administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Fundusz remontowy

Przychody podatkowe | Koszty uzyskania przychodu | Zasilenie funduszu remontowego | Zasoby mieszkaniowe | Przekazanie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych | Sfinansowanie remontu | Fundusz remontowy przekazany na inne cele | Zwrot nadwyżki

Fundusz remontowy
WG

Fundusz remontowy


WG

Pojęcie funduszu remontowego nie występuje ani w ustawie o własności lokali, ani w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednak oba te podmioty tworzą takie fundusze.

USM nakłada na spółdzielnie obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych. We wspólnotach mieszkaniowych nie ma obowiązku tworzenia funduszy, ale mogą one podjąć uchwałę w sprawie funduszu na określony cel.

Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na remont budynku ma określone skutki podatkowe.

Zobacz także

Paweł Puch Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne?

Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne? Zwolnienie właściciela z wnoszenia zaliczek – czy to legalne?

Niejednokrotnie we wspólnocie mieszkaniowej rodzi się pomysł zwolnienia jednego z właścicieli z wnoszenia zaliczek na koszty zarządu, czy to w związku z pracami jakie wykonuje na rzecz wspólnoty, czy też...

Niejednokrotnie we wspólnocie mieszkaniowej rodzi się pomysł zwolnienia jednego z właścicieli z wnoszenia zaliczek na koszty zarządu, czy to w związku z pracami jakie wykonuje na rzecz wspólnoty, czy też w związku z jego sytuacją finansową.

Redakcja news Dodatkowy podatek dla flipperów?

Dodatkowy podatek dla flipperów? Dodatkowy podatek dla flipperów?

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Redakcja news Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej...

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej wartości lokali.

Przychody podatkowe

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych pochodzi z wpłat od członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących jej członkami oraz osób niebędących jej członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. To element kalkulacyjny wpłat, o których mowa w art. 4 USM, z tytułu tzw. opłat eksploatacyjnych.

Z art. 4 USM wynika, że każdy, komu przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w budynkach należących do SM, wnosi opłaty na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz nieruchomości wspólnych.

We wspólnotach mowa o kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Każdy właściciel lokalu ma obowiązek uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 UWL na koszty te składają się m.in. wydatki na remonty i bieżącą konserwację.

Wpływy z tytułu ww. wpłat stanowią przychody spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nie ma znaczenia, jak one dzielone i na co są przeznaczone.

Istotne natomiast, w jakim momencie należy je opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przychody dzielą się na dwie kategorie: należne i otrzymane. Przychody należne wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą; inne wpływy są opodatkowane dopiero w dacie otrzymania (wpływu).

W art. 1 USM określa się, że celem SM jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków. Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc wpływy określone w art. 4 USM będą opodatkowane na zasadzie kasowej.

Jak podkreślił DIS w Katowicach w interpretacji podatkowej z 11.07.2011 r. (IBPBI/2/423-412/11/AK): „naliczone zaliczki stanowią dla spółdzielni przychód podatkowy. Za datę powstania przychodów z tytułu ww. opłat należy przyjąć, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 UPDOP, moment otrzymania powyższych opłat.”

Spółdzielnia może także prowadzić inną działalność: jako deweloper lub zarządca cudzych nieruchomości. Przychody z tym związane będą opodatkowane jako przychody należne, tzn. niezależnie od faktycznej zapłaty.

Datą powstania przychodu należnego jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie późniejszy niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Wspólnoty zarządzają nieruchomością wspólną – własnym majątkiem. Nie można tego zakwalifikować jak działalności gospodarczej.

Zatem wpłaty od właścicieli lokali na poczet zarządu nieruchomością wspólną są opodatkowane na zasadzie kasowej, tzn. w dacie wpływu. WM może prowadzić działalność gospodarczą, a wpływy z tego tytułu stanowią przychody należne.

Wpływy na fundusz remontowy (fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych) należy klasyfikować jako przychody otrzymane, chyba że ich źródłem jest działalność gospodarcza. Środki finansowe na fundusz remonty należy wykazać w CIT-8.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztem podatkowym może być każdy wydatek:

 • który prowadzi lub może prowadzić do uzyskania przychodu,
 • poniesiony w celu zachowania w dobrym stanie, uchronienia przed stratą lub zniszczeniem potencjalnego źródła przychodów.

Koszty mogą być bezpośrednio powiązane z przychodem, co oznacza, że w sposób łatwy można je przyporządkować do konkretnych przychodów. Koszty, których nie da się w ten sposób przyporządkować, są kosztami pośrednimi, zaliczonymi do kosztów w dacie poniesienia.

Zasilenie funduszu remontowego

Środki finansowe przekazane na fundusz remontowy nie są „poniesione”, gdyż nie są wydane na żaden cel, a więc nie powinny zostać wykazane jako koszty podatkowe. Ta zasada z pewnością dotyczy WM.

W przypadku SM obowiązuje art. 16 ust. 1 pkt 9 UPDOP. Zgodnie z nim do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy na fundusze tworzone przez podatnika, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.

Spółdzielnie mają ustawowy obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych. Oznacza to, że cały dokonany nań odpis jest kosztem uzyskania przychodu w dacie dokonania odpisu. UWL nie nakłada na wspólnoty obowiązku tworzenia funduszu, dlatego ww. przepis nie ma tu zastosowania.

Zasoby mieszkaniowe

W art. 16 ust. 1 pkt 9 UPDOP mowa o funduszach tworzonych przez podatników, natomiast art. 6 ust. 3 USM mówi o obowiązkowym funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych.

Organy podatkowe uznają więc, że jeśli w budynku spółdzielni znajdują się lokale niemieszkalne, to w tej części fundusz nie jest funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych, więc ta część odpisu nie może być kosztem uzyskania przychodu.

Takie rozumowanie nie ma uzasadnienia prawnego. Do kosztów uzyskania przychodów SM wlicza się całą wartość odpisu, nawet jeśli w części pochodzi on z wpłat od właścicieli lokali niemieszkalnych.

Przekazanie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP wolne od podatku dochodowego są dochody SM i WM z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części, która zostaje w danym roku przeznaczona na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej, nawet jeśli zostają przeznaczone na ww. cele. Przepis ten dotyczy przede wszystkim środków przekazanych przez WM na fundusz remontowy.

Pieniądze są tam bowiem gromadzone na przyszłość. Kwoty zebrane w każdym roku są przychodem wspólnoty, który co do zasady powinien zostać opodatkowany. Dzięki zwolnieniu określonemu w ar. 17 UPDOP można je wykazać w CIT-8/0 jako przychody (dochody) zwolnione od podatku (w każdym roku – tylko kwotę zebraną w tym roku podatkowym).

Warunkiem zwolnienia jest „przeznaczenie” konkretnej kwoty na konkretny cel. Oznacza to, że wspólnota musi rokrocznie podejmować uchwałę w tej sprawie.

Jak zauważył SN w wyroku z 8.10.2008 r. (V CSK 133/08): „w przypadku powstania nadwyżki zaliczek nad poniesionymi kosztami zarządu, właściciele powinni podjąć uchwałę określającą sposób jej rozliczenia, przy uwzględnieniu możliwości zaliczenia jej na poczet przyszłych wydatków tego rodzaju, zwrotu właścicielom lub innego przyjętego celu”.

W SM obowiązuje ta sama zasada ogólna. W spółdzielniach mieszkaniowych stosujemy jednak – w odniesieniu do remontów – inny mechanizm. Odpisy dokonane na fundusz remontowy pomniejszają dochód. Tak wiec owo „przeznaczenie”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP, może dotyczyć kwoty, która pozostała po odjęciu kosztów, w tym odpisów na fundusz remontowy.

Sfinansowanie remontu

Wydatek poniesiony na remont (modernizację) budynku jest kosztem uzyskania przychodu rozliczanym jak koszt pośredni, w dacie zarachowania wydatku. Jednak zasadę tę stosujemy tylko wobec wydatków finansowych ze środków bieżących, tzn. zebranych w danym roku.

Finansowanie remontów z funduszu gromadzonego przez spółdzielnie na remonty zasobów mieszkaniowych nie powinno być wykazywane w kosztach uzyskania przychodów; byłoby to podwójne rozliczenie tej samej kwoty.

We wspólnotach środki gromadzone przez kilka lat na remont były wykazywane jako dochody zwolnione od podatku. W dacie wydatkowania pieniędzy na remont WM wspólnota powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu, co niewątpliwie doprowadziłoby do powstania straty podatkowej.

W takiej sytuacji powinna zastosować art. 7 ust. 3 pkt 3 UPDOP. Zgodnie z nim, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł są wolne od podatku. Mowa tu o postawie opodatkowania, czyli o dochodzie, który będzie opodatkowany.

Dochód, które wydaje się na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, nie podlega opodatkowaniu, więc nie stanowi podstawy opodatkowania. Podczas remontu należy zastosować art. 7 ust. 3 pkt 3 UPDOP: przy ustalaniu dochodu nie uwzględniać poniesionych kosztów remontu. Dzięki temu wspólnota nie wykaże straty podatkowej (której przyczyną byłby koszt remontu znacznie przewyższający przychody z danego roku).

Fundusz remontowy przekazany na inne cele

Wydanie dochodów, wcześniej przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na inne cele powoduje utratę zwolnienia. Należy wówczas doliczyć wcześniej zwolnione kwoty dochodu do dochodu bieżącego i opodatkować. Podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku.

Przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych wtedy na cele objęte zwolnieniem. Dochody wydane na inne cele wykazuje się także w zeznaniu rocznym, w części K (poz. 97–100).

Zwrot nadwyżki

Środki gromadzone na funduszu remontowym pochodzą z wpłat od osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Przychody te są opodatkowane w dacie ich otrzymania, na zasadzie kasowej.

Jeżeli po zakończeniu roku spółdzielnia albo wspólnota zwróci część tej kwoty, powinna skorygować wykazane wcześniej przychody. To de facto jakiś rodzaj bonifikaty, która pomniejsza przychód. DIS w Warszawie uznał, że „przychody uzyskane z gospodarki zasobami powinny być skorygowane w roku uzyskania przychodu, tj. pomniejszone o kwoty zwrócone właścicielom lokali – niezależnie od daty zwrotu.

Jeżeli zwrot nadpłaty nastąpił po złożeniu deklaracji CIT-8, to należy złożyć korektę deklaracji CIT-8 (interpretacja z 10.12.2009 r., IPPB3/423-552/09-4/EŻ) oraz „(…) kwoty stanowiące nadwyżkę zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nad faktycznymi kosztami, pozostałe z rozliczenia rocznego, a przeznaczone do zwrotu właścicielom lokali mieszkalnych nie stanowią dochodu Wspólnoty” (DIS w Warszawie z 17.10.2012 r., IPPB3/423-462/12-4/AG).

Zwrot środków gromadzonych na funduszu remontowym nie oznacza zatem utraty zwolnienia, ale zmniejszenie dochodu.

Refundacja kosztów remontu

Przez kilka lat trwały spory z organami podatkowymi na temat refundacji kosztów remontów przeprowadzonych na koszt właścicieli lokali. Organy początkowo uznawały zwróconą kwotę za przychód takiej osoby, potem zaś przyjęły, że dochód powstaje wyłącznie u osób, które są właścicielami lokali, a nie u tych, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

Takie poglądy były jednak konsekwentnie krytykowane w orzecznictwie. W końcu Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez właściciela lokalu mieszkalnego na remont własnego lokalu (z 10.10.2013 r., nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13).

Przyznał w niej, że dzielenie właścicieli lokali na „lepszych” i „gorszych” było błędem, przede wszystkim z powodu jednolitego orzecznictwa sądowego. Uznał też, że:

 • wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same prawa i obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (art. 4 ust. 1–2 i 4 USM),
 • ustawowy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spoczywa na członkach spółdzielni, właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali (art. 6 ust. 3 USM),
 • właścicieli lokali będących oraz niebędących członkami spółdzielni dotyczy zasada zarządu powierzonego wykonywanego przez spółdzielnię – spoczywa na nich obowiązek stosowania przyjętych w SM rozwiązań dotyczących pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (art. 27 ust. 2 USM),
 • USM nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady ich wydatkowania, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie regulaminy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • eugeniusz eugeniusz, 16.09.2014r., 00:48:09 Zaryzykuję tezę, że temat FR jest zbytnio "przegadany". Faktycznie, dopóki istniała ulga podatkowa, związana z nakładami remontowymi, można było toczyć polemiki prawno-finansowe. Na dziś dzień, wypada zapytać: o co chodzi w dyskusji i czy temat w tak szerokim ujęciu dobrze służy szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami? Ustalmy fakt podstawowy: środki finansowe obywatela jakie Ten poświęcił nabyciu nieruchomości (tu mieszkania) zostały już dwa razy opodatkowane. Pierwszy raz w dniu kiedy je obywatel zarobił, czyli uzyskał przychód. Drugi raz, kiedy nabywał (obojętnie na jakiej podstawie) nieruchomość. Pytam zatem: gdzie dbałość o unikanie podwójnego opodatkowania? Druga kwestia, to zaniechanie stosowania przyjętych kierunków gospodarki nieruchomościami. Ten kierunek to oczywiście odkładany w czasie kataster nieruchomości i nieuchronnie z nim związany system podatkowy. Jeśli obywatel, a zatem i podatnik, będzie wykładał coraz więcej pieniędzy na swoją nieruchomości, której wartość będzie dzięki temu rosła, to będzie (oby kiedyś tak się stało), to będzie płacił coraz większy podatek katastralny. To słuszniejsze rozwiązanie, niż dzisiejsza urawniłowka, gdzie posiadacz małego M płaci podatek od nieruchomości podobny (w skali) do posiadaczy znacznych nieruchomości. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, aby Państwo, nie chcąc być typowym zbójnikiem, powinno dbać oto, aby nie opodatkowywać nakładów obywatela na nieruchomość (FR), bo Ten zapłaci stosownie do posiadanych majętności. Trzecia kwestia, to bezsensowność utrzymywania pojęcia FR. Nakłady na ten cel, to oczywiście nakłady na nieruchomość wspólną. Te z kolei, o ile nie mają charakteru komercyjnego, podlegają zwolnieniu podatkowemu (słynny art. 17 ust. 1 pkt 44) i tu na szczęście nie widać znaczniejszych sił chcących to zmienić. Pamiętamy, a jakże, niedawną akcję zjednoczonych sił polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i "lewicy" spod znaku SLD, lecz znamy także rzeczywiste podstawy tego wystąpienia. Mimo prawnego "bełkotu" uzasadnienia "akcji" właściwe instytucje nie uległy presji i utrzymały prawa obywatela na odpowiednim poziomie. Reasumpcja w tym miejscu powinna być taka, że nie należy szukać "dylematów" tam gdzie ich realnie nie ma. Nie sądzę, aby w tym temacie zaistniała tutaj jakaś "szalona" dyskusja. Będę zatem kończył, paroma słowami o dylematach spółdzielni mieszkaniowych. Musimy pamiętać o wielu uchwałach wewnątrzspółdzielczych, przeznaczających środki z FR na inne cele. Może nie mnie oceniać wolę głosujących za takimi wnioskami Zarządów, ale warto by dziś zapytać "głosujących" za rzeczywistym wymiarem korzyści Ich samych, oraz innych spółdzielców. Musimy pamiętać, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, to tekst na dziś krytykowanych nie tylko przez jej Twórców, których intencje były zacne. Może dlatego, dziś pojęcie FR jest poza art. 4, który odnosi się realnie do obowiązków wynikających z rodzaju posiadania. Na koniec. Nie znajduję szczególniejszego uznania dla tezy, że "zasady wydatkowania środków FR, sposób ponoszenia opłat, określania zdarzeń remontowych, oraz sposób finansowania określają wyłącznie statuty lub uchwalone na ich podstawie regulaminy". Te środki są ustawowo "ewidencjonowane i rozliczanego" w takim podmiocie jak "odrębna nieruchomość". Zatem, jakikolwiek Statut (uchwała, regulamin) muszą tą okoliczność uwzględnić. Nie ma tu zatem praktycznie żadnego pola dla ustaleń organów spółdzielni mieszkaniowych. Minister Finansów wydał tylko interpretację, odnoszącą się do konkretnej sytuacji dotyczącej "refundacji". Wypada zatem prosić o nie czynienie nadinterpretacji. Jest rok kalendarzowy, jest ewidencja zaliczek (na koszty zarządu nieruchomością wspólną), jest jakieś wykonanie, a zatem musi być (na ostatni dzień roku) rozliczenie. Tak wymaga ustawa, a nawet kilka ustaw, jak się dobrze zastanowić. Wynik rozliczenia oceniają właściciele (współwłaściciele) i sami decydują, czy się opodatkować, czy też nie (np. poprzez przeznaczenie nadmiaru środków na dobro nieruchomości wspólnej w roku przyszłym).
 • ania ania, 21.06.2015r., 03:32:15 A co jak wspólnota ma dwa budynki - jeden mniejszy generalnie remontowany 10 lat temu, jeszcze płacę kredyt, idrugi, duży - ruina, rotacja właścicieli, , do małej oficyny mieszkalnej się przez bramę przechodzi i związali nas funduszem. Komornicy, i musimy płącić, i oni sobie remontują, a oficynie odmawiają bieżących napraw, przez co nasze zainwestowane w remont środki niszczeją. Sąd? Można mieć trzy fundusze w lednej waspólnocie? Kamienica, Oficyna i Wspólne. Dlaczego prawo jest takie zagmatwane? czy ktokolwiek jeszcze coś z tego rozumie?
 • eugeniusz eugeniusz, 29.06.2015r., 10:53:39 Sytuacja u "ani" jest dość prosta. Prawdopodobnie błąd popełniono przy wyodrębnieniu pierwszego mieszkania. Czasami (głównie) były to świadome działania, mające na względzie kuriozalne cele. Teraz obowiązują bieżące decyzje (uchwały) właścicieli. Te mogą również dotyczyć podziału nieruchomości, a tym samym udziałów. Tu oczywiście postępowanie sądowe, poprzedzone odpowiednią uchwałą właścicieli (pojedynczego właściciela!?). Bodajże art. 5 u.w.lok.. Najpierw jednak radzę dokładnie poukładać te klocki kredytowe i kwestie komornicze. Tu widać, że sprawy zaszły zbyt daleko, a to dobra nauczka dla innych. Na koniec mała uwaga: prawo nie jest (akurat tutaj) pogmatwane. Ustawa o własności lokali jest prosta i daje bardzo dużo możliwości działania samym właścicielom. Ci, wbrew powszechności narzekań, w tym na "zagmatwane prawo", sami popełniają najwięcej błędów podejmując decyzje (uchwały) których konsekwencji do końca nie rozumieją. Powinien (może!?) pomóc jakiś Zarządca Nieruchomości, ale dobrze wiem, że wielu z nich zarządzając zważa uwagę głównie na kasę, a nie na interes właściciela. Taka kolejność implikuje podobne dylematy. Pozdrawiam
 • spółdzielca- odrębna własność spółdzielca- odrębna własność, 10.01.2017r., 15:17:07 Mam pytanie do P. Eugeniusza . SM utworzyła fundusz remontowy w 2002r na podstawie ustawie o SM z 15-12-2000. W 2015r Rada nadzorcza podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu na wykonanie nowego układu komunikacyjnego, po zaskarżeniu przez członka rady, jako niezgodnego ze statutem ,statut nie przewiduje tworzenia funduszy celowych. Rada zmieniła nazwę na § 1 fundusz remontowy spółdzielni z przeznaczeniem na remont części wspólnych. Dodając § 3 w brzmieniu: „Środki zgromadzone na funduszu remontowym spółdzielni określonym w §1niniejszej uchwały, będą przeznaczone na wykonanie nowego układu komunikacyjnego na terenie spółdzielni. Nowy układ komunikacyjny to tylko wykonanie zaleceń w sprawie dróg przeciwpożarowych ,ile można tworzyć funduszy remontowych na konkretne cele np. wodomierze ,drogi pożarowe i inne ,możliwości jest dużo , zależy inwencji twórcy czyli zarządu
 • eugeniusz eugeniusz, 10.01.2017r., 18:30:32 Sprawa jest bardzo prosta 1. Chwała,że Ktoś się odważył zakwestionować. 2. Problem chyba tkwi w Statcuie, bo tojest dokument który powinien doprecyzować pojęcie "fundusz remontowy". 3. RN nie wykazała się, bo za takie nie można uznać zmiany nazwy funduszu i sądzę, że dalej jest wątpliwość, ale... jak zwykle chodzi o szczegóły. 4. Ustawa nie przewiduje czegoś takiego jak "fundusz remontowy spółdzielni", przeczytajcie sobie (RN i Zarząd w pierwszej kolejności art. 4-6 u.s.m.. 5. W konsekwencji pkt 4 nie można mówić (poważnie) o "Środkach zgromadzonych na funduszu remontowym spółdzielni" 6. Nie wiem co to znaczy "wykonanie nowego układu komunikacyjnego na terenie spółdzielni". Teraz dokładniej nieco Nie wiadomo do jakich nieruchomości nalezy działka (działki) pod "nowym układem komunikacyjnym". Inaczej będzie wyglądać finansowanie gdy działka należy do konkretnych nieruchomości (odrębne, KW itd....), a inaczej gdy jest "poza" odrębnymi nieruchomościami, a jeszcze inaczej gdy okaże się, że np. chodzi o tereny gminne. Wykonanie zaleceń w sprawie dróg przeciwpożarowych, to również inna kwestia, bo jeżeli to droga do konkretnej odrębnej nieruchomości to niech finansuje ją ta właśnie nieruchomość. Jeśli należy ogólnie "do spółdzielni" to może warto oddać część działki Gminie? Na koniec to co można "tworzyć" w kwestiach finansowych należy do danej wspólnoty mieszkaniowej. Ta jest wymieniana nawet w słynnym art. 27 u.s.m., którym jak z automatu posługują się Prezesi. Problem jest STATUTOWY, bowiem do tego dokumentu należy doprecyzowanie zapisów ustawowych. Pamiętajcie Państwo, że STATUT to dokument typu umownego, co znaczy, że nawet jak coś jest niejasnego (najczęściej: niezgodnego z ustawami) to w kwestiach spornych (np. finansowania) może być sytuacja, ża KTOŚ (organ, Sąd, etc.) przyzna rację Statutowi. Pamietajcie też, że "wspólnota" (również ta spółdzielcza szeroko rozumiana) wymusza inicjkatywę oddolną. Jak Zarząd (z RN) stanowią jedyny moduł decyzyjny... mamy pytań wiele. Pozdrawiam i Dobrego Roku Życzę Nowego
 • spółdzielca- odrębna własność spółdzielca- odrębna własność, 11.01.2017r., 22:31:31 Paragrafy statutu na mocy którego uchwalono fundusz Fundusze spółdzielni stanowią §10 ust 1 punkt 4 Fundusz remontowy §10 ust 3 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych . Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowym stanowiącymi mienie spółdzielni .Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni , właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osób nie będących członkami spółdzielni ,którym przysługuje własnościowe prawo do lokali Na mocy tak stanowiących punktów statutu uchwalono fundusz ,którego celem jest pobudowanie drogi przeciw- pożarowej ,nie jestem pewny w 1 lub 2 nieruchomościach spółdzielni Spółdzielnia to 16 nieruchomości jedno i wielo-budynkowe . ten problem był rozpatrywany na walnym spółdzielni ,na walne przychodzą tylko poplecznicy prezesa Co można jeszcze zrobić , sąd raczej porażka ,podpierałem się nawet zapytaniem poselskim nr 651 i odpowiedzią sekretarza stanu w ministerstwie i K Smolińskiego ,radę to nie interesuje rada uchwaliła walne nie skreśliło sprawa zakończona. Szukam rady co zrobić może KRS, gdzie można złożyć skargę .

Powiązane

Jacek Frydryszak Rozliczenie ciepła po nowemu

Rozliczenie ciepła po nowemu Rozliczenie ciepła po nowemu

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia...

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia 23 grudnia 2022 roku nowych regulaminów rozliczania ciepła. Analiza wskazanych przepisów, niestety po raz kolejny, dowodzi, że ich autorzy mają ograniczoną wiedzę zarówno w zakresie zagadnień technicznych, jak i w zakresie praktyki prowadzenia tego typu rozliczeń. Rozliczanie ciepła w budynkach wielolokalowych...

Redakcja news Więcej czasu na rozliczenie CIT

Więcej czasu na rozliczenie CIT Więcej czasu na rozliczenie CIT

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego...

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Redakcja news Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Anna Ruszczak news Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Aneta Mościcka Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta...

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta umowa wskazuje na to, że nie przeniesiono na taki podmiot posiadania, lecz ma on jedynie prawo korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, to nie będzie mógł być uznany za podatnika tego podatku.

Anna Ruszczak news Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

Ustawa suszowa bez podatku od betonozy Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

Redakcja AiMN Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Podatek dochodowy a lokale użytkowe Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Anna Ruszczak news Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które...

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom. Według interpretacji podatkowej prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Aneta Mościcka Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik,...

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik, który pobrał pieniądze osobiście lub poprzez osobę trzecią działającą w jego imieniu, jak i ten, któremu pieniądze pozostawione były do dyspozycji. Dopuszczalne jest zawarcie przez współwłaściciela korzystającego z nieruchomości umowy najmu z osobą trzecią, jednak skutki takiej umowy ograniczają...

Aneta Mościcka Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Zasady naliczania opłaty adiacenckiej Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres...

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – podziału nieruchomości; wzrost wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału; wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale...

Aneta Mościcka Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót....

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Anna Ruszczak news Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Redakcja news Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Aneta Mościcka Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków...

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe. Prawo to przysługuje wyłącznie, gdy spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości, służącej zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Spłata kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość nie jest celem mieszkaniowym – orzekł WSA w Łodzi.

Anna Ruszczak Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Anna Ruszczak news Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu...

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu 183 dni pobytu w naszym kraju. Niestety grozi im podwójne opodatkowanie.

Aneta Mościcka Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z...

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT? Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej,...

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej, w skład której oprócz budynku mieszkalnego wchodzi również budynek gospodarczy. Ustawodawca za wydatki na cele mieszkaniowe uważa także te poniesione na nabycie gruntu, związanego z budynkiem mieszkaniowym. W omawianej sprawie budynek inwentarski i dom – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

dr Kazimierz Dudziński Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej? Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności,...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności, a w przypadku, gdyby okazało się, że montaż ww. urządzeń jest nieopłacalny, podjąć decyzję o rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Redakcja news Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

Anna Ruszczak news Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd? Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków...

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków maleje, a część z nich musi sięgać do rezerw, by zaspokoić bieżące potrzeby. Lokaty, nawet te z najwyższym oprocentowaniem, nie rekompensują tego choćby w połowie.

Redakcja news Zmiany w opodatkowaniu najmu

Zmiany w opodatkowaniu najmu Zmiany w opodatkowaniu najmu

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Aneta Mościcka Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe? Czy spółdzielnia może pobierać VAT od opłat za lokale użytkowe?

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem...

Ustawodawca odmiennie traktuje osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali użytkowych. Czynności zarządcze świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz tych podmiotów pozostają poza zakresem zwolnienia z ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji należne od nich opłaty są objęte podatkiem VAT – orzekł Sąd Najwyższy.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.