administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Moc zamówiona a zużycie ciepła

Moc zamówiona a zużycie ciepła
arch.

Moc zamówiona a zużycie ciepła


arch.

Co to jest moc zamówiona na fakturze od dostawcy ciepła? Co to jest zużycie ciepła? Co obliczamy na certyfikacie energetycznym – moc czy zużycie ciepła? Czy moc zamówioną można ustalić na podstawie certyfikatu?

Zobacz także

Schindler Polska Sp. z o.o. Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Agata Meble Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku? Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić...

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić w dowolnym czasie, to warto zaplanować organizację wnętrza już na etapie zamawiania szafy przesuwnej.

Autor artykułu opublikowanego w numerze 12/2014 miesięcznika „Administrator”, „Świadectwa charakterystyki energetycznej a zamówiona moc cieplna”, Andrzej Duszyński, zachęca do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie zużycia ciepła oraz do dokonania na tej podstawie weryfikacji mocy zamówionej w budynkach.

Przeanalizujmy, czy takie podejście jest właściwe i jakie będą konsekwencje działań ustalenia mocy zamówionej na podstawie zużycia.

Stan prawny

Stosownie do § 2 pkt. 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DzU z 2007 r. nr 18, poz. 92), to odbiorca ustala zamówioną moc cieplną.

Należy jednak pamiętać, że zamówiona moc cieplna to największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, niezbędna do pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury wewnętrznej i wymiany powietrza w pomieszczeniach, utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych oraz prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji wykorzystujących dany czynnik grzewczy.

W praktyce oznacza to, że właściciel nowo powstałego budynku na podstawie przygotowanych projektów branżowych: centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej odczytuje moc, jaką powinien zamówić od dostawcy ciepła. Sposób obliczania mocy cieplnej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania reguluje norma unijna PN-EN-12831: 2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

Norma jest przetłumaczoną normą EN-12831: 2003, która została przyjęta przez CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny 6 lipca  2002 roku i zastąpiła tym samym normę PN-B-03430: 1994. Zgodnie z przepisami, członkowie CEN byli zobowiązani nadania jej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Do organizacji CEN należą krajowe jednostki normalizacyjne z państw Unii Europejskiej, Turcji oraz EFTA (The European Fair Trade Association).

Norma przedstawia metodologię obliczeń całkowitego projektowego obciążenia cieplnego budynku (podobnie jak poprzednia norma, PN-B-03430: 1994), z uwzględnieniem dodatkowej nadwyżki ciepła, potrzebnej do ogrzania budynku, jeżeli system centralnego ogrzewania działa z osłabieniem.

Norma podaje sposób wyznaczenia obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń w celu doboru grzejników oraz dla całego budynku lub jego części w celu dobrania źródła ciepła, a tym samym wskazuje jaka powinna być moc zamówiona na potrzeby systemu centralnego ogrzewania.

W celu wyznaczenia projektowego obciążenia cieplnego przyjęto następujące założenia:

 • równomierny rozkład temperatury powietrza oraz temperatury projektowej (wysokość pomieszczeń nie przekracza 5 m),
 • wartości temperatury powietrza i temperatury operacyjnej są takie same (budynki są dobrze zaizolowane),
 • występują stałe wartości temperatury w czasie, zarówno wewnętrznej i zewnętrznej – czyli nie uwzględniamy wewnętrznych zysków ciepła,
 • zakładamy stałe właściwości elementów budynku w funkcji temperatury, tzn. nie zmienia się współczynnik przenikania ciepła dla przegrody budowlanej.

W Polsce wyróżniono pięć stref klimatycznych. Cechą charakterystyczną każdej z nich jest najniższa temperatura zewnętrzna, która przyjmujemy do obliczeń przy wyznaczaniu obciążenia cieplnego.

Strefa klimatyczna I znajduje się na zachodzie Polski i cechuje ją najwyższa temperatura zewnętrzna, -16°C.

Temperatura, jaką przyjmujemy do obliczeń, obniża się stopniowo w kierunku wschodnim i w okolicy Suwałk, znajdujących się w V strefie klimatycznej, osiąga -24°C.

Znaczny obszar Polski znajduje się w III strefie klimatycznej, w której do obliczeń przy wyznaczaniu obciążenia cieplnego budynku (mocy) przyjmujemy temperaturę zewnętrzną -20°C.

Dla każdej strefy klimatycznej określono również średnią roczną temperaturę zewnętrzną (jej wysokość znajduje się w przedziale 5,5-7,9°C), która jest nam potrzebna do wyznaczenia strat przez przenikanie do gruntu.

Przy obliczaniu strat ciepła do gruntu zakładamy, że temperatura ta jest stała w całym sezonie grzewczym i wynosi dokładnie tyle, ile średnia roczna temperatura zewnętrzna dla danej strefy klimatycznej.

Temperatury wewnętrzne, które są przyjmowane do obliczeń, wiążą się ze sposobem wykorzystania pomieszczeń czasem przebywania użytkowników czy wykonywaną pracą:

 • w magazynach, halach garażowych i postojowych, maszynowniach oraz pomieszczeniach nieprzeznaczonych do przebywania ludzi temperatura wewnętrzna powinna wynosić 5°C,
 • na klatkach schodowych i w pompowniach powinna być utrzymywana temperatura 8°C,
 • magazyny, składy wymagające obsługi ludzi, kościoły, przedsionki, poczekalnie przy salach widowiskowych oraz hale, w których wykonywana jest ciężka praca fizyczna, wymagają zapewnienia temperatury wewnętrznej 12°C,
 • sale gimnastyczne, sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne - 16°C,
 • w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi powinniśmy utrzymywać temperaturę wewnętrzną na poziomie 20°C,
 • w łazienkach, gabinetach lekarskich i szatniach, w których ludzie się rozbierają, powinno być 24°C.

Wyznaczając obciążenie cieplne budynku, obliczamy wszystkie rodzaje strat ciepła przez przenikanie i wentylację.

Rozróżnia się cztery przypadki strat ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej od temperatury zewnętrznej charakterystycznej dla danej strefy klimatycznej:

 • bezpośrednio do otoczenia przez obudowę budynku, czyli np. z pomieszczenia ogrzewanego do wymaganej temperatury wewnętrznej przez ściany, dach, drzwi, okna do temperatury zewnętrznej dla danej strefy klimatycznej,
 • do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną, np. z pomieszczenia ogrzewanego przez nieogrzewany garaż, przedsionek, spiżarnię, magazyn, przez przestrzeń nieogrzewanego poddasza,
 • do otoczenia przez grunt (podłoga budynku na gruncie, podłoga piwnicy),
 • do sąsiedniej przestrzeni ogrzewanej o znacząco różnej temperaturze projektowej. np. z pomieszczenia mieszkalnego na klatkę schodową, przyjęto, że straty należy liczyć w przypadku gdy różnica temperatur wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami wynosi co najmniej 4 K.

Do obliczanych strat ciepła przez przenikanie dodajemy straty wynikające z liniowych mostków cieplnych.

Są to zatem miejsca, w których mamy nieciągłość izolacji cieplnej, jak np. połączenie płyty balkonowej z budynkiem, miejsce obsadzenia drzwi czy okien.

Do strat związanych z przenikaniem dodajemy straty związane z podgrzaniem powietrza wentylacyjnego. W normie zostały określone minimalne ilości wymienianego w ciągu godziny powietrza w funkcji kubatury pomieszczenia.

Przyjęty zgodnie z powyższymi zasadami strumień powietrza jest powiększony o jego dodatkową ilość, infiltrującą do budynku.

Sposób obliczania strumienia infiltrującego zależy od szczelności obiektu, jego ekspozycji na wiatr oraz od położenia przestrzeni ogrzewanej ponad poziom gruntu.

Analogicznie jak przy obliczaniu strat przez przenikanie, strumień powietrza wentylacyjnego musi być podgrzany o ΔT od temperatury zewnętrznej związanej z daną strefą klimatyczną do wymaganej temperatury wewnętrznej.

Wyznaczając ΔT dla mieszkania w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, czyli III strefie klimatycznej, otrzymamy zatem:

ΔT = 40 K

ΔT = [20°C – (-20°C)] = 40 K

Przy obliczaniu mocy, jaką należy zamówić w związku z podgrzaniem ciepłej wody użytkowej, należy:

 • przyjąć ilość ciepłej wody w litrach na mieszkańca na dobę,
 • uwzględnić przerwy w użytkowaniu wody związane z urlopami (standardowo przyjmuje się 1%) oraz współczynnik jednoczesności wykorzystywania ciepłej wody w budynku.

Tym samym moc zamówiona na potrzeby instalacji ciepłej wody jest mocą średnią wynikającą głównie z faktu, że nie wszyscy w tym samym czasie używają ciepłej wody.

W przypadku budynków ocieplanych w trakcie eksploatacji w trybie ustawy termomodernizacyjnej, nowa moc zamówiona powinna zostać wyliczona w audycie, natomiast jeżeli inwestor ocieplił budynek bez wykonywania audytu, powinien zlecić wyliczenie nowej mocy, aby móc ją zmniejszyć u dostawcy ciepła.

Moc zamówiona na potrzeby centralnego ogrzewania to opłata za „gotowość” dostarczenia takiej ilości energii cieplnej w jednostce czasu (bo [W] = [J]/[s]), która pozwoli na utrzymanie w danym obiekcie normatywnej temperatury wewnętrznej, np. 20°C w budynkach mieszalnych, przy temperaturze zewnętrznej charakterystycznej dla danej strefy klimatycznej (w zależności od strefy to temperatury: -16°C; -18°C; -20°C; -22°C; -24°C).

Zamówiona moc cieplna dla c.o., zgodnie z przedstawioną metodologią, pozwoli na ogrzanie budynku do wymaganej temperatury wewnętrznej, niezależnie od tego, czy są w nim zyski bytowe od ludzi i urządzeń, gdy na zewnątrz panuje temperatura adekwatna dla danej strefy klimatycznej.

W poszczególnych pomieszczeniach do grzejników zostanie dostarczony czynnik grzewczy w takiej ilości i o takiej temperaturze, dzięki którym poprzez powierzchnię oddającą ciepło utrzyma tam zadaną obliczeniową temperaturę wewnętrzną.

Mówiąc o mocy zamówionej, musimy mieć świadomość, że w ciągu danego sezonu grzewczego może się zdarzyć tylko kilka godzin, kiedy będzie potrzebna taka ilość ciepła.

Zużycie ciepła to wielkość podawana najczęściej w GJ. Jest to pomierzona ilość ciepła, jakie zostało dostarczone do budynku w danym sezonie grzewczym.

Zależy ono od długości sezonu grzewczego oraz temperatur zewnętrznych, jakie panowały na dworze w okresie ogrzewania.

Zużycie ciepła jest również uzależnione od zysków ciepła, jakie dostają się do budynku poprzez przegrody przezroczyste (zysków słonecznych) oraz od zysków bytowych.

Wielkość zużycia ciepła w GJ możemy odczytać na ciepłomierzu w węźle cieplnym, wielkość tę podaje się również na fakturze od dostawcy ciepła.

Wraz z ustawą o termomodernizacji i remontach, w której wysokość wypłacanej premii termomodernizacyjnej zależy od redukcji zużycia ciepła w budynkach, pojawiła się potrzeba wyliczania tej wartości.

Od 2009 roku zużycie ciepła w budynku obliczamy, stosując algorytm obliczeń z normy PN-EN-13790: 2009.

Norma ta pozwala na zastosowanie dwóch metod obliczeń:

 • metodzie stacjonarnej - liczony jest w niej bilans cieplny, który dotyczy długiego okresu, miesiąca lub roku; przyjmujemy wtedy do obliczeń średnią temperaturę zewnętrzną miesiąca, roku,
 • metody dynamicznej, np. godzinowej, gdzie przy jej zastosowaniu uwzględniamy zmiany temperatury zewnętrznej co godzinę - to metoda wskazana przy wyliczaniu zużycia ciepła do systemów chłodzenia.

Norma PN-EN 13790 jest normą unijną, dlatego każde państwo ma możliwość dobrania algorytmu obliczeń adekwatnego do panującego w nim klimatu.

W Polsce przy obliczaniu zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania można zastosować metodę miesięczną.

Oznacza to, że do przygotowania bilansu cieplnego dla danego miesiąca do obliczeń została przyjęta średnia temperatura tegoż miesiąca z najbliższej stacji metrologicznej.

Wyniki zużycia ciepła dla typowych okresów grzewczych, uzyskane przy użyciu tej metody, różnią się nieznacznie (5–7%) od wartości odczytanych z ciepłomierza.

Dla Warszawy, leżącej w III strefie klimatycznej, do obliczenia mocy przyjmowano temperaturę zewnętrzną -20˚C, natomiast do obliczenia zużycia ciepła temperatury te wynoszą odpowiednio:

Bilans zużycia ciepła dla każdego miesiąca uwzględnia straty przez przenikanie przez przegrody oraz straty na potrzeby podgrzania powietrza wentylacyjnego, pomniejszone o zyski od nasłonecznienia oraz zyski bytowe.

Zyski ciepła częściowo pokrywają jego straty.

Zdarza się też, że - w przypadku technologii emitujących duże zyski na początku i na końcu sezonu grzewczego – zyski ciepła całkowicie pokryją straty.

Do obliczeń jako temperaturę zewnętrzną przyjmujemy średnią temperaturę danego miesiąca.

Po zsumowaniu wyników z poszczególnych miesięcy mamy zużycie ciepła w danym roku.

Jakie dane na znajdują się na świadectwie charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem pokazującym zużycie energii w budynku. Przy obliczaniu zużycia programy wykorzystują algorytm obliczeń z normy PN-EN-13790: 2009.

Wskaźnik energii końcowej EK, podany w kWh/m2·rok, pomnożony przez m2 ogrzewanej części nieruchomości pokaże, ile energii powinien zużyć budynek w ciągu roku, tylko jednostką na certyfikacie energetycznym są kWh, co można przeliczyć na GJ i porównać z odczytem z naszego ciepłomierza: 1 GJ = 277,8 kWh.

Na drugiej stronie świadectwa charakterystyki energetycznej można odczytać wartości energii końcowej z podziałem na systemy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a potem, w zależności od sposobu opomiarowania węzła cieplnego, porównać obliczenia z wartością odczytów.

Zużycie ciepła w GJ za poszczególne miesiące, z podziałem na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, znajduje się też na fakturze od dostawcy ciepła.

Procedura zmiany mocy zamówionej na podstawie przedsiębiorstwa Dalkia - dostawcy ciepła na terenie Warszawy

Zgodnie z § 41 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2010 r. nr 194, poz. 1291) częstotliwość zmian mocy zamówionej została ograniczona.

I tak, zamówiona moc cieplna jest wprawdzie ustalana przez odbiorcę, lecz co najmniej na 12 miesięcy, i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła, w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej.

Z wnioskiem o zmianę zamówionej mocy cieplnej do przedsiębiorstwa energetycznego należy zwracać się w terminie i w formie przewidzianej w umowie.

Dostawą ciepła na terenie Warszawy zajmuje się przedsiębiorstwo Dalkia. Wniosek o zmianę - zmniejszenie - mocy zamówionej można złożyć do 15 marca danego roku.

W przypadku, gdy odbiorca składa wniosek o zmniejszenie mocy do 10% obecnie zamówionej, nie ma potrzeby składania dodatkowych opracowań czy dokumentów.

W przypadku, gdy odbiorca zgłasza zmniejszenie mocy powyżej 10%, dostawca ciepła oczekuje dołączenia do wniosku audytu energetycznego lub innego projektu, z którego to wynika.

Oczywiście, właściciel w dalszym ciągu może oczekiwać realizacji zgodnie ze zgłoszeniem, wtedy należy się liczyć z wizytą na budynku techników firmy Dalkia, a w przypadku, gdy nie stwierdzą przesłanek do zmiany mocy zamówionej - pisma, że przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niedogrzanie budynku.

Zmniejszenie mocy jest realizowane poprzez wstawienie na wejściu sieci cieplnej do budynku kryzy, która ogranicza przepływ wody grzewczej do zamówionego zapotrzebowania ciepła.

Co się stanie, jeżeli zamówiona moc będzie zbyt mała?

Jeżeli mamy umowę z producentem ciepła, to w przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z warunkami umowy, przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia może obciążyć odbiorcę dodatkową opłatą za zamówioną moc cieplną oraz dodatkową opłatą za stałą usługę przesyłową w określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Opłaty te oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową (§ 46 ust. 3, 4 i 5 ww. rozporządzenia).

Gorzej, jeżeli mamy umowę z dystrybutorem, jakim jest Dalkia.

Wtedy przedsiębiorstwo, które zakupiło na podstawie złożonych do 15 marca wniosków i zamówień wymaganą ilość ciepła, nie dysponuje dla nas automatycznie dodatkową mocą i jesteśmy zobligowani złożyć pisemną prośbę o zwiększenie mocy zamówionej.

Dostawca ciepła musi wysłać służby techniczne do budynku w celu dokonania zmian w nastawie kryzy.

Pocieszający jest fakt, że o zwiększanie mocy zamówionej możemy wystąpić w każdym okresie momencie, ale w przypadku zamówionej znacznie zaniżonej mocy w czasie realizacji zamówienia, zgodnie z przedstawioną powyżej procedurą, czekają reklamacje i telefony od użytkowników niedogrzanego budynku.

Wnioski

Błędem jest więc ustalenie mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania tylko na podstawie zużycia oraz średniej temperatury zewnętrznej w danym sezonie grzewczym.

Tak ustalona moc zamówiona zaspokoi potrzeby grzewcze budynku tylko do tej temperatury.

Przyjmując, że średnia temperatura w przytoczonych w artykule okresach grzewczych wynosiła od 4,7°C do 6,2°C, to - w zależności od sezonu grzewczego, na podstawie którego byśmy ustalili moc zamówioną - już w temperaturach poniżej 4,0°C mieszkańcy odczuwaliby dyskomfort cieplny w budynku.

W przypadkach, kiedy mamy podejrzenia, że moc zamówiona jest błędnie ustalona, bo powstała na podstawie podziału mocy zamówionej dla grupy budynków sprzed wielu lat i obecnie nie możemy jej zweryfikować z żadnym wiarygodnym dokumentem branżowym (projektem centralnego ogrzewania, projektem ciepłej wody użytkowej, audytem energetyczny) lub wiemy, że w budynku zostały wykonane prace ociepleniowe czy wymiana okien i drzwi w częściach wspólnych i w lokalach, możemy postarać się o zweryfikowanie tej mocy w dwojaki sposób.

Jednym jest zlecenie wykonania obliczeń przy użyciu metodologii zgodnej z ustawą termomodernizacyjną (jak do audytu).

Budynek wprowadzamy do programu bryłowo, a nie poszczególnymi pomieszczeniami, co znacznie skraca czas wykonania obliczeń.

Drugą metodą jest zamówienie u dostawcy ciepła odczytu z licznika, kiedy panowały najniższe temperatury zewnętrzne, i poproszenie specjalistów o wyrysowanie krzywej grzania, z której odczytamy moc zamówioną dla temperatury -20°C.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

mgr inż. Maciej Rokiel Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń? Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających...

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Radosław Tyślewicz, Tomasz Łukaszewski Monitoring wizyjny ery AI

Monitoring wizyjny ery AI Monitoring wizyjny ery AI

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu,...

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego, czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie objęte są już powszechnie monitoringiem. Coraz częściej w systemach monitoringu stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji...

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Anna Ruszczak news Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie...

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie 500 zł. Ze względu na dywersyfikację dostaw tego surowca branża jest odporna i będzie on dostępny.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Domowe sposoby na oszczędzanie energii Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne...

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne zmiany w sposobie korzystania z takich sprzętów mogą przełożyć się na wysokość rachunków.

Anna Ruszczak news Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,...

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale też dla właścicieli mieszkań.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości? Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo,...

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo, ekonomiczność a także prawidłowe wykorzystanie zainstalowanych w budynku technologii. Obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów wynika ponadto wprost z art. 62 Prawa Budowlanego. Nie ulega zatem wątpliwości, że inspekcję nieruchomości należy zlecić specjaliście, który nie tylko dzięki...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły » Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.