administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Rozliczenia z najemcami i windykacja należności w praktyce FM

Struktura czynszu oraz rozliczenie opłat pozaczynszowych zależy przede wszystkim od postanowień umowy najmu, rodzaju zarządzanej nieruchomości, jej stanu technicznego i wyposażenia, a także charakteru działalności świadczonej przez najemców.

Zobacz także

dr Piotr Klatta Badania kompetencji – czego potrzebuje sektor nieruchomości?

Badania kompetencji – czego potrzebuje sektor nieruchomości? Badania kompetencji – czego potrzebuje sektor nieruchomości?

Sektor nieruchomości nie jest tożsamy z rynkiem nieruchomości. Rynek to wszelkie usługi i transakcje związane z władaniem nieruchomościami i transferowaniem praw do nich. Natomiast sektor stanowią osoby...

Sektor nieruchomości nie jest tożsamy z rynkiem nieruchomości. Rynek to wszelkie usługi i transakcje związane z władaniem nieruchomościami i transferowaniem praw do nich. Natomiast sektor stanowią osoby i podmioty działające w obszarze gospodarowania nieruchomościami oraz obsługi rynku nieruchomości.

Piotr Żołądkowski Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe? Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%)...

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%) czy zaburzenia nastrojów (3%).

Piotr Żołądkowski Zarządzanie zadaniami w czasie

Zarządzanie zadaniami w czasie Zarządzanie zadaniami w czasie

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik...

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik ten wprost przekłada się na wysoki poziom stresu, a ten z kolei jest zasadniczym powodem, który wpływa na wypalenie zawodowe.

Rodzaje i składniki czynszów

W zależności od rodzaju zarządzanej nieruchomości oraz prowadzonej działalności czynsz może być naliczany w sposób stały lub progresywny.

Czynsz stały występuje najczęściej przy najmie nieruchomości biurowych oraz lokali usługowych położonych poza galeriami handlowymi. Wówczas w umowie znajduje się stała stawka za m².

W przypadku galerii handlowych często stosowaną praktyką jest czynsz progresywny, czyli związany z obrotami lub przychodami najemcy. W zależności od umowy może on uzależniać całość lub część wysokości czynszu od osiąganych przez niego wyników finansowych pojedynie poszczególnych grup towarów.

Media i usługi dodatkowe

Sposób rozliczania kosztów zużytych mediów oraz usług dodatkowych jest za każdym razem inny i zależy od postanowień umowy. W zależności od strony ponoszącej koszty czynsze można podzielić na:

  • czynsz brutto – najemca płaci czynsz, wynajmujący ponosi wydatki operacyjne,
  • czynsz netto – najemca płaci czynsz oraz ponosi wszystkie wydatki operacyjne.

Media

W ostatecznym rozrachunku koszty pozaczynszowe i tak poniesie najemca, a różnica polega jedynie na sposobie ich rozliczenia.

W czynszu netto najemca pokrywa koszty zużytych mediów na podstawie faktur i obliczeń przedstawionych przez wynajmującego. W czynszu brutto koszty zużytych mediów są zawarte w jego podstawowej stawce czynszu.

Przykład 1 – czynsz progresywny z prowizją od obrotu:

Centrum Handlowe X wynajęło lokal o powierzchni 100 m² sklepowi turystycznemu Y. W umowie najmu strony podzieliły czynsz na część stałą w wysokości 50 zł/m² p.u. oraz prowizję kwartalną w wysokości 5% uzyskanego obrotu. Obrót firmy w pierwszym kwartale wyniósł 100 000 zł.

Czynsz najmu lokalu za ten czas to zatem: 3 * 50 zł/m² * 100 m² + 0,05* 100 000 zł = 20 000 zł.

Przykład 2 – czynsz progresywny z prowizją od obrotu za grupy towarów:

Centrum Handlowe X wynajęło lokal o powierzchni 100 m² sklepowi turystycznemu Y. W umowie najmu strony podzieliły czynsz na część stałą w wysokości 50 zł/m2 p.u. oraz prowizję kwartalną w wysokości 5% uzyskanego obrotu od trzech największych grup produktów: namiotów, plecaków i obuwia. Obrót firmy w grupach towarów to: plecaki – 30 000 zł, obuwie – 20 000 zł, namioty – 10 000 zł.

Czynsz najmu lokalu za pierwszy kwartał wyniósł: 3 * 50 zł/m² * 100 m² + 0,05 * (30 000 zł+20 000 zł+10 000 zł) = 18 000 zł.

Najczęściej spotykaną sytuacją jest wynajęcie powierzchni przez więcej niż jednego najemcę, co niesie za sobą potrzebę rozliczenia zużytych mediów pomiędzy poszczególne podmioty. Sposób obliczania udziałów można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • na podstawie liczników – jeżeli nieruchomość wyposażona jest w podliczniki dla poszczególnych lokali, można rozliczyć media podobnie jak w przypadku wspólnot mieszkaniowych, jako różnicę wskazań głównego licznika na przyłączu i zsumowanych wskazań podliczników.

    Różnice wynikające z tzw. strat na przesyle można rozliczyć zgodnie z udziałem wynajmowanej powierzchni w całkowitej powierzchni nieruchomości,
  • według udziałów – rozwiązanie wygodne w nieruchomościach bez podliczników oraz przy rozliczaniu mediów, których nie można łatwo olicznikować (np. ogrzewanie).

W obydwu przypadkach koszty zużytych mediów są refakturowane przez wynajmującego na najemców.

Usługi dodatkowe

Oprócz czynszu i kosztów mediów najemca ponosi także koszty związane z usługami dodatkowymi, takimi jak ochrona, usługi porządkowe czy korzystanie przez najemcę lub jego klientów z części wspólnych (np. parking). Usługi te można wliczyć do czynszu bazowego lub wykazać je jako osobną pozycję.

W przypadku nowych obiektów biurowych często spotykaną praktyką jest rozbicie czynszu na czynsz podstawowy – stanowiący przychód wynajmującego, czynsz dodatkowy, będący pokryciem kosztów usług dodatkowych oraz koszty mediów. Usługi dodatkowe mogą być zawarte w podstawowej umowie najmu lokalu lub być przedmiotem osobnej umowy.

Jak widać w przedstawionych powyżej przykładach, ostateczny koszt jest dla najemcy taki sam. Różnica polega na sposobie rozliczania wydatków.

Czynsz brutto może być stosowany wtedy, gdy najemca prowadzi działalność, w której zużycie mediów jest we wszystkich miesiącach zbliżone, a rodzaj działalności nie powoduje znacznych zużyć (np. w hotelach czy też przy wynajmie powierzchni magazynowo-składowych).

Czynsz netto ma zastosowanie w przypadkach, w których oferuje się znaczną liczbę usług dodatkowych i występuje znaczący udział zużycia mediów, np. w galeriach handlowych czy lokalach gastronomicznych.

Koszty remontów i ulgi w czynszu

Katalog kosztów obciążających najemcę lokalu został przedstawiony w art. 681 Kodeksu cywilnego. Oprócz kosztów zużytych mediów najemca ponosi także nakłady związane z drobnymi naprawami i odświeżeniem lokalu.

Kiedy stan użytkowy lokalu nie pozwala na korzystanie z niego bez uprzedniego przeprowadzenia remontu, częstą praktyką jest jego przeprowadzenie na koszt najemcy w zamian za ulgę w czynszu.

Ze względu na trudności podatkowe, zamiast wprowadzać ulgę w czynszu korzystniej jest ustalić czynsz na niższym poziomie w pierwszych miesiącach trwania umowy.

Postanowienia dotyczące remontu warto uzgodnić przez rozpoczęciem prac, a samą wysokość ulgi w czynszu ustalić po jego zakończeniu, na podstawie przedstawionych faktur za poniesione koszty.

Standard techniczno-użytkowy nieruchomości komercyjnej w znacznym stopniu wpływa na jej atrakcyjność. W przeciwieństwie do wspólnot mieszkaniowych budynki komercyjne nie mają funduszu remontowego.

Wszystkie remonty i naprawy w obiekcie finansowane są z osiąganych przychodów. Ustalenie, która ze stron poniesie nakłady na remont, czego konsekwencją będzie ewentualne obniżenie czynszu z tego tytułu, pozwala wybrać wariant najbardziej optymalny finansowo, który nie przysporzy dodatkowej pracy działowi księgowości.

Terminy płatności

Zasady rozliczania czynszów z najemcami mają istotny wpływ na płynność finansową zarządzanej nieruchomości. O ile przy zastosowaniu czynszów stałych brutto facility manager ma pełną dowolność w regulowaniu należności i estymowaniu wyników finansowych, o tyle przy czynszach progresywnych albo rozliczanych netto wydaje się to bardziej złożone.

Czynsz brutto gwarantuje określony przychód w danym terminie, dzięki czemu zarządca – znając jego wysokość w danym miesiącu – może swobodnie pokrywać koszty utrzymania nieruchomości.

Stosowanie czynszów progresywnych oraz rozliczanie się w czynszu netto na podstawie przedstawionych faktur wymaga większej uwag przy planowaniu. Bardzo ważnym aspektem jest skoordynowanie terminów zobowiązań za faktury wystawiane przez podwykonawców i dostawców mediów

  • z terminami płatności czynszów oraz opłat pozaczynszowych tak, aby terminy wpływu
  • z czynszów były wcześniejsze niż terminy zobowiązań.

Zabezpieczenia wierzytelności

Często spotykaną, lecz błędną praktyką jest traktowanie kaucji jako zaliczki oraz wliczanie jej jako ostatniego czynszu miesięcznego po zakończeniu umowy najmu.

Przykład 3 – czynsz netto

Biurowiec A wynajął lokal biurowy o powierzchni 100 m² firmie doradczej B. W umowie najmu strony ustaliły miesięczny czynsz podstawowy w wysokości 30 zł/m² p.u., czynsz dodatkowy w wysokości 15 zł/m² p.u. oraz koszty zużycia mediów na podstawie refaktur za zużyte media.

Średniomiesięczne zużycie mediów wynosi: energia elektryczna 7 zł/m², woda – 2,50 zł/m², ogrzewanie – 1,50 zł/m².

Całkowity miesięczny koszt wynajęcia lokalu przez firmę B to zatem: 100 m2*(30 zł/m²+15 zł/m²+7 zł/m²+2,5 0 zł/m²+15,0 zł/m²) = 5600 zł.

Przykład 4 – czynsz brutto

Biurowiec A wynajął lokal biurowy o powierzchni 100 m² firmie doradczej B. W umowie najmu strony określiły miesięczny czynsz na poziomie 56 zł/m² p.u. oraz ustaliły, że koszty usług dodatkowych oraz zużytych mediów będzie pokrywał wynajmujący.

Całkowity miesięczny koszt wynajęcia lokalu przez firmę B wyniósł: 100 m²*56 zł/m² = 5600 zł.

Funkcją kaucji jest zabezpieczenie wykonania przyszłej umowy lub przedmiotu najmu i z zasady jest ona zwracana najemcy po wykonaniu umowy. Kaucja pobrana od najemcy nie stanowi przychodu podatkowego wynajmującego i tym samym nie może zostać uznana za koszt uzyskania najemcy.

Windykacja należności

W przypadku powstania nieuregulowanych należności po stronie najemcy wynajmujący może przystąpić do ich windykacji. Praktyka wskazuje, iż dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest niekorzystne dla obu stron.

Poniżej przedstawiono możliwy scenariusz działania, który w pierwszej kolejności pozwoli na polubowne rozwiązanie sporu.

Powstanie zaległości lub zanegowanie zobowiązania – bieżący kontakt z najemcą pełni ważną funkcję prewencyjną. W przypadku powstania zaległości warto już w pierwszym etapie wystąpić do najemcy z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz określenie terminu zapłaty. Dobrą praktyką jest osobisty charakter pierwszego kontaktu i przedstawienie przy tej okazji propozycji rozwiązania sytuacji.

Jeżeli nie przyniosło to rezultatu, zarządca może przekazać do działu prawnego lub prawnika wynajmującego zlecenie wystawienia najemcy wezwania do zapłaty. To ważny krok, gdyż świadczy o chęci ugody ze strony wynajmującego.

Jeśli wysłane do najemcy wezwanie do zapłaty również pozostanie bez efektu, wynajmujący może zaproponować oddanie sprawy do mediacji. Krok ten także jest ważny w postępowaniu sądowym, ponieważ dowodzi, że wynajmujący wykorzystał wszystkie możliwości polubownego rozwiązania sporu.

Skierowanie pozwu do sądu – druk pozwu sądowego znajduje się do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do pozwu należy dołączyć tytuł prawny do reprezentowania właściciela nieruchomości (umowa o zarządzanie, pełnomocnictwo), kopie dowodów zadłużenia – faktury, wezwana do zapłaty etc. Trzeba też wnieść opłatę sądową w wysokości 5% wartości sporu.

Nakaz sądowy w postępowaniu upominawczym wydawany jest przez referendarza sądowego. Najemca może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w ciągu 14 dni.

Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony lub zostanie oddalony, sąd przystępuje do postępowania formalno-procesowego i wydaje wezwanie na rozprawę. Wyrok sądu I instancji uprawomocnia się po 21 dniach.

Jeśli nastąpi apelacja, to w drugiej instancji możliwe jest: utrzymanie wyroku, zmiana lub częściowe uznanie. W tym ostatnim przypadku zwrot w pomniejszonym zakresie trafia do ponownego rozpatrzenia.

Aby uchronić się przed kosztami komorniczymi, należy wysłać pismo z wezwaniem do zapłaty (z datą). Niezbędnym elementem jest też pismo do komornika o wszczęcie postępowania komorniczego wraz ze wskazaniem majątku, z którego nastąpi egzekucja.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Stella Brzeszczyńska Korzystanie z tarasu i ogródka - skutki podatkowe

Korzystanie z tarasu i ogródka - skutki podatkowe Korzystanie z tarasu i ogródka - skutki podatkowe

W poprzednim wydaniu „Administratora" (6/12, s. 12) opublikowano artykuł pt.: „Taras i ogródek we wspólnocie", w którym omówione zostały zasady wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali z części...

W poprzednim wydaniu „Administratora" (6/12, s. 12) opublikowano artykuł pt.: „Taras i ogródek we wspólnocie", w którym omówione zostały zasady wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali z części wspólnych należących do całej wspólnoty mieszkaniowej. Warto jednak pamiętać, że sposób, w jaki dochodzi do posiadania tarasu, ogródka, strychu lub suszarni ma swoje skutki podatkowe dla właściciela i dla wspólnoty.

Anna Ruszczak Przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne

Przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne Przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne

Obowiązkiem właściciela i zarządcy budynku mieszkalnego jest utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym. Mówi o tym Prawo budowlane, zawierające katalog wymagań między innymi w kwestiach bezpieczeństwa...

Obowiązkiem właściciela i zarządcy budynku mieszkalnego jest utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym. Mówi o tym Prawo budowlane, zawierające katalog wymagań między innymi w kwestiach bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, ochrony przed hałasem, oszczędności energii czy ochrony środowiska. Ich realizacja polega w szczególności na dokonywaniu przeglądów okresowych i usuwaniu wskazanych nieprawidłowości.

Redakcja news Weź udział w kursie dla Facility Managerów

Weź udział w kursie dla Facility Managerów Weź udział w kursie dla Facility Managerów

Masz doświadczenie na rynku nieruchomości i chciałbyś się przebranżowić? Pracujesz jako Facility Manager i nadal jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji? Branża jest Ci kompletnie obca,...

Masz doświadczenie na rynku nieruchomości i chciałbyś się przebranżowić? Pracujesz jako Facility Manager i nadal jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji? Branża jest Ci kompletnie obca, ale w przyszłości chciałbyś zostać Facility Managerem? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Marek Mejssner Budynki inteligentne budowane z naruszaniem przepisów

Budynki inteligentne budowane z naruszaniem przepisów Budynki inteligentne budowane z naruszaniem przepisów

Biurowe budynki inteligentne są często projektowane z naruszeniem przepisów i bez zaspokojenia dodatkowego zapotrzebowania na energię – takie są konkluzje raportu Stowarzyszenia Elektryków, Elektroników...

Biurowe budynki inteligentne są często projektowane z naruszeniem przepisów i bez zaspokojenia dodatkowego zapotrzebowania na energię – takie są konkluzje raportu Stowarzyszenia Elektryków, Elektroników i Informatyków Francuskich (SEE) – poinformował magazyn Detail.

Wiesław Pawelec Facility Management

Facility Management Facility Management

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni...

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni się Facility Management od zarządzania nieruchomościami i w jakim celu obszary standardowo kojarzone z zarządzaniem nieruchomościami zaczęły należeć do Facility Management.

news Kolejna edycja kursu Facility Manager

Kolejna edycja kursu Facility Manager Kolejna edycja kursu Facility Manager

Masz doświadczenie na rynku nieruchomości i chciałbyś się przebranżowić? Pracujesz jako Facility Manager i nadal jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji? Branża jest Ci kompletnie obca,...

Masz doświadczenie na rynku nieruchomości i chciałbyś się przebranżowić? Pracujesz jako Facility Manager i nadal jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji? Branża jest Ci kompletnie obca, ale chciałbyś w przyszłości zostać Facility Managerem? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

mgr inż. Michał Lutostański Remonty dachów budynków biurowych

Remonty dachów budynków biurowych Remonty dachów budynków biurowych

Konserwacja dachu – np. usuwanie drobnych przecieków – nie wymaga żadnych formalności, ale jego remont podlega już kontroli urzędów.

Konserwacja dachu – np. usuwanie drobnych przecieków – nie wymaga żadnych formalności, ale jego remont podlega już kontroli urzędów.

Jerzy Bolkowski Ochrona tafli szklanych przed zabrudzeniami i korozją

Ochrona tafli szklanych przed zabrudzeniami i korozją Ochrona tafli szklanych przed zabrudzeniami i korozją

Czy niedogodności wynikające z właściwości szkła, związane ze skutkami zabrudzeń i korozji są do uniknięcia w budynkach z przeszkloną elewacją?

Czy niedogodności wynikające z właściwości szkła, związane ze skutkami zabrudzeń i korozji są do uniknięcia w budynkach z przeszkloną elewacją?

news Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości?

Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Przede wszystkim powinien on mieć...

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Przede wszystkim powinien on mieć odpowiednie wykształcenie i umiejętność wykorzystywania swej interdyscyplinarnej wiedzy w praktyce. Ale to nie wszystko, bowiem dobrym zarządcą może być tylko osoba o odpowiednich cechach charakteru.

Redakcja Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe...

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe usługi oraz nowe role, mimo trwającej pandemii koronawirusa. Raport PRFM jest pierwszym opracowaniem wskazującym na rolę tej branży w polskiej gospodarce.

Redakcja Czy praca zdalna sprawi, że znikną biura?

Czy praca zdalna sprawi, że znikną biura? Czy praca zdalna sprawi, że znikną biura?

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na funkcjonowanie biura i modelu pracy. W przyszłości przestrzenie biurowe staną się kreatywnym miejscem służącym do spotkań pracowników i współpracy w zespole –...

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na funkcjonowanie biura i modelu pracy. W przyszłości przestrzenie biurowe staną się kreatywnym miejscem służącym do spotkań pracowników i współpracy w zespole – przewidują eksperci Colliers International. Jak będą się kształtować przyszłe trendy w miejscu pracy?

Redakcja Wirtualna rzeczywistość wkracza do zarządzania nieruchomościami

Wirtualna rzeczywistość wkracza do zarządzania nieruchomościami Wirtualna rzeczywistość wkracza do zarządzania nieruchomościami

Drony coraz częściej znajdują zastosowanie w zarządzaniu nieruchomościami. Służą m.in. monitorowaniu i wspieraniu obsługi technicznej budynków. Rynek szuka zaawansowanych technologicznie rozwiązań, a firmy...

Drony coraz częściej znajdują zastosowanie w zarządzaniu nieruchomościami. Służą m.in. monitorowaniu i wspieraniu obsługi technicznej budynków. Rynek szuka zaawansowanych technologicznie rozwiązań, a firmy coraz chętniej wykorzystują wirtualną rzeczywistość do usprawnienia swoich procesów i szkolenia pracowników technicznych.

dr Renata Gabryelczyk, dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów...

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów organizacji.

Arkadiusz Maciejewski Zarządzanie odpadami w biurowcach

Zarządzanie odpadami w biurowcach Zarządzanie odpadami w biurowcach

Chcąc zaoszczędzić, traktujemy odpady biurowe na równi z komunalnymi. Tymczasem kluczem do redukcji kosztów jest optymalizacja procesów, sprawne zarządzanie i przede wszystkim – selektywna zbiórka, przynosząca...

Chcąc zaoszczędzić, traktujemy odpady biurowe na równi z komunalnymi. Tymczasem kluczem do redukcji kosztów jest optymalizacja procesów, sprawne zarządzanie i przede wszystkim – selektywna zbiórka, przynosząca wiele korzyści.

Katarzyna Czajkowska Przerwa w dostawie prądu – ryzyko awarii w budynku inteligentnym

Przerwa w dostawie prądu – ryzyko awarii w budynku inteligentnym Przerwa w dostawie prądu – ryzyko awarii w budynku inteligentnym

Artykuł przedstawia możliwe rozwiązania w przypadku przerw w dostawie energii w budynku inteligentnym z zintegrowanym system automatyki budynkowej. Autorka podpowiada jak nie dopuścić do „­blackout'u"...

Artykuł przedstawia możliwe rozwiązania w przypadku przerw w dostawie energii w budynku inteligentnym z zintegrowanym system automatyki budynkowej. Autorka podpowiada jak nie dopuścić do „­blackout'u" energetycznego w budynku, jak podtrzymać systemy w czasie awarii prądu oraz jak zachowują się urządzenia po przywróceniu zasilania.

Katarzyna Czajkowska Pozyskanie pożytków – sposobem na ratowanie budżetu nieruchomości

Pozyskanie pożytków – sposobem na ratowanie budżetu nieruchomości Pozyskanie pożytków – sposobem na ratowanie budżetu nieruchomości

Ostatnie lata mocno nadwyrężyły portfele wspólnot mieszkaniowych. Ich budżet mogą ratować m.in. pożytki, czyli wynagrodzenie w zamian za użyczenie części wspólnych nieruchomości na cele komercyjne.

Ostatnie lata mocno nadwyrężyły portfele wspólnot mieszkaniowych. Ich budżet mogą ratować m.in. pożytki, czyli wynagrodzenie w zamian za użyczenie części wspólnych nieruchomości na cele komercyjne.

Katarzyna Czajkowska Ochrona danych osobowych - wolno czy nie wolno udostępniać danych?

Ochrona danych osobowych - wolno czy nie wolno udostępniać danych?

Co członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają prawo wiedzieć o innych? Warto wiedzieć jakie dane wolno udostępniać, bowiem przepisy nie pozwalają jednak na wszystko.

Co członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają prawo wiedzieć o innych? Warto wiedzieć jakie dane wolno udostępniać, bowiem przepisy nie pozwalają jednak na wszystko.

dr Bartłomiej Śliwiński 11 głównych kompetencji facility managera według IFMA

11 głównych kompetencji facility managera według IFMA 11 głównych kompetencji facility managera według IFMA

Facility manager powinien posiadać zespół określonych kompetencji, które są niezbędne do kompleksowego zarządzania obiektami zgodnie z współczesnymi trendami zarządzania złożonymi strukturami, uwzględniającymi...

Facility manager powinien posiadać zespół określonych kompetencji, które są niezbędne do kompleksowego zarządzania obiektami zgodnie z współczesnymi trendami zarządzania złożonymi strukturami, uwzględniającymi potrzeby użytkowników nieruchomości jak i klientów zewnętrznych.

Katarzyna Czajkowska Środowisko pracy zarządcy. Cechy i umiejętności zarządcy nieruchomości

Środowisko pracy zarządcy. Cechy i umiejętności zarządcy nieruchomości Środowisko pracy zarządcy. Cechy i umiejętności zarządcy nieruchomości

Przez wiele lat ciążył nad nami mit dozorcy, ale dziś zarządca to wysokiej klasy manager, bez którego wiedzy, asertywności i organizacji pracy, trudno wyobrazić sobie zarządzanie nieruchomościami, w szczególności...

Przez wiele lat ciążył nad nami mit dozorcy, ale dziś zarządca to wysokiej klasy manager, bez którego wiedzy, asertywności i organizacji pracy, trudno wyobrazić sobie zarządzanie nieruchomościami, w szczególności komercyjnymi.

Katarzyna Czajkowska Facility manager - człowiek orkiestra

Facility manager - człowiek orkiestra Facility manager - człowiek orkiestra

Gospodarowanie nieruchomościami polega na zarządzaniu obiektami, znajdującymi się w nim urządzeniami i udogodnieniami. Korzystaniu z obiektu tak, aby użytkownicy mogli wypełniać swoje założone działania...

Gospodarowanie nieruchomościami polega na zarządzaniu obiektami, znajdującymi się w nim urządzeniami i udogodnieniami. Korzystaniu z obiektu tak, aby użytkownicy mogli wypełniać swoje założone działania lub obowiązki.

Redakcja news REIT-y mogą nie objąć nieruchomości mieszkalnych

REIT-y mogą nie objąć nieruchomości mieszkalnych REIT-y mogą nie objąć nieruchomości mieszkalnych

Prace nad ustawą w sprawie REIT-ów wciąż trwają. Wiadomo, że zakres podmiotowy REIT-ów obejmie nieruchomości komercyjne. Kwestia tego, czy dotyczyć będzie również nieruchomości mieszkalnych stoi pod znakiem...

Prace nad ustawą w sprawie REIT-ów wciąż trwają. Wiadomo, że zakres podmiotowy REIT-ów obejmie nieruchomości komercyjne. Kwestia tego, czy dotyczyć będzie również nieruchomości mieszkalnych stoi pod znakiem zapytania.

Redakcja Nieruchomości komercyjnych w Polsce poszukują nowi gracze

Nieruchomości komercyjnych w Polsce poszukują nowi gracze Nieruchomości komercyjnych w Polsce poszukują nowi gracze

Pierwsze półrocze tego roku zapisało się rekordowym wynikiem w historii polskiego rynku inwestycyjnego w segmencie magazynowym. Dla sektora biurowego było to natomiast drugie najlepsze co do wartości transakcji...

Pierwsze półrocze tego roku zapisało się rekordowym wynikiem w historii polskiego rynku inwestycyjnego w segmencie magazynowym. Dla sektora biurowego było to natomiast drugie najlepsze co do wartości transakcji sześć miesięcy w historii. Pomimo zawirowań spowodowanych przez COVID-19, całkowita wartość wolumenu transakcyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce w pierwszej połowie bieżącego roku była nawet wyższa od świetnego rezultatu uzyskanego w tym samym czasie w 2019 roku.

Redakcja Wpływ koronawirusa na rynek nieruchomości w Polsce

Wpływ koronawirusa na rynek nieruchomości w Polsce Wpływ koronawirusa na rynek nieruchomości w Polsce

Jest za wcześnie, aby formułować definitywne wnioski w sprawie wpływu koronawirusa na rynek nieruchomości. Z pewnością rynek nieruchomości komercyjnych na tego typu okoliczności nie reaguje tak szybko...

Jest za wcześnie, aby formułować definitywne wnioski w sprawie wpływu koronawirusa na rynek nieruchomości. Z pewnością rynek nieruchomości komercyjnych na tego typu okoliczności nie reaguje tak szybko jak giełda. Jeśli wirus będzie miał trwały i znaczący wpływ na gospodarkę ogółem, odbije się to również na rynku nieruchomości, ale na przewidywanie konkretnych jego skutków jest jeszcze za wcześnie.

Redakcja Podatek od nieruchomości niezgodny z prawem unijnym

Podatek od nieruchomości niezgodny z prawem unijnym Podatek od nieruchomości niezgodny z prawem unijnym

Ministerstwo Finansów chce opodatkować centra handlowe i biurowce. Jest to jednak niezgodne z europejskimi przepisami. Grozi nam interwencja Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Finansów chce opodatkować centra handlowe i biurowce. Jest to jednak niezgodne z europejskimi przepisami. Grozi nam interwencja Komisji Europejskiej.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.