administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Gazowe zamieszanie

Jacek Frydryszak | Administrator i Menedżer Nieruchomości 3/2022 | 2022-03-31
Gazowe zamieszanie; fot. unsplash

Gazowe zamieszanie; fot. unsplash

Na przełomie 2021 i 2022 roku rozpętała się medialna burza w sprawie podwyżek cen gazu. Politycy i niestety dziennikarze mówili dużo, emocjonalnie i … bez sensu. Problem jest poważny, a został potraktowany jako kolejna polityczna „nawalanka” i to przy zupełnym braku znajomości tematu. Ale przejdźmy do meritum – o co chodzi w tym „gazowym zamieszaniu”?

Zobacz także

Gaspol S.A. Ogrzewanie gazem płynnym – bezobsługowe, łatwo dostępne i stabilne cenowo rozwiązanie dla obszarów bez dostępu do sieci gazu ziemnego

Ogrzewanie gazem płynnym – bezobsługowe, łatwo dostępne i stabilne cenowo rozwiązanie dla obszarów bez dostępu do sieci gazu ziemnego Ogrzewanie gazem płynnym – bezobsługowe, łatwo dostępne i stabilne cenowo rozwiązanie dla obszarów bez dostępu do sieci gazu ziemnego

Od ponad roku mierzymy się z historyczną niestabilnością na rynku energetycznym. Przejawia się ona w dwóch obszarach – ograniczona dostępność niektórych źródeł energii oraz rosnące ceny. W wielu przypadkach...

Od ponad roku mierzymy się z historyczną niestabilnością na rynku energetycznym. Przejawia się ona w dwóch obszarach – ograniczona dostępność niektórych źródeł energii oraz rosnące ceny. W wielu przypadkach inwestorzy nie mogą skorzystać z gazu ziemnego, ponieważ nie mają dostępu do sieci gazu ziemnego albo ich zapotrzebowanie na energię przewyższa możliwości przesyłowe istniejącej sieci. Dodatkowo, część inwestorów nie chce korzystać z gazu ziemnego z sieci z uwagi na jego cenę i brak przejrzystości...

Gaspol S.A. Masz problem z podłączeniem do sieci gazu ziemnego? Zgłoś się do GASPOLU po instalację na gaz płynny

Masz problem z podłączeniem do sieci gazu ziemnego? Zgłoś się do GASPOLU po instalację na gaz płynny Masz problem z podłączeniem do sieci gazu ziemnego? Zgłoś się do GASPOLU po instalację na gaz płynny

Brak opcji podłączenia do sieci gazu ziemnego lub miejskiej ciepłowni wcale nie musi stanowić problemu. Jest inne rozwiązanie, które zapewni Tobie i Twoim bliskim czyste i bezobsługowe ogrzewanie – instalacja...

Brak opcji podłączenia do sieci gazu ziemnego lub miejskiej ciepłowni wcale nie musi stanowić problemu. Jest inne rozwiązanie, które zapewni Tobie i Twoim bliskim czyste i bezobsługowe ogrzewanie – instalacja gazowa zasilana gazem płynnym (LPG). W tej chwili LPG zapewnia niższe i przewidywalne rachunki oraz pozwala skutecznie walczyć ze smogiem.

Gaspol S.A. Czy można uchronić się przed drastycznymi podwyżkami cen gazu?

Czy można uchronić się przed drastycznymi podwyżkami cen gazu? Czy można uchronić się przed drastycznymi podwyżkami cen gazu?

Dnia 17 grudnia 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetycznej zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu domostwom dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa...

Dnia 17 grudnia 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetycznej zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu domostwom dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Od teraz za gaz będzie trzeba płacić średnio o ponad 50 proc. więcej. W niektórych przypadkach podwyżki wyniosą nawet kilkaset proc. Czy można uchronić się przed drastycznymi podwyżkami cen gazu?

W artykule:

  • Działalność gospodarcza w lokalu a rozliczenie zużycia gazu
  • Weryfikacja oświadczeń przez spółdzielnię?

Zarządzam spółdzielnią mieszkaniową, w której źródłem dostawy ciepła są kotłownie gazowe w budynkach – łącznie 80 sztuk. Zacząć trzeba od tego, że przynajmniej w moim przypadku, rok 2021 był pierwszym rokiem, w którym poza PGNiG żadna firma nie złożyła oferty sprzedaży gazu i to pomimo, że wykazywałem w tym zakresie sporą inicjatywę. Pamiętam, że w poprzednich latach (od momentu uwolnienia rynku sprzedaży gazu) już od marca nie można było się opędzić od oferentów. Warunki jakie uzyskaliśmy na rok 2021 były naprawdę bardzo korzystne – rozliczając się na podstawie umowy kompleksowej i tzw. taryfy biznesowej mieliśmy cenę niższą niż ceny regulowane dla gospodarstw domowych wg taryfy, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Jak wiemy od wiosny 2021 roku ceny gazu wzrastały w sposób lawinowy i wiadomo było, że warunki umowy na rok 2022 będą inne, a ceny znacznie wyższe. W takiej sytuacji postanowiliśmy zmienić zasady rozliczeń i przejść w roku 2022 na ceny regulowane, według taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE. Możliwość skorzystania z takiego rozwiązania daje od roku 2018 (sic!) komunikat nr 76/2018 Prezesa URE, cytuję: W przypadkach, gdy paliwo gazowe kupowane przez odbiorcę będącego właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego jest wykorzystywane w celu wytwarzania ciepła, wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych w budynku, rozliczenia winny być dokonywane zgodnie z cenami zatwierdzonymi przez Prezesa URE w taryfie. Natomiast, gdy paliwo gazowe jest nabywane w celach innych niż w zakresie obsługi gospodarstw domowych w tym budynku nie ma obowiązku rozliczania tej części kupionego gazu według cen taryfowych, zatwierdzonych przez Prezesa URE. Nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń po cenach taryfowych także w sytuacji, gdy nabywane paliwo gazowe jest wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mamy zatem sytuację, w której cena gazu kupowanego na potrzeby wytwarzania ciepła w budynku w części dla gospodarstw domowych jest ceną regulowaną, a w części dla lokali użytkowych ceną według taryfy biznesowej. Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy w lokalach mieszkalnych prowadzona jest (w całości lub w części lokalu) działalność gospodarcza.

PGNiG, trzymając się literalnie słowa „wyłącznie” użytego w cytowanym wyżej komunikacie wymaga, w przypadku zarejestrowania w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej, złożenia przez spółdzielnię stosownych oświadczeń co do zakresu prowadzenia działalności w takim lokalu. Aby spółdzielnia mogła bezpiecznie takie oświadczenie złożyć, musi odebrać analogiczne oświadczenia od osób, którym przysługują prawa do lokali, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza. W takiej sytuacji powstaje wiele pytań, na które wskazany wyżej komunikat nie daje odpowiedzi:

  • czy w przypadku wyłącznie zarejestrowania w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej, ale jej niewykonywania można zastosować taryfę regulowaną dla całego lokalu?
  • czy w przypadku zarejestrowania w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej i jej wykonywania w części lokalu, ale bez używania ciepła w tym celu (np. tłumacz, grafik komputerowy, itp.) można zastosować taryfę regulowaną dla całego lokalu?
  • czy w przypadku zarejestrowania w lokalu mieszkalnym działalności gospodarczej i jej wykonywania w części lokalu z wykorzystaniem ciepła (np. kosmetyczka, lekarz, itp.) można zastosować taryfę regulowaną dla całego lokalu?
  • czy w przypadku, gdy lokal mieszkalny jest w całości przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (nie ma gospodarstwa domowego) istnieje możliwość zastosowania taryfy regulowanej, czy też trzeba zastosować taryfę biznesową?

Działalność gospodarcza w lokalu a rozliczenie zużycia gazu

Takie pytania zadałem w piśmie kierowanym do Prezesa URE. W odpowiedzi, działający z upoważnienia Prezesa URE dyrektor odpowiedniego oddziału terenowego wyjaśnił, że w ocenie Prezesa URE fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w lokalu wchodzącym w skład budynku wielolokalowego co do zasady wyklucza możliwość rozliczenia zużycia gazu w takim lokalu z zastosowaniem taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE. Dodał jednak, że w takich przypadkach warto porozumieć się ze sprzedawcą co do określenia sposobu weryfikacji ilości gazu nabywanego na cele zużycia w gospodarstwie domowym i na inne cele – czyli tradycyjnie „nie można, ale jednak można”. Mamy zatem sytuację następującą: PGNiG żąda od spółdzielni oświadczenia w jakiej części dostawa gazu jest, a w jakiej nie jest przeznaczona na potrzeby gospodarstw domowych, strasząc przy tym zapisami art. 286 Kodeksu karnego – Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (286 § 1 KK). W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (286 § 3 KK).

Weryfikacja oświadczeń przez spółdzielnię?

Spółdzielnia „strasząc” mieszkańców tym samym przepisem żąda od nich analogicznych oświadczeń. Procedura weryfikacji przez spółdzielnię oświadczeń mieszkańców jest pracochłonna i wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów, a w przypadku naszej spółdzielni okazało się, że w lokalach mieszkalnych, gaz na potrzeby inne niż potrzeby gospodarstw domowych jest wykorzystywany w części lokali odpowiadającej 0,0022% powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych. Należy przy tym zaznaczyć, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ma żadnych narzędzi do sprawdzania prawdziwości składanych oświadczeń i nie wiemy, czy uzyskany wynik odpowiada stanowi faktycznemu. W sytuacji, w której cena regulowana dla gospodarstw domowych jest kilkakrotnie niższa niż tzw. taryfa biznesowa można przypuszczać, że wskazany powyżej udział będzie zbliżał się do zera. W dniu 26 stycznia 2022 roku sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 28 stycznia i weszła w życie dzień po ogłoszeniu. Przepis ten wprowadził między innymi zmiany do ustawy Prawo energetyczne, wskazując podmioty, które mogą skorzystać z cen regulowanych gazu, określając jednocześnie warunki i zasady korzystania z tego przywileju.

Warunkiem koniecznym jest złożenie przez uprawniony podmiot stosownego oświadczenia dotyczącego proporcji wykorzystania paliwa gazowego na potrzeby gospodarstw domowych i na inne potrzeby – jest to zatem ustawowe uregulowanie (i poszerzenie puli podmiotów uprawnionych) zasad wprowadzonych komunikatem Prezesa URE, o którym wyżej. Wzory takich oświadczeń zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (DzU z 2022 r. poz. 212). W przypadku PGNiG takie oświadczenia można składać drogą elektroniczną1. Przyjęto zasadę, że oświadczenie składa się odrębnie dla każdego tzw. punktu poboru gazu (PPG). W przypadku mojej spółdzielni, której budynki są zasilane w ciepło z 80 kotłowni będzie trochę pracy.

Oświadczenia należy złożyć w terminie 45 dni, licząc od daty wejścia w życie ustawy czyli od dnia 29 stycznia 2022 r. W przypadku umów sprzedaży gazu zawartych na okres dłuższy niż jeden rok, takie oświadczenia trzeba będzie składać nie rzadziej niż raz w roku. Sposób oszacowania ilości gazu zużywanego na cele podlegające ochronie wskazano w zmienionym art. 62bb, ust. 2 Prawa energetycznego, cytuję: Określenie szacunkowej części paliwa gazowego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a lub z uwzględnieniem powierzchni lokali, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych. Czuję kłopoty ale o tym innym razem.

W ustawie wprowadzono również sankcje karne (art. 62be, ust. 1) o brzmieniu: Kto nie dopełnia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 62ba, w imieniu i na rzecz podmiotów określonych w art. 62b, ust. 1, pkt 2, lit. b podlega karze grzywny od 500 do 50 000 złotych. W ust. 2 tego artykułu czytamy: W przypadku ukarania za czyn określony w ust. 1 sąd może orzec zakaz zajmowania stanowiska członka wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. I znowu mamy do czynienia z jakąś fobią dotyczącą spółdzielni mieszkaniowych (tutaj dodano jeszcze wspólnoty) – pomimo tego, że obowiązek złożenia wskazanego wyżej oświadczenia dotyczy również wszystkich podmiotów wymienionych w art. 62b, ust. 1, pkt 2, lit. c i d (np. właściciele budynków innych niż spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty – np. zakłady pracy, placówki oświaty i kultury, domy pomocy społecznej, kościoły, ochotnicze straże pożarne, itp.) to kary wyżej wskazane nałożono wyłącznie na wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz na członków ich zarządów.


1  pod adresem https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa/krok-1

Komentarze

Powiązane

Manage Prosta Spółka Akcyjna Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami

Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami

W dynamicznym świecie biznesowym, który nas otacza, gdzie tempo pracy jest szybkie, a konkurencja zacięta, skuteczne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi. Systemy CRM (Customer Relationship Management)...

W dynamicznym świecie biznesowym, który nas otacza, gdzie tempo pracy jest szybkie, a konkurencja zacięta, skuteczne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi. Systemy CRM (Customer Relationship Management) stają się kluczowym elementem w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami, umożliwiając profesjonalne kontrolowanie tego co dzieje się w Twojej firmie. Jednak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał systemu CRM w branży nieruchomości, konieczne jest szybkie i efektywne dostosowanie go do konkretnych...

Agnieszka Żelazna Wstrzymanie dostaw ogrzewania lub ciepłej wody do lokalu mieszkalnego z własnej kotłowni w budynku wspólnoty mieszkaniowej

Wstrzymanie dostaw ogrzewania lub ciepłej wody do lokalu mieszkalnego z własnej kotłowni w budynku wspólnoty mieszkaniowej Wstrzymanie dostaw ogrzewania lub ciepłej wody do lokalu mieszkalnego z własnej kotłowni w budynku wspólnoty mieszkaniowej

W niniejszym artykule omówiona zostanie – wzbudzająca niekiedy kontrowersje oraz wątpliwości w zakresie dopuszczalności jej przyjęcia w ogóle – możliwość podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową, korzystającą...

W niniejszym artykule omówiona zostanie – wzbudzająca niekiedy kontrowersje oraz wątpliwości w zakresie dopuszczalności jej przyjęcia w ogóle – możliwość podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową, korzystającą z własnej kotłowni wytwarzającej ciepło dla potrzeb ogrzewania lokali indywidualnych oraz podgrzewania wody, uchwały o wstrzymaniu doprowadzania ciepła do tych lokali, których właściciele zalegają z należnymi z tego tytułu opłatami.

Helena Śpiewak Polacy pokochali pompy ciepła!

Polacy pokochali pompy ciepła! Polacy pokochali pompy ciepła!

W ostatnim roku mieliśmy w Polsce do czynienia z prawdziwym boomem na pompy ciepła.

W ostatnim roku mieliśmy w Polsce do czynienia z prawdziwym boomem na pompy ciepła.

Redakcja news Deklaracje ws. źródeł ciepła – czasu na złożenie coraz mniej

Deklaracje ws. źródeł ciepła – czasu na złożenie coraz mniej Deklaracje ws. źródeł ciepła – czasu na złożenie coraz mniej

W bazie CEEB złożono już około 2,39 mln deklaracji, z obowiązku wypełnienia deklaracji nie wywiązali się jeszcze mieszkańcy dużych miast. Przeważająca większość ze zgłaszanych źródeł ciepła dotyczy kotłów...

W bazie CEEB złożono już około 2,39 mln deklaracji, z obowiązku wypełnienia deklaracji nie wywiązali się jeszcze mieszkańcy dużych miast. Przeważająca większość ze zgłaszanych źródeł ciepła dotyczy kotłów na paliwa stałe oraz kotłów gazowych.

Bartłomiej Żukowski Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni Rozliczanie kosztów energii cieplnej z lokalnej kotłowni

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu...

Niekiedy na skutek przekształceń własnościowych, lokalna kotłownia staje się własnością tylko jednego z wyodrębnianych podmiotów, a mimo to nadal zaopatruje w ciepło wszystkie okoliczne budynki ze względu na brak alternatywnego źródła ciepła. Taka sytuacja niewątpliwie stwarza liczne nieporozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a jego odbiorcą.

Grzegorz Abramek Rozliczanie eksploatacji kotłowni

Rozliczanie eksploatacji kotłowni Rozliczanie eksploatacji kotłowni

Czytelniczka zwróciła się do redakcji z pytaniem dotyczącym dostarczania ciepła wspólnotom, których członkowie są również współwłaścicielami kotłowni.

Czytelniczka zwróciła się do redakcji z pytaniem dotyczącym dostarczania ciepła wspólnotom, których członkowie są również współwłaścicielami kotłowni.

Krzysztof Paczoska Status prawny kotłowni

Status prawny kotłowni Status prawny kotłowni

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest status prawny pomieszczenia kotłowni, a konkretnie odpowiedź na pytanie, czy może ona stanowić odrębny lokal, czy też jest nieruchomością wspólną w rozumieniu...

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest status prawny pomieszczenia kotłowni, a konkretnie odpowiedź na pytanie, czy może ona stanowić odrębny lokal, czy też jest nieruchomością wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali.

M CH Status prawny kotłowni i biura wspólnoty mieszkaniowej

Status prawny kotłowni i biura wspólnoty mieszkaniowej Status prawny kotłowni i biura wspólnoty mieszkaniowej

Rozważając, czy dana instalacja lub przestrzeń wchodzi w skład nieruchomości wspólnej, czy poszczególnych właścicieli lokali należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel, jakiemu służy.

Rozważając, czy dana instalacja lub przestrzeń wchodzi w skład nieruchomości wspólnej, czy poszczególnych właścicieli lokali należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cel, jakiemu służy.

Anna Ruszczak news Co trzeba wiedzieć o zmianach w ustawie gazowej w 2023 roku?

Co trzeba wiedzieć o zmianach w ustawie gazowej w 2023 roku? Co trzeba wiedzieć o zmianach w ustawie gazowej w 2023 roku?

Ustawa gazowa zamraża ceny gazu m.in. dla gospodarstw domowych - na poziomie cen z 2022 r. Sprzedawcy gazu mają obowiązek stosowania maksymalnej ceny w wysokości 200,17 zł za MWh do 31 grudnia 2023 r....

Ustawa gazowa zamraża ceny gazu m.in. dla gospodarstw domowych - na poziomie cen z 2022 r. Sprzedawcy gazu mają obowiązek stosowania maksymalnej ceny w wysokości 200,17 zł za MWh do 31 grudnia 2023 r. Otrzymają oni z budżetu państwa odpowiednie rekompensaty.

Sabina Augustynowicz news Ustawa gazowa dyskryminuje lokatorów w tej samej spółdzielni

Ustawa gazowa dyskryminuje lokatorów w tej samej spółdzielni Ustawa gazowa dyskryminuje lokatorów w tej samej spółdzielni

340  zł wynosi różnica w  rachunkach za  ogrzewanie w  sąsiadujących ze  sobą budynkach w  tej samej spółdzielni, ponieważ nie wszyscy mogą skorzystać z  obniżonych taryf.

340  zł wynosi różnica w  rachunkach za  ogrzewanie w  sąsiadujących ze  sobą budynkach w  tej samej spółdzielni, ponieważ nie wszyscy mogą skorzystać z  obniżonych taryf.

Mariusz Łubiński – prezes firmy Admus news Koszty utrzymania mieszkań w górę

Koszty utrzymania mieszkań w górę Koszty utrzymania mieszkań w górę

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł ze sobą podwyżki cen energii elektrycznej i gazu, a także opłat za wywóz odpadów, co znacząco wpływa na koszty utrzymania mieszkań.

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł ze sobą podwyżki cen energii elektrycznej i gazu, a także opłat za wywóz odpadów, co znacząco wpływa na koszty utrzymania mieszkań.

Anna Ruszczak news Ceny gazu nie wzrosną

Ceny gazu nie wzrosną Ceny gazu nie wzrosną

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Władze PGNiG zapewniają, że cena gazu nie wzrośnie i pozostanie na poziomie z początku roku 2022.

Redakcja news Masowe podwyżki w 2022

Masowe podwyżki w 2022 Masowe podwyżki w 2022

Początek roku nie napawa optymizmem. Ceny gazu i energii elektrycznej rosną, mówi się, że rachunki za prąd wzrosną nawet dwukrotnie, a w przypadku gazu wzrost może wynieść nawet trzykrotność. To nie koniec...

Początek roku nie napawa optymizmem. Ceny gazu i energii elektrycznej rosną, mówi się, że rachunki za prąd wzrosną nawet dwukrotnie, a w przypadku gazu wzrost może wynieść nawet trzykrotność. To nie koniec – rośnie inflacja, a ceny niektórych produktów na sklepowych półkach osiągają rekordowe poziomy. W konsekwencji koszty utrzymania mieszkania również rosną.

Redakcja news Rosną koszty utrzymania nieruchomości. Za co zapłacimy więcej od przyszłego roku?

Rosną koszty utrzymania nieruchomości. Za co zapłacimy więcej od przyszłego roku? Rosną koszty utrzymania nieruchomości. Za co zapłacimy więcej od przyszłego roku?

Początek roku często oznacza podwyżki rachunków. I choć nie są one niczym nowym, to według ekspertów, ich wysokość tym razem może zaskoczyć.

Początek roku często oznacza podwyżki rachunków. I choć nie są one niczym nowym, to według ekspertów, ich wysokość tym razem może zaskoczyć.

Aneta Mościcka Przeniesienie przyłącza gazowego na działce w inne miejsce

Przeniesienie przyłącza gazowego na działce w inne miejsce Przeniesienie przyłącza gazowego na działce w inne miejsce

Przeniesienie istniejącego już na działce przyłącza gazowego w inne miejsce na tej samej działce należy uznać za jego przebudowę. Przeniesienie takie nie może być natomiast uznane za budowę obiektu budowlanego,...

Przeniesienie istniejącego już na działce przyłącza gazowego w inne miejsce na tej samej działce należy uznać za jego przebudowę. Przeniesienie takie nie może być natomiast uznane za budowę obiektu budowlanego, ponieważ nie jest to wykonywanie nowego obiektu, który wcześniej nie istniał, jak również nie jest to odbudowa, rozbudowa, czy też nadbudowa takiego obiektu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Anna Ruszczak news Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci?

Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci? Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci?

Alternatywą dla ropy i gazu są biopaliwa - wytwarzane w procesie fermentacji uwalniają minimalne ilości dwutlenku węgla. Do ich produkcji można wykorzystać nie tylko specjalnie uprawiane rośliny, ale przede...

Alternatywą dla ropy i gazu są biopaliwa - wytwarzane w procesie fermentacji uwalniają minimalne ilości dwutlenku węgla. Do ich produkcji można wykorzystać nie tylko specjalnie uprawiane rośliny, ale przede wszystkim różnorodne odpady np. zużyty olej. Czy jest na to przestrzeń w Polsce?

Anna Ruszczak news Zamrożenie cen gazu w 2023 roku

Zamrożenie cen gazu w 2023 roku Zamrożenie cen gazu w 2023 roku

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jej rezultatem będzie zamrożenie cen gazu...

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jej rezultatem będzie zamrożenie cen gazu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh.

Anna Ruszczak news Unijny plan redukcji zużycia gazu

Unijny plan redukcji zużycia gazu Unijny plan redukcji zużycia gazu

Unia Europejska liczy się z sytuacją całkowitego odcięcia dostaw gazu przez Rosję. Mimo wysiłków państw UE na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu, mogą pojawić się problemy z jego dostępnością w sezonie grzewczym....

Unia Europejska liczy się z sytuacją całkowitego odcięcia dostaw gazu przez Rosję. Mimo wysiłków państw UE na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu, mogą pojawić się problemy z jego dostępnością w sezonie grzewczym. Dlatego Komisja Europejska przyjęła plan redukcji zużycia gazu.

Redakcja news Ile wyniosą podwyżki za ogrzewanie i ciepłą wodę?

Ile wyniosą podwyżki za ogrzewanie i ciepłą wodę? Ile wyniosą podwyżki za ogrzewanie i ciepłą wodę?

To, że w najbliższym sezonie zapłacimy więcej za ogrzewanie i ciepłą wodę wiemy już chyba wszyscy. Nie jest do końca wiadome, jakiego rzędu będą to podwyżki.

To, że w najbliższym sezonie zapłacimy więcej za ogrzewanie i ciepłą wodę wiemy już chyba wszyscy. Nie jest do końca wiadome, jakiego rzędu będą to podwyżki.

Anna Ruszczak news Energetyka z wiatru czyli energia wolności

Energetyka z wiatru czyli energia wolności Energetyka z wiatru czyli energia wolności

Wybuch wojny w Ukrainie pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i niezależność. Za tym idzie istotna rola odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych.

Wybuch wojny w Ukrainie pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i niezależność. Za tym idzie istotna rola odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych.

Sabina Augustynowicz news To stan na dzisiaj. Co będzie jutro? Czas pokaże!

To stan na dzisiaj. Co będzie jutro? Czas pokaże! To stan na dzisiaj. Co będzie jutro? Czas pokaże!

Wskaźniki inflacji konsumenckiej szybują w górę, czyniąc spustoszenie w naszych kieszeniach.

Wskaźniki inflacji konsumenckiej szybują w górę, czyniąc spustoszenie w naszych kieszeniach.

Redakcja news KE ma plan na zmniejszenie zużycia gazu

KE ma plan na zmniejszenie zużycia gazu KE ma plan na zmniejszenie zużycia gazu

Za kilka dni Komisja Europejska (KE) przedstawi szczegółowy plan działania w celu uniknięcia kryzysu gazowego zimą. Chodzi przede wszystkim o obniżenie popytu na ten surowiec, także wśród indywidualnych...

Za kilka dni Komisja Europejska (KE) przedstawi szczegółowy plan działania w celu uniknięcia kryzysu gazowego zimą. Chodzi przede wszystkim o obniżenie popytu na ten surowiec, także wśród indywidualnych konsumentów.

Anna Ruszczak news Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową

Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową

Parlament Europejski zdecydował, że inwestycje w energetykę gazową i jądrową będą uznawane za zrównoważone klimatycznie. Skorzysta na tym Polska, która musi odchodzić od węgla. Krytycy zwracają uwagę na...

Parlament Europejski zdecydował, że inwestycje w energetykę gazową i jądrową będą uznawane za zrównoważone klimatycznie. Skorzysta na tym Polska, która musi odchodzić od węgla. Krytycy zwracają uwagę na podważenie wiarygodności taksonomii.

Anna Ruszczak news Polskie ciepłownie zagrożone bankructwem

Polskie ciepłownie zagrożone bankructwem Polskie ciepłownie zagrożone bankructwem

Wiele ciepłowni może nie przetrwać najbliższego sezonu grzewczego. Ceny opału już nie tylko spędzają sen z powiek klientów indywidualnych, ale i dostawców ciepła.

Wiele ciepłowni może nie przetrwać najbliższego sezonu grzewczego. Ceny opału już nie tylko spędzają sen z powiek klientów indywidualnych, ale i dostawców ciepła.

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy » Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.