administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych – najważniejsze problemy

Udział procentowy wieloletnich zagrożeń i awarii budowlanych wg podziału na technologie wykonanych obiektów
rys. Autorzy

Udział procentowy wieloletnich zagrożeń i awarii budowlanych wg podziału na technologie wykonanych obiektów


rys. Autorzy

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych często dochodzi do uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych. Informacje o takich zdarzeniach są od szeregu lat zbierane i analizowane w wielu krajach. W artykule przedstawiono analizy zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które wystąpiły w kraju w ciągu ostatnich 50 lat.

Zobacz także

RUBBERPRO Guma i silikon - wielość zastosowań

Guma i silikon - wielość zastosowań Guma i silikon - wielość zastosowań

Maty gumowe i silikonowe są wszechstronnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a to zainteresowanie zawdzięczają swoim wyjątkowym właściwościom. Zastosowanie tych materiałów jest szerokie i obejmuje...

Maty gumowe i silikonowe są wszechstronnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a to zainteresowanie zawdzięczają swoim wyjątkowym właściwościom. Zastosowanie tych materiałów jest szerokie i obejmuje wiele dziedzin. Sprawdzamy, czym charakteryzuje się płyta i mata gumowa i w jakich branżach można dostrzec jej obecność.

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Analizami zagrożeń i awarii obiektów budowlanych, które miały miejsce w kraju po roku 1962 r., objęto dane uzyskane z:

 • GUNB, Wyższych Uczelni Technicznych, PZITB, PIIB, ITB i firm rzeczoznawczych, aktywnych rzeczoznawców oraz z Konferencji naukowo-technicznych,
 • merytorycznych analiz błędów popełnianych w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym,
 • monitoringów i merytorycznych analiz wybranych problemów technicznych przedstawianych na konferencjach naukowo-technicznych oraz w prasie technicznej.

Na rys. 1 przedstawiono zestawienie łącznej liczby awarii i katastrof w poszczególnych latach, z danych Instytutu Techniki Budowlanej oraz z rejestru katastrof prowadzonego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB). Dane ITB pochodzą z dokumentów udostępnianych przez GUNB i są uzupełniane o dane z innych źródeł (własne ekspertyzy ITB, rzeczoznawcy z kraju, urzędy, firmy, PZITB, czasopisma i konferencje naukowo-techniczne itp.). Dlatego dane ITB zawierają większą liczbę rekordów niż rejestry GUNB-u. W zestawieniu wyraźnie widoczny jest spadek liczby awarii i katastrof od 2009 r. w porównaniu z latami poprzednimi, jednak nadal znajduje się ono na dość wysokim poziomie.

Przyczyny wystąpienia licznych przypadków zagrożeń, awarii i katastrof można upatrywać w tym, że w ostatnich latach miały miejsce liczne huragany i nawałnice. Spowodowały one zawalenia wyeksploatowanych, zużytych, często nieużytkowanych i porzuconych obiektów budowlanych lub ich fragmentów.

W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost liczby zagrożeń, katastrof i awarii spowodowanych przyczynami losowymi. W roku 2003 takich katastrof i awarii było ok. 100 (60%), w roku 2006 ich liczba zwiększyła się do ok. 200 (70%), w roku 2007 było ich ok. 450 (tj. ok. 80%), a w roku 2008 i następnych od 30 do 70% w 2015 r.

Powyższa analiza potwierdza słuszność obserwacji klimatologów, którzy uważają, że gwałtowne zjawiska przyrodnicze typu trąby powietrzne i duże opady, są skutkiem m.in. globalnego ocieplenia.

Na skutki zagrożeń, katastrof i awarii spowodowanych zdarzeniami losowymi wynikającymi z sił natury, wpływ człowieka jest nieznaczny, ponieważ w fazie projektowania zbyt mało ze względów ekonomicznych uwzględnia się wyjątkowych obciążeń wywołanych ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi. Celowym jest zatem podjęcie działań przyśpieszających przystosowanie pakietu Eurocodów (od Eurocodu 1 dot. obciążeń do Eurocodu 9) do przepisów obowiązujących z uwzględnieniem nadzwyczajnych zjawisk klimatycznych.

Przyjęcie zwiększonych parametrów nie zabezpieczy całkowicie przed skutkami przejścia trąby powietrznej lub gradu, ale w znacznym stopniu zabezpieczy dachy budynków przed bardzo dużymi wiatrami.

Zagrożenia, katastrofy i awarie spowodowane wybuchami gazów płynnych od lat stanowią coraz większy udział w katastrofach i awariach spowodowanych wybuchami gazów. Najpoważniejsze w skutkach zagrożenia, awarie i katastrofy powstały w małych domach (jednorodzinnych) zasilanych z butli gazowych, a problem wentylacji tych pomieszczeń w zasadzie nie jest jeszcze dostatecznie wdrożony.

W odniesieniu do zagrożeń, awarii i katastrof spowodowanych wybuchami gazów płynnych należałoby rozważyć obligatoryjne zobowiązanie użytkowników tych gazów do stosowania w pomieszczeniach łatwo dostępnych i stosunkowo tanich czujników – wykrywaczy tych gazów. Jeżeli nie byłoby to możliwe należałoby bardziej informować w mediach lub na stronach internetowych o zaletach stosowania tego typu zabezpieczeń.

Zestawienie wieloletnich zagrożeń i awarii budowlanych

Zestawienie szacunkowe analiz powstałych zagrożeń, awarii i katastrof za lata 1962–2019 r. pokazano na rys. 2–8. Przedstawiają one charakter obiektów, rodzaje uszkodzeń lub zniszczeń, rodzaje materiałów oraz przyczyny projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne ich powstania.

Najwięcej zagrożeń i awarii występowało w budownictwie mieszkaniowym i publicznym, a następnie w budownictwie przemysłowym, magazynowym, logistycznym i innym (rys. 2).

W rozróżnieniu zagrożeń i awarii z uwagi na technologie wykonanych obiektów, najczęściej występowały one w obiektach mieszanych, murowych, a następnie drewnianych, żelbetowych i stalowych (prefabrykowanych lub monolitycznych) (rys. 3). Najczęściej były to ściany, słupy, stropy i dachy.

Ze względu na typ konstrukcji – najwięcej zagrożeń i awarii wystąpiło w budownictwie o konstrukcji płytowo-słupowej i szkieletowej, a następnie płytowej, powłokowej i innej (mieszanej) rys. 4.

Najwięcej uszkodzeń i awarii wystąpiło w postaci ugięć, przemieszczeń i pęknięć elementów, przechyleń, a następnie runięć elementów lub obiektów (rys. 5).

Najwięcej zagrożeń i awarii ze względu na usytuowanie w budowlach wystąpiło w elementach pionowych, a następnie elementach poziomych i połączeniach, a ze względu na ich funkcje w konstrukcji - w elementach podstawowych, a ok. połowę mniej w elementach drugorzędnych (rys. 6).

Zagrożenia i awarie dotyczyły głównie elementów drobnowymiarowych, żelbetowych i betonowych oraz drewnianych i stalowych (rys. 7). Były to ściany, stropy, dachy, mury, słupy itp.

W czasie eksploatacji awarie i katastrofy występowały najczęściej z powodu niedostatecznego nadzoru, niedbałości użytkowników oraz obciążeń wyjątkowych, a następnie z niedostatecznego stanu wiedzy użytkowników i nadmiernych obciążeń. Wśród tych błędów były też nieprzestrzegania wymagań Prawa budowlanego w zakresie przeglądów technicznych oraz niewdrażanie ich zaleceń (rys. 8).

Przyczyny techniczne zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych w czasie eksploatacji

Z wieloletnich analiz wynika, że do najbardziej powszechnych przyczyn technicznych i organizacyjnych wpływających na powstawanie zagrożeń, awarii i katastrof obiektów budowlanych należy zaliczyć:

W czasie użytkowania (a także przy remontach i modernizacjach) obiektów budowlanych zagrożenia i awarie spowodowane były często przez:

 • nieprawidłowe przeprowadzanie okresowych, wiarygodnych przeglądów i ocen technicznych (zgodnie z Prawem budowlanym) oraz nierealizowanie wniosków i zaleceń w nich zawartych,
 • dopuszczanie do uszkodzeń konstrukcji wskutek dodatkowych obciążeń i zniszczeń przez użytkowników,
 • niedostateczne konserwacje, naprawy, zabezpieczania konstrukcji przed erozją i korozją,
 • osłabienia lub uszkodzenia połączeń lub istotnych fragmentów konstrukcji przez niewłaściwą eksploatację,
 • dopuszczanie do powstania nadmiernych rys, a często pęknięć elementów konstrukcji, sprzyjających korozji,
 • dopuszczanie do powstawania i nie usuwanie zacieków oraz ich przyczyn,
 • dopuszczanie do powstawania awarii instalacji sanitarnych, gazowych lub elektrycznych, a szczególnie awarii instalacji wodociągowych w podłożach,
 • realizowanie niezgodnie ze sztuką budowlaną remontów, modernizacji, wzmocnień, często bez właściwych projektów, jedynie na podstawie zaleceń, przez nieprzeszkolonych wykonawców,
 • nierealizowanie okresowych zaleceń kontrolnych.

Najczęstszymi błędami w programowaniu i projektowaniu wpływającymi na powstawanie zagrożeń, awarii lub katastrof obiektów budowlanych w czasie użytkowania były:

 • niedostateczne badania, błędne rozpoznania podłoża gruntowego oraz aktualnych warunków wodno-gruntowych pod obiekty nowe oraz modernizowane, a także brak aktualnych badań podłoży,
 • błędne ustalenia obciążeń dopuszczalnych na grunt i dopuszczalnych osiadań dla danego rodzaju projektowanych budowli i typów posadowień, np. w budowlach przemysłowych, plombowych i obiektach handlowo-rozrywkowych,
 • nieodpowiednie rodzaje fundamentów oraz niewłaściwe ich projektowanie, bez uwzględnienia współpracy konstrukcji obiektów z podłożem gruntowym, a zwłaszcza dla budownictwa plombowego i specjalistycznego, np. w budownictwie przemysłowym i specjalnym,
 • nieodpowiednie typy konstrukcji obiektów przyjęte dla określonego przeznaczenia, typów fundamentowań, sposobów eksploatacji oraz warunków użytkowania, np. zbiorników i silosów,
 • nieprzestrzeganie lub błędne interpretacje wymagań technicznych, norm, ocen technicznych, warunków dopuszczenia do stosowania, wytycznych, instrukcji przedmiotowych dla danych warunków projektowanych obiektów,
 • nieuzasadnione odstępstwa od norm, ocen technicznych i wytycznych przy projektowaniu konstrukcji w warunkach specjalnych oraz złe interpretowanie dopuszczenia ich do stosowania dla określonych warunków,
 • błędne rozpoznania pracy konstrukcji obiektów przy nietypowych obciążeniach, np. w przypadku oddziaływań para sejsmicznych na terenach górniczych oraz obciążeń wiatrem, śniegiem, pyłem, lodem itp.,
 • błędy inżynierskie i techniczne oraz błędy obliczeń komputerowych przy projektowaniu stężeń, usztywnień, połączeń elementów i całych zespołów konstrukcji budowlanych, a zwłaszcza obiektów wielkoprzestrzennych i handlowo-rozrywkowych,
 • nieodpowiednie lub błędne technologie realizacji obiektów, stosowanie niewłaściwych materiałów, wyrobów i elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych, szczególnie przy remontach obiektów zabytkowych i specjalistycznych,
 • niedostateczne uwzględnianie opinii inwestorów i użytkowników przy realizacjach powtarzalnych lub podobnych obiektach w kraju i za granicą.

Natomiast błędy w procesie wykonawstwa wpływające na jakość użytkowania to:

 • zmiany warunków i rodzajów fundamentowania obiektów nowych, rozbudowywanych i modernizowanych, a szczególnie w gęstej zabudowie plombowej, a także przy realizacji obiektów usługowych lub wielozadaniowych,
 • niedostateczne badania gruntu przed rozpoczęciem realizacji obiektów, a szczególnie w gęstej zabudowie lub przy przedłużających się terminach rozpoczęcia realizacji obiektów,
 • wbudowywanie niedostatecznej jakości betonów, materiałów budowlanych, elementów lub wyrobów,
 • wbudowywanie uszkodzonych wyrobów, elementów oraz złych wyrobów (bez certyfikatów, KOTów),
 • wykonywanie nieprawidłowych połączeń elementów budowlanych (stalowych, żelbetowych i drewnianych),
 • wbudowywanie materiałów i wyrobów budowlanych nie mających dokumentów dopuszczenia ich do stosowania dla danych zastosowań,
 • niedostateczne kontrole jakości materiałów i wyrobów oraz niewłaściwe kontrole międzyoperacyjne (wytwórnie – place budów),
 • nieznajomość właściwości nowych materiałów, wyrobów i systemów budowlanych dla określonych warunków eksploatacji,
 • niedotrzymywanie zasad sztuki budowlanej oraz niedostateczny nadzór techniczny,
 • niedostateczne zrozumienie przez wykonawców (podwykonawców) pracy i przeznaczenia realizowanych konstrukcji oraz warunków ich użytkowania przy zmianach realizacyjnych w stosunku do projektu,
 • wpływy czynników atmosferycznych na jakość robót w czasie realizacji obiektów,
 • niedostateczna współpraca wykonawców z projektantami obiektów budowlanych.

Do najczęściej występujących przyczyn powstawania zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych zależnych od uczestników procesu inwestycyjnego zaliczono:

niewłaściwe projektowanie elementów stropów, posadzek, podłóg, dachów i masywnych elementów z betonu, złego doboru wyrobów ścian warstwowych w budynkach, sufitów podwieszanych, zamocowania elementów elewacyjnych do konstrukcji, niedostatecznych połączeń elementów, stosowanie dylatacji konstrukcji wielkoprzestrzennych, modernizacji budynków, nadbudów, remontów i wzmocnień, a także przyjmowanie złych obciążeń i schematów statycznych konstrukcji, izolacji podziemi budynków, zbiorników oraz dachów.

Są to najczęściej:

 • odstępstwa lub złe interpretacje norm, wytycznych, zasad stosowania i warunków technicznych,
 • nieodpowiednie założenia wstępne metod obliczeniowych,
 • błędne interpretacje współpracy elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych,
 • złe dobory wyrobów budowlanych, zwłaszcza w zakresie izolacyjności przeciwwodnej, przeciwwilgociowej oraz cieplnej,
 • złe oceny trwałości i niezawodności konstrukcji oraz całych obiektów.

Poprawy eksploatacji dotyczyły szczególnie takich elementów i obiektów w sferze projektowania jak:

 • stropów, ścian oraz słupów żelbetowych i stalowych, szczególnie w obiektach halowych, logistycznych i magazynowych, usuwając występowanie błędów obliczeniowych, gęstego zbrojenia, zróżnicowania średnic zbrojenia, pomyłek pomiędzy obliczeniami a rysunkami, niedostatecznych dylatacji, niedostatecznych zakładów zbrojenia na ścinanie, zbyt małych grubości elementów betonowych na ścinanie, za niskie klasy betonu, a także braki instrukcji projektantów w stosunku do wymagań wykonawstwa, nieprzestrzeganie wymagań normowych PN-EN oraz odpowiednich wytycznych krajowych w tym zakresie,
 • stalowych i żelbetowych słupów energetycznych, słupów telefonii komórkowej oraz energii wiatrowej, usuwając błędy w dostatecznych badaniach podłoży gruntowych, zbyt słabych klas betonów, niedostatecznych połączeń elementów, błędów w obliczeniach statycznych, niedostateczne obciążenia, pominięcia w obliczeniach sytuacji awaryjnych, nieprzestrzeganie wymagań PN-EN oraz warunków technicznych krajowych, a także braki instrukcji eksploatacji i wymagań w zakresie stosowania monitoringów obiektów,
 • hal stalowych o różnych rozmiarach, a także dźwigarów stalowych i pokryć obiektów o wielofunkcyjnym przeznaczeniu usuwając błędy obliczeniowe, złych założeń projektowych, niedostatecznej współpracy przestrzennej, niedostatecznych połączeń elementów, zbyt słabych betonów, złych pokryć izolacyjnych, złych zabezpieczeń przed wilgocią i korozją,
 • płyt fundamentowych pod budynkami typu „biała wanna” usuwając błędy w badaniach geotechnicznych, słabych izolacjach na ciśnienia wód gruntowych, złych połączeń elementów, złych dylatacji, zbyt oszczędnych wymiarów elementów,
 • żelbetowych ścian szczelinowych, przy głębokich posadowieniach budynków usuwając błędy złej jakości betonów, słabych połączeń elementów i niedostatecznych izolacji,
 • kolektorów i budowli wodnych, zarówno podziemnych jak i naziemnych usuwając błędy w doborze betonów, niedostatecznych połączeń i zabezpieczeń,
 • składowisk różnego typu i wielkości usuwając błędy w niedostatecznej ocenie wymagań w stosunku do podłoży gruntowych i izolacji,
 • wielofunkcyjnych obiektów żelbetowych o skomplikowanych układach usuwając błędy w złych układach zbrojenia w stosunku do wykonawstwa oraz złego zróżnicowania materiałów, zabezpieczeń i izolacji,
 • pawilonów handlowych, magazynowych, gospodarczych i logistycznych usuwając błędy w niedostatecznej jakości elementów wykończeniowych, złych dylatacji i połączeń oraz złych izolacji,
 • mostów i wiaduktów wykonanych w różnych technologiach usuwając błędy w złych posadowieniach, niedostatecznej jakości materiałów, złych izolacjach oraz złych warstwach wykończeniowych,
 • żelbetowych garaży (parkingów) wielopiętrowych nadziemnych i podziemnych usuwając błędy projektowe złej jakości materiałów, niedostatecznych i złych dylatacji, złego rozwiązania stropów, złych izolacji i złych nawierzchni,
 • sufitów podwieszanych w obiektach kubaturowych o różnym przeznaczeniu usuwając błędy projektowe dotyczące złych płyt wiszących, złych podwieszeń płyt,
 • ścian wewnętrznych i elewacyjnych budynków usuwając błędy w projektowaniu złej jakości betonów i stali konstrukcyjnych, złych izolacji wodnych i termicznych,
 • żelbetowych i stalowych zbiorników oraz basenów usuwając błędy w projektowaniu niedostatecznych materiałów, złych dylatacji, złych połączeń, złych izolacji wodnych i termicznych oraz złych szczegółów konstrukcyjnych,
 • sprężonych stropów żelbetowych usuwając błędy w projektowaniu złej jakości materiałów i elementów, złych połączeń, błędnych obliczeń konstrukcji, nieodpowiednich materiałów wykończeniowych, złych elementów wykończeniowych,
 • hal widowiskowych i wielofunkcyjnych usuwając błędy w projektowaniu złych betonów, złego zbrojenia, niedostatecznych zakładów zbrojenia, zbyt małych otulin zbrojenia, złego zabezpieczenia powierzchniowego, braków monitoringów obiektów,
 • stalowych i żelbetowych wież telekomunikacyjnych i wiatrowych, uzupełniając braki wytycznych konserwacji,
 • żelbetowych i stalowych silosów na materiały sypkie usuwając błędy w projektowaniu złych materiałów, złych połączeń, złych wytycznych odbiorów i braków monitoringów odbiorów,
 • izolacji wodnych, termicznych i akustycznych w obiektach o różnym przeznaczeniu usuwając błędy w projektowaniu złych materiałów, złych odbiorów, niedostatecznych połączeń, zawilgoceń,
 • elementów wykończeniowych jak tynków, okładzin, podłóg, ślusarki, itp. uzupełniając braki wytycznych montaży i odbiorów,
 • pokryć dachowych uzupełniając braki wytycznych wykonania i odbiorów.

Niedostateczne wykonawstwo wpływające na eksploatację dotyczyło złej jakości robót betonowych, połączeń elementów żelbetowych oraz drewnianych, spojeń i połączeń elementów stalowych, rusztowań i usztywnień roboczych, izolacji wodnych i akustycznych, robót wykończeniowych i uzupełniających, obiektów plombowych, rozbiórek i uzupełnień obiektów, remontów i modernizacji obiektów, nadbudów obiektów, posadzek, lekkich ścian działowych, elementów okiennych i drzwiowych itp.

Są to najczęściej błędy wynikające z:

 • niedostatecznej znajomości właściwości wyrobów,
 • niedostatecznej jakości zastosowanych betonów, stali i innych wyrobów,
 • złych połączeń elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych,
 • nieprzestrzegania wymagań technologicznych,
 • zbyt oszczędnego stosowania projektowanych wyrobów, celem obniżenia kosztów realizacji obiektów,
 • braków atestacji, certyfikacji i odbiorów kontrolnych,
 • skrócenia terminów realizacji i obniżenia kosztów realizacji.

Dotyczyły one szczególnie takich elementów i obiektów jak:

 • elementów żelbetowych i stalowych zbiorników i silosów na ciecze i materiały sypkie w zakładach przemysłowych i oczyszczalniach ścieków,
 • żelbetowych ścian szczelinowych i fundamentów, przy zabudowie plombowej a także w budownictwie specjalnym,
 • kolektorów i budowli wodnych, zapór i jazów,
 • kominów i budowli wieżowych, żelbetowych i murowych,
 • ścian, słupów i stropów z pustaków, z betonu i materiałów podobnych a także z recyklingu,
 • budowli szkieletowych i żelbetowych garaży piętrowych, podziemnych i wolnostojących,
 • budowli plombowych w miastach,
 • żelbetowych i stalowych wież telekomunikacyjnych, energetycznych i wiatrowych,
 • konstrukcji sprężonych o zróżnicowanym przeznaczeniu,
 • dachów i stropodachów o różnych konstrukcjach,
 • hal stalowych o różnym przeznaczeniu,
 • budowli podziemnych i fundamentów,
 • izolacji przeciwwodnych, cieplnych i akustycznych w budynkach,
 • balkonów i elementów wykończeniowych budynków,
 • budynków gospodarczych i domów jednorodzinnych.

Największymi błędami wykonawstwa były odstępstwa od projektów w celu zmniejszenia kosztów, nieprzestrzegania sztuki budowlanej, odstępstwa od warunków wykonania i odbioru, braki w dostatecznym zabezpieczeniu i ochronie przed korozją, a także stosowania gorszych zamienników.

Natomiast niedostateczna eksploatacja obiektów użytkowanych wymaga terminowego realizowania przeglądów i zaleceń z nich wynikających, usuwania uszkodzeń części lub całych elementów, niedoprowadzania do niszczenia i korozji konstrukcji, a także zagrożeń bezpieczeństwa, dopuszczania do pożarów i wybuchów, niewłaściwego realizowania napraw i dokonywanie zmian eksploatacyjnych.

Działania te obejmowały:

 • nieprzestrzeganie zasad remontów i modernizacji,
 • stosowanie niewłaściwych materiałów i wyrobów,
 • braków odbiorów kontrolnych i ostatecznych.

Dotyczyły one szczególnie takich obiektów jak:

 • stalowych i żelbetowych wież o różnym przeznaczeniu,
 • budynków gospodarczych i magazynowych o różnej technologii,
 • budynków zabytkowych i użytku publicznego o zróżnicowanej konstrukcji,
 • stropów i sufitów podwieszanych w obiektach kubaturowych,
 • żelbetowych i stalowych zbiorników i silosów na ciecze i materiały sypkie,
 • hal stalowych, połączeń elementów w dźwigarach,
 • pawilonów handlowych i wielofunkcyjnych o zróżnicowanej technologii i konstrukcji,
 • obiektów nieużytkowanych, a szczególnie zabytkowych lub opuszczonych,
 • mostów i wiaduktów żelbetowych, stalowych i murowych,
 • obiektów specjalnych.

Najczęstszymi błędami eksploatacji były także uszkodzenia, dopuszczenia do korozji, niedostateczne przeglądy i monitoringi, nieprawidłowe naprawy i wzmocnienia, błędy w czasie rozbudowy i zmian technologii zakładów, a także stosowanie gorszych zamienników.

Awaryjność polskiego budownictwa

W ostatnich latach zarejestrowano dość dużo przypadków zagrożeń, katastrof i awarii budowlanych w czasie eksploatacji. Złożyły się na to głównie czynniki losowe, takie jak silne wiatry (huragany) oraz opady śniegu, deszczu i gradu.

Z zestawień statystycznych nie wynikają zasadnicze wnioski czy tendencje, które można byłoby pozytywnie weryfikować, stosując matematyczne narzędzia statystyczne. Podobnie w latach poprzednich w różnego rodzajach zestawieniach statystycznych generowanych ze zgromadzonych danych o zagrożeniach i awariach budowlanych nie można wskazać wyraźnych trendów i tendencji, które można by potwierdzić, stosując statystyczne testy istotności. Z faktu, że w jakimś roku było więcej przypadków w budownictwie murowym, a w innym stalowym albo, że odnotowano więcej runięć niż przechyleń wynika, że różnice te są wynikiem przypadkowych procesów.

Wśród obiektów, które zarejestrowane są w bazie danych bardzo dużą liczbę stanowią budynki gospodarcze, takie jak: obiekty rolnicze, składy, garaże, magazyny, itp. Wiele tych obiektów było starych, wyeksploatowanych, nieużytkowanych, porzuconych, a także zabytkowych (nieużytkowanych).

Inną grupę rejestrowanych przypadków stanowią awarie i katastrofy z przyczyn czysto losowych takich jak: huragany, grady, ulewy, osuwiska, uderzenia samochodów w budynki, wybuchy gazów, pożary, szkody górnicze i inne nietypowe zjawiska.

W bazie ITB znajdują się również obiekty, które były tylko zagrożone, np. przez wody przedostające się do piwnicy lub przez dach, przyczyniając się do korozji i zagrożenia użytkowania.

Trzeba też zwrócić uwagę, że dostęp do informacji o zdarzeniach typu awaria budowlana jest utrudniony. Z różnych powodów tego typu informacje są raczej ukrywane niż przekazywane do wiadomości. Brak jest stymulatorów ubezpieczeniowych wymuszających ich ujawnienie, tak jak to ma miejsce w innych krajach, np. we Francji (wyd. SYCODES).

Ogólnie należy stwierdzić, że zgromadzone informacje w bazie danych o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych są bardzo zróżnicowane i stanowią wartości szacunkowe.

Doświadczenia przy wykorzystywaniu komputerowej bazy danych w Instytucie Techniki Budowlanej pozwoliły na sformułowanie wniosków, które posłużyły do racjonalnej zmiany systemu zbierania informacji o zagrożeniach i awariach budowlanych, struktury bazy danych, sposobu przetwarzania i analizowania danych o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych.

Kilkudziesięcioletnie doświadczenia ze zbieraniem, gromadzeniem danych o zagrożeniach i awariach budowlanych oraz tworzeniem zestawień statystycznych upoważnia do formułowania różnego rodzaju ogólnych uwag, spostrzeżeń i wniosków. Bez krytycznej oceny stanu istniejących zasobów a także zasad ich zbierania i wykorzystywania nie można myśleć o dokonaniu pozytywnych zmian.

Działaniom w tym zakresie powinny sprzyjać Prawo budowlane i odpowiednie przepisy wprowadzające jednolite zasady wykonywania ocen, opinii, orzeczeń i ekspertyz budowlanych obiektów znajdujących się w stanach zagrożeń, awariach i katastrofach budowlanych.

Analizując dane statystyczne GUS oraz zarejestrowane (nie w pełni) zagrożenia i awarie budowlane należy stwierdzić, że awaryjność polskiego budownictwa szacowana jest od ok.

2 · 10-6 do ok. 2 · 10-3 w zależności od rodzajów obiektów. Jest to awaryjność odpowiadająca poziomowi występującemu w innych krajach o wysokim poziomie budownictwa.

Informacje o takich zdarzeniach oraz monitoringi zagrożeń i awarii budowlanych a także wzmocnień, są cennym źródłem wiedzy o kondycji budowli i budynków, szczególnie w czasie ich eksploatacji oraz jakości stosowanych w budownictwie rozwiązań, a także stosowania odpowiednich metod zabezpieczających, naprawczych i wzmocnieniowych.

Informacje te powinny być zbierane, analizowane i wykorzystywane dla polepszania jakości obiektów budowlanych. Powinny być wykorzystywane przy ustalaniu przepisów zarówno technicznych jak i organizacyjno-administracyjnych. Ponadto powinny być wykorzystywane przy szkoleniu studentów w Szkołach Wyższych oraz szkoleniu projektantów, wykonawców, rzeczoznawców budowlanych, właścicieli i użytkowników.

Odbiorcami wyników pracy powinni być studenci, wykładowcy, inżynierowie, nadzór budowlany, rzeczoznawcy budowlani, firmy ubezpieczeniowe, władze administracyjne oraz użytkownicy i właściciele obiektów.    

Literatura

 1. Augustyn J., Śledziewski W.: Awarie konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1976
 2. Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe. Arkady 1984
 3. Runkiewicz L.: Raporty o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych w latach 1962-2019. Temat naukowo-badawczy NZK 45 (maszynopis). Biblioteka ITB, Warszawa
 4. Runkiewicz L., Sieczkowski J.: Analiza najczęściej popełnianych błędów projektowych w konstrukcjach żelbetowych. XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk 2018, t. 1, s. 63-85
 5. Materiały konferencji Naukowo-Technicznych: „Awarie Budowlane” i „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” za lata 1965-2020 oraz „Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” za lata 2000-2020. Biblioteka ITB

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Helena Śpiewak Ekologiczne postawy Polaków

Ekologiczne postawy Polaków Ekologiczne postawy Polaków

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia...

Badania świadomości społecznej – to zawsze znakomita okazja do sprawdzenia wiedzy i postaw badanej grupy. Raport z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez IBRiS, dotyczących sytuacji ekologicznej, zanieczyszczenia powietrza i suszy, pokazuje jak wzrasta poziom wiedzy Polaków na temat ochrony środowiska.

Dorota Zielińska Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki Zabezpieczenia budynków przed brudzeniem przez ptaki

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

Jak zabezpieczyć budynek przed brudzeniem przez ptaki?

mgr inż. Bożena Blum Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Ciepła woda użytkowa - czy to luksus? Ciepła woda użytkowa - czy to luksus?

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Instalacja ciepłej wody użytkowej musi zapewniać mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo sanitarne użytkowania przy realnych kosztach eksploatacji oraz spełniać wszelkie wymogi prawa.

Tadeusz Popielas Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Modernizacje dźwigów osobowych - aspekty techniczne i finansowe

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego...

Z technicznego punktu widzenia wszystkie dźwigi osobowe i osobowo-towarowe (windy) muszą być modernizowane po maksimum 20 latach eksploatacji. Potrzeba modernizacji wynika przede wszystkim z postępu technicznego w tej branży oraz z coraz wyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, gdyż prowadzona konserwacja utrzymuje je tylko na założonym przy ich projektowaniu poziomie funkcjonalności eksploatacyjnej oraz poziomie bezpieczeństwa.

mgr inż. Karol Kuczyński Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne Oświetlenie awaryjne

Niekiedy zarządcy i właściciele budynków nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji ludzi.

Niekiedy zarządcy i właściciele budynków nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego w czasie ewakuacji ludzi.

mistrz kominiarski Janusz Rękas, mistrz kominiarski Robert Chodkiewicz Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu

Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu Kontrola kanałów kominowych o naturalnym ciągu

Pierwsza kontrola kanałów kominowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane odbywa się w budynku w stanie surowym, kiedy trzony kominowe mają ulec zakryciu (otynkowaniu lub obmurowaniu). Odbiór robót...

Pierwsza kontrola kanałów kominowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane odbywa się w budynku w stanie surowym, kiedy trzony kominowe mają ulec zakryciu (otynkowaniu lub obmurowaniu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót.

Marta Muszyńska Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw? Jak urządzić bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Pomimo, że sytuacja na polskich placach zabaw uległa znacznej poprawie, to nadal pojawiają się trudności z wyborem funkcjonalnych urządzeń i odpowiedniej nawierzchni, po której będą biegać najmłodsi. Na...

Pomimo, że sytuacja na polskich placach zabaw uległa znacznej poprawie, to nadal pojawiają się trudności z wyborem funkcjonalnych urządzeń i odpowiedniej nawierzchni, po której będą biegać najmłodsi. Na co zatem należy zwrócić uwagę, urządzając bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw?

Robert Fabiański Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji

Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji

Stare dźwigi powinny być chlubą właściciela posesji, a nie przedmiotem wiecznych skarg lokatorów. Aby tak było, w istniejących dźwigach należy zastosować odpowiednie środki informacyjne, a podczas konserwacji...

Stare dźwigi powinny być chlubą właściciela posesji, a nie przedmiotem wiecznych skarg lokatorów. Aby tak było, w istniejących dźwigach należy zastosować odpowiednie środki informacyjne, a podczas konserwacji i wymiany części na nowe trzeba montować podzespoły spełniające wyższe wymagania techniczne niż dotychczas. Należy także zapewnić odpowiednie warunki pracy konserwatorom.

drillo.pl Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne?

Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne? Remont domu lub mieszkania - jakie narzędzia będą ci potrzebne?

Remont starego domu, mieszkania wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno stary dom, jak i ten, który remontowany był ostatnio kilka lat wcześniej, mogą wymagać podjęcia wielu różnych prac. Od wyrównania...

Remont starego domu, mieszkania wymaga odpowiedniego przygotowania. Zarówno stary dom, jak i ten, który remontowany był ostatnio kilka lat wcześniej, mogą wymagać podjęcia wielu różnych prac. Od wyrównania ścian, ułożenia podłogi, przez malowanie i montaż nowych mebli. Warto do konkretnych prac dostosować odpowiednie narzędzia.

LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl. Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

Kontrola opłat za moc bierną pojemnościową i indukcyjną teraz możliwa 24h/7 z LRMCtrl.

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach...

Balkon zapewnia mieszkańcom budynku przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę jego wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim czasie.

sfmeble.pl Jak urządzić sypialnię na poddaszu?

Jak urządzić sypialnię na poddaszu? Jak urządzić sypialnię na poddaszu?

Aranżacja sypialni na poddaszu nie należy do najłatwiejszych ze względu na obecne tutaj skosy, stropy i ściany kolankowe, które znacząco utrudniają wydzielenie stref funkcjonalnych i komfortowe rozmieszczenie...

Aranżacja sypialni na poddaszu nie należy do najłatwiejszych ze względu na obecne tutaj skosy, stropy i ściany kolankowe, które znacząco utrudniają wydzielenie stref funkcjonalnych i komfortowe rozmieszczenie mebli we wnętrzu. Jak urządzić to pomieszczenie, aby spełniało swoją funkcję, a jednocześnie było piękne i wygodne w użytkowaniu? Poznajcie kilka praktycznych wskazówek i porad, które pomogą wam samodzielnie urządzić wymarzoną sypialnię pod skosem.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne Docieplenie budynku – korzyści finansowe i ekologiczne

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Termomodernizacja budynków, czyli docieplenie ścian i dachu, a także wymiana okien i źródła ogrzewania mogą ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło w budynku nawet o 50 proc.

Polskie Pojemniki Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych Przegląd produktów do składowania śmieci i przechowywania kubłów dwu- i czterokołowych

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Polskie Pojemniki oferują rozwiązanie w każdym zakresie, dostosowane cenowo, kolorystycznie oraz parametrami do wymagań klienta.

Piotr Stawicki Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest...

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków utworzono, by zebrać informację o tym, czym grzejemy nasze domy, mieszkania, lokale. Główną przyczyną zanieczyszczeń atmosfery, czyli niskiej emisji bowiem jest generowana z sektora komunalno-bytowego. Zebranie pełnej informacji pozwoli na identyfikację miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu mieszkańców.

Przemysław Gogojewicz Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości Naprawy obowiązkowe, przeprowadzane przez zarządcę nieruchomości

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany dbać o budynek z zachowaniem należytej staranności. Co to oznacza w praktyce?

mgr inż. Maciej Rokiel Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń? Jak dobierać system ETICS do ociepleń budynków istniejących i do wtórnych ociepleń?

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających...

System ETICS – to układ mocowanych do przegrody, współpracujących i kompatybilnych ze sobą materiałów, będących termoizolacją oraz warstwą elewacyjną, jak również materiałów i akcesoriów uzupełniających (profile narożne/okapnikowe/dylatacyjne, listwa startowa itp.). Dobrze dobrany, na podstawie analizy efektywności inwestycji, daje gwarancję trwałości eksploatacyjnej.

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm Opóźnienia w 5G uderzają w konkurencyjność polskich firm

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Opóźnienia w rozdysponowaniu pasma docelowego dla 5G wśród polskich firm powodują, że tracą one szanse na korzyści z cyfryzacji, zostając w tyle za europejskimi konkurentami.

Redakcja AiMN Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych? Jak obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych?

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również...

Termomodernizacja i renowacja budynków są ważne nie tylko ze względów środowiskowych. Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwala także obniżyć rachunki w budynkach wielorodzinnych. Pomoże w tym również System Białych Certyfikatów.

Redakcja AiMN Jak łatwo naprawić dach?

Jak łatwo naprawić dach? Jak łatwo naprawić dach?

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych...

Dachy różnego rodzaju budynków i budowli to powierzchnie w dużym stopniu narażone na działanie warunków atmosferycznych. To właśnie dachy przyjmują na siebie wszystkie „pogodowe wyzwania” – od ulewnych deszczy, przez opady śniegu, aż po silne wiatry. Stąd jesień, a szczególnie zima, z pewnością nie służą naszym dachom. Warto więc wiosną sprawdzić stan dachu i przystąpić do ewentualnej naprawy usterek, które nie dają o sobie znać. Zwlekanie z naprawą i bagatelizowanie drobnych mankamentów może w krótkim...

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości » Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella? Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości » Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź! Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne » Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.