administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Przeglądy okresowe a system ETICS

mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator i Menedżer Nieruchomości 9/2022 | 2022-09-21
Przeglądy okresowe a system ETICS, fot. pixabay

Przeglądy okresowe a system ETICS, fot. pixabay

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Zobacz także

Schindler Polska Sp. z o.o. Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Agata Meble Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku? Organizacja w szafie przesuwnej – jakie akcesoria ułatwiają utrzymywanie porządku?

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić...

Marzysz o dobrze zorganizowanej szafie przesuwnej, w której wszystko się zmieści, a każda rzecz będzie miała swoje miejsce? W spełnieniu tego marzenia Cię specjalne akcesoria. Chociaż możesz je dokupić w dowolnym czasie, to warto zaplanować organizację wnętrza już na etapie zamawiania szafy przesuwnej.

Art. 61 ustawy Prawo budowlane [1] stanowi wprost, że właściciel ub zarządca obiektu jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 2; 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Wspomniany w art. 61 PB art. 5 ust. 2 mówi, że obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

tabela1 1

Tab. 1. Zakres i częstotliwość przeglądów okresowych obiektów budowlanych

brak paska 1

Fot. 1a, 1b, 2a Stwierdzony brak paska obwodowego (oględziny kamerą endoskopową oraz oględziny ościeży) jest przyczynkiem do demontażu systemu ociepleń

szczelina 2

Fot. 2b. Szczelina na styku ościeżnicy i systemu ociepleń 

Wymienione powyżej wymagania obejmują nie tylko tzw. wymagania podstawowe (art. 5.1), ale i narzucają standardy użytkowania obiektu.

Przeglądy można podzielić na okresowe (co pół roku i roczne oraz co 5 lat, o rozszerzonym zakresie), jak również doraźne (incydentalne).

przykladowe rysy 1

Fot. 3. Przykładowe rysy w obszarze otworów okiennych i drzwiowych

skropliny 1

Fot. 4 – 5. Skropliny wypływające spod ościeży są bezpośrednim swskazaniem do wykonaia ekspertyzy określającej przyczyny. taki zapis powinien znależć się w protokole pokontrolnym

przyczynek 1

Fot. 6. Przyczynek do wykonania przeglądu incydentalnego i stosownej ekspertyzy

zaniedbanie 1

Fot. 7. Zaniedbanie odpowiedniego wykonania systemu przy gruncie jest w wielu przypadkach poczatkiem późniejszych problemów

odspojenia 1

Fot. 8a. Odspojenia tynku, zwłaszcza w ciemnych kolorach mogą być widoczne tylko w okreslonych warunkach (np. po silnym nagrzaniu wyprawy elewacyjnej przez słońce)

naprawa 1

Fot. 8b. Naprawa takich mankamentów powinna być jak najszybsza, pozostawienie istniejącego „status quo” prowadzi do zarysowań i spękań tynku a w konsekwencji do zawilgacania systemu ETICS 

System ETICS a przeglądy

System ETICS to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa, itp). Każdy z materiałów pełni inną funkcję:

 • termoizolacja zapewnia odpowiednią izolacyjność cieplną;
 • zaprawa klejąca (oraz łączniki mechaniczne, jeżeli są stosowane) zapewnia odpowiednią stateczność konstrukcyjną układu;
 • warstwa zbrojąca (warstwa zaprawy z wytopioną siatką np. z włókna szklanego) zapewnia odporność na uszkodzenia (np. na skutek uderzeń) oraz stanowi podłoże pod warstwę elewacyjną;
 • warstwa elewacyjna (wyprawa tynkarska + opcjonalnie farba) zabezpiecza warstwy systemu przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz starzeniem, jak również stanowi warstwę dekoracyjną.

System ETICS pełni więc kilka funkcji jednocześnie. Podstawową jest oczywiście zapewnienie wymaganej termoizolacyjności ścian. Z tą funkcją związana jest także, o czym bardzo często się zapomina, funkcja ochronna (więcej na ten temat w dalszej części tekstu). Trzecia funkcja jest związana z estetyką obiektu.

Przywołując podstawowe zapisy ustawy Prawo budowlane [1], system ETICS musi spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem konstrukcji, bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczeństwem użytkowania, ochroną akustyczną, ochroną termiczną i oszczędnością energii oraz zagadnieniami zdrowotnymi. Pozytywny wynik odbioru robót ociepleniowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie potwierdza (przynajmniej formalnie) spełnienie w/w wymagań. Okresowa kontrola ma natomiast za zadanie potwierdzić odpowiedni stan techniczny systemu ETICS, a więc spełnienie wymagań w trakcie użytkowania obiektu. Reasumując, rezultatem przeglądu jest informacja o uszkodzeniach, awariach czy zagrożeniach, związanych z ekspolatacją systemu ETICS (i całego obiektu). Integralną częścią protokołu z przeglądu są ewentualne zalecenia naprawcze. Mają one na celu wyeliminowanie niebezpieczeństwa pojawienia się lub intensyfikacji procesów destrukcyjnych lub starzeniowych systemu ociepleń.

Ze zrozumiałych względów kontrola okresowa nie jest (i nie może być) ekspertyzą, mającą na celu kompleksową ocenę poprawności wykonanych robót, dlatego obejmuje ona jedynie wybrane obszary. Natomiast wyniki kontroli okresowej mogą (a w niektórych sytuacjach muszą) być podstawą do wykonania takiego opracowania. Przegląd pięcioletni, ze względu na swoją kopmleksowość może stanowić informację o niezbędnych do wykonania pracach remontowo-naprawczych. Zakres i częstotliwość przeglądów podano w tabeli 1.

W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 kontrolę należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, a osoba dokonująca kontroli jest obowiązana na piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Zakres kontroli rocznej i półrocznej jest w zasadzie identyczny, natomiast zakres kontroli pięcioletniej poszerzony jest o estetykę samego budynku, jego otoczenia oraz o sprawdzenie przydatości do użytkowania samego obiektu.

Termin wykonania przeglądu rocznego (w przeciwieństwie do półrocznego), ani pięcioletniego nie jest regulowany przepisami prawa. lecz logiczne wydaje się wykonanie go w okresie wiosennym.

obszar przy dachu 1

Fot. 9. Obszar przy dachu może mieć zasadniczy wpływ na trwałość eksploatacyjną ocieplenia

Przegląd piecioletni może być traktowany także jako przegląd roczny, jeżeli jego zakres obejmuje wymagania stawiane przeglądowi rocznemu ([3]). Dla obiektów objętych przeglądem półrocznym, przegląd pięcioletni wykonany do 31 maja może być traktowany jako półroczny, o ile jego zakres obejmuje wymagania stawiane przeglądom półrocznym ([3]). Nie zwalnia on jednak z obowiązku wykonania przeglądu jesiennego.

Wymagania wobec kontroli okresowych

Przeanalizujmy wymagania podstawowe zawarte w art 5.1 ustawy Prawo budowlane [1] w kontekście kontroli okresowych, w tym nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo i zdrowotne.

 • Nośność i stateczność konstrukcji. System ETICS jest wykonywany z nienośnych elementów budowlanych i nie wpływa na stateczność i nośność ściany, do której jest mocowany. Wpływa natomiast na jej trwałość poprzez zwiększenie ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.
 • Skoro jest to układ samonośny, to zaobserwowanie objawów utraty stabilności systemu podczas normalnej eksploatacji jest dość trudne. Nie chcę tu używać słowa niemożliwe, jednak musiałby to być albo dość duży zbieg okoliczności, albo bardzo widoczne objawy (odchyłka od płaszczyzny, spękania/zarysowania).
 • System ETICS może jednak maskować objawy utraty nośności ścian. Taka sytuacja jest jak najbardziej realna np. w starych kamienicach z drewnianymi stropami. Drewniane stropy pracują jak ściągi i zapewniają stateczność ścianie. Zbutwienie końcówek drewnianych belek stropowych powoduje, że zmienia się układ statyczny filarka na całej wysokości ściany (nie tylko samej kondygnacji). Objawem są charakterystyczne pionowe rysy oddzielające filarki podokienne od pozostałej części ściany.
 • Bezpieczeństwo pożarowe. Ten wymóg związany jest ze sposobem klejenia płyt termoizolacyjnych i niestety bywa często lekceważony. Tak chętnie stosowana metoda „na placki”, bez ramki obwodowej powoduje, że w przypadku pożaru tworzy się komin pomiędzy ścianą a termoizolacją. Stan taki jest bezpośrednim przyczynkiem do demontażu układu. Zdiagnozowanie tej wady podczas kontroli okresowej nie jest takie łatwe. Wymaga bowiem zajrzenia np. kamerą endoskopową pod styropian (fot.1) (bez uszkodzenia wyprawy elewacyjnej jest to dość trudne – przyp.). Pomocne mogą być oględziny ościeży, a dokładniej sposobu ich zamknięcia (fot. 2). Niekiedy nie jest potrzebna nawet kamera endoskopowa.
 • Higiena zdrowia i środowiska. Ten punkt związany jest bezpośrednio z mostkami termicznymi i sposobem uztkowania lokalu. Warunki techniczne [2] nie dopuszczają do rozwoju grzybów pleśniowych na wewnętrznych powierzchniach przegród. Jest to wymóg bezwzględny, nie ma tu żadnej alternatywy.
miejsce laczenia termoizolacji 1

Fot. 10. Miejsce łaczenia termoizoalcji z EPS-u i wełny mineralnej – ten obszar zawsze musi podlegać dokładnej kontrol

dylatacje i bonie 1

Fot. 11a, 11b. Dylatacje i bonie – ten obszar zawsze musi podlegać dokładnej kontrol

spekania tynku 1

Fot. 12a, 12b. Inną wagę mają spękania samego tynku a inną spękania tynku i warstwy zbrojone

wykwity 1

Fot. 13a, 13b. Wykwity na powierzchni elewacji także wymagają wyjaśnienia

Dlaczego pojawiają się pleśnie? 

§ 321.1 rozporządzenia [5] mówi: Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.

Grzyby pleśniowe pojawiają się w wyniku kondensacji pary wodnej, gdy powietrze mające kontakt z chłodną powierzchnią ochładza się do temperatury niższej niż punkt rosy (powietrze o danej zawartości pary wodnej osiąga stan nasycenia). Jeżeli punkt rosy jest niższy niż temperatura na powierzchni przegrody do kondensacji nie dochodzi. Zatem do kondensacji powierzchniowej dochodzi w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powierza i/lub niedostatecznej izolacyjności termicznej. Pojawia się ona w miejscach, w których temperatura jest najniższa, generalnie w miejscach występowania geometrycznych i/lub materiałowych mostków termicznych. Bardzo pomocna może tu być rozmowa z lokatorami, w zasadzie jest to nieodzowny element składowy przeglądu.

Przyczyną pojawienia się grzybów pleśniowych może być także zawilgocenie na skutek dezintegracji systemu (rysy, spękania) lub kondensacji międzywarstwowej.

Newralgicznymi miejscami do analizy będą tu przede wszystkim mostki termiczne.

Na co zwrócić uwagę podczas przeglądów okresowych?

Uszkodzenia systemu, można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

 • powodujące mankamenty (defekty) wizualne – zanieczyszczenia (brud), 
 • glony/mchy/grzyby pleśniowe, efekt „biedronki” oraz przebarwienia tynku;
 • naruszające integralność systemu – zarysowania/spękania oraz odspojenia tynku strukturalnego, spękania warstwy zbrojącej oraz uszkodzenia udarowe (punktowe) tynku, warstwy zbrojącej i termoizolacji.

Gdzie mogą pojawić się uszkodzenia?

Oględziny systemów ETICS powinny się koncentrować na ww. mankamentach/wadach/uszkodzeniach i ocenie, na ile mogą one wpłynąć na pogorszenie trwałości układu czy wręcz późniesze problemy ekspoloatacyjne. Zawsze newragiczne będą tzw. trudne i krytyczn emiejsca, którym trzeba poświęcić większa uwagę. Należy do nich zaliczyć:

 • obszary przy otworach okiennych i drzwiowych, ościeża i parapety (fot. 2, fot. 3, fot. 4, fot. 5, fot. 6),
 • obszary narożników wkęsłych i wypukłych,
 • strefa cokołowa ścian przy balkonach i tarasach, strefa okapowa pod tarasami,
 • strefa cokołowa przy gruncie (fot. 7, fot. 8) oraz obszary narazone na uszkodzenia mechaniczne (np. ściana od strony chodnika),
 • strefa przy dachu i obszary gzymsów (fot. 9),
 • dylatacje w systemie (fot. 11), miejsca montażu obróbek blacharskich (fot. 3), miejsca łączenia ze sobą różnych rodzajów wypraw elewacyjnych (fot. 10),
 • obszary boni (fot. 11).

Wymienione miejsca to te, gdzie uszkodzenia ujawniają się w pierwszej kolejności, choć nie musi to być regułą. Powierzchnie ścian bez otworów okiennych oraz elementów dekoracyjnych również są narażone na uszkodzenia, choć geneza tych uszkodzeń może być zupełnie inna.

Trzeba także szukać widocznych odspojeń tynku/farby, ich łuszczenia się czy spęcherzenia (fot. 8), wykwitów, itp. Nie wolno, zwłaszcza przy przeglądach piecioletnich ograniczać się tylko do szukania wizualnych objawów dezintegracji systemu. Oględziny zewnętrzne powinny być ukierunkowane na newralgiczne miejsca, których uszkodzenia wpływają stymulująco na zawilgocenia systemu ETICS czy wręcz na wnikanie wody w warstwy systemu. Chodzi przede wszystkim o miejsca takie, jak uszkodzenia pokrycia dachowego, stan instalacji odwodnieniowych (rynny, rury spustowe), obróbki blacharskie, okapy, uszkodzenia w obrębie balkonów czy tarasów, przecieki w obszarze stolarki (parapety). Dlatego szczególnie starannie należy obejrzeć wszelkiego rodzaju dylatacje, zauważone spękania i rysy, (fot. 12) jak również miejsca połączeń materiałów o różnych właściwościach (fot.10). Trzeba też zwrócić uwagę na różnego rodzaju przebarwienia i wykwity (fot. 13), a także porażenie biologiczne.

Konsekwencją wad/uszkodzeń systemu ociepleń – czy wręcz błędów w jego wykonaniu – mogą być zawilgocenia wewnątrz. Dlatego wykonując oględziny od wewnątrz należy szukać oznak zawilgocenia na skutek nieszczelności/uszkodzeń obróbek blacharskich, zamontowanych w systemie ETICS oraz innych miejsc zawilgoceń, wskazujących np. na mostki termiczne (przemarzanie przegród i związana z tym kondensacja wilgoci na wewnętrznej powierzchni przegród czy kondensacja międzywarstwowa).

Na samym poczatku ekspoloatacji, warto wykonać zdjęcia termoiwizyjne budynku. Tego typu badania warto zresztą wykonywać regularnie, np. przy przeglądach pięcioletnich. Pozwala to na zidentyfikowanie ewentualnych zawilgoceń i miejsc o niedostatecznej termoizolacji oraz innych usterek w obrębie ocieplenia, montażu okien, strefach przy balkonach/tarasach, itp. Takie badanie może być bardzo przydatne w sytuacji, gdy zaobserwowano uszkodzenia czy zawilgocenia systemu ETICS i dokonano wcześniejszej naprawy.

Przy kilkuletnich, a szczególnie kilkunastoletnich systemach trzeba sprawdzić stan systemu przy stolarce. Nierzadko można zaobserwować sytuację taką jak pokazano na fot. 2a. Nie chodzi tu tylko o zaobserwowaną szczelinę. Niedopuszczalne jest mocowanie płyt termoizolacyjnych bez pasma obwodowego, tylko na „placki”. Zaprawa klejowa musi być nanoszona na ich powierzchnię metodą obwodowo-punktową lub całopowierzchniową Niestosowanie się do tych zaleceń, w razie pożaru przyczynia się do szybkiego rozprzestrzenianie ognia, tworząc pod ociepleniem swoisty „komin” zasysający języki ognia i przenosząc je na sąsiednie kondygnacje (fot. 14). Jest to bezpośrednia przesłanka do demontażu ocieplenia (!).

Z powyższych powodów protokół pokontrolny powinien zawsze zawierać ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone, zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości oraz zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli. W zaleceniach wskazuje się czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania tych czynności.

Niektóre trzeba naprawić natychmiast (i takie zalecenia muszą się znaleźć w protokole pokontrolnym), tym bardziej, że sama naprawa nie musi być skomplikowana a pozostawienie status quo może prowadzić do znacznego zintensyfikowania procesów destrukcyjnych, inne natomiast mogą wymagać znacznie bardziej skomplikowanych działań.

skutek klejenia styropianu 1

Fot. 14. Skutek klejenia styropianu tylko na placki

Literatura

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw; DzU 2022 poz. 1557
 2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2022, poz. 1225)
 3. Szer J., Jeruzal J., Szer I., Filipowicz P. – Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy.Wyd II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022
 4. Materiały własne autora

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

mgr inż. Maciej Rokiel Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń? Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających...

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Radosław Tyślewicz, Tomasz Łukaszewski Monitoring wizyjny ery AI

Monitoring wizyjny ery AI Monitoring wizyjny ery AI

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu,...

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego, czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie objęte są już powszechnie monitoringiem. Coraz częściej w systemach monitoringu stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji...

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Anna Ruszczak news Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie...

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie 500 zł. Ze względu na dywersyfikację dostaw tego surowca branża jest odporna i będzie on dostępny.

Anna Ruszczak news Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Domowe sposoby na oszczędzanie energii Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne...

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne zmiany w sposobie korzystania z takich sprzętów mogą przełożyć się na wysokość rachunków.

Anna Ruszczak news Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,...

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale też dla właścicieli mieszkań.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości? Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo,...

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo, ekonomiczność a także prawidłowe wykorzystanie zainstalowanych w budynku technologii. Obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów wynika ponadto wprost z art. 62 Prawa Budowlanego. Nie ulega zatem wątpliwości, że inspekcję nieruchomości należy zlecić specjaliście, który nie tylko dzięki...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Redakcja Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku

Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku Nowoczesne produkty, które zarządca powinien znać w 2024 roku

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają...

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają zasadniczy wpływ na komfort życia mieszkańców i efektywne gospodarowanie nieruchomością oraz jej wartość. A co ma wpływ na te decyzje? Jakim kryterium wyboru kieruje się zarządca, odrzucając bądź stawiając na konkretną usługę czy produkt?

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły » Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.