administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Fundusz remontowy

Przychody podatkowe | Koszty uzyskania przychodu | Zasilenie funduszu remontowego | Zasoby mieszkaniowe | Przekazanie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych | Sfinansowanie remontu | Fundusz remontowy przekazany na inne cele | Zwrot nadwyżki

Fundusz remontowy
WG

Fundusz remontowy


WG

Pojęcie funduszu remontowego nie występuje ani w ustawie o własności lokali, ani w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednak oba te podmioty tworzą takie fundusze.

USM nakłada na spółdzielnie obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych. We wspólnotach mieszkaniowych nie ma obowiązku tworzenia funduszy, ale mogą one podjąć uchwałę w sprawie funduszu na określony cel.

Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na remont budynku ma określone skutki podatkowe.

Zobacz także

Bogdan Chudoba - Adwokaci Spółka Partnerska - Doradca Podatkowy Kraków Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja...

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatków, nie jest to do końca prawda. W poniższym artykule wskażemy jakie podatki będzie musiała zapłacić.

Magdalena Markiewicz Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok? Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Przychody podatkowe

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych pochodzi z wpłat od członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących jej członkami oraz osób niebędących jej członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. To element kalkulacyjny wpłat, o których mowa w art. 4 USM, z tytułu tzw. opłat eksploatacyjnych.

Z art. 4 USM wynika, że każdy, komu przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w budynkach należących do SM, wnosi opłaty na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz nieruchomości wspólnych.

We wspólnotach mowa o kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Każdy właściciel lokalu ma obowiązek uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 UWL na koszty te składają się m.in. wydatki na remonty i bieżącą konserwację.

Wpływy z tytułu ww. wpłat stanowią przychody spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nie ma znaczenia, jak one dzielone i na co są przeznaczone.

Istotne natomiast, w jakim momencie należy je opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przychody dzielą się na dwie kategorie: należne i otrzymane. Przychody należne wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą; inne wpływy są opodatkowane dopiero w dacie otrzymania (wpływu).

W art. 1 USM określa się, że celem SM jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków. Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc wpływy określone w art. 4 USM będą opodatkowane na zasadzie kasowej.

Jak podkreślił DIS w Katowicach w interpretacji podatkowej z 11.07.2011 r. (IBPBI/2/423-412/11/AK): „naliczone zaliczki stanowią dla spółdzielni przychód podatkowy. Za datę powstania przychodów z tytułu ww. opłat należy przyjąć, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, moment otrzymania powyższych opłat.”

Spółdzielnia może także prowadzić inną działalność: jako deweloper lub zarządca cudzych nieruchomości. Przychody z tym związane będą opodatkowane jako przychody należne, tzn. niezależnie od faktycznej zapłaty.

Datą powstania przychodu należnego jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie późniejszy niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Wspólnoty zarządzają nieruchomością wspólną – własnym majątkiem. Nie można tego zakwalifikować jak działalności gospodarczej.

Zatem wpłaty od właścicieli lokali na poczet zarządu nieruchomością wspólną są opodatkowane na zasadzie kasowej, tzn. w dacie wpływu. WM może prowadzić działalność gospodarczą, a wpływy z tego tytułu stanowią przychody należne.

Wpływy na fundusz remontowy (fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych) należy klasyfikować jako przychody otrzymane, chyba że ich źródłem jest działalność gospodarcza. Środki finansowe na fundusz remonty należy wykazać w CIT-8.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztem podatkowym może być każdy wydatek:

 • który prowadzi lub może prowadzić do uzyskania przychodu,
 • poniesiony w celu zachowania w dobrym stanie, uchronienia przed stratą lub zniszczeniem potencjalnego źródła przychodów.

Koszty mogą być bezpośrednio powiązane z przychodem, co oznacza, że w sposób łatwy można je przyporządkować do konkretnych przychodów. Koszty, których nie da się w ten sposób przyporządkować, są kosztami pośrednimi, zaliczonymi do kosztów w dacie poniesienia.

Zasilenie funduszu remontowego

Środki finansowe przekazane na fundusz remontowy nie są „poniesione”, gdyż nie są wydane na żaden cel, a więc nie powinny zostać wykazane jako koszty podatkowe. Ta zasada z pewnością dotyczy WM.

W przypadku SM obowiązuje art. 16 ust. 1 pkt 9 UPDOP. Zgodnie z nim do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy na fundusze tworzone przez podatnika, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

Spółdzielnie mają ustawowy obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych. Oznacza to, że cały dokonany nań odpis jest kosztem uzyskania przychodu w dacie dokonania odpisu. UWL nie nakłada na wspólnoty obowiązku tworzenia funduszu, dlatego ww. przepis nie ma tu zastosowania.

Zasoby mieszkaniowe

W art. 16 ust. 1 pkt 9 UPDOP mowa o funduszach tworzonych przez podatników, natomiast art. 6 ust. 3 USM mówi o obowiązkowym funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych.

Organy podatkowe uznają więc, że jeśli w budynku spółdzielni znajdują się lokale niemieszkalne, to w tej części fundusz nie jest funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych, więc ta część odpisu nie może być kosztem uzyskania przychodu.

Takie rozumowanie nie ma uzasadnienia prawnego. Do kosztów uzyskania przychodów SM wlicza się całą wartość odpisu, nawet jeśli w części pochodzi on z wpłat od właścicieli lokali niemieszkalnych.

Przekazanie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP wolne od podatku dochodowego są dochody SM i WM z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części, która zostaje w danym roku przeznaczona na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej, nawet jeśli zostają przeznaczone na ww. cele. Przepis ten dotyczy przede wszystkim środków przekazanych przez WM na fundusz remontowy.

Pieniądze są tam bowiem gromadzone na przyszłość. Kwoty zebrane w każdym roku są przychodem wspólnoty, który co do zasady powinien zostać opodatkowany. Dzięki zwolnieniu określonemu w ar. 17 UPDOP można je wykazać w CIT-8/0 jako przychody (dochody) zwolnione od podatku (w każdym roku – tylko kwotę zebraną w tym roku podatkowym).

Warunkiem zwolnienia jest „przeznaczenie” konkretnej kwoty na konkretny cel. Oznacza to, że wspólnota musi rokrocznie podejmować uchwałę w tej sprawie.

Jak zauważył SN w wyroku z 8.10.2008 r. (V CSK 133/08): „w przypadku powstania nadwyżki zaliczek nad poniesionymi kosztami zarządu, właściciele powinni podjąć uchwałę określającą sposób jej rozliczenia, przy uwzględnieniu możliwości zaliczenia jej na poczet przyszłych wydatków tego rodzaju, zwrotu właścicielom lub innego przyjętego celu”.

W SM obowiązuje ta sama zasada ogólna. W spółdzielniach mieszkaniowych stosujemy jednak – w odniesieniu do remontów – inny mechanizm. Odpisy dokonane na fundusz remontowy pomniejszają dochód. Tak wiec owo „przeznaczenie”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP, może dotyczyć kwoty, która pozostała po odjęciu kosztów, w tym odpisów na fundusz remontowy.

Sfinansowanie remontu

Wydatek poniesiony na remont (modernizację) budynku jest kosztem uzyskania przychodu rozliczanym jak koszt pośredni, w dacie zarachowania wydatku. Jednak zasadę tę stosujemy tylko wobec wydatków finansowych ze środków bieżących, tzn. zebranych w danym roku.

Finansowanie remontów z funduszu gromadzonego przez spółdzielnie na remonty zasobów mieszkaniowych nie powinno być wykazywane w kosztach uzyskania przychodów; byłoby to podwójne rozliczenie tej samej kwoty.

We wspólnotach środki gromadzone przez kilka lat na remont były wykazywane jako dochody zwolnione od podatku. W dacie wydatkowania pieniędzy na remont WM wspólnota powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu, co niewątpliwie doprowadziłoby do powstania straty podatkowej.

W takiej sytuacji powinna zastosować art. 7 ust. 3 pkt 3 UPDOP. Zgodnie z nim, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł są wolne od podatku. Mowa tu o postawie opodatkowania, czyli o dochodzie, który będzie opodatkowany.

Dochód, które wydaje się na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, nie podlega opodatkowaniu, więc nie stanowi podstawy opodatkowania. Podczas remontu należy zastosować art. 7 ust. 3 pkt 3 UPDOP: przy ustalaniu dochodu nie uwzględniać poniesionych kosztów remontu. Dzięki temu wspólnota nie wykaże straty podatkowej (której przyczyną byłby koszt remontu znacznie przewyższający przychody z danego roku).

Fundusz remontowy przekazany na inne cele

Wydanie dochodów, wcześniej przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na inne cele powoduje utratę zwolnienia. Należy wówczas doliczyć wcześniej zwolnione kwoty dochodu do dochodu bieżącego i opodatkować. Podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku.

Przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych wtedy na cele objęte zwolnieniem. Dochody wydane na inne cele wykazuje się także w zeznaniu rocznym, w części K (poz. 97–100).

Zwrot nadwyżki

Środki gromadzone na funduszu remontowym pochodzą z wpłat od osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Przychody te są opodatkowane w dacie ich otrzymania, na zasadzie kasowej.

Jeżeli po zakończeniu roku spółdzielnia albo wspólnota zwróci część tej kwoty, powinna skorygować wykazane wcześniej przychody. To de facto jakiś rodzaj bonifikaty, która pomniejsza przychód. DIS w Warszawie uznał, że „przychody uzyskane z gospodarki zasobami powinny być skorygowane w roku uzyskania przychodu, tj. pomniejszone o kwoty zwrócone właścicielom lokali – niezależnie od daty zwrotu.

Jeżeli zwrot nadpłaty nastąpił po złożeniu deklaracji CIT-8, to należy złożyć korektę deklaracji CIT-8 (interpretacja z 10.12.2009 r., IPPB3/423-552/09-4/EŻ) oraz „(…) kwoty stanowiące nadwyżkę zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nad faktycznymi kosztami, pozostałe z rozliczenia rocznego, a przeznaczone do zwrotu właścicielom lokali mieszkalnych nie stanowią dochodu Wspólnoty” (DIS w Warszawie z 17.10.2012 r., IPPB3/423-462/12-4/AG).

Zwrot środków gromadzonych na funduszu remontowym nie oznacza zatem utraty zwolnienia, ale zmniejszenie dochodu.

Refundacja kosztów remontu

Przez kilka lat trwały spory z organami podatkowymi na temat refundacji kosztów remontów przeprowadzonych na koszt właścicieli lokali. Organy początkowo uznawały zwróconą kwotę za przychód takiej osoby, potem zaś przyjęły, że dochód powstaje wyłącznie u osób, które są właścicielami lokali, a nie u tych, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

Takie poglądy były jednak konsekwentnie krytykowane w orzecznictwie. W końcu Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez właściciela lokalu mieszkalnego na remont własnego lokalu (z 10.10.2013 r., nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13).

Przyznał w niej, że dzielenie właścicieli lokali na „lepszych” i „gorszych” było błędem, przede wszystkim z powodu jednolitego orzecznictwa sądowego. Uznał też, że:

 • wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same prawa i obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (art. 4 ust. 1–2 i 4 USM),
 • ustawowy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spoczywa na członkach spółdzielni, właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali (art. 6 ust. 3 USM),
 • właścicieli lokali będących oraz niebędących członkami spółdzielni dotyczy zasada zarządu powierzonego wykonywanego przez spółdzielnię – spoczywa na nich obowiązek stosowania przyjętych w SM rozwiązań dotyczących pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (art. 27 ust. 2 USM),
 • USM nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady ich wydatkowania, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie regulaminy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • eugeniusz eugeniusz, 16.09.2014r., 00:48:09 Zaryzykuję tezę, że temat FR jest zbytnio "przegadany". Faktycznie, dopóki istniała ulga podatkowa, związana z nakładami remontowymi, można było toczyć polemiki prawno-finansowe. Na dziś dzień, wypada zapytać: o co chodzi w dyskusji i czy temat w tak szerokim ujęciu dobrze służy szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami? Ustalmy fakt podstawowy: środki finansowe obywatela jakie Ten poświęcił nabyciu nieruchomości (tu mieszkania) zostały już dwa razy opodatkowane. Pierwszy raz w dniu kiedy je obywatel zarobił, czyli uzyskał przychód. Drugi raz, kiedy nabywał (obojętnie na jakiej podstawie) nieruchomość. Pytam zatem: gdzie dbałość o unikanie podwójnego opodatkowania? Druga kwestia, to zaniechanie stosowania przyjętych kierunków gospodarki nieruchomościami. Ten kierunek to oczywiście odkładany w czasie kataster nieruchomości i nieuchronnie z nim związany system podatkowy. Jeśli obywatel, a zatem i podatnik, będzie wykładał coraz więcej pieniędzy na swoją nieruchomości, której wartość będzie dzięki temu rosła, to będzie (oby kiedyś tak się stało), to będzie płacił coraz większy podatek katastralny. To słuszniejsze rozwiązanie, niż dzisiejsza urawniłowka, gdzie posiadacz małego M płaci podatek od nieruchomości podobny (w skali) do posiadaczy znacznych nieruchomości. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, aby Państwo, nie chcąc być typowym zbójnikiem, powinno dbać oto, aby nie opodatkowywać nakładów obywatela na nieruchomość (FR), bo Ten zapłaci stosownie do posiadanych majętności. Trzecia kwestia, to bezsensowność utrzymywania pojęcia FR. Nakłady na ten cel, to oczywiście nakłady na nieruchomość wspólną. Te z kolei, o ile nie mają charakteru komercyjnego, podlegają zwolnieniu podatkowemu (słynny art. 17 ust. 1 pkt 44) i tu na szczęście nie widać znaczniejszych sił chcących to zmienić. Pamiętamy, a jakże, niedawną akcję zjednoczonych sił polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i "lewicy" spod znaku SLD, lecz znamy także rzeczywiste podstawy tego wystąpienia. Mimo prawnego "bełkotu" uzasadnienia "akcji" właściwe instytucje nie uległy presji i utrzymały prawa obywatela na odpowiednim poziomie. Reasumpcja w tym miejscu powinna być taka, że nie należy szukać "dylematów" tam gdzie ich realnie nie ma. Nie sądzę, aby w tym temacie zaistniała tutaj jakaś "szalona" dyskusja. Będę zatem kończył, paroma słowami o dylematach spółdzielni mieszkaniowych. Musimy pamiętać o wielu uchwałach wewnątrzspółdzielczych, przeznaczających środki z FR na inne cele. Może nie mnie oceniać wolę głosujących za takimi wnioskami Zarządów, ale warto by dziś zapytać "głosujących" za rzeczywistym wymiarem korzyści Ich samych, oraz innych spółdzielców. Musimy pamiętać, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, to tekst na dziś krytykowanych nie tylko przez jej Twórców, których intencje były zacne. Może dlatego, dziś pojęcie FR jest poza art. 4, który odnosi się realnie do obowiązków wynikających z rodzaju posiadania. Na koniec. Nie znajduję szczególniejszego uznania dla tezy, że "zasady wydatkowania środków FR, sposób ponoszenia opłat, określania zdarzeń remontowych, oraz sposób finansowania określają wyłącznie statuty lub uchwalone na ich podstawie regulaminy". Te środki są ustawowo "ewidencjonowane i rozliczanego" w takim podmiocie jak "odrębna nieruchomość". Zatem, jakikolwiek Statut (uchwała, regulamin) muszą tą okoliczność uwzględnić. Nie ma tu zatem praktycznie żadnego pola dla ustaleń organów spółdzielni mieszkaniowych. Minister Finansów wydał tylko interpretację, odnoszącą się do konkretnej sytuacji dotyczącej "refundacji". Wypada zatem prosić o nie czynienie nadinterpretacji. Jest rok kalendarzowy, jest ewidencja zaliczek (na koszty zarządu nieruchomością wspólną), jest jakieś wykonanie, a zatem musi być (na ostatni dzień roku) rozliczenie. Tak wymaga ustawa, a nawet kilka ustaw, jak się dobrze zastanowić. Wynik rozliczenia oceniają właściciele (współwłaściciele) i sami decydują, czy się opodatkować, czy też nie (np. poprzez przeznaczenie nadmiaru środków na dobro nieruchomości wspólnej w roku przyszłym).
 • ania ania, 21.06.2015r., 03:32:15 A co jak wspólnota ma dwa budynki - jeden mniejszy generalnie remontowany 10 lat temu, jeszcze płacę kredyt, idrugi, duży - ruina, rotacja właścicieli, , do małej oficyny mieszkalnej się przez bramę przechodzi i związali nas funduszem. Komornicy, i musimy płącić, i oni sobie remontują, a oficynie odmawiają bieżących napraw, przez co nasze zainwestowane w remont środki niszczeją. Sąd? Można mieć trzy fundusze w lednej waspólnocie? Kamienica, Oficyna i Wspólne. Dlaczego prawo jest takie zagmatwane? czy ktokolwiek jeszcze coś z tego rozumie?
 • eugeniusz eugeniusz, 29.06.2015r., 10:53:39 Sytuacja u "ani" jest dość prosta. Prawdopodobnie błąd popełniono przy wyodrębnieniu pierwszego mieszkania. Czasami (głównie) były to świadome działania, mające na względzie kuriozalne cele. Teraz obowiązują bieżące decyzje (uchwały) właścicieli. Te mogą również dotyczyć podziału nieruchomości, a tym samym udziałów. Tu oczywiście postępowanie sądowe, poprzedzone odpowiednią uchwałą właścicieli (pojedynczego właściciela!?). Bodajże art. 5 u.w.lok.. Najpierw jednak radzę dokładnie poukładać te klocki kredytowe i kwestie komornicze. Tu widać, że sprawy zaszły zbyt daleko, a to dobra nauczka dla innych. Na koniec mała uwaga: prawo nie jest (akurat tutaj) pogmatwane. Ustawa o własności lokali jest prosta i daje bardzo dużo możliwości działania samym właścicielom. Ci, wbrew powszechności narzekań, w tym na "zagmatwane prawo", sami popełniają najwięcej błędów podejmując decyzje (uchwały) których konsekwencji do końca nie rozumieją. Powinien (może!?) pomóc jakiś Zarządca Nieruchomości, ale dobrze wiem, że wielu z nich zarządzając zważa uwagę głównie na kasę, a nie na interes właściciela. Taka kolejność implikuje podobne dylematy. Pozdrawiam
 • spółdzielca- odrębna własność spółdzielca- odrębna własność, 10.01.2017r., 15:17:07 Mam pytanie do P. Eugeniusza . SM utworzyła fundusz remontowy w 2002r na podstawie ustawie o SM z 15-12-2000. W 2015r Rada nadzorcza podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu na wykonanie nowego układu komunikacyjnego, po zaskarżeniu przez członka rady, jako niezgodnego ze statutem ,statut nie przewiduje tworzenia funduszy celowych. Rada zmieniła nazwę na § 1 fundusz remontowy spółdzielni z przeznaczeniem na remont części wspólnych. Dodając § 3 w brzmieniu: „Środki zgromadzone na funduszu remontowym spółdzielni określonym w §1niniejszej uchwały, będą przeznaczone na wykonanie nowego układu komunikacyjnego na terenie spółdzielni. Nowy układ komunikacyjny to tylko wykonanie zaleceń w sprawie dróg przeciwpożarowych ,ile można tworzyć funduszy remontowych na konkretne cele np. wodomierze ,drogi pożarowe i inne ,możliwości jest dużo , zależy inwencji twórcy czyli zarządu
 • eugeniusz eugeniusz, 10.01.2017r., 18:30:32 Sprawa jest bardzo prosta 1. Chwała,że Ktoś się odważył zakwestionować. 2. Problem chyba tkwi w Statcuie, bo tojest dokument który powinien doprecyzować pojęcie "fundusz remontowy". 3. RN nie wykazała się, bo za takie nie można uznać zmiany nazwy funduszu i sądzę, że dalej jest wątpliwość, ale... jak zwykle chodzi o szczegóły. 4. Ustawa nie przewiduje czegoś takiego jak "fundusz remontowy spółdzielni", przeczytajcie sobie (RN i Zarząd w pierwszej kolejności art. 4-6 u.s.m.. 5. W konsekwencji pkt 4 nie można mówić (poważnie) o "Środkach zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielni" 6. Nie wiem co to znaczy "wykonanie nowego układu komunikacyjnego na terenie spółdzielni". Teraz dokładniej nieco Nie wiadomo do jakich nieruchomości nalezy działka (działki) pod "nowym układem komunikacyjnym". Inaczej będzie wyglądać finansowanie gdy działka należy do konkretnych nieruchomości (odrębne, KW itd....), a inaczej gdy jest "poza" odrębnymi nieruchomościami, a jeszcze inaczej gdy okaże się, że np. chodzi o tereny gminne. Wykonanie zaleceń w sprawie dróg przeciwpożarowych, to również inna kwestia, bo jeżeli to droga do konkretnej odrębnej nieruchomości to niech finansuje ją ta właśnie nieruchomość. Jeśli należy ogólnie "do spółdzielni" to może warto oddać część działki Gminie? Na koniec to co można "tworzyć" w kwestiach finansowych należy do danej wspólnoty mieszkaniowej. Ta jest wymieniana nawet w słynnym art. 27 u.s.m., którym jak z automatu posługują się Prezesi. Problem jest STATUTOWY, bowiem do tego dokumentu należy doprecyzowanie zapisów ustawowych. Pamiętajcie Państwo, że STATUT to dokument typu umownego, co znaczy, że nawet jak coś jest niejasnego (najczęściej: niezgodnego z ustawami) to w kwestiach spornych (np. finansowania) może być sytuacja, ża KTOŚ (organ, Sąd, etc.) przyzna rację Statutowi. Pamietajcie też, że "wspólnota" (również ta spółdzielcza szeroko rozumiana) wymusza inicjkatywę oddolną. Jak Zarząd (z RN) stanowią jedyny moduł decyzyjny... mamy pytań wiele. Pozdrawiam i Dobrego Roku Życzę Nowego
 • spółdzielca- odrębna własność spółdzielca- odrębna własność, 11.01.2017r., 22:31:31 Paragrafy statutu na mocy którego uchwalono fundusz Fundusze spółdzielni stanowią §10 ust 1 punkt 4 Fundusz remontowy §10 ust 3 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych . Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowym stanowiącymi mienie spółdzielni .Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni , właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osób nie będących członkami spółdzielni ,którym przysługuje własnościowe prawo do lokali Na mocy tak stanowiących punktów statutu uchwalono fundusz ,którego celem jest pobudowanie drogi przeciw- pożarowej ,nie jestem pewny w 1 lub 2 nieruchomościach spółdzielni Spółdzielnia to 16 nieruchomości jedno i wielo-budynkowe . ten problem był rozpatrywany na walnym spółdzielni ,na walne przychodzą tylko poplecznicy prezesa Co można jeszcze zrobić , sąd raczej porażka ,podpierałem się nawet zapytaniem poselskim nr 651 i odpowiedzią sekretarza stanu w ministerstwie i K Smolińskiego ,radę to nie interesuje rada uchwaliła walne nie skreśliło sprawa zakończona. Szukam rady co zrobić może KRS, gdzie można złożyć skargę .

Powiązane

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja news Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wody Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta....

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta. Nowe zasady będą obowiązywać dopiero od 2024 roku.

Aneta Mościcka Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Lokal niemieszkalny a ulga w PIT Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe,...

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe, podatnik ma prawo do zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe – orzekł WSA w Łodzi.

Redakcja news E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r. E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Aneta Mościcka Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Uznanie obiektu budowlanego za budynek Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach...

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia wymienione w tym przepisie kryteria bycia budynkiem, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu? Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia,...

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia, z uwagi na zwrot gruntu w stanie pogorszonym, bez zasiewów, stanowi przychód z tytułu umowy dzierżawy.

Anna Ruszczak news Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Aneta Mościcka Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji,...

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji, ma dojść do dostawy mieszkań. Nieuzasadnione jest zatem traktowanie jednej z czynności, jaka wystąpiła na drodze do tej dostawy, tj. cesji praw i obowiązków, jako usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Sabina Augustynowicz Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław kontra KIS Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście...

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście podatku VAT. Od dawna toczyły się spory, czy w świetle Ordynacji podatkowej przekształcenie jest czy nie jest dostawą towarów. W wyroku C-604/19 TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty...

Redakcja news Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Anna Ruszczak Katastr(of)alny podatek

Katastr(of)alny podatek Katastr(of)alny podatek

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki....

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki. Jakie zamiary podatkowe w stosunku do właścicieli nieruchomości ma rząd, jak reaguje rynek i co na ten temat sądzą eksperci?

Eugenia Śleszyńska Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona”...

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona” musi być objęta ustawą i musi być uczestnikiem PPK, o ile ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 55 lat – w zasadzie, ponieważ ustawa zawiera wyjątki. W tym celu podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, o której mowa w ustawie.

Redakcja news Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Redakcja news Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Redakcja news Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Anna Ruszczak news Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Redakcja news Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Redakcja news FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Redakcja news Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Aneta Mościcka Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności...

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności zarobkowej przez przedsiębiorcę, a także w przypadku podejmowania przez takiego przedsiębiorcę na nieruchomości czynności przygotowawczych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Natomiast przez „wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej” należy rozumieć nieruchomość, w której...

Redakcja news Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Redakcja Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Redakcja news Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia? Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie? Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.