administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zielony Ład – gorący temat

W rolnictwie i leśnictwie CO2 może być pochłaniane z powietrza do gleby. Fot. Pixabay

W rolnictwie i leśnictwie CO2 może być pochłaniane z powietrza do gleby. Fot. Pixabay

Zielony Ład jest, jak do tej pory, najgorętszym tematem 2024 roku. Gdzieś przeczytałam, że jest trochę jak Yeti – każdy o nim słyszał, ale mało kto wie, jak wygląda.

Zobacz także

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

Bank Pocztowy S.A. Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach Finansowanie OZE – łatwiej, szybciej, prościej. Bank Pocztowy oferuje kredyt na korzystnych warunkach

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk,...

Wychodząc naprzeciw potrzebom Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, Bank Pocztowy oferuje elastyczny Kredyt na OZE o dowolnej wysokości, jednak nie niższy niż 10 tysięcy złotych. Jak przyznaje Paweł Andrzejczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Instytucjonalnej Banku Pocztowego, kredyt na odnawialne źródła energii (OZE) to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, które chciałyby w najbliższym czasie sfinansować projekty związane z efektywnością energetyczną.

Przeciwko niemu trwają protesty rolnicze w całej Europie. Jednak Zielony Ład nie oznacza jedynie unijnej polityki rolnej, jego rozwiązania dotyczą w zasadzie całej europejskiej gospodarki w związku z kryzysem klimatycznym. 

Zielony Ład to… 

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) to pakiet inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z 1990 r.), a ostatecznie osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. Europejski Zielony Ład (EZŁ) to strategia rozwoju, która jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i coraz większą degradację środowiska. Jego założenia zostały przedstawione w opublikowanym w grudniu 2019 r. komunikacie Komisji Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład, skierowanym do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

Strategia została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie w 2020 r. Zielony Ład jest popierany też przez Parlament Europejski a realizowany przez unijne polityki. Obejmuje różne dziedziny życia – energetykę, odnawialne źródła energii, przemysł, gospodarkę w obiegu zamkniętym, renowację budynków, eliminację odpadów, ograniczenie marnotrawstwa żywności. Także rolnictwo i leśnictwo, które odgrywają rolę szczególną: tylko w rolnictwie i leśnictwie CO2 może być pochłaniane z powietrza do gleby. Jako strategia Zielony Ład składa się z celów, natomiast realizowany jest poprzez unijne polityki: klimatyczną, rolną, przemysłową, energetyczną, itd. Od 2021 roku wiele kompetencji, które były wstępnie na poziomie unijnym, zostało przekazanych rządom państw członkowskich. Każde państwo członkowskie przygotowywało swój plan strategiczny, który miałby uwzględniać kierunki Zielonego Ładu, ale jednocześnie dostosowywał je do wymogów własnego kraju. I gdy teraz rolnicy żądają odejścia od Europejskiego Zielonego Ładu, to tak naprawdę chodzi o polski plan strategiczny, który został przygotowany i uzgodniony w Polsce, a przyjęty i zaakceptowany przez Komisję Europejską. Z założenia miał być szeroko konsultowany, także z rolnikami, ale wiemy, że się skarżą, że byli wykluczani z tych konsultacji. Niestety, wtedy nie protestowali, protestują teraz, 2 lata po przyjęciu Zielonego Ładu. Organizacje rolnicze w Polsce twierdzą nawet, że zgłosiły do tej strategii ponad tysiąc uwag, ale wszystkie zostały odrzucone. Więc może rzeczywiście część zastrzeżeń, co do braku konsultacji, jest prawdziwa. Tyle tytułem wstępu.

Zielony Ład – główne kierunki działania

Unia Europejska już od jakiegoś czasu odgrywa wiodącą rolę w globalnych działaniach na rzecz klimatu i bioróżnorodności oraz chce być przykładem dla pozostałych krajów świata. Okazuje się, że cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, deklarują już np. Japonia i Korea. Europejski Zielony Ład ma, zgodnie z założeniami, odgrywać istotną rolę w transformacji kluczowych obszarów europejskiej gospodarki. Oto jego główne priorytety:

 • neutralność klimatyczna Europy,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • renowacja budynków,
 • zero zanieczyszczeń,
 • ekosystemy i bioróżnorodność,
 • zdrowa żywność i zrównoważone rolnictwo,
 • zrównoważony transport,
 • środki finansowe dla najbardziej potrzebujących regionów,
 • badania, rozwój i innowacje.

W ramach EZŁ powstaje pierwsze w historii Europejskie Prawo Klimatyczne. Przewiduje się, że w jego wyniku wręcz obowiązkiem prawnym UE stanie się redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2050 r., gwarantująca nieodwracalność przejścia na neutralność klimatyczną i stworzenie przewidywalnego otoczenia biznesowego dla przemysłu i inwestorów.

Czy transformacja będzie sprawiedliwa? Stworzono w tym celu specjalny Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, który opiera się na trzech filarach. I – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma zapewniać finansowanie w formie dotacji, II i III – realizowane poprzez InvestEU i instrument pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wszystkie mają wspierać realizację projektów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

I filar – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dysponuje budżetem 40 mld euro: 10 mld euro ma pochodzić ze środków budżetowych UE, 30 mld euro to zewnętrzne dochody przeznaczane na określony cel, a pochodzące z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy.

II filar – Invest EU. Budżet programu wynosi 1,8 mld euro. InvestEU będzie wspierał inwestycje realizowane nie tylko na obszarach objętych transformacją, ale także w innych regionach, pod warunkiem, że projekty te przyniosą korzyści obszarom objętym transformacją.

III filar – Instrument pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Instrument obejmuje 1,5 mld euro dotacji z budżetu UE i do 10 mld euro pożyczek ze źródeł własnych EBI. Instrument umożliwi zmobilizowanie do 25–30 mld euro inwestycji w celu pomocy terytoriom i regionom najbardziej dotkniętym przejściem na gospodarkę neutralną klimatycznie, przy czym priorytetowo traktować będzie te, które mają mniejszą zdolność do radzenia sobie z kosztami.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) z założenia służy osłonie tych społeczności lokalnych, które są narażone na największe straty w procesie ograniczania stosowania paliw kopalnych w gospodarce.

Zakres wsparcia FST jest szeroki i obejmuje takie obszary, jak: przedsiębiorczość, badania i rozwój (B+R), energetyka, transport, cyfryzacja, ochrona środowiska, rynek pracy i usługi społeczne.

Mieszkańcy regionów najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi mogą skorzystać z następujących możliwości:

 • zatrudnienia w nowych i przechodzących transformację sektorach,
 • przekwalifikowania zawodowego i pomocy w poszukiwaniu pracy,
 • poprawy efektywności energetycznej budynków,
 • inwestycji w walce z ubóstwem energetycznym,
 • regeneracji i odkażania terenów, rekultywacji gruntów i zmiany ich przeznaczenia,
 • lepszego dostępu do czystszej, tańszej i bezpieczniejszej energii,
 • rozwoju cyfryzacji i łączności cyfrowej,
 • przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ograniczanie, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystanie i recykling,
 • wprowadzania czystszych form transportu publicznego na poziomie lokalnym, w tym w miastach.

Co Zielony Ład oznacza dla Polski? 

Dla Polski Zielony Ład jest szansą na przejście z gospodarki wysokoemisyjnej na niskoemisyjną, co oznacza odejście od gospodarki pochłaniającej nieodnawialne zasoby naturalne, przede wszystkim paliwa kopalne. Transformacja energetyczna stanowi dla Polski duże wyzwanie, gdyż zmniejszenie emisyjności gospodarki będzie skupiało się m.in. na takich obszarach, jak: system energetyczny, budownictwo, przemysł, transport i nasze gospodarstwa domowe. Z tego co wiemy, Polska może liczyć na wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 3,5 mld euro. Połowa środków, czyli 1,75 mld euro, jest dostępna dla Polski od samego początku funkcjonowania FST.

Renowacja budynków

Zatrzymajmy się teraz przy temacie, który zapewne najbardziej interesuje naszych Czytelników. To renowacja budynków, a dokładniej strategia o nazwie Fala renowacji, która – tak jak Prawo Klimatyczne – jest integralną częścią Zielonego Ładu. Pod hasłem Fala renowacji mieści się: ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy w budownictwie, poprawa jakości życia mieszkańców.

Sektor budynków jest jednym z największych odbiorców energii w Europie: przypada na niego ponad jedna trzecia unijnych emisji gazów cieplarnianych. W czerwcu 2021 r. unijni ministrowie zatwierdzili wnioski w sprawie strategii Fala renowacji i zwrócili uwagę na takie aspekty, jak: włączenie społeczne, odbudowa gospodarcza i zielona transformacja. Ministrowie zaakceptowali cel strategii, którym jest co najmniej podwojenie do 2030 r. odsetka renowacji energetycznych. Komisja Europejska deklaruje, że chce się przyczynić „do poprawy jakości życia mieszkańców budynków i osób z nich korzystających, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a także rozwoju cyfryzacji i zwiększenia recyklingu materiałów budowlanych”. Według szacunków KE do 2030 r. ma w UE zostać odnowionych 35 mln budynków i utworzonych 160 tys. zielonych miejsc pracy w sektorze budowalnym.

Fala renowacji – budynki przyszłości

W świetle danych, na początku tej dekady, rocznie tylko 1% budynków w Europie przechodziło remont mający zredukować zużycie energii. KE uważa, że „większe renowacje pomogą zdekarbonizować sektor budownictwa, odbudować gospodarkę i zmniejszyć ubóstwo energetyczne. To ważne, gdyż budynki pochłaniają 40% energii w UE i powodują 36% energopochodnych emisji gazów cieplarnianych. 2/3 budynków w Europie nie jest energooszczędna, a w większości z nich mieszkają rodziny o niskich dochodach. Tymczasem, według szacunków, 85–95% istniejących dzisiaj budynków będzie eksploatowanych jeszcze w 2050 r.

Dlaczego Fala renowacji jest potrzebna? 

 • Znacznie ograniczy emisje i zredukuje zużycie energii w UE,
 • Pomoże w odbudowie popandemicznej, tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu gospodarki, 
 • Zmniejszy wydatki energetyczne mieszkańców, poprawi jakość życia i przyczyni się do sprawiedliwej transformacji ekologicznej.
 • Tyle cele i program. Co to oznacza w praktyce?

Fala renowacji ma poprawić charakterystykę energetyczną budynków poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia energii, upowszechnienie rozwiązań odnawialnych oraz dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia. Fala renowacji to także promowanie obiegu zamkniętego poprzez wspieranie ekoprojektowania i etykietowania energetycznego, propagowanie zrównoważonych praktyk budowlanych, promowanie (ponowne) użycia materiałów pozyskiwanych w pobliżu i w zrównoważony sposób.

Program ten ma również zapewnić fundusze na renowacje, m.in. poprzez połączenie inwestycji prywatnych, publicznych i programów UE, a także promocję opcji finansowych, jak np. zielone dotacje, zachęty do zaciągania zielonych pożyczek i systemy zobowiązujące do oszczędności energii.

Unia Europejska wesprze każde ze swoich państw w intensyfikowaniu renowacji w sposób kosztowo optymalny, z uwzględnieniem specyfiki krajowej. W świetle ustaleń KE, Fala renowacji ma do 2030 r. zredukować emisje gazów cieplarnianych w budownictwie aż o 60%.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że największy impuls dla tworzenia gospodarki neutralnej klimatycznie ma stanowić strategia UE pod nazwą: „Integracja systemu energetycznego”.

Integracja systemu energetycznego oznacza stworzenie modelu, w którym zużycie energii z każdego sektora jest połączone i zaplanowane. W takim systemie energia napędzająca samochody elektryczne pochodziłaby z paneli słonecznych z naszych gospodarstw domowych, a nasze budynki byłyby ogrzewane ciepłem przesyłanym z sąsiedniej fabryki. Tę fabrykę zasilałby czysty wodór, wytworzony z wykorzystaniem morskiej energii wiatrowej. Strategia obejmuje 38 działań polegających m.in. na przeglądzie prawodawstwa, wsparciu finansowym, badaniach i wdrażaniu nowej technologii oraz sukcesywnym wycofywaniu dotacji dla paliw kopalnych.

Zielony Ład, czy nieład? 

Zapowiedzi i wprowadzenie pierwszych zmian w ramach polityki Zielonego Ładu wywołały falę protestów rolników w krajach Unii Europejskiej, która zaczęła się w grudniu 2023. Główne postulaty Zielonego Ładu, które wzbudzają sprzeciw rolników w Europie:

 • ugorowanie części gruntów, czyli wyłączenie ich z użytkowania (4 proc. ziemi należących do gospodarstw o powierzchni większej niż 10 ha powinno pozostawać odłogiem, by umożliwić ziemi regenerację); rolnicy wskazują, że obowiązek ten będzie skutkował spadkiem produkcji i dochodów;
 • strategia „Od pola do stołu”, zakładająca zmniejszenie użycia chemicznych pestycydów o co najmniej 50 proc. do roku 2030 – rolnicy uważają, że przepisy te uniemożliwią utrzymanie produkcji na dotychczasowym poziomie, co z kolei zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Europy i uzależni ją od importu żywności spoza Unii Europejskiej;
 • zmniejszenie stosowania nawozów sztucznych o co najmniej 20 proc. – tutaj argumenty są podobne do tych związanych z postulatem redukcji zastosowania pestycydów.  
Green New Deal

Pierwszy Zielony Nowy Ład został ogłoszony w 2008 r. przez brytyjską Grupę Green New Deal. Był on inspirowany przez New Deal amerykańskiego prezydenta Franklina D. Roosevelta, którego celem było przeciwdziałanie skutkom Wielkiego Kryzysu lat 1929–1933. Green New Deal stanowił program reform globalnego systemu finansowego, podatkowego i energetycznego oraz masowych inwestycji, mających zapewnić nowe miejsca pracy. Miał na celu pobudzenie gospodarki światowej i uniezależnienie jej od nieodnawialnych surowców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Komentarze

Powiązane

Anna Ruszczak news Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów...

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów i mogą niebawem zwiększyć zainteresowanie kompostowaniem. Rośliny uprawiane w ziemi zasilanej kompostem są lepiej odżywione i odporniejsze na choroby, szkodniki i zmiany temperatur. Kompost z odpadów kuchennych ogranicza marnowanie żywności. Obniżki opłat za odbiór śmieci w zamian za kompostownie...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego...

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego ciepła od mieszkańców i urządzeń oraz efektem blokowania przepływu powietrza przez budynki – znaczny udział w tym procesie mają ciemne powierzchnie, takie jak bitumiczne pokrycia dachowe.

Helena Śpiewak Miasta przyszłości

Miasta przyszłości Miasta przyszłości

Już ponad połowa populacji świata mieszka w miastach, odpowiadając za większość globalnego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jakie będą polskie miasta przyszłości?

Już ponad połowa populacji świata mieszka w miastach, odpowiadając za większość globalnego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jakie będą polskie miasta przyszłości?

Redakcja Projektowanie ekoosiedla

Projektowanie ekoosiedla Projektowanie ekoosiedla

Zieleń stanowi o atrakcyjności osiedla mieszkaniowego. Zwłaszcza obecnie duży nacisk kładziony jest na to, aby była czymś więcej, niż przypadkowym zestawem trawników i rachitycznych drzewek poprzecinanych...

Zieleń stanowi o atrakcyjności osiedla mieszkaniowego. Zwłaszcza obecnie duży nacisk kładziony jest na to, aby była czymś więcej, niż przypadkowym zestawem trawników i rachitycznych drzewek poprzecinanych chodnikami. W mieście, podobnie jak na wsi, ludzie zaczęli cenić sobie kontakt z naturą. Mieszkańcy osiedli rozumieją też, że dobrze zaprojektowany teren zielony jest nie do przecenienia w kontekście ocieplenia klimatu i związanych z nim wyzwań.

Anna Ruszczak news Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe

Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe Pod wpływem konsumentów prawie 60 proc. firm zwiększa cele środowiskowe

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że ich wybory i jednostkowe działania mogą mieć pozytywny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Dzięki nim, 57 proc. firm zwiększyło zakres...

Prawie 90 proc. Polaków uważa, że ich wybory i jednostkowe działania mogą mieć pozytywny wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Dzięki nim, 57 proc. firm zwiększyło zakres celów środowiskowych. Nie tylko wymagania konsumentów, ale i globalny kryzys może się stać wyzwalaczem pozytywnej zmiany w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

Helena Śpiewak Tragedia Odry

Tragedia Odry Tragedia Odry

Zatrucie rzeki toksynami to mało powiedziane. Mamy do czynienia z niewyobrażalną, i co gorsza nieprzewidywalną w skutkach, katastrofą ekologiczną. Tony martwych ryb, zatrutych chemikaliami wyławiane są...

Zatrucie rzeki toksynami to mało powiedziane. Mamy do czynienia z niewyobrażalną, i co gorsza nieprzewidywalną w skutkach, katastrofą ekologiczną. Tony martwych ryb, zatrutych chemikaliami wyławiane są na setkach kilometrów biegu rzeki. Zniszczony został ekosystem Odry. – Wybrane komunikaty, relacje, komentarze

Anna Ruszczak news Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

Smog powraca – trudny sezon dla samorządów Smog powraca – trudny sezon dla samorządów

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i...

We Wrocławiu tempo wymiany pieców na koniec 2021 roku było bardzo dobre i rok 2022 miał być kontynuacją, niestety nastąpiło załamanie. Jakość powietrza w mieście przez ostatnie dwa lata poprawiła się i Wrocław mieści się w ustalonych przez WHO limitach liczby dni z przekroczonym stężeniem szkodliwych pyłów.

Joanna Ryńska Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych...

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Anna Ruszczak news „Donos” w aplikacji mObywatel

„Donos” w aplikacji mObywatel „Donos” w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem...

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem donoszenia, więc ma to sens.

Redakcja news Jak zatrzymać deszczówkę

Jak zatrzymać deszczówkę Jak zatrzymać deszczówkę

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Helena Śpiewak Skazani na smog!

Skazani na smog! Skazani na smog!

Niestety, w Polsce znowu będziemy mieć więcej smogu! I to przy pełnym poparciu władz, a nawet w wyniku ich decyzji!

Niestety, w Polsce znowu będziemy mieć więcej smogu! I to przy pełnym poparciu władz, a nawet w wyniku ich decyzji!

Anna Ruszczak news Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze” Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków...

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków do jego nowej edycji.

Anna Ruszczak news 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej 194 mln zł dla stolicy na poprawę systemu gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o przekazaniu Warszawie dodatkowych 194 mln zł na poprawę zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. System gospodarki wodno-ściekowej w stolicy i okolicach ma zostać usprawniony i unowocześniony.

Helena Śpiewak Polscy liderzy smogu!

Polscy liderzy smogu! Polscy liderzy smogu!

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości...

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce.

Anna Ruszczak news Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu...

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu oznacza nie tylko groźbę kar ze strony Komisji Europejskiej, ale także wymierne straty społeczne i środowiskowe.

Redakcja news Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Grzyby mogą usuwać toksyny z wód Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Anna Ruszczak news Meble solarne podbijają polskie miasta

Meble solarne podbijają polskie miasta Meble solarne podbijają polskie miasta

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji...

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Helena Śpiewak Domy coraz bardziej eko

Domy coraz bardziej eko Domy coraz bardziej eko

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Anna Ruszczak news Nowe obszary Natury 2000

Nowe obszary Natury 2000 Nowe obszary Natury 2000

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przekazania Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego zmian w obszarze Natura 2000. W sumie do obszarów chronionych włączono powierzchnię...

W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie przekazania Komisji Europejskiej dokumentu dotyczącego zmian w obszarze Natura 2000. W sumie do obszarów chronionych włączono powierzchnię 385,93 ha, z czego ponad 25 proc. stanowi nowy obszar Mielnik.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Sabina Augustynowicz news Biznes i potencjał zielonej energii

Biznes i potencjał zielonej energii Biznes i potencjał zielonej energii

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Relacja z debaty zorganizowanej przez duże firmy po publikacji „Apelu biznesu do władz o wykorzystanie potencjału zielonej energii”.

Anna Ruszczak news Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania....

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania. W stolicy jest wciąż ok. 4,4 tys. pieców węglowych.

Anna Ruszczak Inwestycje w retencję wodną

Inwestycje w retencję wodną Inwestycje w retencję wodną

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych...

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych rozwiązań wspierających realizację planu reagowania na niedobór wody (PPNW). PPNW zakłada podwojenie zasobów wodnych kraju do 2030 roku.

Anna Ruszczak news Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków

Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków Korzyści z fotowoltaiki na dachu tylko dla wspólnoty mieszkaniowej – nie dla jej członków

Grantem OZE interesuje się wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że korzyści z zainstalowania na dachu fotowoltaiki będzie miała spółdzielnia i wspólnota, a nie bezpośrednio mieszkańcy.

Grantem OZE interesuje się wiele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Warto pamiętać, że korzyści z zainstalowania na dachu fotowoltaiki będzie miała spółdzielnia i wspólnota, a nie bezpośrednio mieszkańcy.

Wybrane dla Ciebie

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych » Jakie ciepłomierze sprawdzą się w budynkach mieszkalnych »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe » Jak łatwo naprawić i chronić ściany betonowe »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Jak płacić mniej za ogrzewanie? Jak płacić mniej za ogrzewanie?

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.