administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozliczenie nakładów dokonanych na nieruchomość wspólną przez jednego z właścicieli lokali

Rozliczenie nakładów dokonanych na nieruchomość wspólną przez jednego z właścicieli lokali
WG

Rozliczenie nakładów dokonanych na nieruchomość wspólną przez jednego z właścicieli lokali


WG

Ustalenie podmiotów zobowiązanych do poczynienia konkretnych nakładów oraz sposobu ich rozliczenia w sytuacji, gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli może nastręczać wielu problemów. Specyfika części wspólnych nieruchomości, w której istnieje odrębna własność lokali też nie ułatwia sprawy.

Zobacz także

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Anna Ruszczak news Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom

Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom

Przy pomocy zdjęć satelitarnych można w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Pozwalają w pełni zobaczyć obiekty, od których...

Przy pomocy zdjęć satelitarnych można w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Pozwalają w pełni zobaczyć obiekty, od których podatek powinien być odprowadzony.

Redakcja news Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Jak dokumentować operacje gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej? Podczas szkolenia Eugenia Śleszyńska omówi najważniejsze aspekty...

Jak dokumentować operacje gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej? Podczas szkolenia Eugenia Śleszyńska omówi najważniejsze aspekty dotyczące podatków i składek obowiązujących wspólnoty mieszkaniowe w 2023 roku.

Spis treści:

  • Formalna akceptacja prac
  • Określenie zakresu i kosztorysu prac
  • Zgoda na inwestycje a dochodzenie zwrotu wydatków
  • Dorozumiana akceptacja prac w części wspólnej
  • „Złoty środek” interesów współwłaścicieli

Nieruchomość, jak każda rzecz, wymaga nie tylko bieżącego utrzymania i konserwacji, ale również co pewien czas nakładów, które należy poczynić na poprawę jej stanu. O ile w przypadku, gdy własność przysługuje niepodzielnie jednej osobie nie ma problemu z ustaleniem kto powinien tych nakładów dokonać, o tyle w przypadku nieruchomości wspólnej – a więc w sytuacji, gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli – ustalenie podmiotów zobowiązanych do poczynienia konkretnych nakładów oraz sposobu ich rozliczenia może nastręczać wielu problemów. Również specyfika części wspólnych nieruchomości, w której istnieje odrębna własność lokali nie ułatwia całej sytuacji. Łatwo bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której każdy z właścicieli lokali, uznając za priorytetowe własne korzyści, ma inne zdanie na temat potrzeb i kolejności dokonywania nakładów na nieruchomość wspólną. Nic w tym dziwnego, albowiem dla właściciela lokalu położonego na ostatniej kondygnacji zawsze ważniejsze będzie wykonanie remontu – choćby jeszcze nie cieknącego – dachu, aniżeli wykonanie izolacji części piwnicznej budynku. Z kolei właściciel lokalu, który posiada pewne rezerwy finansowe chętnie przeznaczy je na poprawę estetyki budynku, co z kolei nie zawsze spotka się z uznaniem właściciela, który takimi rezerwami nie dysponuje i zamierza ograniczyć wydatki na nieruchomość wspólną do niezbędnego minimum.

Formalna akceptacja prac

Określenie zakresu i kosztorysu prac

Jeszcze przed dokonaniem nakładów właściciele lokali, którzy są jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, powinni ustalić zakres planowanych prac oraz ich koszt, zarówno ogólny, jak i ten, który przypadnie na każdego z właścicieli lokali. Nie budzi przy tym wątpliwości, iż dokonywanie nakładów na nieruchomość wspólną jest co do zasady czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, w związku z czym powinno uzyskać akceptację większości właścicieli lokali wyrażoną w formie stosownej uchwały, lub – w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych – jednogłośnej zgody na ich dokonanie. Choć wydaje się to oczywiste, praktyka funkcjonowania niemałej liczby wspólnot mieszkaniowych pokazuje, iż wiele problemów związanych z rozliczeniem wykonanych prac ma swoje źródło właśnie na etapie podejmowania decyzji o ich wykonaniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być albo błędne przekonanie zarządu wspólnoty o możliwości samodzielnego podjęcia decyzji w przedmiocie rozpoczęcia prac i wydatkowania na ten cel środków finansowych, albo przystąpienie do wykonywania prac przez jednego z właścicieli z przekonaniem, iż po wykonaniu prac – które w jego ocenie wydają się niezbędne – pozostali właściciele zwrócą mu wydatkowane na ten cel środki, w wysokości odpowiadającej wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Co jednak w sytuacji, gdy – z różnych przyczyn – jeden z właścicieli, bez uzyskania formalnej zgody pozostałych wykonał pewne prace i w związku z tym poczynił nakłady na nieruchomość wspólną? Nierzadko bowiem wspomniane przekonanie jednego z właścicieli znajduje potwierdzenie w postawie pozostałych współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, którzy – przynajmniej na tym etapie – popierają zakres planowanych prac i deklarują chęć uczestniczenia w finansowaniu wykonywanych prac po ich ukończeniu. W sytuacji, gdy stosunki pomiędzy właścicielami lokali układają się poprawnie, a jedyną przyczyną finansowania prac przez jednego z właścicieli jest chwilowy brak środków na ten cel pozostałych sąsiadów, trudno jednoznacznie potępić działanie właściciela, który – pomijając formalną drogę uzyskania zgody na dokonanie prac i określenia sposobu ich finansowania – wykonuje te prace w uzasadnionym przekonaniu, iż działa z korzyścią dla nieruchomości wspólnej, a dokonane przez niego nakłady zostaną ostatecznie rozliczone pomiędzy wszystkich współwłaścicieli. Niestety życie pokazuje, iż takie zachowanie nie jest wskazane albowiem nawet najlepsze relacje pomiędzy sąsiadami mogą szybko się zmienić w trwały konflikt z powodu nieporozumień na tle finansowania nakładów na nieruchomość wspólną, gdy przychodzi do ich faktycznego rozliczenia.

Zgoda na inwestycje a dochodzenie zwrotu wydatków

Bezwzględnym minimum, o które powinien więc zatroszczyć się właściciel lokalu chcący dokonać nakładów na nieruchomość wspólną, a który liczy na zwrot dokonanych nakładów od pozostałych właścicieli, jest uzyskanie zgody na poczynienie takich wydatków i zakres planowanych prac. Zgoda taka powinna mieć formę pisemną, aby w przypadku późniejszych nieporozumień uniknąć trudności dowodowych w toku ewentualnego postępowania przed sądem. Najczęściej bowiem zdarza się, iż podczas dochodzenia zwrotu poczynionych wydatków właściciele, którzy na etapie wykonywania prac nie mieli nic przeciwko nim, nagle oświadczają, iż nigdy nie wyrażali zgody na takie nakłady, a co za tym idzie nie powinni partycypować w ich wykonaniu albowiem wykonujący je właściciel działał jedynie dla własnej korzyści. Przedstawiający takie stanowisko właściciele zdają się przy tym nie dostrzegać, iż wykonane prace zdecydowanie poprawiają walory estetyczne nieruchomości, a nierzadko przyczyniają się wręcz do wzrostu wartości nieruchomości.

W tym miejscu warto powołać pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 31 maja 2010 roku, wydany w sprawie o sygn. akt I ACa 458/2010, iż poniesienie przez jednego ze współwłaścicieli nakładów na przedmiot współwłasności, upoważnia tego współwłaściciela do żądania zwrotu przez każdego z pozostałych współwłaścicieli odpowiedniej wartości części wykonanego świadczenia, obliczonej w stosunku do wielkości udziału. Pogląd ten nie jest przy tym odosobniony albowiem stanowi potwierdzenie zasady sformułowanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 18 marca 1999 roku (sygn. akt I CKN 928/97), iż współwłaściciel, który dokonał nakładów na przedmiot współwłasności może dochodzić zwrotu ich wartości od pozostałych każdoczesnych współwłaścicieli – w stosunku do ich udziałów w rzeczy wspólnej. Z kolei w wyroku z 29 listopada 2002 roku (sygn. akt IV CKN 1549/2000), Sąd Najwyższy wprost wskazał, iż gmina, która – będąc współwłaścicielem nieruchomości wspólnej – dokonała nakładów na remont budynku, może żądać od pozostałych współwłaścicieli zwrotu przypadających na nich części. Ponieważ jednak nie zawsze zakres korzystania przez właściciela lokalu z części nieruchomości wspólnej odpowiada wielkości posiadanych przez niego udziałów, zasadnym jest zacytowanie w tym miejscu również orzeczenia dotyczącego rozliczenia nakładów dokonanych przez współwłaścicieli, którzy dokonali podziału swojej nieruchomości do używania. W wyroku z 23 czerwca 2006 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 1214/2006, Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, iż współwłaściciele budynku, w którym dokonano podziału części do wyłącznego korzystania, ponoszą koszty utrzymania części wspólnych proporcjonalnie do wyodrębnionych powierzchni użytkowych, a nie do udziałów w nieruchomości. Pogląd ten należy moim zdaniem odnieść również do rozliczania dokonanych nakładów albowiem – jak wynika z tezy wyroku Sądu Najwyższego z 8 stycznia 1980 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt III CZP 80/79 – współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów, odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości nieruchomości, jeżeli w drodze podziału quoad usum nie korzystają oni z tej części nieruchomości, na którą zostały te nakłady dokonane. Krótko mówiąc, współwłaściciel wyłącznie korzystający w części nieruchomości wspólnej nie może domagać się od pozostałych współwłaścicieli zwrotu nakładów dokonanych na tę część nieruchomości. Skoro bowiem pewna część nieruchomości znajduje się – na podstawie umowy lub orzeczenia sądu – w jego wyłącznym posiadaniu, to nie byłoby zasadne obciążanie pozostałych właścicieli obowiązkiem ponoszenia kosztów utrzymania tej części.

Podkreślić należy, iż cytowane orzeczenia odnoszą się jedynie do zasady rozliczenia nakładów już dokonanych z aprobatą pozostałych właścicieli i mogą nie znaleźć zastosowania w sytuacji, gdy nakłady zostały dokonane wbrew ich wyraźnej woli lub w przypadku niepodjęcia przez dokonującego nakładów właściciela choćby prób uzyskania stosownej zgody.

Dorozumiana akceptacja prac w części wspólnej

O ile w przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych do rzadkości należy zaliczyć sytuacje, w których któryś z właścicieli dokonuje nakładów jedynie na podstawie nieformalnych ustaleń, o tyle w przypadku małych wspólnot – tworzonych przez właścicieli dwóch czy trzech lokali – takie sytuacje zdarzają się zdecydowanie częściej. Wynika to zarówno z odmiennego sposobu zarządzania takimi wspólnotami, jak i z odmienności relacji łączących właścicieli wspomnianych lokali. Warto jednak wskazać, iż nawet pomimo braku rzeczonej zgody w formie pisemnej, właściciel próbujący odzyskać część wydatków poniesionych w związku z pracami dotyczącymi nieruchomości wspólnej, nie musi być zawsze skazany na niepowodzenie w przypadku podjęcia prób dochodzenia zwrotu wydatkowanych kwot. Rozstrzygając bowiem, czy pozostali współwłaściciele rzeczywiście wyrażali swoją zgodę na wykonanie określonych prac pamiętać należy o brzmieniu art. 60 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Forma pisemna, o której wspomniano wyżej nie jest więc jedyną, na podstawie której można wykazać zaistnienie tej okoliczności. Właściciel może bowiem wyrazić swoją akceptację dla dokonania prac związanych z nakładami również w sposób dorozumiany, a o jego woli świadczyć będzie ogół jego zachowań będących reakcją na prowadzone prace. Jeżeli więc właściciel widzi prowadzone na nieruchomości wspólnej prace i nie sprzeciwia się ich prowadzeniu lub wręcz pomaga przy ich wykonywaniu, to trudno później uznać, iż nie zgadzał się na ich wykonanie. Godząc się zaś na ich wykonanie musiał liczyć się z obowiązkiem uczestniczenia w ich finansowaniu. Wykazanie takich okoliczności nie powinno zaś nastręczać większych problemów albowiem prace wykonywane na nieruchomości wspólnej, które mają charakter nakładów na tę nieruchomość zazwyczaj trwają przez pewien czas, a fakt ich prowadzenia jest powszechnie znany wszystkim właścicielom z racji wykonywania ich w bezpośrednim sąsiedztwie ich lokali. Do tego, w ich wykonywaniu często uczestniczą zewnętrzni wykonawcy, których zeznania mogą pomóc w ustaleniu konkretnego zachowania właścicieli podczas prowadzonych prac. W takiej sytuacji, właściciel dochodzący zwrotu poniesionych nakładów powinien więc wskazywać na te okoliczności jako uzasadniające zasadność jego roszczenia.

Za możliwością dorozumianego zaakceptowania poczynienia nakładów przemawia również treści art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, stanowiąca, iż oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Akceptując fakt prowadzenia prac na nieruchomości wspólnej oraz uczestnicząc w jakiejkolwiek części tych prac (np. poprzez przewiezienie materiałów czy udostępnienie mediów) właściciel wyraża więc de facto świadomość konieczności zwrotu tych nakładów albowiem obowiązek taki wynika zarówno z zasad współżycia społecznego, jak i ustalonych w naszym kręgu kulturowym zwyczajów.

Istotnym z punktu widzenia omawianego zagadnienia jest również, formułowany w doktrynie prawa pogląd, iż inwestycje (nakłady) podnoszące wartość rzeczy i mające zwiększyć osiągane z niej pożytki i przychody należą z reguły do wydatków, które obciążają wszystkich współwłaścicieli stosownie do wielkości ich udziałów, chociażby nie były niezbędne*).

„Złoty środek” interesów współwłaścicieli

Wszystkie powyższe argumenty nie mają jednak stanowić zachęty do prowadzenia prac jedynie przy dorozumianej zgodzie pozostałych współwłaścicieli, ale wskazać argumenty właścicielom, którzy – z różnych przyczyn – dokonali z własnych środków nakładów na nieruchomość wspólną, a już po fakcie napotkali problemy z odzyskaniem części wydatkowanych środków. Mając zaś na względzie różnorodność stanów faktycznych, w których dochodzi do dokonywania nakładów na nieruchomość przez jednego ze współwłaścicieli stwierdzić należy, że postępowania o zwrot tych nakładów nie tylko nie należą do rzadkości, ale często zgłaszane roszczenia są uzasadnione. Wydaje się więc, że – jak w większości sytuacji – przy formułowaniu tego typu roszczeń wskazane jest wypośrodkowanie interesów wszystkich współwłaścicieli. Z jednej bowiem strony nie sposób popierać działań jednego z właścicieli, który – stosując politykę faktów dokonanych – narzuca swoją wolę pozostałym współwłaścicielom, z drugiej zaś, trudno odmówić racji właścicielowi, który – działając w dobrej wierze i w interesie wszystkich sąsiadów – finansuje określone inwestycje z przekonaniem, że osoby, które faktycznie odnoszą z tych prac wymierne korzyści, zwrócą mu część wydatków odpowiadającą wysokości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

*) S. Rudnicki [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Monika Frydulska Mediacja z dłużnikiem

Mediacja z dłużnikiem Mediacja z dłużnikiem

Już przed pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 zadłużenie czynszowe stanowiło poważny problem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na skutek...

Już przed pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 zadłużenie czynszowe stanowiło poważny problem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na skutek upadłości wielu firm, wraz ze wzrostem bezrobocia, wzrośnie liczba osób nie regulujących na czas opłat, trudnych do wyegzekwowania szczególnie teraz, gdy zawieszono sankcje z powodu COVID.

Aneta Mościcka Data powstania obowiązku podatkowego

Data powstania obowiązku podatkowego Data powstania obowiązku podatkowego

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez...

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez zachowania formy aktu notarialnego liczy się data spełnienia świadczenia przez darczyńcę – orzekł Wo­jewódzki Sąd Administra­cyjny w Białymstoku.

Eugenia Śleszyńska Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT

Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT

Gdy działalność wspólnoty mieszkaniowej jest opodatkowana, jak to  wykazać w  CIT jednocześnie, np.  podatek od odsetek i  stratę na  lokalach użytkowych, o  odliczenia w  latach kolejnych? – pyta Czytelnik.

Gdy działalność wspólnoty mieszkaniowej jest opodatkowana, jak to  wykazać w  CIT jednocześnie, np.  podatek od odsetek i  stratę na  lokalach użytkowych, o  odliczenia w  latach kolejnych? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

Spłata kapitału i odsetek kredytu, który został zaciągnięty na budowę domu, zakup materiałów budowlanych i remont domu, położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka podatnika, nie jest...

Spłata kapitału i odsetek kredytu, który został zaciągnięty na budowę domu, zakup materiałów budowlanych i remont domu, położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka podatnika, nie jest realizacją własnego celu mieszkaniowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Redakcja Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt?

Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt? Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt?

Czy zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodują, że ryczałt stanie się atrakcyjny dla przedsiębiorców? Dla kogo konkretnie będzie to lepsza forma opodatkowania? Firma inFakt przygotowała kalkulator pozwalający...

Czy zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodują, że ryczałt stanie się atrakcyjny dla przedsiębiorców? Dla kogo konkretnie będzie to lepsza forma opodatkowania? Firma inFakt przygotowała kalkulator pozwalający na porównanie wariantów.

Aneta Mościcka Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych

Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych

To, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej...

To, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od...

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od PIT dochodów ze sprzedaży nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

M CH Niedozwolone wzorce umowne

Niedozwolone wzorce umowne Niedozwolone wzorce umowne

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu,...

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu, czy zakazu określonego zachowania, nie będzie się tych zapisów de facto trzymała. Wszelkie niedozwolone klauzule umowne i tak nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów.

Paweł Puch Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku...

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Stella Brzeszczyńska Wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie członka zarządu Wynagrodzenie członka zarządu

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać...

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać jego dochody.

Stella Brzeszczyńska Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa Ulga meldunkowa

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta...

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta sprawa.

Redakcja news Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Redakcja news Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie...

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie należy do gmin.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Aneta Mościcka Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje...

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje znamiona dyspozycji wskazanego przepisu, a w konsekwencji oznacza konieczność zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Redakcja Administratora Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Bartłomiej Żukowski Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu...

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu na brak alternatywnego źródła ciepła. Taka sytuacja niewątpliwie stwarza liczne nieporozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a jego odbiorcą.

Aneta Mościcka PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia

PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia PIT od sprzedaży nieruchomości  otrzymanej w ramach umowy dożywocia

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy –...

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy – do czasu jej sprzedaży. Do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez podatniczkę, poniesione po dniu sprzedaży nieruchomości, jak również wydatki poczynione z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Aneta Mościcka Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach

Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach Podatek od nieruchomości  w nowo wybudowanych budynkach

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem...

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja news Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować...

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować część usług, z których korzystają mieszkańcy lub podnosić lokalne podatki i opłaty. Nie chcąc sięgać po te rozwiązania, samorządy apelują do rządu.

Aneta Mościcka Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego,...

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego, jakim jest wysokość opłaty rocznej, ofertę uznaje się za przyjęta.

Aneta Mościcka Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość...

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość wspólną nie. Korzystanie z samych mieszkań jest niemożliwe bez korzystania przez ich właścicieli ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Opodatkowanie sieci technicznej

Opodatkowanie sieci technicznej Opodatkowanie sieci technicznej

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne...

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne obiekty, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle, stanowią w elementy budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Aneta Mościcka VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W takiej sytuacji gmina działa w charakterze podatnika VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.