administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Moc zamówiona a zużycie ciepła

Moc zamówiona a zużycie ciepła
arch.

Moc zamówiona a zużycie ciepła


arch.

Co to jest moc zamówiona na fakturze od dostawcy ciepła? Co to jest zużycie ciepła? Co obliczamy na certyfikacie energetycznym – moc czy zużycie ciepła? Czy moc zamówioną można ustalić na podstawie certyfikatu?

Zobacz także

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Autor artykułu opublikowanego w numerze 12/2014 miesięcznika „Administrator”, „Świadectwa charakterystyki energetycznej a zamówiona moc cieplna”, Andrzej Duszyński, zachęca do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie zużycia ciepła oraz do dokonania na tej podstawie weryfikacji mocy zamówionej w budynkach.

Przeanalizujmy, czy takie podejście jest właściwe i jakie będą konsekwencje działań ustalenia mocy zamówionej na podstawie zużycia.

Stan prawny

Stosownie do § 2 pkt. 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DzU z 2007 r. nr 18, poz. 92), to odbiorca ustala zamówioną moc cieplną.

Należy jednak pamiętać, że zamówiona moc cieplna to największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, niezbędna do pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury wewnętrznej i wymiany powietrza w pomieszczeniach, utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych oraz prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji wykorzystujących dany czynnik grzewczy.

W praktyce oznacza to, że właściciel nowo powstałego budynku na podstawie przygotowanych projektów branżowych: centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej odczytuje moc, jaką powinien zamówić od dostawcy ciepła. Sposób obliczania mocy cieplnej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania reguluje norma unijna PN-EN-12831: 2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

Norma jest przetłumaczoną normą EN-12831: 2003, która została przyjęta przez CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny 6 lipca  2002 roku i zastąpiła tym samym normę PN-B-03430: 1994. Zgodnie z przepisami, członkowie CEN byli zobowiązani nadania jej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Do organizacji CEN należą krajowe jednostki normalizacyjne z państw Unii Europejskiej, Turcji oraz EFTA (The European Fair Trade Association).

Norma przedstawia metodologię obliczeń całkowitego projektowego obciążenia cieplnego budynku (podobnie jak poprzednia norma, PN-B-03430: 1994), z uwzględnieniem dodatkowej nadwyżki ciepła, potrzebnej do ogrzania budynku, jeżeli system centralnego ogrzewania działa z osłabieniem.

Norma podaje sposób wyznaczenia obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń w celu doboru grzejników oraz dla całego budynku lub jego części w celu dobrania źródła ciepła, a tym samym wskazuje jaka powinna być moc zamówiona na potrzeby systemu centralnego ogrzewania.

W celu wyznaczenia projektowego obciążenia cieplnego przyjęto następujące założenia:

 • równomierny rozkład temperatury powietrza oraz temperatury projektowej (wysokość pomieszczeń nie przekracza 5 m),
 • wartości temperatury powietrza i temperatury operacyjnej są takie same (budynki są dobrze zaizolowane),
 • występują stałe wartości temperatury w czasie, zarówno wewnętrznej i zewnętrznej – czyli nie uwzględniamy wewnętrznych zysków ciepła,
 • zakładamy stałe właściwości elementów budynku w funkcji temperatury, tzn. nie zmienia się współczynnik przenikania ciepła dla przegrody budowlanej.

W Polsce wyróżniono pięć stref klimatycznych. Cechą charakterystyczną każdej z nich jest najniższa temperatura zewnętrzna, która przyjmujemy do obliczeń przy wyznaczaniu obciążenia cieplnego.

Strefa klimatyczna I znajduje się na zachodzie Polski i cechuje ją najwyższa temperatura zewnętrzna, -16°C.

Temperatura, jaką przyjmujemy do obliczeń, obniża się stopniowo w kierunku wschodnim i w okolicy Suwałk, znajdujących się w V strefie klimatycznej, osiąga -24°C.

Znaczny obszar Polski znajduje się w III strefie klimatycznej, w której do obliczeń przy wyznaczaniu obciążenia cieplnego budynku (mocy) przyjmujemy temperaturę zewnętrzną -20°C.

Dla każdej strefy klimatycznej określono również średnią roczną temperaturę zewnętrzną (jej wysokość znajduje się w przedziale 5,5-7,9°C), która jest nam potrzebna do wyznaczenia strat przez przenikanie do gruntu.

Przy obliczaniu strat ciepła do gruntu zakładamy, że temperatura ta jest stała w całym sezonie grzewczym i wynosi dokładnie tyle, ile średnia roczna temperatura zewnętrzna dla danej strefy klimatycznej.

Temperatury wewnętrzne, które są przyjmowane do obliczeń, wiążą się ze sposobem wykorzystania pomieszczeń czasem przebywania użytkowników czy wykonywaną pracą:

 • w magazynach, halach garażowych i postojowych, maszynowniach oraz pomieszczeniach nieprzeznaczonych do przebywania ludzi temperatura wewnętrzna powinna wynosić 5°C,
 • na klatkach schodowych i w pompowniach powinna być utrzymywana temperatura 8°C,
 • magazyny, składy wymagające obsługi ludzi, kościoły, przedsionki, poczekalnie przy salach widowiskowych oraz hale, w których wykonywana jest ciężka praca fizyczna, wymagają zapewnienia temperatury wewnętrznej 12°C,
 • sale gimnastyczne, sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne - 16°C,
 • w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi powinniśmy utrzymywać temperaturę wewnętrzną na poziomie 20°C,
 • w łazienkach, gabinetach lekarskich i szatniach, w których ludzie się rozbierają, powinno być 24°C.

Wyznaczając obciążenie cieplne budynku, obliczamy wszystkie rodzaje strat ciepła przez przenikanie i wentylację.

Rozróżnia się cztery przypadki strat ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej od temperatury zewnętrznej charakterystycznej dla danej strefy klimatycznej:

 • bezpośrednio do otoczenia przez obudowę budynku, czyli np. z pomieszczenia ogrzewanego do wymaganej temperatury wewnętrznej przez ściany, dach, drzwi, okna do temperatury zewnętrznej dla danej strefy klimatycznej,
 • do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną, np. z pomieszczenia ogrzewanego przez nieogrzewany garaż, przedsionek, spiżarnię, magazyn, przez przestrzeń nieogrzewanego poddasza,
 • do otoczenia przez grunt (podłoga budynku na gruncie, podłoga piwnicy),
 • do sąsiedniej przestrzeni ogrzewanej o znacząco różnej temperaturze projektowej. np. z pomieszczenia mieszkalnego na klatkę schodową, przyjęto, że straty należy liczyć w przypadku gdy różnica temperatur wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami wynosi co najmniej 4 K.

Do obliczanych strat ciepła przez przenikanie dodajemy straty wynikające z liniowych mostków cieplnych.

Są to zatem miejsca, w których mamy nieciągłość izolacji cieplnej, jak np. połączenie płyty balkonowej z budynkiem, miejsce obsadzenia drzwi czy okien.

Do strat związanych z przenikaniem dodajemy straty związane z podgrzaniem powietrza wentylacyjnego. W normie zostały określone minimalne ilości wymienianego w ciągu godziny powietrza w funkcji kubatury pomieszczenia.

Przyjęty zgodnie z powyższymi zasadami strumień powietrza jest powiększony o jego dodatkową ilość, infiltrującą do budynku.

Sposób obliczania strumienia infiltrującego zależy od szczelności obiektu, jego ekspozycji na wiatr oraz od położenia przestrzeni ogrzewanej ponad poziom gruntu.

Analogicznie jak przy obliczaniu strat przez przenikanie, strumień powietrza wentylacyjnego musi być podgrzany o ΔT od temperatury zewnętrznej związanej z daną strefą klimatyczną do wymaganej temperatury wewnętrznej.

Wyznaczając ΔT dla mieszkania w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, czyli III strefie klimatycznej, otrzymamy zatem:

ΔT = 40 K

ΔT = [20°C – (-20°C)] = 40 K

Przy obliczaniu mocy, jaką należy zamówić w związku z podgrzaniem ciepłej wody użytkowej, należy:

 • przyjąć ilość ciepłej wody w litrach na mieszkańca na dobę,
 • uwzględnić przerwy w użytkowaniu wody związane z urlopami (standardowo przyjmuje się 1%) oraz współczynnik jednoczesności wykorzystywania ciepłej wody w budynku.

Tym samym moc zamówiona na potrzeby instalacji ciepłej wody jest mocą średnią wynikającą głównie z faktu, że nie wszyscy w tym samym czasie używają ciepłej wody.

W przypadku budynków ocieplanych w trakcie eksploatacji w trybie ustawy termomodernizacyjnej, nowa moc zamówiona powinna zostać wyliczona w audycie, natomiast jeżeli inwestor ocieplił budynek bez wykonywania audytu, powinien zlecić wyliczenie nowej mocy, aby móc ją zmniejszyć u dostawcy ciepła.

Moc zamówiona na potrzeby centralnego ogrzewania to opłata za „gotowość” dostarczenia takiej ilości energii cieplnej w jednostce czasu (bo [W] = [J]/[s]), która pozwoli na utrzymanie w danym obiekcie normatywnej temperatury wewnętrznej, np. 20°C w budynkach mieszalnych, przy temperaturze zewnętrznej charakterystycznej dla danej strefy klimatycznej (w zależności od strefy to temperatury: -16°C; -18°C; -20°C; -22°C; -24°C).

Zamówiona moc cieplna dla c.o., zgodnie z przedstawioną metodologią, pozwoli na ogrzanie budynku do wymaganej temperatury wewnętrznej, niezależnie od tego, czy są w nim zyski bytowe od ludzi i urządzeń, gdy na zewnątrz panuje temperatura adekwatna dla danej strefy klimatycznej.

W poszczególnych pomieszczeniach do grzejników zostanie dostarczony czynnik grzewczy w takiej ilości i o takiej temperaturze, dzięki którym poprzez powierzchnię oddającą ciepło utrzyma tam zadaną obliczeniową temperaturę wewnętrzną.

Mówiąc o mocy zamówionej, musimy mieć świadomość, że w ciągu danego sezonu grzewczego może się zdarzyć tylko kilka godzin, kiedy będzie potrzebna taka ilość ciepła.

Zużycie ciepła to wielkość podawana najczęściej w GJ. Jest to pomierzona ilość ciepła, jakie zostało dostarczone do budynku w danym sezonie grzewczym.

Zależy ono od długości sezonu grzewczego oraz temperatur zewnętrznych, jakie panowały na dworze w okresie ogrzewania.

Zużycie ciepła jest również uzależnione od zysków ciepła, jakie dostają się do budynku poprzez przegrody przezroczyste (zysków słonecznych) oraz od zysków bytowych.

Wielkość zużycia ciepła w GJ możemy odczytać na ciepłomierzu w węźle cieplnym, wielkość tę podaje się również na fakturze od dostawcy ciepła.

Wraz z ustawą o termomodernizacji i remontach, w której wysokość wypłacanej premii termomodernizacyjnej zależy od redukcji zużycia ciepła w budynkach, pojawiła się potrzeba wyliczania tej wartości.

Od 2009 roku zużycie ciepła w budynku obliczamy, stosując algorytm obliczeń z normy PN-EN-13790: 2009.

Norma ta pozwala na zastosowanie dwóch metod obliczeń:

 • metodzie stacjonarnej - liczony jest w niej bilans cieplny, który dotyczy długiego okresu, miesiąca lub roku; przyjmujemy wtedy do obliczeń średnią temperaturę zewnętrzną miesiąca, roku,
 • metody dynamicznej, np. godzinowej, gdzie przy jej zastosowaniu uwzględniamy zmiany temperatury zewnętrznej co godzinę - to metoda wskazana przy wyliczaniu zużycia ciepła do systemów chłodzenia.

Norma PN-EN 13790 jest normą unijną, dlatego każde państwo ma możliwość dobrania algorytmu obliczeń adekwatnego do panującego w nim klimatu.

W Polsce przy obliczaniu zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania można zastosować metodę miesięczną.

Oznacza to, że do przygotowania bilansu cieplnego dla danego miesiąca do obliczeń została przyjęta średnia temperatura tegoż miesiąca z najbliższej stacji metrologicznej.

Wyniki zużycia ciepła dla typowych okresów grzewczych, uzyskane przy użyciu tej metody, różnią się nieznacznie (5–7%) od wartości odczytanych z ciepłomierza.

Dla Warszawy, leżącej w III strefie klimatycznej, do obliczenia mocy przyjmowano temperaturę zewnętrzną -20˚C, natomiast do obliczenia zużycia ciepła temperatury te wynoszą odpowiednio:

Bilans zużycia ciepła dla każdego miesiąca uwzględnia straty przez przenikanie przez przegrody oraz straty na potrzeby podgrzania powietrza wentylacyjnego, pomniejszone o zyski od nasłonecznienia oraz zyski bytowe.

Zyski ciepła częściowo pokrywają jego straty.

Zdarza się też, że - w przypadku technologii emitujących duże zyski na początku i na końcu sezonu grzewczego – zyski ciepła całkowicie pokryją straty.

Do obliczeń jako temperaturę zewnętrzną przyjmujemy średnią temperaturę danego miesiąca.

Po zsumowaniu wyników z poszczególnych miesięcy mamy zużycie ciepła w danym roku.

Jakie dane na znajdują się na świadectwie charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem pokazującym zużycie energii w budynku. Przy obliczaniu zużycia programy wykorzystują algorytm obliczeń z normy PN-EN-13790: 2009.

Wskaźnik energii końcowej EK, podany w kWh/m2·rok, pomnożony przez m2 ogrzewanej części nieruchomości pokaże, ile energii powinien zużyć budynek w ciągu roku, tylko jednostką na certyfikacie energetycznym są kWh, co można przeliczyć na GJ i porównać z odczytem z naszego ciepłomierza: 1 GJ = 277,8 kWh.

Na drugiej stronie świadectwa charakterystyki energetycznej można odczytać wartości energii końcowej z podziałem na systemy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a potem, w zależności od sposobu opomiarowania węzła cieplnego, porównać obliczenia z wartością odczytów.

Zużycie ciepła w GJ za poszczególne miesiące, z podziałem na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, znajduje się też na fakturze od dostawcy ciepła.

Procedura zmiany mocy zamówionej na podstawie przedsiębiorstwa Dalkia - dostawcy ciepła na terenie Warszawy

Zgodnie z § 41 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2010 r. nr 194, poz. 1291) częstotliwość zmian mocy zamówionej została ograniczona.

I tak, zamówiona moc cieplna jest wprawdzie ustalana przez odbiorcę, lecz co najmniej na 12 miesięcy, i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła, w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej.

Z wnioskiem o zmianę zamówionej mocy cieplnej do przedsiębiorstwa energetycznego należy zwracać się w terminie i w formie przewidzianej w umowie.

Dostawą ciepła na terenie Warszawy zajmuje się przedsiębiorstwo Dalkia. Wniosek o zmianę - zmniejszenie - mocy zamówionej można złożyć do 15 marca danego roku.

W przypadku, gdy odbiorca składa wniosek o zmniejszenie mocy do 10% obecnie zamówionej, nie ma potrzeby składania dodatkowych opracowań czy dokumentów.

W przypadku, gdy odbiorca zgłasza zmniejszenie mocy powyżej 10%, dostawca ciepła oczekuje dołączenia do wniosku audytu energetycznego lub innego projektu, z którego to wynika.

Oczywiście, właściciel w dalszym ciągu może oczekiwać realizacji zgodnie ze zgłoszeniem, wtedy należy się liczyć z wizytą na budynku techników firmy Dalkia, a w przypadku, gdy nie stwierdzą przesłanek do zmiany mocy zamówionej - pisma, że przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niedogrzanie budynku.

Zmniejszenie mocy jest realizowane poprzez wstawienie na wejściu sieci cieplnej do budynku kryzy, która ogranicza przepływ wody grzewczej do zamówionego zapotrzebowania ciepła.

Co się stanie, jeżeli zamówiona moc będzie zbyt mała?

Jeżeli mamy umowę z producentem ciepła, to w przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z warunkami umowy, przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia może obciążyć odbiorcę dodatkową opłatą za zamówioną moc cieplną oraz dodatkową opłatą za stałą usługę przesyłową w określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Opłaty te oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową (§ 46 ust. 3, 4 i 5 ww. rozporządzenia).

Gorzej, jeżeli mamy umowę z dystrybutorem, jakim jest Dalkia.

Wtedy przedsiębiorstwo, które zakupiło na podstawie złożonych do 15 marca wniosków i zamówień wymaganą ilość ciepła, nie dysponuje dla nas automatycznie dodatkową mocą i jesteśmy zobligowani złożyć pisemną prośbę o zwiększenie mocy zamówionej.

Dostawca ciepła musi wysłać służby techniczne do budynku w celu dokonania zmian w nastawie kryzy.

Pocieszający jest fakt, że o zwiększanie mocy zamówionej możemy wystąpić w każdym okresie momencie, ale w przypadku zamówionej znacznie zaniżonej mocy w czasie realizacji zamówienia, zgodnie z przedstawioną powyżej procedurą, czekają reklamacje i telefony od użytkowników niedogrzanego budynku.

Wnioski

Błędem jest więc ustalenie mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania tylko na podstawie zużycia oraz średniej temperatury zewnętrznej w danym sezonie grzewczym.

Tak ustalona moc zamówiona zaspokoi potrzeby grzewcze budynku tylko do tej temperatury.

Przyjmując, że średnia temperatura w przytoczonych w artykule okresach grzewczych wynosiła od 4,7°C do 6,2°C, to - w zależności od sezonu grzewczego, na podstawie którego byśmy ustalili moc zamówioną - już w temperaturach poniżej 4,0°C mieszkańcy odczuwaliby dyskomfort cieplny w budynku.

W przypadkach, kiedy mamy podejrzenia, że moc zamówiona jest błędnie ustalona, bo powstała na podstawie podziału mocy zamówionej dla grupy budynków sprzed wielu lat i obecnie nie możemy jej zweryfikować z żadnym wiarygodnym dokumentem branżowym (projektem centralnego ogrzewania, projektem ciepłej wody użytkowej, audytem energetyczny) lub wiemy, że w budynku zostały wykonane prace ociepleniowe czy wymiana okien i drzwi w częściach wspólnych i w lokalach, możemy postarać się o zweryfikowanie tej mocy w dwojaki sposób.

Jednym jest zlecenie wykonania obliczeń przy użyciu metodologii zgodnej z ustawą termomodernizacyjną (jak do audytu).

Budynek wprowadzamy do programu bryłowo, a nie poszczególnymi pomieszczeniami, co znacznie skraca czas wykonania obliczeń.

Drugą metodą jest zamówienie u dostawcy ciepła odczytu z licznika, kiedy panowały najniższe temperatury zewnętrzne, i poproszenie specjalistów o wyrysowanie krzywej grzania, z której odczytamy moc zamówioną dla temperatury -20°C.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

 

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Sabina Augustynowicz OZE w ofensywie

OZE w ofensywie OZE w ofensywie

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom....

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019, na koniec którego moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach,...

Helena Śpiewak Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Ocieplanie klimatu przyspiesza! Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy...

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy na Alasce, ale nawet w Alpach!

LASKOMEX PPUH Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój...

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój i metamorfozę budownictwa mieszkaniowego, głównie wielorodzinnego.

Helena Śpiewak Zagadka „śladu węglowego”

Zagadka „śladu węglowego” Zagadka „śladu węglowego”

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje,...

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje, koncerny i władze polityczne, które tak nami manipulują, abyśmy skupiali się głównie na naszej indywidualnej odpowiedzialności. Pokażemy to na przykładzie zawrotnej kariery „śladu węglowego”.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

Damian Żabicki Bez windy ani rusz

Bez windy ani rusz Bez windy ani rusz

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem,...

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie kształtuje się na poziomie od 5 do blisko 8 milionów.

Jacek Frydryszak Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie...

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ich remontowanie i ulepszanie tak, aby przynajmniej nie traciły na wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach? Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia....

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia. Nie chodzi tu tylko o stare domy, w których hydroizolacje mogą być zniszczone lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, bądź w ogóle ich nigdy nie było.

Daniel Świątczak Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest...

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest możliwe funkcjonowanie bez kontroli dostępu na osiedlach, zwłaszcza w dużych miastach?

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Damian Żabicki Ochrona osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedli mieszkaniowych Ochrona osiedli mieszkaniowych

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich...

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich jak monitoring czy instalacje domofonowe z wizją. Jednak wszystko da się pogodzić i warto to robić, gdyż współczesne zagrożenia wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających.

Przemysław Gogojewicz Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19 Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza...

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza w dobie pandemii jest zagadnieniem szczególnie ważnym, związanym z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców osiedli.

Damian Żabicki Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo...

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie...

Helena Śpiewak W Polsce – „smog polski”?

W Polsce – „smog polski”? W Polsce – „smog polski”?

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie...

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś "tak", to sprawdź ofertę ozonowania powietrza, które pozwoli pozbyć Ci się tych problemów.

Przemysław Gogojewicz Remont i przebudowa w COVID-19

Remont i przebudowa w COVID-19 Remont i przebudowa w COVID-19

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku...

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku remontu nie może powstać obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub użytkowych niż obiekt pierwotny.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Maciej Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule...

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule przedstawiono analizy zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które wystąpiły w kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym? Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz...

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz wiele badań na temat projektowania, rozplanowania, stylu itp. Chociaż wszystkie te rzeczy są ważne przy budowie domu – jest też coś, bez czego nie możesz nawet pomyśleć o rozpoczęciu budowy, czyli materiały budowlane. Zbyt często się jednak o nich zapomina, dlatego w tym artykule chcemy poświęcić...

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ocieplanie pod czujnym nadzorem Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi,...

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi, na co koniecznie zwrócić szczególną uwagę, przystępując do takiej inwestycji i nadzorując jej przebieg.

Redakcja Jaki domofon wybrać?

Jaki domofon wybrać? Jaki domofon wybrać?

Bezpieczeństwo na terenie osiedla mieszkaniowego, to jeden z kluczowych elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców. Obok ogrodzonego terenu i ochrony z monitoringiem, domofony to najczęściej...

Bezpieczeństwo na terenie osiedla mieszkaniowego, to jeden z kluczowych elementów, które wpływają na komfort życia mieszkańców. Obok ogrodzonego terenu i ochrony z monitoringiem, domofony to najczęściej spotykane rozwiązanie pozwalające ograniczyć dostęp niepożądanych osób do budynku wielolokalowego.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Helena Śpiewak Ekologiczne postawy Polaków

Ekologiczne postawy Polaków Ekologiczne postawy Polaków

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia...

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia powietrza i suszy, pokazuje jak wzrasta poziom wiedzy Polaków na temat ochrony środowiska.

Dorota Zielińska Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

mgr inż. Bożena Blum Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Ciepła woda użytkowa - czy to luksus? Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Wybrane dla Ciebie

Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna »

Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna » Policzono, ile może dać oszczędności efektywność energetyczna »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Jak naprawić popękane ściany budynku?

Jak naprawić popękane ściany budynku? Jak naprawić popękane ściany budynku?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.