administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych
fot. pixabay

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych


fot. pixabay

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za wodę zużytą na cele wspólne, to nie jedyne stojące przed zarządcą nieruchomości zadania, w których realizacji mogą pomóc prawidłowo dobrane i eksploatowane wodomierze.

Zobacz także

RUBBERPRO Guma i silikon - wielość zastosowań

Guma i silikon - wielość zastosowań Guma i silikon - wielość zastosowań

Maty gumowe i silikonowe są wszechstronnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a to zainteresowanie zawdzięczają swoim wyjątkowym właściwościom. Zastosowanie tych materiałów jest szerokie i obejmuje...

Maty gumowe i silikonowe są wszechstronnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a to zainteresowanie zawdzięczają swoim wyjątkowym właściwościom. Zastosowanie tych materiałów jest szerokie i obejmuje wiele dziedzin. Sprawdzamy, czym charakteryzuje się płyta i mata gumowa i w jakich branżach można dostrzec jej obecność.

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [14], ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (art. 27.1.). Jednocześnie w art. 115 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla budynków [8] wskazany został obowiązek instalacji zestawu wodomierza głównego.

Wodomierz główny jest definiowany w ustawie [14] jako przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na każdym przyłączu wodociągowym – tj. odcinku łączącym sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług [14].

Wodomierz główny na swój koszt kupuje, instaluje i utrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne [14].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Warunki Techniczne dla budynków [8] wymaga zapewnienia bezpieczeństwa zestawowi wodomierza głównego. Pierwszą kwestią jest zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, wynikającym z przepływu zwrotnego (§  113 ust. 7 oraz §  115 ust. 2). Zespół zabezpieczający, zaprojektowany w oparciu o normy PN-B-01706 [3] i PN-EN 1717 [4], musi znajdować się za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji [8]. Norma [4] zaleca, by na przyłączu wodociągowym stosować zespół zabezpieczający dla kategorii płynu 2, najczęściej z grupy EA (zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru).

Jednak w budownictwie wielorodzinnym czy w obiekcie, w którym znajdują się lokale o różnym przeznaczeniu – np. lokale usługowe w przyziemiu – projektant może wskazać, by zastosować urządzenie BA (izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru). Urządzenie z grupy BA oznacza jednak nawet dziesięciokrotnie wyższe opory przepływu i koszt zakupu niż dla urządzenia z grupy EA. Wprowadzenie tego rozwiązania do instalacji budynkowej wymaga uwzględnienia tych strat w projekcie nowej lub modernizowanej instalacji.

Zestaw wodomierza głównego – wodomierz, zespół zabezpieczający, armatura odcinająca i zabezpieczająca, np. filtry – musi być, zgodnie z § 116 [8], umieszczony w łatwo dostępnym, ale odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w piwnicy lub na parterze, ewentualnie w odpowiednio wyposażonej studzience poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie można wydzielić opisanego wcześniej pomieszczenia. Zestaw wodomierzowy musi być także uziemiony [8].

Rozliczenia zużycia wody

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę [14] wskazuje, że za niezawodne działanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozliczanie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków odpowiada zarządca budynku. Do rozliczenia wody zużytej przez poszczególne lokale oraz przez pomieszczenia wspólne służą wodomierze lokalowe. Zalecenie ich stosowania wskazane jest w § 121.2 Warunków Technicznych dla budynków [8]:

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody, dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, należy stosować zestawy wodomierzowe.

W budynku wielolokalowym zarządca jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku, natomiast osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany [14].

Wyzwaniem dla zarządcy najczęściej jest rozliczenie różnicy między zużyciem wody wskazanym przez wodomierze znajdujące się w lokalach opomiarowanych a wskazaniami wodomierza głównego. Przyczyn jest wiele.

Nie wszystkie lokale są opomiarowane. Nie wiadomo wówczas, jakie jest zużycie wody w danym lokalu. Do rozliczeń stosuje się – zgodnie z zapisami odpowiedniego Rozporządzenia [6] – stawkę określoną na podstawie średniego zużycia wody w budynku.

Podobny efekt braku jednoznacznej informacji o zużyciu wody przez konkretny lokal powodują wodomierze lokalowe niesprawne – uszkodzone, źle zamontowane lub dające błędny odczyt z powodu ingerencji użytkownika, np. stosowanie magnesów neodymowych zaburzających pracę licznika. Ilość pobranej wody, jeśli stwierdzi się niesprawność wodomierza, ustala się na podstawie średniego zużycia wody przez 3 miesiące przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy jest to niemożliwe – w oparciu o średnie zużycie wody w analogicznym okresie w poprzednim roku [6].

Wodomierze lokalowe nie są jednorodne. Wodomierz główny może być wykonany w innej klasie dokładności niż wodomierze lokalowe (np. klasa R160 kontra klasa R100-H/R50-V). Problematyczny może być też sposób montażu urządzenia pomiarowego. Jeśli urządzenie zamontowane jest pionowo, jego klasa dokładności spada do R50, co powoduje jeszcze większe rozbieżności. Wodomierze mogą mieć także różny błąd pomiarowy, co może wynikać zarówno z różnic między poszczególnymi modelami urządzeń, jak i ze zużycia.

Nie wszystkie przepływy są rejestrowane, co wynika z dwóch przyczyn. Pierwszą jest zastosowanie wodomierza przewymiarowanego w stosunku do instalacji – wówczas wartość przepływu minimalnego wodomierza (Q1) [10] jest zbyt wysoka, więc urządzenie nie rejestruje przepływów poniżej Q1, które jednak wliczają się do wskazań wodomierza głównego. Drugą przyczyną są przecieki na instalacji lokalowej i budynkowej. Dla pojedynczego lokalu, mogą one wynosić od 5 do 15% zużycia wody [17], co przy założeniu zużycia wody ok. 100 l/M/d [7] oznacza od 7–20 m3 rocznie na jeden lokal użytkowany przez 4 osoby.

Odczyty wodomierzy lokalowych prowadzone są niezgodnie ze sztuką. W sytuacji modelowej odczyty wodomierzy lokalowych powinny być dokonywane jednocześnie, przy zamknięciu dopływu na wodomierzu głównym. W praktyce dobre przybliżenie takiej sytuacji możliwe jest tylko przy zastosowaniu zdalnego odczytu wodomierzy. Problematyczne może być także zaokrąglanie odczytów.

Dochodzi do tego także możliwość wadliwego działania instalacji cyrkulacji wody ciepłej, zapowietrzenia instalacji i uderzenia hydraulicznego czy negatywny wpływ na pracę urządzeń zanieczyszczonej (zamulonej) wody w instalacji lokalowej.

Część tych problemów mogłaby zostać rozwiązana dzięki wymianie wodomierzy na jednorodne (spełniające odpowiednie dla instalacji warunki techniczne) i wyposażone w nakładki do odczytu radiowego. Wymiana taka mogłaby zostać dokonana choćby przy okazji tzw. ponownej legalizacji wodomierzy.

Kiedy wskazania wodomierza mogą być podstawą rozliczeń?

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych – wymóg prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji ponownej) przyrządów dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h ustanowiony jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów [11]. Wodomierze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii [9] – można legalnie stosować przez 5 lat od pierwszego dnia po dacie legalizacji pierwotnej. Po upływie tego czasu trzeba je zalegalizować ponownie lub wymienić na nowe.

Ustawowe 5 lat ważności legalizacji ponownej liczy się od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana, co określone zostało w § 26 ust. 2 pkt 2 [11]. Przykładowo, jeśli legalizacji wodomierza dokonano w lipcu 2019 roku, ważność liczy się od 1 stycznia 2020 roku i trwa do końca grudnia 2024 roku. Termin zgłoszenia wodomierza do kolejnej legalizacji liczy się od 1 grudnia roku, w którym naniesiono oznaczenie legalizacyjne. W opisanym wyżej przykładzie zgłoszenia do legalizacji należy dokonać po 5 latach od 1 grudnia 2019 roku, tj. nie wcześniej niż 1 grudnia 2024 roku.

Ponownie zalegalizowany wodomierz otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną (trwały znak ze wskazaniem organu, który dokonał legalizacji oraz rokiem ważności legalizacji). Jeśli wodomierz nie ma czytelnej cechy legalizacyjnej – np. dlatego, że nie został zalegalizowany, ale też z powodu zniszczenia lub usunięcia cechy legalizacyjnej – jest traktowany jako nielegalny i jego wskazania nie mogą być uznawane za podstawę do rozliczeń zużycia wody.

Sama legalizacja polega na sprawdzeniu wodomierza w oddziale okręgowym Głównego Urzędu Miar i obejmuje oględziny wodomierza (pod kątem stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń) oraz sprawdzeniu zgodności charakterystyk metrologicznych (przepływy charakterystyczne) z wymaganiami metrologicznymi [5].

Podczas badań legalizacyjnych może okazać się, że wodomierz wymaga np. regulacji lub wymiany podzespołów. Koszty tej wymiany mogą okazać się na tyle wysokie, że warto rozważyć wymianę urządzeń. Dodatkowym argumentem za wymianą może się okazać atrakcyjność oferty rynkowej – po upływie pięciu lat od ostatniej legalizacji mogły pojawić się rozwiązania o lepszych parametrach czy zapewniające łatwiejsze i bardziej ekonomiczne rozliczanie zużycia wody.

Przykładem może być wyposażenie wodomierza w moduł radiowy w formie nakładki, umożliwiający odczyt i ewidencję poboru wody przez urządzenie. Nakładka pozwala na transmisję danych drogą radiową lub przez przewód w (magistralę) do systemu inkasenckiego, obsługiwanego przez zarządcę. Takie rozwiązanie umożliwia „nieinwazyjny” odczyt wodomierza – można go dokonać pod nieobecność lokatora w terminie odpowiednim do prawidłowego rozliczenia zużycia wody. System zapobiega też nieuczciwemu poborowi wody czy ingerencjom w pracę wodomierza, np. przez magnesy neodymowe, oraz wyposażony jest w „autoochronę” – system inkasenckie sygnalizuje próbę usunięcia nakładki.

Jednak mimo obowiązku legalizacji i potencjalnych zalet wymiany urządzeń – uczciwe rozliczanie poboru wody jest choćby sprawiedliwe i finansowo korzystne dla tych mieszkańców, którzy nie muszą pokrywać kosztów nierejestrowanego poboru wody przez nieuczciwych sąsiadów – zagadnienia legalizacji lub wymiany wodomierzy często są kwestiami spornymi. Wynika to z często pojawiających się niejasności, kto jest właścicielem wodomierza i kto powinien decydować o jego ewentualnej wymianie i ją finansować.

Właściciel a użytkownik wodomierza

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [12] stanowi, że:

 • § 30. 1. W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację. [...]
 • § 33. 1. W przypadku, gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.

Natomiast Prawo o miarach stanowi, że legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek użytkownika lub wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego [15].

Zgodnie ze wskazaniami Głównego Urzędu Miar, właścicielem wodomierza jest osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła ten wodomierz z własnych środków finansowych. Użytkownikiem wodomierza jest zaś osoba fizyczna lub prawna biorąca w użytkowanie wodomierz na podstawie umowy lub aktu administracyjnego i biorąca udział w rozliczeniu na podstawie wskazań wodomierza – czyli zwykle zarządca lub właściciel budynku [2].

Czy jednak użytkownik (zarządca/wspólnota) może samodzielnie wymienić lub zalegalizować wodomierz lokalowy lub „wymusić” na lokatorach wymianę lub legalizację według zasad wskazanych np. w uchwale wspólnoty? Nie jest to jasno określone w przepisach prawa, ale często staje się przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Otóż Ustawa o własności lokali [13] stanowi, że właściciele lokali mogą powierzyć zarząd nieruchomością wspólną zarządcy (osobie fizycznej lub prawnej), przy czym nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali [13].

Sądy często przychylają się do poglądu, że instalacja wodociągowa za zaworem odcinającym wodę do lokalu służy wyłącznie do użytku właściciela lokalu i nie jest częścią nieruchomości wspólnej (zamknięcie zaworu nie wpływa na korzystanie z wody przez użytkowników innych lokali). W skład tej instalacji wchodzi także wodomierz, ponieważ wyznacza zużycie wody tylko przez dany lokal, nie jest więc elementem nieruchomości wspólnej i nie może być przedmiotem uchwał dotyczących nieruchomości wspólnej [16].

Często wymiana jest finansowana przez wspólnotę czy spółdzielnię, ale środki na ten cel zabezpieczone są w funduszu remontowym, de facto płacą więc lokatorzy.

Każdy za siebie?

W większości budynków wielolokalowych rozliczeń kosztów zużycia wody przez poszczególne lokale dokonuje się między zarządcą a użytkownikami lokalu. Zgodnie z ustawą [14], możliwe jest jednak zawarcie umowy indywidualnej bezpośrednio z osobą korzystającą z lokalu. Wówczas jednak, zarówno zgodnie z ustawą [14], jak i wymaganiami przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierze (zgodne z warunkami technicznymi uzgodnionymi z przedsiębiorstwem wod-kan) muszą być zainstalowane na wszystkich punktach czerpalnych, a indywidualną umową muszą być zainteresowani wszyscy lokatorzy (wniosek do przedsiębiorstwa w ich imieniu składa zarządca budynku). Jednocześnie zarządca musi rozliczyć różnicę między wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych. Rolą zarządcy jest także określenie warunków utrzymania wodomierzy lokalowych oraz korzystania z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami.

Niejednokrotnie przedsiębiorstwo wod-kan wymaga także modernizacji instalacji wewnętrznej – musi zostać sprawdzona średnica przyłącza i dobrany nowy wodomierz główny, by system opomiarowania i rozliczenia działał sprawnie [1].   

Literatura

 1. Montaż wodomierzy odliczających w lokalach. Komunikat MPWiK w Warszawie, https://www.mpwik.com.pl/view/montaz-wodomierzy-odliczajcych-w-lokalach. Dostęp online: 27.07.2020
 2. Najczęściej zadawane pytania. Poradnik Głównego Urzędu Miar, https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/faq/555,FAQ.html. Dostęp online: 27.07.2020
 3. PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
 4. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU 2007 poz. 1513).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU 2018, poz. 472)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU 2002 nr 8 poz. 70)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019 poz. 1065)
 9. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DzU 2019 poz. 759)
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (DzU 2016 poz. 815)
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (DzU z 2017 r. poz. 885)
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU 1999 Nr 74 poz. 836)
 13. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU 2020 poz. 532)
 14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU 2019 poz. 1437)
 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. DzU 2020 poz. 140)
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2013 r. Urządzenia służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali (sygn. I ACa 222/13) https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000222_2013_Uz_2013-07-19_001. Dostęp online: 27.07.2020
 17. Zych, A.: Opomiarowanie pod (zdalną) kontrolą – materiał firmy BMMeters. https://bmeters.pl/pl/opomiarowanie_pod_zdalna_kontrola/509/, 17.11.2016. Dostęp online 27.07.2020

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Helena Śpiewak Ekologiczne postawy Polaków

Ekologiczne postawy Polaków Ekologiczne postawy Polaków

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia...

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia powietrza i suszy, pokazuje jak wzrasta poziom wiedzy Polaków na temat ochrony środowiska.

Dorota Zielińska Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

mgr inż. Bożena Blum Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Ciepła woda użytkowa - czy to luksus? Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Tadeusz Popielas Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego...

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego w tej branży oraz z coraz wyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, gdyż prowadzona konserwacja utrzymuje je tylko na założonym przy ich projektowaniu poziomie funkcjonalności eksploatacyjnej oraz poziomie bezpieczeństwa.

mgr inż. Karol Kuczyński Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne Oświetlenie awaryjne

Niekiedy zarządcy i właściciele budynków nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji ludzi.

Niekiedy zarządcy i właściciele budynków nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji ludzi.

mistrz kominiarski Janusz Rękas, mistrz kominiarski Robert Chodkiewicz Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu

Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu

Pierwsza kontrola kanałów kominowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane odbywa się w budynku w stanie surowym, kiedy trzony kominowe mają ulec zakryciu (otynkowaniu lub obmurowaniu). Odbiór robót...

Pierwsza kontrola kanałów kominowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane odbywa się w budynku w stanie surowym, kiedy trzony kominowe mają ulec zakryciu (otynkowaniu lub obmurowaniu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót.

Marta Muszyńska Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw? Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Pomimo, że sytuacja na polskich placach zabaw uległa znacznej poprawie, to nadal pojawiają się trudności z wyborem funkcjonalnych urządzeń i odpowiedniej nawierzchni, po której będą biegać najmłodsi. Na...

Pomimo, że sytuacja na polskich placach zabaw uległa znacznej poprawie, to nadal pojawiają się trudności z wyborem funkcjonalnych urządzeń i odpowiedniej nawierzchni, po której będą biegać najmłodsi. Na co zatem należy zwrócić uwagę, urządzając bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Robert Fabiański Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji

Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji

Stare dźwigi powinny być chlubą właściciela posesji, a nie przedmiotem wiecznych skarg lokatorów. Aby tak było, w istniejących dźwigach należy zastosować odpowiednie środki informacyjne, a podczas konserwacji...

Stare dźwigi powinny być chlubą właściciela posesji, a nie przedmiotem wiecznych skarg lokatorów. Aby tak było, w istniejących dźwigach należy zastosować odpowiednie środki informacyjne, a podczas konserwacji i wymiany części na nowe trzeba montować podzespoły spełniające wyższe wymagania techniczne niż dotychczas. Należy także zapewnić odpowiednie warunki pracy konserwatorom.

drillo.pl Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne?

Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne? Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne?

Remont starego domu, mieszkania wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno stary dom, jak i ten, który remontowany był ostatnio kilka lat wcześniej, mogą wymagać podjęcia wielu różnych prac. Od wyrównania...

Remont starego domu, mieszkania wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno stary dom, jak i ten, który remontowany był ostatnio kilka lat wcześniej, mogą wymagać podjęcia wielu różnych prac. Od wyrównania ścian, ułożenia podłogi, przez malowanie i montaż nowych mebli. Warto do konkretnych prac dostosować odpowiednie narzędzia.

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl. Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

sfmeble.pl Jak urządzić sypialnię na poddaszu?

Jak urządzić sypialnię na poddaszu? Jak urządzić sypialnię na poddaszu?

Aranżacja sypialni na poddaszu nie należy do najłatwiejszych ze względu na obecne tutaj skosy, stropy i ściany kolankowe, które znacząco utrudniają wydzielenie stref funkcjonalnych i komfortowe rozmieszczenie...

Aranżacja sypialni na poddaszu nie należy do najłatwiejszych ze względu na obecne tutaj skosy, stropy i ściany kolankowe, które znacząco utrudniają wydzielenie stref funkcjonalnych i komfortowe rozmieszczenie mebli we wnętrzu. Jak urządzić to pomieszczenie, aby spełniało swoją funkcję, a jednocześnie było piękne i wygodne w użytkowaniu? Poznajcie kilka praktycznych wskazówek i porad, które pomogą wam samodzielnie urządzić wymarzoną sypialnię pod skosem.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

mgr inż. Maciej Rokiel Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń? Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających...

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości » Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella? Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości » Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź! Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne » Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.