administrator24.info

Rozliczenia z najemcami i windykacja należności w praktyce FM

Struktura czynszu oraz rozliczenie opłat pozaczynszowych zależy przede wszystkim od postanowień umowy najmu, rodzaju zarządzanej nieruchomości, jej stanu technicznego i wyposażenia, a także charakteru działalności świadczonej przez najemców.

Zobacz także

Wiesław Pawelec Facility Management

Facility Management Facility Management

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni...

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni się Facility Management od zarządzania nieruchomościami i w jakim celu obszary standardowo kojarzone z zarządzaniem nieruchomościami zaczęły należeć do Facility Management.

Redakcja Parkingi biurowców puste

Parkingi biurowców puste Parkingi biurowców puste

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Redakcja Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe...

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe usługi oraz nowe role, mimo trwającej pandemii koronawirusa. Raport PRFM jest pierwszym opracowaniem wskazującym na rolę tej branży w polskiej gospodarce.

Rodzaje i składniki czynszów

W zależności od rodzaju zarządzanej nieruchomości oraz prowadzonej działalności czynsz może być naliczany w sposób stały lub progresywny.

Czynsz stały występuje najczęściej przy najmie nieruchomości biurowych oraz lokali usługowych położonych poza galeriami handlowymi. Wówczas w umowie znajduje się stała stawka za m².

W przypadku galerii handlowych często stosowaną praktyką jest czynsz progresywny, czyli związany z obrotami lub przychodami najemcy. W zależności od umowy może on uzależniać całość lub część wysokości czynszu od osiąganych przez niego wyników finansowych pojedynie poszczególnych grup towarów.

Media i usługi dodatkowe

Sposób rozliczania kosztów zużytych mediów oraz usług dodatkowych jest za każdym razem inny i zależy od postanowień umowy. W zależności od strony ponoszącej koszty czynsze można podzielić na:

  • czynsz brutto – najemca płaci czynsz, wynajmujący ponosi wydatki operacyjne,
  • czynsz netto – najemca płaci czynsz oraz ponosi wszystkie wydatki operacyjne.

Media

W ostatecznym rozrachunku koszty pozaczynszowe i tak poniesie najemca, a różnica polega jedynie na sposobie ich rozliczenia.

W czynszu netto najemca pokrywa koszty zużytych mediów na podstawie faktur i obliczeń przedstawionych przez wynajmującego. W czynszu brutto koszty zużytych mediów są zawarte w jego podstawowej stawce czynszu.

Przykład 1 – czynsz progresywny z prowizją od obrotu:

Centrum Handlowe X wynajęło lokal o powierzchni 100 m² sklepowi turystycznemu Y. W umowie najmu strony podzieliły czynsz na część stałą w wysokości 50 zł/m² p.u. oraz prowizję kwartalną w wysokości 5% uzyskanego obrotu. Obrót firmy w pierwszym kwartale wyniósł 100 000 zł.

Czynsz najmu lokalu za ten czas to zatem: 3 * 50 zł/m² * 100 m² + 0,05* 100 000 zł = 20 000 zł.

Przykład 2 – czynsz progresywny z prowizją od obrotu za grupy towarów:

Centrum Handlowe X wynajęło lokal o powierzchni 100 m² sklepowi turystycznemu Y. W umowie najmu strony podzieliły czynsz na część stałą w wysokości 50 zł/m2 p.u. oraz prowizję kwartalną w wysokości 5% uzyskanego obrotu od trzech największych grup produktów: namiotów, plecaków i obuwia. Obrót firmy w grupach towarów to: plecaki – 30 000 zł, obuwie – 20 000 zł, namioty – 10 000 zł.

Czynsz najmu lokalu za pierwszy kwartał wyniósł: 3 * 50 zł/m² * 100 m² + 0,05 * (30 000 zł+20 000 zł+10 000 zł) = 18 000 zł.

Najczęściej spotykaną sytuacją jest wynajęcie powierzchni przez więcej niż jednego najemcę, co niesie za sobą potrzebę rozliczenia zużytych mediów pomiędzy poszczególne podmioty. Sposób obliczania udziałów można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • na podstawie liczników – jeżeli nieruchomość wyposażona jest w podliczniki dla poszczególnych lokali, można rozliczyć media podobnie jak w przypadku wspólnot mieszkaniowych, jako różnicę wskazań głównego licznika na przyłączu i zsumowanych wskazań podliczników.

    Różnice wynikające z tzw. strat na przesyle można rozliczyć zgodnie z udziałem wynajmowanej powierzchni w całkowitej powierzchni nieruchomości,
  • według udziałów – rozwiązanie wygodne w nieruchomościach bez podliczników oraz przy rozliczaniu mediów, których nie można łatwo olicznikować (np. ogrzewanie).

W obydwu przypadkach koszty zużytych mediów są refakturowane przez wynajmującego na najemców.

Usługi dodatkowe

Oprócz czynszu i kosztów mediów najemca ponosi także koszty związane z usługami dodatkowymi, takimi jak ochrona, usługi porządkowe czy korzystanie przez najemcę lub jego klientów z części wspólnych (np. parking). Usługi te można wliczyć do czynszu bazowego lub wykazać je jako osobną pozycję.

W przypadku nowych obiektów biurowych często spotykaną praktyką jest rozbicie czynszu na czynsz podstawowy – stanowiący przychód wynajmującego, czynsz dodatkowy, będący pokryciem kosztów usług dodatkowych oraz koszty mediów. Usługi dodatkowe mogą być zawarte w podstawowej umowie najmu lokalu lub być przedmiotem osobnej umowy.

Jak widać w przedstawionych powyżej przykładach, ostateczny koszt jest dla najemcy taki sam. Różnica polega na sposobie rozliczania wydatków.

Czynsz brutto może być stosowany wtedy, gdy najemca prowadzi działalność, w której zużycie mediów jest we wszystkich miesiącach zbliżone, a rodzaj działalności nie powoduje znacznych zużyć (np. w hotelach czy też przy wynajmie powierzchni magazynowo-składowych).

Czynsz netto ma zastosowanie w przypadkach, w których oferuje się znaczną liczbę usług dodatkowych i występuje znaczący udział zużycia mediów, np. w galeriach handlowych czy lokalach gastronomicznych.

Koszty remontów i ulgi w czynszu

Katalog kosztów obciążających najemcę lokalu został przedstawiony w art. 681 Kodeksu cywilnego. Oprócz kosztów zużytych mediów najemca ponosi także nakłady związane z drobnymi naprawami i odświeżeniem lokalu.

Kiedy stan użytkowy lokalu nie pozwala na korzystanie z niego bez uprzedniego przeprowadzenia remontu, częstą praktyką jest jego przeprowadzenie na koszt najemcy w zamian za ulgę w czynszu.

Ze względu na trudności podatkowe, zamiast wprowadzać ulgę w czynszu korzystniej jest ustalić czynsz na niższym poziomie w pierwszych miesiącach trwania umowy.

Postanowienia dotyczące remontu warto uzgodnić przez rozpoczęciem prac, a samą wysokość ulgi w czynszu ustalić po jego zakończeniu, na podstawie przedstawionych faktur za poniesione koszty.

Standard techniczno-użytkowy nieruchomości komercyjnej w znacznym stopniu wpływa na jej atrakcyjność. W przeciwieństwie do wspólnot mieszkaniowych budynki komercyjne nie mają funduszu remontowego.

Wszystkie remonty i naprawy w obiekcie finansowane są z osiąganych przychodów. Ustalenie, która ze stron poniesie nakłady na remont, czego konsekwencją będzie ewentualne obniżenie czynszu z tego tytułu, pozwala wybrać wariant najbardziej optymalny finansowo, który nie przysporzy dodatkowej pracy działowi księgowości.

Terminy płatności

Zasady rozliczania czynszów z najemcami mają istotny wpływ na płynność finansową zarządzanej nieruchomości. O ile przy zastosowaniu czynszów stałych brutto facility manager ma pełną dowolność w regulowaniu należności i estymowaniu wyników finansowych, o tyle przy czynszach progresywnych albo rozliczanych netto wydaje się to bardziej złożone.

Czynsz brutto gwarantuje określony przychód w danym terminie, dzięki czemu zarządca – znając jego wysokość w danym miesiącu – może swobodnie pokrywać koszty utrzymania nieruchomości.

Stosowanie czynszów progresywnych oraz rozliczanie się w czynszu netto na podstawie przedstawionych faktur wymaga większej uwag przy planowaniu. Bardzo ważnym aspektem jest skoordynowanie terminów zobowiązań za faktury wystawiane przez podwykonawców i dostawców mediów

  • z terminami płatności czynszów oraz opłat pozaczynszowych tak, aby terminy wpływu
  • z czynszów były wcześniejsze niż terminy zobowiązań.

Zabezpieczenia wierzytelności

Często spotykaną, lecz błędną praktyką jest traktowanie kaucji jako zaliczki oraz wliczanie jej jako ostatniego czynszu miesięcznego po zakończeniu umowy najmu.

Przykład 3 – czynsz netto

Biurowiec A wynajął lokal biurowy o powierzchni 100 m² firmie doradczej B. W umowie najmu strony ustaliły miesięczny czynsz podstawowy w wysokości 30 zł/m² p.u., czynsz dodatkowy w wysokości 15 zł/m² p.u. oraz koszty zużycia mediów na podstawie refaktur za zużyte media.

Średniomiesięczne zużycie mediów wynosi: energia elektryczna 7 zł/m², woda – 2,50 zł/m², ogrzewanie – 1,50 zł/m².

Całkowity miesięczny koszt wynajęcia lokalu przez firmę B to zatem: 100 m2*(30 zł/m²+15 zł/m²+7 zł/m²+2,5 0 zł/m²+15,0 zł/m²) = 5600 zł.

Przykład 4 – czynsz brutto

Biurowiec A wynajął lokal biurowy o powierzchni 100 m² firmie doradczej B. W umowie najmu strony określiły miesięczny czynsz na poziomie 56 zł/m² p.u. oraz ustaliły, że koszty usług dodatkowych oraz zużytych mediów będzie pokrywał wynajmujący.

Całkowity miesięczny koszt wynajęcia lokalu przez firmę B wyniósł: 100 m²*56 zł/m² = 5600 zł.

Funkcją kaucji jest zabezpieczenie wykonania przyszłej umowy lub przedmiotu najmu i z zasady jest ona zwracana najemcy po wykonaniu umowy. Kaucja pobrana od najemcy nie stanowi przychodu podatkowego wynajmującego i tym samym nie może zostać uznana za koszt uzyskania najemcy.

Windykacja należności

W przypadku powstania nieuregulowanych należności po stronie najemcy wynajmujący może przystąpić do ich windykacji. Praktyka wskazuje, iż dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest niekorzystne dla obu stron.

Poniżej przedstawiono możliwy scenariusz działania, który w pierwszej kolejności pozwoli na polubowne rozwiązanie sporu.

Powstanie zaległości lub zanegowanie zobowiązania – bieżący kontakt z najemcą pełni ważną funkcję prewencyjną. W przypadku powstania zaległości warto już w pierwszym etapie wystąpić do najemcy z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz określenie terminu zapłaty. Dobrą praktyką jest osobisty charakter pierwszego kontaktu i przedstawienie przy tej okazji propozycji rozwiązania sytuacji.

Jeżeli nie przyniosło to rezultatu, zarządca może przekazać do działu prawnego lub prawnika wynajmującego zlecenie wystawienia najemcy wezwania do zapłaty. To ważny krok, gdyż świadczy o chęci ugody ze strony wynajmującego.

Jeśli wysłane do najemcy wezwanie do zapłaty również pozostanie bez efektu, wynajmujący może zaproponować oddanie sprawy do mediacji. Krok ten także jest ważny w postępowaniu sądowym, ponieważ dowodzi, że wynajmujący wykorzystał wszystkie możliwości polubownego rozwiązania sporu.

Skierowanie pozwu do sądu – druk pozwu sądowego znajduje się do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do pozwu należy dołączyć tytuł prawny do reprezentowania właściciela nieruchomości (umowa o zarządzanie, pełnomocnictwo), kopie dowodów zadłużenia – faktury, wezwana do zapłaty etc. Trzeba też wnieść opłatę sądową w wysokości 5% wartości sporu.

Nakaz sądowy w postępowaniu upominawczym wydawany jest przez referendarza sądowego. Najemca może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w ciągu 14 dni.

Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony lub zostanie oddalony, sąd przystępuje do postępowania formalno-procesowego i wydaje wezwanie na rozprawę. Wyrok sądu I instancji uprawomocnia się po 21 dniach.

Jeśli nastąpi apelacja, to w drugiej instancji możliwe jest: utrzymanie wyroku, zmiana lub częściowe uznanie. W tym ostatnim przypadku zwrot w pomniejszonym zakresie trafia do ponownego rozpatrzenia.

Aby uchronić się przed kosztami komorniczymi, należy wysłać pismo z wezwaniem do zapłaty (z datą). Niezbędnym elementem jest też pismo do komornika o wszczęcie postępowania komorniczego wraz ze wskazaniem majątku, z którego nastąpi egzekucja.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr Renata Gabryelczyk, dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów...

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów organizacji.

mgr Anna Dessoulavy-Śliwińska Moja rola w zespole

Moja rola w zespole Moja rola w zespole

Sytuacja, w której osoby o określonym temperamencie wykonują pracę niezgodną z ich predyspozycjami zawodowymi, jest szkodliwa. Wieloletnie zmuszanie się do robienia czegoś, co pozostaje w jawnej sprzeczności...

Sytuacja, w której osoby o określonym temperamencie wykonują pracę niezgodną z ich predyspozycjami zawodowymi, jest szkodliwa. Wieloletnie zmuszanie się do robienia czegoś, co pozostaje w jawnej sprzeczności z najgłębszymi potrzebami, typem osobowości czy przekonaniami, może zaowocować syndromem wypalenia zawodowego.

Katarzyna Czajkowska Serwerownia w upale

Serwerownia w upale Serwerownia w upale

Za oknem gorąco, słupki rtęci od rana do wieczora przekraczają najwyższe dopuszczalne przez nasze organizmy normy… ale nie o tym mowa. Budynki biurowe to też takie, wcale nie małe, organizmy i one również...

Za oknem gorąco, słupki rtęci od rana do wieczora przekraczają najwyższe dopuszczalne przez nasze organizmy normy… ale nie o tym mowa. Budynki biurowe to też takie, wcale nie małe, organizmy i one również mają pomieszczenia, które - tak jak my - ciężko znoszą upał, a ich przegrzanie niesie za sobą ogromne problemy.

Patronat medialny Administratora Zarządzanie organizacją z Business Intelligence

Zarządzanie organizacją z Business Intelligence

Business Intelligence to narzędzie przekształcające dane w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza ta z kolei jest niezbędna w dążeniu do dobrego zarządzania organizacją.

Business Intelligence to narzędzie przekształcające dane w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza ta z kolei jest niezbędna w dążeniu do dobrego zarządzania organizacją.

Katarzyna Czajkowska Harmonogram przeglądów

Harmonogram przeglądów

Początek roku to czas wcielanie w życie planów i postanowień zaplanowanych na najbliższe miesiące. Planujemy budżet, planujemy prace modernizacje i remonty, które chcemy lub też musimy wykonać w danym...

Początek roku to czas wcielanie w życie planów i postanowień zaplanowanych na najbliższe miesiące. Planujemy budżet, planujemy prace modernizacje i remonty, które chcemy lub też musimy wykonać w danym roku. To również dobry czas, by zastanowić się, kiedy które działania chcemy podjąć. Najważniejsze jednak jest zaplanowanie harmonogramu przeglądów i konserwacji wymaganych przez prawo budowlane, rozporządzenia oraz instrukcje i DTR-ki urządzeń.

Katarzyna Czajkowska Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obowiązują w Polsce od 2009 r. i określają całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania. Biorą one pod uwagę parametry techniczne...

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obowiązują w Polsce od 2009 r. i określają całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania. Biorą one pod uwagę parametry techniczne konstrukcji oraz instalacji, a także źródła ciepła. Właścicielowi, nabywcy lub nowemu lokatorowi pozwalają sprawdzić, ile wyniosą koszty eksploatacyjne domu czy mieszkania.

mgr Jarosław Kowszuk Strona w postępowaniu administracyjnym

Strona w postępowaniu administracyjnym Strona w postępowaniu administracyjnym

Ustalenie kwestii, czy w danym postępowaniu administracyjnym danej osobie przysługuje przymiot strony, ma bardzo praktyczny skutek, ponieważ od tego zależy, czy będzie ona mogła bronić swoich interesów.

Ustalenie kwestii, czy w danym postępowaniu administracyjnym danej osobie przysługuje przymiot strony, ma bardzo praktyczny skutek, ponieważ od tego zależy, czy będzie ona mogła bronić swoich interesów.

Katarzyna Czajkowska Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego

Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego

Aby skutecznie przeanalizować wymagania instalacyjne dla oświetlenia awaryjnego, niezbędne jest znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na pytania, czego wymagają obowiązujące przepisy i które z nich należy...

Aby skutecznie przeanalizować wymagania instalacyjne dla oświetlenia awaryjnego, niezbędne jest znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na pytania, czego wymagają obowiązujące przepisy i które z nich należy traktować jako obowiązujące.

Redakcja Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe...

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe usługi oraz nowe role, mimo trwającej pandemii koronawirusa. Raport PRFM jest pierwszym opracowaniem wskazującym na rolę tej branży w polskiej gospodarce.

Redakcja Parkingi biurowców puste

Parkingi biurowców puste Parkingi biurowców puste

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Wybrane dla Ciebie

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni » Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej? Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów? Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Nie masz środków na termomodernizację?

Nie masz środków na termomodernizację? Nie masz środków na termomodernizację?

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami » Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny... Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić? Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów? Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼ Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza » Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny, System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie » Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy? Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu » Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić? Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni » Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Jak się wyróżnić będąc windą?

Jak się wyróżnić będąc windą? Jak się wyróżnić będąc windą?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla » Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw? Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła? Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.