administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nabywanie nieruchomości przez gminę

Nabywanie nieruchomości przez gminę
www.freeimages.com

Nabywanie nieruchomości przez gminę


www.freeimages.com

Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu.

Zobacz także

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości? Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych...

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych i proszą nas o przygotowanie oferty na zarządzanie, ponieważ nie są zadowolone ze współpracy z dotychczasowym zarządcą.

Bartłomiej Żukowski Naruszenie dóbr osobistych zarządcy nieruchomości

Naruszenie dóbr osobistych zarządcy nieruchomości Naruszenie dóbr osobistych zarządcy nieruchomości

Wykonywanie zadań zarządcy nieruchomości wiąże się przede wszystkim z pracą z ludźmi. Wykonując codzienne obowiązki, zarządca spotyka się zarówno z członkami zarządów wspólnot, właścicielami lokali, jak...

Wykonywanie zadań zarządcy nieruchomości wiąże się przede wszystkim z pracą z ludźmi. Wykonując codzienne obowiązki, zarządca spotyka się zarówno z członkami zarządów wspólnot, właścicielami lokali, jak i wykonawcami oraz przedstawicielami urzędów, w których musi załatwiać powierzone mu sprawy. Nieuchronną konsekwencją takiej specyfiki pracy są różnego rodzaju nieporozumienia, konflikty, rozbieżności w ocenie podejmowanych działań lub istotnych potrzeb. Wykonując swoje obowiązki zarządcy niemal codziennie...

mgr Jarosław Kowszuk Czystość i porządek na nieruchomości

Czystość i porządek na nieruchomości Czystość i porządek na nieruchomości

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością jest obowiązany do utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością jest obowiązany do utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Potrzeba nabycia nieruchomości przez gminę

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, która wykonuje wszystkie jego zadania, które nie są zastrzeżone dla innych jednostek. Do tych zadań należy przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Ponadto, jeżeli jakieś sprawy nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, to należą one do zadań gminy. Do ich wykonywania potrzebny jest majątek, w tym nieruchomości.

Nie zawsze jednak istnieje wystarczająca liczba nieruchomości, notabene odpowiednich, niezbędna do wykonywania takich zadań i zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej.

Pamiętać bowiem należy, iż gminy sprzedają swoje nieruchomości, a także oddają je podmiotom uprawnionym na mocy odpowiednich przepisów. Mam tu na myśli głównie zwrot nieruchomości byłym właścicielom bądź ich następcom prawnym.

Brak odpowiedniej ilości odpowiednich nieruchomości powoduje zatem konieczność nabycia albo wybudowania ich przez gminę. Można tego dokonać na różne sposoby. Podkreślić w tym miejscu należy, iż nabycie to może nastąpić z inicjatywy samej gminy albo też z mocy prawa.

Zakup/zamówienie

Zasady ogólne

Nabywając dany towar lub usługę, większość podmiotów publicznych obowiązana jest stosować procedury wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej pzp.

Zasadniczo, zamówienia publiczne stosuje się powszechnie, a podstawowymi formami udzielania zamówień publicznych są przetargi (art. 10 pzp). Ustawy tej nie stosuje się jednak do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wyłączenia

Z różnych względów ustawodawca wykluczył także pewne rodzaje zamówień, w stosunku do których stosowanie przepisów rzeczonej ustawy zostało wyłączone. Wyłączenie to jest niezależne od wartości zamówienia i dotyczy także nieruchomości.

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 3 lit. i ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu.

To tzw. wyłączenie przedmiotowe, które stanowi wyjątek od zasady powszechności stosowania zamówień publicznych. Wyłączenie spod zastosowania przepisów pzp nie oznacza jednak, że przy ich udzielaniu nie stosuje się w ogóle żadnych przepisów. W takich sytuacjach mają bowiem zastosowanie „inne przepisy (np. kc, regulaminy wewnętrzne) lub specjalne procedury (np. organizacji międzynarodowych)”1.

Nietypowe sytuacje

W praktyce zdarzają się przypadki, w których gminy nabywają nie nieruchomość, która już istnieje, ale np. nieruchomość (jej część), która dopiero powstanie (obiekt budowlany). Rodzi się wtedy pytanie, jak prawidłowo postąpić w takich przypadkach, szczególnie mając na uwadze art. 4 ust. 3 lit. i pzp. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa orzeczenia.

Po pierwsze - wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007 r., C-220/05. Zgodnie z nim porozumienie, mocą którego pierwsza instytucja zamawiająca powierza drugiej instytucji zamawiającej realizację obiektu budowlanego, stanowi zamówienie na roboty publiczne w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (DzU L 199, s. 54) zmienionej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 października 1997 r. bez względu na to, czy przewiduje ono, że pierwsza instytucja zamawiająca jest lub będzie właścicielem całości lub części tego obiektu, czy też nie.

Drugim orzeczeniem jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 r., II CSK 104/09. Zgodnie z nim, wyłączenie zastosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych nie obejmuje zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości (art. 4 pkt 3 lit. i ustawy), jeżeli nieruchomość ta, w szczególności budynek, jeszcze nie powstała albo wymaga przeprowadzenia znacznych robót budowlanych (przebudowy, rozbudowy itp.) w rozumieniu prawa zamówień publicznych (art. 2 pkt 8 ustawy), w zakresie oczekiwanym przez zamawiającego, a zwłaszcza ze względu na rozmiary robót, w miarę ich postępowania, przez niego sfinansowanych.

Co więcej, zdarzają się też i takie sytuacje, w których gmina dokonuje tzw. leasingu zwrotnego nieruchomości. Leasing zwrotny, w dużym uproszczeniu, polega na tym, że wyzbywa się własności nieruchomości, po to aby ją np. wynająć, a potem odkupić.

Zbywając nieruchomość publiczną, należy jednak mieć na uwadze przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), zwanej dalej UGN.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 UGN nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste zasadniczo w drodze przetargu (por. też art. 28 UGN). Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy może nastąpić tylko w przypadku ziszczenia się którejś z przesłanek wskazanych w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przy tym przepisy te stanowią odrębne podstawy odstąpienia od trybu przetargowego (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2008 r., II SA/Go 414/08). Umowa zawarta bez uprzedniego przeprowadzenia przetargu, w sytuacji, w której było to konieczne, jest nieważna.

Rozważając prawidłowy sposób postępowania w tego typu sprawach, można zwrócić uwagę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. KIO/UZP 573/10. Zgodnie z nim, zawarcie przez zamawiającego umowy na usługę leasingu zwrotnego nieruchomości po przeprowadzeniu procedury negocjacji z ogłoszeniem w trybie pzp, bez jednoczesnego zastosowania przepisów UGN, do czego jest on zobowiązany, prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Izba stwierdziła, że realizacja usługi leasingu zwrotnego nieruchomości faktycznie stanowi o czasowym przeniesieniu własności nieruchomości na podmiot trzeci przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Do zbycia tej nieruchomości w sensie prawnym de facto jednak dochodzi i nie można w takiej sytuacji pominąć okoliczności, w których to wyłącznie czasowe przeniesienie własności nieruchomości może stać się jej trwałym zbyciem przez gminę (np. upadłość wykonawcy, na rzecz którego nastąpiło zbycie nieruchomości, niedotrzymanie przez gminę warunków umowy leasingu i jej zerwanie w trakcie realizacji).

Tym samym zatem, skoro ustawodawca w określony sposób reglamentował tak istotną czynność prawną, jak zbycie nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego, przyjęcie w tym zakresie ograniczeń w stosowaniu UGN z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę finansową dla gminy w sytuacji, gdy realizacja tej usługi w określony sposób (leasing zwrotny nieruchomości), nie jest wprost nakazana gminie przepisami obowiązującego prawa - stanowiłoby o niedopuszczalnym obejściu tych przepisów ustawowych.

Zamiana

W przypadku gmin istnieje także możliwość zamiany nieruchomości. Następuje ona poprzez zawarcie umowy, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność nieruchomości w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej nieruchomości.

Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Może ona mieć miejsce pomiędzy gminami, pomiędzy gminami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego albo Skarbem Państwa, a także pomiędzy gminami oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy ich wartości.

Tym samym nie jest dopuszczalna sytuacja, w której, w wyniku rzeczonej zamiany, gmina poniosłaby stratę. Podkreślić należy także, iż nie jest możliwa zamiana prawa własności nieruchomości na jakiekolwiek inne prawo. Ma to odpowiednie zastosowanie do praw użytkowania wieczystego. Można natomiast zamieniać udziały w prawie własności bądź użytkowania wieczystego.

Zauważyć należy również, iż ewentualne skutki podatkowe zamiany nie powinny stanowić podstawy do żądania dopłaty, o ile taki zapis nie został zawarty w umowie (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2010 r., III CZP 83/10).

Darowizna

Prawnie dopuszczalnym jest przeniesienie własności nieruchomości na gminę w drodze darowizny. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego.

Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 § 1 kc). Darowizna występuje częstokroć w przypadkach nabycia przez gminę własności nieruchomości od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 UGN).

Przekazanie nieruchomości

Zgodnie z art. 9021 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121 z póżn. zm.), przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, właściciel przekazujący nieruchomość nie ponosi odpowiedzialności za jej wady (§2).

Przepisy te zostały dodane Ustawą z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie (DzU z 2008 r. nr 163, poz. 1012) i obowiązują od 11 października 2008 r. Ustawą tą uchylono art. 179 kc, który - wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. K9/04 - został uznany za niezgodny z Konstytucją. Uchylony artykuł przewidywał jednostronność czynności prawnej w celu przeniesienia własności nieruchomości na gminę.

Teraz, aby miało miejsce przeniesienie własności, musi nastąpić zawarcie umowy, która jest czynnością dwustronną. Dwustronność rzeczonej czynności prawnej powoduje, że gmina może odmówić przejęcia nieruchomości w bardzo złym stanie faktycznym i prawnym (np. bardzo zaniedbane zabytkowe budynki, opuszczone wyrobiska górnicze), a tym samym – nie ponosić kosztów związanych z jej utrzymaniem w należytym stanie.

Spadkobranie

Polski system prawny dopuszcza także możliwość nabycia własności nieruchomości przez gminę w drodze spadkobrania. Zgodnie bowiem z art. 935 § 3 kc, w sytuacji braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie, która była ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo też znajdowało się ono za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Zasiedzenie

Przepisy dopuszczają także możliwość zasiedzenia nieruchomości przez gminę. Możliwe jest to w sytuacjach, w których gmina wykonywała władztwo właścicielskie (posiadanie samoistne, o którym mowa w kc), nie w ramach władztwa publicznego, tylko tak jak właściciel prywatny.

Np. gmina władała nieruchomością jak właściciel, nie mając do niej żadnego tytułu prawnego, ale nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana na cele publiczne, ponieważ stanowiła ogrodzoną działkę, z której korzystali tylko pracownicy danego urzędu.

Wyjątkami będą sytuacje, gdy właściciel nieruchomości nie mógł dochodzić skutecznie wydania nieruchomości ze względu na występowanie przeszkody obiektywnej, to znaczy takiej, której chwilę powstania i ustania określają obiektywne okoliczności, niezależne od zachowania się osoby, którą przeszkoda dotknęła.

Jeżeli zaś taka nieruchomość była wykorzystywana np. jako droga publiczna, to jej zasiedzenie przez jednostkę gminną nie jest możliwe (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., III CZP 30/07, oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2012 r., I CSK 408/11).

Inne formy nabycia nieruchomości przez gminę

Do innych form nabycia własności nieruchomości należy zaliczyć przede wszystkim tzw. komunalizację. Polega ona na tym, iż, co do zasady, gmina nabywa z mocy prawa własność nieruchomości stanowiących dawniej mienie ogólnonarodowe (państwowe). Nabycie to następuje z dniem 27 maja 1990 r.

Powinno jednak zostać potwierdzone wydaniem przez właściwego wojewodę decyzji administracyjnej, która jest zarazem dokumentem stanowiącym podstawę wpisu do ksiąg wieczystych. Z uwagi na powszechność nabycia przez gminy mienia w tej formie, można ją byłoby uznać nawet za podstawową.

1 Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 45.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Barekxx Barekxx, 27.03.2020r., 06:02:52 Niestety w miejscach gdzie prawo jest nierównoznaczne dochodzi do różnych problemów

Powiązane

Jacek Sawicki Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w grudniu 2020 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w grudniu 2020 r. Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w grudniu 2020 r.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w grudniu 2020 roku powiększony został o 34 nowe akty prawne parafowane przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w grudniu 2020 roku powiększony został o 34 nowe akty prawne parafowane przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Eugenia Śleszyńska Zwolnienie ze stosowania procedur

Zwolnienie ze stosowania procedur Zwolnienie ze stosowania procedur

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono...

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono szczególne przepisy "zawieszające" niejako procedury wynikające z prawa zamówień publicznych oraz procedur dot. działania przed organem administracji w związku z zamierzeniami budowlanymi.

Redakcja news Zasiedzenie mieszkania – możliwe tylko w teorii?

Zasiedzenie mieszkania – możliwe tylko w teorii? Zasiedzenie mieszkania – możliwe tylko w teorii?

W kontekście zasiedzenia, zwykle mówi się o nieruchomościach gruntowych, znacznie mniej popularny wydaje się temat zasiedzenia lokalu. Stąd wiele osób może zastanawiać się, czy zasiedzenie mieszkania jest...

W kontekście zasiedzenia, zwykle mówi się o nieruchomościach gruntowych, znacznie mniej popularny wydaje się temat zasiedzenia lokalu. Stąd wiele osób może zastanawiać się, czy zasiedzenie mieszkania jest w ogóle możliwe.

Redakcja Administratora Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – tekst ujednolicony (DzU poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z póżn. zm.); stan prawny na dzień 8.04.2019 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – tekst ujednolicony (DzU poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z póżn. zm.); stan prawny na dzień 8.04.2019 r.

mgr Jarosław Kowszuk Finansowanie gmin

Finansowanie gmin Finansowanie gmin

Finansowanie gmin jest bardzo złożonym procesem, nie tylko ze względu na złożoność organizacyjną niektórych gmin, ale także z uwagi na sam mechanizm ich finansowania.

Finansowanie gmin jest bardzo złożonym procesem, nie tylko ze względu na złożoność organizacyjną niektórych gmin, ale także z uwagi na sam mechanizm ich finansowania.

Jacek Sawicki Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 23.01.2023 r., poz. 170., ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 23.01.2023 r., poz. 170., ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Aneta Mościcka Sprawowanie opieki nad spadkodawcą a ulga w podatku od spadków i darowizn

Sprawowanie opieki nad spadkodawcą a ulga w podatku od spadków i darowizn Sprawowanie opieki nad spadkodawcą a ulga w podatku od spadków i darowizn

Warunkiem uzyskania zwolnienia podatkowego, przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest sprawowanie opieki nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej w przepisanej...

Warunkiem uzyskania zwolnienia podatkowego, przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest sprawowanie opieki nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej w przepisanej prawem formie. Do wymaganego okresu sprawowania opieki nie można zaliczyć czasu, gdy sprawowano ją bezumownie lub na podstawie umowy zawartej bez wymaganej formy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja Administratora Darowizna mieszkania - prawa i obowiązki obdarowanego

Darowizna mieszkania - prawa i obowiązki obdarowanego Darowizna mieszkania - prawa i obowiązki obdarowanego

Przekazanie mieszkania w drodze darowizny oznacza konieczność zachowania notarialnej formy takiej czynności. Warto także znać zasady opodatkowania w razie podpisania umowy darowizny mieszkania na rzecz...

Przekazanie mieszkania w drodze darowizny oznacza konieczność zachowania notarialnej formy takiej czynności. Warto także znać zasady opodatkowania w razie podpisania umowy darowizny mieszkania na rzecz członków rodziny lub innych osób i wiedzieć, że cofnięcie darowizny nie jest równoznaczne z wymeldowaniem obdarowanego z darowanego lokalu, a także o tym, że darowizna udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nie zapewnia prawa pierwokupu.

Redakcja Przekazanie mieszkania w drodze darowizny

Przekazanie mieszkania w drodze darowizny Przekazanie mieszkania w drodze darowizny

Przekazanie mieszkania w drodze darowizny oznacza konieczność zachowania odpowiedniej formy takiej czynności. Warto także znać zasady opodatkowania w razie podpisania umowy darowizny mieszkania na rzecz...

Przekazanie mieszkania w drodze darowizny oznacza konieczność zachowania odpowiedniej formy takiej czynności. Warto także znać zasady opodatkowania w razie podpisania umowy darowizny mieszkania na rzecz członków rodziny lub innych osób.

Jacek Sawicki Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lipcu 2023 roku

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lipcu 2023 roku Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lipcu 2023 roku

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w lipcu 2023 roku powiększony został o 20 nowych aktów prawnych parafowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Portal administrator24.info publikuje ich wykaz.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w lipcu 2023 roku powiększony został o 20 nowych aktów prawnych parafowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Portal administrator24.info publikuje ich wykaz.

Anna Ruszczak news Reforma użytkowania wieczystego – drugi etap

Reforma użytkowania wieczystego – drugi etap Reforma użytkowania wieczystego – drugi etap

Reforma użytkowania wieczystego przechodzi do kolejnego etapu. Według ekspertów, dochody samorządów ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym mogą wynieść między 3,4 mld zł a 4,6 mld zł. Dzięki...

Reforma użytkowania wieczystego przechodzi do kolejnego etapu. Według ekspertów, dochody samorządów ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym mogą wynieść między 3,4 mld zł a 4,6 mld zł. Dzięki nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedsiębiorcy będą mogli kupić na własność grunty, które mają w użytkowaniu wieczystym.

Anna Ruszczak news Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe

Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe Wywłaszczenie nieruchomości pod gminne budownictwo mieszkaniowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało konsultacje z samorządami w sprawie zmian w przepisach umożliwiających wywłaszczanie nieruchomości na cele gminnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało konsultacje z samorządami w sprawie zmian w przepisach umożliwiających wywłaszczanie nieruchomości na cele gminnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – ochrona własności działek sąsiadujących

#GorącaLinia – ochrona własności działek sąsiadujących #GorącaLinia – ochrona własności działek sąsiadujących

Pytanie: czy ochrona działek sąsiadujących z nieruchomością, na której usadowiony jest teren wspólnoty podlega ochronie?

Pytanie: czy ochrona działek sąsiadujących z nieruchomością, na której usadowiony jest teren wspólnoty podlega ochronie?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – zarządca budynku

#GorącaLinia – zarządca budynku #GorącaLinia – zarządca budynku

Pytanie: co oznacza zarząd budynkiem?

Pytanie: co oznacza zarząd budynkiem?

Piotr Pałka Przekształcenie wieczystego we własność

Przekształcenie wieczystego we własność Przekształcenie wieczystego we własność

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości...

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego), jak i w negocjowaniu i ustalaniu ceny zbywanej nieruchomości.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w sierpniu 2021 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w sierpniu 2021 r. Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w sierpniu 2021 r.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w sierpniu 2021 roku powiększony został o 33 nowe akty prawne parafowane przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w sierpniu 2021 roku powiększony został o 33 nowe akty prawne parafowane przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Eugenia Śleszyńska Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu Obrót nieruchomościami po staremu i po nowemu

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej –...

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wykonywany przez pośrednika na zlecenie zleceniodawcy określa umowa pośrednictwa, która co do zasady wymaga formy pisemnej lub elektronicznej – pod rygorem nieważności a czynności wchodzące w skład takiej usługi ustala UGN.

Redakcja news Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania...

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania danego regionu i potrzeby lokalnej społeczności.

Redakcja Administratora Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Publikacja aktu prawnego w oparciu o Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami...

Publikacja aktu prawnego w oparciu o Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z dnia 26.11.2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) - (aktualizacja wg stanu prawnego na dzień 5.05.2019 r.).

Mariusz Przewodowski Infrastruktura techniczna a prawo

Infrastruktura techniczna a prawo Infrastruktura techniczna a prawo

Nierzadko nieruchomości są obciążone cudzymi urządzeniami przesyłowymi, wybudowanymi niezgodnie z prawem przed 1989 r., a spory pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami o ich usytuowanie...

Nierzadko nieruchomości są obciążone cudzymi urządzeniami przesyłowymi, wybudowanymi niezgodnie z prawem przed 1989 r., a spory pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami o ich usytuowanie znajdują najczęściej swój finał w sądzie.

mgr inż. Ryszard Niedźwiecki Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle budzą wiele kontrowersji. Ekspert wyraża pogląd w sprawie sporu między zarządami wspólnot mieszkaniowych a mieszkańcami, który dotyczy decyzji...

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle budzą wiele kontrowersji. Ekspert wyraża pogląd w sprawie sporu między zarządami wspólnot mieszkaniowych a mieszkańcami, który dotyczy decyzji o przyznawaniu wynagrodzeń dla członków zarządu.

Paweł Puch Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej

Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej

Większość wspólnot mieszkaniowych i zarządców nie przywiązuje należytej uwagi do działek znajdujących się pod budynkami. Zdarza się, że nie znają oni granic działki w terenie, jej kształtu oraz powiązań...

Większość wspólnot mieszkaniowych i zarządców nie przywiązuje należytej uwagi do działek znajdujących się pod budynkami. Zdarza się, że nie znają oni granic działki w terenie, jej kształtu oraz powiązań z innymi działkami na osiedlu. Artykuł odnosi się do prawnych aspektów problemów wynikających z nieuregulowania granic działki pod budynkiem i niezapewnienia właściwego dostępu do dróg publicznych.

news Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości?

Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Przede wszystkim powinien on mieć...

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Przede wszystkim powinien on mieć odpowiednie wykształcenie i umiejętność wykorzystywania swej interdyscyplinarnej wiedzy w praktyce. Ale to nie wszystko, bowiem dobrym zarządcą może być tylko osoba o odpowiednich cechach charakteru.

Eugenia Śleszyńska Zarządzanie nieruchomością i zarządca nieruchomości po zmianie UGN

Zarządzanie nieruchomością i zarządca nieruchomości po zmianie UGN Zarządzanie nieruchomością i zarządca nieruchomości po zmianie UGN

Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r., wprowadzono istotne zmiany dotyczące określenia...

Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r., wprowadzono istotne zmiany dotyczące określenia pozycji zarządcy nieruchomości jako przedsiębiorcy oraz zdefiniowania umowy o zarządzaniu nieruchomością.

Wybrane dla Ciebie

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych » Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe » Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Jak płacić mniej za ogrzewanie? Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.