administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Wynagrodzenie członka zarządu

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać jego dochody.

Zobacz także

Bogdan Chudoba - Adwokaci Spółka Partnerska - Doradca Podatkowy Kraków Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja...

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie. Głównym jej celem jest zapewnienie trwałości i sukcesji biznesu, w przypadku śmierci przedsiębiorcy – fundatora. Mimo powszechnej opinii, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatków, nie jest to do końca prawda. W poniższym artykule wskażemy jakie podatki będzie musiała zapłacić.

Magdalena Markiewicz Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok? Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Skład zarządu

Punktem wyjścia do rozważań dotyczących opodatkowania wynagrodzenia zarządu wspólnoty są przepisy ustawy o własności lokali [1]. Przepis art. 20 uwl nakłada na tzw. duże wspólnoty obowiązek podjęcia uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych istotne są dwie kwestie wynikające z art. 20: 

  1. do zarządu wchodzi się na podstawie uchwały, będącej specyficzną formą powołania do organu zarządzającego,
  2. do zarządu mogą zostać powołani współwłaściciele budynku lub osoby spoza tego kręgu.

Wynagrodzenie

Zarząd na ogół otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jest to zwykle ryczałtowe wynagrodzenie pieniężne. Możliwe (i często stosowane) są także inne formy wynagrodzenia, takie jak zwrot poniesionych kosztów albo zwolnienie z całości lub części opłat. Niezależnie od formy wynagrodzenia każde przysporzenie ekonomiczne należy oceniać w taki sam sposób. O skutkach podatkowych otrzymywanego wynagrodzenia - w dalszej części artykułu.

Powołanie czy umowa

Wspólnoty często błędnie oceniają relacje łączące je z członkami zarządu, zaliczając je do umowy o dzieło, zlecenia lub umowy o pracę.. Tymczasem tego typu umowy wspólnota może zawierać wyłącznie z osobami wykonującymi prace na rzecz wspólnoty, takie jak: sprzątanie, nadzór techniczny i konserwacja, opieka nad terenem zielonym lub prowadzenie księgowości.

Umowa o dzieło

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego podpisując umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest typową umową rezultatu, co oznacza, że strony określają ten rezultat jako pewną skończoną postać, efekt.

Cechą charakterystyczną umów rezultatu jest skuteczne wykonanie pewnej określonej pracy lub rzeczy. Dlatego można zawrzeć umowę o dzieło w przypadku jednorazowego zlecenia, ale nie jest możliwe zawarcie takiej umowy na stałe. Przykładowo można zawrzeć umowę o dzieło dotyczącą posprzątania terenu wokół budynku po zakończeniu ocieplania elewacji.

W przypadku zawarcia stałej umowy chodzi raczej o umowę starannego, powtarzalnego działania. Jeżeli z umowy wynika, że przyjmujący zamówienie nie zobowiązał się do osiągnięcia oznaczonego konkretnego rezultatu, a jedynie do starannego wykonania określonych czynności w celu osiągnięcia tego rezultatu (np. do wykonywania stałych usług księgowych lub sprzątania klatki schodowej raz w tygodniu), umowy takiej nie można uznać za umowę o dzieło.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania dzieła może być określone ryczałtowo lub kosztorysowo, natomiast określenie go poprzez ustalenie stawki za godzinę pracy może spowodować uznanie tej umowy raczej za zlecenie. W niektórych wypadkach dopuszcza się jednak wynagrodzenie ustalane w zależności od liczby godzin.

Ponieważ wykonywanie funkcji zarządczych jest stałym i powtarzalnym działaniem, czynności wykonywane przez członków zarządu nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło.

Umowa zlecenia

Jest to umowa starannego działania, której przedmiotem jest świadczenie usług. Jej cechą charakterystyczną jest równowaga stron, inaczej niż w stosunku pracy, w którym występuje element podporządkowania. W umowie zlecenia określa się rodzaj i zakres usług, częstotliwość ich wykonywania, wynagrodzenie oraz ewentualne okresy, w których umowa nie będzie wykonywana (dni wolne od pracy).

Czynności wykonywane w ramach zlecenia bardzo przypominają prace zarządu, jednak niedopuszczalne jest zawieranie umowy zlecenia z członkami zarządu. Zgodnie z przywołanym wyżej art. 20 uwl właściciele lokali podejmują uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Ten sposób powołania wyklucza możliwość zawarcia umowy zlecenia. Nie wolno także zapominać, że na ogół są to osoby, które zarządzają własnym majątkiem (właściciele lokali), co z pewnością eliminuje wszelkie zlecenia zarządzania.

Umowa o pracę

Z treści ustawy o własności lokali wynika jasno, że relacja łącząca wspólnotę i członka zarządu będącego jednocześnie właścicielem lokalu w zarządzanym budynku nie jest także stosunkiem pracy. „Praca" zarządu polega na administrowaniu własnym majątkiem, a jej zakres i charakter określa ustawa o własności lokali. Z pewnością taka sytuacja nie wymaga prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nie podlega także kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Oznacza to także, że wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu nie jest opodatkowane według zasad właściwych dla przychodów ze stosunku pracy. Nie podlega także ubezpieczeniu społecznemu.

Członkowie zarządu nie zawierają zatem ze wspólnotą żadnej opisanej powyżej umowy cywilnoprawnej. Wykonują swoją funkcję w ramach typowego stosunku powołania na podstawie uchwały podjętej przez właścicieli lokali.

Zarząd właścicieli i niewłaścicieli

Przepisy ustawy określają funkcje zarządu. Jest to organ, który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej, składa w jej imieniu oświadczenia woli, wykonuje na podstawie pełnomocnictwa czynności przekraczające zwykły zarząd, a przede wszystkim reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Te zadania mogą wykonywać właściciele lokali lub osoby z zewnątrz.

Do zarządu może zostać powołany także licencjonowany zarządca. Warto pamiętać, że nawet tak zróżnicowany zarząd podlega takim samym zasadom rozliczania.

Właściciel lokalu

Do zarządu wchodzą najczęściej właściciele lokali znajdujących się w budynku wspólnoty, zarządzają więc własnym majątkiem. Ich pozycja prawna jako członków zarządu jest prosta do określenia - zostali powołani przez innych właścicieli do zarządzania wspólną nieruchomością. Jak wyżej wykazano, nie łączy ich ze wspólnotą umowa o dzieło lub zlecenie ani tym bardziej umowa o pracę. Ich wynagrodzenie przybiera formę gotówki (ryczałt lub zwrot kosztów) albo zwolnienia z opłat.

Niewłaściciel lokalu

Do zarządu mogą zostać powołane inne osoby, spoza grona właścicieli. Są to na ogół członkowie rodzin osób dysponujących lokalem w budynku. Za swoją pracę na rzecz wspólnoty osoby te otrzymują wynagrodzenie, często kalkulowane inaczej niż w przypadku właściciela lokalu. Właściciela można, w ramach wynagrodzenia, zwolnić z opłat czynszowych, niewłaściciel na ogół otrzymuje wynagrodzenie w gotówce. Dla rozliczeń podatkowych nie ma to jednak większego znaczenia.

Na ogół uważa się, że między takimi osobami a wspólnotą zostaje zawarta umowa zlecenia. Oznaczałoby to, że wynagrodzenie jest opodatkowane według zasad określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT [2].

Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%, z tym że oblicza się je od przychodu pomniejszego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6-9 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Warto jednak podkreślić, że ten sposób rozliczenia nie znajduje akceptacji organów podatkowych. W wielu sytuacjach rzeczywiście nie można go zastosować.

Licencjonowany zarządca

Jeżeli licencjonowany zarządca zostaje powołany do zarządu we „własnej" wspólnocie, jego pracę w zarządzie należy zaliczyć do tej samej kategorii, co w pozostałych wypadkach - jest to powołanie uchwałą. Wykonywanie czynności zarządczych na podstawie uchwały o wyborze zarządu jest czym innym niż wykonywanie tych samych czynności na podstawie umowy o powierzenie zarządu (art. 18 uwl) albo umowy o zarządzanie zawartej na podstawie i według zasad określonych w art. 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami [3].

Oznacza to, że licencjonowany zarządca i jednocześnie członek zarządu rozlicza się z urzędem skarbowym na zupełnie innych zasadach niż rozliczałby się jako przedsiębiorca. Jednak wykonywanie powierzonych uchwałą wspólnoty zadań przez członków zarządu nie jest działalnością gospodarczą..

Jeżeli więc licencjonowany zarządca zostanie powołany do zarządu - wynagrodzenie z tego tytułu, w postaci wypłaty gotówki, świadczeń rzeczowych, zwrotu kosztów czy zaniechania poboru wpłat z tytułu zaliczek, zawsze będzie opodatkowane w taki sam sposób jak wynagrodzenie innych osób w zarządzie.

Podstawa wypłaty wynagrodzenia

W myśl art. 28 uwl właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Jak zauważono wyżej, wynagrodzenie może mieć formę świadczenia pieniężnego, zwolnienia z opłat lub zwrotu poniesionych kosztów, np. rozmów telefonicznych, dojazdów, materiałów biurowych, które zostały poniesione z własnych środków przez członka zarządu.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 uwl ustalenie wynagrodzenia zarządu należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu i wymaga uchwały właścicieli lokali podjętej większością głosów. Zatem formalnoprawną podstawą wypłaty wynagrodzenia dla tych członków zarządu, którzy są właścicielami lokali, jest art. 28 w związku z art. 20 i 22 ust. 3 pkt 1 ustawy. Niepotrzebny jest tu żaden dodatkowy dokument ani umowa.

Jednak do zarządu mogą także wejść osoby z zewnątrz, a do nich nie ma zastosowania art. 28. W tym wypadku jedyną podstawą prawną wypłaty wynagrodzenia jest uchwała podjęta w trybie art. 22 ust. 3 pkt 1 uwl. W związku z tym, że te osoby zostały powołane do zarządu uchwałą, nie zawiera się z nimi osobnej umowy cywilnoprawnej.

Opodatkowanie wynagrodzenia zarządu

Najczęstszym błędem jest zaliczenie wynagrodzenia do źródła przychodów zwanego działalnością wykonywaną osobiście, określonego w art. 13 ustawy o PIT.

Obowiązki społeczne

W myśl przepisu art. 13 pkt 5 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób. Jednak biorąc pod uwagę dominujący w orzecznictwie pogląd, należy stwierdzić, że z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (zwłaszcza samorządu terytorialnego lub zawodowego) i jako reprezentant pewnej społeczności bierze udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności, przy czym tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych.

Natomiast za czynności obywatelskie uznaje się czynności służące zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych, np. służące doraźnej pomocy władzom i działające jako instytucje tymczasowe.

Pojęcie czynności społecznych i obywatelskich odnosi się wyłącznie do zadań publicznych i nie może obejmować funkcji związanych z zarządzaniem jednostką, która nie działa dla dobra ogółu społeczeństwa, nawet jeżeli są to czynności podejmowane społecznie, w tym rozumieniu, że są niezwiązane z zatrudnieniem lub gdy wynagrodzenie skalkulowane jest na poziomie uwzględniającym zwrot kosztów poniesionych na jego pozyskanie.

W związku z powyższym czynności członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być utożsamiane z wypełnianiem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Wobec tego nie można tu także zastosować zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, w myśl którego wolne są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Zarząd i rada nadzorcza

Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest również przychodem zdefiniowanym w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących oraz osób prawnych. Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, a wskazany przepis dotyczy członków zarządu osób prawnych.

Zlecenie

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą także zostać zaliczone do przychodów z umowy zlecenia. Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT chodzi tu o przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora, jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Przepis ten po pierwsze nie jest skierowany do samych właścicieli; po drugie, dotyczy podmiotów innych niż zarządca (administrator), ponieważ z samej treści przepisu wynika, że wszystkie trzy kategorie (właściciel, zarządca lub administrator) zostały zaliczone do zleceniodawców; a po trzecie - chodzi wyłącznie o nieruchomość, w której lokale są wynajmowane.

Inne źródło przychodu

Wobec niemożności przyporządkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez członków zarządu do nazwanej kategorii przychodów podatkowych należy je zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ustawy o PIT. Zalicza się do nich te przychody podatnika, których nie da się przyporządkować do katalogu przychodów nazwanych.

PIT-8C

Oznacza to, że wypłacając wynagrodzenie członkowi zarządu, wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych członkom jej zarządu. Kwoty wynagrodzeń wypłaconych członkowi zarządu w ciągu roku podatkowego wspólnota jest zobowiązana wykazać w informacji PIT-8C, którą w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego powinna przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Wynagrodzenie zaliczone do pozostałych źródeł przychodu nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, nie trzeba więc potrącać składek na ZUS. Zasada ta dotyczy każdej formy wynagrodzenia zarządu i każdego jego członka - właściciela lokalu i innych osób.

Koszty uzyskania przychodu

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (podatnik) wykazuje w zeznaniu rocznym kwoty wykazane w informacji PIT-8C - w wierszu przychody „z innych źródeł" - sumując z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym podlegającymi opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej.

W treści druku PIT-8C nie ma miejsca na wykazanie kosztów uzyskania przychodów, dlatego wspólnota, sporządzając ten dokument, nie uwzględniaw nim żadnych poniesionych przez zarząd kosztów. Jednak każdy podatnik osiągający dochody, które nie są opodatkowane w sposób zryczałtowany, może rozliczyć poniesione wydatki. Warunkiem odliczenia kosztów od osiągniętego wynagrodzenia (przychodu wykazanego w PIT-8C) jest ich udokumentowanie oraz wykazanie związku z osiągniętym przychodem.

Jeżeli członek zarządu ponosi koszty związane z pełnioną funkcją, np. wydatki na dojazdy, telefony, materiały biurowe, obsługę administracyjno-biurową, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (ale tylko wtedy, gdy nie są oddzielnie zwracane przez wspólnotę). W przypadku rozmów telefonicznych podstawą rozliczenia wydatku powinna być faktura za telefon oraz billing połączeń, na którym należałoby zaznaczyć rozmowy służbowe i ich wartość.

Jeżeli poniesione wydatki (mające związek z wykonywaną funkcją) będą równe przychodom, dochód członka zarządu wyniesie 0 złotych. Nadwyżka przychodów nad kosztami (dochód) jest doliczana do pozostałych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym i opodatkowana skalą podatkową. Podobne poglądy wyraziło kilka organów skarbowych [4].

Literatura

  1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (DzU nr 85, poz. 388, ze zm.).
  2. Ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. (DzU nr 14, poz. 176, ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 115, poz. 741, ze zm.).
  4. Opinie Urzędów i Izb Skarbowych: US w Chrzanowie z 18 czerwca 2007 r. (nr OR/415-16/07), US Łódź-Polesie z 8 lutego 2007 r. (US IB/415-8/07), IS w Łodzi z 11 maja 2007 r. (PB I-3/4117/IN-23/US/2007/AA), US Poznań-Jeżyce z 28 maja 2007 r. (SD/415-23/07).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja news Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wody Zmiany w opłacie stałej za pobór wody

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta....

Zmiany w opłacie stałej za pobór wód planowano wprowadzić w życie od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany miały dotyczyć sposobu naliczania opłaty. Data wprowadzenia zmodyfikowanych przepisów została jednak przesunięta. Nowe zasady będą obowiązywać dopiero od 2024 roku.

Aneta Mościcka Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Lokal niemieszkalny a ulga w PIT Lokal niemieszkalny a ulga w PIT

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe,...

Jeżeli mieszkanie spełnia definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu UWL i zgodnie z deklaracją podatnika zasadniczym celem zakupu było wykorzystywanie mieszkania na własne cele mieszkaniowe, podatnik ma prawo do zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe – orzekł WSA w Łodzi.

Redakcja news E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r. E-fakturowanie obowiązkowe od  stycznia 2023 r.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w  Polsce staje  się faktem. Zmiany dotykają także fakturowania w  ramach pakietu Slim VAT 2.

Aneta Mościcka Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Uznanie obiektu budowlanego za budynek Uznanie obiektu budowlanego za budynek

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach...

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia wymienione w tym przepisie kryteria bycia budynkiem, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu? Czy odszkodowanie to przychód z dzierżawy gruntu?

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia,...

Przychodem z tytułu dzierżawy gruntu może być nie tylko czynsz dzierżawny, ale wszystko to, co uzyskuje dzierżawca na podstawie umowy z tytułu dzierżawy. Zatem odszkodowanie uzyskane na mocy porozumienia, z uwagi na zwrot gruntu w stanie pogorszonym, bez zasiewów, stanowi przychód z tytułu umowy dzierżawy.

Anna Ruszczak news Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona Ulga podatkowa dla frankowiczów będzie przedłużona

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Rząd przedłuży zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym we frankach. Przewidywana data wejścia nowych przepisów to druga połowa lutego br.

Aneta Mościcka Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej Opodatkowanie VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji,...

Wysokość stawki podatkowej w przypadku cesji praw i obowiązków powinna być taka sama jak dla czynności finalnej, która niewątpliwie będzie dostawą towaru. W przypadku umowy deweloperskiej, jak i cesji, ma dojść do dostawy mieszkań. Nieuzasadnione jest zatem traktowanie jednej z czynności, jaka wystąpiła na drodze do tej dostawy, tj. cesji praw i obowiązków, jako usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Sabina Augustynowicz Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław kontra KIS Gmina Wrocław kontra KIS

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście...

Gmina Wrocław zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie traktowania przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kontekście podatku VAT. Od dawna toczyły się spory, czy w świetle Ordynacji podatkowej przekształcenie jest czy nie jest dostawą towarów. W wyroku C-604/19 TSUE uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty...

Redakcja news Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego Dobiega końca termin rozliczenia najmu prywatnego

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego i jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 28 lutego br. na złożenie zeznania PIT-28.

Anna Ruszczak Katastr(of)alny podatek

Katastr(of)alny podatek Katastr(of)alny podatek

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki....

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – pisał Benjamin Franklin w liście do Jean-Baptiste Leroy’a w 1789 roku. Kataster w Polsce wciąż jest niepewny. Odkrywamy jego tajniki i możliwe skutki. Jakie zamiary podatkowe w stosunku do właścicieli nieruchomości ma rząd, jak reaguje rynek i co na ten temat sądzą eksperci?

Eugenia Śleszyńska Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych?

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona”...

Podmiot zatrudniający to pracodawca albo też zleceniodawca w stosunku do „osób zatrudnionych” w formie umowy zlecenia, objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Według ustawy, „osoba zatrudniona” musi być objęta ustawą i musi być uczestnikiem PPK, o ile ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 55 lat – w zasadzie, ponieważ ustawa zawiera wyjątki. W tym celu podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, o której mowa w ustawie.

Redakcja news Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami Pod jednym dachem, ale z oddzielnymi kontami

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Wspólne mieszkanie w związku – tak, ale finanse prowadzone oddzielnie.

Redakcja news Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF Samorządy zwolnione z VAT przy wynajmie nieruchomości – trwają prace w MF

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z płacenia podatku VAT w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez samorządy.

Redakcja news Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Anna Ruszczak news Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości przy remoncie

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od jej zakupu, właściciel ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Jak tego uniknąć?

Redakcja news Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Redakcja news FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Redakcja news Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Aneta Mościcka Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności...

Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim w przypadku, gdy dochodzi do rzeczywistego wykonywania w budynku, na gruncie lub ich części zorganizowanej działalności zarobkowej przez przedsiębiorcę, a także w przypadku podejmowania przez takiego przedsiębiorcę na nieruchomości czynności przygotowawczych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Natomiast przez „wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej” należy rozumieć nieruchomość, w której...

Redakcja news Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku Nieodpłatne użyczenie mieszkania może powodować konieczność zapłaty podatku

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Do Polski nadal przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wielu Polaków udostępnia nieodpłatnie swoje nieruchomości.

Redakcja Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Redakcja news Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia? Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, właściciel jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, tzw. podatku od wzbogacenia.

Wybrane dla Ciebie

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania » Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych przyspieszy i zmniejszy koszt pracy księgowych oraz zarządzania »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa » Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.