administrator24.info

Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych
fot. pixabay

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych


fot. pixabay

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za wodę zużytą na cele wspólne, to nie jedyne stojące przed zarządcą nieruchomości zadania, w których realizacji mogą pomóc prawidłowo dobrane i eksploatowane wodomierze.

Zobacz także

UMYJEM TO Sp. z o.o. Czyszczenie i mycie ścian elewacji budynków wielolokalowych

Czyszczenie i mycie ścian elewacji budynków wielolokalowych Czyszczenie i mycie ścian elewacji budynków wielolokalowych

Minęły już czasy, kiedy strategia „deszcz to zmyje” królowała we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. W ostatnich dwóch dekadach bloki przeszły prawdziwą termoizolacyjną rewolucję – dzięki regularnym...

Minęły już czasy, kiedy strategia „deszcz to zmyje” królowała we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. W ostatnich dwóch dekadach bloki przeszły prawdziwą termoizolacyjną rewolucję – dzięki regularnym ociepleniom jest zdecydowanie przyjemniej, cieplej. Odpowiednie prace miały też pozytywny wpływ na wygląd fasady.

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Elektrolux Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką

Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką Skuteczne oszczędzanie wody i energii z nowoczesną zmywarką

Zmywarka jest urządzeniem, które używane jest w coraz większej ilości polskich kuchni. Dzięki jej szczególnym walorom chętnie wybierana jest przede wszystkim przez osoby pragnące zaoszczędzić czas poświęcany...

Zmywarka jest urządzeniem, które używane jest w coraz większej ilości polskich kuchni. Dzięki jej szczególnym walorom chętnie wybierana jest przede wszystkim przez osoby pragnące zaoszczędzić czas poświęcany na zmywanie naczyń. Decydując się na zmywarkę, warto jednak poznać także inne jej walory, a także korzyści dla domu i planety, z którymi wiąże się jej użytkowanie.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [14], ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (art. 27.1.). Jednocześnie w art. 115 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla budynków [8] wskazany został obowiązek instalacji zestawu wodomierza głównego.

Wodomierz główny jest definiowany w ustawie [14] jako przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na każdym przyłączu wodociągowym – tj. odcinku łączącym sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług [14].

Wodomierz główny na swój koszt kupuje, instaluje i utrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne [14].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Warunki Techniczne dla budynków [8] wymaga zapewnienia bezpieczeństwa zestawowi wodomierza głównego. Pierwszą kwestią jest zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, wynikającym z przepływu zwrotnego (§  113 ust. 7 oraz §  115 ust. 2). Zespół zabezpieczający, zaprojektowany w oparciu o normy PN-B-01706 [3] i PN-EN 1717 [4], musi znajdować się za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji [8]. Norma [4] zaleca, by na przyłączu wodociągowym stosować zespół zabezpieczający dla kategorii płynu 2, najczęściej z grupy EA (zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru).

Jednak w budownictwie wielorodzinnym czy w obiekcie, w którym znajdują się lokale o różnym przeznaczeniu – np. lokale usługowe w przyziemiu – projektant może wskazać, by zastosować urządzenie BA (izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru). Urządzenie z grupy BA oznacza jednak nawet dziesięciokrotnie wyższe opory przepływu i koszt zakupu niż dla urządzenia z grupy EA. Wprowadzenie tego rozwiązania do instalacji budynkowej wymaga uwzględnienia tych strat w projekcie nowej lub modernizowanej instalacji.

Zestaw wodomierza głównego – wodomierz, zespół zabezpieczający, armatura odcinająca i zabezpieczająca, np. filtry – musi być, zgodnie z § 116 [8], umieszczony w łatwo dostępnym, ale odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w piwnicy lub na parterze, ewentualnie w odpowiednio wyposażonej studzience poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie można wydzielić opisanego wcześniej pomieszczenia. Zestaw wodomierzowy musi być także uziemiony [8].

Rozliczenia zużycia wody

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę [14] wskazuje, że za niezawodne działanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozliczanie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków odpowiada zarządca budynku. Do rozliczenia wody zużytej przez poszczególne lokale oraz przez pomieszczenia wspólne służą wodomierze lokalowe. Zalecenie ich stosowania wskazane jest w § 121.2 Warunków Technicznych dla budynków [8]:

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody, dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, należy stosować zestawy wodomierzowe.

W budynku wielolokalowym zarządca jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku, natomiast osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany [14].

Wyzwaniem dla zarządcy najczęściej jest rozliczenie różnicy między zużyciem wody wskazanym przez wodomierze znajdujące się w lokalach opomiarowanych a wskazaniami wodomierza głównego. Przyczyn jest wiele.

Nie wszystkie lokale są opomiarowane. Nie wiadomo wówczas, jakie jest zużycie wody w danym lokalu. Do rozliczeń stosuje się – zgodnie z zapisami odpowiedniego Rozporządzenia [6] – stawkę określoną na podstawie średniego zużycia wody w budynku.

Podobny efekt braku jednoznacznej informacji o zużyciu wody przez konkretny lokal powodują wodomierze lokalowe niesprawne – uszkodzone, źle zamontowane lub dające błędny odczyt z powodu ingerencji użytkownika, np. stosowanie magnesów neodymowych zaburzających pracę licznika. Ilość pobranej wody, jeśli stwierdzi się niesprawność wodomierza, ustala się na podstawie średniego zużycia wody przez 3 miesiące przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy jest to niemożliwe – w oparciu o średnie zużycie wody w analogicznym okresie w poprzednim roku [6].

Wodomierze lokalowe nie są jednorodne. Wodomierz główny może być wykonany w innej klasie dokładności niż wodomierze lokalowe (np. klasa R160 kontra klasa R100-H/R50-V). Problematyczny może być też sposób montażu urządzenia pomiarowego. Jeśli urządzenie zamontowane jest pionowo, jego klasa dokładności spada do R50, co powoduje jeszcze większe rozbieżności. Wodomierze mogą mieć także różny błąd pomiarowy, co może wynikać zarówno z różnic między poszczególnymi modelami urządzeń, jak i ze zużycia.

Nie wszystkie przepływy są rejestrowane, co wynika z dwóch przyczyn. Pierwszą jest zastosowanie wodomierza przewymiarowanego w stosunku do instalacji – wówczas wartość przepływu minimalnego wodomierza (Q1) [10] jest zbyt wysoka, więc urządzenie nie rejestruje przepływów poniżej Q1, które jednak wliczają się do wskazań wodomierza głównego. Drugą przyczyną są przecieki na instalacji lokalowej i budynkowej. Dla pojedynczego lokalu, mogą one wynosić od 5 do 15% zużycia wody [17], co przy założeniu zużycia wody ok. 100 l/M/d [7] oznacza od 7–20 m3 rocznie na jeden lokal użytkowany przez 4 osoby.

Odczyty wodomierzy lokalowych prowadzone są niezgodnie ze sztuką. W sytuacji modelowej odczyty wodomierzy lokalowych powinny być dokonywane jednocześnie, przy zamknięciu dopływu na wodomierzu głównym. W praktyce dobre przybliżenie takiej sytuacji możliwe jest tylko przy zastosowaniu zdalnego odczytu wodomierzy. Problematyczne może być także zaokrąglanie odczytów.

Dochodzi do tego także możliwość wadliwego działania instalacji cyrkulacji wody ciepłej, zapowietrzenia instalacji i uderzenia hydraulicznego czy negatywny wpływ na pracę urządzeń zanieczyszczonej (zamulonej) wody w instalacji lokalowej.

Część tych problemów mogłaby zostać rozwiązana dzięki wymianie wodomierzy na jednorodne (spełniające odpowiednie dla instalacji warunki techniczne) i wyposażone w nakładki do odczytu radiowego. Wymiana taka mogłaby zostać dokonana choćby przy okazji tzw. ponownej legalizacji wodomierzy.

Kiedy wskazania wodomierza mogą być podstawą rozliczeń?

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych – wymóg prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji ponownej) przyrządów dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h ustanowiony jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów [11]. Wodomierze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii [9] – można legalnie stosować przez 5 lat od pierwszego dnia po dacie legalizacji pierwotnej. Po upływie tego czasu trzeba je zalegalizować ponownie lub wymienić na nowe.

Ustawowe 5 lat ważności legalizacji ponownej liczy się od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana, co określone zostało w § 26 ust. 2 pkt 2 [11]. Przykładowo, jeśli legalizacji wodomierza dokonano w lipcu 2019 roku, ważność liczy się od 1 stycznia 2020 roku i trwa do końca grudnia 2024 roku. Termin zgłoszenia wodomierza do kolejnej legalizacji liczy się od 1 grudnia roku, w którym naniesiono oznaczenie legalizacyjne. W opisanym wyżej przykładzie zgłoszenia do legalizacji należy dokonać po 5 latach od 1 grudnia 2019 roku, tj. nie wcześniej niż 1 grudnia 2024 roku.

Ponownie zalegalizowany wodomierz otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną (trwały znak ze wskazaniem organu, który dokonał legalizacji oraz rokiem ważności legalizacji). Jeśli wodomierz nie ma czytelnej cechy legalizacyjnej – np. dlatego, że nie został zalegalizowany, ale też z powodu zniszczenia lub usunięcia cechy legalizacyjnej – jest traktowany jako nielegalny i jego wskazania nie mogą być uznawane za podstawę do rozliczeń zużycia wody.

Sama legalizacja polega na sprawdzeniu wodomierza w oddziale okręgowym Głównego Urzędu Miar i obejmuje oględziny wodomierza (pod kątem stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń) oraz sprawdzeniu zgodności charakterystyk metrologicznych (przepływy charakterystyczne) z wymaganiami metrologicznymi [5].

Podczas badań legalizacyjnych może okazać się, że wodomierz wymaga np. regulacji lub wymiany podzespołów. Koszty tej wymiany mogą okazać się na tyle wysokie, że warto rozważyć wymianę urządzeń. Dodatkowym argumentem za wymianą może się okazać atrakcyjność oferty rynkowej – po upływie pięciu lat od ostatniej legalizacji mogły pojawić się rozwiązania o lepszych parametrach czy zapewniające łatwiejsze i bardziej ekonomiczne rozliczanie zużycia wody.

Przykładem może być wyposażenie wodomierza w moduł radiowy w formie nakładki, umożliwiający odczyt i ewidencję poboru wody przez urządzenie. Nakładka pozwala na transmisję danych drogą radiową lub przez przewód w (magistralę) do systemu inkasenckiego, obsługiwanego przez zarządcę. Takie rozwiązanie umożliwia „nieinwazyjny” odczyt wodomierza – można go dokonać pod nieobecność lokatora w terminie odpowiednim do prawidłowego rozliczenia zużycia wody. System zapobiega też nieuczciwemu poborowi wody czy ingerencjom w pracę wodomierza, np. przez magnesy neodymowe, oraz wyposażony jest w „autoochronę” – system inkasenckie sygnalizuje próbę usunięcia nakładki.

Jednak mimo obowiązku legalizacji i potencjalnych zalet wymiany urządzeń – uczciwe rozliczanie poboru wody jest choćby sprawiedliwe i finansowo korzystne dla tych mieszkańców, którzy nie muszą pokrywać kosztów nierejestrowanego poboru wody przez nieuczciwych sąsiadów – zagadnienia legalizacji lub wymiany wodomierzy często są kwestiami spornymi. Wynika to z często pojawiających się niejasności, kto jest właścicielem wodomierza i kto powinien decydować o jego ewentualnej wymianie i ją finansować.

Właściciel a użytkownik wodomierza

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [12] stanowi, że:

 • § 30. 1. W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację. [...]
 • § 33. 1. W przypadku, gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.

Natomiast Prawo o miarach stanowi, że legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek użytkownika lub wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego [15].

Zgodnie ze wskazaniami Głównego Urzędu Miar, właścicielem wodomierza jest osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła ten wodomierz z własnych środków finansowych. Użytkownikiem wodomierza jest zaś osoba fizyczna lub prawna biorąca w użytkowanie wodomierz na podstawie umowy lub aktu administracyjnego i biorąca udział w rozliczeniu na podstawie wskazań wodomierza – czyli zwykle zarządca lub właściciel budynku [2].

Czy jednak użytkownik (zarządca/wspólnota) może samodzielnie wymienić lub zalegalizować wodomierz lokalowy lub „wymusić” na lokatorach wymianę lub legalizację według zasad wskazanych np. w uchwale wspólnoty? Nie jest to jasno określone w przepisach prawa, ale często staje się przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Otóż Ustawa o własności lokali [13] stanowi, że właściciele lokali mogą powierzyć zarząd nieruchomością wspólną zarządcy (osobie fizycznej lub prawnej), przy czym nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali [13].

Sądy często przychylają się do poglądu, że instalacja wodociągowa za zaworem odcinającym wodę do lokalu służy wyłącznie do użytku właściciela lokalu i nie jest częścią nieruchomości wspólnej (zamknięcie zaworu nie wpływa na korzystanie z wody przez użytkowników innych lokali). W skład tej instalacji wchodzi także wodomierz, ponieważ wyznacza zużycie wody tylko przez dany lokal, nie jest więc elementem nieruchomości wspólnej i nie może być przedmiotem uchwał dotyczących nieruchomości wspólnej [16].

Często wymiana jest finansowana przez wspólnotę czy spółdzielnię, ale środki na ten cel zabezpieczone są w funduszu remontowym, de facto płacą więc lokatorzy.

Każdy za siebie?

W większości budynków wielolokalowych rozliczeń kosztów zużycia wody przez poszczególne lokale dokonuje się między zarządcą a użytkownikami lokalu. Zgodnie z ustawą [14], możliwe jest jednak zawarcie umowy indywidualnej bezpośrednio z osobą korzystającą z lokalu. Wówczas jednak, zarówno zgodnie z ustawą [14], jak i wymaganiami przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierze (zgodne z warunkami technicznymi uzgodnionymi z przedsiębiorstwem wod-kan) muszą być zainstalowane na wszystkich punktach czerpalnych, a indywidualną umową muszą być zainteresowani wszyscy lokatorzy (wniosek do przedsiębiorstwa w ich imieniu składa zarządca budynku). Jednocześnie zarządca musi rozliczyć różnicę między wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych. Rolą zarządcy jest także określenie warunków utrzymania wodomierzy lokalowych oraz korzystania z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami.

Niejednokrotnie przedsiębiorstwo wod-kan wymaga także modernizacji instalacji wewnętrznej – musi zostać sprawdzona średnica przyłącza i dobrany nowy wodomierz główny, by system opomiarowania i rozliczenia działał sprawnie [1].   

Literatura

 1. Montaż wodomierzy odliczających w lokalach. Komunikat MPWiK w Warszawie, https://www.mpwik.com.pl/view/montaz-wodomierzy-odliczajcych-w-lokalach. Dostęp online: 27.07.2020
 2. Najczęściej zadawane pytania. Poradnik Głównego Urzędu Miar, https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/faq/555,FAQ.html. Dostęp online: 27.07.2020
 3. PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
 4. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU 2007 poz. 1513).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU 2018, poz. 472)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU 2002 nr 8 poz. 70)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019 poz. 1065)
 9. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DzU 2019 poz. 759)
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (DzU 2016 poz. 815)
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (DzU z 2017 r. poz. 885)
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU 1999 Nr 74 poz. 836)
 13. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU 2020 poz. 532)
 14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU 2019 poz. 1437)
 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. DzU 2020 poz. 140)
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2013 r. Urządzenia służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali (sygn. I ACa 222/13) https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000222_2013_Uz_2013-07-19_001. Dostęp online: 27.07.2020
 17. Zych, A.: Opomiarowanie pod (zdalną) kontrolą – materiał firmy BMMeters. https://bmeters.pl/pl/opomiarowanie_pod_zdalna_kontrola/509/, 17.11.2016. Dostęp online 27.07.2020

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Janusz Rzepka Racjonalne gospodarowanie wodą

Racjonalne gospodarowanie wodą Racjonalne gospodarowanie wodą

W naszej części świata susze pojawiają się coraz częściej. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zauważa, że tematem o zasięgu ogólnoświatowym stał się problem malejących zasobów wód,...

W naszej części świata susze pojawiają się coraz częściej. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zauważa, że tematem o zasięgu ogólnoświatowym stał się problem malejących zasobów wód, co skonstatowano już podczas Konferencji ONZ w Rio De Janeiro 22.03.1993 roku i ustanowiono Światowy Dzień Wody.

Redakcja Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej? Wiaty śmietnikowe i rowerowe

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej....

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej. Pozostawione na klatkach i w przejściach rowery również nie muszą frustrować i zagracać naszej przestrzeni. Tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku jest na to sposób – wiaty śmietnikowe i rowerowe.

mgr inż. Katarzyna Kulik Zdalny odczyt mediów na poziomie smart

Zdalny odczyt mediów na poziomie smart Zdalny odczyt mediów na poziomie smart

Obecne rozwiązania technologiczne umożliwiają zminimalizowanie nie tylko zużycia energii ale także racjonalnie gospodarować wodą. Zdalny odczyt mediów, z powodzeniem wykorzystywany w mieszkalnictwie, ma...

Obecne rozwiązania technologiczne umożliwiają zminimalizowanie nie tylko zużycia energii ale także racjonalnie gospodarować wodą. Zdalny odczyt mediów, z powodzeniem wykorzystywany w mieszkalnictwie, ma szansę unowocześnić obsługę całej sieci miejskiej, wdrażając rozwiązania smart.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody

Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody Metodologia rozliczania kosztów podgrzania i dostarczania ciepłej wody

Rozliczenie kosztów podgrzania oraz zużycia ciepłej wody jest ważnym elementem procesu zużycia ciepła. Dobre, zgodne z ilością pobranego ciepła w ciepłej wodzie oraz rozliczeniu kosztów związanych z podgrzaniem...

Rozliczenie kosztów podgrzania oraz zużycia ciepłej wody jest ważnym elementem procesu zużycia ciepła. Dobre, zgodne z ilością pobranego ciepła w ciepłej wodzie oraz rozliczeniu kosztów związanych z podgrzaniem wody będzie decydować o ekologicznym podejściu do efektywności energetycznej w budynkach zbiorowego zamieszkania.

Tomasz Begier Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie?

Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie? Co zarządca powinien wiedzieć o windach i resursie?

Znaczna część budynków wyposażona jest dziś w dźwigi osobowe. Zarządy starszych budynków, które wind nie mają, szukają możliwości ich zewnętrznej dobudowy bądź technicznych możliwości wstawienia windy...

Znaczna część budynków wyposażona jest dziś w dźwigi osobowe. Zarządy starszych budynków, które wind nie mają, szukają możliwości ich zewnętrznej dobudowy bądź technicznych możliwości wstawienia windy w tzw. duszy klatki. I nie chodzi tu o podniesienie wartości nieruchomości, choć na tą taka inwestycja też wpływa, ale o ułatwienie życia mieszkańcom wyższych pięter. Z windami wiąże się niemało rygorystycznych zasad i przepisów, które zarządca znać powinien.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej

Nieodzownym elementem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym jest poza znajomością metodologii rozliczeń, przyjęcie regulaminu rozliczeń. Poniżej prezentujemy przykładowy...

Nieodzownym elementem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym jest poza znajomością metodologii rozliczeń, przyjęcie regulaminu rozliczeń. Poniżej prezentujemy przykładowy regulamin rozliczeń kosztów c.o. i podgrzania wody w lokalach spółdzielni mieszkaniowej.

Marian Banacki, Andrzej Bondyra Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę…

Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę… Co zrobić, by mieć ciepło i ciepłą wodę…

Uwagi i propozycje przedstawione w poprzednich artykułach pokazywały, jak rozliczać koszty dostarczonego ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, w konkretnych warunkach opomiarowania...

Uwagi i propozycje przedstawione w poprzednich artykułach pokazywały, jak rozliczać koszty dostarczonego ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, w konkretnych warunkach opomiarowania w budynkach wielomieszkaniowych, aby każdy zapłacił za ciepło tyle, ile go pobrał na ogrzewanie i na podgrzanie wody. Równie ważne, jak sprawiedliwe rozliczenie kosztów ciepła jest zminimalizowanie ilości zużytego ciepła do optymalnego minimum lub przynajmniej świadomość tego, co można lub należy...

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Artur Miszczuk Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia

Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia

Wyniki badań wentylacji naturalnej w nowych budynkach wskazują, że nie działa ona poprawnie. Różnice między wymaganym strumieniem wentylacyjnym a rzeczywistym sięgają niejednokrotnie 100% – czyli praktycznie...

Wyniki badań wentylacji naturalnej w nowych budynkach wskazują, że nie działa ona poprawnie. Różnice między wymaganym strumieniem wentylacyjnym a rzeczywistym sięgają niejednokrotnie 100% – czyli praktycznie nie ma żadnej wentylacji. W obecnie projektowanych i wznoszonych budynkach należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz hybrydowej lub mechanicznej.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych

Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych Zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju.

Helena Śpiewak Szansa na eko zmiany?

Szansa na eko zmiany? Szansa na eko zmiany?

Żyjemy wygodnie jak nigdy. Nieekologiczne zachowania przez lata zebrały swoje żniwa, doprowadzając ludzkość do sytuacji bez wyjścia. Jedynym rozwiązaniem wyhamowującym niekorzystne zmiany klimatu są proekologiczne...

Żyjemy wygodnie jak nigdy. Nieekologiczne zachowania przez lata zebrały swoje żniwa, doprowadzając ludzkość do sytuacji bez wyjścia. Jedynym rozwiązaniem wyhamowującym niekorzystne zmiany klimatu są proekologiczne zachowania nas wszystkich. Czy jest szansa na eko zmiany?

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

Aneta Mościcka Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach

Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach Problemy z rozliczaniem ciepła w blokach

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje napływające wciąż skargi dotyczące rozliczania ciepła w blokach. Rzecznik wystąpił z pytaniem, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie zgodnie z zapowiedzią...

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje napływające wciąż skargi dotyczące rozliczania ciepła w blokach. Rzecznik wystąpił z pytaniem, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie zgodnie z zapowiedzią publikować zalecenia w sprawie metodyki rozliczania kosztów ciepła.

Joanna Ryńska Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym

Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie grzewczym

Zakończenie sezonu grzewczego dla zarządcy budynku oznacza początek intensywnej pracy – przygotowanie rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Czy można przeprowadzić takie rozliczenie sprawnie,...

Zakończenie sezonu grzewczego dla zarządcy budynku oznacza początek intensywnej pracy – przygotowanie rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Czy można przeprowadzić takie rozliczenie sprawnie, rozsądnym kosztem i bez konfliktów z najemcami lokali? Wiele zależy od samej instalacji grzewczej i przyjętego systemu rozliczeń.

Helena Śpiewak Jak bronić się przed smogiem?

Jak bronić się przed smogiem? Jak bronić się przed smogiem?

Dziś, w czasach pandemii, gdy najważniejsze pytanie brzmi: jak bronić się przed koronawirusem, wszystkie inne zagrożenia, w tym katastrofa ekologiczna schodzą na plan dalszy. Jednak one nie zniknęły, one...

Dziś, w czasach pandemii, gdy najważniejsze pytanie brzmi: jak bronić się przed koronawirusem, wszystkie inne zagrożenia, w tym katastrofa ekologiczna schodzą na plan dalszy. Jednak one nie zniknęły, one nadal są.

mgr inż. Katarzyna Kulik Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym

Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym Optymalna detekcja gazów w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym

Obecnie w większości nowo powstających budynków przewiduje się garaże na kondygnacjach podziemnych. Projektowanie systemów wentylacji dla garaży wiąże się z zastosowaniem systemu wykrywania gazów trujących...

Obecnie w większości nowo powstających budynków przewiduje się garaże na kondygnacjach podziemnych. Projektowanie systemów wentylacji dla garaży wiąże się z zastosowaniem systemu wykrywania gazów trujących i niebezpiecznych. Na zapewnienie bezpieczeństwa wpływa nie tylko jakość zastosowanego czujnika czy centrali sterującej, ale przemyślane rozmieszczenie detektorów, biorące pod uwagę specyfikę danego obiektu i to jak będzie użytkowany. Coraz częściej w garażach poza czujnikami CO czy LPG stosuje...

Natalia Pypeć Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa?

Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa? Bezpieczeństwo na osiedlu –  jak dbać o części wspólne na osiedlu w czasach koronawirusa?

Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich – zarówno mieszkańców osiedla, jak i zarządców – zachowania szczególnej ostrożności i większej niż dotychczas higieny....

Trwająca epidemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga od wszystkich – zarówno mieszkańców osiedla, jak i zarządców – zachowania szczególnej ostrożności i większej niż dotychczas higieny. Kluczową kwestią jest utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynku.

mgr inż. Maciej Rokiel Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń

Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń Systemy ociepleń Etics i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

mgr inż. Maciej Rokiel Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Naprawa balkonu – etapy prac i materiały Naprawa balkonu – etapy prac i materiały

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do...

Balkon oraz taras to elementy szczególnie narażone na  oddziaływanie czynników atmosferycznych, z których najniebezpieczniejsze są obciążenia termiczne – w lecie powierzchnia płytek może się nagrzać do +70°C, w zimie ochłodzić nawet do –30°C, połączone z cyklami zamarzania i odmarzania (przejścia przez zero) w obecności wilgoci/wody. To powoduje, że wszelkiego rodzaju błędy są szczególnie widoczne po zimie. Planując naprawę balkonu, trzeba najpierw koniecznie poznać przyczyny uszkodzeń, a następnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych

Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych Docieplenie budynków wcześniej ocieplonych

Obecne systemy ociepleń to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, co umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Jednak zawsze nad względami estetycznymi pierwszeństwo mają...

Obecne systemy ociepleń to bogactwo faktur, setki kolorów i dostępność rozwiązań, co umożliwia nieograniczone wręcz możliwości kreowania fasad. Jednak zawsze nad względami estetycznymi pierwszeństwo mają uwarunkowania techniczne – rzetelnie opracowana dokumentacja techniczna i poprawne wykonawstwo. Tylko wtedy zaprojektowane i wykonane wtórne ocieplenie będzie i skuteczne i trwałe.

Waldemar Joniec Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u. Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Od prawidłowego działania instalacji wody pitnej i wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest dbanie o...

Od prawidłowego działania instalacji wody pitnej i wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest dbanie o instalacje wody zimnej i ciepłej.

Przemysław Gogojewicz Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach....

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach. Prawo budowlane nie zawiera żadnych uregulowań, co do sposobu montażu urządzeń klimatyzacyjnych. Jednakże straty energetyczne, będące wynikiem źle zamontowanej klimatyzacji, mogą stanowić podstawę do demontażu urządzenia.

Z A Balkon do remontu

Balkon do remontu Balkon do remontu

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym –...

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym – gdyż wszyscy zarządcy spotkają się z tym problemem niejednokrotnie.

Damian Żabicki Jak wybrać domofon?

Jak wybrać domofon? Jak wybrać domofon?

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo...

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub do mieszkania nieproszonym gościom.

Sabina Augustynowicz Windy osobowe w budynkach

Windy osobowe w budynkach Windy osobowe w budynkach

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym...

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Wybrane dla Ciebie

Czy znasz, skuteczne sposoby, które zabezpieczają posesję przed niechcianymi gośćmi?

Czy znasz, skuteczne sposoby, które zabezpieczają posesję przed niechcianymi gośćmi? Czy znasz, skuteczne sposoby, które zabezpieczają posesję przed niechcianymi gośćmi?

Pompa, która rozwiąże problem ogrzewani, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej »

Pompa, która rozwiąże problem ogrzewani, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej » Pompa, która rozwiąże problem ogrzewani, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej »

Jak naprawić uszkodzone posadzki?

Jak naprawić uszkodzone posadzki? Jak naprawić uszkodzone posadzki?

Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni?

Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni? Jak pozbyć się zaparowanych okien i pleśni?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu?

Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu? Jak zapewnić czystą wodę w instalacji bez bakterii i osadu?

Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu » Poznaj prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Zobacz, jak zarządzać nieruchomościami wielolokalowymi »

Zobacz, jak zarządzać nieruchomościami wielolokalowymi » Zobacz, jak zarządzać nieruchomościami wielolokalowymi »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Poznaj nowoczesne rozwiązania dla zarządców budynków »

Poznaj nowoczesne rozwiązania dla zarządców budynków » Poznaj nowoczesne rozwiązania dla zarządców budynków »

Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu?

Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu? Jak oczytać ciepłomierze, gdy nie ma nikogo w domu?

Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych »

Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych » Kilka sposobów na likwidację barier architektonicznych »

Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła?

Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła? Jak elektroniczne ciepłomierze obliczają ilość zużytego ciepła?

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych?

Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych? Jak skorzystać z kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach»

Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach» Ogrzewanie - sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach»

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed nieproszonymi złodziejem?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje? Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.