administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Ekonomiczne gospodarowanie wodą w budynku – monitorowanie i ograniczanie zużycia wody

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych
fot. pixabay

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych


fot. pixabay

Rozliczenie wody zużytej na danej nieruchomości i próba optymalizacji lub modernizacji instalacji wodociągowej, by użytkownicy lokali płacili za wodę faktycznie zużytą w danym lokalu i sprawiedliwie za wodę zużytą na cele wspólne, to nie jedyne stojące przed zarządcą nieruchomości zadania, w których realizacji mogą pomóc prawidłowo dobrane i eksploatowane wodomierze.

Zobacz także

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [14], ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (art. 27.1.). Jednocześnie w art. 115 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla budynków [8] wskazany został obowiązek instalacji zestawu wodomierza głównego.

Wodomierz główny jest definiowany w ustawie [14] jako przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na każdym przyłączu wodociągowym – tj. odcinku łączącym sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług [14].

Wodomierz główny na swój koszt kupuje, instaluje i utrzymuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne [14].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Warunki Techniczne dla budynków [8] wymaga zapewnienia bezpieczeństwa zestawowi wodomierza głównego. Pierwszą kwestią jest zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, wynikającym z przepływu zwrotnego (§  113 ust. 7 oraz §  115 ust. 2). Zespół zabezpieczający, zaprojektowany w oparciu o normy PN-B-01706 [3] i PN-EN 1717 [4], musi znajdować się za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji [8]. Norma [4] zaleca, by na przyłączu wodociągowym stosować zespół zabezpieczający dla kategorii płynu 2, najczęściej z grupy EA (zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru).

Jednak w budownictwie wielorodzinnym czy w obiekcie, w którym znajdują się lokale o różnym przeznaczeniu – np. lokale usługowe w przyziemiu – projektant może wskazać, by zastosować urządzenie BA (izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru). Urządzenie z grupy BA oznacza jednak nawet dziesięciokrotnie wyższe opory przepływu i koszt zakupu niż dla urządzenia z grupy EA. Wprowadzenie tego rozwiązania do instalacji budynkowej wymaga uwzględnienia tych strat w projekcie nowej lub modernizowanej instalacji.

Zestaw wodomierza głównego – wodomierz, zespół zabezpieczający, armatura odcinająca i zabezpieczająca, np. filtry – musi być, zgodnie z § 116 [8], umieszczony w łatwo dostępnym, ale odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w piwnicy lub na parterze, ewentualnie w odpowiednio wyposażonej studzience poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie można wydzielić opisanego wcześniej pomieszczenia. Zestaw wodomierzowy musi być także uziemiony [8].

Rozliczenia zużycia wody

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę [14] wskazuje, że za niezawodne działanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozliczanie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków odpowiada zarządca budynku. Do rozliczenia wody zużytej przez poszczególne lokale oraz przez pomieszczenia wspólne służą wodomierze lokalowe. Zalecenie ich stosowania wskazane jest w § 121.2 Warunków Technicznych dla budynków [8]:

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody, dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, należy stosować zestawy wodomierzowe.

W budynku wielolokalowym zarządca jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku, natomiast osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany [14].

Wyzwaniem dla zarządcy najczęściej jest rozliczenie różnicy między zużyciem wody wskazanym przez wodomierze znajdujące się w lokalach opomiarowanych a wskazaniami wodomierza głównego. Przyczyn jest wiele.

Nie wszystkie lokale są opomiarowane. Nie wiadomo wówczas, jakie jest zużycie wody w danym lokalu. Do rozliczeń stosuje się – zgodnie z zapisami odpowiedniego Rozporządzenia [6] – stawkę określoną na podstawie średniego zużycia wody w budynku.

Podobny efekt braku jednoznacznej informacji o zużyciu wody przez konkretny lokal powodują wodomierze lokalowe niesprawne – uszkodzone, źle zamontowane lub dające błędny odczyt z powodu ingerencji użytkownika, np. stosowanie magnesów neodymowych zaburzających pracę licznika. Ilość pobranej wody, jeśli stwierdzi się niesprawność wodomierza, ustala się na podstawie średniego zużycia wody przez 3 miesiące przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy jest to niemożliwe – w oparciu o średnie zużycie wody w analogicznym okresie w poprzednim roku [6].

Wodomierze lokalowe nie są jednorodne. Wodomierz główny może być wykonany w innej klasie dokładności niż wodomierze lokalowe (np. klasa R160 kontra klasa R100-H/R50-V). Problematyczny może być też sposób montażu urządzenia pomiarowego. Jeśli urządzenie zamontowane jest pionowo, jego klasa dokładności spada do R50, co powoduje jeszcze większe rozbieżności. Wodomierze mogą mieć także różny błąd pomiarowy, co może wynikać zarówno z różnic między poszczególnymi modelami urządzeń, jak i ze zużycia.

Nie wszystkie przepływy są rejestrowane, co wynika z dwóch przyczyn. Pierwszą jest zastosowanie wodomierza przewymiarowanego w stosunku do instalacji – wówczas wartość przepływu minimalnego wodomierza (Q1) [10] jest zbyt wysoka, więc urządzenie nie rejestruje przepływów poniżej Q1, które jednak wliczają się do wskazań wodomierza głównego. Drugą przyczyną są przecieki na instalacji lokalowej i budynkowej. Dla pojedynczego lokalu, mogą one wynosić od 5 do 15% zużycia wody [17], co przy założeniu zużycia wody ok. 100 l/M/d [7] oznacza od 7–20 m3 rocznie na jeden lokal użytkowany przez 4 osoby.

Odczyty wodomierzy lokalowych prowadzone są niezgodnie ze sztuką. W sytuacji modelowej odczyty wodomierzy lokalowych powinny być dokonywane jednocześnie, przy zamknięciu dopływu na wodomierzu głównym. W praktyce dobre przybliżenie takiej sytuacji możliwe jest tylko przy zastosowaniu zdalnego odczytu wodomierzy. Problematyczne może być także zaokrąglanie odczytów.

Dochodzi do tego także możliwość wadliwego działania instalacji cyrkulacji wody ciepłej, zapowietrzenia instalacji i uderzenia hydraulicznego czy negatywny wpływ na pracę urządzeń zanieczyszczonej (zamulonej) wody w instalacji lokalowej.

Część tych problemów mogłaby zostać rozwiązana dzięki wymianie wodomierzy na jednorodne (spełniające odpowiednie dla instalacji warunki techniczne) i wyposażone w nakładki do odczytu radiowego. Wymiana taka mogłaby zostać dokonana choćby przy okazji tzw. ponownej legalizacji wodomierzy.

Kiedy wskazania wodomierza mogą być podstawą rozliczeń?

Rozliczenia za wodę powinny odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy zalegalizowanych – wymóg prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji ponownej) przyrządów dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h ustanowiony jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów [11]. Wodomierze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii [9] – można legalnie stosować przez 5 lat od pierwszego dnia po dacie legalizacji pierwotnej. Po upływie tego czasu trzeba je zalegalizować ponownie lub wymienić na nowe.

Ustawowe 5 lat ważności legalizacji ponownej liczy się od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana, co określone zostało w § 26 ust. 2 pkt 2 [11]. Przykładowo, jeśli legalizacji wodomierza dokonano w lipcu 2019 roku, ważność liczy się od 1 stycznia 2020 roku i trwa do końca grudnia 2024 roku. Termin zgłoszenia wodomierza do kolejnej legalizacji liczy się od 1 grudnia roku, w którym naniesiono oznaczenie legalizacyjne. W opisanym wyżej przykładzie zgłoszenia do legalizacji należy dokonać po 5 latach od 1 grudnia 2019 roku, tj. nie wcześniej niż 1 grudnia 2024 roku.

Ponownie zalegalizowany wodomierz otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną (trwały znak ze wskazaniem organu, który dokonał legalizacji oraz rokiem ważności legalizacji). Jeśli wodomierz nie ma czytelnej cechy legalizacyjnej – np. dlatego, że nie został zalegalizowany, ale też z powodu zniszczenia lub usunięcia cechy legalizacyjnej – jest traktowany jako nielegalny i jego wskazania nie mogą być uznawane za podstawę do rozliczeń zużycia wody.

Sama legalizacja polega na sprawdzeniu wodomierza w oddziale okręgowym Głównego Urzędu Miar i obejmuje oględziny wodomierza (pod kątem stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń) oraz sprawdzeniu zgodności charakterystyk metrologicznych (przepływy charakterystyczne) z wymaganiami metrologicznymi [5].

Podczas badań legalizacyjnych może okazać się, że wodomierz wymaga np. regulacji lub wymiany podzespołów. Koszty tej wymiany mogą okazać się na tyle wysokie, że warto rozważyć wymianę urządzeń. Dodatkowym argumentem za wymianą może się okazać atrakcyjność oferty rynkowej – po upływie pięciu lat od ostatniej legalizacji mogły pojawić się rozwiązania o lepszych parametrach czy zapewniające łatwiejsze i bardziej ekonomiczne rozliczanie zużycia wody.

Przykładem może być wyposażenie wodomierza w moduł radiowy w formie nakładki, umożliwiający odczyt i ewidencję poboru wody przez urządzenie. Nakładka pozwala na transmisję danych drogą radiową lub przez przewód w (magistralę) do systemu inkasenckiego, obsługiwanego przez zarządcę. Takie rozwiązanie umożliwia „nieinwazyjny” odczyt wodomierza – można go dokonać pod nieobecność lokatora w terminie odpowiednim do prawidłowego rozliczenia zużycia wody. System zapobiega też nieuczciwemu poborowi wody czy ingerencjom w pracę wodomierza, np. przez magnesy neodymowe, oraz wyposażony jest w „autoochronę” – system inkasenckie sygnalizuje próbę usunięcia nakładki.

Jednak mimo obowiązku legalizacji i potencjalnych zalet wymiany urządzeń – uczciwe rozliczanie poboru wody jest choćby sprawiedliwe i finansowo korzystne dla tych mieszkańców, którzy nie muszą pokrywać kosztów nierejestrowanego poboru wody przez nieuczciwych sąsiadów – zagadnienia legalizacji lub wymiany wodomierzy często są kwestiami spornymi. Wynika to z często pojawiających się niejasności, kto jest właścicielem wodomierza i kto powinien decydować o jego ewentualnej wymianie i ją finansować.

Właściciel a użytkownik wodomierza

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [12] stanowi, że:

 • § 30. 1. W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację. [...]
 • § 33. 1. W przypadku, gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.

Natomiast Prawo o miarach stanowi, że legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek użytkownika lub wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego [15].

Zgodnie ze wskazaniami Głównego Urzędu Miar, właścicielem wodomierza jest osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła ten wodomierz z własnych środków finansowych. Użytkownikiem wodomierza jest zaś osoba fizyczna lub prawna biorąca w użytkowanie wodomierz na podstawie umowy lub aktu administracyjnego i biorąca udział w rozliczeniu na podstawie wskazań wodomierza – czyli zwykle zarządca lub właściciel budynku [2].

Czy jednak użytkownik (zarządca/wspólnota) może samodzielnie wymienić lub zalegalizować wodomierz lokalowy lub „wymusić” na lokatorach wymianę lub legalizację według zasad wskazanych np. w uchwale wspólnoty? Nie jest to jasno określone w przepisach prawa, ale często staje się przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Otóż Ustawa o własności lokali [13] stanowi, że właściciele lokali mogą powierzyć zarząd nieruchomością wspólną zarządcy (osobie fizycznej lub prawnej), przy czym nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali [13].

Sądy często przychylają się do poglądu, że instalacja wodociągowa za zaworem odcinającym wodę do lokalu służy wyłącznie do użytku właściciela lokalu i nie jest częścią nieruchomości wspólnej (zamknięcie zaworu nie wpływa na korzystanie z wody przez użytkowników innych lokali). W skład tej instalacji wchodzi także wodomierz, ponieważ wyznacza zużycie wody tylko przez dany lokal, nie jest więc elementem nieruchomości wspólnej i nie może być przedmiotem uchwał dotyczących nieruchomości wspólnej [16].

Często wymiana jest finansowana przez wspólnotę czy spółdzielnię, ale środki na ten cel zabezpieczone są w funduszu remontowym, de facto płacą więc lokatorzy.

Każdy za siebie?

W większości budynków wielolokalowych rozliczeń kosztów zużycia wody przez poszczególne lokale dokonuje się między zarządcą a użytkownikami lokalu. Zgodnie z ustawą [14], możliwe jest jednak zawarcie umowy indywidualnej bezpośrednio z osobą korzystającą z lokalu. Wówczas jednak, zarówno zgodnie z ustawą [14], jak i wymaganiami przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, wodomierze (zgodne z warunkami technicznymi uzgodnionymi z przedsiębiorstwem wod-kan) muszą być zainstalowane na wszystkich punktach czerpalnych, a indywidualną umową muszą być zainteresowani wszyscy lokatorzy (wniosek do przedsiębiorstwa w ich imieniu składa zarządca budynku). Jednocześnie zarządca musi rozliczyć różnicę między wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy lokalowych. Rolą zarządcy jest także określenie warunków utrzymania wodomierzy lokalowych oraz korzystania z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami.

Niejednokrotnie przedsiębiorstwo wod-kan wymaga także modernizacji instalacji wewnętrznej – musi zostać sprawdzona średnica przyłącza i dobrany nowy wodomierz główny, by system opomiarowania i rozliczenia działał sprawnie [1].   

Literatura

 1. Montaż wodomierzy odliczających w lokalach. Komunikat MPWiK w Warszawie, https://www.mpwik.com.pl/view/montaz-wodomierzy-odliczajcych-w-lokalach. Dostęp online: 27.07.2020
 2. Najczęściej zadawane pytania. Poradnik Głównego Urzędu Miar, https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/faq/555,FAQ.html. Dostęp online: 27.07.2020
 3. PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
 4. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU 2007 poz. 1513).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU 2018, poz. 472)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU 2002 nr 8 poz. 70)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019 poz. 1065)
 9. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (DzU 2019 poz. 759)
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (DzU 2016 poz. 815)
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (DzU z 2017 r. poz. 885)
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU 1999 Nr 74 poz. 836)
 13. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU 2020 poz. 532)
 14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU 2019 poz. 1437)
 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. DzU 2020 poz. 140)
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2013 r. Urządzenia służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali (sygn. I ACa 222/13) https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000222_2013_Uz_2013-07-19_001. Dostęp online: 27.07.2020
 17. Zych, A.: Opomiarowanie pod (zdalną) kontrolą – materiał firmy BMMeters. https://bmeters.pl/pl/opomiarowanie_pod_zdalna_kontrola/509/, 17.11.2016. Dostęp online 27.07.2020

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Przemysław Gogojewicz Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku Klimatyzacja w budynkach i mieszkaniach zgodna z charakterystyką energetyczną budynku

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach....

Ocena efektywności energetycznej budynku, co za tym idzie również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, stanowi podstawę podejmowanych działań przez osoby sprawujące nadzór nad klimatyzacją w pomieszczeniach. Prawo budowlane nie zawiera żadnych uregulowań, co do sposobu montażu urządzeń klimatyzacyjnych. Jednakże straty energetyczne, będące wynikiem źle zamontowanej klimatyzacji, mogą stanowić podstawę do demontażu urządzenia.

Z A Balkon do remontu

Balkon do remontu Balkon do remontu

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym –...

Z szacunków wynika, że co roku w Polsce powinno być poddawanych renowacji… ok. 140 000 balkonów! To ogromna liczba. Warto zatem wiedzieć, jak je remontować – tak pod względem prawnym, jak technicznym – gdyż wszyscy zarządcy spotkają się z tym problemem niejednokrotnie.

Damian Żabicki Jak wybrać domofon?

Jak wybrać domofon? Jak wybrać domofon?

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo...

Domofon to urządzenie, które zapewnia komunikację głosową na małych odległościach. Komunikacja najczęściej odbywa się pomiędzy kasetą bramową a słuchawką montowaną wewnątrz budynku, czyli unifonem. Prawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub do mieszkania nieproszonym gościom.

Sabina Augustynowicz Windy osobowe w budynkach

Windy osobowe w budynkach Windy osobowe w budynkach

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym...

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Jacek Frydryszak Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym....

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej więc zarządcy i zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych szukają rozwiązania problemu, czego oczekują sami mieszkańcy, którzy z powodu ograniczeń lokomocyjnych, niepełnosprawności, są uwięzieni w domach.

Helena Śpiewak ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody ŚWIĘTE GAJE, czyli ochrona przyrody

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one...

Święte gaje to niewielkie fragmenty dziewiczych lasów, które rdzenni mieszkańcy chronili, uważając je za siedziby bogów. Mieszkańcy indyjskich wsi przywracają dziś prastare tradycje, bo przynoszą im one konkretne korzyści ekologiczne.

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Warunkach Technicznych

Zmiany w Warunkach Technicznych Zmiany w Warunkach Technicznych

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki...

Wraz ze zmianą przepisów Prawa budowlanego, tj. z dniem 19 września 2020 r., weszły w życie nowe warunki techniczne, dotyczące instalacji ogrzewczych wydane rozporządzeniem zmieniającym dotychczasowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr hab. inż., prof. nadzw. Dariusz Bajno Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów Od 2021 r. nowe wymagania dla dachów

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć...

W przyszłym roku zaczną obowiązywać zmienione warunki techniczne, wprowadzające niższą wartość współczynnika przenikania ciepła m.in. dla dachów płaskich i stromych. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć ani na działania projektowe, ani na prace ociepleniowe i dociepleniowe.

Sabina Augustynowicz OZE w ofensywie

OZE w ofensywie OZE w ofensywie

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom....

Jak podaje w swoim raporcie Urząd Regulacji Energetyki, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016–2019) uległa nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019, na koniec którego moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach,...

Helena Śpiewak Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Ocieplanie klimatu przyspiesza! Ocieplanie klimatu przyspiesza!

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy...

Naukowcy stwierdzili, że 80% lodowców znacząco zmniejszyło ostatnio swoją objętość. Światowe agencje donoszą, że rekordowe topnienie lodowców zaobserwowano nie tylko w Himalajach, na Antarktydzie, czy na Alasce, ale nawet w Alpach!

LASKOMEX PPUH Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój...

Firma Laskomex od 35 lat projektuje i produkuje systemy domofonowe w oparciu o zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby użytkowników. Konstruktorzy, kreując kolejne produkty, biorą pod uwagę rozwój i metamorfozę budownictwa mieszkaniowego, głównie wielorodzinnego.

Helena Śpiewak Zagadka „śladu węglowego”

Zagadka „śladu węglowego” Zagadka „śladu węglowego”

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje,...

Radykalna zmiana zwyczajów konsumenckich i stylu życia to wybór tych z nas, którym zależy na zatrzymaniu katastrofy klimatycznej. Ale czy to wystarczy? OTÓŻ NIE! Bardziej winni są… inni! To wielkie korporacje, koncerny i władze polityczne, które tak nami manipulują, abyśmy skupiali się głównie na naszej indywidualnej odpowiedzialności. Pokażemy to na przykładzie zawrotnej kariery „śladu węglowego”.

Waldemar Joniec Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt Opomiarowanie zużycia mediów i zdalny odczyt

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych....

Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.

Damian Żabicki Bez windy ani rusz

Bez windy ani rusz Bez windy ani rusz

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem,...

Sporządzona przez GUS prognoza demograficzna Polski sięgająca 2050 roku nie pozostawia złudzeń – w perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie kształtuje się na poziomie od 5 do blisko 8 milionów.

Jacek Frydryszak Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych Techniczne utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie...

Techniczne utrzymanie zasobów to, według mojej oceny, najważniejsza i zarazem najtrudniejsza część działalności zarządcy nieruchomości. Celem naszego działania w tym zakresie jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz ich remontowanie i ulepszanie tak, aby przynajmniej nie traciły na wartości.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach? Jak pozbyć się wilgoci w piwnicach?

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia....

Problemy z wilgocią mogą pojawić się w każdym czasie. Zwykle stanowią one zaskoczenie dla mieszkańców czy zarządcy, choć obiektywnie rzecz biorąc, ich pojawienie się było w wielu przypadkach do przewidzenia. Nie chodzi tu tylko o stare domy, w których hydroizolacje mogą być zniszczone lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, bądź w ogóle ich nigdy nie było.

Daniel Świątczak Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji Współczesne domofony cyfrowe –  ich funkcje oraz zasady konserwacji

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest...

Domofon to urządzenie kontroli dostępu, bez którego funkcjonowanie nowoczesnego bloku jest w dzisiejszych czasach trudne do akceptacji. Co daje montaż domofonu w budynku wielolokalowym i czy obecnie jest możliwe funkcjonowanie bez kontroli dostępu na osiedlach, zwłaszcza w dużych miastach?

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Damian Żabicki Ochrona osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedli mieszkaniowych Ochrona osiedli mieszkaniowych

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich...

Z jednej strony – chronią i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla, z drugiej – odbierają prywatność i niekiedy naruszają przepisy RODO. Mowa o instalacjach dotyczących kontroli dostępu, takich jak monitoring czy instalacje domofonowe z wizją. Jednak wszystko da się pogodzić i warto to robić, gdyż współczesne zagrożenia wymagają stosowania nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających.

Przemysław Gogojewicz Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19 Czystość powietrza w czasie pandemii COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza...

Zgodnie z wytycznymi Naukowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wymiana powietrza jest potrzebna, aby unikać chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19. Zatem czystość powietrza w dobie pandemii jest zagadnieniem szczególnie ważnym, związanym z bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców osiedli.

Damian Żabicki Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo...

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie...

Helena Śpiewak W Polsce – „smog polski”?

W Polsce – „smog polski”? W Polsce – „smog polski”?

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

W literaturze naukowej tradycyjnie wyróżnia się dwa typy smogu, które różnią się od siebie składem i tym, w jakich warunkach powstają. Są to smog londyński oraz smog kalifornijski.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami Ozonowanie, czyli walka z drobnoustrojami

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie...

Chcesz usunąć na stałe uciążliwe i brzydkie zapachy? Wprowadzasz się do nowego mieszkania, którego poprzedni właściciele nie dbali o higienę? Męczą Cię ciągłe objawy alergii w domu? Jeśli na któreś pytanie odpowiedziałeś "tak", to sprawdź ofertę ozonowania powietrza, które pozwoli pozbyć Ci się tych problemów.

Przemysław Gogojewicz Remont i przebudowa w COVID-19

Remont i przebudowa w COVID-19 Remont i przebudowa w COVID-19

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku...

Istotnym elementem różnicującym remont i przebudowę jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, która wyklucza remont, a która stanowi o istocie przebudowy. W wyniku remontu nie może powstać obiekt budowlany o innych parametrach technicznych lub użytkowych niż obiekt pierwotny.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? »

Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? » Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie » Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości? Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku? Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

http://a001.administrator24.info/schindler

http://a001.administrator24.info/schindler

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę? System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne! Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu » Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze? Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku » Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami? Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go? Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.