administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Co nowego w Orzecznictwie? Skutki prawne całkowitego zniszczenia części lokali | Reklama na elewacji tylko na podstawie precyzyjnej uchwały

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 181), a w nim o skutkach prawnych całkowitego zniszczenia części lokali, a także o reklamie na elewacji.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 181), a w nim o skutkach prawnych całkowitego zniszczenia części lokali, a także o reklamie na elewacji.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 181), a w nim o skutkach prawnych całkowitego zniszczenia części lokali, a także o reklamie na elewacji.

Zobacz także

Aneta Mościcka Warunki skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Warunki skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości Warunki skorzystania ze zwolnienia od PIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego wystarczające jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe w okresie trzech lat od końca...

Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego wystarczające jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe w okresie trzech lat od końca roku podatkowego. W tym samym okresie nie musi nastąpić definitywne nabycie tego prawa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Anna Ruszczak news Pozwy frankowiczów do sądów w miejscu zamieszkania

Pozwy frankowiczów do sądów w miejscu zamieszkania Pozwy frankowiczów do sądów w miejscu zamieszkania

Zbliża się nowelizacja procedury cywilnej, która ma m.in. wprowadzić zmianę dotyczącą pozwów frankowych. Przez 5 lat od wejścia jej w życie pozwy dotyczące kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego...

Zbliża się nowelizacja procedury cywilnej, która ma m.in. wprowadzić zmianę dotyczącą pozwów frankowych. Przez 5 lat od wejścia jej w życie pozwy dotyczące kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska będą rozpatrywane wyłącznie przed sąd, w którego okręgu mieszka powód.

Paweł Puch Nie można zmusić właściciela do indywidualnej umowy z dostawcą

Nie można zmusić właściciela do indywidualnej umowy z dostawcą Nie można zmusić właściciela do indywidualnej umowy z dostawcą

Wspólnota mieszkaniowa nie może zmusić właściciela lokalu do zawarcia bezpośredniej umowy na dostawę mediów, ani tym bardziej odciąć go od dostawy w sytuacji, gdy nie podporządkuje się on decyzji wspólnoty...

Wspólnota mieszkaniowa nie może zmusić właściciela lokalu do zawarcia bezpośredniej umowy na dostawę mediów, ani tym bardziej odciąć go od dostawy w sytuacji, gdy nie podporządkuje się on decyzji wspólnoty mieszkaniowej – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Skutki prawne całkowitego zniszczenia części lokali

Zniszczenie lokalu nie jest zdarzeniem skutkującym automatycznym wygaśnięciem prawa własności.

Właściciel lokalu z przyczyn faktycznych nie jest wprawdzie w stanie wykonywać niektórych uprawnień, a w szczególności korzystać z lokalu, jednak samo prawo własności pozostaje w mocy, w szczególności w mocy pozostają wszystkie uprawnienia właściciela z tytułu członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej.

Zniszczenie części lokali w budynku nie powoduje również żadnych zmian jeżeli chodzi o byt samej wspólnoty mieszkaniowej – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie.

W przedmiotowej sprawie właściciel wniósł o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej. W uzasadnieniu podał, że w budynku wspólnoty mieszkaniowej miał miejsce pożar, który doprowadził do całkowitego zniszczenia 3 lokali znajdujących się w górnej części budynku przez co straciły one cechę samodzielności, natomiast lokale z niższych kondygnacji zostały zniszczone przez zalanie w trakcie akcji gaśniczej, wskutek czego nie mogą służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Taki stan rzeczy trwa nadal, a upływ czasu pogłębił skalę dewastacji budynku, który inspektor nadzoru budowlanego zakwalifikował jako zniszczony i w całości wyłączył z użytkowania.

Z tej przyczyny, według powodów, prawo odrębnej własności trzech całkowicie zniszczonych, jeżeli nie wszystkich, lokali, wygasło z powodu braku jego przedmiotu. W konsekwencji osoby posiadające wygasłe odrębne prawa własności lokali nie są członkami wspólnoty mieszkaniowej, a właściciele pozostałych lokali, choć nadal ją tworzą, nie mogą decydować o prawach i obowiązkach byłych właścicieli.

Ponadto, skoro tych lokali jest nie więcej niż 6, to do zarządu wspólnotą mieszkaniową tej wielkości stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności, które w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu przewidują obowiązek wyrażenia zgody przez wszystkich współwłaścicieli.

Tymczasem strona pozwana działa nadal wg zasad określonych dla dużych wspólnot mieszkaniowych i dotyczy to również zaskarżonych uchwał. Sąd nie przyznał racji właścicielowi.

Zdaniem sądu zaakceptowanie poglądu prezentowanego przez powodów prowadziłoby do paradoksalnego skutku polegającego na tym, że gdyby uznać, że wspólnota mieszkaniowa w ogóle nie istnieje pozew należałoby odrzucić z uwagi na brak strony pozwanej (art. 199 par. 1 pkt 3 k.p.c.) albo gdyby przyjąć, że wspólnota nadaj istnieje, ale w jej skład wchodzą właściciele lokali nieuszkodzonych powództwo podlegać musiałoby oddaleniu z uwagi na brak czynnej legitymacji po stronie powodów gdyż art. 25 ust. 1 u.w.l. przyznaje taką legitymację tylko właścicielom lokali, a powód jest jednym z właścicieli zniszczonych lokali.

Zaprezentowane w pozwie poglądy co do skutków prawnych uszkodzeń, które powstały w substancji lokali w budynku na aprobatę nie zasługują. Ustawa o własności lokali nie reguluje wprost zagadnienia jakie skutki prawne wywołuje faktyczne zniszczenie lub uszkodzenie niektórych lub wszystkich lokali będących przedmiotem odrębnej własności.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.w.l. odrębną nieruchomość może wprawdzie stanowić tylko lokal samodzielny w rozumieniu art. 2 ust. 2 u.w.l. a wymogami samodzielności jest wyodrębnienie trwałymi ścianami w obrębie budynku i przeznaczenie na stały pobyt ludzi lub na cele inne niż mieszkalne.

Tym niemniej nie sposób uznać, że w sytuacji gdy po skutecznym ustanowieniu odrębnej własności lokalu lokal będący przedmiotem własności ulegnie uszkodzeniu powodującym utratę cech trwałego wyodrębnienia lub przeznaczenia na stały pobyt ludzi lub na cele inne niż mieszkalne, dochodzi do wygaśnięcia prawa odrębnej własności tego lokalu.

Przeciwko takiej wykładni przemawia w szczególności wątpliwość, jak takie wygaśnięcie prawa własności lokalu skutkowałoby w odniesieniu do udziału w nieruchomości wspólnej, który z własnością tego lokalu był związany i w odniesieniu do udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością pozostałych lokali.

Przemawia przeciwko temu również wzgląd na ochronę pewności obrotu, uwzględniając okoliczność, że pomimo uszkodzenia lokalu prawo własności nadal pozostaje ujawnione w księdze wieczystej i jako takie mogłoby by być przedmiotem obrotu. Prowadzi to do wniosku, że uszkodzenie, a nawet zniszczenie lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności nie jest zdarzeniem skutkującym automatycznym wygaśnięciem prawa własności tego lokalu.

Właściciel lokalu z przyczyn faktycznych nie jest wprawdzie w stanie wykonywać niektórych uprawnień objętych treścią prawa własności, w szczególności korzystać z lokalu. Samo prawo własności pozostaje jednak w mocy, w szczególności w mocy pozostają wszystkie uprawnienia właściciela z tytułu członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej, z uprawnieniem do zaskarżania uchwał właścicieli lokali włącznie.

Uszkodzenie lub zniszczenie lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności nie powoduje również żadnych zmian jeżeli chodzi o byt samej wspólnoty mieszkaniowej. W konsekwencji uznać należy, że strona pozwana, pomimo uszkodzenia lokali wskazanych w pozwie nadal, zgodnie z art. 6 u.w.l. może pozywać i być pozywana, a zatem ma zdolność sądową.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.02.2014 roku sygn.akt C 1575/13

Reklama na elewacji tylko na podstawie precyzyjnej uchwały

Zajęcie elewacji budynku pod nośniki reklamowe, nie jest normalnym wykorzystywaniem ścian budynku, zgodnym z ich przeznaczeniem i to także wtedy, gdy reklama nie narusza konstrukcji nośnej ściany i nie wpływa w inny sposób na substancję obiektu.

Takie korzystanie z części wspólnych nieruchomości wymaga więc zgody wspólnoty mieszkaniowej. Uchwała w tym zakresie musi być jednak precyzyjna podmiotowo i przedmiotowo.

Precyzyjność uchwały niezbędna jest dla ustalenia zakresu, w jakim działać może zarząd i z drugiej strony uchwała nie może wywoływać żadnych wątpliwości interpretacyjnych – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

W przedmiotowej sprawie właściciele lokali użytkowych wnieśli o uchylenie uchwały w sprawie wynajmu elewacji budynków na cele reklamowe.

W uchwale wspólnota postanowiła m.in.: przeznaczyć elewację budynku dla celów odpłatnego umieszczania reklam, klimatyzatorów i innych urządzeń przez podmioty gospodarcze i inne, ustalić cenę wynajmu na kwotę 50 zł/miesięcznie netto za każdy m² zajętej powierzchni, a w przypadku bezumownego korzystania z elewacji na kwotę 500% opłaty, upoważnić zarząd do zawarcia umów wynajmu.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Przepis art 206 k.c. w zw. z art. 1 ust. 2 uwl stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, w jakim daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Nadto współwłaściciele mogą w umowie ustalić inny sposób korzystania z rzeczy wspólnej. W szczególności mogą dokonać podziału rzeczy do wspólnego posiadania, tj. wyodrębnić określone jej części do wyłącznego korzystania przez poszczególnych współwłaścicieli.

Możliwość korzystania z całej rzeczy jest uprawnieniem współwłaściciela przydanym mu przez ustawę i dopóki wykonuje to uprawnienie w ramach określonych w art. 206 k.c., pozostali współwłaściciele nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy wspólnej.

Dopiero gdy jeden ze współwłaścicieli ma zamiar korzystać z rzeczy wspólnej w zakresie większym niż wynikający z treści art. 206 k.c., możliwe jest zawarcie stosownej umowy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej. Przepisy o współwłasności dopuszczają możliwość uregulowania relacji obligacyjnej pomiędzy jednym ze współwłaścicieli a pozostałymi (art. 205 k.c.).

Podobne uregulowanie zawiera art. 28 ustawy uwl. Oba te przepisy wskazują na możliwość stworzenia stosunku umownego pomiędzy wspólnotą a jej członkiem lub między współwłaścicielami a jednym z nich.

Nie jest zatem wykluczona umowa dotycząca wykorzystania elewacji wspólnej ściany zewnętrznej budynku na cele reklamowe przez jednego ze współwłaścicieli części wspólnych budynku, a zakres korzystania z rzeczy wspólnej nie musi odpowiadać udziałowi we własności.

O zakresie korzystania ze współwłasności decyduje bowiem tylko sposób, jaki w konkretnych okolicznościach da się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem przez innych współwłaścicieli. Jeżeli współwłaściciele reprezentowani przez wspólnotę godzą się na umieszczenie przez jednego z nich tablicy reklamowej na wspólnej ścianie budynku, to mogą kwestie z tym związane uregulować w umowie.

Przedmiotem tej umowy będzie przyznanie jednemu z właścicieli prawa wyłącznego korzystania z określonych fizycznych części budynku. Zdaniem Sądu Okręgowego, które to zdanie podważył później Sąd Apelacyjny ustalenie zasad korzystania z nieruchomości wspólnej pomiędzy wspólnotą a jej członkiem nie może natomiast odbywać się w drodze uchwały.

Ponadto Sąd Okręgowy wyraził pogląd, iż uchwała wspólnoty wyrażająca zgodę na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym także umowy, winna określać istotne podmiotowo i przedmiotowo postanowienia umowy oraz wskazywać osobę, z którą umowa ma zostać zawarta.

Brak tych elementów uniemożliwia właścicielom lokali ocenę, czy umowa taka będzie korzystna z punktu widzenia interesów wspólnoty, a ponadto pozbawia ich wpływu na to, z kim ostatecznie umowa zostanie zawarta i na jakich warunkach.

Zarząd Wspólnoty w takim wypadku mógłby zawrzeć umowę o dowolnej treści, nieakceptowanej przez członków Wspólnoty i narazić ich tym samym na negatywne konsekwencje. Uchwała powinna zawierać upoważnienie do zawarcia skonkretyzowanej umowy oraz określać główne postanowienia dotyczące jej treści, a tych warunków zaskarżona uchwała nie spełnia. W związku z tym sąd uchylił uchwałę wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota wniosła apelację od wyroku jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że apelacja nie zasługuje na uwzględnienie, aczkolwiek części jej zarzutów nie można odmówić słuszności.

Rację ma wspólnota iż zajęcie elewacji budynku pod nośniki reklamowe, nie jest normalnym wykorzystywaniem ścian budynku, zgodnym z ich typowym przeznaczeniem i to także wtedy, gdy reklama nie narusza konstrukcji nośnej ściany i nie wpływa w inny sposób na substancję obiektu.

Takie korzystanie z części wspólnych nieruchomości wykracza poza ramy wyznaczone dyspozycją przepisu art. 12.1 uwl, gdyż nie jest zgodne z normalnym przeznaczeniem nieruchomości wspólnej. Granice współkorzystania z nieruchomości wspólnej wyznacza przepis art. 12.1 uwl i właściciel lokalu, będący członkiem wspólnoty, ma takie prawo, o ile jest to zgodne z jej przeznaczeniem.

Działalność reklamowa członka wspólnoty, czy też innego podmiotu, nawet jeśli wiąże się z posiadanym w niej lokalem użytkowym, nie może być uznana za normalne przeznaczenie nieruchomości wspólnej – elewacji budynku.

Reklama pozostaje w ścisłym związku z prowadzoną działalnością komercyjną i jej podstawową funkcją jest skłonienie potencjalnych klientów do skorzystania z usług podmiotu reklamującego się, a więc nie sposób uznać, że służy ona wszystkim członkom wspólnoty, w tym też w aspekcie estetyki całego budynku. Nie w takim celu wywiesza się bowiem reklamę.

Tak więc korzystanie z elewacji budynku w zakresie, w jakim umieszcza się na niej reklamę komercyjną, przekracza zakres współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodne z jej przeznaczeniem. Konsekwencją powyższego jest stwierdzenie, iż takie zajęcie części wspólnych nieruchomości stanowi zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej, co stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, na dokonanie której wymagana jest zgoda właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Nie ma więc przeszkód, aby uzależnić w spornej uchwale możliwość zajęcia części wspólnej nieruchomości pod reklamę od zawarcia umowy najmu i uiszczenia stosownych opłat na rzecz wspólnoty. Powyższe wywody odnoszą się również do wykorzystania elewacji do umieszczania na nich klimatyzatorów.

Apelacja nie zasługuje jednak na uwzględnienie ze względu na słuszne stanowisko Sądu Okręgowego, iż uchwała musi być precyzyjna podmiotowo i przedmiotowo, a sporna uchwała wymogu tego nie spełnia.

Precyzyjność uchwały niezbędna jest dla ustalenia zakresu, w jakim z mocy uchwały, a więc woli członków wspólnoty, działać może Zarząd i z drugiej strony patrząc uchwała nie może wywoływać żadnych wątpliwości, interpretacyjnych, w szczególności w sytuacji, gdy jej konsekwencją jest obciążenie finansowe zawierającego umowę o korzystanie z elewacji budynku.

W sensie podmiotowym elewacja ma być udostępniona „podmiotom gospodarczym i innym” bez sprecyzowania, o kogo chodzi. Uchwała nie jest również precyzyjna w sensie przedmiotowym, gdy w treści § 1 zezwala na odpłatne umieszczanie na elewacji budynku reklamy, klimatyzatorów i innych urządzeń, nie precyzując zakresu pojęcia innych urządzeń.

Nie wiadomo więc, czy tym innym urządzeniem jest np. antena telewizyjna, montowana dla potrzeby korzystania z lokalu mieszkalnego, uchwyt na flagę czy doniczkę z kwiatami.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.05.2014 roku sygn. akt VI ACa 1420/13

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Aneta Mościcka Czy właściciel nieruchomości może scedować obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na inny podmiot?

Czy właściciel nieruchomości może scedować obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na inny podmiot? Czy właściciel nieruchomości może scedować obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na inny podmiot?

Zasadą jest nakładanie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na właściciela nieruchomości jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie takiej ochrony. Natomiast umowa cywilnoprawna może przenieść...

Zasadą jest nakładanie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na właściciela nieruchomości jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie takiej ochrony. Natomiast umowa cywilnoprawna może przenieść obowiązki nałożone ustawą o ochronie przeciwpożarowej na inny podmiot, ale tylko w takim zakresie, w jakim powierzono mu obowiązki i zadania dotyczące nieruchomości – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Opodatkowanie miejsca parkingowego w budynku mieszkalnym dla przedsiębiorcy

Opodatkowanie miejsca parkingowego w budynku mieszkalnym dla przedsiębiorcy Opodatkowanie miejsca parkingowego w budynku mieszkalnym dla przedsiębiorcy

Hale garażowe stanowiące przedmiot odrębnej własności, usytuowane w budynku mieszkalnym powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki dla tzw. budynków pozostałych – orzekł Wojewódzki...

Hale garażowe stanowiące przedmiot odrębnej własności, usytuowane w budynku mieszkalnym powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki dla tzw. budynków pozostałych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Agnieszka Żelazna Inwestycja celu publicznego w sąsiedztwie spółdzielni mieszkaniowej

Inwestycja celu publicznego w sąsiedztwie spółdzielni mieszkaniowej Inwestycja celu publicznego w sąsiedztwie spółdzielni mieszkaniowej

W wyroku z dnia 17.07.2020 r., Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego organ administracji nie ma możliwości wyboru...

W wyroku z dnia 17.07.2020 r., Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego organ administracji nie ma możliwości wyboru sposobu zawiadomienia stron i innych osób o toczącym się postępowaniu, lecz powinien dokonać go w obu trybach wskazanych treścią przepisów szczególnych, tj. przez obwieszczenie oraz w formie pisemnej.

Jerzy Jankowski Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad spółdzielni

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad spółdzielni Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad spółdzielni

Stosowanie przepisów ustawy – Prawo spółdzielcze do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku...

Stosowanie przepisów ustawy – Prawo spółdzielcze do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r. (sygn. akt V ACa 452/19).

Katarzyna Effort-Szczepaniak Sprawa ze stosunków sąsiedzkich

Sprawa ze stosunków sąsiedzkich Sprawa ze stosunków sąsiedzkich

Relacje sąsiedzkie bywają bardzo trudne. Nierzadko spory kończą się w sądzie, a wystarczyłaby dobra wola obu stron i sprawny mediator, by szybko doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca.

Relacje sąsiedzkie bywają bardzo trudne. Nierzadko spory kończą się w sądzie, a wystarczyłaby dobra wola obu stron i sprawny mediator, by szybko doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca.

Małgorzata Pundyk-Glet Baner na elewacji budynku

Baner na elewacji budynku Baner na elewacji budynku

Gdy do części wspólnej budynku został przytwierdzony dodatkowy element, np. reklama czy wspornik dla neonu, i korzystanie z tego elementu wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej, to tytuł prawny do dysponowania...

Gdy do części wspólnej budynku został przytwierdzony dodatkowy element, np. reklama czy wspornik dla neonu, i korzystanie z tego elementu wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej, to tytuł prawny do dysponowania tym elementem przynależy także samej wspólnocie, która również ponosi odpowiedzialność – orzekł NSA.

Aneta Mościcka Prowadzenie firmy w budynku a powstanie odpadów komunalnych

Prowadzenie firmy w budynku a powstanie odpadów komunalnych Prowadzenie firmy w budynku a powstanie odpadów komunalnych

Nie można domniemywać, że prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości automatycznie skutkuje powstawaniem odpadów komunalnych. Możliwe są bowiem sytuacje, w których poszczególne nieruchomości,...

Nie można domniemywać, że prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości automatycznie skutkuje powstawaniem odpadów komunalnych. Możliwe są bowiem sytuacje, w których poszczególne nieruchomości, będące w posiadaniu przedsiębiorcy, są niewykorzystywane przez dłuższy czas, w związku z czym nie generują wspomnianych odpadów lub też tylko na jednej z nieruchomości powstają odpady – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Aneta Mościcka Rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej Rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego w postaci nabycia udziału w nieruchomości. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,...

Rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego w postaci nabycia udziału w nieruchomości. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, której elementem była nieruchomość nie powoduje nabycia przez małżonka udziałów we własności tej nieruchomości, a tym samym możliwości uznania zrealizowania przez małżonka własnego celu mieszkaniowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Agnieszka Żelazna Samowolny demontaż części instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Samowolny demontaż części instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Samowolny demontaż części instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

W wyroku z dnia 29.09.2020 r.1), Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie można podzielić zapatrywania, by właściciel lokalu, dokonując rozbiórki odcinka instalacji gazowej przebiegającego przez jego...

W wyroku z dnia 29.09.2020 r.1), Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie można podzielić zapatrywania, by właściciel lokalu, dokonując rozbiórki odcinka instalacji gazowej przebiegającego przez jego lokal, nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, bo współwłaściciele innego lokalu, przez który instalacja ta również przebiega, nie wyrazili zgody na jego demontaż. Roboty rozbiórkowe bowiem nie były wykonywane w częściach wspólnych.

Aneta Mościcka Skutki niezapewnienia wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu

Skutki niezapewnienia wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu Skutki niezapewnienia wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu

Niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów może uzasadniać uchylenie jej przez sąd, jeżeli mogło mieć wpływ na jej...

Niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów może uzasadniać uchylenie jej przez sąd, jeżeli mogło mieć wpływ na jej treść – orzekł Sąd Najwyższy.

Aneta Mościcka Amortyzacja majątku małżonków

Amortyzacja majątku małżonków Amortyzacja majątku małżonków

Podatnik ma prawo rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu jedynie taką część odpisów amortyzacyjnych od wartości wykorzystywanego wspólnie z firmą żony środka trwałego, która odpowiada jego udziałowi...

Podatnik ma prawo rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu jedynie taką część odpisów amortyzacyjnych od wartości wykorzystywanego wspólnie z firmą żony środka trwałego, która odpowiada jego udziałowi we własności tego środka trwałego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Aneta Mościcka Co z PCC przy zniesieniu współwłasności?

Co z PCC przy zniesieniu współwłasności? Co z PCC przy zniesieniu współwłasności?

Z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko wówczas, gdy ustalono dopłatę lub spłatę....

Z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko wówczas, gdy ustalono dopłatę lub spłatę. Zatem w przypadku braku dopłaty lub spłaty, zniesienie współwłasności nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Piotr Pałka Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – problemy nierozwiązane

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – problemy nierozwiązane Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – problemy nierozwiązane

Brak możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości pełniących funkcję służebną dla terenów zabudowanych przez spółdzielców pozostaje w sprzeczności z ratio legis...

Brak możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości pełniących funkcję służebną dla terenów zabudowanych przez spółdzielców pozostaje w sprzeczności z ratio legis ustawy, gdyż stawia tę grupę w sytuacji gorszej niż użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

Agnieszka Żelazna Zrzeczenie się służebności gruntowej przez spółdzielnię mieszkaniową

Zrzeczenie się służebności gruntowej przez spółdzielnię mieszkaniową Zrzeczenie się służebności gruntowej przez spółdzielnię mieszkaniową

W postanowieniu z dnia 10.09.2020 r.1), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że czynności rozporządzające obejmujące wspólne prawo, w tym ustanowienie lub zniesienie ograniczonego prawa rzeczowego (np. służebności),...

W postanowieniu z dnia 10.09.2020 r.1), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że czynności rozporządzające obejmujące wspólne prawo, w tym ustanowienie lub zniesienie ograniczonego prawa rzeczowego (np. służebności), mieszczą się w pojęciu zarządu nieruchomością, a w szczególności w pojęciu zarządu powierzonego wykonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową na podstawie art. 27 USM.

Paweł Puch Zmiana wysokości udziałów

Zmiana wysokości udziałów Zmiana wysokości udziałów

Zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej tylko formalnie mieści się w uregulowaniu z art. 22 ust. 3 pkt 5 a UWL, jednak ze względu na skutki wywierające wpływ na sferę praw i obowiązków właścicieli lokali...

Zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej tylko formalnie mieści się w uregulowaniu z art. 22 ust. 3 pkt 5 a UWL, jednak ze względu na skutki wywierające wpływ na sferę praw i obowiązków właścicieli lokali nie może być traktowana jako możliwa do dokonania na podstawie uchwały podjętej przez większość właścicieli. Zmiana wysokości udziałów możliwa jest tylko przy jednomyślności wszystkich właścicieli lokali – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Aneta Mościcka Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego

Odszkodowanie za niedostarczenie mieszkania socjalnego przyznane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów nie korzysta ze zwolnienia podatkowego w ustawie o PIT, ponieważ jego wysokość...

Odszkodowanie za niedostarczenie mieszkania socjalnego przyznane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów nie korzysta ze zwolnienia podatkowego w ustawie o PIT, ponieważ jego wysokość lub zasady ustalania nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Paweł Puch Sprawozdanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Sprawozdanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej Sprawozdanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Do sprawozdania zarządu stosować należy wymogi rzetelności, czyli zgodności z faktami i dokumentami, kompletności czyli ujmowanie wszystkich faktów, jakie miały miejsce i czytelności czyli przedstawienie...

Do sprawozdania zarządu stosować należy wymogi rzetelności, czyli zgodności z faktami i dokumentami, kompletności czyli ujmowanie wszystkich faktów, jakie miały miejsce i czytelności czyli przedstawienie informacji w taki sposób, aby wszyscy mogli przeczytać i zrozumieć treść przekazu. Niezmiernie ważne jest to, aby sprawozdanie zapewniało przejrzystość i pełną kontrolę członków wspólnoty nad finansami wspólnoty. Sprawozdanie winno zawierać również część opisową podejmowanych przez zarząd czynności...

Aneta Mościcka Wspólny przedsionek a przynależność do jednego lokalu

Wspólny przedsionek a przynależność do jednego lokalu Wspólny przedsionek a przynależność do jednego lokalu

Jeżeli przedsionek jest częścią korytarza prowadzącego do trzech mieszkań, wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu pozbawiłoby sąsiednie mieszkania przymiotu samodzielności, ponieważ korzystanie...

Jeżeli przedsionek jest częścią korytarza prowadzącego do trzech mieszkań, wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu pozbawiłoby sąsiednie mieszkania przymiotu samodzielności, ponieważ korzystanie z nich wiązałoby się z koniecznością korzystania z pomieszczenia przynależnego do innego mieszkania, czyli z jego przedsionka – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Paweł Puch Korzystanie z dróg dojazdowych

Korzystanie z dróg dojazdowych Korzystanie z dróg dojazdowych

Parkowanie przed lokalem użytkowym w celu załadunku i rozładunku towarów w ocenie sądu nie wykracza poza normalne przeznaczenie drogi wewnętrznej. Uprawnienie do współkorzystania z nieruchomości wspólnej...

Parkowanie przed lokalem użytkowym w celu załadunku i rozładunku towarów w ocenie sądu nie wykracza poza normalne przeznaczenie drogi wewnętrznej. Uprawnienie do współkorzystania z nieruchomości wspólnej jest ograniczone jedynie poprzez identyczne uprawnienia pozostałych współwłaścicieli. Pozostawienie przez powódkę i jej współpracowników pojazdów przed lokalem nie pozostaje w sprzeczności z zasadą korzystania z części wspólnej nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli...

Aneta Mościcka Czym jest ogrodzenie na gruncie Prawa budowlanego?

Czym jest ogrodzenie na gruncie Prawa budowlanego? Czym jest ogrodzenie na gruncie Prawa budowlanego?

Jeżeli nawet budowa nie wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, to niestosowanie się do innych przepisów, np. wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego może sprawić, że obiekt zostanie uznany...

Jeżeli nawet budowa nie wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, to niestosowanie się do innych przepisów, np. wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego może sprawić, że obiekt zostanie uznany za samowolę budowlaną.

Aneta Mościcka Czy gmina może zakazać mycia samochodów na posesji?

Czy gmina może zakazać mycia samochodów na posesji? Czy gmina może zakazać mycia samochodów na posesji?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zakazuje mycia i naprawy pojazdów samochodowych na własnej nieruchomości, upoważniając radę gminy wyłącznie do określenia warunków, jakim wykonywanie...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zakazuje mycia i naprawy pojazdów samochodowych na własnej nieruchomości, upoważniając radę gminy wyłącznie do określenia warunków, jakim wykonywanie tych czynności powinno odpowiadać. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej wymogi powinny być sprecyzowane jednoznacznie i konkretnie, tj. odpowiadać zasadzie określoności przepisów prawa. Upoważnienie ustawowe wprost nakazuje określenie wymogów mycia i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami...

Aneta Mościcka Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej?

Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej? Kiedy taras/balkon jest częścią nieruchomości wspólnej?

Jeśli dostęp do tarasu ma więcej mieszkańców budynku wielorodzinnego, to jest on częścią nieruchomości wspólnej. Natomiast gdy dostęp jest możliwy tylko z jednego lokalu to nie wchodzi on w skład nieruchomości...

Jeśli dostęp do tarasu ma więcej mieszkańców budynku wielorodzinnego, to jest on częścią nieruchomości wspólnej. Natomiast gdy dostęp jest możliwy tylko z jednego lokalu to nie wchodzi on w skład nieruchomości wspólnej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Eugenia Śleszyńska Koszty zarządu nieruchomością wspólną w planowaniu i finansowaniu

Koszty zarządu nieruchomością wspólną w planowaniu i finansowaniu Koszty zarządu nieruchomością wspólną w planowaniu i finansowaniu

Działalność statutowa wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej, w rozumieniu przepisów art. 331 Kodeksu cywilnego, działającej pod swoim NIP, REGON, ograniczona jest do zarządu nieruchomością wspólną....

Działalność statutowa wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej, w rozumieniu przepisów art. 331 Kodeksu cywilnego, działającej pod swoim NIP, REGON, ograniczona jest do zarządu nieruchomością wspólną. Co zalicza się do nieruchomości wspólnej określono w art. 3 ustawy o własności lokali, a szczegółowo wyjaśnia orzecznictwo.

Aneta Mościcka Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana użytkowania części domu jednorodzinnego i przeznaczenie jej na lokal usługowy stanowi zmianę sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego, a więc jest to zmiana wymagająca przeprowadzenia...

Zmiana użytkowania części domu jednorodzinnego i przeznaczenie jej na lokal usługowy stanowi zmianę sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego, a więc jest to zmiana wymagająca przeprowadzenia trybu określonego w art. 71 ust. 2 i następnych PB – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.