administrator24.info

Rozliczenie nakładów dokonanych na nieruchomość wspólną przez jednego z właścicieli lokali

Rozliczenie nakładów dokonanych na nieruchomość wspólną przez jednego z właścicieli lokali
WG

Rozliczenie nakładów dokonanych na nieruchomość wspólną przez jednego z właścicieli lokali


WG

Ustalenie podmiotów zobowiązanych do poczynienia konkretnych nakładów oraz sposobu ich rozliczenia w sytuacji, gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli może nastręczać wielu problemów. Specyfika części wspólnych nieruchomości, w której istnieje odrębna własność lokali też nie ułatwia sprawy.

Zobacz także

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Jak obniżyć koszty, zapewniając komfort cieplny w budynkach – w dobie rosnących cen energii?

Jak obniżyć koszty, zapewniając komfort cieplny w budynkach – w dobie rosnących cen energii? Jak obniżyć koszty, zapewniając komfort cieplny w budynkach – w dobie rosnących cen energii?

Ogrzewanie w budynkach jest nieodzownym elementem zapewnienia komfortu cieplnego jego mieszkańcom czyli stanu zrównoważonego bilansu cieplnego, w którym nasz organizm nie odczuwa uczucia gorąca, ani zimna....

Ogrzewanie w budynkach jest nieodzownym elementem zapewnienia komfortu cieplnego jego mieszkańcom czyli stanu zrównoważonego bilansu cieplnego, w którym nasz organizm nie odczuwa uczucia gorąca, ani zimna. W budynkach wielorodzinnych trudno spodziewać się, że wszyscy użytkownicy będą dbali o racjonalne wykorzystanie ciepła.

Redakcja news Zmiany w opodatkowaniu najmu

Zmiany w opodatkowaniu najmu Zmiany w opodatkowaniu najmu

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Spis treści:

  • Formalna akceptacja prac
  • Określenie zakresu i kosztorysu prac
  • Zgoda na inwestycje a dochodzenie zwrotu wydatków
  • Dorozumiana akceptacja prac w części wspólnej
  • „Złoty środek” interesów współwłaścicieli

Nieruchomość, jak każda rzecz, wymaga nie tylko bieżącego utrzymania i konserwacji, ale również co pewien czas nakładów, które należy poczynić na poprawę jej stanu. O ile w przypadku, gdy własność przysługuje niepodzielnie jednej osobie nie ma problemu z ustaleniem kto powinien tych nakładów dokonać, o tyle w przypadku nieruchomości wspólnej – a więc w sytuacji, gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli – ustalenie podmiotów zobowiązanych do poczynienia konkretnych nakładów oraz sposobu ich rozliczenia może nastręczać wielu problemów. Również specyfika części wspólnych nieruchomości, w której istnieje odrębna własność lokali nie ułatwia całej sytuacji. Łatwo bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której każdy z właścicieli lokali, uznając za priorytetowe własne korzyści, ma inne zdanie na temat potrzeb i kolejności dokonywania nakładów na nieruchomość wspólną. Nic w tym dziwnego, albowiem dla właściciela lokalu położonego na ostatniej kondygnacji zawsze ważniejsze będzie wykonanie remontu – choćby jeszcze nie cieknącego – dachu, aniżeli wykonanie izolacji części piwnicznej budynku. Z kolei właściciel lokalu, który posiada pewne rezerwy finansowe chętnie przeznaczy je na poprawę estetyki budynku, co z kolei nie zawsze spotka się z uznaniem właściciela, który takimi rezerwami nie dysponuje i zamierza ograniczyć wydatki na nieruchomość wspólną do niezbędnego minimum.

Formalna akceptacja prac

Określenie zakresu i kosztorysu prac

Jeszcze przed dokonaniem nakładów właściciele lokali, którzy są jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, powinni ustalić zakres planowanych prac oraz ich koszt, zarówno ogólny, jak i ten, który przypadnie na każdego z właścicieli lokali. Nie budzi przy tym wątpliwości, iż dokonywanie nakładów na nieruchomość wspólną jest co do zasady czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, w związku z czym powinno uzyskać akceptację większości właścicieli lokali wyrażoną w formie stosownej uchwały, lub – w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych – jednogłośnej zgody na ich dokonanie. Choć wydaje się to oczywiste, praktyka funkcjonowania niemałej liczby wspólnot mieszkaniowych pokazuje, iż wiele problemów związanych z rozliczeniem wykonanych prac ma swoje źródło właśnie na etapie podejmowania decyzji o ich wykonaniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być albo błędne przekonanie zarządu wspólnoty o możliwości samodzielnego podjęcia decyzji w przedmiocie rozpoczęcia prac i wydatkowania na ten cel środków finansowych, albo przystąpienie do wykonywania prac przez jednego z właścicieli z przekonaniem, iż po wykonaniu prac – które w jego ocenie wydają się niezbędne – pozostali właściciele zwrócą mu wydatkowane na ten cel środki, w wysokości odpowiadającej wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Co jednak w sytuacji, gdy – z różnych przyczyn – jeden z właścicieli, bez uzyskania formalnej zgody pozostałych wykonał pewne prace i w związku z tym poczynił nakłady na nieruchomość wspólną? Nierzadko bowiem wspomniane przekonanie jednego z właścicieli znajduje potwierdzenie w postawie pozostałych współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, którzy – przynajmniej na tym etapie – popierają zakres planowanych prac i deklarują chęć uczestniczenia w finansowaniu wykonywanych prac po ich ukończeniu. W sytuacji, gdy stosunki pomiędzy właścicielami lokali układają się poprawnie, a jedyną przyczyną finansowania prac przez jednego z właścicieli jest chwilowy brak środków na ten cel pozostałych sąsiadów, trudno jednoznacznie potępić działanie właściciela, który – pomijając formalną drogę uzyskania zgody na dokonanie prac i określenia sposobu ich finansowania – wykonuje te prace w uzasadnionym przekonaniu, iż działa z korzyścią dla nieruchomości wspólnej, a dokonane przez niego nakłady zostaną ostatecznie rozliczone pomiędzy wszystkich współwłaścicieli. Niestety życie pokazuje, iż takie zachowanie nie jest wskazane albowiem nawet najlepsze relacje pomiędzy sąsiadami mogą szybko się zmienić w trwały konflikt z powodu nieporozumień na tle finansowania nakładów na nieruchomość wspólną, gdy przychodzi do ich faktycznego rozliczenia.

Zgoda na inwestycje a dochodzenie zwrotu wydatków

Bezwzględnym minimum, o które powinien więc zatroszczyć się właściciel lokalu chcący dokonać nakładów na nieruchomość wspólną, a który liczy na zwrot dokonanych nakładów od pozostałych właścicieli, jest uzyskanie zgody na poczynienie takich wydatków i zakres planowanych prac. Zgoda taka powinna mieć formę pisemną, aby w przypadku późniejszych nieporozumień uniknąć trudności dowodowych w toku ewentualnego postępowania przed sądem. Najczęściej bowiem zdarza się, iż podczas dochodzenia zwrotu poczynionych wydatków właściciele, którzy na etapie wykonywania prac nie mieli nic przeciwko nim, nagle oświadczają, iż nigdy nie wyrażali zgody na takie nakłady, a co za tym idzie nie powinni partycypować w ich wykonaniu albowiem wykonujący je właściciel działał jedynie dla własnej korzyści. Przedstawiający takie stanowisko właściciele zdają się przy tym nie dostrzegać, iż wykonane prace zdecydowanie poprawiają walory estetyczne nieruchomości, a nierzadko przyczyniają się wręcz do wzrostu wartości nieruchomości.

W tym miejscu warto powołać pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 31 maja 2010 roku, wydany w sprawie o sygn. akt I ACa 458/2010, iż poniesienie przez jednego ze współwłaścicieli nakładów na przedmiot współwłasności, upoważnia tego współwłaściciela do żądania zwrotu przez każdego z pozostałych współwłaścicieli odpowiedniej wartości części wykonanego świadczenia, obliczonej w stosunku do wielkości udziału. Pogląd ten nie jest przy tym odosobniony albowiem stanowi potwierdzenie zasady sformułowanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 18 marca 1999 roku (sygn. akt I CKN 928/97), iż współwłaściciel, który dokonał nakładów na przedmiot współwłasności może dochodzić zwrotu ich wartości od pozostałych każdoczesnych współwłaścicieli – w stosunku do ich udziałów w rzeczy wspólnej. Z kolei w wyroku z 29 listopada 2002 roku (sygn. akt IV CKN 1549/2000), Sąd Najwyższy wprost wskazał, iż gmina, która – będąc współwłaścicielem nieruchomości wspólnej – dokonała nakładów na remont budynku, może żądać od pozostałych współwłaścicieli zwrotu przypadających na nich części. Ponieważ jednak nie zawsze zakres korzystania przez właściciela lokalu z części nieruchomości wspólnej odpowiada wielkości posiadanych przez niego udziałów, zasadnym jest zacytowanie w tym miejscu również orzeczenia dotyczącego rozliczenia nakładów dokonanych przez współwłaścicieli, którzy dokonali podziału swojej nieruchomości do używania. W wyroku z 23 czerwca 2006 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 1214/2006, Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, iż współwłaściciele budynku, w którym dokonano podziału części do wyłącznego korzystania, ponoszą koszty utrzymania części wspólnych proporcjonalnie do wyodrębnionych powierzchni użytkowych, a nie do udziałów w nieruchomości. Pogląd ten należy moim zdaniem odnieść również do rozliczania dokonanych nakładów albowiem – jak wynika z tezy wyroku Sądu Najwyższego z 8 stycznia 1980 roku, wydanego w sprawie o sygn. akt III CZP 80/79 – współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów, odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości nieruchomości, jeżeli w drodze podziału quoad usum nie korzystają oni z tej części nieruchomości, na którą zostały te nakłady dokonane. Krótko mówiąc, współwłaściciel wyłącznie korzystający w części nieruchomości wspólnej nie może domagać się od pozostałych współwłaścicieli zwrotu nakładów dokonanych na tę część nieruchomości. Skoro bowiem pewna część nieruchomości znajduje się – na podstawie umowy lub orzeczenia sądu – w jego wyłącznym posiadaniu, to nie byłoby zasadne obciążanie pozostałych właścicieli obowiązkiem ponoszenia kosztów utrzymania tej części.

Podkreślić należy, iż cytowane orzeczenia odnoszą się jedynie do zasady rozliczenia nakładów już dokonanych z aprobatą pozostałych właścicieli i mogą nie znaleźć zastosowania w sytuacji, gdy nakłady zostały dokonane wbrew ich wyraźnej woli lub w przypadku niepodjęcia przez dokonującego nakładów właściciela choćby prób uzyskania stosownej zgody.

Dorozumiana akceptacja prac w części wspólnej

O ile w przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych do rzadkości należy zaliczyć sytuacje, w których któryś z właścicieli dokonuje nakładów jedynie na podstawie nieformalnych ustaleń, o tyle w przypadku małych wspólnot – tworzonych przez właścicieli dwóch czy trzech lokali – takie sytuacje zdarzają się zdecydowanie częściej. Wynika to zarówno z odmiennego sposobu zarządzania takimi wspólnotami, jak i z odmienności relacji łączących właścicieli wspomnianych lokali. Warto jednak wskazać, iż nawet pomimo braku rzeczonej zgody w formie pisemnej, właściciel próbujący odzyskać część wydatków poniesionych w związku z pracami dotyczącymi nieruchomości wspólnej, nie musi być zawsze skazany na niepowodzenie w przypadku podjęcia prób dochodzenia zwrotu wydatkowanych kwot. Rozstrzygając bowiem, czy pozostali współwłaściciele rzeczywiście wyrażali swoją zgodę na wykonanie określonych prac pamiętać należy o brzmieniu art. 60 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Forma pisemna, o której wspomniano wyżej nie jest więc jedyną, na podstawie której można wykazać zaistnienie tej okoliczności. Właściciel może bowiem wyrazić swoją akceptację dla dokonania prac związanych z nakładami również w sposób dorozumiany, a o jego woli świadczyć będzie ogół jego zachowań będących reakcją na prowadzone prace. Jeżeli więc właściciel widzi prowadzone na nieruchomości wspólnej prace i nie sprzeciwia się ich prowadzeniu lub wręcz pomaga przy ich wykonywaniu, to trudno później uznać, iż nie zgadzał się na ich wykonanie. Godząc się zaś na ich wykonanie musiał liczyć się z obowiązkiem uczestniczenia w ich finansowaniu. Wykazanie takich okoliczności nie powinno zaś nastręczać większych problemów albowiem prace wykonywane na nieruchomości wspólnej, które mają charakter nakładów na tę nieruchomość zazwyczaj trwają przez pewien czas, a fakt ich prowadzenia jest powszechnie znany wszystkim właścicielom z racji wykonywania ich w bezpośrednim sąsiedztwie ich lokali. Do tego, w ich wykonywaniu często uczestniczą zewnętrzni wykonawcy, których zeznania mogą pomóc w ustaleniu konkretnego zachowania właścicieli podczas prowadzonych prac. W takiej sytuacji, właściciel dochodzący zwrotu poniesionych nakładów powinien więc wskazywać na te okoliczności jako uzasadniające zasadność jego roszczenia.

Za możliwością dorozumianego zaakceptowania poczynienia nakładów przemawia również treści art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, stanowiąca, iż oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Akceptując fakt prowadzenia prac na nieruchomości wspólnej oraz uczestnicząc w jakiejkolwiek części tych prac (np. poprzez przewiezienie materiałów czy udostępnienie mediów) właściciel wyraża więc de facto świadomość konieczności zwrotu tych nakładów albowiem obowiązek taki wynika zarówno z zasad współżycia społecznego, jak i ustalonych w naszym kręgu kulturowym zwyczajów.

Istotnym z punktu widzenia omawianego zagadnienia jest również, formułowany w doktrynie prawa pogląd, iż inwestycje (nakłady) podnoszące wartość rzeczy i mające zwiększyć osiągane z niej pożytki i przychody należą z reguły do wydatków, które obciążają wszystkich współwłaścicieli stosownie do wielkości ich udziałów, chociażby nie były niezbędne*).

„Złoty środek” interesów współwłaścicieli

Wszystkie powyższe argumenty nie mają jednak stanowić zachęty do prowadzenia prac jedynie przy dorozumianej zgodzie pozostałych współwłaścicieli, ale wskazać argumenty właścicielom, którzy – z różnych przyczyn – dokonali z własnych środków nakładów na nieruchomość wspólną, a już po fakcie napotkali problemy z odzyskaniem części wydatkowanych środków. Mając zaś na względzie różnorodność stanów faktycznych, w których dochodzi do dokonywania nakładów na nieruchomość przez jednego ze współwłaścicieli stwierdzić należy, że postępowania o zwrot tych nakładów nie tylko nie należą do rzadkości, ale często zgłaszane roszczenia są uzasadnione. Wydaje się więc, że – jak w większości sytuacji – przy formułowaniu tego typu roszczeń wskazane jest wypośrodkowanie interesów wszystkich współwłaścicieli. Z jednej bowiem strony nie sposób popierać działań jednego z właścicieli, który – stosując politykę faktów dokonanych – narzuca swoją wolę pozostałym współwłaścicielom, z drugiej zaś, trudno odmówić racji właścicielowi, który – działając w dobrej wierze i w interesie wszystkich sąsiadów – finansuje określone inwestycje z przekonaniem, że osoby, które faktycznie odnoszą z tych prac wymierne korzyści, zwrócą mu część wydatków odpowiadającą wysokości ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

*) S. Rudnicki [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja Fiskus a ulga na złe długi

Fiskus a ulga na złe długi Fiskus a ulga na złe długi

Polskie przepisy dotyczące korekty podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług są niezgodne z regulacjami unijnymi – stwierdziła niedawno rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli...

Polskie przepisy dotyczące korekty podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług są niezgodne z regulacjami unijnymi – stwierdziła niedawno rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli te wnioski podzielą sędziowie TSUE, to przedsiębiorcy będą mogli odzyskać przysługujący im podatek.

Aneta Mościcka Zwolnienie od PIT zaliczki otrzymanej przy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zwolnienie od PIT zaliczki otrzymanej przy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości Zwolnienie od PIT zaliczki otrzymanej przy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Kwota zadatku (zaliczki) otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości wydatkowana na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT,...

Kwota zadatku (zaliczki) otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości wydatkowana na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, jeżeli następnie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku (zaliczki) została zaliczona na poczet ceny sprzedaży – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja Podatek od deszczu zapłacą także mieszkańcy osiedli

Podatek od deszczu zapłacą także mieszkańcy osiedli Podatek od deszczu zapłacą także mieszkańcy osiedli

W ramach nowelizacji Prawa wodnego ma się powiększyć grono płatników "podatku od deszczu". Do wspomnianej opłaty będą zobowiązani nie tylko właściciele domów jednorodzinnych czy właściciele sklepów i fabryk,...

W ramach nowelizacji Prawa wodnego ma się powiększyć grono płatników "podatku od deszczu". Do wspomnianej opłaty będą zobowiązani nie tylko właściciele domów jednorodzinnych czy właściciele sklepów i fabryk, lecz także mieszańcy bloków.

Aneta Mościcka Czy zadatek wręczony przy podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od PIT?

Czy zadatek wręczony przy podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od PIT? Czy zadatek wręczony przy podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od PIT?

Kwota zadatku (zaliczki), otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkowana na cele mieszkaniowe określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzysta...

Kwota zadatku (zaliczki), otrzymana przy zawarciu przedwstępnej umowy odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkowana na cele mieszkaniowe określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzysta ze zwolnienia od PIT, jeżeli doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność nieruchomości, a kwota zadatku (zaliczki) została zaliczona na poczet ceny jej odpłatnego zbycia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Określenie podstawy opodatkowania w przypadku budowli zamortyzowanej

Określenie podstawy opodatkowania w przypadku budowli zamortyzowanej Określenie podstawy opodatkowania w przypadku budowli zamortyzowanej

W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych, podstawą ich opodatkowania jest wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, nie pomniejszoną o odpisy...

W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych, podstawą ich opodatkowania jest wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, nie pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Tym samym po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości jest identyczna, jak w trakcie amortyzowania tej rzeczy jako środka trwałego – stanowi ją wartość rozumiana jako podstawa obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku,...

Aneta Mościcka Jak ustalić powierzchnię użytkową na potrzeby podatku od nieruchomości?

Jak ustalić powierzchnię użytkową na potrzeby podatku od nieruchomości? Jak ustalić powierzchnię użytkową na potrzeby podatku od nieruchomości?

Powierzchnia użytkowa budynku wykazana w ewidencji gruntów i budynków należy do danych bezwzględnie wiążących organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomości. Dopóki zawarte w ewidencji zapisy nie...

Powierzchnia użytkowa budynku wykazana w ewidencji gruntów i budynków należy do danych bezwzględnie wiążących organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomości. Dopóki zawarte w ewidencji zapisy nie ulegną zmianie, organ podatkowy nie może przyjąć innej powierzchni użytkowej na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Aneta Mościcka Zwolnienie od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Zwolnienie od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości Zwolnienie od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Warunki do skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodów ze sprzedaży nieruchomości są spełnione także wtedy, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na wykończenie nowo wybudowanego...

Warunki do skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodów ze sprzedaży nieruchomości są spełnione także wtedy, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na wykończenie nowo wybudowanego mieszkania, którego własność podatnik nabył później, ale w ustawowym terminie od sprzedaży poprzedniego mieszkania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Szczecinie.

Redakcja Obniżanie kosztów eksploatacyjnych – sposób na oszczędności podczas pandemii?

Obniżanie kosztów eksploatacyjnych – sposób na oszczędności podczas pandemii? Obniżanie kosztów eksploatacyjnych – sposób na oszczędności podczas pandemii?

Trwająca już kilka miesięcy pandemia koronawirusa coraz częściej wymusza na najemcach i właścicielach budynków biurowych konieczność poszukiwania oszczędności. Koszty eksploatacyjne to jedna z kategorii...

Trwająca już kilka miesięcy pandemia koronawirusa coraz częściej wymusza na najemcach i właścicielach budynków biurowych konieczność poszukiwania oszczędności. Koszty eksploatacyjne to jedna z kategorii kosztów, której zaczęto się przyglądać.

Redakcja Opodatkowanie najmu – czy rząd pomoże?

Opodatkowanie najmu – czy rząd pomoże? Opodatkowanie najmu – czy rząd pomoże?

Rząd zamierza wprowadzić pewną zmianę, która ma sprawić, że opodatkowanie najmu będzie nieco prostszą kwestią dla właścicieli mieszkań i domów. Obecnie obowiązujące prawo budzi wiele wątpliwości. Wbrew...

Rząd zamierza wprowadzić pewną zmianę, która ma sprawić, że opodatkowanie najmu będzie nieco prostszą kwestią dla właścicieli mieszkań i domów. Obecnie obowiązujące prawo budzi wiele wątpliwości. Wbrew pozorom, nie chodzi jednak o precyzyjne rozgraniczenie pomiędzy najmem prywatnym oraz najmem firmowym.

Eugenia Śleszyńska Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe

Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe

Każdy podatnik, także wspólnota mieszkaniowa – jako podmiot, osoba ustawowa działająca pod swoim NIP, REGON, ponosi odpowiedzialność, pod rygorem wynikającym z ustaw, za wypełnienie obowiązków podatkowych,...

Każdy podatnik, także wspólnota mieszkaniowa – jako podmiot, osoba ustawowa działająca pod swoim NIP, REGON, ponosi odpowiedzialność, pod rygorem wynikającym z ustaw, za wypełnienie obowiązków podatkowych, a za zobowiązania podatkowe, w tym prawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej, obliczenie podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz rozliczenie się z organem podatkowym, w myśl art. 26 OP, odpowiada całym swoim majątkiem.

Aneta Mościcka Zwrot nakładów na cudzą nieruchomość na gruncie ustawy o VAT

Zwrot nakładów na cudzą nieruchomość na gruncie ustawy o VAT Zwrot nakładów na cudzą nieruchomość na gruncie ustawy o VAT

W sytuacji, gdy właściciele nieruchomości zamierzają zwrócić nakłady, które same w sobie składają się na towar, należy mówić o dostawie towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Takim towarem mogą...

W sytuacji, gdy właściciele nieruchomości zamierzają zwrócić nakłady, które same w sobie składają się na towar, należy mówić o dostawie towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Takim towarem mogą być także budynki i budowle – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Aneta Mościcka Cesja zbycia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej a podatek VAT

Cesja zbycia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej a podatek VAT Cesja zbycia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej a podatek VAT

Transakcje cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej na podstawie ustawy o VAT są traktowane na równi z dostawą nieruchomości, której te umowy dotyczą, zatem będą one opodatkowane na takich samych...

Transakcje cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej na podstawie ustawy o VAT są traktowane na równi z dostawą nieruchomości, której te umowy dotyczą, zatem będą one opodatkowane na takich samych zasadach, jak ostateczna dostawa nieruchomości objętej umową – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Redakcja Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości Korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Dnia 14 grudnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Dnia 14 grudnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w przepisach z zakresu podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, które będą obowiązywały w 2021 r.

Przemysław Gogojewicz Podatek od nieruchomości a COVID-19

Podatek od nieruchomości a COVID-19 Podatek od nieruchomości a COVID-19

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom...

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19.

Aneta Mościcka Odpisy amortyzacyjne a podatek

Odpisy amortyzacyjne a podatek Odpisy amortyzacyjne a podatek

Po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości jest taka sama, jak w trakcie amortyzowania i stanowi ją wartość rozumiana jako podstawa obliczania...

Po zakończeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości jest taka sama, jak w trakcie amortyzowania i stanowi ją wartość rozumiana jako podstawa obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Aneta Mościcka Ulga w PIT a przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania

Ulga w PIT a przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania Ulga w PIT a przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na zakup mieszkania pod tymczasowy wynajem nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł...

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na zakup mieszkania pod tymczasowy wynajem nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy zwrot nakładów na cudzą nieruchomość jest dostawą czy usługą?

Czy zwrot nakładów na cudzą nieruchomość jest dostawą czy usługą? Czy zwrot nakładów na cudzą nieruchomość jest dostawą czy usługą?

W przypadku silnych wiatrów lub intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, może zaistnieć...

W przypadku silnych wiatrów lub intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, może zaistnieć konieczność przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu.

Redakcja Administratora Co z tym katastrem?

Co z tym katastrem? Co z tym katastrem?

Podatek katastralny – określany jako podatek ad valorem, czyli podatek od wartości, w Polsce co prawda nie obowiązuje, ale jego wprowadzenie było wielokrotnie rozważane i nadal pozostaje w sferze projektu....

Podatek katastralny – określany jako podatek ad valorem, czyli podatek od wartości, w Polsce co prawda nie obowiązuje, ale jego wprowadzenie było wielokrotnie rozważane i nadal pozostaje w sferze projektu. Nieustannie bowiem wzbudza kontrowersje zarówno wśród ekspertów, jak i kolejnych rządów.

Przemysław Gogojewicz Podatek gruntowy w praktyce

Podatek gruntowy w praktyce Podatek gruntowy w praktyce

Podatek gruntowy, zwany również podwójnym podatkiem od nieruchomości, jest opłatą od wieczystego użytkowania gruntu. Obowiązek opłacania podatku gruntowego spoczywa nie tylko na właścicielach i użytkownikach...

Podatek gruntowy, zwany również podwójnym podatkiem od nieruchomości, jest opłatą od wieczystego użytkowania gruntu. Obowiązek opłacania podatku gruntowego spoczywa nie tylko na właścicielach i użytkownikach wieczystych gruntów, ale także na posiadaczach obiektów, które są własnością gminy bądź Skarbu Państwa.

Redakcja Odliczanie wydatków remontowych od podatku

Odliczanie wydatków remontowych od podatku Odliczanie wydatków remontowych od podatku

Rozliczanie wydatków na remonty – to kwestia budząca wiele wątpliwości wśród podatników. Niektóre kwoty można odliczać od razu, inne muszą powiększyć wartość początkową i być amortyzowane. Wspomniane wątpliwości...

Rozliczanie wydatków na remonty – to kwestia budząca wiele wątpliwości wśród podatników. Niektóre kwoty można odliczać od razu, inne muszą powiększyć wartość początkową i być amortyzowane. Wspomniane wątpliwości wynikają z braku precyzyjnej granicy między remontem a ulepszeniem w rozumieniu przepisów podatkowych.

Aneta Mościcka Przedsiębiorcy nie użytkujący firmowej nieruchomości nie zapłacą wyższego podatku

Przedsiębiorcy nie użytkujący firmowej nieruchomości nie zapłacą wyższego podatku Przedsiębiorcy nie użytkujący firmowej nieruchomości nie zapłacą wyższego podatku

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sprzeczny z konstytucją jest przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje, że samo posiadanie przez przedsiębiorcę gruntu lub budynku powoduje obowiązek...

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sprzeczny z konstytucją jest przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje, że samo posiadanie przez przedsiębiorcę gruntu lub budynku powoduje obowiązek zapłaty wyższego podatku od nieruchomości, nawet gdy przedsiębiorca nie wykorzystuje go w prowadzonej działalności gospodarczej.

Paweł Puch Rozliczanie kosztów ciepła zgodnie z prawem

Rozliczanie kosztów ciepła zgodnie z prawem Rozliczanie kosztów ciepła zgodnie z prawem

Wspólnota mieszkaniowa, w ramach zasad Prawa energetycznego, ma pewną swobodę w wyborze metody, łączenia metod i sposobów rozliczeń, co potwierdza orzecznictwo sądowe. Jednak podstawą jest ustalenie tych...

Wspólnota mieszkaniowa, w ramach zasad Prawa energetycznego, ma pewną swobodę w wyborze metody, łączenia metod i sposobów rozliczeń, co potwierdza orzecznictwo sądowe. Jednak podstawą jest ustalenie tych zasad w regulaminie, który w przypadku wspólnot mieszkaniowych musi przyjąć formę uchwały (bez wątpienia przyjęcie zasad rozliczenia jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd). Zarząd czy zarządca mają prawo podejmować samodzielnie tylko decyzje zwykłego zarządu. Nie mają więc prawa ani przyjąć...

Monika Frydulska Mediacja z dłużnikiem

Mediacja z dłużnikiem Mediacja z dłużnikiem

Już przed pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 zadłużenie czynszowe stanowiło poważny problem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na skutek...

Już przed pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 zadłużenie czynszowe stanowiło poważny problem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na skutek upadłości wielu firm, wraz ze wzrostem bezrobocia, wzrośnie liczba osób nie regulujących na czas opłat, trudnych do wyegzekwowania szczególnie teraz, gdy zawieszono sankcje z powodu COVID.

Aneta Mościcka Data powstania obowiązku podatkowego

Data powstania obowiązku podatkowego Data powstania obowiązku podatkowego

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez...

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez zachowania formy aktu notarialnego liczy się data spełnienia świadczenia przez darczyńcę – orzekł Wo­jewódzki Sąd Administra­cyjny w Białymstoku.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych » Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.