administrator24.info

Nabywanie nieruchomości przez gminę

Nabywanie nieruchomości przez gminę
www.freeimages.com

Nabywanie nieruchomości przez gminę


www.freeimages.com

Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu.

Zobacz także

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie Dekalog współczesnego zarządcy według ZGM Piekary Śląskie

Dekalog współczesnego zarządcy według ZGM Piekary Śląskie Dekalog współczesnego zarządcy według ZGM Piekary Śląskie

Współczesny zarządca. Kim jest? Czym kieruje się w pracy? Jak osiąga profesjonalne rezultaty? Zawód ten to również problemy i wyzwania. Jak się z nimi mierzyć? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie...

Współczesny zarządca. Kim jest? Czym kieruje się w pracy? Jak osiąga profesjonalne rezultaty? Zawód ten to również problemy i wyzwania. Jak się z nimi mierzyć? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie dzieli się cennymi doświadczeniami.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości? Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych...

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych i proszą nas o przygotowanie oferty na zarządzanie, ponieważ nie są zadowolone ze współpracy z dotychczasowym zarządcą.

dr Kazimierz Dudziński Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania

Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania

Pomimo obowiązywania nowych przepisów, zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest przeciwny instalowaniu podzielników kosztów ogrzewania. Na zebraniu taki wniosek zarządu uzyskał większość głosów. Czy jest to...

Pomimo obowiązywania nowych przepisów, zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest przeciwny instalowaniu podzielników kosztów ogrzewania. Na zebraniu taki wniosek zarządu uzyskał większość głosów. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Co można zrobić, aby doprowadzić do opomiarowania budynku?

Potrzeba nabycia nieruchomości przez gminę

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, która wykonuje wszystkie jego zadania, które nie są zastrzeżone dla innych jednostek. Do tych zadań należy przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Ponadto, jeżeli jakieś sprawy nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, to należą one do zadań gminy. Do ich wykonywania potrzebny jest majątek, w tym nieruchomości.

Nie zawsze jednak istnieje wystarczająca liczba nieruchomości, notabene odpowiednich, niezbędna do wykonywania takich zadań i zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej.

Pamiętać bowiem należy, iż gminy sprzedają swoje nieruchomości, a także oddają je podmiotom uprawnionym na mocy odpowiednich przepisów. Mam tu na myśli głównie zwrot nieruchomości byłym właścicielom bądź ich następcom prawnym.

Brak odpowiedniej ilości odpowiednich nieruchomości powoduje zatem konieczność nabycia albo wybudowania ich przez gminę. Można tego dokonać na różne sposoby. Podkreślić w tym miejscu należy, iż nabycie to może nastąpić z inicjatywy samej gminy albo też z mocy prawa.

Zakup/zamówienie

Zasady ogólne

Nabywając dany towar lub usługę, większość podmiotów publicznych obowiązana jest stosować procedury wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej pzp.

Zasadniczo, zamówienia publiczne stosuje się powszechnie, a podstawowymi formami udzielania zamówień publicznych są przetargi (art. 10 pzp). Ustawy tej nie stosuje się jednak do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wyłączenia

Z różnych względów ustawodawca wykluczył także pewne rodzaje zamówień, w stosunku do których stosowanie przepisów rzeczonej ustawy zostało wyłączone. Wyłączenie to jest niezależne od wartości zamówienia i dotyczy także nieruchomości.

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 3 lit. i ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu.

To tzw. wyłączenie przedmiotowe, które stanowi wyjątek od zasady powszechności stosowania zamówień publicznych. Wyłączenie spod zastosowania przepisów pzp nie oznacza jednak, że przy ich udzielaniu nie stosuje się w ogóle żadnych przepisów. W takich sytuacjach mają bowiem zastosowanie „inne przepisy (np. kc, regulaminy wewnętrzne) lub specjalne procedury (np. organizacji międzynarodowych)”1.

Nietypowe sytuacje

W praktyce zdarzają się przypadki, w których gminy nabywają nie nieruchomość, która już istnieje, ale np. nieruchomość (jej część), która dopiero powstanie (obiekt budowlany). Rodzi się wtedy pytanie, jak prawidłowo postąpić w takich przypadkach, szczególnie mając na uwadze art. 4 ust. 3 lit. i pzp. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa orzeczenia.

Po pierwsze - wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007 r., C-220/05. Zgodnie z nim porozumienie, mocą którego pierwsza instytucja zamawiająca powierza drugiej instytucji zamawiającej realizację obiektu budowlanego, stanowi zamówienie na roboty publiczne w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (DzU L 199, s. 54) zmienionej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 października 1997 r. bez względu na to, czy przewiduje ono, że pierwsza instytucja zamawiająca jest lub będzie właścicielem całości lub części tego obiektu, czy też nie.

Drugim orzeczeniem jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 r., II CSK 104/09. Zgodnie z nim, wyłączenie zastosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych nie obejmuje zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości (art. 4 pkt 3 lit. i ustawy), jeżeli nieruchomość ta, w szczególności budynek, jeszcze nie powstała albo wymaga przeprowadzenia znacznych robót budowlanych (przebudowy, rozbudowy itp.) w rozumieniu prawa zamówień publicznych (art. 2 pkt 8 ustawy), w zakresie oczekiwanym przez zamawiającego, a zwłaszcza ze względu na rozmiary robót, w miarę ich postępowania, przez niego sfinansowanych.

Co więcej, zdarzają się też i takie sytuacje, w których gmina dokonuje tzw. leasingu zwrotnego nieruchomości. Leasing zwrotny, w dużym uproszczeniu, polega na tym, że wyzbywa się własności nieruchomości, po to aby ją np. wynająć, a potem odkupić.

Zbywając nieruchomość publiczną, należy jednak mieć na uwadze przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), zwanej dalej UGN.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 UGN nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste zasadniczo w drodze przetargu (por. też art. 28 UGN). Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy może nastąpić tylko w przypadku ziszczenia się którejś z przesłanek wskazanych w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przy tym przepisy te stanowią odrębne podstawy odstąpienia od trybu przetargowego (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2008 r., II SA/Go 414/08). Umowa zawarta bez uprzedniego przeprowadzenia przetargu, w sytuacji, w której było to konieczne, jest nieważna.

Rozważając prawidłowy sposób postępowania w tego typu sprawach, można zwrócić uwagę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. KIO/UZP 573/10. Zgodnie z nim, zawarcie przez zamawiającego umowy na usługę leasingu zwrotnego nieruchomości po przeprowadzeniu procedury negocjacji z ogłoszeniem w trybie pzp, bez jednoczesnego zastosowania przepisów UGN, do czego jest on zobowiązany, prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Izba stwierdziła, że realizacja usługi leasingu zwrotnego nieruchomości faktycznie stanowi o czasowym przeniesieniu własności nieruchomości na podmiot trzeci przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Do zbycia tej nieruchomości w sensie prawnym de facto jednak dochodzi i nie można w takiej sytuacji pominąć okoliczności, w których to wyłącznie czasowe przeniesienie własności nieruchomości może stać się jej trwałym zbyciem przez gminę (np. upadłość wykonawcy, na rzecz którego nastąpiło zbycie nieruchomości, niedotrzymanie przez gminę warunków umowy leasingu i jej zerwanie w trakcie realizacji).

Tym samym zatem, skoro ustawodawca w określony sposób reglamentował tak istotną czynność prawną, jak zbycie nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego, przyjęcie w tym zakresie ograniczeń w stosowaniu UGN z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę finansową dla gminy w sytuacji, gdy realizacja tej usługi w określony sposób (leasing zwrotny nieruchomości), nie jest wprost nakazana gminie przepisami obowiązującego prawa - stanowiłoby o niedopuszczalnym obejściu tych przepisów ustawowych.

Zamiana

W przypadku gmin istnieje także możliwość zamiany nieruchomości. Następuje ona poprzez zawarcie umowy, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność nieruchomości w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej nieruchomości.

Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Może ona mieć miejsce pomiędzy gminami, pomiędzy gminami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego albo Skarbem Państwa, a także pomiędzy gminami oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy ich wartości.

Tym samym nie jest dopuszczalna sytuacja, w której, w wyniku rzeczonej zamiany, gmina poniosłaby stratę. Podkreślić należy także, iż nie jest możliwa zamiana prawa własności nieruchomości na jakiekolwiek inne prawo. Ma to odpowiednie zastosowanie do praw użytkowania wieczystego. Można natomiast zamieniać udziały w prawie własności bądź użytkowania wieczystego.

Zauważyć należy również, iż ewentualne skutki podatkowe zamiany nie powinny stanowić podstawy do żądania dopłaty, o ile taki zapis nie został zawarty w umowie (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2010 r., III CZP 83/10).

Darowizna

Prawnie dopuszczalnym jest przeniesienie własności nieruchomości na gminę w drodze darowizny. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego.

Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 § 1 kc). Darowizna występuje częstokroć w przypadkach nabycia przez gminę własności nieruchomości od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 UGN).

Przekazanie nieruchomości

Zgodnie z art. 9021 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121 z póżn. zm.), przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, właściciel przekazujący nieruchomość nie ponosi odpowiedzialności za jej wady (§2).

Przepisy te zostały dodane Ustawą z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie (DzU z 2008 r. nr 163, poz. 1012) i obowiązują od 11 października 2008 r. Ustawą tą uchylono art. 179 kc, który - wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. K9/04 - został uznany za niezgodny z Konstytucją. Uchylony artykuł przewidywał jednostronność czynności prawnej w celu przeniesienia własności nieruchomości na gminę.

Teraz, aby miało miejsce przeniesienie własności, musi nastąpić zawarcie umowy, która jest czynnością dwustronną. Dwustronność rzeczonej czynności prawnej powoduje, że gmina może odmówić przejęcia nieruchomości w bardzo złym stanie faktycznym i prawnym (np. bardzo zaniedbane zabytkowe budynki, opuszczone wyrobiska górnicze), a tym samym – nie ponosić kosztów związanych z jej utrzymaniem w należytym stanie.

Spadkobranie

Polski system prawny dopuszcza także możliwość nabycia własności nieruchomości przez gminę w drodze spadkobrania. Zgodnie bowiem z art. 935 § 3 kc, w sytuacji braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie, która była ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo też znajdowało się ono za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Zasiedzenie

Przepisy dopuszczają także możliwość zasiedzenia nieruchomości przez gminę. Możliwe jest to w sytuacjach, w których gmina wykonywała władztwo właścicielskie (posiadanie samoistne, o którym mowa w kc), nie w ramach władztwa publicznego, tylko tak jak właściciel prywatny.

Np. gmina władała nieruchomością jak właściciel, nie mając do niej żadnego tytułu prawnego, ale nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana na cele publiczne, ponieważ stanowiła ogrodzoną działkę, z której korzystali tylko pracownicy danego urzędu.

Wyjątkami będą sytuacje, gdy właściciel nieruchomości nie mógł dochodzić skutecznie wydania nieruchomości ze względu na występowanie przeszkody obiektywnej, to znaczy takiej, której chwilę powstania i ustania określają obiektywne okoliczności, niezależne od zachowania się osoby, którą przeszkoda dotknęła.

Jeżeli zaś taka nieruchomość była wykorzystywana np. jako droga publiczna, to jej zasiedzenie przez jednostkę gminną nie jest możliwe (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., III CZP 30/07, oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2012 r., I CSK 408/11).

Inne formy nabycia nieruchomości przez gminę

Do innych form nabycia własności nieruchomości należy zaliczyć przede wszystkim tzw. komunalizację. Polega ona na tym, iż, co do zasady, gmina nabywa z mocy prawa własność nieruchomości stanowiących dawniej mienie ogólnonarodowe (państwowe). Nabycie to następuje z dniem 27 maja 1990 r.

Powinno jednak zostać potwierdzone wydaniem przez właściwego wojewodę decyzji administracyjnej, która jest zarazem dokumentem stanowiącym podstawę wpisu do ksiąg wieczystych. Z uwagi na powszechność nabycia przez gminy mienia w tej formie, można ją byłoby uznać nawet za podstawową.

1 Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 45.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Barekxx Barekxx, 27.03.2020r., 06:02:52 Niestety w miejscach gdzie prawo jest nierównoznaczne dochodzi do różnych problemów

Powiązane

mgr Jarosław Kowszuk Właściwość sądu w sprawach związanych z nieruchomościami

Właściwość sądu w sprawach związanych z nieruchomościami

Wiedza z zakresu właściwości sądów pozwala stosownie zabezpieczyć interesy gminy poprzez doprowadzenie do rozstrzygnięcia spraw przez odpowiedni sąd.

Wiedza z zakresu właściwości sądów pozwala stosownie zabezpieczyć interesy gminy poprzez doprowadzenie do rozstrzygnięcia spraw przez odpowiedni sąd.

Bartłomiej Żukowski Korzystanie z butli gazowych w budynkach wielolokalowych

Korzystanie z butli gazowych w budynkach wielolokalowych Korzystanie z butli gazowych w budynkach wielolokalowych

Korzystanie z butli gazowych w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych powoduje wiele wątpliwości, których przyczyną są w zdecydowanej większości obawy o bezpieczeństwo, zarówno...

Korzystanie z butli gazowych w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych powoduje wiele wątpliwości, których przyczyną są w zdecydowanej większości obawy o bezpieczeństwo, zarówno mieszkańców lokalu, w którym korzysta się takiego źródła energii, jak i ich sąsiadów.

Grzegorz Okoński Miejskie podwórka – wspólny problem

Miejskie podwórka – wspólny problem

Z problemem utrzymania miejskich podwórek borykają się wszystkie miasta. Tym trudniej, jeśli mowa o podwórkach wspólnych, których zagospodarowanie i przeznaczenie generuje konflikty między wspólnotami,...

Z problemem utrzymania miejskich podwórek borykają się wszystkie miasta. Tym trudniej, jeśli mowa o podwórkach wspólnych, których zagospodarowanie i przeznaczenie generuje konflikty między wspólnotami, pojedynczymi mieszkańcami oraz zarządcą publicznym. Autor artykułu namawia do szukania kompromisu opartego o poszanowanie wszystkich użytkowników.

mgr Jarosław Kowszuk Spółki komunalne

Spółki komunalne Spółki komunalne

Czy gmina może tworzyć spółkę? Pozornie odpowiedź na to pytanie wydaje się być prosta. Pobieżna analiza podstawowych przepisów dotyczących spółek pozwala bowiem sądzić, iż gmina może utworzyć niemalże...

Czy gmina może tworzyć spółkę? Pozornie odpowiedź na to pytanie wydaje się być prosta. Pobieżna analiza podstawowych przepisów dotyczących spółek pozwala bowiem sądzić, iż gmina może utworzyć niemalże każdą spółkę, za wyjątkiem oczywiście spółki partnerskiej. Niemniej jednak nie jest to trafne stwierdzenie, bowiem tworzenie spółek przez gminę podlega rozlicznym ograniczeniom.

mgr Jarosław Kowszuk Nabywanie dla wspólnoty terenów przyległych

Nabywanie dla wspólnoty terenów przyległych Nabywanie dla wspólnoty terenów przyległych

Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego przysługuje w stosunku do właścicieli lokali roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste...

Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego przysługuje w stosunku do właścicieli lokali roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części.

mgr Anna Dessoulavy-Śliwińska Taktyki stosowane w negocjacjach

Taktyki stosowane w negocjacjach Taktyki stosowane w negocjacjach

Negocjacje prowadzone są przez uczestników, którzy – poprzez swoje zachowanie i przestrzeganie ustalonych reguł – zmierzają do określonego przez siebie celu negocjacyjnego.

Negocjacje prowadzone są przez uczestników, którzy – poprzez swoje zachowanie i przestrzeganie ustalonych reguł – zmierzają do określonego przez siebie celu negocjacyjnego.

mgr Jarosław Kowszuk Nieruchomość zabezpieczeniem

Nieruchomość zabezpieczeniem Nieruchomość zabezpieczeniem

Należności podatkowe Skarbu Państwa lub gmin zabezpieczone hipoteką podatkową nie ulegają przedawnieniu. Jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu...

Należności podatkowe Skarbu Państwa lub gmin zabezpieczone hipoteką podatkową nie ulegają przedawnieniu. Jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki.

mgr Jarosław Kowszuk Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości

Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości

Gminie nie wolno utrzymywać dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie, ani partycypować w kosztach ich remontu. To samo tyczy się kosztów utrzymania oznakowania takich dróg.

Gminie nie wolno utrzymywać dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie, ani partycypować w kosztach ich remontu. To samo tyczy się kosztów utrzymania oznakowania takich dróg.

mgr Jarosław Kowszuk Gmina zarządcą we wspólnocie

Gmina zarządcą we wspólnocie Gmina zarządcą we wspólnocie

Gmina nie powinna zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi. Zakazu tego nie należy jednak upatrywać w przepisach dotyczących zarządzania wspólnotami, tylko w przepisach dotyczących samych gmin.

Gmina nie powinna zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi. Zakazu tego nie należy jednak upatrywać w przepisach dotyczących zarządzania wspólnotami, tylko w przepisach dotyczących samych gmin.

mgr Jarosław Kowszuk Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna

Nałożony na instytucje państwowe i samorządowe obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, ujawnionym w związku z ich działalnością, nie zastąpi społecznej odpowiedzialności w zwalczaniu...

Nałożony na instytucje państwowe i samorządowe obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, ujawnionym w związku z ich działalnością, nie zastąpi społecznej odpowiedzialności w zwalczaniu przestępstw i umacnianiu praworządności.

Maciej Kamiński OC zarządcy w prawie i praktyce

OC zarządcy w prawie i praktyce OC zarządcy w prawie i praktyce

Niedopełnienie obowiązków ustawowych związanych z ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości związane jest z dotkliwymi sankcjami finansowymi, w związku z czym kwestii tej warto poświęcić szczególną uwagę.

Niedopełnienie obowiązków ustawowych związanych z ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości związane jest z dotkliwymi sankcjami finansowymi, w związku z czym kwestii tej warto poświęcić szczególną uwagę.

Paweł Puch Najem komunalny

Najem komunalny Najem komunalny

W ramach umów najmu, oprócz najmu zwykłego, okazjonalnego i instytucjonalnego wyróżnić można jeszcze najem komunalny, czyli najem lokali, wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy lub innych jednostek...

W ramach umów najmu, oprócz najmu zwykłego, okazjonalnego i instytucjonalnego wyróżnić można jeszcze najem komunalny, czyli najem lokali, wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Podczas gdy w przypadku najmu okazjonalnego przepisy dają większą swobodę stronom w porównaniu do ogólnych zasad najmu, to w przypadku najmu komunalnego mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, czyli obostrzeniem zasad najmu.

Damian Żabicki Osiedla pod pandemicznym nadzorem

Osiedla pod pandemicznym nadzorem Osiedla pod pandemicznym nadzorem

Zagrożenia związane z pandemią COVID-19 postawiły nowe wyzwania w zakresie ochrony zdrowia przed niemal każdą branżą. W znacznym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie budynków, w murach których znajdują się...

Zagrożenia związane z pandemią COVID-19 postawiły nowe wyzwania w zakresie ochrony zdrowia przed niemal każdą branżą. W znacznym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie budynków, w murach których znajdują się skupiska ludzi.

Eugenia Śleszyńska Obowiązki firmy usługowej, zarządcy nieruchomości, po ustaniu zlecenia

Obowiązki firmy usługowej, zarządcy nieruchomości, po ustaniu zlecenia Obowiązki firmy usługowej, zarządcy nieruchomości, po ustaniu zlecenia

Firma usługowa, zarządca nieruchomości, działa jak każda inna jednostka gospodarcza w obszarze rynku, a więc procesów i zdarzeń występujących w związku z prowadzoną działalnością.

Firma usługowa, zarządca nieruchomości, działa jak każda inna jednostka gospodarcza w obszarze rynku, a więc procesów i zdarzeń występujących w związku z prowadzoną działalnością.

Marek Mejssner Systemy zarządzania ruchem - niesprawne

Systemy zarządzania ruchem - niesprawne Systemy zarządzania ruchem - niesprawne

Systemy sterowania i zarządzania ruchem w dużych miastach europejskich są w większości źle skonfigurowane lub niesprawne. Przyczyną jest brak analizy przedwdrożeniowej i brak nadzoru – stwierdza magazyn...

Systemy sterowania i zarządzania ruchem w dużych miastach europejskich są w większości źle skonfigurowane lub niesprawne. Przyczyną jest brak analizy przedwdrożeniowej i brak nadzoru – stwierdza magazyn Detail powołując się na raport firmy analitycznej Masters&Holland.

Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami? Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Ogrom dokumentów, rachunków, listów, telefony od mieszkańców, awarie, kontrole, remonty, konserwacje – tak w skrócie można scharakteryzować pracę zarządcy nieruchomości. Co więcej, praca ta może być chaotyczna,...

Ogrom dokumentów, rachunków, listów, telefony od mieszkańców, awarie, kontrole, remonty, konserwacje – tak w skrócie można scharakteryzować pracę zarządcy nieruchomości. Co więcej, praca ta może być chaotyczna, stresogenna, nieefektywna, ale może być również uporządkowana, skoordynowana i skuteczna. Realną pomoc i wsparcie stanowią programy do zarządzania nieruchomościami. Nie odpowiemy wprost na tytułowe pytanie, ale skierujemy Twoją uwagę, Czytelniku, na ważne aspekty programów do zarządzania nieruchomościami.

Piotr Żołądkowski Zarządzanie zadaniami w czasie

Zarządzanie zadaniami w czasie Zarządzanie zadaniami w czasie

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik...

W 2019 r. ukazał się raport z wyników badań pt. „Bezpieczeństwo pracy w Polsce”, który wskazuje, iż ilość obowiązków, przepracowanie i obłożenie pracą w 47 proc. wpływa na naszą efektywność zawodową. Czynnik ten wprost przekłada się na wysoki poziom stresu, a ten z kolei jest zasadniczym powodem, który wpływa na wypalenie zawodowe.

dr Piotr Klatta Kwalifikacje dla nieruchomości

Kwalifikacje dla nieruchomości Kwalifikacje dla nieruchomości

Dla odbiorców usług najważniejszym elementem przy wyborze oferty administrowania nieruchomościami była cena. Jest szansa na zmianę stawki – na jakość i kompetencje.

Dla odbiorców usług najważniejszym elementem przy wyborze oferty administrowania nieruchomościami była cena. Jest szansa na zmianę stawki – na jakość i kompetencje.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości? Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych...

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych i proszą nas o przygotowanie oferty na zarządzanie, ponieważ nie są zadowolone ze współpracy z dotychczasowym zarządcą.

Redakcja news Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości – jakie wybrać?

Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości – jakie wybrać? Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości – jakie wybrać?

Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych dostępne są dziś szeroko. Oferta jest bogata i swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień.

Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych dostępne są dziś szeroko. Oferta jest bogata i swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień.

Piotr Żołądkowski Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe? Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%)...

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%) czy zaburzenia nastrojów (3%).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie Dekalog współczesnego zarządcy według ZGM Piekary Śląskie

Dekalog współczesnego zarządcy według ZGM Piekary Śląskie Dekalog współczesnego zarządcy według ZGM Piekary Śląskie

Współczesny zarządca. Kim jest? Czym kieruje się w pracy? Jak osiąga profesjonalne rezultaty? Zawód ten to również problemy i wyzwania. Jak się z nimi mierzyć? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie...

Współczesny zarządca. Kim jest? Czym kieruje się w pracy? Jak osiąga profesjonalne rezultaty? Zawód ten to również problemy i wyzwania. Jak się z nimi mierzyć? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie dzieli się cennymi doświadczeniami.

Jacek Frydryszak Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do...

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do tego przygotowany?

Piotr Żołądkowski Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Motywacja – czyli co nas pcha do działania? Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych » Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.