mieszkaniową, gdy stroną przeciwną (powodem lub pozwanym) jest członek zarządu. Może to też doprowadzić do paraliżu procesów inwestycyjnych, gdy zaskarży on np. uchwałę o wyrażeniu zgody na zaciągniecie kredytu.

Przemysław Gogojewicz Zgłoszenie budowy – postępowanie administracyjne

Zgłoszenie budowy – postępowanie administracyjne Zgłoszenie budowy – postępowanie administracyjne

Zgłoszenie budowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego, nie powoduje wszczęcia postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie budowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego, nie powoduje wszczęcia postępowania administracyjnego.

Eugenia Śleszyńska Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Inwestorem realizującym zamierzenie budowlane może być każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa), ale tylko wtedy, gdy spełnia...

Inwestorem realizującym zamierzenie budowlane może być każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa), ale tylko wtedy, gdy spełnia przesłanki art. 4 Prawa budowlanego; gdy zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami oraz gdy wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Paweł Puch Odpowiedzialność cywilna i karna zarządcy

Odpowiedzialność cywilna i karna zarządcy Odpowiedzialność cywilna i karna zarządcy

Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej z właścicielem. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wszystkie jednak obowiązki zarządcy wynikają...

Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej z właścicielem. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wszystkie jednak obowiązki zarządcy wynikają z umowy o zarządzanie.

Paweł Puch Kanały wentylacyjne i spalinowe nieruchomością wspólną

Kanały wentylacyjne i spalinowe nieruchomością wspólną Kanały wentylacyjne i spalinowe nieruchomością wspólną

Kanały wentylacyjne i spalinowe są uznawane za te elementy konstrukcyjne budynku, które zawsze stanowią część nieruchomości wspólnej i koszty ich utrzymania ponosi wspólnota mieszkaniowa.

Kanały wentylacyjne i spalinowe są uznawane za te elementy konstrukcyjne budynku, które zawsze stanowią część nieruchomości wspólnej i koszty ich utrzymania ponosi wspólnota mieszkaniowa.

mgr Andrzej Jasiecki Orzecznictwo a uchwały małych wspólnot

Orzecznictwo a uchwały małych wspólnot Orzecznictwo a uchwały małych wspólnot

Tytułowa problematyka nie jest w orzecznictwie jednolicie rozstrzygana. Na tym tle pojawia się kilka istotnych zagadnień procesowych, z których kilka zostanie przedstawionych poniżej.

Tytułowa problematyka nie jest w orzecznictwie jednolicie rozstrzygana. Na tym tle pojawia się kilka istotnych zagadnień procesowych, z których kilka zostanie przedstawionych poniżej.

Przemysław Gogojewicz Uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej Uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Przepisy ustawy o własności lokali nie formułują wobec uchwał właścicieli lokali warunku quorum, tj. niezbędnej dla prowadzenia zebrań i podejmowania legalnych rozstrzygnięć (uchwał) minimalnej liczby...

Przepisy ustawy o własności lokali nie formułują wobec uchwał właścicieli lokali warunku quorum, tj. niezbędnej dla prowadzenia zebrań i podejmowania legalnych rozstrzygnięć (uchwał) minimalnej liczby obecnych na zebraniu właścicieli lokali – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. akt I ACa 707/16.

Przemysław Gogojewicz Montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania

Montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania Montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania

Przepisy Prawa budowlanego dopuszczają montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania, o ile takie rozwiązanie nie stoi w kolizji z wymaganiami bezpieczeństwa ludzi określonymi w przepisach dotyczących...

Przepisy Prawa budowlanego dopuszczają montaż drzwi otwierających się na zewnątrz mieszkania, o ile takie rozwiązanie nie stoi w kolizji z wymaganiami bezpieczeństwa ludzi określonymi w przepisach dotyczących zagrożeń pożarowych, w szczególności, jeżeli sposób umieszczenia i otwierania drzwi nie narusza wymagań prawa dotyczących drogi ewakuacyjnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2304/12.

Paweł Puch Skutki braku zaskarżenia uchwały w terminie

Skutki braku zaskarżenia uchwały w terminie Skutki braku zaskarżenia uchwały w terminie

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej podjęta z naruszeniem przepisów staje się wiążąca, jeżeli w ciągu 6 tygodni nie zaskarżono jej do sądu. Potem może być zdyskwalifikowana tylko z powodu bardzo rażących uchybień....

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej podjęta z naruszeniem przepisów staje się wiążąca, jeżeli w ciągu 6 tygodni nie zaskarżono jej do sądu. Potem może być zdyskwalifikowana tylko z powodu bardzo rażących uchybień. Ponadto nie można zmusić wspólnoty do podjęcia uchwały – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przemysław Gogojewicz Pełnomocnictwo do głosowania w sprawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Pełnomocnictwo do głosowania w sprawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej Pełnomocnictwo do głosowania w sprawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Samo upoważnienie do zarządu i administracji majątkiem, a w związku z tym do zastępowania, reprezentowania i działania wobec wszelkich władz, nie stanowi wystarczającego umocowania do głosowania w sprawie...

Samo upoważnienie do zarządu i administracji majątkiem, a w związku z tym do zastępowania, reprezentowania i działania wobec wszelkich władz, nie stanowi wystarczającego umocowania do głosowania w sprawie uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową.

Przemysław Gogojewicz Wyznaczenie nowych miejsc postojowych bez pozwolenia na budowę

Wyznaczenie nowych miejsc postojowych bez pozwolenia na budowę Wyznaczenie nowych miejsc postojowych bez pozwolenia na budowę

Wyznaczenie nowych miejsc postojowych za pomocą farby nie stanowi robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego (PB), wobec czego na ich wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę....

Wyznaczenie nowych miejsc postojowych za pomocą farby nie stanowi robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego (PB), wobec czego na ich wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wykonywanie przez inwestora dodatkowych robót nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny projektu budowlanego – orzekł NSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II OSK 1034/16).

mgr Agnieszka Jurzec-Jasiecka, mgr Andrzej Jasiecki Uchwała o wyborze członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Uchwała o wyborze członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Uchwała o wyborze członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2015 roku (I CSK 355/14) wyraził pogląd, że o tym, czy uchwała wspólnoty stanowi czynność zwykłego zarządu, czy przekracza zakres zwykłego zarządu, decyduje przedmiot...

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2015 roku (I CSK 355/14) wyraził pogląd, że o tym, czy uchwała wspólnoty stanowi czynność zwykłego zarządu, czy przekracza zakres zwykłego zarządu, decyduje przedmiot uchwały, a nie sam akt głosowania, a ustalenie sposobu głosowania nad uchwałą jest zdeterminowane przedmiotem uchwały.

Paweł Puch Plan gospodarczy we wspólnocie

Plan gospodarczy we wspólnocie Plan gospodarczy we wspólnocie

Plan gospodarczy we wspólnocie mieszkaniowej ustalany jest na początku roku obrotowego na corocznym zebraniu właścicieli lokali, odbywającym się do końca pierwszego kwartału. Natomiast po zakończeniu roku...

Plan gospodarczy we wspólnocie mieszkaniowej ustalany jest na początku roku obrotowego na corocznym zebraniu właścicieli lokali, odbywającym się do końca pierwszego kwartału. Natomiast po zakończeniu roku obrotowego we wspólnocie powinno nastąpić rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz uiszczonych zaliczek i innych przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zatwierdzone uchwałą właścicieli lokali.

Aneta Mościcka Odmowa przyjęcia lokalu komunalnego

Odmowa przyjęcia lokalu komunalnego Odmowa przyjęcia lokalu komunalnego

Przepis uchwały rady gminy, przewidujący skreślenie z listy oczekujących – w razie dwukrotnej odmowy przyjęcia wskazanego przez gminę mieszkania komunalnego – jest sprzeczny z celem Ustawy o ochronie praw...

Przepis uchwały rady gminy, przewidujący skreślenie z listy oczekujących – w razie dwukrotnej odmowy przyjęcia wskazanego przez gminę mieszkania komunalnego – jest sprzeczny z celem Ustawy o ochronie praw lokatorów i stanowi nieuprawnione ograniczenie dostępu do mieszkań komunalnych – orzekł WSA w Gliwicach.

Piotr Pałka Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Poniżej prezentujemy przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności...

Poniżej prezentujemy przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Agnieszka Żelazna Udzielenie zgody przez właścicieli lokali na dysponowanie nieruchomością wspólną na cele budowlane

Udzielenie zgody przez właścicieli lokali na dysponowanie nieruchomością wspólną na cele budowlane Udzielenie zgody przez właścicieli lokali na dysponowanie nieruchomością wspólną na cele budowlane

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, iż o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane można mówić jedynie wówczas, gdy oświadczenie to zawiera obiektywnie nieprawdziwe...

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, iż o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane można mówić jedynie wówczas, gdy oświadczenie to zawiera obiektywnie nieprawdziwe dane, zaś osoba je składająca ma tego pełną świadomość.

Aneta Mościcka Możliwość nałożenia kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu

Możliwość nałożenia kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu Możliwość nałożenia kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu

Możliwe jest nałożenie kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu niezależnie od tego, czy został on wybudowany zgodnie z projektem budowlanym, czy też z odstępstwami od tego projektu lub...

Możliwe jest nałożenie kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu niezależnie od tego, czy został on wybudowany zgodnie z projektem budowlanym, czy też z odstępstwami od tego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę – orzekł WSA w Poznaniu.

Wybrane dla Ciebie

Jak zabezpieczyć nieruchomość na zimę?

Jak zabezpieczyć nieruchomość na zimę? Jak zabezpieczyć nieruchomość na zimę?

Poznaj narzędzia wspierające zarządzanie nieruchomościami »

Poznaj narzędzia wspierające zarządzanie nieruchomościami » Poznaj narzędzia wspierające zarządzanie nieruchomościami »

Dlaczego zachowanie higieny jest tak ważne w czasie pandemii koronawirusa?

Dlaczego zachowanie higieny jest tak ważne w czasie pandemii koronawirusa? Dlaczego zachowanie higieny jest tak ważne w czasie pandemii koronawirusa?

Nie mogę zastać mieszkańca w domu. Jak spisać liczniki?

Nie mogę zastać mieszkańca w domu. Jak spisać liczniki? Nie mogę zastać mieszkańca w domu. Jak spisać liczniki?

Czy można zabezpieczyć dach i przy okazji poprawić jakość powietrza?

Czy można zabezpieczyć dach i przy okazji poprawić jakość powietrza? Czy można zabezpieczyć dach i przy okazji poprawić jakość powietrza?

Jak dobrać kocioł grzewczy?

Jak dobrać kocioł grzewczy? Jak dobrać kocioł grzewczy?

Niewidzialne niebezpieczeństwo w garażach i parkingach zamkniętych »

Niewidzialne niebezpieczeństwo w garażach i parkingach zamkniętych » Niewidzialne niebezpieczeństwo w garażach i parkingach zamkniętych »

Jak zapewnić wysokie ciśnienie wody w mieszkaniach?

Jak zapewnić wysokie ciśnienie wody w mieszkaniach? Jak zapewnić wysokie ciśnienie wody w mieszkaniach?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jak zadbać o zdrową i czystą wodę w instalacji?

Jak zadbać o zdrową i czystą wodę w instalacji? Jak zadbać o zdrową i czystą wodę w instalacji?

Windy osobowe do budynków mieszkalnych »

Windy osobowe do budynków mieszkalnych » Windy osobowe do budynków mieszkalnych »

Prosty sposób na skuteczne uszczelnienie dachu »

Prosty sposób na skuteczne uszczelnienie dachu » Prosty sposób na skuteczne uszczelnienie dachu »

Mam zniszczoną posadzkę na klatce. Czy warto ją naprawiać czy taniej wymienić?

Mam zniszczoną posadzkę na klatce. Czy warto ją naprawiać czy taniej wymienić? Mam zniszczoną posadzkę na klatce. Czy warto ją naprawiać czy taniej wymienić?

Jak wykorzystać beton architektoniczny na osiedlu?

Jak wykorzystać beton architektoniczny na osiedlu? Jak wykorzystać beton architektoniczny na osiedlu?

Detektory gazu w kotłowniach i parkingach - jak zapewnić bezpieczeństwo »

Detektory gazu w kotłowniach i parkingach - jak zapewnić bezpieczeństwo » Detektory gazu w kotłowniach i parkingach - jak zapewnić bezpieczeństwo »

Jak zabzpieczyć mieszkania przed włamaniem »

Jak zabzpieczyć mieszkania przed włamaniem » Jak zabzpieczyć mieszkania przed włamaniem »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Masz problem z zaparowanymi oknami i pleśnią? Zobacz to rozwiązanie?

Masz problem z zaparowanymi oknami i pleśnią? Zobacz to rozwiązanie? Masz problem z zaparowanymi oknami i pleśnią? Zobacz to rozwiązanie?

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni » Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Zadaszenia balkonów i tarasów w budynku - jak to rozwiązać?

Zadaszenia balkonów i tarasów w budynku - jak to rozwiązać? Zadaszenia balkonów i tarasów w budynku - jak to rozwiązać?

Czy można odczytac w tym samym czasie wodomierze, ciepłomierze i podzielniki pod nieobecność lokatora?

Czy można odczytac w tym samym czasie wodomierze, ciepłomierze i podzielniki pod nieobecność lokatora? Czy można odczytac w tym samym czasie wodomierze, ciepłomierze i podzielniki pod nieobecność lokatora?

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.