administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nawiewniki okienne w budynkach wielorodzinnych

Redakcja AiMN | 2024-01-31
Całkowie szczelne okna nie zapewniają wystarczającego dopływu powietrza do pomieszczenia. Fot. Pixabay

Całkowie szczelne okna nie zapewniają wystarczającego dopływu powietrza do pomieszczenia. Fot. Pixabay

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji budynku jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. W budynkach, z których nie usuwa się zużytego powietrza, może pojawić się problem z nadmierną wilgotnością i pleśnią, a przebywanie w niewentylowanych pomieszczeniach negatywnie wpływa na zdrowie lokatorów. Jednym ze sposobów na zachowanie prawidłowej wentylacji w mieszkaniu jest montaż nawiewników okiennych.

Większość budynków w naszym kraju korzysta wciąż z wentylacji grawitacyjnej. Początkowo napływ świeżego powietrza zewnętrznego odbywał się przez nieszczelności w oknach. Wraz z rozwojem technologii, montowane w budynkach okna stawały się jednak coraz szczelniejsze. 

Szczelne i niewentylowane budynki są przyczyną wielu chorób dróg oddechowych. Problem ten, zwany Sick Building Syndrome (syndrom chorego budynku) pojawił się pod koniec lat 70. XX wieku, kiedy starano się ograniczyć zużycie energii poprzez zmniejszenie intensywności wentylacji.

Widoczne skutki złej wentylacji, to m.in: występowanie grzybów pleśniowych, podwyższony poziom wilgotności powietrza, zapach pleśni, utrzymywanie się zapachu potraw czy spalin.

Przebywanie w pomieszczeniach z niesprawną wentylacją może się objawiać m.in. bólami głowy, uczuciem zmęczenia, podrażnieniem błon śluzowych w sezonie zimowym, chorobami układu oddechowego i alergiami.

Wentylacja budynku to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Określają one ilości, które powinno napływać i być usuwane z budynku podczas tego procesu. Dlatego należy zadbać o odpowiedni dopływ powietrza – jednym ze sposobów może być montaż nawiewników okiennych.

Jak działają nawiewniki okienne

Nawiewniki okienne to niewielkie urządczenia mechaniczne montowane w oknach lub drzwiach balkonowych. Zapewniają stały, kontrolowany dopływ powietrza z zewnątrz. Dzięki automatycznemu sterowaniu, do pomieszczenia dostarczana jest optymalna ilość powietrza. Urządzenia kładają się z zewnętrznej czerpni i wewnętrznego regulatora. W czerpni mogą zostać umieszczone filtry antysmogowe/antyalergiczne i tłumiki akustyczne, co jest dobrym rozwiązaniem dla osób mieszkających np. przy ruchliwych i głośnych ulicach.

Nawiewniki montuje się w górnej części okna, a sposób montażu zależy od typu urządzenia. Zakłada się je we frezowanych szczelinach (okna muszą być do tego przygotowane fabrycznie), wrębach (trzeba wyciąć fragmenty uszczelnki) lub między ramą okna/drzwi balkonowych a nadprożem (najmniej inwazyjna metoda, niewymagająca ingerencji w konstrukcję okna).

Pod względem sposobu obsługi/zasad działania wyróżnia się nawiewniki ręczne oraz automatyczne. Ten drugi typ dzieli się na trzy rodzaje nawiewników – ciśnieniowe, higrosterowane i hybrydowe.

Nawiewniki ręczne

Ręczny nawiewnik powietrza ma wbudowane pokrętło lub przekładnię, umożliwiające dostosowanie stopnia otwarcia przesłony regulatora do potrzeb użytkownika. Ręczne nawiewniki są najtańszą opcją. Niestety można łatwo zapomnieć o przymknięciu nawiewnika (np. wychodząc z domu w sezonie grzewczym), co może wychłodzić pomieszczenie i przełożyć się na wyższe koszty ogrzewania.

Nawiewniki higrosterowane

Nawiewniki higrosterowane regulują przepływ powietrza automatycznie, a ich praca zależy od poziomu wilgotności względnej wewnętrznej danego pomieszczenia. Przepływ powietrza będzie tym większy, im wyższa jest wilgotność wewnątrz pomieszczenia. Większość nawiewników higrosterowanych pracuje w zakresie wilgotności powietrza od 35 do 70% (odpowiednio minimalne i maksymalne otwarcie przesłony). Niektóre modele są wyposażono w możliwość ręcznego zablokowania stopnia otwarcia.

Nawiewniki ciśnieniowe

Nawiewniki ciśnieniowe pracują, reagując na zmianę gęstości powietrza, która jest wynikiem różnicy ciśnienia między pomieszczeniem a powietrzem na zewnątrz. Elementem sterującym jest umieszczony w czerpni i unoszący się bezpośrednio w strumieniu powietrza płat aluminium o aerodynamicznym kształcie. Zmienia on otwarcie nawiewnika stosownie do wielkości przepływu – przymyka szczelinę, gdy prędkość rośnie i otwiera ją, gdy napływ powietrza zwalnia. Zaletą nawiewników ciśnieniowych jest zachowanie sprawności niezależnie od wysokości i aktualnych warunków atmosferycznych. Dlatego to idealne rozwiązanie dla m.in. wielopiętrowych bloków mieszkalnych i modernizowanych biurowców. Część modeli wyposażono w możliwość ręcznego sterowania.

Nawiewniki hybrydowe

Nawiewniki tego typu stanowią połączenie czerpni ciśnieniowej z higrosterowanym regulatorem i dzięki temu zachowują zalety obu rozwiązań, eliminując przy tym ich wady (np. zależność higrosterowania od pogody). W związku z tym ich cena także jest wyższa. Również w ich przypadku można spotkać modele z dodatkowym sterowaniem ręcznym, ale jest to rzadsze.

Wentylacja jest obowiązkowa

Kwestię wentylacji budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podaje ono minimalną wartość współczynnika infiltracji powietrza dla okien budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – 0,3 m3.

Współczynnik infiltracji to ilość powietrza, która napłynie w ciągu godziny przez szparę wielkości metra w oknie lub drzwiach balkonowych, przy różnicy ciśnień wynoszącej 1 daPa. Oznacza to konieczność wentylacji wszystkich pomieszczeń użytkowych. Dotyczy nie tylko gotowych budynków, ale też tych nadbudowywanych, remontowanych, poddawanych zmianie sposobu użytkowania (np. z biurowego na mieszkalny) oraz dopiero projektowanych.

Nawiewniki są wymienione w rozporządzeniu jako jeden ze sposobów zapewnienia dopływu powietrza zewnętrznego do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wyposażonych w system wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wywiewnej. Nie stosuje się ich, gdy budynek korzysta z wentylacji mechanicznej nawiewnej lub nawiewno-wywiewnej.

Polska Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r. podaje minimalną wartość strumienia objętości powietrza usuwanego z poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu. Po ich zsumowaniu otrzymamy ogólny strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla danego budynku.

Wielkość tych strumieni (dla każdego rodzaju wentylacji) powinna wynosić:

 • 70 m3/h – dla kuchni z oknem, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową,
 • 30 m3/h – dla kuchni z oknem, wyposażonej w kuchnię elektryczną (mieszkanie z trzema lokatorami),
 • 50 m3/h – dla kuchni z oknem, wyposażonej w kuchnię elektryczną (mieszkanie z więcej niż trzema lokatorami),
 • 50 m3/h – dla kuchni bez okna lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną,
 • 50 m3/h – dla łazienki,
 • 30 m3/h – dla oddzielnego WC,
 • 15 m3/h – dla oddzielnego pomieszczenia bez okien,
 • 30 m3/h – dla pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń co najmniej dwojgiem drzwi oraz pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

Dla kuchni bez okien z kuchenką gazową zaleca się stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej przy zachowaniu strumienia usuwanego powietrza na poziomie 70 m3/h.

Nawiewniki okienne – ważne normy

Norma PN-B-03430:1983 określa dopuszczalną szerokość strumienia dostarczanego powietrza oraz szczelność całkowicie zamkniętego nawiewnika. Strumień objętości powietrza przepływającego przez otwarty nawiewnik powinnien wynosić 20-50 m3 powietrza na godzinę dla wentylacji grawitacyjnej i 15-30 m3 powietrza na godzinę dla wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Drugą normą dotyczącą nawiewników obowiązującą w Polsce (a przyjętą w dniu 25.06.2008 roku) jest europejska norma EN 13141-9 (ze zmianą AZ3:2000). Nakazuje ona przeprowadzanie dodatkowych testów nawiewników higrosterowanych (czyli automatycznych, reagujących na zmiany wilgotności powietrza w pomieszczeniu) pod kątem wpływu temperatury i wilgotności powietrza na ich działanie.

Zarządca może nakazać montaż nawiewników

Montaż nawiewników nie jest obowiązkowy, jeśli zapewni się skuteczną wentylację w inny sposób. Są od tego pewne wyjątki. Lokatorzy budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego (m.in. bloków i budynków wielorodzinnych) są zobowiązani do montażu nawiewników okiennych, gdy:

 • projekt budowlany zakładał ich umieszczenie w oknach lub drzwiach balkonowych;
 • organ administracji budowlanej wydał taką decyzję w wyniku stwierdzenia źle działającego systemu wentylacyjnego;
 • nakaże to właściciel lub zarządca danego obiektu.

Na mocy art.61 pkt.1 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2017.1332 z 2017.07.06) właściciel/zarządca budynku może w dowolnym momencie nałożyć na mieszkańców obowiązek montażu nawiewników w oknach lub drzwiach balkonowych. Potwierdzeniem tego przepisu są m.in. Wyrok II OSK 2651/12 Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r. lub Wyrok II OSK 848/14 Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r.

Jak rozmieścić nawiewniki

Liczbę potrzebnych nawiewników można obliczyć dzieląc wspomnianą sumę strumieni przez wydajność pojedynczego urządzenia. Rozmieszczenie nawiewników powinno umożliwiać przepływ powietrza z pomieszczeń o najmniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do tych najbardziej zanieczyszczonych. Zgodnie z treścią § 150 ust.1 i ust.2 wspomnianego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, powietrze powinno przepływać z pokoi do kuchni i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W każdym pokoju o standardowej wysokości powinien znaleźć się przynajmniej jeden nawiewnik. W pokojach o powierzchni powyżej 20 m2 – przynajmniej dwa.

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji budynku jest obowiązkowe. Nawiewniki to jeden ze sposobów zapewnienia dopływu powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej lub hybrydowej. 

 

Źródło: izolacje.com.pl, tbs24.pl, mojabudowa.pl

Komentarze

Powiązane

Eugenia Śleszyńska Obowiązek kontroli systemu ogrzewania

Obowiązek kontroli systemu ogrzewania Obowiązek kontroli systemu ogrzewania

Budynki SM „Ustronie IV” w Lubinie posiadają instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Wymienione instalacje zostały wyposażone w zawory termostatyczne przygrzejnikowe oraz zawory termostatyczne...

Budynki SM „Ustronie IV” w Lubinie posiadają instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Wymienione instalacje zostały wyposażone w zawory termostatyczne przygrzejnikowe oraz zawory termostatyczne regulujące cyrkulację c.w.u. Dostawcą ciepła do budynków jest firma zewnętrzna tj. Termal Lubin, która jest jednocześnie właścicielem węzłów cieplnych wyposażonych w pełną automatykę – pisze Czytelniczka i pyta: czy w naszej spółdzielni jesteśmy zobowiązani wykonać kontrolę systemu ogrzewania,...

Anna Ruszczak news 63 mld zł na inwestycje samorządowe

63 mld zł na inwestycje samorządowe 63 mld zł na inwestycje samorządowe

Program Inwestycji Strategicznych BGK stwarza szansę realizacji ogromnych wyzwań inwestycyjnych. Przy jego wsparciu samorządy zrealizowały już prawie 1,5 tys. inwestycji, kolejne 6 tys. ma już podpisane...

Program Inwestycji Strategicznych BGK stwarza szansę realizacji ogromnych wyzwań inwestycyjnych. Przy jego wsparciu samorządy zrealizowały już prawie 1,5 tys. inwestycji, kolejne 6 tys. ma już podpisane umowy, a łączne wsparcie przyznane w pięciu edycjach tego programu opiewa na ponad 63 mld zł.

Anna Ruszczak news Wniosek o zamrożenie cen energii tylko do końca czerwca

Wniosek o zamrożenie cen energii tylko do końca czerwca Wniosek o zamrożenie cen energii tylko do końca czerwca

Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny tylko do końca czerwca 2023 roku mają czas na złożenie wniosków, umożliwiających skorzystanie z preferencyjnych rozliczeń cen energii,...

Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami i posiadacze Karty Dużej Rodziny tylko do końca czerwca 2023 roku mają czas na złożenie wniosków, umożliwiających skorzystanie z preferencyjnych rozliczeń cen energii, ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

Anna Ruszczak news Samorządy walczą z suszą

Samorządy walczą z suszą Samorządy walczą z suszą

W Polsce zaczyna brakować wody. W wielu miejscach wprowadzane są ograniczenia zużycia wody oraz zakazy podlewania ogrodów czy napełniania basenów.

W Polsce zaczyna brakować wody. W wielu miejscach wprowadzane są ograniczenia zużycia wody oraz zakazy podlewania ogrodów czy napełniania basenów.

Anna Ruszczak news Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przysporzą samorządom dużo dodatkowej pracy. Nowe przepisy nie ułatwią też gminie zarządzania przestrzenią.

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przysporzą samorządom dużo dodatkowej pracy. Nowe przepisy nie ułatwią też gminie zarządzania przestrzenią.

Anna Ruszczak news Magazyn energii z dotacją

Magazyn energii z dotacją Magazyn energii z dotacją

Magazyny energii i ciepła stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Do takich inwestycji zachęcają sytuacja rynkowa i wysokie ceny energii, ale też dotacje w rządowym programie...

Magazyny energii i ciepła stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. Do takich inwestycji zachęcają sytuacja rynkowa i wysokie ceny energii, ale też dotacje w rządowym programie Mój Prąd.

Anna Ruszczak news Do kiedy można naliczać karę umowną?

Do kiedy można naliczać karę umowną? Do kiedy można naliczać karę umowną?

Przepisy nie regulują górnej granicy kary umownej, ale orzecznictwo wypracowało stanowisko dotyczące jej naliczania. Ustalanie wysokości kar nie jest całkowicie swobodne.

Przepisy nie regulują górnej granicy kary umownej, ale orzecznictwo wypracowało stanowisko dotyczące jej naliczania. Ustalanie wysokości kar nie jest całkowicie swobodne.

Anna Ruszczak news Chłodzenie mieszkań coraz ważniejsze

Chłodzenie mieszkań coraz ważniejsze Chłodzenie mieszkań coraz ważniejsze

Przed Polską kolejna fala upałów, a średnia temperatura obszarowa powietrza w kraju wzrasta. Polacy coraz bardziej interesują się systemami chłodzenia domu.

Przed Polską kolejna fala upałów, a średnia temperatura obszarowa powietrza w kraju wzrasta. Polacy coraz bardziej interesują się systemami chłodzenia domu.

Anna Ruszczak news Miejskie wyspy ciepła

Miejskie wyspy ciepła Miejskie wyspy ciepła

Miejskie wyspy ciepła (MWC) są zjawiskiem klimatycznym polegającym na kumulacji ciepła w przestrzeni miast. Betonowe obszary gromadzą wielkie ilości ciepła przez cały rok.

Miejskie wyspy ciepła (MWC) są zjawiskiem klimatycznym polegającym na kumulacji ciepła w przestrzeni miast. Betonowe obszary gromadzą wielkie ilości ciepła przez cały rok.

Anna Ruszczak news Baterie nowej generacji z polskiego laboratorium

Baterie nowej generacji z polskiego laboratorium Baterie nowej generacji z polskiego laboratorium

Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponował koncepcję, która może zmienić sposób produkcji akumulatorów oraz wyeliminować kosztowne i szkodliwe dla środowiska surowce. Innowacyjne technologie...

Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponował koncepcję, która może zmienić sposób produkcji akumulatorów oraz wyeliminować kosztowne i szkodliwe dla środowiska surowce. Innowacyjne technologie są już gotowe do wdrożenia w produkcji.

Eugenia Śleszyńska Jak się bronić, gdy nie znasz obowiązującego prawa? (cz. II)

Jak się bronić, gdy nie znasz obowiązującego prawa? (cz. II) Jak się bronić, gdy nie znasz obowiązującego prawa? (cz. II)

O sytuacji „uprzemysłowienia” procesu stanowienia prawa oraz o skutkach takiego podejścia ustawodawcy dla jego adresatów pisałam w poprzedniej części artykułu. Na adresata wielu ustaw są nakładane prawa...

O sytuacji „uprzemysłowienia” procesu stanowienia prawa oraz o skutkach takiego podejścia ustawodawcy dla jego adresatów pisałam w poprzedniej części artykułu. Na adresata wielu ustaw są nakładane prawa i obowiązki, a jak wiadomo, z obowiązkami często wiążą się sankcje karne. Warto więc znać prawo i rozumieć intencje ustawodawcy oraz organów je stosujących.

Redakcja Podział wielobudynkowej wspólnoty mieszkaniowej

Podział wielobudynkowej wspólnoty mieszkaniowej Podział wielobudynkowej wspólnoty mieszkaniowej

Nasza wspólnota mieszkaniowa jest wspólnotą wielobudynkową. Chcielibyśmy wyodrębnić wspólnoty w każdym budynku. Jak przeprowadzić podział zgodnie z prawem? – pyta Czytelnik.

Nasza wspólnota mieszkaniowa jest wspólnotą wielobudynkową. Chcielibyśmy wyodrębnić wspólnoty w każdym budynku. Jak przeprowadzić podział zgodnie z prawem? – pyta Czytelnik.

Redakcja Zbycie praw partycypacji w TBS

Zbycie praw partycypacji w TBS Zbycie praw partycypacji w TBS

Czy mogę zbyć moją partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w KOB? Zaznaczam, że umowę w sprawie partycypacji zawarłem w 2016 roku – pyta Czytelnik.

Czy mogę zbyć moją partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w KOB? Zaznaczam, że umowę w sprawie partycypacji zawarłem w 2016 roku – pyta Czytelnik.

Anna Ruszczak news Domowe usługi assistance

Domowe usługi assistance Domowe usługi assistance

99 proc. polis mieszkaniowych zawiera pakiet usług assistance domowego, a 37 proc. ubezpieczonych wybiera jego wersję rozszerzoną.

99 proc. polis mieszkaniowych zawiera pakiet usług assistance domowego, a 37 proc. ubezpieczonych wybiera jego wersję rozszerzoną.

Anna Ruszczak news Tworzenie spółdzielni energetycznych popiera 85 proc. Polaków

Tworzenie spółdzielni energetycznych popiera 85 proc. Polaków Tworzenie spółdzielni energetycznych popiera 85 proc. Polaków

Tworzenie spółdzielni energetycznych wkrótce ma stać się prostsze. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE, która ma przyspieszyć rozwój spółdzielni energetycznych. Obecnie w Polsce działa 10...

Tworzenie spółdzielni energetycznych wkrótce ma stać się prostsze. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE, która ma przyspieszyć rozwój spółdzielni energetycznych. Obecnie w Polsce działa 10 takich podmiotów, dla porównania w Danii jest ich 2,5 tys.

Anna Ruszczak news Wniosek urlopowy z powodu siły wyższej

Wniosek urlopowy z powodu siły wyższej Wniosek urlopowy z powodu siły wyższej

Pracownik może złożyć wniosek o zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej nawet o 23:59 w dniu, w którym skorzystał z tego zwolnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wniosek złożył na przyszłość.

Pracownik może złożyć wniosek o zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej nawet o 23:59 w dniu, w którym skorzystał z tego zwolnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wniosek złożył na przyszłość.

Anna Ruszczak news Przejściowy zastój na rynku usług remontowo-budowlanych

Przejściowy zastój na rynku usług remontowo-budowlanych Przejściowy zastój na rynku usług remontowo-budowlanych

Do przejściowego zastoju na rynku usług remontowo-budowlanych przyczynia się spowolnienie w deweloperce. Widać więcej mniejszych zleceń remontowych kosztem dużych projektów wykończeniowych.

Do przejściowego zastoju na rynku usług remontowo-budowlanych przyczynia się spowolnienie w deweloperce. Widać więcej mniejszych zleceń remontowych kosztem dużych projektów wykończeniowych.

Anna Ruszczak news Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel

Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel 2.0. ma wkrótce zyskać nowe funkcjonalności. Jeszcze w sierpniu zostanie wprowadzone tymczasowe prawo jazdy, które pojawi się w aplikacji tuż po zdanym egzaminie.

Aplikacja mObywatel 2.0. ma wkrótce zyskać nowe funkcjonalności. Jeszcze w sierpniu zostanie wprowadzone tymczasowe prawo jazdy, które pojawi się w aplikacji tuż po zdanym egzaminie.

Anna Ruszczak news Fotowoltaika: rośnie liczba odmów przyłączenia

Fotowoltaika: rośnie liczba odmów przyłączenia Fotowoltaika: rośnie liczba odmów przyłączenia

Lawinowo rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci. Z najnowszego raportu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w latach 2021–2022 było ich 11 tys.

Lawinowo rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci. Z najnowszego raportu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w latach 2021–2022 było ich 11 tys.

Pewny Lokal Inspirujące miejsca: Jak podróże mogą inspirować projektowanie wnętrz

Inspirujące miejsca: Jak podróże mogą inspirować projektowanie wnętrz Inspirujące miejsca: Jak podróże mogą inspirować projektowanie wnętrz

Podróże to nie tylko okazja do zdobywania nowych doświadczeń i odkrywania nieznanych kultur, ale również nieocenione źródło inspiracji dla projektantów wnętrz. Od architektury i kolorów do mebli i detali,...

Podróże to nie tylko okazja do zdobywania nowych doświadczeń i odkrywania nieznanych kultur, ale również nieocenione źródło inspiracji dla projektantów wnętrz. Od architektury i kolorów do mebli i detali, różne elementy charakterystyczne dla danego miejsca mogą przyczynić się do stworzenia unikalnej i autentycznej przestrzeni w domu. Zrozumienie, jak podróże mogą wpływać na projektowanie wnętrz, jest kluczem do stworzenia przestrzeni, która jest zarówno estetycznie zadowalająca, jak i odzwierciedla...

Anna Ruszczak news Elastyczne formy współpracy zamiast umowy o pracę

Elastyczne formy współpracy zamiast umowy o pracę Elastyczne formy współpracy zamiast umowy o pracę

Coraz więcej pracowników jest zainteresowanych elastyczną formą zatrudnienia. Tradycyjna umowa o pracę często ustępuje miejsca np. umowie-zleceniu czy kontraktom B2B, czyli samozatrudnieniu.

Coraz więcej pracowników jest zainteresowanych elastyczną formą zatrudnienia. Tradycyjna umowa o pracę często ustępuje miejsca np. umowie-zleceniu czy kontraktom B2B, czyli samozatrudnieniu.

Anna Ruszczak news Straty majątkowe z powodu ekstremalnej pogody

Straty majątkowe z powodu ekstremalnej pogody Straty majątkowe z powodu ekstremalnej pogody

Wiosną i latem, gdy ekstremalna pogoda najbardziej daje się we znaki, liczba szkód katastroficznych zgłaszanych ubezpieczycielom z tytułu polis majątkowych rośnie kilkukrotnie. Polacy coraz częściej ubezpieczają...

Wiosną i latem, gdy ekstremalna pogoda najbardziej daje się we znaki, liczba szkód katastroficznych zgłaszanych ubezpieczycielom z tytułu polis majątkowych rośnie kilkukrotnie. Polacy coraz częściej ubezpieczają dom lub mieszkanie na taką ewentualność.

Anna Ruszczak news Więcej mieszkań na wynajem od firm

Więcej mieszkań na wynajem od firm Więcej mieszkań na wynajem od firm

W Polsce ok. 1,1 mln mieszkań jest oferowanych na wynajem przez osoby prywatne. Dużo mniejszym, segmentem jest najem profesjonalny, czyli mieszkania od firm i funduszy, które stanowią obecnie tylko ok....

W Polsce ok. 1,1 mln mieszkań jest oferowanych na wynajem przez osoby prywatne. Dużo mniejszym, segmentem jest najem profesjonalny, czyli mieszkania od firm i funduszy, które stanowią obecnie tylko ok. 1 proc. całego rynku.

news Nowa technologia monitoringu wody

Nowa technologia monitoringu wody Nowa technologia monitoringu wody

Startup z Wrocławia rozwija autorską technologię do monitoringu jakości roztworów wodnych w czasie rzeczywistym. To odpowiedź na wyzwania związane z monitorowaniem jakości wody oraz odpadów przedsiębiorstw.

Startup z Wrocławia rozwija autorską technologię do monitoringu jakości roztworów wodnych w czasie rzeczywistym. To odpowiedź na wyzwania związane z monitorowaniem jakości wody oraz odpadów przedsiębiorstw.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.