administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Remonty balkonów

Remonty balkonów. Fot. Pixabay

Remonty balkonów. Fot. Pixabay

Balkon to element szczególnie narażony na oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia może się nagrzać do +70°C, w zimie ochłodzić nawet do -30°C, połączone z cyklami zamarzania i odmarzania (przejścia przez zero) w obecności wilgoci/wody. To powoduje, że wszelkiego rodzaju błędy są szczególnie widoczne po zimie. Planując naprawę balkonu, trzeba najpierw koniecznie poznać przyczyny uszkodzeń, a następnie wykonać wszelkie prace, zgodnie ze sztuką budowlaną przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów.

Zobacz także

Sika Poland Sp. z o.o. System do renowacji balkonów PCI

System do renowacji balkonów PCI System do renowacji balkonów PCI

W budynkach wielorodzinnych balkon pełni wiele funkcji; wypoczynkową, zapewnia dodatkowe miejsce na przechowanie zimą roweru lub jest miejscem, gdzie można realizować swoje florystyczne hobby. Jakkolwiek...

W budynkach wielorodzinnych balkon pełni wiele funkcji; wypoczynkową, zapewnia dodatkowe miejsce na przechowanie zimą roweru lub jest miejscem, gdzie można realizować swoje florystyczne hobby. Jakkolwiek jest użytkowany – stanowi ważny element mieszkania w budownictwie wielorodzinnym.

Polcard Terminal płatniczy za darmo – czy to możliwe?

Terminal płatniczy za darmo – czy to możliwe? Terminal płatniczy za darmo – czy to możliwe?

Terminal płatniczy to urządzenie, które pomaga rozwijać biznes, utrzymywać dotychczasowych klientów i pozyskiwać nowych, a także zwiększać przychody firmy – i to bez względu na branżę. Zastanawiasz się,...

Terminal płatniczy to urządzenie, które pomaga rozwijać biznes, utrzymywać dotychczasowych klientów i pozyskiwać nowych, a także zwiększać przychody firmy – i to bez względu na branżę. Zastanawiasz się, jak możliwie optymalnie wdrożyć płatności bezgotówkowe w swoim biznesie? Odpowiedzią na to są darmowe terminale płatnicze dla małych i średnich przedsiębiorstw – które można otrzymać dzięki uczestnictwu w Programie Polska Bezgotówkowa.

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ecosorting oferuje urządzenia techniczne jak i wsparcie formalne w zakresie wyłączenia właścicieli jak i posiadaczy mieszkań nieruchomości wielolokalowych ze zbiorowej odpowiedzialności za nieprawidłową...

Ecosorting oferuje urządzenia techniczne jak i wsparcie formalne w zakresie wyłączenia właścicieli jak i posiadaczy mieszkań nieruchomości wielolokalowych ze zbiorowej odpowiedzialności za nieprawidłową segregację odpadów komunalnych.

Koncepcja konstrukcji balkonu i jej wykonanie jest pochodną kilku czynników:

 • konstrukcji budynku (wielka płyta, konstrukcja żelbetowa szkieletowa, ściany z elementów drobnowymiarowych, itp.),
 • sposobu odprowadzenia wody (wariant z powierzchniowym odprowadzeniem wody, układ drenażowy),
 • konstrukcji balkonu (na łączniku izotermicznym, na dostawianej konstrukcji, ocieplany z obu stron).

Typowe uszkodzenia

Doświadczenie pokazuje, że w budynkach wielorodzinnych daje się wyodrębnić kilka typowych uszkodzeń połaci balkonowych, a układ drenażowy występuje jeszcze relatywnie rzadko. Dlatego omówione zostaną typowe problemy, dotyczące wariantu z płytkami.

Zacznijmy od okapu pokazanego na fot. 1–6 na s. 43. Pokazuje on bardzo charakterystyczne uszkodzenia okapu – destrukcję pionowej części. Zwykle jest tam zamocowana płytka ceramiczna, dla której trwałość mocowania (klejenia) jest, delikatnie mówiąc, bliżej nieokreślona. Oznacza to, że pytanie o możliwość destrukcji nie brzmi czy w ogóle się pojawią procesy destrukcyjne, ale kiedy i w jaki sposób.

Proszę zwrócić uwagę, że uszkodzenia pokazane na fot. 1–6 dotyczą trzech rzeczy: pojawienia się wykwitów na obróbkach blacharskich, zanieczyszczenia balustrad i/lub połaci na balkonach, zlokalizowanych kondygnację niżej, oraz fizycznego uszkodzenia okładziny okapu, nie tylko na części pionowej, ale także na poziomej.

O rozwiązaniu konstrukcyjnym połaci balkonowej w zasadzie wszystko mówią zdjęcia pokazujące widok balkonu z boku oraz miejsce zamocowania obróbki. Dla balkonów na łączniku izotermicznym wystarczająca jest jedynie izolacja podpłytkowa. Układ warstw jest wówczas uproszczony do maksimum – por. rys. 1 (co nie znaczy, że można do niego podejść w sposób lekceważący). Proszę zwrócić uwagę na grubości warstw i połaci: izolacja podpłytkowa + klej + płytki to ok. 2 cm, do tego dochodzi grubość samej płyty, ewentualnie z warstwą spadkową. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja pokazana na rys. 2 i fot. 1–6. Ocieplenie płyty z obu stron wymusza wykonanie warstw jak dla układu tarasowego – z tym wiąże się obecność izolacji głównej i paroizolacji. Wariantem pośrednim jest wykonanie balkonu na łączniku izotermicznym, ale z dodatkową izolacją międzywarstwową (fot. 7). Nie występuje tu termoizolacja, konieczne jest jednak wykonanie na izolacji międzywarstwowej (pełni ona wówczas rolę izolacji głównej) jastrychu dociskowego.

Najczęściej wykonywany jest wariant pokazany na rys. 2. Przeanalizujmy zatem przyczynę uszkodzeń pokazanych na fot. 1–7.

Pierwszym objawem są zwykle wysolenia. Początkowo niezbyt intensywne, jednak z upływem czasu i przy braku reakcji coraz bardziej intensywne (fot. 2, 4), powodujące także zabrudzenia lub wręcz destrukcję balustrad (fot. 1, 5). W skrajnym przypadku (lub przy innych błędach) prowadzi to wręcz do zniszczenia strefy okapowej (fot. 1, 3, 6, 7). Już z samego kształtu okapu i grubości połaci w połączeniu z analizą rys. 1 i rys. 2 wynika, że obróbka okapowa mocowana jest w tylko płaszczyźnie izolacji głównej połaci.

To wyjątkowo niekorzystne rozwiązanie dla strefy okapowej (w zasadzie okap nie powinien być tak wykonywany, problem rozwiązałaby obróbka w płaszczyźnie płytek połaci). W tej części, na skutek termicznego oddziaływania (roczny gradient temperatury 100°C, szokowa zmiana temperatury rzędu 50ºC, np. podczas burzy) dochodzi do ruchów termicznych, czego skutkiem jest w najlepszym przypadku uszkodzenie spoin i wykruszanie się zaprawy spoinującej, a w najgorszym – do odpadnięcia płytek. To z kolei otwiera wodzie opadowej, przy braku izolacji podpłytkowej i obróbek w płaszczyźnie płytek, bezpośrednią drogę do wnikania w podłoże (jastrych dociskowy, klej). Rezultatem są na początku wykwity na obróbkach blacharskich (fot. 2 i 4). Woda wypłukuje zarówno znajdujące się w kleju polimery, jak i rozpuszczalne związki matrycy cementowej, głównie węglan wapnia. Nawet poprawne wykonanie izolacji podpłytkowej w większości przypadków nie zlikwiduje ryzyka pojawienia się wysoleń (szczegóły w dalszej części).

Na to zjawisko często nakłada się albo brak izolacji podpłytkowej (niestety, to jeszcze często spotykana sytuacja), albo jej niewłaściwe zakończenie. Przy takim wykonaniu okapu jak pokazano na fot. 1–7 obok, izolacja podpłytkowa z poziomej części połaci powinna być wywinięta za pomocą taśm na część pionową okapu i połączona z istniejącą obróbką blacharską zamocowaną w płaszczyźnie izolacji głównej (zwykle jest to izolacja z papy).

uklad warstw lacznik

Rys. 1. Układ warstw balkonu na łączniku izotermicznym. 


1 – płyta konstrukcyjna, 2 – wyprawa elewacyjna, 3 – systemowy profil okapowy, 4 – sznur dylatacyjny, 5 – elastyczna masa dylatacyjna, 6 – płytka ceramiczna, 7 – klej do płytek, 8 – taśma uszczelniająca, 9 – izolacja podpłytkowa, 10 – warstwa spadkowa (opcjonalnie, gdy (1) nie ma wymaganego spadku), 11 – warstwa sczepna pod (10), 12 – zaprawa spoinująca


/rys. Atlas/

poprawny uklad warstw

Rys. 2. Poprawny układ warstw balkonu i ocieplanego z obu stron i sposób wykonania okapu /rys. Atlas/

uklad warstw balkonu

Rys. 3. Układ warstw balkonu w projekcie (błędny) – opis w tekście

okap balkon

Rys. 4. Prawidłowe rozwiązanie okapu balkonu z ociepleniem z obu stron. 1 – okładzina ceramiczna, 2 – zaprawa spoinująca, 3 – klej do płytek, 4 – izolacja podpłytkowa, 5 – jastrych dociskowy, 6 – izolacja główna (międzywarstwowa), 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja – papa/membrana paroizolacyjna, 9 – gruntownaie pod (8) (jeżeli jest wymagane), 10 – warstwa spadkowa (gdy płyty (12) nie wykonano ze spadkiem), 11 – warstwa sczepna pod (9), 12 – płyta nośna, 13 – ocieplenie od spodu (system), 14 – taśma uszczelniająca, 15 – sznur dylatacyjny, 16 – elastyczna masa dylatacyjna, 17 – systemowy profil okapowy, 18 – balustrada, 19 – pianka rozprężna, 20 – ocieplenie czoła i boków balkonu (system) z kątownikiem z kapinosem /rys. Atlas/

Sposoby naprawy wad izolacji

Naprawa takich wad, wbrew pozorom, nie jest łatwa. Można wyróżnić trzy następujące przypadki:

 • jeżeli nie ma w ogóle wykonanej izolacji podpłytkowej – to usunięcie płytek jest obligatoryjne;
 • izolację podpłytkową wykonano tylko na powierzchni poziomej, bez wywinięcia na „czoło” okapu;
 • wykonano izolację podpłytkową i wywinięto ją do obróbki w płaszczyźnie izolacji głównej, ale wykwity pojawiły się na skutek reprofilacji zbyt dużego spadku klejem do płytek.

Podstawowe pytanie dla drugiego i trzeciego przypadku brzmi, czy obligatoryjne jest usuwanie płytek i jastrychu dociskowego do poziomu izolacji głównej? Zwykle ta ostania jest wykonana w sposób szczelny, rzadko dla takich przypadków daje się zaobserwować przecieki przez izolację główną.

Przeanalizujmy ten przypadek na przykładzie konkretnego balkonu. Połać została ocieplona z obu stron, nie ma przecieków do lokalu ani objawów zawilgocenia w strefie sufitowej. Stwierdzono natomiast intensywną destrukcję w strefie okapowej. Świadczy o tym zarówno wygląd samego okapu (fot. 8), jak i pH na powierzchni zdjętej pionowej płytki okapu (fot. 9). Takie pH wskazuje na penetrację wilgoci i wypłukiwanie przez wodę żywic polimerowych. Natomiast zdjęta w innym miejscu płytka okapu balkonu wykazywała pH na poziomie 13 (fot. 10). Sam jastrych wykazywał także odczyn alkaiczny (pH rzędu 13), co wskazuje na brak procesów korozyjnych w samym jastrychu. Skoro uszkodzenia dotyczą tylko strefy okapowej i nie ma objawów wskazujących na nieskuteczność izolacji głównej, to można przyjąć, że ta ostatnia jest skuteczna. Jeżeli nie doszło do zawilgocenia termoizolacji, to absurdem by było bezkrytyczne zalecenie usunięcia wszystkich warstw, aż do płyty konstrukcyjnej (choć takie sytuacje mają miejsce).

To klasyczny przykład pokazujący, że możliwa jest częściowa naprawa połaci, choć taka decyzja musi być podjęta indywidualnie.

Dlatego sposób naprawy może być:

 • kompleksowy, polegający na usunięciu wszystkich warstw do izolacji międzywarstwowej z papy i ponownym ich wykonaniu;
 • lokalny, polegający na usunięciu płytek oraz wykonaniu izolacji podpłytkowej, jak również wykonaniu w sposób poprawny strefy okapowej.

Dla wariantu kompleksowego należy usunąć wszystkie warstwy, do izolacji międzywarstwowej z papy (w żadnym wypadku nie wolno jej uszkodzić). W strefie cokołowej, przynajmniej do wysokości istniejącego cokolika, należy usunąć fragment ocieplenia do warstwy konstrukcyjnej ściany oraz sprawdzić wywinięcie izolacji z papy na ścianę. Izolacja ta powinna być wywinięta przynajmniej do wysokości wierzchu cokolika (jeżeli tak nie jest, to w narożniku można wkleić np. pas z samoprzylepnej membrany bitumicznej).

Naprawa okapu, niezależnie od przyjętego wariantu nie może powielać błędów pokazanych na fot. 1–4 oraz fot. 6–7.

bledny okap balkon

Fot. 1–7. Błędny sposób wykonania okapu balkonu i rezultaty /fot.: arch. autora/

Naprawa balkonu ocieplonego z obu stron

Przeanalizujmy możliwość lokalnej naprawy dla konkretnego przypadku – balkonu ocieplonego z obu stron (kształt okapu i objawy destrukcji jak dla balkonów pokazanych na fot. 2 i 4) Na etapie diagnostyki nie stwierdzono przecieków przez połać ani innych objawów uszkodzeń.

Oględziny zdjętej płytki okapu czoła balkonu wykazały zaawansowane procesy destrukcyjne w zaprawie klejowej (fot. 8 i 9). Wartość współczynnika pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiła 6-7. Wskazuje to na obecność w tym miejscu żywic polimerowych. Natomiast zdjęta przyległa płytka okapu boku balkonu wykazywała pH na poziomie 13 (fot. 10). Dla jastrychu pH wynosiło także ok 13, co wskazywało na brak zaawansowanych procesów korozyjnych. Warstwa kleju była mokra, mokry był także jastrych – izolacji podpłytkowej nie wykonano. Poniżej stwierdzono obecność folii z tworzywa sztucznego. Była ona jednakże tylko warstwą rozdzielającą – pod folią stwierdzono obecność izolacji międzywarstwowej, wykonanej z papy zgrzanej do próbki blacharskiej okapu.

To klasyczny przykład pokazujący, że możliwa jest częściowa naprawa połaci. Jakoże oględziny zewnętrzne nie wykazały przecieków znajdujących się poniżej poziomu izolacji międzywarstwowej można przyjąć, że izolacja ta jest skuteczna. Skoro nie stwierdzono innych błędów, to absurdem byłoby bezkrytyczne zalecenie usunięcia wszystkich warstw do płyty konstrukcyjnej (choć takie sytuacje mają miejsce).

Nie można jednak powiedzieć, że prace naprawcze będą łatwe. Prace naprawcze muszą bowiem wyeliminować dwa podstawowe błędy, tj. brak izolacji podpłytkowej, brak okapnika w płaszczyźnie płytek izolacji podpłytkowej oraz ułożenie płytek w strefie okapu w sposób pokazany na fot. 1–4, fot. 6 i 7. Po skuciu płytek wymagane jest wysuszenie warstwy jastrychu, leżącego na folii budowlanej; jastrych (w przekroju) powinien być w stanie powietrzno-suchym (maksymalna wilgotność masowa 4%). Warunkiem koniecznym jest także stan podkładu: po skuciu płytek powierzchnia musi być czysta, stabilna, nośna, szorstka (z otwartymi porami), bez zarysowań i spękań. Niedopuszczalne są tłuste plamy, zabrudzenia, wykwity i inne zmiany, mogące powodować pogorszenie przyczepności, a także rysy i spękania. Dodatkowo należy za każdym razem dokonać oceny stanu podkładu i możliwości popranego wykonania detali (zwłaszcza dylatacji brzegowych, strefowych oraz przy progu drzwiowym).

Jeżeli wymagana będzie naprawa (reprofilacja) jastrychu przy okapie, to należy ją wykonać z szybkowiążących zapraw o wytrzymałości na ściskanie, porównywalnej z wytrzymałością istniejącego jastrychu.

Zatrzymajmy się chwilę przy okapie. Problemu z uszkodzeniami pokazanymi na fot. 1–7 nie byłoby, gdyby zastosowano profile okapowe w płaszczyźnie płytki. Nie wolno stosować zwykłych blach okapowych, konieczne jest zastosowanie dedykowanych profili okapowych.

Co jednak w sytuacji, gdy profilu w płaszczyźnie płytek posadzki nie da się zamontować (np. ze względu na zbyt blisko znajdujące się słupki balustrady lub wręcz opuszczone niżej np. szyby balustrady).

Załóżmy przez chwilę, że izolacja podpłytkowa została wywinięta na czoło jastrychu dociskowego i połączona szczelnie z obróbką blacharską. Czy to coś zmienia? Obciążenia termiczne powodują zmiany długości płytki zamontowanej pionowo na okapie, co zwykle prowadzi do odspojenia płytek posadzki (jeszcze gorzej, gdy pionowa płytka okapu zachodzi na płytkę posadzki). Układ fuga – płytka, na skutek mikropęknięć na ich styku, nie jest układem szczelnym. Woda może dostać się pomiędzy izolację podpłytkową a płytkę, co będzie skutkować wypłukiwaniem z kleju zarówno polimerów, jak i związków wapnia. Proces ten będzie tym intensywniejszy, im więcej wody będzie wnikać w pustki. Sprzyja temu także pozostawienie pustek pod płytką – ułożenie płytek tej strefy na pełne podparcie jest technicznie bardzo trudne i wymaga wyjątkowo wysokiej staranności. Dlatego prawidłowy sposób wykonania okapu balkonu ocieplonego z obu stron pokazuje rys. 2. Obróbka w płaszczyźnie izolacji głównej może być oczywiście wykonana, nie wolno jednak pominąć profilu w płaszczyźnie płytek posadzki.

Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn zamocowanie profilu w płaszczyźnie płytek jest niemożliwe. Aby w takiej sytuacji zminimalizować (ale nie wyeliminować) niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń i wykwitów należy: bezwzględnie przykleić płytki na pełne podparcie (!) na klej cienkowarstwowy (grubość warstwy 3–5 mm, co wymusza bardzo wysoką równość podłoża), fugę na styku pionowej płytki okapu oraz płytki poziomej wypełnić nie cementową zaprawą spoinującą ale elastyczną masą dylatacyjną oraz stosować klej o jak najmniejszej nasiąkliwości.

Problemem pozostaje wybór kleju. Nasiąkliwość nie jest parametrem wymaganym przez normę na kleje do płytek, dlatego producenci ani nie deklarują, ani nawet nie podają nasiąkliwości. Próba „wydedukowania” też może być ryzykowna, niekoniecznie kleje wysoko modyfikowane (klasy C2) i/lub odkształcalne (klasy S1 lub S2) będą jednocześnie najmniej nasiąkliwe. Warto w takich sytuacjach stosować kleje, będące jednocześnie hydroizolacją podpłytkową. Są to specjalne cementowe kleje, pełniące dwie role: hydroizolacji podpłytkowej oraz kleju do płytek. Są one więc deklarowane zarówno do PN-EN 14891, jak i do PN-EN 12004-1. Ich zastosowanie nie może być jednak bezkrytyczne. Należy najpierw wykonać izolację podpłytkową, a następnie przykleić płytki okapu. Do wykonania tych czynności można oczywiście zastosować ten sam materiał, jednak w osobnych przejściach i po kontroli międzyoperacyjnej. Nie chodzi tu tylko o przyklejenie płytek na czole podkładu dociskowego. Na wspomniany klej należy także przykleić płytki posadzki w pasie 20-30 cm od okapu.

Ta czynność jest niezwykle istotna. Problem z wykwitami może się pojawić nawet wówczas, gdy wykonano izolację podpłytkową. Fot. 11 pokazuje zdjęcie kleju pod płytką w strefie okapu. Izolacja zespolona była wykonana poprawnie, jednak grubość warstwy kleju wynosiła ok. 2 cm. Wykonawca wykorzystał klej do płytek w celu uzyskania wymaganej równości posadzki.

Znaczenie uciąglenia powłok wodochronnych

Przy okazji trzeba wspomnieć o zupełnie innej sytuacji, związanej może nie tyle z remontem co z koniecznością wykonania przez lokatorów po zakupie mieszkania od dewelopera izolacji i posadzki balkonu. To swego czasu dość rozpowszechniony trend, którego konsekwencje lokatorzy zazwyczaj ponoszą dość długo. Na rys. 3. pokazano układ warstw projektowanego balkonu, lokatorzy musieli we własnym zakresie wykonać ww. roboty (abstrahując od braku izolacji podpłytkowej, układ warstw jest błędny).

Poprawne wykonanie i uszczelnienie dylatacji brzegowej przy ścianie wymaga odpowiedniego uciąglenia powłok wodochronnych. Oznacza to, że zarówno izolacja główna połaci (w tym przypadku izolacja bitumiczna na płycie konstrukcyjnej), jak i izolacja na jastrychu dociskowym, której wykonanie pozostawiono lokatorom, powinny być wywinięte na ścianę – izolacja główna musi być wywinięta na konstrukcyjną część ściany (wchodzić pod termoizolację), natomiast izolacja podpłytkowa musi być wywinięta na warstwę zbrojącą (pod okładzinę ściany).

Warunki techniczne [7] w obszarze związanym z balkonami wymagają:

§315. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania na s. 45 w zaznaczonym miejscu.

§317. 1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową.

2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu.

§320. Balkony, loggie i tarasy powinny mieć posadzki wykonane z materiałów nienasiąkliwych, mrozoodpornych i nieśliskich.

Oznacza to konieczność zapewnienia zarówno całkowitej szczelności, jak i trwałości eksploatacyjnej połaci. Warunek ten nie został spełniony dla układu projektowanego w zakresie zabezpieczenia wylewki przed zawilgoceniem – brak izolacji na jastrychu prowadzi bezpośrednio do jego zamakania.

Z tym wiązała się konieczność wykonania izolacji na jastrychu dociskowym. Skoro kwestię wykonania hydroizolacji i posadzki na balkonie pozostawiono w gestii właściciela czy użytkownika lokalu, to wykonawca ma obowiązek przekazania wspomnianym osobom szczegółowo opracowanej technologii wykonania tych prac.

Rozwiązanie technologiczno-materiałowe połaci musi być dostosowane do układu warstw ściany i odwrotnie. Wynika to wprost z konieczności szczelnego wywinięcia izolacji wodochronnych na odpowiednie warstwy ściany oraz zapewnienia ciągłości termoizolacji, a to wymaga wiedzy o rodzajach zastosowanych materiałów i ich umiejscowieniu. Brak tych informacji znacznie utrudnia, jeżeli wręcz nie uniemożliwia poprawnego wykonania tych robót, gdyż uzyskanie żądanych informacji wymaga wykonania odkrywek, co jest badaniem niszczącym, a więc ingerencją i dezintegracją warstw połaci. Drugim wymogiem jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywanych poszczególnych etapów robót, na co w tej sytuacji nie ma co liczyć (izolacja na jastrychu musi być wyprowadzona na warstwę zbrojącą, nie na tynk, należy ponadto zaplanować wykonanie kapinosa przy cokoliku, aby uniknąć sytuacji, że cokolik stanowi rodzaj progu dla płynącej po elewacji wody. Również zastosowane materiały muszą się cechować wymaganymi parametrami i właściwościami technicznymi i być wbudowane zgodnie zasadami sztuki budowlanej. Tylko to zapewnia spełnienie wymogu art. 5.1 ustawy Prawo budowlane [8]: „Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (...)”.

Taka sytuacja wymaga indywidualnej analizy i to przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót. Nie da się w tym przypadku podać sposobu postępowania, należy go dostosować do konkretnego przypadku (nie zawsze system ETICS jest wykończony tynkiem strukturalnym, może to być np. okładzina ceramiczna czy kamienna).

zaawansowane procesy destrukcyjne

Fot. 8–9. O zaawansowanych procesach destrukcyjnych świadczy wygląd pionowej części okapu oraz pH na powierzchni zdjętej pionowej płytki okapu /fot.: arch. autora/

brak procesow destrukcyjnych

Fot. 10. Brak procesów destrukcyjnych w innych miejscach okapu tego samego balkonu /fot.: arch. autora/

warstwa kleju

Fot . 11. Warstwa kleju o grubości ok. 2 cm, pod klejem izolacja podpłytkowa. W takiej sytuacji wykwity również się pojawią /fot.: arch. autora/

Literatura

 1. Maciej Rokiel, Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. wyd. IV, Dom Wydawniczy MEDIUM, 2021
 2. Maciej Rokiel, Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo. wyd. III, Dom Wydawniczy MEDIUM, 2019
 3. Maciej Rokiel, ABC izolacji tarasów, Agencja Reklamowa Medium, 2015
 4. Jerzy Karyś (red.), Poradnik. Ochrona przed wilgocią korozją biologiczna w budownictwie, Grupa Medium 2014
 5. Außenbeläge. Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB, 2019
 6. ST Okładziny ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacja balkonów (uszczelnienie zespolone), Promocja, 2017
 7. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
 8. 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DzU 2022 poz. 1225
 9. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, DzU 2021 poz. 1557
 10. Materiały własne autora

Komentarze

Powiązane

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., RIGIPS Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych? To możliwe!

Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych? To możliwe! Płyty gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych? To możliwe!

Płyty gipsowo-kartonowe to świetny produkt, dzięki któremu w prosty i szybki sposób można postawić ścianę działową w pokoju czy też stworzyć podwieszany sufit w sypialni. Mogą być wykorzystane również...

Płyty gipsowo-kartonowe to świetny produkt, dzięki któremu w prosty i szybki sposób można postawić ścianę działową w pokoju czy też stworzyć podwieszany sufit w sypialni. Mogą być wykorzystane również w innych pomieszczeniach – nawet tam, gdzie panujące warunki wydają się niesprzyjające.

Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o. Postaw na nowoczesne i energooszczędne wentylatory Konwektor

Postaw na nowoczesne i energooszczędne wentylatory Konwektor Postaw na nowoczesne i energooszczędne wentylatory Konwektor

Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych Konwektor działa od ponad 70 lat. Firma współpracuje nie tylko z klientami z Polski, ale także z Austrii, Czech, Hiszpanii, Francji, Norwegii, Szwecji i Wielkiej...

Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych Konwektor działa od ponad 70 lat. Firma współpracuje nie tylko z klientami z Polski, ale także z Austrii, Czech, Hiszpanii, Francji, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. Ecosorting - prawidłowa segregacja odpadów komunalnych

Ecosorting - prawidłowa segregacja odpadów komunalnych Ecosorting - prawidłowa segregacja odpadów komunalnych

Ecosorting to odpowiedź na potrzeby wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz rozwiązanie dla Gmin gwarantujące uzyskanie wymaganych ustawowo wskaźników...

Ecosorting to odpowiedź na potrzeby wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz rozwiązanie dla Gmin gwarantujące uzyskanie wymaganych ustawowo wskaźników recyklingu.

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. Ecosorting – Jak uniknąć kar za niewłaściwą segregację śmieci?

Ecosorting – Jak uniknąć kar za niewłaściwą segregację śmieci? Ecosorting – Jak uniknąć kar za niewłaściwą segregację śmieci?

Jeden lokal nie segreguje, ale karę za niewłaściwą segregację płacą już wszystkie lokale w budynku – ta odpowiedzialność zbiorowa nie wszystkim się podoba. Mimo dokładania najwyższych starań do stosowania...

Jeden lokal nie segreguje, ale karę za niewłaściwą segregację płacą już wszystkie lokale w budynku – ta odpowiedzialność zbiorowa nie wszystkim się podoba. Mimo dokładania najwyższych starań do stosowania segregacji odpadów wystarczy jedna zła decyzja Twojego sąsiada i już wszyscy stajecie przed koniecznością uiszczenia kary pieniężnej, która może wynieść nawet czterokrotność miesięcznych opłat pobieranych od wszystkich lokali za wywóz śmieci. Dowiedz się, jak uniknąć kary za niewłaściwą segregację,...

Legionella Control Eliminacja i kontrola legionelli

Eliminacja i kontrola legionelli Eliminacja i kontrola legionelli

Usługi Legionella Control obejmują usuwanie bakterii legionelli z instalacji wodnych, doradztwo w zakresie jej zwalczania, ocenę ryzyka namnażania bakterii, pomoc w opracowaniu planu bezpieczeństwa higienicznego...

Usługi Legionella Control obejmują usuwanie bakterii legionelli z instalacji wodnych, doradztwo w zakresie jej zwalczania, ocenę ryzyka namnażania bakterii, pomoc w opracowaniu planu bezpieczeństwa higienicznego oraz monitorowanie jakości wody.

GMS Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,...

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, po ograniczenie dostępności do pojemników dla niepożądanych osób . Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam wyjątkowe rozwiązanie - altany z zielonym dachem, które łączą w sobie nowoczesność, ekologię i wyjątkową estetykę.

splatapozyczek.pl Czym są trudne kredyty i w jaki sposób można je otrzymać?

Czym są trudne kredyty i w jaki sposób można je otrzymać? Czym są trudne kredyty i w jaki sposób można je otrzymać?

Współczesna scena finansowa wywołuje coraz większe wyzwania, zwłaszcza w kontekście trudno dostępnych kredytów. Osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe środki, stoją w obliczu rosnącej trudności spełnienia...

Współczesna scena finansowa wywołuje coraz większe wyzwania, zwłaszcza w kontekście trudno dostępnych kredytów. Osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe środki, stoją w obliczu rosnącej trudności spełnienia rygorystycznych wymogów stawianych przez instytucje kredytowe. Utrudniony dostęp do potrzebnych środków finansowych i liczne odmowy instytucji ich udzielających prowadzą do sytuacji, w której mamy do czynienia z tzw. trudnym kredytem.

Gaspol S.A. Komfortowe ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych

Komfortowe ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych Komfortowe ogrzewanie w budynkach wielorodzinnych

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania? Poznaj instalację wielolicznikową zasilaną gazem płynnym z GASPOLU!

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania? Poznaj instalację wielolicznikową zasilaną gazem płynnym z GASPOLU!

Łukasz Sajewicz dyrektor d/s Klientów Strategicznych Viessmann, Viessmann Sp. z o.o. Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych

Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych

Współczesne budownictwo bardzo mocno związane jest z pompami ciepła, które są podstawą budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Pompy ciepła odgrywają w nich kluczową rolę, zarówno w kwestii ogrzewania,...

Współczesne budownictwo bardzo mocno związane jest z pompami ciepła, które są podstawą budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Pompy ciepła odgrywają w nich kluczową rolę, zarówno w kwestii ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, jak i chłodzenia. Wraz z instalacjami fotowoltaicznymi stanowią jedyną technologię umożliwiającą realizację neutralnych pod względem emisji CO2, samodzielnych energetycznie budynków wielorodzinnych.

OLMEX KMB Sp. z o.o. Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB Chcesz zmniejszyć opłaty za prąd? Skompensuj moc bierną razem z firmą OLMEX KMB

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia...

W dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego oraz rosnącej inflacji szukanie oszczędności staje się koniecznością. Nośniki energetyczne na rynkach światowych, w tym nośnik energii elektrycznej, z dnia na dzień stają się droższe. Jednym ze sposobów obniżenia rachunków za energię elektryczną przez wspólnoty, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe jest instalacja układu kompensacji mocy biernej. Odbiorcy komunalni są zwolnieni z opłaty za pobór energii biernej i rozliczani według...

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK

Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK Fotowoltaika na dachu płaskim z płytami HARDROCK

Panele fotowoltaiczne z coraz większym natężeniem wrastają w miejską tkankę, uwalniając nas od wysokich rachunków za prąd. Montowane są nie tylko na dachach domków jednorodzinnych czy biurowców, ale również...

Panele fotowoltaiczne z coraz większym natężeniem wrastają w miejską tkankę, uwalniając nas od wysokich rachunków za prąd. Montowane są nie tylko na dachach domków jednorodzinnych czy biurowców, ale również uczelni, szkół, bibliotek czy kompleksów rekreacyjnych. Nadchodzące inicjatywy UE zobowiążą właścicieli budynków do instalowania paneli fotowoltaicznych na płaskich dachach powyżej 250 m2 na budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych od 2027 r., wspierając przyspieszony wzrost do 600 GW.

UNIQA Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki

Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki Dobre praktyki w ubezpieczeniach fotowoltaiki

Pożary instalacji fotowoltaicznych i banków energii to już nie rzadkość, a ich liczba systematycznie wzrasta wraz ze zwiększeniem zainstalowanych rozwiązań na rynku. Z uwagi na to, że liczba tego typu...

Pożary instalacji fotowoltaicznych i banków energii to już nie rzadkość, a ich liczba systematycznie wzrasta wraz ze zwiększeniem zainstalowanych rozwiązań na rynku. Z uwagi na to, że liczba tego typu instalacji stale rośnie, warto wiedzieć co zrobić, jeśli dojdzie do pożaru.

AlphaDam sp. z o.o. Hydroizolacja z epdm AlphaThor

Hydroizolacja z epdm AlphaThor Hydroizolacja z epdm AlphaThor

Odkryj niezawodną ochronę dla Twojego dachu - hydroizolacja z epdm AlphaThor! Nasz produkt jest stworzony z myślą o trwałości i wytrzymałości, zapewniając długotrwałą ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami.

Odkryj niezawodną ochronę dla Twojego dachu - hydroizolacja z epdm AlphaThor! Nasz produkt jest stworzony z myślą o trwałości i wytrzymałości, zapewniając długotrwałą ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami.

Viessmann Sp. z o.o. Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach: wspólny projekt Wawel Service i Viessmann

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach: wspólny projekt Wawel Service i Viessmann Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach: wspólny projekt Wawel Service i Viessmann

Wawel Service, deweloper znany z energooszczędnych inwestycji mieszkaniowych i firma Viessmann, światowy lider w dziedzinie rozwiązań grzewczych, ogłaszają wspólną inwestycję. Zeroenergetyczny condo hotel...

Wawel Service, deweloper znany z energooszczędnych inwestycji mieszkaniowych i firma Viessmann, światowy lider w dziedzinie rozwiązań grzewczych, ogłaszają wspólną inwestycję. Zeroenergetyczny condo hotel ze strefą spa oraz osiedle domów jednorodzinnych w Kluszkowcach to pionierski projekt, który łączy luksusowy wypoczynek z innowacyjnym podejściem do zrównoważonej energetyki. Premiera inwestycji odbędzie się podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie.

ECO24 Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku

Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku

Ławki parkowe, miejskie oraz osiedlowe stanowią nieodłączny element miejskiej przestrzeni. Pełnią zarówno rolę funkcjonalną, jak i estetyczną. Dla zarządców nieruchomości odpowiedni wybór elementów małej...

Ławki parkowe, miejskie oraz osiedlowe stanowią nieodłączny element miejskiej przestrzeni. Pełnią zarówno rolę funkcjonalną, jak i estetyczną. Dla zarządców nieruchomości odpowiedni wybór elementów małej architektury jest kluczowy, ponieważ wpływa zarówno na komfort użytkowników, jak i ogólny wygląd i wrażenia związane z danym terenem.

DomBest Jak efektywnie zarządzać nieruchomościami? 5 praktycznych porad od Zarządcy dla Zarządcy

Jak efektywnie zarządzać nieruchomościami? 5 praktycznych porad od Zarządcy dla Zarządcy Jak efektywnie zarządzać nieruchomościami? 5 praktycznych porad od Zarządcy dla Zarządcy

Jak sprostać wyzwaniom w świecie zarządzania nieruchomościami, gdzie każdy detal ma znaczenie, a trudności pojawiają się na każdym kroku? Czy istnieją skuteczne strategie, które mogą zmniejszyć ilość codziennych...

Jak sprostać wyzwaniom w świecie zarządzania nieruchomościami, gdzie każdy detal ma znaczenie, a trudności pojawiają się na każdym kroku? Czy istnieją skuteczne strategie, które mogą zmniejszyć ilość codziennych obowiązków Zarządcy, przynosząc realne korzyści i oszczędności dla mieszkańców?

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozwiązania Ecosorting – odpowiedź na przepisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ecosorting oferuje urządzenia techniczne jak i wsparcie formalne w zakresie wyłączenia właścicieli jak i posiadaczy mieszkań nieruchomości wielolokalowych ze zbiorowej odpowiedzialności za nieprawidłową...

Ecosorting oferuje urządzenia techniczne jak i wsparcie formalne w zakresie wyłączenia właścicieli jak i posiadaczy mieszkań nieruchomości wielolokalowych ze zbiorowej odpowiedzialności za nieprawidłową segregację odpadów komunalnych.

Polcard Terminal płatniczy za darmo – czy to możliwe?

Terminal płatniczy za darmo – czy to możliwe? Terminal płatniczy za darmo – czy to możliwe?

Terminal płatniczy to urządzenie, które pomaga rozwijać biznes, utrzymywać dotychczasowych klientów i pozyskiwać nowych, a także zwiększać przychody firmy – i to bez względu na branżę. Zastanawiasz się,...

Terminal płatniczy to urządzenie, które pomaga rozwijać biznes, utrzymywać dotychczasowych klientów i pozyskiwać nowych, a także zwiększać przychody firmy – i to bez względu na branżę. Zastanawiasz się, jak możliwie optymalnie wdrożyć płatności bezgotówkowe w swoim biznesie? Odpowiedzią na to są darmowe terminale płatnicze dla małych i średnich przedsiębiorstw – które można otrzymać dzięki uczestnictwu w Programie Polska Bezgotówkowa.

mgr inż. Maciej Rokiel Odprowadzenie wody z połaci balkonów i tarasów

Odprowadzenie wody z połaci balkonów i tarasów Odprowadzenie wody z połaci balkonów i tarasów

Błędy w odwodnieniu, nawet przy szczelnej hydroizolacji, mogą doprowadzić do pojawienia się wody w przyległym pomieszczeniu. Gdy jest to pomieszczenie pod tarasem, to niestety sytuacja jest bardziej złożona....

Błędy w odwodnieniu, nawet przy szczelnej hydroizolacji, mogą doprowadzić do pojawienia się wody w przyległym pomieszczeniu. Gdy jest to pomieszczenie pod tarasem, to niestety sytuacja jest bardziej złożona. Można przywołać pewne uwarunkowania, które sprzyjają temu zjawisku.

Redakcja Administratora Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy,...

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wymianie balkonów, aby cieszyć się nimi przez długie lata.

Z A Remonty balkonów – co trzeba wiedzieć

Remonty balkonów – co trzeba wiedzieć Remonty balkonów – co trzeba wiedzieć

Wzniesione w systemie wielkiej płyty budynki wielorodzinne są nieciekawe wizualnie, a ich rozwiązania architektoniczne zdecydowanie odbiegają od współczesnych standardów.

Wzniesione w systemie wielkiej płyty budynki wielorodzinne są nieciekawe wizualnie, a ich rozwiązania architektoniczne zdecydowanie odbiegają od współczesnych standardów.

Joanna Ryńska Opłacalność stosowania fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

Opłacalność stosowania fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych Opłacalność stosowania fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

Mikroinstalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach, balkonach lub ścianach budynków administrowanych przez wspólnoty czy spółdzielnie, dążące do obniżenia kosztów zużywanej energii,...

Mikroinstalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach, balkonach lub ścianach budynków administrowanych przez wspólnoty czy spółdzielnie, dążące do obniżenia kosztów zużywanej energii, a nawet stawiające na samowystarczalność energetyczną. Mieszkańcy tych bloków ponoszą niskie i niezależne od wahań cen energii elektrycznej opłaty za zasilanie części wspólnych budynku i starają się tę energię wykorzystać także na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody.

Redakcja news 40. edycja konkursu Warszawa w kwiatach

40. edycja konkursu Warszawa w kwiatach 40. edycja konkursu Warszawa w kwiatach

W tym roku przypada 40. jubileuszowa edycja konkursu Warszawa w kwiatach - największej akcji wspólnego upiększania stolicy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca, ale już teraz mieszkańcy mogą skorzystać...

W tym roku przypada 40. jubileuszowa edycja konkursu Warszawa w kwiatach - największej akcji wspólnego upiększania stolicy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 czerwca, ale już teraz mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów ogrodniczych i przygotować się do konkursu.

Aneta Mościcka Jakie części balkonu musi utrzymywać wspólnota mieszkaniowa?

Jakie części balkonu musi utrzymywać wspólnota mieszkaniowa? Jakie części balkonu musi utrzymywać wspólnota mieszkaniowa?

O ile kwestia użytkowania balkonu, związana z uznaniem balkonu jako pomieszczenia przynależnego do lokalu może być kwalifikowana do elementów niewchodzących w skład części wspólnej, o tyle kwestie związane...

O ile kwestia użytkowania balkonu, związana z uznaniem balkonu jako pomieszczenia przynależnego do lokalu może być kwalifikowana do elementów niewchodzących w skład części wspólnej, o tyle kwestie związane z elementami konstrukcyjnymi i estetycznymi powinny być rozpatrywane jako części nieruchomości wspólnej. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej stanowią koszty zarządu tą nieruchomością i obciążają wspólnotę mieszkaniową – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości » Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella? Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlową kotłownią? Szukasz bezobsługowego, czystego i ekonomicznego systemu ogrzewania?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź! Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków »

Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków » Zobacz, jak znacząco zwiększyć wydajność pracy instalacji i całych budynków »

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.