administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Premia kompensacyjna, czyli jak pozyskać środki na remont budynku z lokalami kwaterunkowymi?

Premia kompensacyjna, czyli jak pozyskać środki na remont budynku z lokalami kwaterunkowymi? Fot. Pixabay

Premia kompensacyjna, czyli jak pozyskać środki na remont budynku z lokalami kwaterunkowymi? Fot. Pixabay

Premia rekompensuje straty poniesione przez właścicieli budynków mieszkalnych w związku z zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach, obowiązującymi w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. (tzw. okres premiowy).

Zobacz także

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Bank Pocztowy S.A. Jak skutecznie zmniejszyć koszt termomodernizacji? Sprawdź Kredyt na OZE w Banku Pocztowym oraz Program TERMO BGK

Jak skutecznie zmniejszyć koszt termomodernizacji? Sprawdź Kredyt na OZE w Banku Pocztowym oraz Program TERMO BGK Jak skutecznie zmniejszyć koszt termomodernizacji? Sprawdź Kredyt na OZE w Banku Pocztowym oraz Program TERMO BGK

W obliczu drożejących mediów oraz wysokich kosztów eksploatacyjnych niezwykle istotne staje się podejmowanie działań ograniczających wydatki. Jednym z kluczowych sposobów, aby osiągnąć ten cel jest wdrożenie...

W obliczu drożejących mediów oraz wysokich kosztów eksploatacyjnych niezwykle istotne staje się podejmowanie działań ograniczających wydatki. Jednym z kluczowych sposobów, aby osiągnąć ten cel jest wdrożenie rozwiązań proekologicznych np. instalacja paneli fotowoltaicznych czy termomodernizacja nieruchomości. Dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych to nie tylko krok w kierunku oszczędności finansowych, ale również podwyższenie wartości budynku oraz znaczny wkład w ochronę środowiska.

Bank Pocztowy S.A. Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk,...

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego, kredyt na odnawialne źródła energii (OZE) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które chciałyby w najbliższym czasie sfinansować projekty związane z efektywnością energetyczną.

Wspomniany przedział czasowy odpowiada okresowi „zamrożenia” podwyżek czynszów. Premia kompensacyjna uregulowana jest ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (…). Premia stanowi bezzwrotne świadczenie z budżetu państwa w formie refinansowania kosztów remontu budynku mieszkalnego a przyznawana jest osobom fizycznym (właścicielom/współwłaścicielom budynków) spełniającym określone warunki.

Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków oraz przydzielanie premii jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: Bank lub BGK).

Kto może ubiegać się o premię kompensacyjną? 

O premię ubiegać się mogą właściciele budynków, w których znajdował się choć jeden lokal kwaterunkowy, którzy byli właścicielami lub współwłaścicielami budynków (lub ich części, dotyczy to również części budynków w postaci lokali wydzielonych do odrębnej księgi wieczystej) według stanu na dzień 25 kwietnia 2005 r., a ponadto pozostają nimi na moment bieżący. Prawo do ubiegania się mają również spadkobiercy właścicieli, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Dla rozróżnienia, prawo to niestety nie przysługuje osobom, które własność budynku czy udział w nieruchomości nabyły na podstawie umowy darowizny (nawet jeśli są ustawowymi spadkobiercami darczyńcy).

Premia krok po kroku

Ustawa o wspieraniu ter­momodernizacji i remontów (…) przewiduje dwa tryby procedowania wniosków. Przedmiotem omówienia jest wyłącznie pozyskanie premii kompensacyjnej ze środków własnych tzn. inwestor angażuje środki własne, które następnie są refinansowane (zwracane przez BGK). Inny wariant to zaangażowanie środków z kredytu komercyjnego, które również następnie są refinansowane przez BGK (w praktyce znikoma liczba wniosków jest procedowana w tym wariancie).

Złożenie wniosku o premię powinno być poprzedzone zgromadzeniem dokumentów właścicielskich, kwaterunkowych wykazujących kwotę premii oraz stanowiących załączniki do wniosku. Dokumenty te służą też oszacowaniu kwoty premii oraz dostosowaniu do niej zakresu rzeczowo-przedmiotowego remontu oraz czasu jego trwania.

Bank przyznaje premię po analizie złożonego wniosku wraz załącznikami. Co do zasady przyznanie premii następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia następnego po dniu, w którym wniosek był kompletny. W praktyce lwia część wniosków wymaga uzupełnienia bowiem wykazanie poprzez dokumenty urzędowe okoliczności kwaterunkowych po latach, jest po prostu skomplikowane. W takim wypadku na pewno wsparcie zawodowego pełnomocnika jest pomocne tak w zakresie skuteczności aplikowania o środki, jak i czasu załatwienia sprawy.

Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu premii inwestor może rozpoczynać remont, czasookres trwania uzależniony jest od przedmiotu remontu. Prowadzone prace nie wymagają dokumentowania kosztorysowego, ani przedstawiania analiz technicznych czy protokołów odbioru z udziałem specjalistów branżowych dla potrzeb BGK.

Następujący etap końcowy (rozliczeniowy) – to przedłożenie bankowi zgromadzonych w toku remontu dokumentów, potwierdzających wydatkowanie środków, które mogą być rozliczane jednorazowo, bądź w transzach (maksymalnie cztery transze).

Bank wypłaca premię w terminie do 20 dni roboczych od daty otrzymania kompletnych dokumentów do rozliczenia premii.

Co wpływa na wysokość premii?

Wysokość premii kompensacyjnej zależy od:

 • wysokości udziału we własności budynku, w którym są lokale kwaterunkowego,
 • czasookresu zamieszkiwania lokatorów kwaterunkowych w lokalach znajdujących się w budynku w okresie premiowym, oraz
 • metrażu zajmowanych lokali kwaterunków w budynku w okresie premiowym.

Dodatkowym parametrem, o najmniejszej wadze dla kwoty premii, jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² (…), będący urzędową stawką zmienną, różną dla poszczególnych regionów kraju.

Wysokość udziału we własności budynku:

 • najwyższa premia będzie w przypadku jedynego właściciela czy współwłaścicieli (przy założeniu, że wszyscy oni są legitymowani do premii), posiadających łącznie 100% udziału we własności nieruchomości w całym okresie premiowym,
 • warunkiem koniecznym jest zachowanie statusu właściciela/współwłaściciela do chwili obecnej.

Czasookres zamieszkiwania lokatorów kwaterunkowych w okresie premiowym:

 • maksymalna długość w okresie premiowym wynosi 126 miesięcy,
 • nie ma znaczenia, że lokatorzy już nie zamieszkują w danych lokalach,
 • kluczowa jest jak najdłuższa ciągłość zamieszkiwania w okresie premiowym.

Metraż lokali im (sumarycznie) większy metraż zajmowanych lokali mieszkalnych przez lokatorów kwaterunkowych, tym wyższa kwota premii do uzyskania.

Upraszczając można przyjąć, że najwyższe kwoty premii do uzyskania będą przysługiwać właścicielowi budynku mieszkalnego z lokalami kwaterunkowymi (odpowiednio współwłaścicielom mającym 100% udziału), w którym znajdowało się wiele lokali kwaterunkowych o dużych metrażach zajmowanych przez lokatorów przez okres pełnych 126 miesięcy w okresie kwaterunkowym. A wszystko to przy założeniu należytego udokumentowania tych okoliczności.

Powyższe, na wybranych przykładach prezentuje tabela, przy założeniu zachowania 100% własności nieruchomości w całym okresie premiowym do dnia bieżącego.

Najczęstsze problemy wnioskodawców

Skompletowanie dokumentów do wniosku

Śmiało można powiedzieć, że nie ma większego problemu w toku całego postępowania o uzyskiwanie premii niż przygotowanie właściwych dokumentów, w szczególności dotyczących kwestii kwaterunkowych. Postępowanie o uzyskanie premii wymaga udokumentowania okresów zamieszkania lokatorów kwaterunkowych oraz powierzchni zajmowanych lokali, gdyż te dwa parametry budują wartość premii.

Udokumentowanie tych okoliczności, po latach od zakończenia najmu kwaterunkowego (bo w lwiej części wypadków lokatorzy kwaterunkowi nie zajmują już lokali) wymaga zgromadzenia co najmniej kopii wydanych w latach działania gospodarki kwaterunkowej decyzji przydziałowych, skierowań do zamieszkiwania czy innych.

Należy, przygotowując się do aplikowania o premię, zweryfikować czy i jakie decyzje są w posiadaniu inwestora, uzupełniać ewentualne braki poprzez zwrócenie się do archiwum administracji, kwerendę w archiwach właściwych urzędów, czasem też pomaga zwrócenie się o kopie dokumentów do byłych lokatorów bądź ich następców prawnych.

Konieczne jest przygotowanie tych kompletnych dokumentów wcześniej przed skierowaniem wniosku do Banku. W toku postępowania może zdarzyć się, że będzie niewystarczająco dużo czasu, aby uzupełnić braki w terminie wyznaczonym przez Bank. Wówczas niestety sporny (kwestionowany) przez Bank kwaterunek nie zostanie uwzględniony w części lub w całości do naliczania premii.

Uporządkowanie struktury własnościowej nieruchomości

Drugim warunkiem do sprawdzenia przy ubieganiu się o premię jest zweryfikowanie struktury właścicielskiej pod kątem:

 • czy właściciel bądź właściciele nieruchomości są ujawnieni w księdze wieczystej?
 • czy posiadane są wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie praw (tytułu) do nieruchomości, co najmniej w kopiach?

Ponadto w przypadku współwłasności nieruchomości sprawdzenie dodatkowo:

 • czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości mają prawo do ubiegania się o premię?
 • czy wnioskodawcami są wszyscy (wymagani) współwłaściciele nieruchomości?

Uzgodnienie zasad działania przez współwłaścicieli na rzecz uzyskania premii i prowadzenia remontu

Okoliczność niebędąca wymogiem postępowania, ale w praktyce często blokująca działania w przypadku współwłasności, to brak uzgodnienia zasad działania przez współwłaścicieli. Rekomendowane jest ustalenie na piśmie tych zasad, wówczas przedmiotem takiego pisemnego porozumienia powinno być co najmniej:

 • określenie zasad finansowania remontu (do czasu uzyskania zwrotu środków przez BGK),
 • zakres rzeczowy remontu odpowiadający potrzebom wszystkich współwłaścicieli,
 • współdziałanie współwłaścicieli nie mających legitymacji do ubiegania się o premię,
 • podział środków premii po jej wypłacie, oraz
 • wyznaczenie jednego z współwłaścicieli jako lidera przedsięwzięcia (wówczas ta osoba jako główna kontaktowałaby się z Bankiem, na jej konto wpłynęłyby środki do podziału dla pozostałych współwłaścicieli).

Właściwe wskazanie zakresu remontowego

W zakresie problemów ze wskazaniem zakresu remontowego dla operacyjnej sprawności warto zwrócić uwagę na następujące przeszkody na jakie napotykają inwestorzy.

Pierwsza grupa trudności to zgodność zakresu z wymaganiami Banku. Przedmiotem ma być remont, czyli działania na rzecz przywrócenia stanu poprzedniego w obrębie substancji budynku, zatem właściwym zakresem są prace wychodzące poza zakres konserwacji, a jednocześnie nie będące rozbudową, nadbudową. Konieczne jest pozostanie w zakresie prac kwalifikowanych jako stricte remontowe.

Druga grupa trudności to określenie zakresu, który z następczych powodów wynikających z procesu inwestycyjno-budowlanego nie może być wykonany w założonym czasie bądź finalnie w ogóle nie może być wykonany. Powyższe dotyczy w szczególności przedłużającego się postępowania o uzyskania pozwolenia na budowę, gdy zachodzi konieczność jest uzyskania. Częstym problemem jest również trudność z uzyskiwaniem zgód quasi administracyjnych np. zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości dla prowadzenia prac, zgody na zajęcie pasa chodnikowego.

Wreszcie trzecia najczęstsza grupa problemów dotyczy pozyskiwania wykonawcy prac remontowych, bądź braku dostępności do koniecznych materiałów budowlanych lub ponadprzeciętnego wzrostu cen tychże materiałów, co uniemożliwia zrealizowanie całości zamierzenia remontowego w pierwotnie założonym budżecie. Zasadniczo termin pierwotnie wskazany we wniosku na zakończenie prac można przedłużać za zgodą Banku jednak jest to związane ze spełnieniem dodatkowych warunków.

Co do zasady lepiej prawidłowo oryginalnie termin dopasować do zakresu, a całość przedsięwzięcia dobrze zaplanować na etapie przygotowawczym, przed złożeniem wniosku do Banku.

Podsumowując, jako atuty premii można wymienić relatywnie szybki czas rozpatrzenia wniosku o premię, choć działa tu, po pierwsze zasada: im lepiej przygotowany wniosek, tym szybszy czas jego pozytywnego rozpoznania.

Po drugie, premia pozwala uzyskać znaczące środki dla realizacji nawet wielozadaniowych zakresów rzeczowych remontów, oczywiście przy spełnieniu warunków nabycia prawa do niej.

Po trzecie, w zakresie dokumentowania prowadzonego remontu postępowanie o premię kompensacyjną jest odformalizowane.

Ponadto, wydatkowane środki służą oczywiście przeprowadzeniu remontu, czyli technicznemu przywróceniu substancji budynku do stanu poprzedniego, ale w ujęciu historycznym często dla inwestorów te środki to rodzaj sprawiedliwości dziejowej. Po trudnych latach gospodarki czynszowo--kwaterunkowej, która dla budynków nierzadko skutkowała degradacją, państwo oferuje środki finansowe, częściowo rekompensujące skutki ówczesnych rozwiązań prawnych.  

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków DzU 2008 nr 223 poz. 1459 ze późn. zm.
 2. Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego współczynnik odtworzeniowy.

***

Artykuł ten nie jest poradą prawną. Każda sprawa wymaga analizy w oparciu o konkretny stan faktyczny oraz analizę odpowiednich dokumentów.

Komentarze

Powiązane

Przemysław Gogojewicz Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Komu przysługuje dodatek osłonowy? Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie indywidualne, mające osłonić najmniej uposażonych i najmniej zarabiających. Stanowi pomoc dla wszystkich, którzy z racji trudnej sytuacji potrzebują wsparcia, zwłaszcza...

Dodatek osłonowy to świadczenie indywidualne, mające osłonić najmniej uposażonych i najmniej zarabiających. Stanowi pomoc dla wszystkich, którzy z racji trudnej sytuacji potrzebują wsparcia, zwłaszcza w zakresie dostępu do ogrzewania, pod warunkiem ogrzewania gospodarstwa domowego przez konkretne źródło ciepła.

Anna Ruszczak Oferty bankowe dla wspólnot mieszkaniowych

Oferty bankowe dla wspólnot mieszkaniowych Oferty bankowe dla wspólnot mieszkaniowych

Szacuje się, że w Polsce istnieje ok. 200 tysięcy wspólnot mieszkaniowych. Bez względu na to, że nie mają osobowości prawnej, wspólnoty mogą otwierać konta w banku, zakładać lokaty lub wziąć kredyt. Na...

Szacuje się, że w Polsce istnieje ok. 200 tysięcy wspólnot mieszkaniowych. Bez względu na to, że nie mają osobowości prawnej, wspólnoty mogą otwierać konta w banku, zakładać lokaty lub wziąć kredyt. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze konta oraz innych produktów bankowych i jakie kryteria są ważne?

Anna Ruszczak news WIBOR-owa rewolucja – postanowienie sądu w Katowicach

WIBOR-owa rewolucja – postanowienie sądu w Katowicach WIBOR-owa rewolucja – postanowienie sądu w Katowicach

Nowy front na wojnie kredytobiorców z bankami: katowicki sąd udzielił klientce pozywającej bank zabezpieczenia powództwa. Na jego podstawie kredytobiorca do rozstrzygnięcia sporu płacić będzie ratę wyliczaną...

Nowy front na wojnie kredytobiorców z bankami: katowicki sąd udzielił klientce pozywającej bank zabezpieczenia powództwa. Na jego podstawie kredytobiorca do rozstrzygnięcia sporu płacić będzie ratę wyliczaną tylko z użyciem marży, bez WIBOR-u.

Anna Ruszczak news Prawie cztery miliardy euro dla Polski na transformację klimatyczną

Prawie cztery miliardy euro dla Polski na transformację klimatyczną Prawie cztery miliardy euro dla Polski na transformację klimatyczną

Na początku grudnia Komisja Europejska przyjęła pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Obejmują one wsparcie transformacji obszarów górniczych...

Na początku grudnia Komisja Europejska przyjęła pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Obejmują one wsparcie transformacji obszarów górniczych na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce i w Łódzkiem. Ich łączna wartość to ponad 3,85 mld euro.

Anna Ruszczak news 6 mld euro z nowego unijnego rozdania

6 mld euro z nowego unijnego rozdania 6 mld euro z nowego unijnego rozdania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza już w styczniu 2023 r. uruchomić pierwsze konkursy z nowej unijnej perspektywy finansowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza już w styczniu 2023 r. uruchomić pierwsze konkursy z nowej unijnej perspektywy finansowej.

Redakcja news Samorządy przyjmują wnioski o dodatek elektryczny

Samorządy przyjmują wnioski o dodatek elektryczny Samorządy przyjmują wnioski o dodatek elektryczny

Samorządy przyjmują już wnioski mieszkańców o wypłatę tzw. dodatku elektrycznego. Należy się on osobom, które do ogrzewania domów wykorzystują prąd.

Samorządy przyjmują już wnioski mieszkańców o wypłatę tzw. dodatku elektrycznego. Należy się on osobom, które do ogrzewania domów wykorzystują prąd.

Anna Ruszczak news Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze” Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków...

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków do jego nowej edycji.

Redakcja Więcej pieniędzy z programu "Mój Prąd"

Więcej pieniędzy z programu "Mój Prąd" Więcej pieniędzy z programu "Mój Prąd"

15 grudnia 2022 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu "Mój prąd". Dofinansowanie do instalacji PV i magazynów energii jest wyższe niż dotychczas – maksymalnie można uzyskać ponad 30 tys. zł.

15 grudnia 2022 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu "Mój prąd". Dofinansowanie do instalacji PV i magazynów energii jest wyższe niż dotychczas – maksymalnie można uzyskać ponad 30 tys. zł.

Anna Ruszczak news Rząd dopłaci do kredytów mieszkaniowych

Rząd dopłaci do kredytów mieszkaniowych Rząd dopłaci do kredytów mieszkaniowych

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaprezentował 16 grudnia 2022 roku najnowszy program mieszkaniowy, w którym państwo pomoże osobom do 45. roku życia w spłacie kredytów zaciągniętych na pierwsze...

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaprezentował 16 grudnia 2022 roku najnowszy program mieszkaniowy, w którym państwo pomoże osobom do 45. roku życia w spłacie kredytów zaciągniętych na pierwsze mieszkanie.

Anna Ruszczak news 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej w stolicy i okolicach ma zostać usprawniony i unowocześniony.

Anna Ruszczak news Termomodernizacja: nie wystarczy wymiana źródła ciepła

Termomodernizacja: nie wystarczy wymiana źródła ciepła Termomodernizacja: nie wystarczy wymiana źródła ciepła

Termomodernizacja to przede wszystkim niższe rachunki za ogrzewanie i prąd. Wiąże się ona nie tylko z wymianą źródła ciepła, ale także ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynku na energię. To oznacza m.in....

Termomodernizacja to przede wszystkim niższe rachunki za ogrzewanie i prąd. Wiąże się ona nie tylko z wymianą źródła ciepła, ale także ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynku na energię. To oznacza m.in. ocieplenie ścian lub wymianę drzwi i okien. Proces jest kosztowny i czasochłonny, ale można przeprowadzić go ze wsparciem państwa. Od grudnia br. jego wysokość może być wyższa niż dotąd.

Agnieszka Żelazna Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku

Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku

Z dniem 4 listopada br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców...

Z dniem 4 listopada br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku [1], wprowadzające m.in. maksymalne ceny energii w 2023 roku dla odbiorców uprawnionych.

Aneta Mościcka Nieważność umowy kredytowej a roszczenie kredytobiorcy o zwrot świadczeń

Nieważność umowy kredytowej a roszczenie kredytobiorcy o zwrot świadczeń Nieważność umowy kredytowej a roszczenie kredytobiorcy o zwrot świadczeń

Wobec nieważności umowy kredytowej kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu tej umowy. Spełnione przez kredytobiorcę nienależnie na podstawie postanowienia niedozwolonego...

Wobec nieważności umowy kredytowej kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń spełnionych w wykonaniu tej umowy. Spełnione przez kredytobiorcę nienależnie na podstawie postanowienia niedozwolonego świadczenie podlega zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Aneta Mościcka Przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału

Przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału Przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału

Dopiero po rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia można uznać, że brak podstawy prawnej świadczenia stał się definitywny, a strony mogły zażądać skutecznie zwrotu nienależnego świadczenia. Dlatego roszczenie...

Dopiero po rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia można uznać, że brak podstawy prawnej świadczenia stał się definitywny, a strony mogły zażądać skutecznie zwrotu nienależnego świadczenia. Dlatego roszczenie pozwanego banku nie jest przedawnione – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Redakcja news Dopłaty do fotowoltaiki w blokach

Dopłaty do fotowoltaiki w blokach Dopłaty do fotowoltaiki w blokach

1 lutego 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na blokach mieszkalnych.

1 lutego 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na blokach mieszkalnych.

Anna Ruszczak news Rząd opublikował szczegółowy opis priorytetów programu FEnIKS 2021-27

Rząd opublikował szczegółowy opis priorytetów programu FEnIKS 2021-27 Rząd opublikował szczegółowy opis priorytetów programu FEnIKS 2021-27

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, skierowanego m.in. do jednostek samorządu...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, skierowanego m.in. do jednostek samorządu terytorialnego.

Anna Ruszczak news Styczeń 2023: stopy procentowe nadal bez zmian

Styczeń 2023: stopy procentowe nadal bez zmian Styczeń 2023: stopy procentowe nadal bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych, nie zaskakując rynku i ekonomistów. Wiele wskazuje na to, że przerwa w cyklu podwyżek stóp przekształciła się w jego koniec. Jednak...

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych, nie zaskakując rynku i ekonomistów. Wiele wskazuje na to, że przerwa w cyklu podwyżek stóp przekształciła się w jego koniec. Jednak na obniżki kosztu pieniądza jeszcze trzeba trochę poczekać.

Anna Ruszczak news Frankowicze czekają na kolejne rozstrzygnięcie TSUE

Frankowicze czekają na kolejne rozstrzygnięcie TSUE Frankowicze czekają na kolejne rozstrzygnięcie TSUE

Sądy rozpatrują sprawy dotyczące ok. 20–25 proc. umów frankowych i przewidywanych jest drugie tyle.

Sądy rozpatrują sprawy dotyczące ok. 20–25 proc. umów frankowych i przewidywanych jest drugie tyle.

Anna Ruszczak news MFiPR zapowiada nabory do programów krajowych z budżetu UE na przełomie I i II kwartału

MFiPR zapowiada nabory do programów krajowych z budżetu UE na przełomie I i II kwartału MFiPR zapowiada nabory do programów krajowych z budżetu UE na przełomie I i II kwartału

Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, zapowiedział, że pierwsze nabory do programów krajowych z budżetu UE 2021-2027 ruszą na przełomie I i II kwartału, a do programów regionalnych -...

Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, zapowiedział, że pierwsze nabory do programów krajowych z budżetu UE 2021-2027 ruszą na przełomie I i II kwartału, a do programów regionalnych - w II kwartale tego roku.

news Dopłaty do prądu 2023 - wniosek do 1 lutego

Dopłaty do prądu 2023 - wniosek do 1 lutego Dopłaty do prądu 2023 - wniosek do 1 lutego

Dodatek energetyczny do prądu przysługuje gospodarstwom domowym, których podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd. Jak złożyć wniosek?

Dodatek energetyczny do prądu przysługuje gospodarstwom domowym, których podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd. Jak złożyć wniosek?

Anna Ruszczak news Na czym polega społeczne budownictwo czynszowe?

Na czym polega społeczne budownictwo czynszowe? Na czym polega społeczne budownictwo czynszowe?

W 2015 roku ruszył program społecznego budownictwa czynszowego, który potrwa do 30 września 2024 roku. Celem programu jest poprawa dostępności mieszkań, a odbiorcami są towarzystwa budownictwa społecznego,...

W 2015 roku ruszył program społecznego budownictwa czynszowego, który potrwa do 30 września 2024 roku. Celem programu jest poprawa dostępności mieszkań, a odbiorcami są towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Anna Ruszczak news Miliard złotych w rządowym programie „Energia dla wsi”

Miliard złotych w rządowym programie „Energia dla wsi” Miliard złotych w rządowym programie „Energia dla wsi”

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi” startuje 25 stycznia 2023 r. Dofinansowanie na instalacje OZE przeznaczone jest dla rolników i spółdzielni energetycznych.

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi” startuje 25 stycznia 2023 r. Dofinansowanie na instalacje OZE przeznaczone jest dla rolników i spółdzielni energetycznych.

Anna Ruszczak news Dofinansowanie do OZE dla spółdzielni i wspólnot

Dofinansowanie do OZE dla spółdzielni i wspólnot Dofinansowanie do OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wystartował nabór wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o granty na OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Wystartował nabór wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o granty na OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Anna Ruszczak news Ścieżka SMART – dotacje na innowacje NCBR

Ścieżka SMART – dotacje na innowacje NCBR Ścieżka SMART – dotacje na innowacje NCBR

Ścieżka SMART to nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Budżet konkursu wynosi 667 mln zł, a nabór wniosków rozpoczął się 21...

Ścieżka SMART to nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Budżet konkursu wynosi 667 mln zł, a nabór wniosków rozpoczął się 21 lutego.

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły » Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.