administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Samochody w parkingu podziemnym, fot. pixabay

Samochody w parkingu podziemnym, fot. pixabay

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie deweloper, muszą przemyśleć wiele aspektów organizacyjnych.

Zobacz także

Helena Śpiewak Smogowe rekordy

Smogowe rekordy Smogowe rekordy

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata,...

Pomimo pandemii COVID-19 nie możemy zapominać o tym, co zagraża nam na co dzień najbardziej, czyli o smogu. Według najnowszych raportów smog skraca prognozowaną długość naszego życia o prawie dwa lata, a zanieczyszczenia powietrza zabiły na świecie 6,67 mln ludzi!

Schindler Polska Sp. z o.o. Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji Nowa usługa OptiGO! od Veolii – gwarancja zachowania komfortu cieplnego przy obniżeniu kosztów eksploatacji

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Veolia uruchomiła system OptiGO! – kompleksowe rozwiązanie wspierające efektywne zarządzanie energią cieplną w budynkach, które pozwala oszczędzać energię, obniżać koszty i zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.

Według danych GUS z 2019 roku, na 1000 mieszkańców w Polsce przypada już 610 aut. Każde miejsce parkingowe jest zatem na wagę złota. Dlatego też wielu klientów, którzy szukają mieszkania, sprawdza, czy wraz z nim można nabyć gwarantowane miejsce dla samochodu. Należy jednak w tym momencie rozróżnić dwa pojęcia: miejsce parkingowe i postojowe, ponieważ nie są tożsame i rządzą się odmiennymi prawami.

Organizacja parkowania na osiedlach

Miejsce parkingowe to po prostu wydzielone miejsce na parkingu znajdującym się w sąsiedztwie bloku. Korzystanie z parkingu może zostać uregulowane przepisami wewnętrznymi wspólnoty (np. przypisującymi miejsce do konkretnego pojazdu czy też pozwalającymi bądź nie na parkowanie aut gości) lub może nie podlegać żadnym regulacjom, a wówczas obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Nierzadko zdarza się, że przypisanie miejsca parkingowego do samochodu jest odpłatne.

Pod pojęciem miejsca postojowego rozumiemy wydzielony liniami plac w garażu podziemnym, będącym integralną częścią budynku. Ze względu na to, że takie miejsce nie jest samodzielnym lokalem, nie może stanowić odrębnej nieruchomości, a co za tym idzie, nie może być przedmiotem własności. Co więcej, miejsce parkingowe nie spełnia również warunków do uznania go pomieszczeniem przynależnym, ponieważ w rzeczywistości po prostu pomieszczeniem nie jest. Ze względu zatem na problem z określeniem prawnego statusu miejsc w garażu, przyjęte zostały dwa rozwiązania. W pierwszym prawo do miejsca postojowego można zapewnić poprzez ustanowienie służebności parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu. W drugim – parking podziemny wyodrębnia się jako jeden samodzielny lokal niemieszkalny, a następnie sprzedaje się go na współwłasność osobom, które będą z niego korzystać. Takie rozwiązanie wymaga dodatkowo ustalenia sposobu korzystania z garażu, a zatem uznania wyłącznego prawa lokatora do korzystania z miejsc postojowych z wyłączeniem osób trzecich.

Natomiast w sytuacji, gdy prawo do miejsca postojowego zapewnione jest poprzez ustanowienie służebności parkowania, cały garaż pozostaje częścią nieruchomości wspólnej, obciążoną służebnością na rzecz właścicieli konkretnych lokali (prawo to przechodzi także na kolejnych właścicieli), również z wyłączeniem osób trzecich. Oczywiście, nie jest możliwa sprzedaż samego miejsca postojowego, a jedynie łącznie z mieszkaniem.

Parking czy garaż podziemny?

Obecnie na nowo budowanych osiedlach najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest połączenie parkingu z garażem podziemnym. Oczywistym mankamentem standardowego parkingu jest ilość powierzchni jaką zajmuje. Trudno oczekiwać od dewelopera, że mając do wyboru budowę dużego parkingu i nowego budynku, wybierze to pierwsze. Ponadto, nawet na przestronnych osiedlach miejsce na postawienie samochodu pod chmurką, może być zagospodarowane na inne cele – np. małą architekturę, park kieszonkowy czy plac zabaw. Zdarza się także, że inwestycja realizowana jest na terenie o bardzo ograniczonej przestrzeni (np. w centrum miasta). W każdym z tych przypadków, budowa domu wielolokalowego z podziemnym garażem wydaje się korzystnym rozwiązaniem. Szczególnie, że również sami mieszkańcy cenią sobie ochronę przed warunkami atmosferycznymi, wandalami i złodziejami, jaką daje podziemny parking, wyposażony ponadto często w monitoring i inne elementy kontroli dostępu.

Plusem parkingów naziemnych są natomiast z pewnością niewielkie wymogi, jakim podlegają. Oczywiście, niezbędne jest utwardzenie terenu, oznaczenie miejsc parkingowych liniami, opracowanie organizacji ruchu i wyposażenie tej przestrzeni w znaki drogowe, jednak bez wątpienia jest to niewiele w zestawieniu z przepisami, jakich należy się trzymać decydując się na budowę bloku z garażem podziemnym.

Parking podziemny – wybrane uwarunkowania techniczne

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań technicznych jakie muszą spełniać podziemne parkingi, zawarte są w Warunkach Technicznych obowiązujących dla budynków. I tak, zgodnie z tymi przepisami, wysokość parkingu podziemnego w świetle konstrukcji powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych – 2 m. Wjazd do takiego wspólnego garażu musi mieć co najmniej 2,3 m szerokości oraz 2 m wysokości w świetle. Samo podziemie powinno być wyposażone w elektryczną instalację oświetleniową.

Jeśli podziemny parking przewidziany jest na więcej niż 25 samochodów, należy zamontować w nim wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami. Taki sam obowiązek dotyczy garaży z instalacją wodociągową lub przeciwpożarową tryskaczową.

Jednak największy problem w garażach podziemnych wiąże się z prawidłowym rozwiązaniem systemu wentylacji. Na takiej zamkniętej przestrzeni kumulują się toksyczne spaliny samochodowe, zawierające węglowodory oraz związki siarki i wodoru. Co więcej, łatwo w tych miejscach o nadmierne stężenie tlenku węgla. Problem ten rośnie wraz z ilością samochodów korzystających z garażu. Dlatego wszelkie garaże podziemne (ale też obudowane parkingi naziemne) przeznaczone na więcej niż 10 stanowisk postojowych, muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną. Przy tym, jeśli istnieje możliwość dopływu świeżego powietrza z zewnątrz – wystarczy wentylacja wyciągowa. Należy przyjąć, że wymiana powietrza w garażu, który nie jest eksploatowany intensywnie, powinna w ciągu godziny wynosić 6 m3/m2 powierzchni. Natomiast w garażu, w którym ruch jest większy, należy podwoić tę wartość.

Gdzie umieścić wloty powietrza do przewodów wentylacji wyciągowej? Specjaliści radzą, żeby zamontować je zarówno pod stropem jak i nad podłogą. Umieszczenie wylotów nad posadzką zabezpiecza dzieci i zwierzęta przed wdychaniem toksycznych oparów. Z pewnością przysłuży się również kierowcom w sytuacji, gdy będą w pozycji leżącej dokonywać drobnych napraw w swoich pojazdach.

Systemy detekcji gazów w garażach podziemnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wielostanowiskowe garaże podziemne muszą być wyposażone w systemy detekcji tlenku węgla i propanu-butanu. Urządzenia te powinny współpracować z wentylacją bytową. Sterowanie wentylacją bytową w garażu polega na tym, że wentylatory wywiewne działające z zadaną wydajnością, po otrzymaniu sygnału o przekroczeniu progów alarmowych stężenia poszczególnych gazów, uruchamiają się automatycznie. Jeśli garaż jest dużych rozmiarów, aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne, warto podzielić go na strefy tak, aby każda z nich sterowała osobnym wentylatorem (bądź kilkoma wentylatorami wyciągowymi).

W ramach systemów detekcji w garażach podziemnych powinny zostać zamieszczone tablice ostrzegawcze LED TP-4.s oraz TL-4, na których wyświetlona zostanie informacja o zagrożeniu związanym z nadmiernym stężeniem gazu.

Przekroczenie norm może również uruchamiać alarmowy sygnał dźwiękowy.

Woda „lubi” garaże podziemne

Kolejnym problemem, z którym trzeba się zmierzyć, decydując się na budowę bloku z garażem podziemnym, jest przenikanie do niego wody gruntowej (poprzez ściany) i opadowej (przez ściany i stropy). W polskim prawie nie ma jednoznacznych wymagań dotyczących hydroizolacji garaży, jednak w związku z tym, że są to pomieszczenia przylegające do gruntu, występuje duże ryzyko przedostawania się i gromadzenia w nich wody. Aby zapobiec podtopieniom, a także degradacji murów i posadzki garażu, należy zadbać o jego właściwą hydroizolację przeciwwilgociową, przeciwwodną oraz chroniącą przed oddziaływaniem pary wodnej.

Najprostszym i jednocześnie bardzo popularnym materiałem hydroizolacyjnym są powłokowe masy bitumiczne, które nakłada się w postaci dwóch warstw na sztywne i równe, uprzednio zagruntowane podłoże. W przypadku ścian wykonanych z elementów drobnowymiarowych wymagane jest wcześniejsze ich otynkowanie. Masy bitumiczne chronią przed wodą nie wywierającą ciśnienia, są przy tym bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je zabezpieczyć warstwą ochronną.

Do wykonania bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej stosuje się również fabryczne cementowo-polimerowe zaprawy uszczelniające. W przypadku garaży podziemnych najczęściej wykorzystywany jest ich elastyczny wariant. Dobrym rozwiązaniem są również izolacje hybrydowe, czyli elastyczne grubowarstwowe masy polimerowe, łączące zalety bitumicznych mas grubowarstwowych i mineralnych zapraw uszczelniających. Tego typu izolację tworzą zazwyczaj dwa komponenty, z których powstaje materiał szybkoschnący, łatwy do nakładania i cechujący się doskonałą przyczepnością bez względu na rodzaj podłoża.

Kolejnym popularnym materiałem hydroizolacyjnym stosowanym w garażach podziemnych są rolowe materiały bitumiczne, znane szerzej jako „papy”. Tworzy się je poprzez nasączenie osnowy masą bitumiczną. Najchętniej stosowane są termozgrzewalne papy na osnowie z włókna szklanego lub poliestrowego.

Innym stosowanym w garażach materiałem hydroizolacyjnym są bardzo łatwe w obróbce bitumiczne membrany samoprzylepne, skutecznie chroniące budynek przed wilgotnością z gruntu oraz wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego. Materiał ten efektywnie mostkuje wszelkie zarysowania podłoża.

Alternatywą dla tych materiałów są tzw. folie, czyli membrany uszczelniające z polietylenu, polipropylenu oraz PVC. Ze względu na brak odporności na uszkodzenia mechaniczne, konieczne jest je dodatkowe zbrojenie. Wymagają zatem bardzo zaawansowanych prac przy montażu. Mają jednak swoje plusy – cechuje je całkowita nieprzepuszczalność wody.

Ze względu na właściwości absorpcyjne, jako materiał do wykonania hydroizolacji sprawdza się również bentonit sodowy, który wykorzystywany jest w panelach i membranach, ale występuje także w postaci zwykłego granulatu. Swoją popularność zawdzięcza temu, że może związać nawet siedem razy więcej wody niż wynosi jego ciężar, oczywiście zwiększając równocześnie o kilkanaście razy swoją objętość.

Bez względu na to, jaki materiał do izolacji zostanie wybrany, niemal równie ważny jak jego właściwości jest umiejętny i staranny montaż. Ze względu na możliwe szkody, wynikające z zalewania lub zawilgocenia garażu, na hydroizolacji nie warto oszczędzać.

Jak zorganizować parkowanie na osiedlu zgodnie z prawem?

Jak wiemy, drogi na osiedlach mogą mieć charakter drogi wewnętrznej, strefy ruchu lub strefy zamieszkania. Dla porządku przypomnijmy, że zakres obowiązujących przepisów na drogach wewnętrznych jest mocno ograniczony. Dlatego zarządcy osiedli decydują się najczęściej na ustawienie znaków „Strefa ruchu” – D-52 lub „Strefa zamieszkania” – D-40. Z grubsza różnica między tymi strefami jest taka, że w strefie ruchu obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego, a w strefie zamieszkania kluczową zasadą jest bezwzględne pierwszeństwo pieszych, w każdej sytuacji i w każdym punkcie. Oprócz szczególnych praw dla osób poruszających się bez samochodu (w tym bawiących się na osiedlu dzieci) istotnym nakazem dla tego typu drogi jest ograniczenie szybkości poruszania się pojazdów do 20 km/h.

W strefie zamieszkania restrykcje dotyczą również parkowania. Jest ono możliwe wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Teoretycznie zatem samochód, który zostanie zaparkowany na chodniku lub przy krawędzi jezdni, tam, gdzie nie ma pionowego lub poziomego oznaczenia parkingu, może zostać odholowany i/lub jego właściciel może zostać ukarany mandatem. W praktyce jednak, jeżeli nie ma znaku B-36, straż miejska podejmuje interwencje zazwyczaj jedynie wtedy, gdy zaparkowany samochód utrudnia ruch pojazdów i pieszych, utrudniania wsiadanie i wysiadanie z innego pojazdu, gdy pojazd zajął miejsce osobie niepełnosprawnej, bądź stoi w strefie wyłączonej z ruchu (np. na drodze przeciwpożarowej).

Miejsca przeznaczone na postój pojazdów na parkingu powinny być wyznaczone za pomocą linii P-18 (lub P-19), w zależności od przyjętego sposobu parkowania. Do oznakowania miejsc przeznaczonych tylko dla osób niepełnosprawnych dodatkowo należy zastosować znak P-24 (z symbolem osoby niepełnosprawnej). Wybrukowanie terenu różnymi kolorami kostki tworzącymi linie, nie jest oznaczeniem stanowisk parkingowych i nie jest wiążące dla służb porządkowych.

Kontrola dostępu

Jeśli osiedle ma charakter zamknięty, wjazdu na jego teren broni brama bądź szlaban. Mieszkańcom do ich otwarcia najczęściej służą piloty sterujące, które mogą również uruchamiać bramę wjazdową do podziemnego parkingu. Zarówno wjazdem na parking, jak i na teren osiedla sterować można z domu, za pomocą przycisku działającego na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku domofonów i wideofonów. Oczywiście, wprowadzenie możliwości otwarcia wjazdu na osiedlowy parking z pozycji domu to rozwiązanie konieczne, bowiem należy się spodziewać, że lokatorzy będą przyjmować gości. Muszą także mieć możliwość wpuszczenia kurierów czy służb mundurowych.

Stosunkowo nowym rozwiązaniem są systemy pozwalające na sterowanie szlabanem bądź bramą za pomocą telefonu komórkowego, przy użyciu odpowiedniej aplikacji.

Platformy parkingowe – alternatywa dla braku miejsc

Wzrost ilości samochodów rodzi potrzebę zapewnienia im miejsc do zaparkowania, w ograniczonej przecież przestrzeni. Jednym z rozwiązań tego problemu mogą być platformy parkingowe, wyglądające jak piętrowe „łóżka” dla samochodów. W rzeczywistości to oparte na wielopoziomowych dźwigach urządzenia, które pozwalają na zaparkowanie dwóch lub więcej samochodów na powierzchni mieszczącej standardowo jeden pojazd. Platformy po tym, jak wjedzie na nie samochód, podnoszą go w górę lub opuszczają w dół do niecki, pozostawiając wolne miejsce na kolejny samochód. Oczywiście, tak ułożone piętrowo pojazdy zajmują mniejszą przestrzeń, niż miałoby to miejsce w przypadku zbudowania piętrowego parkingu, bowiem każdy samochód podnoszony bądź opuszczany jest jedynie na taką wysokość, jaka niezbędna jest do zmieszczenia jego samego i ewentualnych przymocowanych do niego elementów. Zazwyczaj kolejne platformy wznoszą się lub opadają na wysokość ok. 2 metrów.

Na polskim rynku znaleźć możemy platformy parkingowe oferujące kilka różnych rozwiązań. W prywatnych domach i niewielkich budynkach wielorodzinnych sprawdzić się mogą proste platformy zależne o nieskomplikowanej konstrukcji, łatwej w montażu. Ich wadą jest to, że aby korzystać z samochodu uniesionego do góry, należy najpierw zwolnić miejsce pod nim. Dlatego mogą być wykorzystywane jedynie w tych miejscach, w których można ustalić kolejność opuszczania miejsca parkingowego.

Znacznie bardziej praktyczne są platformy niezależne. Jak sama nazwa wskazuje, każdy samochód podniesiony na wyższy poziom lub opuszczony do niecki może zostać wyprowadzony z parkingu bez konieczności usuwania innych pojazdów. Na jednym takim urządzeniu można zaparkować od jednego do czterech pojazdów. W wariancie modułowym i półautomatycznym liczba ta rośnie do nawet kilkudziesięciu pojazdów. Tego typu platformy przesuwają stanowiska do parkowania w pionie i poziomie. W branży mieszkaniowej najczęściej zastosowanie znajdują na osiedlach mieszkaniowych i w inwestycjach deweloperskich.

Obowiązek spoczywa na zarządcy?

Pomimo prób popularyzacji idei zrównoważonego transportu, opartego na komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, wiele gospodarstw domowych posiada więcej niż jeden samochód. Nie ulega wątpliwości, że zaspokaja to potrzebę niezależności w przemieszczaniu się poszczególnych członków rodziny, często pracujących zawodowo w różnych częściach miasta (a także poza nim) i mających do zrealizowania szereg domowych obowiązków (zakupy, odbieranie dzieci ze szkoły lub zawożenie ich na zajęcia dodatkowe). Mając to na względzie nie należy się spodziewać znacznego zmniejszenia ilości samochodów na posesjach budynków wielolokalowych. Szczególnie, że zakup kolejnego samochodu nie wiąże się ani z dużymi kosztami, ani z ograniczeniami prawnymi. W związku z tym na zarządcy budynku wielolokalowego spoczywa obowiązek stworzenia przyjaznego, bezpiecznego i funkcjonalnego systemu parkowania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta. Poznaj nasze obudowy do śmietników.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta. Poznaj nasze obudowy do śmietników.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

mgr inż. Maciej Rokiel Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń? Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających...

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Radosław Tyślewicz, Tomasz Łukaszewski Monitoring wizyjny ery AI

Monitoring wizyjny ery AI Monitoring wizyjny ery AI

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu,...

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego, czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie objęte są już powszechnie monitoringiem. Coraz częściej w systemach monitoringu stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji...

Anna Ruszczak news Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unijny zakaz używania pieców gazowych Unijny zakaz używania pieców gazowych

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy...

Unia planuje zakaz używania pieców już nie tylko węglowych i olejowych, ale także gazowych. Z pewnością zyska środowisko i Europa zyska niezależność od Rosji. Co to oznacza dla Polski i czy pięć lat wystarczy na taką zmianę?

WINDY SCHODOWE Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie Krzesełka schodowe - wszystko, co musisz wiedzieć, aby wybrać właściwe urządzenie

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane...

Mała winda schodowa sprawi, że odzyskasz poczucie bezpieczeństwa i znów będziesz mógł swobodnie poruszać sie po całym domu. Zanim to jednak nastąpi, wybierz krzesło schodowe, które będzie najlepiej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i specyfiki budynku. Zobacz, czym warto się kierować przy zakupie krzesełka dla seniora, aby zyskać komfort na wiele lat.

Anna Ruszczak news CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa CEEB będzie zbierać dane o grubości ścian, dachu i rocznym zużyciu paliwa

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy...

Fachowcy wynajęci przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków będą zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Celem jest bardziej racjonalne wykorzystywanie przez gminy programów związanych z termomodernizacją.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Anna Ruszczak news Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona Gospodarstwa ogrzewane gazem LPG dostaną dopłaty – dostępność surowca niezagrożona

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie...

Senat pracuje nad ustawą, która wprowadza dopłaty dla gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania skroplonym gazem LPG. Jednorazowa zapomoga będzie dużo niższa niż w przypadku węgla i wyniesie 500 zł. Ze względu na dywersyfikację dostaw tego surowca branża jest odporna i będzie on dostępny.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Domowe sposoby na oszczędzanie energii Domowe sposoby na oszczędzanie energii

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne...

Wyniki badań IBRiS dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że Polacy nie są do końca świadomi, które urządzenia elektroniczne w domu lub mieszkaniu pobierają najwięcej energii. Nawet drobne zmiany w sposobie korzystania z takich sprzętów mogą przełożyć się na wysokość rachunków.

Anna Ruszczak news Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań Świadectwa efektywności energetycznej obowiązkowe dla właścicieli mieszkań

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,...

Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy o efektywności energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale też dla właścicieli mieszkań.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości? Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo,...

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo, ekonomiczność a także prawidłowe wykorzystanie zainstalowanych w budynku technologii. Obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów wynika ponadto wprost z art. 62 Prawa Budowlanego. Nie ulega zatem wątpliwości, że inspekcję nieruchomości należy zlecić specjaliście, który nie tylko dzięki...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.