administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Wynagrodzenie członka zarządu

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać jego dochody.

Zobacz także

Redakcja news Dodatkowy podatek dla flipperów?

Dodatkowy podatek dla flipperów? Dodatkowy podatek dla flipperów?

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Pod koniec marca 2024 posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu projekt ustawy antyflipperskiej. Celem jest ograniczenie spekulacji mieszkaniami.

Redakcja news Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym Skarbówka przygląda się transakcjom mieszkaniowym

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej...

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują kontrole wobec osób fizycznych, które zakupiły nieruchomość. Powód? Weryfikacja, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej wartości lokali.

Aneta Mościcka Podatek od nieruchomości dla nowo powstałych budynków

Podatek od nieruchomości dla nowo powstałych budynków Podatek od nieruchomości dla nowo powstałych budynków

Dla powstania obowiązku podatkowego w przypadku budowli nowo powstałych istotne jest zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budowli przed ostatecznym wykończeniem. Jeżeli podatnik nie dokonuje...

Dla powstania obowiązku podatkowego w przypadku budowli nowo powstałych istotne jest zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budowli przed ostatecznym wykończeniem. Jeżeli podatnik nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od istniejącej budowli, to zgodnie z art. 4 ust. 5 UPOL podstawę opodatkowania powinna stanowić wartość rynkowa takiej budowli – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Skład zarządu

Punktem wyjścia do rozważań dotyczących opodatkowania wynagrodzenia zarządu wspólnoty są przepisy ustawy o własności lokali [1]. Przepis art. 20 uwl nakłada na tzw. duże wspólnoty obowiązek podjęcia uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych istotne są dwie kwestie wynikające z art. 20: 

  1. do zarządu wchodzi się na podstawie uchwały, będącej specyficzną formą powołania do organu zarządzającego,
  2. do zarządu mogą zostać powołani współwłaściciele budynku lub osoby spoza tego kręgu.

Wynagrodzenie

Zarząd na ogół otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jest to zwykle ryczałtowe wynagrodzenie pieniężne. Możliwe (i często stosowane) są także inne formy wynagrodzenia, takie jak zwrot poniesionych kosztów albo zwolnienie z całości lub części opłat. Niezależnie od formy wynagrodzenia każde przysporzenie ekonomiczne należy oceniać w taki sam sposób. O skutkach podatkowych otrzymywanego wynagrodzenia - w dalszej części artykułu.

Powołanie czy umowa

Wspólnoty często błędnie oceniają relacje łączące je z członkami zarządu, zaliczając je do umowy o dzieło, zlecenia lub umowy o pracę.. Tymczasem tego typu umowy wspólnota może zawierać wyłącznie z osobami wykonującymi prace na rzecz wspólnoty, takie jak: sprzątanie, nadzór techniczny i konserwacja, opieka nad terenem zielonym lub prowadzenie księgowości.

Umowa o dzieło

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego podpisując umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest typową umową rezultatu, co oznacza, że strony określają ten rezultat jako pewną skończoną postać, efekt.

Cechą charakterystyczną umów rezultatu jest skuteczne wykonanie pewnej określonej pracy lub rzeczy. Dlatego można zawrzeć umowę o dzieło w przypadku jednorazowego zlecenia, ale nie jest możliwe zawarcie takiej umowy na stałe. Przykładowo można zawrzeć umowę o dzieło dotyczącą posprzątania terenu wokół budynku po zakończeniu ocieplania elewacji.

W przypadku zawarcia stałej umowy chodzi raczej o umowę starannego, powtarzalnego działania. Jeżeli z umowy wynika, że przyjmujący zamówienie nie zobowiązał się do osiągnięcia oznaczonego konkretnego rezultatu, a jedynie do starannego wykonania określonych czynności w celu osiągnięcia tego rezultatu (np. do wykonywania stałych usług księgowych lub sprzątania klatki schodowej raz w tygodniu), umowy takiej nie można uznać za umowę o dzieło.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania dzieła może być określone ryczałtowo lub kosztorysowo, natomiast określenie go poprzez ustalenie stawki za godzinę pracy może spowodować uznanie tej umowy raczej za zlecenie. W niektórych wypadkach dopuszcza się jednak wynagrodzenie ustalane w zależności od liczby godzin.

Ponieważ wykonywanie funkcji zarządczych jest stałym i powtarzalnym działaniem, czynności wykonywane przez członków zarządu nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło.

Umowa zlecenia

Jest to umowa starannego działania, której przedmiotem jest świadczenie usług. Jej cechą charakterystyczną jest równowaga stron, inaczej niż w stosunku pracy, w którym występuje element podporządkowania. W umowie zlecenia określa się rodzaj i zakres usług, częstotliwość ich wykonywania, wynagrodzenie oraz ewentualne okresy, w których umowa nie będzie wykonywana (dni wolne od pracy).

Czynności wykonywane w ramach zlecenia bardzo przypominają prace zarządu, jednak niedopuszczalne jest zawieranie umowy zlecenia z członkami zarządu. Zgodnie z przywołanym wyżej art. 20 uwl właściciele lokali podejmują uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Ten sposób powołania wyklucza możliwość zawarcia umowy zlecenia. Nie wolno także zapominać, że na ogół są to osoby, które zarządzają własnym majątkiem (właściciele lokali), co z pewnością eliminuje wszelkie zlecenia zarządzania.

Umowa o pracę

Z treści ustawy o własności lokali wynika jasno, że relacja łącząca wspólnotę i członka zarządu będącego jednocześnie właścicielem lokalu w zarządzanym budynku nie jest także stosunkiem pracy. „Praca" zarządu polega na administrowaniu własnym majątkiem, a jej zakres i charakter określa ustawa o własności lokali. Z pewnością taka sytuacja nie wymaga prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nie podlega także kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Oznacza to także, że wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu nie jest opodatkowane według zasad właściwych dla przychodów ze stosunku pracy. Nie podlega także ubezpieczeniu społecznemu.

Członkowie zarządu nie zawierają zatem ze wspólnotą żadnej opisanej powyżej umowy cywilnoprawnej. Wykonują swoją funkcję w ramach typowego stosunku powołania na podstawie uchwały podjętej przez właścicieli lokali.

Zarząd właścicieli i niewłaścicieli

Przepisy ustawy określają funkcje zarządu. Jest to organ, który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej, składa w jej imieniu oświadczenia woli, wykonuje na podstawie pełnomocnictwa czynności przekraczające zwykły zarząd, a przede wszystkim reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Te zadania mogą wykonywać właściciele lokali lub osoby z zewnątrz.

Do zarządu może zostać powołany także licencjonowany zarządca. Warto pamiętać, że nawet tak zróżnicowany zarząd podlega takim samym zasadom rozliczania.

Właściciel lokalu

Do zarządu wchodzą najczęściej właściciele lokali znajdujących się w budynku wspólnoty, zarządzają więc własnym majątkiem. Ich pozycja prawna jako członków zarządu jest prosta do określenia - zostali powołani przez innych właścicieli do zarządzania wspólną nieruchomością. Jak wyżej wykazano, nie łączy ich ze wspólnotą umowa o dzieło lub zlecenie ani tym bardziej umowa o pracę. Ich wynagrodzenie przybiera formę gotówki (ryczałt lub zwrot kosztów) albo zwolnienia z opłat.

Niewłaściciel lokalu

Do zarządu mogą zostać powołane inne osoby, spoza grona właścicieli. Są to na ogół członkowie rodzin osób dysponujących lokalem w budynku. Za swoją pracę na rzecz wspólnoty osoby te otrzymują wynagrodzenie, często kalkulowane inaczej niż w przypadku właściciela lokalu. Właściciela można, w ramach wynagrodzenia, zwolnić z opłat czynszowych, niewłaściciel na ogół otrzymuje wynagrodzenie w gotówce. Dla rozliczeń podatkowych nie ma to jednak większego znaczenia.

Na ogół uważa się, że między takimi osobami a wspólnotą zostaje zawarta umowa zlecenia. Oznaczałoby to, że wynagrodzenie jest opodatkowane według zasad określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT [2].

Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%, z tym że oblicza się je od przychodu pomniejszego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6-9 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Warto jednak podkreślić, że ten sposób rozliczenia nie znajduje akceptacji organów podatkowych. W wielu sytuacjach rzeczywiście nie można go zastosować.

Licencjonowany zarządca

Jeżeli licencjonowany zarządca zostaje powołany do zarządu we „własnej" wspólnocie, jego pracę w zarządzie należy zaliczyć do tej samej kategorii, co w pozostałych wypadkach - jest to powołanie uchwałą. Wykonywanie czynności zarządczych na podstawie uchwały o wyborze zarządu jest czym innym niż wykonywanie tych samych czynności na podstawie umowy o powierzenie zarządu (art. 18 uwl) albo umowy o zarządzanie zawartej na podstawie i według zasad określonych w art. 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami [3].

Oznacza to, że licencjonowany zarządca i jednocześnie członek zarządu rozlicza się z urzędem skarbowym na zupełnie innych zasadach niż rozliczałby się jako przedsiębiorca. Jednak wykonywanie powierzonych uchwałą wspólnoty zadań przez członków zarządu nie jest działalnością gospodarczą..

Jeżeli więc licencjonowany zarządca zostanie powołany do zarządu - wynagrodzenie z tego tytułu, w postaci wypłaty gotówki, świadczeń rzeczowych, zwrotu kosztów czy zaniechania poboru wpłat z tytułu zaliczek, zawsze będzie opodatkowane w taki sam sposób jak wynagrodzenie innych osób w zarządzie.

Podstawa wypłaty wynagrodzenia

W myśl art. 28 uwl właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Jak zauważono wyżej, wynagrodzenie może mieć formę świadczenia pieniężnego, zwolnienia z opłat lub zwrotu poniesionych kosztów, np. rozmów telefonicznych, dojazdów, materiałów biurowych, które zostały poniesione z własnych środków przez członka zarządu.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 uwl ustalenie wynagrodzenia zarządu należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu i wymaga uchwały właścicieli lokali podjętej większością głosów. Zatem formalnoprawną podstawą wypłaty wynagrodzenia dla tych członków zarządu, którzy są właścicielami lokali, jest art. 28 w związku z art. 20 i 22 ust. 3 pkt 1 ustawy. Niepotrzebny jest tu żaden dodatkowy dokument ani umowa.

Jednak do zarządu mogą także wejść osoby z zewnątrz, a do nich nie ma zastosowania art. 28. W tym wypadku jedyną podstawą prawną wypłaty wynagrodzenia jest uchwała podjęta w trybie art. 22 ust. 3 pkt 1 uwl. W związku z tym, że te osoby zostały powołane do zarządu uchwałą, nie zawiera się z nimi osobnej umowy cywilnoprawnej.

Opodatkowanie wynagrodzenia zarządu

Najczęstszym błędem jest zaliczenie wynagrodzenia do źródła przychodów zwanego działalnością wykonywaną osobiście, określonego w art. 13 ustawy o PIT.

Obowiązki społeczne

W myśl przepisu art. 13 pkt 5 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób. Jednak biorąc pod uwagę dominujący w orzecznictwie pogląd, należy stwierdzić, że z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (zwłaszcza samorządu terytorialnego lub zawodowego) i jako reprezentant pewnej społeczności bierze udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności, przy czym tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych.

Natomiast za czynności obywatelskie uznaje się czynności służące zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych, np. służące doraźnej pomocy władzom i działające jako instytucje tymczasowe.

Pojęcie czynności społecznych i obywatelskich odnosi się wyłącznie do zadań publicznych i nie może obejmować funkcji związanych z zarządzaniem jednostką, która nie działa dla dobra ogółu społeczeństwa, nawet jeżeli są to czynności podejmowane społecznie, w tym rozumieniu, że są niezwiązane z zatrudnieniem lub gdy wynagrodzenie skalkulowane jest na poziomie uwzględniającym zwrot kosztów poniesionych na jego pozyskanie.

W związku z powyższym czynności członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być utożsamiane z wypełnianiem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Wobec tego nie można tu także zastosować zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, w myśl którego wolne są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Zarząd i rada nadzorcza

Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest również przychodem zdefiniowanym w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących oraz osób prawnych. Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, a wskazany przepis dotyczy członków zarządu osób prawnych.

Zlecenie

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą także zostać zaliczone do przychodów z umowy zlecenia. Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT chodzi tu o przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora, jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Przepis ten po pierwsze nie jest skierowany do samych właścicieli; po drugie, dotyczy podmiotów innych niż zarządca (administrator), ponieważ z samej treści przepisu wynika, że wszystkie trzy kategorie (właściciel, zarządca lub administrator) zostały zaliczone do zleceniodawców; a po trzecie - chodzi wyłącznie o nieruchomość, w której lokale są wynajmowane.

Inne źródło przychodu

Wobec niemożności przyporządkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez członków zarządu do nazwanej kategorii przychodów podatkowych należy je zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ustawy o PIT. Zalicza się do nich te przychody podatnika, których nie da się przyporządkować do katalogu przychodów nazwanych.

PIT-8C

Oznacza to, że wypłacając wynagrodzenie członkowi zarządu, wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych członkom jej zarządu. Kwoty wynagrodzeń wypłaconych członkowi zarządu w ciągu roku podatkowego wspólnota jest zobowiązana wykazać w informacji PIT-8C, którą w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego powinna przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Wynagrodzenie zaliczone do pozostałych źródeł przychodu nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, nie trzeba więc potrącać składek na ZUS. Zasada ta dotyczy każdej formy wynagrodzenia zarządu i każdego jego członka - właściciela lokalu i innych osób.

Koszty uzyskania przychodu

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (podatnik) wykazuje w zeznaniu rocznym kwoty wykazane w informacji PIT-8C - w wierszu przychody „z innych źródeł" - sumując z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym podlegającymi opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej.

W treści druku PIT-8C nie ma miejsca na wykazanie kosztów uzyskania przychodów, dlatego wspólnota, sporządzając ten dokument, nie uwzględniaw nim żadnych poniesionych przez zarząd kosztów. Jednak każdy podatnik osiągający dochody, które nie są opodatkowane w sposób zryczałtowany, może rozliczyć poniesione wydatki. Warunkiem odliczenia kosztów od osiągniętego wynagrodzenia (przychodu wykazanego w PIT-8C) jest ich udokumentowanie oraz wykazanie związku z osiągniętym przychodem.

Jeżeli członek zarządu ponosi koszty związane z pełnioną funkcją, np. wydatki na dojazdy, telefony, materiały biurowe, obsługę administracyjno-biurową, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (ale tylko wtedy, gdy nie są oddzielnie zwracane przez wspólnotę). W przypadku rozmów telefonicznych podstawą rozliczenia wydatku powinna być faktura za telefon oraz billing połączeń, na którym należałoby zaznaczyć rozmowy służbowe i ich wartość.

Jeżeli poniesione wydatki (mające związek z wykonywaną funkcją) będą równe przychodom, dochód członka zarządu wyniesie 0 złotych. Nadwyżka przychodów nad kosztami (dochód) jest doliczana do pozostałych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym i opodatkowana skalą podatkową. Podobne poglądy wyraziło kilka organów skarbowych [4].

Literatura

  1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (DzU nr 85, poz. 388, ze zm.).
  2. Ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. (DzU nr 14, poz. 176, ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 115, poz. 741, ze zm.).
  4. Opinie Urzędów i Izb Skarbowych: US w Chrzanowie z 18 czerwca 2007 r. (nr OR/415-16/07), US Łódź-Polesie z 8 lutego 2007 r. (US IB/415-8/07), IS w Łodzi z 11 maja 2007 r. (PB I-3/4117/IN-23/US/2007/AA), US Poznań-Jeżyce z 28 maja 2007 r. (SD/415-23/07).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Michał Kozak, IRKOM Rozliczanie kosztów ciepła

Rozliczanie kosztów ciepła Rozliczanie kosztów ciepła

Jak należy rozumieć i gdzie szukać aktualnych przepisów prawa, wyjaśniających sformułowanie: „jeżeli węzeł ciepłowniczy spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

Jak należy rozumieć i gdzie szukać aktualnych przepisów prawa, wyjaśniających sformułowanie: „jeżeli węzeł ciepłowniczy spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT), można montować ciepłomierze lokalowe lub podzielniki kosztów ogrzewania i odpowiednio według tych urządzeń rozliczać koszty ogrzewania”? – pyta Czytelnik.

Jacek Frydryszak Rozliczenie ciepła po nowemu

Rozliczenie ciepła po nowemu Rozliczenie ciepła po nowemu

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia...

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zmuszają właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych do opracowania do dnia 23 grudnia 2022 roku nowych regulaminów rozliczania ciepła. Analiza wskazanych przepisów, niestety po raz kolejny, dowodzi, że ich autorzy mają ograniczoną wiedzę zarówno w zakresie zagadnień technicznych, jak i w zakresie praktyki prowadzenia tego typu rozliczeń. Rozliczanie ciepła w budynkach wielolokalowych...

Redakcja news Więcej czasu na rozliczenie CIT

Więcej czasu na rozliczenie CIT Więcej czasu na rozliczenie CIT

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego...

Do końca czerwca br. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. – przypomina w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wydłużony termin odnosi się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Redakcja news Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Anna Ruszczak news Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami Obowiązek e-faktur zbliża się wielkimi krokami

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Krajowy Systemie e-Faktur (KSeF) ma wejść w życie w drugim kwartale 2023 r. Będzie on obowiązywał wszystkich podatników VAT z siedzibą na terytorium RP.

Aneta Mościcka Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności Podatnik podatku od nieruchomości a posiadanie służebności

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta...

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa, bądź też posiada nieruchomość na podstawie innego tytułu prawnego jako posiadacz zależny. Jeżeli natomiast zawarta umowa wskazuje na to, że nie przeniesiono na taki podmiot posiadania, lecz ma on jedynie prawo korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, to nie będzie mógł być uznany za podatnika tego podatku.

Anna Ruszczak news Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

Ustawa suszowa bez podatku od betonozy Ustawa suszowa bez podatku od betonozy

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

W ustawie suszowej planowano podatek od betonozy. Miał być jedną z opłat w ramach tzw. kosztów środowiskowych, czyli strat poniesionych w środowisku w wyniku inwestycji.

Redakcja AiMN Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Podatek dochodowy a lokale użytkowe Podatek dochodowy a lokale użytkowe

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Zarządzam duża wspólnotą mieszkaniową, w tym kilkoma lokalami użytkowymi. Czy należy opłacać podatek dochodowy od przychodów z tych ostatnich? – pyta Czytelnik.

Anna Ruszczak news Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które...

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom. Według interpretacji podatkowej prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Aneta Mościcka Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią Skutki podatkowe podpisania umowy najmu z osobą trzecią

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik,...

Przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu najmu są nie tylko otrzymane, ale również pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Oznacza to, że przychód osiągnie zarówno podatnik, który pobrał pieniądze osobiście lub poprzez osobę trzecią działającą w jego imieniu, jak i ten, któremu pieniądze pozostawione były do dyspozycji. Dopuszczalne jest zawarcie przez współwłaściciela korzystającego z nieruchomości umowy najmu z osobą trzecią, jednak skutki takiej umowy ograniczają...

Aneta Mościcka Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Zasady naliczania opłaty adiacenckiej Zasady naliczania opłaty adiacenckiej

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres...

Przesłankami, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było naliczenie opłaty adiacenckiej są: dokonanie – na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa – podziału nieruchomości; wzrost wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału; wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale...

Aneta Mościcka Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót....

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest uzależnione od zakończenia prac związanych ze wznoszeniem budynku lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Anna Ruszczak news Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT – wyrok NSA

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Redakcja news Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości Niezgodność danych w ewidencji gruntów i budynków a podatek od nieruchomości

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym nieruchomości staje się coraz powszechniejszym problemem dla podatników podatku od nieruchomości.

Aneta Mościcka Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a zwolnienie z PIT

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków...

Podatnik, który przeznaczył pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z PIT wydatków na cele mieszkaniowe. Prawo to przysługuje wyłącznie, gdy spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na nabycie innej nieruchomości, służącej zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Spłata kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość nie jest celem mieszkaniowym – orzekł WSA w Łodzi.

Anna Ruszczak Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie....

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania rozpoczyna postępowanie i samo w sobie nie wywołuje skutku prawnego automatycznie. Organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu lub odmowie. Jeśli na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu osiemnastu spraw spółki.

Anna Ruszczak news Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani Ukraińcy pracujący w Polsce mogą być podwójnie opodatkowani

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu...

Obywatele Ukrainy, którzy pracują w Polsce, ale są ukraińskimi rezydentami podatkowymi, zatrudnionymi na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, powinni rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu 183 dni pobytu w naszym kraju. Niestety grozi im podwójne opodatkowanie.

Aneta Mościcka Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera Opodatkowanie PIT odsetek od środków na rachunkach powierniczych dewelopera

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z...

Skoro mieszkaniowy rachunek powierniczy posiada również cechy rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, to odsetki od środków na nim zgromadzonych stanowią przychód z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT? Czy wydatki na zakup działki rolnej uprawniają do ulgi mieszkaniowej w PIT?

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej,...

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT należy uznać także te przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej, w skład której oprócz budynku mieszkalnego wchodzi również budynek gospodarczy. Ustawodawca za wydatki na cele mieszkaniowe uważa także te poniesione na nabycie gruntu, związanego z budynkiem mieszkaniowym. W omawianej sprawie budynek inwentarski i dom – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

dr Kazimierz Dudziński Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej? Czy można wrócić do rozliczania kosztów ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności,...

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na montaż podzielników i usług rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, może przeprowadzić analizę opłacalności i wykonalności, a w przypadku, gdyby okazało się, że montaż ww. urządzeń jest nieopłacalny, podjąć decyzję o rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania według powierzchni użytkowej?

Redakcja news Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach Wzrośnie podatek od nieruchomości w miastach

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

W wielu polskich miastach od przyszłego roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Podwyżki mają wynieść dziesięć i więcej procent.

Anna Ruszczak news Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd? Jakie zmiany w podatku Belki planuje rząd?

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków...

Rząd planuje zmiany w tzw. podatku Belki – podatku od nominalnych zysków kapitałowych, jednak nie należy spodziewać się jego likwidacji. W obliczu wysokiej inflacji realna wartość oszczędności Polaków maleje, a część z nich musi sięgać do rezerw, by zaspokoić bieżące potrzeby. Lokaty, nawet te z najwyższym oprocentowaniem, nie rekompensują tego choćby w połowie.

Redakcja news Zmiany w opodatkowaniu najmu

Zmiany w opodatkowaniu najmu Zmiany w opodatkowaniu najmu

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany będzie jedyną formą opodatkowania wynajmu mieszkań przez właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.