administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Wynagrodzenie członka zarządu

Wspólnota, mając obowiązek powołania zarządu, dysponuje kilkoma możliwościami zatrudnienia jego członków i wynagrodzenia ich pracy. W artykule podano, jaką umowę może zawrzeć członek zarządu i jak rozliczać jego dochody.

Zobacz także

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – zagrożenie czy szansa?

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest...

Przepisy dotyczące obowiązków nałożonych na przedsiębiorców są dość dynamiczne, a nam nie pozostaje nic innego, jak się do nich dostosować. Jedną z innowacji, o jakiej możemy usłyszeć coraz częściej, jest Krajowy System e-Faktur. Czym właściwie jest i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Anna Ruszczak news Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom

Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom Podatek od nieruchomości odzyskany dzięki satelitom

Przy pomocy zdjęć satelitarnych można w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Pozwalają w pełni zobaczyć obiekty, od których...

Przy pomocy zdjęć satelitarnych można w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Pozwalają w pełni zobaczyć obiekty, od których podatek powinien być odprowadzony.

Redakcja news Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej Szkolenie: Podatki i składki 2023 - w warunkach wspólnoty mieszkaniowej

Jak dokumentować operacje gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej? Podczas szkolenia Eugenia Śleszyńska omówi najważniejsze aspekty...

Jak dokumentować operacje gospodarcze wspólnoty mieszkaniowej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe i prowadzenie ewidencji podatkowej? Podczas szkolenia Eugenia Śleszyńska omówi najważniejsze aspekty dotyczące podatków i składek obowiązujących wspólnoty mieszkaniowe w 2023 roku.

Skład zarządu

Punktem wyjścia do rozważań dotyczących opodatkowania wynagrodzenia zarządu wspólnoty są przepisy ustawy o własności lokali [1]. Przepis art. 20 uwl nakłada na tzw. duże wspólnoty obowiązek podjęcia uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych istotne są dwie kwestie wynikające z art. 20: 

  1. do zarządu wchodzi się na podstawie uchwały, będącej specyficzną formą powołania do organu zarządzającego,
  2. do zarządu mogą zostać powołani współwłaściciele budynku lub osoby spoza tego kręgu.

Wynagrodzenie

Zarząd na ogół otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jest to zwykle ryczałtowe wynagrodzenie pieniężne. Możliwe (i często stosowane) są także inne formy wynagrodzenia, takie jak zwrot poniesionych kosztów albo zwolnienie z całości lub części opłat. Niezależnie od formy wynagrodzenia każde przysporzenie ekonomiczne należy oceniać w taki sam sposób. O skutkach podatkowych otrzymywanego wynagrodzenia - w dalszej części artykułu.

Powołanie czy umowa

Wspólnoty często błędnie oceniają relacje łączące je z członkami zarządu, zaliczając je do umowy o dzieło, zlecenia lub umowy o pracę.. Tymczasem tego typu umowy wspólnota może zawierać wyłącznie z osobami wykonującymi prace na rzecz wspólnoty, takie jak: sprzątanie, nadzór techniczny i konserwacja, opieka nad terenem zielonym lub prowadzenie księgowości.

Umowa o dzieło

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego podpisując umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest typową umową rezultatu, co oznacza, że strony określają ten rezultat jako pewną skończoną postać, efekt.

Cechą charakterystyczną umów rezultatu jest skuteczne wykonanie pewnej określonej pracy lub rzeczy. Dlatego można zawrzeć umowę o dzieło w przypadku jednorazowego zlecenia, ale nie jest możliwe zawarcie takiej umowy na stałe. Przykładowo można zawrzeć umowę o dzieło dotyczącą posprzątania terenu wokół budynku po zakończeniu ocieplania elewacji.

W przypadku zawarcia stałej umowy chodzi raczej o umowę starannego, powtarzalnego działania. Jeżeli z umowy wynika, że przyjmujący zamówienie nie zobowiązał się do osiągnięcia oznaczonego konkretnego rezultatu, a jedynie do starannego wykonania określonych czynności w celu osiągnięcia tego rezultatu (np. do wykonywania stałych usług księgowych lub sprzątania klatki schodowej raz w tygodniu), umowy takiej nie można uznać za umowę o dzieło.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania dzieła może być określone ryczałtowo lub kosztorysowo, natomiast określenie go poprzez ustalenie stawki za godzinę pracy może spowodować uznanie tej umowy raczej za zlecenie. W niektórych wypadkach dopuszcza się jednak wynagrodzenie ustalane w zależności od liczby godzin.

Ponieważ wykonywanie funkcji zarządczych jest stałym i powtarzalnym działaniem, czynności wykonywane przez członków zarządu nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło.

Umowa zlecenia

Jest to umowa starannego działania, której przedmiotem jest świadczenie usług. Jej cechą charakterystyczną jest równowaga stron, inaczej niż w stosunku pracy, w którym występuje element podporządkowania. W umowie zlecenia określa się rodzaj i zakres usług, częstotliwość ich wykonywania, wynagrodzenie oraz ewentualne okresy, w których umowa nie będzie wykonywana (dni wolne od pracy).

Czynności wykonywane w ramach zlecenia bardzo przypominają prace zarządu, jednak niedopuszczalne jest zawieranie umowy zlecenia z członkami zarządu. Zgodnie z przywołanym wyżej art. 20 uwl właściciele lokali podejmują uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Ten sposób powołania wyklucza możliwość zawarcia umowy zlecenia. Nie wolno także zapominać, że na ogół są to osoby, które zarządzają własnym majątkiem (właściciele lokali), co z pewnością eliminuje wszelkie zlecenia zarządzania.

Umowa o pracę

Z treści ustawy o własności lokali wynika jasno, że relacja łącząca wspólnotę i członka zarządu będącego jednocześnie właścicielem lokalu w zarządzanym budynku nie jest także stosunkiem pracy. „Praca" zarządu polega na administrowaniu własnym majątkiem, a jej zakres i charakter określa ustawa o własności lokali. Z pewnością taka sytuacja nie wymaga prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nie podlega także kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Oznacza to także, że wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu nie jest opodatkowane według zasad właściwych dla przychodów ze stosunku pracy. Nie podlega także ubezpieczeniu społecznemu.

Członkowie zarządu nie zawierają zatem ze wspólnotą żadnej opisanej powyżej umowy cywilnoprawnej. Wykonują swoją funkcję w ramach typowego stosunku powołania na podstawie uchwały podjętej przez właścicieli lokali.

Zarząd właścicieli i niewłaścicieli

Przepisy ustawy określają funkcje zarządu. Jest to organ, który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej, składa w jej imieniu oświadczenia woli, wykonuje na podstawie pełnomocnictwa czynności przekraczające zwykły zarząd, a przede wszystkim reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Te zadania mogą wykonywać właściciele lokali lub osoby z zewnątrz.

Do zarządu może zostać powołany także licencjonowany zarządca. Warto pamiętać, że nawet tak zróżnicowany zarząd podlega takim samym zasadom rozliczania.

Właściciel lokalu

Do zarządu wchodzą najczęściej właściciele lokali znajdujących się w budynku wspólnoty, zarządzają więc własnym majątkiem. Ich pozycja prawna jako członków zarządu jest prosta do określenia - zostali powołani przez innych właścicieli do zarządzania wspólną nieruchomością. Jak wyżej wykazano, nie łączy ich ze wspólnotą umowa o dzieło lub zlecenie ani tym bardziej umowa o pracę. Ich wynagrodzenie przybiera formę gotówki (ryczałt lub zwrot kosztów) albo zwolnienia z opłat.

Niewłaściciel lokalu

Do zarządu mogą zostać powołane inne osoby, spoza grona właścicieli. Są to na ogół członkowie rodzin osób dysponujących lokalem w budynku. Za swoją pracę na rzecz wspólnoty osoby te otrzymują wynagrodzenie, często kalkulowane inaczej niż w przypadku właściciela lokalu. Właściciela można, w ramach wynagrodzenia, zwolnić z opłat czynszowych, niewłaściciel na ogół otrzymuje wynagrodzenie w gotówce. Dla rozliczeń podatkowych nie ma to jednak większego znaczenia.

Na ogół uważa się, że między takimi osobami a wspólnotą zostaje zawarta umowa zlecenia. Oznaczałoby to, że wynagrodzenie jest opodatkowane według zasad określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT [2].

Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%, z tym że oblicza się je od przychodu pomniejszego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6-9 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20. następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Warto jednak podkreślić, że ten sposób rozliczenia nie znajduje akceptacji organów podatkowych. W wielu sytuacjach rzeczywiście nie można go zastosować.

Licencjonowany zarządca

Jeżeli licencjonowany zarządca zostaje powołany do zarządu we „własnej" wspólnocie, jego pracę w zarządzie należy zaliczyć do tej samej kategorii, co w pozostałych wypadkach - jest to powołanie uchwałą. Wykonywanie czynności zarządczych na podstawie uchwały o wyborze zarządu jest czym innym niż wykonywanie tych samych czynności na podstawie umowy o powierzenie zarządu (art. 18 uwl) albo umowy o zarządzanie zawartej na podstawie i według zasad określonych w art. 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami [3].

Oznacza to, że licencjonowany zarządca i jednocześnie członek zarządu rozlicza się z urzędem skarbowym na zupełnie innych zasadach niż rozliczałby się jako przedsiębiorca. Jednak wykonywanie powierzonych uchwałą wspólnoty zadań przez członków zarządu nie jest działalnością gospodarczą..

Jeżeli więc licencjonowany zarządca zostanie powołany do zarządu - wynagrodzenie z tego tytułu, w postaci wypłaty gotówki, świadczeń rzeczowych, zwrotu kosztów czy zaniechania poboru wpłat z tytułu zaliczek, zawsze będzie opodatkowane w taki sam sposób jak wynagrodzenie innych osób w zarządzie.

Podstawa wypłaty wynagrodzenia

W myśl art. 28 uwl właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Jak zauważono wyżej, wynagrodzenie może mieć formę świadczenia pieniężnego, zwolnienia z opłat lub zwrotu poniesionych kosztów, np. rozmów telefonicznych, dojazdów, materiałów biurowych, które zostały poniesione z własnych środków przez członka zarządu.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 uwl ustalenie wynagrodzenia zarządu należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu i wymaga uchwały właścicieli lokali podjętej większością głosów. Zatem formalnoprawną podstawą wypłaty wynagrodzenia dla tych członków zarządu, którzy są właścicielami lokali, jest art. 28 w związku z art. 20 i 22 ust. 3 pkt 1 ustawy. Niepotrzebny jest tu żaden dodatkowy dokument ani umowa.

Jednak do zarządu mogą także wejść osoby z zewnątrz, a do nich nie ma zastosowania art. 28. W tym wypadku jedyną podstawą prawną wypłaty wynagrodzenia jest uchwała podjęta w trybie art. 22 ust. 3 pkt 1 uwl. W związku z tym, że te osoby zostały powołane do zarządu uchwałą, nie zawiera się z nimi osobnej umowy cywilnoprawnej.

Opodatkowanie wynagrodzenia zarządu

Najczęstszym błędem jest zaliczenie wynagrodzenia do źródła przychodów zwanego działalnością wykonywaną osobiście, określonego w art. 13 ustawy o PIT.

Obowiązki społeczne

W myśl przepisu art. 13 pkt 5 ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób. Jednak biorąc pod uwagę dominujący w orzecznictwie pogląd, należy stwierdzić, że z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (zwłaszcza samorządu terytorialnego lub zawodowego) i jako reprezentant pewnej społeczności bierze udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności, przy czym tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych.

Natomiast za czynności obywatelskie uznaje się czynności służące zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych, np. służące doraźnej pomocy władzom i działające jako instytucje tymczasowe.

Pojęcie czynności społecznych i obywatelskich odnosi się wyłącznie do zadań publicznych i nie może obejmować funkcji związanych z zarządzaniem jednostką, która nie działa dla dobra ogółu społeczeństwa, nawet jeżeli są to czynności podejmowane społecznie, w tym rozumieniu, że są niezwiązane z zatrudnieniem lub gdy wynagrodzenie skalkulowane jest na poziomie uwzględniającym zwrot kosztów poniesionych na jego pozyskanie.

W związku z powyższym czynności członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być utożsamiane z wypełnianiem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Wobec tego nie można tu także zastosować zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, w myśl którego wolne są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Zarząd i rada nadzorcza

Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest również przychodem zdefiniowanym w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących oraz osób prawnych. Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, a wskazany przepis dotyczy członków zarządu osób prawnych.

Zlecenie

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą także zostać zaliczone do przychodów z umowy zlecenia. Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT chodzi tu o przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora, jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Przepis ten po pierwsze nie jest skierowany do samych właścicieli; po drugie, dotyczy podmiotów innych niż zarządca (administrator), ponieważ z samej treści przepisu wynika, że wszystkie trzy kategorie (właściciel, zarządca lub administrator) zostały zaliczone do zleceniodawców; a po trzecie - chodzi wyłącznie o nieruchomość, w której lokale są wynajmowane.

Inne źródło przychodu

Wobec niemożności przyporządkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez członków zarządu do nazwanej kategorii przychodów podatkowych należy je zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ustawy o PIT. Zalicza się do nich te przychody podatnika, których nie da się przyporządkować do katalogu przychodów nazwanych.

PIT-8C

Oznacza to, że wypłacając wynagrodzenie członkowi zarządu, wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych członkom jej zarządu. Kwoty wynagrodzeń wypłaconych członkowi zarządu w ciągu roku podatkowego wspólnota jest zobowiązana wykazać w informacji PIT-8C, którą w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego powinna przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Wynagrodzenie zaliczone do pozostałych źródeł przychodu nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, nie trzeba więc potrącać składek na ZUS. Zasada ta dotyczy każdej formy wynagrodzenia zarządu i każdego jego członka - właściciela lokalu i innych osób.

Koszty uzyskania przychodu

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (podatnik) wykazuje w zeznaniu rocznym kwoty wykazane w informacji PIT-8C - w wierszu przychody „z innych źródeł" - sumując z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym podlegającymi opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej.

W treści druku PIT-8C nie ma miejsca na wykazanie kosztów uzyskania przychodów, dlatego wspólnota, sporządzając ten dokument, nie uwzględniaw nim żadnych poniesionych przez zarząd kosztów. Jednak każdy podatnik osiągający dochody, które nie są opodatkowane w sposób zryczałtowany, może rozliczyć poniesione wydatki. Warunkiem odliczenia kosztów od osiągniętego wynagrodzenia (przychodu wykazanego w PIT-8C) jest ich udokumentowanie oraz wykazanie związku z osiągniętym przychodem.

Jeżeli członek zarządu ponosi koszty związane z pełnioną funkcją, np. wydatki na dojazdy, telefony, materiały biurowe, obsługę administracyjno-biurową, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (ale tylko wtedy, gdy nie są oddzielnie zwracane przez wspólnotę). W przypadku rozmów telefonicznych podstawą rozliczenia wydatku powinna być faktura za telefon oraz billing połączeń, na którym należałoby zaznaczyć rozmowy służbowe i ich wartość.

Jeżeli poniesione wydatki (mające związek z wykonywaną funkcją) będą równe przychodom, dochód członka zarządu wyniesie 0 złotych. Nadwyżka przychodów nad kosztami (dochód) jest doliczana do pozostałych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym i opodatkowana skalą podatkową. Podobne poglądy wyraziło kilka organów skarbowych [4].

Literatura

  1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (DzU nr 85, poz. 388, ze zm.).
  2. Ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. (DzU nr 14, poz. 176, ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 115, poz. 741, ze zm.).
  4. Opinie Urzędów i Izb Skarbowych: US w Chrzanowie z 18 czerwca 2007 r. (nr OR/415-16/07), US Łódź-Polesie z 8 lutego 2007 r. (US IB/415-8/07), IS w Łodzi z 11 maja 2007 r. (PB I-3/4117/IN-23/US/2007/AA), US Poznań-Jeżyce z 28 maja 2007 r. (SD/415-23/07).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Paweł Puch Rozliczanie kosztów ciepła zgodnie z prawem

Rozliczanie kosztów ciepła zgodnie z prawem Rozliczanie kosztów ciepła zgodnie z prawem

Wspólnota mieszkaniowa, w ramach zasad Prawa energetycznego, ma pewną swobodę w wyborze metody, łączenia metod i sposobów rozliczeń, co potwierdza orzecznictwo sądowe. Jednak podstawą jest ustalenie tych...

Wspólnota mieszkaniowa, w ramach zasad Prawa energetycznego, ma pewną swobodę w wyborze metody, łączenia metod i sposobów rozliczeń, co potwierdza orzecznictwo sądowe. Jednak podstawą jest ustalenie tych zasad w regulaminie, który w przypadku wspólnot mieszkaniowych musi przyjąć formę uchwały (bez wątpienia przyjęcie zasad rozliczenia jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd). Zarząd czy zarządca mają prawo podejmować samodzielnie tylko decyzje zwykłego zarządu. Nie mają więc prawa ani przyjąć...

Monika Frydulska Mediacja z dłużnikiem

Mediacja z dłużnikiem Mediacja z dłużnikiem

Już przed pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 zadłużenie czynszowe stanowiło poważny problem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na skutek...

Już przed pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 zadłużenie czynszowe stanowiło poważny problem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na skutek upadłości wielu firm, wraz ze wzrostem bezrobocia, wzrośnie liczba osób nie regulujących na czas opłat, trudnych do wyegzekwowania szczególnie teraz, gdy zawieszono sankcje z powodu COVID.

Aneta Mościcka Data powstania obowiązku podatkowego

Data powstania obowiązku podatkowego Data powstania obowiązku podatkowego

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez...

Zgłoszenie nabycia darowizny pieniężnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dla ustalenia jego daty przy darowiźnie bez zachowania formy aktu notarialnego liczy się data spełnienia świadczenia przez darczyńcę – orzekł Wo­jewódzki Sąd Administra­cyjny w Białymstoku.

Eugenia Śleszyńska Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT

Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT Przychody podatkowe wspólnoty mieszkaniowej a  CIT

Gdy działalność wspólnoty mieszkaniowej jest opodatkowana, jak to  wykazać w  CIT jednocześnie, np.  podatek od odsetek i  stratę na  lokalach użytkowych, o  odliczenia w  latach kolejnych? – pyta Czytelnik.

Gdy działalność wspólnoty mieszkaniowej jest opodatkowana, jak to  wykazać w  CIT jednocześnie, np.  podatek od odsetek i  stratę na  lokalach użytkowych, o  odliczenia w  latach kolejnych? – pyta Czytelnik.

Aneta Mościcka Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości Wydatki na majątek małżonka a ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

Spłata kapitału i odsetek kredytu, który został zaciągnięty na budowę domu, zakup materiałów budowlanych i remont domu, położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka podatnika, nie jest...

Spłata kapitału i odsetek kredytu, który został zaciągnięty na budowę domu, zakup materiałów budowlanych i remont domu, położonego na gruncie należącym do odrębnego majątku małżonka podatnika, nie jest realizacją własnego celu mieszkaniowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Redakcja Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt?

Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt? Kalkulator Polskiego Ładu – komu opłaci się ryczałt?

Czy zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodują, że ryczałt stanie się atrakcyjny dla przedsiębiorców? Dla kogo konkretnie będzie to lepsza forma opodatkowania? Firma inFakt przygotowała kalkulator pozwalający...

Czy zmiany w ramach Polskiego Ładu spowodują, że ryczałt stanie się atrakcyjny dla przedsiębiorców? Dla kogo konkretnie będzie to lepsza forma opodatkowania? Firma inFakt przygotowała kalkulator pozwalający na porównanie wariantów.

Aneta Mościcka Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych

Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych Lokal użytkowy a podatek od udziału w częściach wspólnych

To, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej...

To, że udział w częściach wspólnych budynku przynależny przedsiębiorcy z racji posiadania tytułu własności lokalu użytkowego nie przesądza, że te przynależności muszą być opodatkowane według tej samej stawki podatku co lokal użytkowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT Spłata kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe a zwolnienie w PIT

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od...

Jeżeli podatnik spłacił kredyt, zaciągnięty na cele mieszkaniowe z innych pieniędzy niż te, które uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, nie można przyjąć, że uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia od PIT dochodów ze sprzedaży nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

M CH Niedozwolone wzorce umowne

Niedozwolone wzorce umowne Niedozwolone wzorce umowne

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu,...

Spółdzielnia mieszkaniowa tworząc wzorce umowne, których stroną będą konsumenci, nie może zasłaniać się argumentem, że część zapisów ma na celu dyscyplinę stron umowy czy też pomimo faktycznego nakazu, czy zakazu określonego zachowania, nie będzie się tych zapisów de facto trzymała. Wszelkie niedozwolone klauzule umowne i tak nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów.

Paweł Puch Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaży gruntu z niezrealizowanej inwestycji

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku...

O opodatkowaniu podatkiem VAT zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową gruntu przesądza rodzaj jej działalności i istota majątku, towaru czy usługi, które są przedmiotem danej transakcji - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Stella Brzeszczyńska Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa Ulga meldunkowa

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta...

Przez dwa lata obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Osoby, które nabyły lokal lub budynek mieszkalny w tym okresie, sprzedając dzisiaj swój majątek mogą nadal z niej skorzystać. Nie jest to jednak prosta sprawa.

Redakcja news Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania Polski Ład wprowadzi zmiany dla wynajmujących mieszkania

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Zmiany przygotowywane w ramach programu "Polski Ład" nie ominą osób wynajmujących mieszkania. Rząd chce bowiem urealnić dochody z wynajmu.

Redakcja news Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie...

Prawdopodobnie pod koniec roku ponad 9 mln właścicieli domów i mieszkań otrzyma decyzję o podwyżce podatku od nieruchomości. Minister finansów podał maksymalne stawki, jednak ostatnie słowo w tej sprawie należy do gmin.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Aneta Mościcka Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje...

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje znamiona dyspozycji wskazanego przepisu, a w konsekwencji oznacza konieczność zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Redakcja Administratora Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie Za garaż podatek wyższy niż za mieszkanie

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Uchwałą 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 27 lutego 2012 r. przyjął, że właściciel mieszkania, który ma wyodrębniony garaż w budynku, musi zapłacić wyższy podatek od garażu niż od mieszkania.

Bartłomiej Żukowski Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu...

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu na brak alternatywnego źródła ciepła. Taka sytuacja niewątpliwie stwarza liczne nieporozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a jego odbiorcą.

Aneta Mościcka PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia

PIT od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia PIT od sprzedaży nieruchomości  otrzymanej w ramach umowy dożywocia

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy –...

W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia, kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości – wskutek zawarcia takiej umowy – do czasu jej sprzedaży. Do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez podatniczkę, poniesione po dniu sprzedaży nieruchomości, jak również wydatki poczynione z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Aneta Mościcka Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach

Podatek od nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach Podatek od nieruchomości  w nowo wybudowanych budynkach

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem...

Z art. 6 ust. 2 UPOL wynika, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja news Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu Polski Ład będzie sporo kosztował – samorządy apelują do rządu

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować...

Na rządowych stronach czytamy, że "Polski Ład" ma wspierać obywateli. Innego zdania są samorządy. Regulacje "Polskiego Ładu" będą ich kosztować 145 mld zł. Straty te spowodują, że będą zmuszeni likwidować część usług, z których korzystają mieszkańcy lub podnosić lokalne podatki i opłaty. Nie chcąc sięgać po te rozwiązania, samorządy apelują do rządu.

Aneta Mościcka Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste Skutki niekwestionowania wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego,...

Jeżeli użytkownik wieczysty nie zakwestionuje wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, które jest wyrażeniem woli właściciela nieruchomości co do istotnego elementu umowy użytkowania wieczystego, jakim jest wysokość opłaty rocznej, ofertę uznaje się za przyjęta.

Aneta Mościcka Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT Wydatki na remont części wspólnych a ustawa o PIT

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość...

Brak podstaw w zw. z art. 21 ust. 1 ust. 131 ustawy o PIT, aby uznać, że wydatki na remont mieszkania mogłyby być uważane za „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe”, a wydatki na nieruchomość wspólną nie. Korzystanie z samych mieszkań jest niemożliwe bez korzystania przez ich właścicieli ze stanowiącej ich konieczną współwłasność nieruchomości wspólnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Opodatkowanie sieci technicznej

Opodatkowanie sieci technicznej Opodatkowanie sieci technicznej

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne...

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne obiekty, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle, stanowią w elementy budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Aneta Mościcka VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego VAT przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W takiej sytuacji gmina działa w charakterze podatnika VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.