administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Remonty balkonów

Remonty balkonów. Fot. Pixabay

Remonty balkonów. Fot. Pixabay

Balkon to element szczególnie narażony na oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia może się nagrzać do +70°C, w zimie ochłodzić nawet do -30°C, połączone z cyklami zamarzania i odmarzania (przejścia przez zero) w obecności wilgoci/wody. To powoduje, że wszelkiego rodzaju błędy są szczególnie widoczne po zimie. Planując naprawę balkonu, trzeba najpierw koniecznie poznać przyczyny uszkodzeń, a następnie wykonać wszelkie prace, zgodnie ze sztuką budowlaną przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów.

Zobacz także

BMETERS Polska Sp. z o.o. Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet! Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania...

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania takie jak Hydrodigit i portal Hydrolink, które razem tworzą idealne połączenie, wspierając spółdzielnie oraz zarządców w ich pracy.

DomBest news Jak dwie krople wody

Jak dwie krople wody Jak dwie krople wody

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków…...

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków… Wszystkim tym niedogodnościom mówimy STOP!

Bank Gospodarstwa Krajowego Jak sfinansować termomodernizację

Jak sfinansować termomodernizację

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty...

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty ogrzewania będzie coraz droższe.

Koncepcja konstrukcji balkonu i jej wykonanie jest pochodną kilku czynników:

 • konstrukcji budynku (wielka płyta, konstrukcja żelbetowa szkieletowa, ściany z elementów drobnowymiarowych, itp.),
 • sposobu odprowadzenia wody (wariant z powierzchniowym odprowadzeniem wody, układ drenażowy),
 • konstrukcji balkonu (na łączniku izotermicznym, na dostawianej konstrukcji, ocieplany z obu stron).

Typowe uszkodzenia

Doświadczenie pokazuje, że w budynkach wielorodzinnych daje się wyodrębnić kilka typowych uszkodzeń połaci balkonowych, a układ drenażowy występuje jeszcze relatywnie rzadko. Dlatego omówione zostaną typowe problemy, dotyczące wariantu z płytkami.

Zacznijmy od okapu pokazanego na fot. 1–6 na s. 43. Pokazuje on bardzo charakterystyczne uszkodzenia okapu – destrukcję pionowej części. Zwykle jest tam zamocowana płytka ceramiczna, dla której trwałość mocowania (klejenia) jest, delikatnie mówiąc, bliżej nieokreślona. Oznacza to, że pytanie o możliwość destrukcji nie brzmi czy w ogóle się pojawią procesy destrukcyjne, ale kiedy i w jaki sposób.

Proszę zwrócić uwagę, że uszkodzenia pokazane na fot. 1–6 dotyczą trzech rzeczy: pojawienia się wykwitów na obróbkach blacharskich, zanieczyszczenia balustrad i/lub połaci na balkonach, zlokalizowanych kondygnację niżej, oraz fizycznego uszkodzenia okładziny okapu, nie tylko na części pionowej, ale także na poziomej.

O rozwiązaniu konstrukcyjnym połaci balkonowej w zasadzie wszystko mówią zdjęcia pokazujące widok balkonu z boku oraz miejsce zamocowania obróbki. Dla balkonów na łączniku izotermicznym wystarczająca jest jedynie izolacja podpłytkowa. Układ warstw jest wówczas uproszczony do maksimum – por. rys. 1 (co nie znaczy, że można do niego podejść w sposób lekceważący). Proszę zwrócić uwagę na grubości warstw i połaci: izolacja podpłytkowa + klej + płytki to ok. 2 cm, do tego dochodzi grubość samej płyty, ewentualnie z warstwą spadkową. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja pokazana na rys. 2 i fot. 1–6. Ocieplenie płyty z obu stron wymusza wykonanie warstw jak dla układu tarasowego – z tym wiąże się obecność izolacji głównej i paroizolacji. Wariantem pośrednim jest wykonanie balkonu na łączniku izotermicznym, ale z dodatkową izolacją międzywarstwową (fot. 7). Nie występuje tu termoizolacja, konieczne jest jednak wykonanie na izolacji międzywarstwowej (pełni ona wówczas rolę izolacji głównej) jastrychu dociskowego.

Najczęściej wykonywany jest wariant pokazany na rys. 2. Przeanalizujmy zatem przyczynę uszkodzeń pokazanych na fot. 1–7.

Pierwszym objawem są zwykle wysolenia. Początkowo niezbyt intensywne, jednak z upływem czasu i przy braku reakcji coraz bardziej intensywne (fot. 2, 4), powodujące także zabrudzenia lub wręcz destrukcję balustrad (fot. 1, 5). W skrajnym przypadku (lub przy innych błędach) prowadzi to wręcz do zniszczenia strefy okapowej (fot. 1, 3, 6, 7). Już z samego kształtu okapu i grubości połaci w połączeniu z analizą rys. 1 i rys. 2 wynika, że obróbka okapowa mocowana jest w tylko płaszczyźnie izolacji głównej połaci.

To wyjątkowo niekorzystne rozwiązanie dla strefy okapowej (w zasadzie okap nie powinien być tak wykonywany, problem rozwiązałaby obróbka w płaszczyźnie płytek połaci). W tej części, na skutek termicznego oddziaływania (roczny gradient temperatury 100°C, szokowa zmiana temperatury rzędu 50ºC, np. podczas burzy) dochodzi do ruchów termicznych, czego skutkiem jest w najlepszym przypadku uszkodzenie spoin i wykruszanie się zaprawy spoinującej, a w najgorszym – do odpadnięcia płytek. To z kolei otwiera wodzie opadowej, przy braku izolacji podpłytkowej i obróbek w płaszczyźnie płytek, bezpośrednią drogę do wnikania w podłoże (jastrych dociskowy, klej). Rezultatem są na początku wykwity na obróbkach blacharskich (fot. 2 i 4). Woda wypłukuje zarówno znajdujące się w kleju polimery, jak i rozpuszczalne związki matrycy cementowej, głównie węglan wapnia. Nawet poprawne wykonanie izolacji podpłytkowej w większości przypadków nie zlikwiduje ryzyka pojawienia się wysoleń (szczegóły w dalszej części).

Na to zjawisko często nakłada się albo brak izolacji podpłytkowej (niestety, to jeszcze często spotykana sytuacja), albo jej niewłaściwe zakończenie. Przy takim wykonaniu okapu jak pokazano na fot. 1–7 obok, izolacja podpłytkowa z poziomej części połaci powinna być wywinięta za pomocą taśm na część pionową okapu i połączona z istniejącą obróbką blacharską zamocowaną w płaszczyźnie izolacji głównej (zwykle jest to izolacja z papy).

uklad warstw lacznik

Rys. 1. Układ warstw balkonu na łączniku izotermicznym. 


1 – płyta konstrukcyjna, 2 – wyprawa elewacyjna, 3 – systemowy profil okapowy, 4 – sznur dylatacyjny, 5 – elastyczna masa dylatacyjna, 6 – płytka ceramiczna, 7 – klej do płytek, 8 – taśma uszczelniająca, 9 – izolacja podpłytkowa, 10 – warstwa spadkowa (opcjonalnie, gdy (1) nie ma wymaganego spadku), 11 – warstwa sczepna pod (10), 12 – zaprawa spoinująca


/rys. Atlas/

poprawny uklad warstw

Rys. 2. Poprawny układ warstw balkonu i ocieplanego z obu stron i sposób wykonania okapu /rys. Atlas/

uklad warstw balkonu

Rys. 3. Układ warstw balkonu w projekcie (błędny) – opis w tekście

okap balkon

Rys. 4. Prawidłowe rozwiązanie okapu balkonu z ociepleniem z obu stron. 1 – okładzina ceramiczna, 2 – zaprawa spoinująca, 3 – klej do płytek, 4 – izolacja podpłytkowa, 5 – jastrych dociskowy, 6 – izolacja główna (międzywarstwowa), 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja – papa/membrana paroizolacyjna, 9 – gruntownaie pod (8) (jeżeli jest wymagane), 10 – warstwa spadkowa (gdy płyty (12) nie wykonano ze spadkiem), 11 – warstwa sczepna pod (9), 12 – płyta nośna, 13 – ocieplenie od spodu (system), 14 – taśma uszczelniająca, 15 – sznur dylatacyjny, 16 – elastyczna masa dylatacyjna, 17 – systemowy profil okapowy, 18 – balustrada, 19 – pianka rozprężna, 20 – ocieplenie czoła i boków balkonu (system) z kątownikiem z kapinosem /rys. Atlas/

Sposoby naprawy wad izolacji

Naprawa takich wad, wbrew pozorom, nie jest łatwa. Można wyróżnić trzy następujące przypadki:

 • jeżeli nie ma w ogóle wykonanej izolacji podpłytkowej – to usunięcie płytek jest obligatoryjne;
 • izolację podpłytkową wykonano tylko na powierzchni poziomej, bez wywinięcia na „czoło” okapu;
 • wykonano izolację podpłytkową i wywinięto ją do obróbki w płaszczyźnie izolacji głównej, ale wykwity pojawiły się na skutek reprofilacji zbyt dużego spadku klejem do płytek.

Podstawowe pytanie dla drugiego i trzeciego przypadku brzmi, czy obligatoryjne jest usuwanie płytek i jastrychu dociskowego do poziomu izolacji głównej? Zwykle ta ostania jest wykonana w sposób szczelny, rzadko dla takich przypadków daje się zaobserwować przecieki przez izolację główną.

Przeanalizujmy ten przypadek na przykładzie konkretnego balkonu. Połać została ocieplona z obu stron, nie ma przecieków do lokalu ani objawów zawilgocenia w strefie sufitowej. Stwierdzono natomiast intensywną destrukcję w strefie okapowej. Świadczy o tym zarówno wygląd samego okapu (fot. 8), jak i pH na powierzchni zdjętej pionowej płytki okapu (fot. 9). Takie pH wskazuje na penetrację wilgoci i wypłukiwanie przez wodę żywic polimerowych. Natomiast zdjęta w innym miejscu płytka okapu balkonu wykazywała pH na poziomie 13 (fot. 10). Sam jastrych wykazywał także odczyn alkaiczny (pH rzędu 13), co wskazuje na brak procesów korozyjnych w samym jastrychu. Skoro uszkodzenia dotyczą tylko strefy okapowej i nie ma objawów wskazujących na nieskuteczność izolacji głównej, to można przyjąć, że ta ostatnia jest skuteczna. Jeżeli nie doszło do zawilgocenia termoizolacji, to absurdem by było bezkrytyczne zalecenie usunięcia wszystkich warstw, aż do płyty konstrukcyjnej (choć takie sytuacje mają miejsce).

To klasyczny przykład pokazujący, że możliwa jest częściowa naprawa połaci, choć taka decyzja musi być podjęta indywidualnie.

Dlatego sposób naprawy może być:

 • kompleksowy, polegający na usunięciu wszystkich warstw do izolacji międzywarstwowej z papy i ponownym ich wykonaniu;
 • lokalny, polegający na usunięciu płytek oraz wykonaniu izolacji podpłytkowej, jak również wykonaniu w sposób poprawny strefy okapowej.

Dla wariantu kompleksowego należy usunąć wszystkie warstwy, do izolacji międzywarstwowej z papy (w żadnym wypadku nie wolno jej uszkodzić). W strefie cokołowej, przynajmniej do wysokości istniejącego cokolika, należy usunąć fragment ocieplenia do warstwy konstrukcyjnej ściany oraz sprawdzić wywinięcie izolacji z papy na ścianę. Izolacja ta powinna być wywinięta przynajmniej do wysokości wierzchu cokolika (jeżeli tak nie jest, to w narożniku można wkleić np. pas z samoprzylepnej membrany bitumicznej).

Naprawa okapu, niezależnie od przyjętego wariantu nie może powielać błędów pokazanych na fot. 1–4 oraz fot. 6–7.

bledny okap balkon

Fot. 1–7. Błędny sposób wykonania okapu balkonu i rezultaty /fot.: arch. autora/

Naprawa balkonu ocieplonego z obu stron

Przeanalizujmy możliwość lokalnej naprawy dla konkretnego przypadku – balkonu ocieplonego z obu stron (kształt okapu i objawy destrukcji jak dla balkonów pokazanych na fot. 2 i 4) Na etapie diagnostyki nie stwierdzono przecieków przez połać ani innych objawów uszkodzeń.

Oględziny zdjętej płytki okapu czoła balkonu wykazały zaawansowane procesy destrukcyjne w zaprawie klejowej (fot. 8 i 9). Wartość współczynnika pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiła 6-7. Wskazuje to na obecność w tym miejscu żywic polimerowych. Natomiast zdjęta przyległa płytka okapu boku balkonu wykazywała pH na poziomie 13 (fot. 10). Dla jastrychu pH wynosiło także ok 13, co wskazywało na brak zaawansowanych procesów korozyjnych. Warstwa kleju była mokra, mokry był także jastrych – izolacji podpłytkowej nie wykonano. Poniżej stwierdzono obecność folii z tworzywa sztucznego. Była ona jednakże tylko warstwą rozdzielającą – pod folią stwierdzono obecność izolacji międzywarstwowej, wykonanej z papy zgrzanej do próbki blacharskiej okapu.

To klasyczny przykład pokazujący, że możliwa jest częściowa naprawa połaci. Jakoże oględziny zewnętrzne nie wykazały przecieków znajdujących się poniżej poziomu izolacji międzywarstwowej można przyjąć, że izolacja ta jest skuteczna. Skoro nie stwierdzono innych błędów, to absurdem byłoby bezkrytyczne zalecenie usunięcia wszystkich warstw do płyty konstrukcyjnej (choć takie sytuacje mają miejsce).

Nie można jednak powiedzieć, że prace naprawcze będą łatwe. Prace naprawcze muszą bowiem wyeliminować dwa podstawowe błędy, tj. brak izolacji podpłytkowej, brak okapnika w płaszczyźnie płytek izolacji podpłytkowej oraz ułożenie płytek w strefie okapu w sposób pokazany na fot. 1–4, fot. 6 i 7. Po skuciu płytek wymagane jest wysuszenie warstwy jastrychu, leżącego na folii budowlanej; jastrych (w przekroju) powinien być w stanie powietrzno-suchym (maksymalna wilgotność masowa 4%). Warunkiem koniecznym jest także stan podkładu: po skuciu płytek powierzchnia musi być czysta, stabilna, nośna, szorstka (z otwartymi porami), bez zarysowań i spękań. Niedopuszczalne są tłuste plamy, zabrudzenia, wykwity i inne zmiany, mogące powodować pogorszenie przyczepności, a także rysy i spękania. Dodatkowo należy za każdym razem dokonać oceny stanu podkładu i możliwości popranego wykonania detali (zwłaszcza dylatacji brzegowych, strefowych oraz przy progu drzwiowym).

Jeżeli wymagana będzie naprawa (reprofilacja) jastrychu przy okapie, to należy ją wykonać z szybkowiążących zapraw o wytrzymałości na ściskanie, porównywalnej z wytrzymałością istniejącego jastrychu.

Zatrzymajmy się chwilę przy okapie. Problemu z uszkodzeniami pokazanymi na fot. 1–7 nie byłoby, gdyby zastosowano profile okapowe w płaszczyźnie płytki. Nie wolno stosować zwykłych blach okapowych, konieczne jest zastosowanie dedykowanych profili okapowych.

Co jednak w sytuacji, gdy profilu w płaszczyźnie płytek posadzki nie da się zamontować (np. ze względu na zbyt blisko znajdujące się słupki balustrady lub wręcz opuszczone niżej np. szyby balustrady).

Załóżmy przez chwilę, że izolacja podpłytkowa została wywinięta na czoło jastrychu dociskowego i połączona szczelnie z obróbką blacharską. Czy to coś zmienia? Obciążenia termiczne powodują zmiany długości płytki zamontowanej pionowo na okapie, co zwykle prowadzi do odspojenia płytek posadzki (jeszcze gorzej, gdy pionowa płytka okapu zachodzi na płytkę posadzki). Układ fuga – płytka, na skutek mikropęknięć na ich styku, nie jest układem szczelnym. Woda może dostać się pomiędzy izolację podpłytkową a płytkę, co będzie skutkować wypłukiwaniem z kleju zarówno polimerów, jak i związków wapnia. Proces ten będzie tym intensywniejszy, im więcej wody będzie wnikać w pustki. Sprzyja temu także pozostawienie pustek pod płytką – ułożenie płytek tej strefy na pełne podparcie jest technicznie bardzo trudne i wymaga wyjątkowo wysokiej staranności. Dlatego prawidłowy sposób wykonania okapu balkonu ocieplonego z obu stron pokazuje rys. 2. Obróbka w płaszczyźnie izolacji głównej może być oczywiście wykonana, nie wolno jednak pominąć profilu w płaszczyźnie płytek posadzki.

Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn zamocowanie profilu w płaszczyźnie płytek jest niemożliwe. Aby w takiej sytuacji zminimalizować (ale nie wyeliminować) niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń i wykwitów należy: bezwzględnie przykleić płytki na pełne podparcie (!) na klej cienkowarstwowy (grubość warstwy 3–5 mm, co wymusza bardzo wysoką równość podłoża), fugę na styku pionowej płytki okapu oraz płytki poziomej wypełnić nie cementową zaprawą spoinującą ale elastyczną masą dylatacyjną oraz stosować klej o jak najmniejszej nasiąkliwości.

Problemem pozostaje wybór kleju. Nasiąkliwość nie jest parametrem wymaganym przez normę na kleje do płytek, dlatego producenci ani nie deklarują, ani nawet nie podają nasiąkliwości. Próba „wydedukowania” też może być ryzykowna, niekoniecznie kleje wysoko modyfikowane (klasy C2) i/lub odkształcalne (klasy S1 lub S2) będą jednocześnie najmniej nasiąkliwe. Warto w takich sytuacjach stosować kleje, będące jednocześnie hydroizolacją podpłytkową. Są to specjalne cementowe kleje, pełniące dwie role: hydroizolacji podpłytkowej oraz kleju do płytek. Są one więc deklarowane zarówno do PN-EN 14891, jak i do PN-EN 12004-1. Ich zastosowanie nie może być jednak bezkrytyczne. Należy najpierw wykonać izolację podpłytkową, a następnie przykleić płytki okapu. Do wykonania tych czynności można oczywiście zastosować ten sam materiał, jednak w osobnych przejściach i po kontroli międzyoperacyjnej. Nie chodzi tu tylko o przyklejenie płytek na czole podkładu dociskowego. Na wspomniany klej należy także przykleić płytki posadzki w pasie 20-30 cm od okapu.

Ta czynność jest niezwykle istotna. Problem z wykwitami może się pojawić nawet wówczas, gdy wykonano izolację podpłytkową. Fot. 11 pokazuje zdjęcie kleju pod płytką w strefie okapu. Izolacja zespolona była wykonana poprawnie, jednak grubość warstwy kleju wynosiła ok. 2 cm. Wykonawca wykorzystał klej do płytek w celu uzyskania wymaganej równości posadzki.

Znaczenie uciąglenia powłok wodochronnych

Przy okazji trzeba wspomnieć o zupełnie innej sytuacji, związanej może nie tyle z remontem co z koniecznością wykonania przez lokatorów po zakupie mieszkania od dewelopera izolacji i posadzki balkonu. To swego czasu dość rozpowszechniony trend, którego konsekwencje lokatorzy zazwyczaj ponoszą dość długo. Na rys. 3. pokazano układ warstw projektowanego balkonu, lokatorzy musieli we własnym zakresie wykonać ww. roboty (abstrahując od braku izolacji podpłytkowej, układ warstw jest błędny).

Poprawne wykonanie i uszczelnienie dylatacji brzegowej przy ścianie wymaga odpowiedniego uciąglenia powłok wodochronnych. Oznacza to, że zarówno izolacja główna połaci (w tym przypadku izolacja bitumiczna na płycie konstrukcyjnej), jak i izolacja na jastrychu dociskowym, której wykonanie pozostawiono lokatorom, powinny być wywinięte na ścianę – izolacja główna musi być wywinięta na konstrukcyjną część ściany (wchodzić pod termoizolację), natomiast izolacja podpłytkowa musi być wywinięta na warstwę zbrojącą (pod okładzinę ściany).

Warunki techniczne [7] w obszarze związanym z balkonami wymagają:

§315. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania na s. 45 w zaznaczonym miejscu.

§317. 1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową.

2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu.

§320. Balkony, loggie i tarasy powinny mieć posadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i nieśliskich.

Oznacza to konieczność zapewnienia zarówno całkowitej szczelności, jak i trwałości eksploatacyjnej połaci. Warunek ten nie został spełniony dla układu projektowanego w zakresie zabezpieczenia wylewki przed zawilgoceniem – brak izolacji na jastrychu prowadzi bezpośrednio do jego zamakania.

Z tym wiązała się konieczność wykonania izolacji na jastrychu dociskowym. Skoro kwestię wykonania hydroizolacji i posadzki na balkonie pozostawiono w gestii właściciela czy użytkownika lokalu, to wykonawca ma obowiązek przekazania wspomnianym osobom szczegółowo opracowanej technologii wykonania tych prac.

Rozwiązanie technologiczno-materiałowe połaci musi być dostosowane do układu warstw ściany i odwrotnie. Wynika to wprost z konieczności szczelnego wywinięcia izolacji wodochronnych na odpowiednie warstwy ściany oraz zapewnienia ciągłości termoizolacji, a to wymaga wiedzy o rodzajach zastosowanych materiałów i ich umiejscowieniu. Brak tych informacji znacznie utrudnia, jeżeli wręcz nie uniemożliwia poprawnego wykonania tych robót, gdyż uzyskanie żądanych informacji wymaga wykonania odkrywek, co jest badaniem niszczącym, a więc ingerencją i dezintegracją warstw połaci. Drugim wymogiem jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywanych poszczególnych etapów robót, na co w tej sytuacji nie ma co liczyć (izolacja na jastrychu musi być wyprowadzona na warstwę zbrojącą, nie na tynk, należy ponadto zaplanować wykonanie kapinosa przy cokoliku, aby uniknąć sytuacji, że cokolik stanowi rodzaj progu dla płynącej po elewacji wody. Również zastosowane materiały muszą się cechować wymaganymi parametrami i właściwościami technicznymi i być wbudowane zgodnie zasadami sztuki budowlanej. Tylko to zapewnia spełnienie wymogu art. 5.1 ustawy Prawo budowlane [8]: „Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (...)”.

Taka sytuacja wymaga indywidualnej analizy i to przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót. Nie da się w tym przypadku podać sposobu postępowania, należy go dostosować do konkretnego przypadku (nie zawsze system ETICS jest wykończony tynkiem strukturalnym, może to być np. okładzina ceramiczna czy kamienna).

zaawansowane procesy destrukcyjne

Fot. 8–9. O zaawansowanych procesach destrukcyjnych świadczy wygląd pionowej części okapu oraz pH na powierzchni zdjętej pionowej płytki okapu /fot.: arch. autora/

brak procesow destrukcyjnych

Fot. 10. Brak procesów destrukcyjnych w innych miejscach okapu tego samego balkonu /fot.: arch. autora/

warstwa kleju

Fot . 11. Warstwa kleju o grubości ok. 2 cm, pod klejem izolacja podpłytkowa. W takiej sytuacji wykwity również się pojawią /fot.: arch. autora/

Literatura

 1. Maciej Rokiel, Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. wyd. IV, Dom Wydawniczy MEDIUM, 2021
 2. Maciej Rokiel, Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo. wyd. III, Dom Wydawniczy MEDIUM, 2019
 3. Maciej Rokiel, ABC izolacji tarasów, Agencja Reklamowa Medium, 2015
 4. Jerzy Karyś (red.), Poradnik. Ochrona przed wilgocią korozją biologiczna w budownictwie, Grupa Medium 2014
 5. Außenbeläge. Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB, 2019
 6. ST Okładziny ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacja balkonów (uszczelnienie zespolone), Promocja, 2017
 7. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
 8. 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DzU 2022 poz. 1225
 9. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, DzU 2021 poz. 1557
 10. Materiały własne autora

Komentarze

Powiązane

Grupa Warta Inwestycja w bezpieczeństwo wspólnoty

Inwestycja w bezpieczeństwo wspólnoty Inwestycja w bezpieczeństwo wspólnoty

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej to rodzaj zabezpieczenia, które chroni mienie i interesy wspólnoty mieszkaniowej - czyli grupy właścicieli lokali w budynku wielomieszkaniowym.

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej to rodzaj zabezpieczenia, które chroni mienie i interesy wspólnoty mieszkaniowej - czyli grupy właścicieli lokali w budynku wielomieszkaniowym.

Manage Prosta Spółka Akcyjna Nowe możliwości w zarządzaniu nieruchomościami

Nowe możliwości w zarządzaniu nieruchomościami Nowe możliwości w zarządzaniu nieruchomościami

Obecnie, gdy tempo życia staje się coraz szybsze, efektywne zarządzanie czasem i zadaniami staje się kluczowe. W odpowiedzi na te potrzeby powstała platforma Manage, czyli innowacyjne narzędzie, które...

Obecnie, gdy tempo życia staje się coraz szybsze, efektywne zarządzanie czasem i zadaniami staje się kluczowe. W odpowiedzi na te potrzeby powstała platforma Manage, czyli innowacyjne narzędzie, które rewolucjonizuje sposób zarządzania nieruchomościami.

Nieruchomości Orange Budynek usługowo-mieszkalny. Dla kogo taka inwestycja?

Budynek usługowo-mieszkalny. Dla kogo taka inwestycja? Budynek usługowo-mieszkalny. Dla kogo taka inwestycja?

Budynek usługowo-mieszkalny to rodzaj nieruchomości, która dla ludzi biznesu oferuje wiele korzyści. W zależności od sposobu wykorzystania może przynosić stały dochód lub też ograniczyć wydatki firmy....

Budynek usługowo-mieszkalny to rodzaj nieruchomości, która dla ludzi biznesu oferuje wiele korzyści. W zależności od sposobu wykorzystania może przynosić stały dochód lub też ograniczyć wydatki firmy. Budowę lub zakup takiej nieruchomości powinny rozważyć osoby, które chcą otworzyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. To również ciekawa propozycja dla firm, które chcą ulokować środki w pewnej inwestycji w czasach wysokiej inflacji.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Schindler Polska Sp. z o.o. Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

FLAME PROTECT KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP I PPOŻ. S.C. Pełna ochrona przeciwpożarowa Państwa budynku? Tylko z Flame Protect!

Pełna ochrona przeciwpożarowa Państwa budynku? Tylko z Flame Protect! Pełna ochrona przeciwpożarowa Państwa budynku? Tylko z Flame Protect!

Bezpieczeństwo pożarowe nieruchomości to obowiązek, ale też troska zarządców i właścicieli. W czasach, gdy coraz częściej przekazujemy zadania wcześniej realizowane przez człowieka automatycznym systemom,...

Bezpieczeństwo pożarowe nieruchomości to obowiązek, ale też troska zarządców i właścicieli. W czasach, gdy coraz częściej przekazujemy zadania wcześniej realizowane przez człowieka automatycznym systemom, podejście do zabezpieczenia pożarowego musi zostać unowocześnione. Można to zrobić rękoma specjalistów z firmy Flame Protect, zajmujących się współpracą w zakresie usług przeciwpożarowych i BHP z zarządcami budynków, m.in. przedsiębiorstw czy wspólnot mieszkaniowych.

DomBest Koszty i monitorowanie mediów pod kontrolą 24/7

Koszty i monitorowanie mediów pod kontrolą 24/7 Koszty i monitorowanie mediów pod kontrolą 24/7

Z platformą dla zarządcy masz dostęp do zawsze aktualnych informacji o zużyciu mediów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Zapomnij o problematycznych odczytach raz/dwa w roku i...

Z platformą dla zarządcy masz dostęp do zawsze aktualnych informacji o zużyciu mediów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Zapomnij o problematycznych odczytach raz/dwa w roku i czekaniu na rozliczenia. Teraz możesz kontrolować zużycie mediów w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca.

Venture Industries Group Inteligentny system zarządzania jakością powietrza

Inteligentny system zarządzania jakością powietrza Inteligentny system zarządzania jakością powietrza

VentureWISE to inteligentny system monitorujący jakość powietrza w domu. Jego montaż jest prosty i bezinwazyjny, ponieważ działanie tego rozwiązania opiera się na połączeniu bezprzewodowym. Dzięki temu...

VentureWISE to inteligentny system monitorujący jakość powietrza w domu. Jego montaż jest prosty i bezinwazyjny, ponieważ działanie tego rozwiązania opiera się na połączeniu bezprzewodowym. Dzięki temu instalację może wykonać sam użytkownik.

DomBest Twój zdalny zespół księgowy!

Twój zdalny zespół księgowy! Twój zdalny zespół księgowy!

Czy czujesz się zagubiony w gąszczu obowiązków związanych z księgowością nieruchomości? Ciągłe zmiany przepisów, skomplikowane rozliczenia i rosnące oczekiwania mieszkańców mogą spędzać Ci sen z powiek....

Czy czujesz się zagubiony w gąszczu obowiązków związanych z księgowością nieruchomości? Ciągłe zmiany przepisów, skomplikowane rozliczenia i rosnące oczekiwania mieszkańców mogą spędzać Ci sen z powiek. DomBest staje u Twego boku, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie księgowości, które pozwolą Ci skupić się na tym, co najważniejsze - rozwoju Twojej działalności.

ECO24 Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów

Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów

Selektywna zbiórka śmieci w przestrzeni publicznej i wewnątrz budynków to nie chwilowy trend. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego z nas. Pozwala bowiem ograniczyć...

Selektywna zbiórka śmieci w przestrzeni publicznej i wewnątrz budynków to nie chwilowy trend. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego z nas. Pozwala bowiem ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zwiększa procent odzyskiwania odpadów i umożliwia redukcję gazów cieplarnianych.

Manage Prosta Spółka Akcyjna Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami

Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami

W dynamicznym świecie biznesowym, który nas otacza, gdzie tempo pracy jest szybkie, a konkurencja zacięta, skuteczne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi. Systemy CRM (Customer Relationship Management)...

W dynamicznym świecie biznesowym, który nas otacza, gdzie tempo pracy jest szybkie, a konkurencja zacięta, skuteczne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi. Systemy CRM (Customer Relationship Management) stają się kluczowym elementem w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami, umożliwiając profesjonalne kontrolowanie tego co dzieje się w Twojej firmie. Jednak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał systemu CRM w branży nieruchomości, konieczne jest szybkie i efektywne dostosowanie go do konkretnych...

XTB Polska Czym jest ETF?

Czym jest ETF? Czym jest ETF?

Wiele osób, które myśli o rozpoczęciu przygody z inwestowaniem, ma jeden podstawowy problem. Nawet jeśli już założą konto maklerskie i poświęcą czas na naukę, przychodzi czas na podjęcie decyzji inwestycyjnej....

Wiele osób, które myśli o rozpoczęciu przygody z inwestowaniem, ma jeden podstawowy problem. Nawet jeśli już założą konto maklerskie i poświęcą czas na naukę, przychodzi czas na podjęcie decyzji inwestycyjnej. Teraz jednak ta bariera znacznie się zmniejsza dzięki ETF-om. Czym jest ETF? I dlaczego warto rozważyć inwestycję w ETF?

Grupa Warta Co oprócz mienia warto ubezpieczyć we wspólnocie?

Co oprócz mienia warto ubezpieczyć we wspólnocie? Co oprócz mienia warto ubezpieczyć we wspólnocie?

Wspólnoty mieszkaniowe stanowią fundament zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi w Polsce. Są one nieodłącznym elementem krajobrazu mieszkaniowego, zapewniającym efektywne administrowanie wspólnymi...

Wspólnoty mieszkaniowe stanowią fundament zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi w Polsce. Są one nieodłącznym elementem krajobrazu mieszkaniowego, zapewniającym efektywne administrowanie wspólnymi częściami budynków i terenów przyległych. Statystyki dotyczące wspólnot mieszkaniowych podkreślają ich znaczenie w naszym kraju.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

KHG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji? W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest...

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest w przypadku, kiedy pomiędzy dłużnika, a wierzyciela wkracza sąd i komornik. Jak więc dochodzić należności w dzisiejszych czasach? Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze?

Manage Prosta Spółka Akcyjna Uchwały online? Tak, teraz to możliwe!

Uchwały online? Tak, teraz to możliwe! Uchwały online? Tak, teraz to możliwe!

Jedną z funkcjonalności w Manage jest głosowanie nad uchwałami online. W prosty i intuicyjny sposób można dodać treść uchwały, grafiki oraz załączniki, które już po chwili trafią na konta członków wspólnot....

Jedną z funkcjonalności w Manage jest głosowanie nad uchwałami online. W prosty i intuicyjny sposób można dodać treść uchwały, grafiki oraz załączniki, które już po chwili trafią na konta członków wspólnot. Głosowanie nad uchwałą jest banalnie proste i każdy z właścicieli z poziomu swojego konta może oddać głos z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy, że będzie miał przy sobie telefon lub komputer. Manage sam zlicza głosy oraz frekwencję, a Ty jako administrator w każdym momencie masz podgląd do...

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Bank Gospodarstwa Krajowego Jak sfinansować termomodernizację

Jak sfinansować termomodernizację

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty...

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty ogrzewania będzie coraz droższe.

DomBest news Jak dwie krople wody

Jak dwie krople wody Jak dwie krople wody

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków…...

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków… Wszystkim tym niedogodnościom mówimy STOP!

BMETERS Polska Sp. z o.o. Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet! Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania...

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania takie jak Hydrodigit i portal Hydrolink, które razem tworzą idealne połączenie, wspierając spółdzielnie oraz zarządców w ich pracy.

mgr inż. Maciej Rokiel Odprowadzenie wody z połaci balkonów i tarasów

Odprowadzenie wody z połaci balkonów i tarasów Odprowadzenie wody z połaci balkonów i tarasów

Błędy w odwodnieniu, nawet przy szczelnej hydroizolacji, mogą doprowadzić do pojawienia się wody w przyległym pomieszczeniu. Gdy jest to pomieszczenie pod tarasem, to niestety sytuacja jest bardziej złożona....

Błędy w odwodnieniu, nawet przy szczelnej hydroizolacji, mogą doprowadzić do pojawienia się wody w przyległym pomieszczeniu. Gdy jest to pomieszczenie pod tarasem, to niestety sytuacja jest bardziej złożona. Można przywołać pewne uwarunkowania, które sprzyjają temu zjawisku.

Redakcja Administratora Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy,...

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wymianie balkonów, aby cieszyć się nimi przez długie lata.

Anna Ruszczak Renowacja i modernizacja balkonów

Renowacja i modernizacja balkonów Renowacja i modernizacja balkonów

Elementy balkonów i tarasów, stanowiące fragmenty elewacji budynku, zaliczają się do nieruchomości wspólnych. Za ich remont i renowację odpowiada zarządca nieruchomości. O czym należy wiedzieć, by utrzymać...

Elementy balkonów i tarasów, stanowiące fragmenty elewacji budynku, zaliczają się do nieruchomości wspólnych. Za ich remont i renowację odpowiada zarządca nieruchomości. O czym należy wiedzieć, by utrzymać je w dobrej, technicznie i estetycznie, formie?

Paweł Puch Balkony, tarasy i ogrody zimowe we wspólnotach mieszkaniowych

Balkony, tarasy i ogrody zimowe we wspólnotach mieszkaniowych Balkony, tarasy i ogrody zimowe we wspólnotach mieszkaniowych

Wokół korzystania z balkonów, tarasów i ogrodów zimowych, które z czasem wymagają remontów, narosło wiele nieporozumień, wynikających z zawiłości prawa własności.

Wokół korzystania z balkonów, tarasów i ogrodów zimowych, które z czasem wymagają remontów, narosło wiele nieporozumień, wynikających z zawiłości prawa własności.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy? Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej - co dzięki niemu zyskujemy?

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.