administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Badania rozbioru wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

Wodomierze to urządzenia mechaniczne lub mechaniczno-elektroniczne

Wodomierze to urządzenia mechaniczne lub mechaniczno-elektroniczne

Doboru wodomierza dokonuje się obecnie najczęściej na podstawie przepływu obliczeniowego określanego według normy, która nie ma statusu normy obowiązującej. Według dyrektywy MID, mającej obowiązywać od listopada 2016 r., należy dobierać wodomierze o mniejszym przepływie maksymalnym w stosunku do przepływu obliczeniowego niż według obecnie stosowanych wytycznych GUM.

Zobacz także

Paweł Puch Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach?

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach? Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach?

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach mieszkaniowych, które odcinają wodę do mieszkania w budynku wielorodzinnym?

Kto odpowiada za zawory przy wodomierzach mieszkaniowych, które odcinają wodę do mieszkania w budynku wielorodzinnym?

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Wodomierze to urządzenia mechaniczne lub mechaniczno-elektroniczne, montowane na przewodzie wodociągowym, służące do pomiaru objętości wody przezeń płynącej [7].

Woda, przepływając przez wodomierz, wprawia w ruch jego organ, którego ruchy przenoszone są mechanicznie lub jako impulsy elektryczne do zegara (liczydła), gdzie następuje ich sumowanie oraz przeliczenie na jednostkę objętości wody.

W ostatnim czasie na rynku instalacyjnym coraz częściej oferowane są wodomierze statyczne – elektroniczne.

Wodomierze dzieli się według ich konstrukcji wewnętrznej oraz rodzaju organu pomiarowego. Wyróżniamy m.in. wodomierze skrzydełkowe (jedno- i wielostrumieniowe), śrubowe, wolumetryczne (inaczej zwane objętościowymi) oraz sprzężone.

W wodomierzach statycznych pomiar prędkości przepływającej wody określany jest na podstawie różnicy w rozchodzeniu się fal ultradźwiękowych (wodomierze ultradźwiękowe) lub elektromagnetycznych (wodomierze elektromagnetyczne).

Klasy dokładności wodomierzy

Wodomierze jako urządzenia pomiarowe mają zakres pomiarowy, w odniesieniu do którego spełniają wymagania dokładności wskazań zapisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki [9] przez okres wynikający z ich legalizacji [10], czyli okres, kiedy mogą służyć do rozliczeń.

Od listopada 2016 roku na terenie Unii Europejskiej obligatoryjne będą zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego [12], której zadaniem jest ujednolicenie urządzeń pomiarowych – Measuring Instruments Directive (MID).

Kończy się 10-letni okres przejściowy pozwalający na legalizację wodomierzy mających zatwierdzenia typu wydane przed 30 października 2006 roku. W dyrektywie tej zawarte są m.in. informacje odnośnie do szerokości zakresów pomiarowych urządzeń, błędów wskazań mierników i wytrzymałości ułożyskowania elementów pomiarowych, m.in. wirników wodomierzy. Według dyrektywy MID i dotyczących jej opracowań [8] współczynnik R (od angielskiego „ratio”, czyli proporcji) obliczamy według równania:

 (1)

gdzie:

Q1 – minimalny strumień objętości wodomierza, m3/h;
Q3 – ciągły strumień objętości wodomierza, m3/h.

Wodomierz o najgorszym (najwęższym) zakresie pomiarowym, czyli klasie pomiarowej, ma R = 10, a o najlepszym R = 800.

Według klas Głównego Urzędu Miar (GUM) obowiązujących do 2016 r. wodomierze wykonywane są w czterech klasach dokładności: A, B, C i D, gdzie klasa A ma najniższe parametry pomiarowe, a D najwyższe.

Z przykładowego orientacyjnego porównania klas metrologicznych według GUM i zakresów pomiarowych R według MID podawanego w [6] wynika, że odpowiednikiem klasy A jest R = 40, klasy B–R = 80, klasy C–R = 160, a klasy D–R ≥ 200.

Każdy wodomierz ma cztery przepływy charakterystyczne związane z jego zdolnością pomiarową – Q1, Q2, Q3, Q4.

 • Przepływ Q1 to minimalny strumień objętości wodomierza, dla którego następuje pomiar objętości wody z wyższym błędem ustawowym (wodomierz nowy ±5%, wodomierz w eksploatacji ±10%).
 • Przepływ Q4 (przeciążeniowy strumień objętości) jest przepływem maksymalnym zakresu pomiarowego, powyżej tej wartości nieznany jest błąd pomiarowy urządzenia.
 • Przepływ Q2 (pośredni strumień objętości) jest punktem wzrostu dokładności pomiaru wodomierza – dochodzi do zmniejszenia dopuszczalnego błędu do niższego poziomu (nowy wodomierz wody zimnej ±2%, wodomierz wody zimnej w eksploatacji ±4%) [9],
 • Przepływ Q3 jest przepływem ciągłym wodomierza.

Najlepiej, żeby wodomierz jak najczęściej pracował w zakresie od Q2 do Q3, tzn. przy niższym dopuszczalnym błędzie pomiaru w normalnych warunkach użytkowania, czyli w warunkach przepływu ciągłego lub przerywanego. Dokładniejsze opisy kwestii metrologicznych można znaleźć w rozporządzeniu [9].

Budowa oraz zasady montażu urządzenia pomiarowego wykorzystanego do badań

Pomiary przepływów wody wykonane zostały przy użyciu wodomierzy mechaniczno-elektronicznych hiszpańskiej firmy CONTAZARA.

Urządzenie pomiarowe montowano zawsze na instalacji należącej do właściciela budynku, czyli na instalacji budynkowej. W związku z tym montaż nie wymagał zgody dostawcy wody.

Średnica wodomierza rejestrującego była dobierana względem istniejącego wodomierza głównego budynku tak, aby średnice obu urządzeń były równe lub mniejsze.

Przy stosowaniu mniejszych średnic obliczano średni przepływ wody z danych pochodzących z faktur zakupowych wody do budynku. Obliczony przepływ średni służył do doboru średnicy wodomierza rejestrującego.

Przekrój wodomierza

Rys. 1. Przekrój wodomierza CZ3000-15, DN 15 [7]; rys. arch. autora

Montaż urządzenia obejmował:

 • przecięcie instalacji wodociągowej za zaworem odcinającym za wodomierzem głównym – instalacji budynkowej;
 • nagwintowanie rury stalowej ocynkowanej lub wgrzanie kształtki polipropylenowej na przewód wykonany z PP;
 • zmianę średnicy rurociągu, aby odpowiadała średnicy urządzenia pomiarowego;
 • montaż urządzenia pomiarowego z wykorzystaniem znormalizowanego łącznika wodomierzowego odpowiedniego do średnicy urządzenia pomiarowego, czyli śrubunku wodomierzowego;
 • montaż zaworu odcinającego za urządzeniem pomiarowym – we wszystkich przypadkach zamontowano zawory kulowe gwintowane równoprzelotowe;
 • połączenie zestawu wodomierzowego z istniejącą instalacją budynku.

Ponieważ badane przyłącza nie miały zaworów antyskażeniowych, te ostatnie zostały zamontowane po usunięciu urządzenia pomiarowego – w istniejącej przerwie w instalacji. 

Metodyka zbierania danych

Pomiary rzeczywistych przepływów wody wykonano na przyłączach wodociągowych budynków wielorodzinnych należących do zasobów dwóch spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych w różnych miastach położonych na wschód od Warszawy. Spółdzielnia pierwsza została oznaczona jako SM1, a druga jako SM2.

 • W spółdzielni SM1 dokonano pomiarów w 15 budynkach, które oznaczono ciągiem kodów SM1B1 – SM1B15, które są kombinacją oznaczenia spółdzielni i narastającym numerem porządkowym budynku.
 • W spółdzielni SM2 dokonano pomiarów w pięciu budynkach, które oznaczono ciągiem kodów SM2B1 – SM2B5.

Informacje dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych budynkach uzyskano od spółdzielni mieszkaniowych.

Spółdzielnie przekazały także informacje dotyczące liczby lokali w badanych budynkach. Informacje dotyczące klasy wyposażenia sanitarnego w lokalach, technologii wykonania i stanu technicznego instalacji uzupełniono na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w każdym z badanych budynków.

Dane pomiarowe były rejestrowane przez urządzenie w sposób automatyczny, a następnie zgrywane do komputera z wykorzystaniem modułu komunikacyjnego CZ2000 EKO oraz oprogramowania CzHome dostarczonego wraz z modułem komunikacyjnym [2]. (rys. 2 i rys. 3)

Zakresy pomiarowe wodomierza

Rys. 2. Objętości pobranej wody w poszczególnych zakresach pomiarowych wodomierza DN 15 z programu CzHome [4]; rys. arch. autora

zakresy wodomierza DN 20

Rys. 3. Objętości pobranej wody w poszczególnych zakresach pomiarowych wodomierza DN 20 z programu CzHome [4]; rys. arch. autora

Po zamontowaniu urządzenia na przewodzie wodociągowym rejestrowany był każdy przepływ wody przez wodomierz zdolny obrócić śrubę wodomierza wraz z natężeniem i czasem trwania przepływu. Monitorowanie położenia śruby wodomierza odbywało się w sposób ciągły z wykorzystaniem impulsatorów.

W pamięci rejestratora następowało sumowanie przepływów wody dla każdego częściowego zakresu natężenia przepływu.

Rejestrowany i zliczany był zatem każdy start wodomierza. Jest to istotne z punktu widzenia trwałości ułożyskowania wodomierza pracującego w danym budynku [5].

Trwałość łożysk wirnika wodomierza określa się na poziomie 100 000 cykli startu i zatrzymania [5].

Po przekroczeniu tej liczby może dojść do postępującego pogorszenia dokładności pomiaru na skutek zwiększonych oporów ruchu wirnika wodomierza, czego przyczyną jest zwiększony opór łożysk [6]. To zaś przekłada się na niedokładny pomiar wody [4]. Na dokładność pomiaru istotny wpływ ma również jakość wody wodociągowej. Problem awaryjności wodomierzy został szerzej opisany w publikacji [1].

W trakcie trwania badania urządzenie automatycznie określiło także miarodajny rozbiór minimalny i maksymalny wody w budynku.

Miarodajny rozbiór minimalny to przepływ chwilowy o najmniejszym natężeniu, którego objętość jednokrotnie wyniosła przynajmniej 10 dm3 ze stałym natężeniem w trakcie trwania badania.

Podobnie miarodajny rozbiór maksymalny to przepływ chwilowy o największym natężeniu, którego objętość jednokrotnie wyniosła przynajmniej 10 dm3 ze stałym natężeniem w trakcie trwania badania [2]. Przepływy te zostały zdefiniowane na potrzeby badania.

Czas trwania badania poszczególnych budynków wahał się w granicach od 11 do 35 dni, zależał ściśle od decyzji danej spółdzielni i wynikał ze stopnia niezgodności bilansu wody danego budynku.

Rejestrowanie danych kończyło się wraz ze zdemontowaniem urządzenia pomiarowego z przyłącza wodociągowego. Następowało zgranie z urządzenia do komputera zebranych danych pomiarowych zawierających informacje o przepływach i ich natężeniach, terminach wystąpienia przepływów skrajnych i sumarycznej objętości wody dla każdego zakresu natężeń przepływu.

Zakresy przepływów zależały od średnicy wodomierza rejestrującego i były określone przez producenta. Każda ze średnic wodomierza miała osiem takich zakresów.

Zebrane dane pomiarowe odczytano z wykorzystaniem specjalnego programu komputerowego dostarczonego wraz z interfejsem komunikacyjnym podłączanym przez port szeregowy RS-232 do komputera.

Analiza rozbiorów wody

Wyniki badań wskazują, że ponad 90% pobieranej wody odbywa się w dwóch średnich zakresach pomiarowych natężeń przepływu. Jednak objętość wody pobieranej w zakresie niskich natężeń przepływu jest znacznie większa niż w obrębie przepływów wysokich.

Przepływy wysokie mają charakter incydentalny, o czym świadczą zerowe lub niewielkie ilości wody zarejestrowane w tych zakresach.

Badania wykazały, że istniejące w budynkach wodomierze dobrane według starych wytycznych są w zdecydowanej większości przypadków za duże w stosunku do potrzeb. Uzasadnia to potrzebę wprowadzania wodomierzy mniejszych, aby uzyskać większą dokładność pomiaru w obrębie przepływów niskich.

Wśród analizowanych budynków sześć charakteryzowało się 4. klasą wyposażenia (lokalne źródło ciepłej wody), a 14 – 5. klasą wyposażenia (centralne źródło ciepłej wody).

Średnio pomierzone jednostkowe zużycie wody przez mieszkańca dla budynków z 4. klasą wyposażenia wyniosło 72,7 dm3/Md, co stanowi 72,7% wartości teoretycznej podawanej w rozporządzeniu [23].

Dla budynków z 5. klasą wyposażenia średnie jednostkowe zużycie wyniosło 90,4 dm3/Md, co stanowi 56,5% wartości teoretycznej.

Dla wszystkich analizowanych budynków zarejestrowany miarodajny przepływ maksymalny był średnio kilkukrotnie wyższy od teoretycznego przepływu maksymalnego godzinowego.

W odniesieniu do metody statystycznej zarejestrowane przepływy dla wszystkich prób są o kilkanaście procent wyższe. Zarejestrowany przepływ maksymalny miarodajny nie powinien przekraczać przepływu Q4, może natomiast przekraczać Q3 wodomierza, gdyż przepływy wysokie występują stosunkowo rzadko.

Z punktu widzenia poprawności wskazań istotna jest również liczba startów wodomierza, które z kolei przekładają się na trwałość łożysk jego wirnika.

Dla wszystkich analizowanych budynków zarejestrowano w ciągu doby 831 cykli. „start i zatrzymanie wodomierza”, co dało średnią 13 cykli dziennie w przeliczeniu na jednego mieszkańca (15,2 przy czwartej klasie wyposażenia oraz 12,6 przy piątej).

Zużycie łożysk skutkujące pogorszeniem dokładności wskazań wodomierza może nastąpić już po około 120 dniach eksploatacji. Przy doborze wodomierzy należy więc zwracać uwagę na deklarowaną przez producenta trwałość łożysk.

Wnioski

Analiza problemu właściwego doboru wodomierza w budynkach wielorodzinnych pozwoliła na wyciągniecie poniższych wniosków.

 • Obecnie doboru wodomierza dokonuje się najczęściej na podstawie przepływu obliczeniowego określanego według normy, która nie ma statusu normy obowiązującej.
 • Według dyrektywy MID, która ma obowiązywać od listopada 2016, należy dobierać wodomierze o mniejszym przepływie maksymalnym w stosunku do przepływu obliczeniowego niż według obecnie stosowanych wytycznych GUM.
 • Przeciętne jednostkowe wskaźniki zużycia wody, podawane w rozporządzeniu [11], są wyższe od pomierzonych, co może prowadzić do przewymiarowania dobieranego wodomierza.
 • Struktura rozkładu zużycia wody wskazuje, że w ponad 90% odbywa ono się w dwóch pośrednich zakresach rozbioru.
 • Przeprowadzone badania struktury rozbiorów wody w analizowanych budynkach w większości przypadków uzasadniają tendencję wprowadzania wodomierzy mniejszych niż obecnie istniejące, aby skoncentrować się na większej dokładności pomiaru w obrębie przepływów niskich. Przepływy maksymalne mają charakter incydentalny, o czym świadczy stosunkowo niska objętość wody pobrana w najwyższych zakresach pomiarowych.
 • Zużycie łożysk wirnika wodomierza może prowadzić do pogorszenia dokładności jego wskazań w okresie krótszym niż wynikający z okresu legalizacji.
 • Żeby poprawnie dobrać wodomierz, należy dysponować zbiorem danych empirycznych dotyczących struktury rozbiorów wody w budynku. Można również zastosować metodę statystyczną wykorzystującą analogię pomiędzy budynkiem analizowanym a mu podobnymi.
 • Należy się spodziewać coraz szerszego stosowania rejestracji on-line przy pomiarach zużywanej wody i kontroli efektywności pracy instalacji i sieci wodociągowych.  

Literatura

1. Cichoń T., Królikowska J., Królikowski A., Analiza przyczyn różnicy bilansowej w ilości wody zużytej w budynkach wielolokalowych na przykładzie krakowskiego systemu opomiarowania dostawy wody, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 6/2013.
2. Data sheet of Contazara CZ3000.
3. http://www.apator.com/uploads/files/bloki-statyczne-mainstory/powogaz/mid-i-gum-v2.pdf, 20.04.2016.
4. Koral W., Badania metrologii wodomierzy indywidualnych w budynku wielorodzinnym po 12-letnim okresie eksploatacji, „Instal” 5/2013.
5. Koral W., Błędy wskazań wodomierzy wynikające z jakości ich wykonania – studium przypadku, „Instal” 5/2008.
6. Koral W., Wymagania wobec wodomierzy w dyrektywie MID z punktu widzenia odbiorcy końcowego, „Instal” 11/2006.
7. Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E., Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
8. Oiml R., Water meters intended for the metering of cold potable water and hot water meters, APEC/APLMF Training Courses in Legal Metrology, Hanoi 2008.
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU nr 209/2007, poz. 1513).
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DzU nr 5/2008, poz. 29).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8/2002, poz. 70).
12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.Urz. UE L 135 z 30 kwietnia 2004).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Sabina Augustynowicz Windy osobowe w budynkach

Windy osobowe w budynkach Windy osobowe w budynkach

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym...

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Jacek Frydryszak Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym....

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej więc zarządcy i zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych szukają rozwiązania problemu, czego oczekują sami mieszkańcy, którzy z powodu ograniczeń lokomocyjnych, niepełnosprawności, są uwięzieni w domach.

Helena Śpiewak ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one...

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one konkretne korzyści ekologiczne.

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Warunkach Technicznych

Zmiany w Warunkach Technicznych Zmiany w Warunkach Technicznych

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki...

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. Dariusz Bajno Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć...

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć ani na działania projektowe, ani na prace ociepleniowe i dociepleniowe.

Sabina Augustynowicz OZE w ofensywie

OZE w ofensywie OZE w ofensywie

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom....

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019, na koniec którego moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach,...

Helena Śpiewak Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Ocieplanie klimatu przyspiesza! Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy...

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy na Alasce, ale nawet w Alpach!

LASKOMEX PPUH Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój...

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój i metamorfozę budownictwa mieszkaniowego, głównie wielorodzinnego.

Helena Śpiewak Zagadka „śladu węglowego”

Zagadka „śladu węglowego” Zagadka „śladu węglowego”

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje,...

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje, koncerny i władze polityczne, które tak nami manipulują, abyśmy skupiali się głównie na naszej indywidualnej odpowiedzialności. Pokażemy to na przykładzie zawrotnej kariery „śladu węglowego”.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

Damian Żabicki Bez windy ani rusz

Bez windy ani rusz Bez windy ani rusz

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem,...

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie kształtuje się na poziomie od 5 do blisko 8 milionów.

Jacek Frydryszak Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie...

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ich remontowanie i ulepszanie tak, aby przynajmniej nie traciły na wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach? Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia....

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia. Nie chodzi tu tylko o stare domy, w których hydroizolacje mogą być zniszczone lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, bądź w ogóle ich nigdy nie było.

Daniel Świątczak Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest...

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest możliwe funkcjonowanie bez kontroli dostępu na osiedlach, zwłaszcza w dużych miastach?

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Damian Żabicki Ochrona osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedli mieszkaniowych Ochrona osiedli mieszkaniowych

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich...

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich jak monitoring czy instalacje domofonowe z wizją. Jednak wszystko da się pogodzić i warto to robić, gdyż współczesne zagrożenia wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających.

Przemysław Gogojewicz Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19 Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza...

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza w dobie pandemii jest zagadnieniem szczególnie ważnym, związanym z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców osiedli.

Damian Żabicki Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo...

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie...

Helena Śpiewak W Polsce – „smog polski”?

W Polsce – „smog polski”? W Polsce – „smog polski”?

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie...

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś "tak", to sprawdź ofertę ozonowania powietrza, które pozwoli pozbyć Ci się tych problemów.

Przemysław Gogojewicz Remont i przebudowa w COVID-19

Remont i przebudowa w COVID-19 Remont i przebudowa w COVID-19

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku...

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku remontu nie może powstać obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub użytkowych niż obiekt pierwotny.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Maciej Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule...

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule przedstawiono analizy zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które wystąpiły w kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym? Zakup materiałów konstrukcyjnych – co trzeba wiedzieć przed złożeniem zamówienia w sklepie budowlanym?

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz...

Jeśli chodzi o budowanie wymarzonego domu to zdecydowanie wszystkim zależy nam na tym, by był zgodny z wizją i budżetem. Dlatego, jeśli szykujesz się do realizacji tego projektu, z pewnością przeprowadzisz wiele badań na temat projektowania, rozplanowania, stylu itp. Chociaż wszystkie te rzeczy są ważne przy budowie domu – jest też coś, bez czego nie możesz nawet pomyśleć o rozpoczęciu budowy, czyli materiały budowlane. Zbyt często się jednak o nich zapomina, dlatego w tym artykule chcemy poświęcić...

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ocieplanie pod czujnym nadzorem Ocieplanie pod czujnym nadzorem

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi,...

Ruszył sezon budowlany a wraz z nim prace na elewacjach budynków. Dla tych, którzy wahają się, czy warto ocieplać, mamy kilka istotnych argumentów przemawiających „za”. Dla już zdecydowanych, podpowiedzi, na co koniecznie zwrócić szczególną uwagę, przystępując do takiej inwestycji i nadzorując jej przebieg.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach » Uważaj na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach i na parkingach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania » Rozwiązania pozwalające zaoszczędzić na rosnących cenach energii ogrzewania »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.