administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Facility Management

Facility Management

Facility Management

W polskim środowisku zarządców nieruchomości w pierwszych latach popularyzacji Facility Management zauważalny był spór o definicję FM. Przedmiotem wielu odczytów i publikacji było ustalenie, czym różni się Facility Management od zarządzania nieruchomościami i w jakim celu obszary standardowo kojarzone z zarządzaniem nieruchomościami zaczęły należeć do Facility Management.

Zobacz także

Piotr Żołądkowski Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe? Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%)...

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%) czy zaburzenia nastrojów (3%).

Piotr Żołądkowski Zarządzanie zadaniami w czasie

Zarządzanie zadaniami w czasie Zarządzanie zadaniami w czasie

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik...

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik ten wprost przekłada się na wysoki poziom stresu, a ten z kolei jest zasadniczym powodem, który wpływa na wypalenie zawodowe.

Redakcja Parkingi biurowców puste

Parkingi biurowców puste Parkingi biurowców puste

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Facility Management jest nowoczesną, bardzo skuteczną metodyką zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, sprawdzającą się zwłaszcza dla nieruchomości o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią budynkową, gdzie ludzie, technologia i procesy wzajemnie na siebie oddziałują, a Facility Manager świadomy tych procesów wpływa na nie, realizując cele biznesowe właściciela nieruchomości i jej użytkowników, zapewnia optymalne środowisko budynkowe.

Aktualnie można zaobserwować nowy trend, polegający na ekspansji Facility Management (FM) poza obszar nieruchomości. Czytelność procedur oraz silny związek z technologią wywołał zainteresowanie przemysłu metodyką FM i już odnotowano fakty przejmowania procesów produkcyjnych przez firmy standardowo oferujące kompleksowe usługi kategorii FM.

Termin Facility Management (FM) kojarzony z zarządzaniem nieruchomościami pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, w Polsce ideę FM promowało stowarzyszenie IFMA Polska (Internationale Facility Management Association) oraz specjalistyczne czasopismo Facility Manager (FM).

Przed zdefiniowaniem, czym jest FM warto przybliżyć środowisko biznesowe, w którym funkcjonuje Facility Manager. Przybliżenie tego środowiska pozwoli łatwiej zrozumieć, czym jest FM, jakich obszarów dotyczy bezpośrednio, a z jakimi współpracuje, realizując cele biznesowe.

Definicje FM

Dla biurowych nieruchomości komercyjnych można wyróżnić 4 główne obszary stanowiące otoczenie biznesowe zarządcy nieruchomości:

Obszar 1 - Asset Management (AM)

Obszar będący z zasady poza zakresem kompetencyjnym zarządcy nieruchomości dotyczy biznesowego, inwestycyjnego podejścia do nieruchomości, jest obszarem działalności biznesowej właściciela nieruchomości, którym może być:

  • inwestor,
  • spekulant,
  • gracz.

Tym obszarem rządzą prawa rynkowej gry finansowej, gdzie nieruchomość obok takich aktywów, jak akcje, obligacje czy inne papiery wartościowe stanowi zawartość portfela inwestycyjnego. Właściciel określa cele biznesowe nieruchomości, a zarządca realizuje je w sposób najbardziej optymalny, funkcjonując aktywnie na pozostałych 3 poniżej wymienionych obszarach.

Obszar 2 - Property Management (PM)

Przyjmuje się jako szeroko rozumiane zarządzanie nieruchomością, obejmujące wszystkie czynności i procedury, zarówno finansowe, jak i techniczne, podejmowane w związku z realizacją celów biznesowych właściciela nieruchomości.

Obszar 3 - Facility Management (FM)

ma kilka definicji, z których istotę FM najbardziej oddają przedstawione poniżej:

a) zarządzanie udogodnieniami (tłumaczenie bezpośrednie);

b) działalność łącząca różne dyscypliny dla zapewnienia funkcjonalności środowiska budynkowego poprzez integrację ludzi, miejsca, procesów i technologii;

c) praktyczna koordynacja fizycznych miejsc pracy z ludźmi oraz funkcjonowania organizacji. Integruje zasady administrowania biznesem, architekturą i utrzymaniem obiektów technicznych1;

d) w zakresie nieruchomości jest zorientowanym na klienta całościowym świadczeniem - którego przedmiotem są kompleksowe zasady podejmowania decyzji dla optymalnego planowania, użytkowania i przystosowania budynków, ich urządzeń, obiektów i świadczeń - wzmacnianym przez systemy informacyjne, wspomagające kierowanie przedsiębiorstwem zarówno na poziomie strategicznym, jak i w odniesieniu do każdego stanowiska pracy biorącego udział w procesie podstawowym1.

Podstawowe domeny Facility Management1:

Na rynku polskim firmy oferujące usługi Facility Management oraz wewnętrzne struktury firm, dedykowane tej sferze działalności przedsiębiorstwa, realizują zadania w obszarach:

1. obsługa techniczna,

2. utrzymanie czystości,

3. ochrona i konwojowanie,

4. kompleksowa ochrona ppoż.,

5. recepcja,

6. pielęgnacja zieleni i kwiatów wewnątrz budynku,

7. archiwizacja,

8. catering,

9. kolportaż prasy,

10. administrowanie systemami IT i elektronicznymi systemami bezpieczeństwa,

11. inne usługi, według indywidualnych potrzeb.

1. Utrzymanie obiektów i urządzeń (aspekt operacyjny) ~ maintenance

konserwacja urządzeń, konserwacja elementów wykończeniowych, naprawy i remonty planowe, naprawy i remonty bieżące, pielęgnacja otoczenia, utrzymanie porządku i czystości, zachowanie walorów krajobrazowych
2. Usługi administracyjne troska o wizerunek (image) firmy, usługi pocztowe, usługi kurierskie, zarządzanie dokumentacją, ubezpieczenie ludzi i mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi poligraficzne
3. Zarządzanie powierzchnią inwentaryzacja, polityka wykorzystania powierzchni, organizacja (rozkład) powierzchni, prognozowanie zapotrzebowania na powierzchnie, zakupy akcesoriów architektury wnętrz, projektowanie architektoniczne wnętrz, kontrola realokacji wyposażenia, dokonywanie zmian projektu architektoniczno-budowlanego, zarządzanie odpadami i ich utylizacja, składowanie materiałów niebezpiecznych dla życia i zdrowia
4. Usługi architektoniczno-budowlane i inżynieryjne kontrola zgodności z przepisami prawnymi, zarządzanie budynkiem, zarządzanie systemami technologicznymi budynku, projektowanie architektoniczno-budowlane
5. Gospodarowanie nieruchomościami (Real Estate) zarządzanie najmem, rozwiązywanie problemów lokalizacji, inwestycje w nieruchomości/likwidacja nieruchomości, kupno obiektów budowlanych, rzeczoznawstwo majątkowe, regulacja stosunków podnajmu
6. Planowanie udogodnień (Faciltties) planowanie bieżące (operacyjne), planowanie antykryzysowe, planowanie strategiczne, planowanie zużycia energii
7. Zarządzanie finansowe budżetowanie (operacyjne), planowanie nakładów kapitałowych, finansowanie działalności
8. Zdrowie i bezpieczeństwo ergonomia, zarządzanie energią, dbałość o jakość powietrza, programowanie utylizacji odpadów, kontrola emisji zanieczyszczeń

Obszar 4 - Maintenace Management (MM)

Obszar ten jest obszarem czynności operacyjnych i obejmuje wszystkie działania techniczne, finansowe i organizacyjne, mające na celu zachowanie w sprawności technicznej infrastruktury budynku wraz ze wszystkimi jego instalacjami i systemami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami, w tym instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i dokumentacją techniczną nieruchomości.

Obejmuje on w szczególności organizację i monitorowanie czynności wykonywanych przez służby własne zarządcy i firmy zewnętrzne, a zwłaszcza:

  • podejmowanie działań naprawczych,  
  • realizację planowych działań prewencyjnych (przeglądy planowe),  
  • wykonywanie modernizacji instalacji i systemów,  
  • aktualizacja dokumentacji technicznej.

Obszar 2 i obszar 3 wzajemnie uzupełniają się i - pomimo różnic w definiowaniu tych obszarów - posiadają czytelną część wspólną. Jest to ta sfera wiedzy i doświadczenia, bez której trudno wyobrazić sobie profesjonalnego zarządcę nieruchomości czy Facility Managera.

Poniższa grafika prezentuje otoczenie biznesowe zarządcy nieruchomości oraz lokalizacje obszaru FM.

Obszary funkcjonowania zarządcy nieruchomości

 

Powyższa grafika w sposób obrazowy pokazuje strefę wspólną Property Management i Facility Management (obszar biały) oraz strefę Facility Management, wychodzącą poza zarządzanie nieruchomościami - jest to strefa Facility Management, obsługująca obszary przemysłowe, czyli wychodząca poza przedmiot działalności zarządcy nieruchomości.

Obszary FM oraz PM umiejscowione zostały na tym samym poziomie, gdyż są to obszary wzajemnie uzupełniające się i przenikające, gdyż brak w nich ostrej granicy.

Obszar Maintenace Management (MM) ulokowany został na najniższym poziomie, gdyż stanowi on przedmiot działania zarządcy nieruchomości, jak i Facility Managera, z tą różnicą, że obszar MM w nieruchomościach o wysokim nasyceniu infrastrukturą budynkową, w tym zaawansowaną automatyką i systemami zintegrowanymi na platformie BMS (centralny system zarządzania infrastrukturą), wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej na poziomie ogólnym i wspierany jest systemami informatycznymi.

Facility manager, czyli spec od złożonych procedur

FM jest metodyką nowoczesną, bardzo skuteczną, ale stawia przed Facility Managerem wysokie wymogi kompetencyjne. W praktycznej działalności zawodowej od Facility Managera oczekuje się aktywnego uczestniczenia w życiu budynku od etapu projektu koncepcyjnego poprzez uczestniczenie w budowie (zwłaszcza etapy końcowe), odbiorach, rozruchach, regulacji kluczowych instalacji i systemów budynkowych.

Wiedza z zakresu FM, wykorzystywana zwłaszcza na etapie projektowania, może przyczynić się do zwiększenia funkcjonalności budynku, ułatwienia we wdrożeniu Maintenace (red. - ang. utrzymanie) budynku, uproszczeniu i obniżeniu kosztów obsługi technicznej, zoptymalizowaniu logistyki wewnętrznej i zewnętrznej budynku oraz zoptymalizowaniu kosztów utrzymania nieruchomości.

Metodyka FM w szczególności dedykowana jest nowoczesnym, tak zwanym inteligentnym budynkom, dlatego niezbędne są podstawy znajomości technologii zwłaszcza w zakresie automatyki, zintegrowanych systemów z energetyką i systemami bezpieczeństwa.

Efektywne zarządzanie budynkiem i tymi systemami bez znajomości zasad funkcjonowania i bez biegłego posługiwania się dedykowanymi systemami informatycznymi staje się niemożliwe.

Czasy konserwatorów „złotych rączek" minęły bezpowrotnie, a w ich miejsce pojawili się specjaliści o najwyższych kwalifikacjach, którzy w ramach swoich podstawowych czynności realizują złożone procedury, mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników.

Bez wsparcia dedykowanym systemem informatycznym nie ma możliwości skutecznego kontrolowania realizowanych procedur zarówno w zakresie interwencji awaryjnych, jak i czynności prewencyjnych realizowanych w ramach obszaru Maintenace Management.

Jak ważny jest to obszar i w jak olbrzymim stopniu wpływa na wizerunek nieruchomości i jego zarządcy będzie tematem odrębnego opracowania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


 

1 według: Facility Management S. Śliwiński

Komentarze

Powiązane

dr Renata Gabryelczyk, dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management Mapowanie ryzyka w obszarze Facility Management

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów...

Ryzyko jest nieodłączną częścią życia. Działanie każdej organizacji wiąże się z ryzykiem. Ryzyko najczęściej definiowane jest jako wydarzenie, które może zajść i mieć wpływ na osiągnięcie założonych celów organizacji.

mgr Anna Dessoulavy-Śliwińska Moja rola w zespole

Moja rola w zespole Moja rola w zespole

Sytuacja, w której osoby o określonym temperamencie wykonują pracę niezgodną z ich predyspozycjami zawodowymi, jest szkodliwa. Wieloletnie zmuszanie się do robienia czegoś, co pozostaje w jawnej sprzeczności...

Sytuacja, w której osoby o określonym temperamencie wykonują pracę niezgodną z ich predyspozycjami zawodowymi, jest szkodliwa. Wieloletnie zmuszanie się do robienia czegoś, co pozostaje w jawnej sprzeczności z najgłębszymi potrzebami, typem osobowości czy przekonaniami, może zaowocować syndromem wypalenia zawodowego.

Katarzyna Czajkowska Serwerownia w upale

Serwerownia w upale Serwerownia w upale

Za oknem gorąco, słupki rtęci od rana do wieczora przekraczają najwyższe dopuszczalne przez nasze organizmy normy… ale nie o tym mowa. Budynki biurowe to też takie, wcale nie małe, organizmy i one również...

Za oknem gorąco, słupki rtęci od rana do wieczora przekraczają najwyższe dopuszczalne przez nasze organizmy normy… ale nie o tym mowa. Budynki biurowe to też takie, wcale nie małe, organizmy i one również mają pomieszczenia, które - tak jak my - ciężko znoszą upał, a ich przegrzanie niesie za sobą ogromne problemy.

Patronat medialny Administratora Zarządzanie organizacją z Business Intelligence

Zarządzanie organizacją z Business Intelligence

Business Intelligence to narzędzie przekształcające dane w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza ta z kolei jest niezbędna w dążeniu do dobrego zarządzania organizacją.

Business Intelligence to narzędzie przekształcające dane w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza ta z kolei jest niezbędna w dążeniu do dobrego zarządzania organizacją.

Katarzyna Czajkowska Harmonogram przeglądów

Harmonogram przeglądów

Początek roku to czas wcielanie w życie planów i postanowień zaplanowanych na najbliższe miesiące. Planujemy budżet, planujemy prace modernizacje i remonty, które chcemy lub też musimy wykonać w danym...

Początek roku to czas wcielanie w życie planów i postanowień zaplanowanych na najbliższe miesiące. Planujemy budżet, planujemy prace modernizacje i remonty, które chcemy lub też musimy wykonać w danym roku. To również dobry czas, by zastanowić się, kiedy które działania chcemy podjąć. Najważniejsze jednak jest zaplanowanie harmonogramu przeglądów i konserwacji wymaganych przez prawo budowlane, rozporządzenia oraz instrukcje i DTR-ki urządzeń.

Katarzyna Czajkowska Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obowiązują w Polsce od 2009 r. i określają całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania. Biorą one pod uwagę parametry techniczne...

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obowiązują w Polsce od 2009 r. i określają całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania. Biorą one pod uwagę parametry techniczne konstrukcji oraz instalacji, a także źródła ciepła. Właścicielowi, nabywcy lub nowemu lokatorowi pozwalają sprawdzić, ile wyniosą koszty eksploatacyjne domu czy mieszkania.

mgr Jarosław Kowszuk Strona w postępowaniu administracyjnym

Strona w postępowaniu administracyjnym Strona w postępowaniu administracyjnym

Ustalenie kwestii, czy w danym postępowaniu administracyjnym danej osobie przysługuje przymiot strony, ma bardzo praktyczny skutek, ponieważ od tego zależy, czy będzie ona mogła bronić swoich interesów.

Ustalenie kwestii, czy w danym postępowaniu administracyjnym danej osobie przysługuje przymiot strony, ma bardzo praktyczny skutek, ponieważ od tego zależy, czy będzie ona mogła bronić swoich interesów.

Katarzyna Czajkowska Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego

Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego Wymagania w systemach oświetlenia awaryjnego

Aby skutecznie przeanalizować wymagania instalacyjne dla oświetlenia awaryjnego, niezbędne jest znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na pytania, czego wymagają obowiązujące przepisy i które z nich należy...

Aby skutecznie przeanalizować wymagania instalacyjne dla oświetlenia awaryjnego, niezbędne jest znalezienie jednoznacznej odpowiedzi na pytania, czego wymagają obowiązujące przepisy i które z nich należy traktować jako obowiązujące.

Redakcja Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników Branża obsługi obiektów zatrudnia 630 tysięcy pracowników

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe...

Z raportu Polskiej Rady Facility Management (PRFM) wynika, że w sektorze facility management zatrudnionych jest aż 630 tysięcy pracowników. Co więcej, sektor dalej się rozwija, oferuje coraz bardziej dojrzałe usługi oraz nowe role, mimo trwającej pandemii koronawirusa. Raport PRFM jest pierwszym opracowaniem wskazującym na rolę tej branży w polskiej gospodarce.

Redakcja Parkingi biurowców puste

Parkingi biurowców puste Parkingi biurowców puste

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Lockdown i praca zdalna spowodowały, że parkingi biurowców są wykorzystywane w 40 proc.

Piotr Żołądkowski Zarządzanie zadaniami w czasie

Zarządzanie zadaniami w czasie Zarządzanie zadaniami w czasie

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik...

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik ten wprost przekłada się na wysoki poziom stresu, a ten z kolei jest zasadniczym powodem, który wpływa na wypalenie zawodowe.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.