administrator24.info

Nowe wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych w systemach ETICS – kierunki zmian

Wpływ zmian grubości warstwy izolacyjnej w systemach ETICS na długość łączników, rys. Autor

Wpływ zmian grubości warstwy izolacyjnej w systemach ETICS na długość łączników, rys. Autor

Od 1 stycznia 2021 r. nowo wznoszone budynki muszą spełniać bardziej rygorystyczne normy dotyczące izolacyjności cieplnej. Podobnie rzecz się ma w przypadku domów modernizowanych.

Zobacz także

Stolbau Eko Sp. z o.o. Ponowne docieplenie stropodachu, czyli wdmuchujemy jeszcze raz

Ponowne docieplenie stropodachu, czyli wdmuchujemy jeszcze raz Ponowne docieplenie stropodachu, czyli wdmuchujemy jeszcze raz

Ponowne docieplenie stropodachu, czyli wdmuchujemy jeszcze raz

Ponowne docieplenie stropodachu, czyli wdmuchujemy jeszcze raz

RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Klejenie płyt gipsowo-kartonowych krok po kroku

Klejenie płyt gipsowo-kartonowych krok po kroku Klejenie płyt gipsowo-kartonowych krok po kroku

Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych to szybki sposób na osiągnięcie efektu idealnie równych i gładkich ścian oraz przearanżowanie przestrzeni. Ich montaż jest stosunkowo prosty, ale warto pamiętać o...

Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych to szybki sposób na osiągnięcie efektu idealnie równych i gładkich ścian oraz przearanżowanie przestrzeni. Ich montaż jest stosunkowo prosty, ale warto pamiętać o kilku ważnych zasadach.

RIGIPS, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Sprytny sposób na podłogę pływającą: suchy jastrych z płyt Rigips Rigidur

Sprytny sposób na podłogę pływającą: suchy jastrych z płyt Rigips Rigidur Sprytny sposób na podłogę pływającą: suchy jastrych z płyt Rigips Rigidur

Podkłady podłogowe z płyt RIGIPS Rigidur przeznaczone są do wykonywania podłoży pod wszelkiego rodzaju materiały posadzkowe w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Podkłady podłogowe z płyt RIGIPS Rigidur przeznaczone są do wykonywania podłoży pod wszelkiego rodzaju materiały posadzkowe w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

W artykule:

• Wymogi dotyczą każdego budynku
• Jaka alternatywa?
• Kierunek energooszczędność

Nowe Warunki Techniczne, które weszły w życie 31.12.2020 r. WT 2021 to kolejny, trzeci etap zmian w zakresie energooszczędności budynków (wcześniejsze miały miejsce w roku 2014 oraz 2017). Wymagania wprowadzają zmiany współczynnika U w zakresie izolacyjności ścian, dachów, tarasów oraz stolarki budowlanej, a także obniżenie limitu zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną Ep.

Konsekwencjami nowych przepisów będą:

  • zwiększenie grubości izolacji termicznej ścian lub zastosowania materiałów o niższym współczynniku λ,
  • wymóg zastosowania stolarki fasadowej o współczynniku U=0,9 W/m2*K lub dachowej o współczynniku 1,1,
  • konieczność stosowania kotłów na paliwa na biomasy o niższym wskaźniku Ep,
  • rekuperatorów, OZE (panele PV lub pompy ciepła w połączeniu z PV).

Wymogi dotyczą każdego budynku

Wymagania te będzie musiał spełnić każdy inwestor, który otrzymał pozwolenie na budowę lub dokonał zgłoszenia po 31.12.2020 r. Co ważne, nie dotyczy to tylko nowych realizacji, ale każdego modernizowanego lub rozbudowywanego obiektu.
Zmiana wymagań nie pozostanie niestety bez wpływu na koszty realizacji nowych inwestycji ale większa izolacyjność z pewnością przyniesie zauważalną oszczędność energii w trakcie użytkowania budynku. W przypadku modernizacji lub rozbudowy, zwłaszcza starszych obiektów, nowe WT mogą także skutkować istotnymi wyzwaniami projektowymi.

W zakresie poprawy izolacyjności ścian nowe WT jednoznacznie nakładają na inwestorów konieczność uwzględnienia podwyższonych wymogów izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych. Istnieją dwie drogi do spełnienia narzuconych wymagań:

  • zwiększenie grubości izolacji termicznej w przypadku realizacji prac w oparciu o tradycyjne, popularne obecnie materiały typu płyty EPS lub płyty z wełny mineralnej, tak aby osiągnąć wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła U,
  • zastosowanie materiałów termoizolacyjnych o niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła λ w stosunku do powszechnie stosowanych dzisiaj w wykonawstwie materiałów co pozwoli spełnić nowe wymogi izolacyjności przy zachowaniu mniejszej grubości warstwy termoizolacji.

Warto dodać, że grubość izolacji termicznej systematycznie, zwiększała się od 2014 r., wraz ze stopniowo rosnącymi wymaganiami. Zmiany te obrazuje tab. 2 oraz rys. 1.

W jakim stopniu zmiany te wpłynęły na grubość izolacji termicznej, którą wbudowujemy w systemy ociepleń? Dla styropianu i wełny mineralnej przyjęto w tym wypadku ten sam współczynnik przewodzenia ciepła λ. Jak wyraźnie widać, w chwili obecnej musimy się liczyć z koniecznością stosowania materiałów izolacyjnych o grubości ok. 18 cm i staje się to standardem.

Zmiana grubości pociąga za sobą również wzrost ciężaru stosowanych materiałów izolacyjnych. I o ile jest to mniej istotne w przypadku styropianu (1 m2 ocieplenia po wprowadzeniu wymaganej wartości U=0,2 W/m2*K o grubości, przykładowo 18 cm, ważyć będzie 2,3 kg) to w przypadku wełny mineralnej ciężar wzrośnie do 14,7 kg.

Zmiana grubości ocieplenia wymusi także oczywistą konieczność stosowania dłuższych łączników, zaś wzrost masy warstwy izolacyjnej w istotnym stopniu wpłynie na wielkość i umiejscowienie siły zginającej oraz wartość momentu (rys. 3). Wiąże się to z podwyższeniem wymagań wykonawczych na etapie klejenia płyt i montażu łączników, jak i wymagań dla samych łączników.

Jaka alternatywa?

Alternatywą dla opisanego rozwiązania, jest stosowanie materiałów izolacyjnych o istotnie niższych wartościach współczynnika przewodzenia ciepła λ, co pozwala na ograniczenie grubości izolacji termicznej, przy zachowaniu wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U.

Styropian i wełna mineralna stanowią prawie 95% materiałów izolacyjnych stosowanych przy instalacji systemów ETICS w całej Europie. Ich popularność wynika z wielu czynników, wśród których należy wymienić m.in.: korzystne relacje cena – izolacyjność termiczna, powszechna dostępność tego typu materiałów na rynku, wieloletnie pozytywne doświadczenia w ich stosowaniu oraz doświadczenie wykonawców w aplikacji.

Kierunek obniżenia grubości izolacji termicznej przy zachowaniu tych samych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ściany wydaje się być racjonalną alternatywą. Stąd też niektórzy producenci koncentrują się obecnie na wdrożeniu alternatywnych materiałów termoizolacyjnych do zewnętrznych systemów ociepleń ETICS. Formalnie takie możliwości dała ostatnia nowelizacja ETAG 004 (EAD), która nie definiuje ściśle, jak to miało miejsce wcześniej w przypadku wełny mineralnej i styropianu, rodzajów termoizolacji w systemie ETICS, ale dopuszcza stosowanie różnego typu materiałów, stawiając wymaganie zgodności z dokumentem odniesienia.

W celu kształtowania coraz to wyższych wymagań w zakresie zmniejszania współczynnika przenikania ciepła U przy ocieplaniu przegród zewnętrznych mogą być alternatywnie uwzględniane nowe materiały, które umożliwiają nam zmniejszenie tego współczynnika, bez nadmiernego zwiększania grubości izolacji termicznej, co wpływałoby korzystnie m.in. na utrzymanie dotychczasowej ilości światła wewnątrz pomieszczeń (bez wzrostu grubości ościeży).

Strefa oznakowana jako „A” będzie w najbliższych latach stanowiła zapewne obszar badań producentów oraz systemodawców.

Część z materiałów termoizolacyjnych wymienionych w tabeli ma potencjalne możliwości zaistnienia wśród rozwiązań dedykowanych systemom ETICS. Jednak każdorazowo tego typu działania wymagają przeprowadzenia długich testów laboratoryjnych i próbnych aplikacji poligonowych. Wśród rozwiązań dostępnych już dzisiaj na rynku, które zostały wdrożone w mniejszym lub większym stopniu w praktyce lub trwają nad nimi prace rozwojowe, znajdują się płyty izolacyjne fenolowe (rezolowe), płyty poliuretanowe PUR oraz płyty poliizocyjanurowe PIR.

Materiały poliuretanowe (PUR, PIR) są polimerycznymi materiałami chemoutwardzalnymi i znane są od końca lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Technologia otrzymywania poliuretanów zachodzi według mechanizmów specyficznej reakcji addycji pomiędzy grupami izocyjanianowymi i grupą hydroksylową dając poliuretan. Pianki PIR stanowią udoskonaloną wersję pianek PUR, wykazując się znacznie większą odpornością na bezpośrednie oddziaływanie ognia.

Z kolei żywice fenolowo-formaldehydowe otrzymuje się przez polimeryzację, kondensację difenoli lub mieszaniny difenoli z aldehydem, najczęściej formaldehydem. W zależności od warunków kondensacji otrzymuje się żywice nowolakowe (nowolaki) lub żywice rezolowe (rezole). Na bazie tych ostatnich są produkowane pianki rezolowe.

Materiały te charakteryzują się drobnokomórkową strukturą, z czego ok. 90% stanowią komórki zamknięte, dzięki czemu praktycznie nie występuje pobór wody kondensacyjnej. Wykazują się wysoką twardością oraz wytrzymałością mechaniczną. Izolacje tego typu są produkowane m.in. w formie płyt z rdzeniem ze sztywnej pianki i obustronnymi okładzinami elastycznymi z folii aluminiowej, papieru lub laminatu kompozytowego, włókna szklanego, bituminowanego włókna szklanego, itp. Znajdują one dzisiaj zastosowanie do izolacji dachów oraz posadzek. W zakresie izolacji termicznej ścian, w murach warstwowych oraz niekiedy w systemach ETICS.

Wysokie parametry w zakresie izolacyjności termicznej (współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,021-0,027 W/m2*K) sprawiają że są płyty rezolowe oraz PUR/PIR mogą stać się w tym zakresie potencjalnym konkurentem w stosunku do używanych dzisiaj powszechnie materiałów izolacyjnych stosowanych w systemach ETICS. Zastosowanie tego typu płyt jako izolacji termicznej pozwala na ograniczenie jej grubości nawet o ok. 50%. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budownictwa pasywnego, budynków realizowanych w ograniczonych przestrzeniach, gdzie konieczne jest zachowanie wymaganych odległości lub linii zabudowy, do obudowy ościeży, itp.

Zastosowanie praktyczne płyt rezolowych odbywa się na podstawie, nielicznych na razie, europejskich i krajowych ocen technicznych. Systemy te posiadają klasę reakcji na ogień B. O ile jednak realizacje systemów ociepleń budynków na bazie pianek rezolowych stopniowo zyskują na popularności, o tyle zastosowanie płyt PUR/PIR ma jeszcze charakter jednostkowy. Istotnym ograniczeniem w szerszym stosowaniu płyt rezolowych jest z jednej strony ich wysoka cena oraz częściowo ograniczenia wynikające z wymagań przeciwpożarowych.

Kierunek energooszczędność

Kierunkiem, w jakim zmierza prawodawstwo jest, co widać, wznoszenie domów energooszczędnych czyli takich, do których ogrzania potrzeba < 70 kWh/(m²·rok). Uzyskanie tak niskiego wskaźnika zużycia energii jest możliwe dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych oraz wykorzystaniu odpowiednich materiałów. Wszystkie przegrody zewnętrzne muszą skutecznie chronić przed ucieczką ciepła. Największe możliwości w zredukowaniu jego strat daje zwiększenie izolacyjności ścian. Dzięki poprawieniu jej ze standardowej na zalecaną dla domu energooszczędnego utratą ciepła przez ściany może być mniejsza aż o 40%. W domu energooszczędnym współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne nie może być większy niż 0,15 W/(m2*K).

Ograniczenie strat ciepła jest możliwe dzięki zwiększeniu ich izolacji termicznej. Jest to najłatwiejsze do przeprowadzenia w ścianach, w których izolacja termiczna stanowi odrębną część od ich konstrukcji (tzw. ściany dwuwarstwowe).

Odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła U (nie większą niż 0,15 W/(m2*K)) można uzyskać dzięki zastosowaniu warstwy izolacji termicznej grubości do 20 cm z materiału o wysokich właściwościach izolacyjnych. Jego współczynnik przewodzenia ciepła powinien wynosić co najwyżej 0,036 W/(m2*K). Na rynku dostępne są różne materiały termoizolacyjne, które spełniają taki wymóg, także wśród najpopularniejszych – styropianu i wełny. Taka izolacja termiczna jest najbardziej uzasadniona ekonomicznie – tak wynika z analiz ekonomicznych i doświadczeń krajów, w których standard domu energooszczędnego powszechnie obowiązuje, na przykład w krajach skandynawskich.

Mając na uwadze stale rosnące ceny energii, co za tym idzie, kosztów utrzymania budynków, należy spodziewać się dalszego rozwoju nowych kierunków w tym zakresie – systemów ociepleń dających możliwość czasowej akumulacji energii oraz zastosowania powłok termorefleksyjnych, ograniczających straty ciepła w okresie zimowym, które zapewnią jednocześnie wyższy komfort termiczny latem.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

SOPREMA Hydroizolacja posadzek, balkonów, tarasów, schodów, przydomowych fontann oraz garaży

Hydroizolacja posadzek, balkonów, tarasów, schodów, przydomowych fontann oraz garaży Hydroizolacja posadzek, balkonów, tarasów, schodów, przydomowych fontann oraz garaży

ALSAN® DOM – grupa produktów do wykonania płynnych hydroizolacji posadzek, balkonów, tarasów, schodów, przydomowych fontann oraz garaży. Żywice z grupy ALSAN® DOM umożliwiają wykonanie ciężkiej hydroizolacji,...

ALSAN® DOM – grupa produktów do wykonania płynnych hydroizolacji posadzek, balkonów, tarasów, schodów, przydomowych fontann oraz garaży. Żywice z grupy ALSAN® DOM umożliwiają wykonanie ciężkiej hydroizolacji, warstw przeciwwilgociowych oraz małych i dużych napraw. Jakość i elastyczność produktów ALSAN® RENOWACJA bezproblemowo sprawdzi się w polskich warunkach klimatycznych i zapewni trwałe i bezpieczne rozwiązanie z gwarancją jakości SOPREMA.

DeRowerk F.H.U. Termomodernizacja stropów piwnicznych - jak uniknąć problemów?

Termomodernizacja stropów piwnicznych - jak uniknąć problemów? Termomodernizacja stropów piwnicznych - jak uniknąć problemów?

Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje, iż większość problemów można łatwo rozwiązać poprzez...

Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje, iż większość problemów można łatwo rozwiązać poprzez dobór odpowiednich materiałów izolacyjnych.

Crisoma Posadzki z lastryko i zalety ich renowacji

Posadzki z lastryko i zalety ich renowacji Posadzki z lastryko i zalety ich renowacji

Firma Crisoma s.c. zajmuje się renowacją posadzek od ponad 9 lat. Jesteśmy jedną z większych firm zajmujących się renowacją lastryka. Nasi pracownicy to wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy, a w sprzęcie...

Firma Crisoma s.c. zajmuje się renowacją posadzek od ponad 9 lat. Jesteśmy jedną z większych firm zajmujących się renowacją lastryka. Nasi pracownicy to wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy, a w sprzęcie i technologii wykorzystujemy innowacje pojawiające się na targach kamieniarskich w Weronie, w których co roku uczestniczymy.

Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o. Niezawodne mocowania izolacji termicznej budynku – łączniki do dociepleń

Niezawodne mocowania izolacji termicznej budynku – łączniki do dociepleń Niezawodne mocowania izolacji termicznej budynku – łączniki do dociepleń

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

AGENCJA HANDLOWA "JAK" Co zrobić, by nie wymieniać rur?

Co zrobić, by nie wymieniać rur? Co zrobić, by nie wymieniać rur?

Każdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień, który zarósł większą część przekroju rury i rdza. Administratorzy przeprowadzają...

Każdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień, który zarósł większą część przekroju rury i rdza. Administratorzy przeprowadzają więc poważny i kosztowny remont, a mieszkańcy muszą przygotować się na hałas, nieporządek i czasowy brak wody w kranach.

Weber, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Naprawa podłoży i posadzek – jak znaleźć przyczynę powstania uszkodzenia? Jak prawidłowo wykonać diagnozę?

Naprawa podłoży i posadzek – jak znaleźć przyczynę powstania uszkodzenia? Jak prawidłowo wykonać diagnozę? Naprawa podłoży i posadzek – jak znaleźć przyczynę powstania uszkodzenia? Jak prawidłowo wykonać diagnozę?

Przed wyborem sposobu naprawy uszkodzenia należy znaleźć przyczynę jego powstania. Właściwe zdiagnozowanie źródła jest jednak dopiero wstępem do przyjęcia odpowiedniej metody naprawy, gdyż skuteczny i...

Przed wyborem sposobu naprawy uszkodzenia należy znaleźć przyczynę jego powstania. Właściwe zdiagnozowanie źródła jest jednak dopiero wstępem do przyjęcia odpowiedniej metody naprawy, gdyż skuteczny i trwały sposób likwidacji powstałych wad powinien uwzględniać wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest ustalenie, czy przyczyna powstania uszkodzeń ustąpiła czy wciąż występuje - np. czy proces osiadania podłoża lub budynku został zakończony albo czy powstałe pęknięcie osiągnęło już swoją szerokość...

Crisoma Właściwa pielęgnacja posadzki i schodów z lastryka

Właściwa pielęgnacja posadzki i schodów z lastryka Właściwa pielęgnacja posadzki i schodów z lastryka

Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryka. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację lastryka jest stosowanie różnego rodzaju past,...

Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryka. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację lastryka jest stosowanie różnego rodzaju past, których zadaniem jest przede wszystkim nabłyszczanie posadzki. Niestety, regularne stosowanie tłustych powłok utrwala brud, co więcej, taka posadzka jest z roku na rok ciemniejsza i trudniej ją utrzymać w czystości.

DeRowerk F.H.U. Jak szybko zwróci się inwestycja w ocieplenie stropodachu?

Jak szybko zwróci się inwestycja w ocieplenie stropodachu? Jak szybko zwróci się inwestycja w ocieplenie stropodachu?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli? Jak wybrać materiał do ocieplenia stropodachów w blokach?

Weber, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Metaliczna farba - do czego potrzebuje jej administrator

Metaliczna farba - do czego potrzebuje jej administrator Metaliczna farba - do czego potrzebuje jej administrator

Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa wewnątrz nieruchomości i wokół niej to niejedyne obowiązki administratora nieruchomości. Jest ich znacznie więcej, np. organizacja remontów oraz modernizacji budynków,...

Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa wewnątrz nieruchomości i wokół niej to niejedyne obowiązki administratora nieruchomości. Jest ich znacznie więcej, np. organizacja remontów oraz modernizacji budynków, w tym – wybranie najkorzystniejszych dla wspólnoty ofert i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac. Zatem administrator przed przystąpieniem do organizacji prac remontowych musi poznać oczekiwania mieszkańców oraz ofertę rynkową, a następnie dokonać możliwie najlepszego wyboru. Metaliczna farba,...

DeRowerk F.H.U. Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym?

Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym? Jaką trwałość użytkową powinien mieć materiał izolacyjny do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym?

Jednym z kluczowych czynników, wpływających na dobry wybór materiału izolacyjnego do ocieplenia stropodachu budynku wielomieszkaniowego, jest trwałość rozwiązania.

Jednym z kluczowych czynników, wpływających na dobry wybór materiału izolacyjnego do ocieplenia stropodachu budynku wielomieszkaniowego, jest trwałość rozwiązania.

DeRowerk F.H.U. Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej?

Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej? Jak wykonać prace termomodernizacyjne na stropodachach osiedli mieszkaniowych, nie naruszając konstrukcji dachowej?

Wybierając metodę ocieplenia dachów osiedli mieszkaniowych, trzeba brać pod uwagę stopień ingerencji w konstrukcję budynku.

Wybierając metodę ocieplenia dachów osiedli mieszkaniowych, trzeba brać pod uwagę stopień ingerencji w konstrukcję budynku.

DeRowerk F.H.U. Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Poprzez niezaizolowany dach ucieka nie tylko ciepło, ale i komfort akustyczny mieszkańców. Jak temu zaradzić? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

Poprzez niezaizolowany dach ucieka nie tylko ciepło, ale i komfort akustyczny mieszkańców. Jak temu zaradzić? Jak za jednym zamachem wyciszyć budynek, ocieplić go i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie?

DeRowerk F.H.U. Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu?

Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu? Ocieplenie stropodachu – na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy ocieplenia stropodachu?

Wybór wykonawcy ocieplenia stropodachów bloków mieszkalnych to kwestia, która będzie miała wpływ na trwałość rozwiązania termoizolacyjnego, komfort życia mieszkańców i kwestie ekonomiczne. Na co zwrócić...

Wybór wykonawcy ocieplenia stropodachów bloków mieszkalnych to kwestia, która będzie miała wpływ na trwałość rozwiązania termoizolacyjnego, komfort życia mieszkańców i kwestie ekonomiczne. Na co zwrócić uwagę przy wyborze ekipy wykonawczej? Podpowiadamy.

DeRowerk F.H.U. Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać?

Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać? Jak ocieplić stropodach betonowy? Jaką metodę termomodernizacji wybrać?

Wentylowany stropodach betonowy to najczęściej stosowana konstrukcja dachowa w budynkach wielorodzinnych. Jak najlepiej ocieplić stropodach betonowy? Jaka metoda termomodernizacji zapewni oczekiwany efekt,...

Wentylowany stropodach betonowy to najczęściej stosowana konstrukcja dachowa w budynkach wielorodzinnych. Jak najlepiej ocieplić stropodach betonowy? Jaka metoda termomodernizacji zapewni oczekiwany efekt, a inwestycja szybko się zwróci i będzie przynosić największe korzyści w kolejnych latach?

DeRowerk F.H.U. Ocieplenie stropodachu – cena. Od czego ona zależy? I czy warto negocjować?

Ocieplenie stropodachu – cena. Od czego ona zależy? I czy warto negocjować? Ocieplenie stropodachu – cena. Od czego ona zależy? I czy warto negocjować?

CENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych trzeba analizować w przypadku ocieplania wełną...

CENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych trzeba analizować w przypadku ocieplania wełną celulozową? Czy „taniej” zawsze znaczy taniej? Kiedy „drożej” naprawdę się opłaca?

DeRowerk F.H.U. Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów?

Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów? Jak dostosować strop nad piwnicą lub garażem podziemnym do wymagań przepisów?

Piwnice i garaże podziemne to newralgiczne miejsca w blokach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, takich jak np. duże szpitale czy galerie handlowe. Ich stropy muszą być ocieplone zgodnie...

Piwnice i garaże podziemne to newralgiczne miejsca w blokach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, takich jak np. duże szpitale czy galerie handlowe. Ich stropy muszą być ocieplone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak zabezpieczyć ogrzewaną przestrzeń przed przenikaniem chłodu od strony nieogrzewanych, podziemnych części budynku? Jak zachować pożądany chłód w piwnicach? Jak spełnić aktualne wymagania prawne?

DeRowerk F.H.U. Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk

Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk Ocieplanie stropodachów budynków wielolokalowych z DeRowerk

Oto o czym należy pamiętać przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym:

Oto o czym należy pamiętać przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachu w budynku wielolokalowym:

DeRowerk F.H.U. Jak docieplić stropodach bloku czy wieżowca, by uniezależnić się od wzrostów cen energii grzewczej? – 9 powodów, dla których warto wybrać wełnę celulozową Isocell For You

Jak docieplić stropodach bloku czy wieżowca, by uniezależnić się od wzrostów cen energii grzewczej? – 9 powodów, dla których warto wybrać wełnę celulozową Isocell For You Jak docieplić stropodach bloku czy wieżowca, by uniezależnić się od wzrostów cen energii grzewczej? – 9 powodów, dla których warto wybrać wełnę celulozową Isocell For You

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej?

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej?

Teais Polska Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic

Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic Hydroizolacja fundamentów i ścian piwnic

Jak skutecznie zabezpieczyć fundamenty i ściany piwnic?

Jak skutecznie zabezpieczyć fundamenty i ściany piwnic?

Crisoma Renowacja lastryko z firmą Crisoma

Renowacja lastryko z firmą Crisoma Renowacja lastryko z firmą Crisoma

Crisoma to firma świadcząca usługi w zakresie renowacji, szlifowania i czyszczenia marmuru, lastryko, a także terrazzo, granitu czy betonu.

Crisoma to firma świadcząca usługi w zakresie renowacji, szlifowania i czyszczenia marmuru, lastryko, a także terrazzo, granitu czy betonu.

Weber, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Żywica poliuretanowa na balkonie i tarasie

Żywica poliuretanowa na balkonie i tarasie Żywica poliuretanowa na balkonie i tarasie

Bezspoinowy system powłokowy na bazie żywicy poliuretanowej. Stosowany przy wykończeniach powierzchni balkonu lub tarasu. Alternatywa dla płytek ceramicznych.

Bezspoinowy system powłokowy na bazie żywicy poliuretanowej. Stosowany przy wykończeniach powierzchni balkonu lub tarasu. Alternatywa dla płytek ceramicznych.

FIRMA TERMOCENT Jak poprawnie montować styropian?

Jak poprawnie montować styropian? Jak poprawnie montować styropian?

Pytanie będące tytułem tego opracowania staje zarówno przed wykonawcą termoizolacji, jak i przed inwestorem tego przedsięwzięcia. Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak...

Pytanie będące tytułem tego opracowania staje zarówno przed wykonawcą termoizolacji, jak i przed inwestorem tego przedsięwzięcia. Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami Władimira Iljicza Uljanowa: „Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza”.

BOLIX Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu?

Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu? Nieestetyczne naloty na elewacjach – jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu?

Często zdarza się, że z biegiem czasu na elewacjach pojawiają się drobne usterki, których zignorowanie może przyczynić się do powstania poważniejszych uszkodzeń, a to z kolei prowadzi do konieczności przeprowadzenia...

Często zdarza się, że z biegiem czasu na elewacjach pojawiają się drobne usterki, których zignorowanie może przyczynić się do powstania poważniejszych uszkodzeń, a to z kolei prowadzi do konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw. Takich sytuacji możemy uniknąć poprzez regularne, cykliczne (np. coroczne) kontrole stanu elewacji, a w razie potrzeby przez przeprowadzanie prostych prac konserwacyjnych.

BOLIX Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku

Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku Jak skazy na elewacji wpływają na uszkodzenia warstwy ocieplenia budynku

Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Poważniejszym problemem istniejącego...

Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Poważniejszym problemem istniejącego ocieplenia są osypujące się lub odpadające wyprawy tynkarskie, popękane warstwy wierzchnie (wyprawa tynkarska, warstwa zbrojona).

Wybrane dla Ciebie

Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu »

Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu » Wentylacja z odzyskaniem ciepła – zobacz jakie rozwiązanie wybrać i oszczędzić na ogrzewaniu »

Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego?

Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego? Jaki system ocieplenia wybrać dla budynku mieszkalnego?

Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli?

Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli? Jak uzyskać ekspertyzę i opinię o stanie technicznym budynków i budowli?

Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca?

Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca? Wymiana czy renowacja posadzek na klatce schodowej? Co się bardziej opłaca?

Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka »

Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka » Co zrobić, gdy ocieplenie możliwe jest tylko od środka »

Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu »

Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu » Zarządzania temperaturą w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu »

Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania »

Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania » Pożegnaj się z wilgotnymi murami! Przeczytaj o rewolucyjnej metodzie osuszania »

Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple »

Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple » Zobacz, jak zaoszczędzić na cieple »

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić?

Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić? Mam niskie ciśnienie wody w instalacji – jak temu zaradzić?

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?

Sprytny sposób na podłogę pływającą »

Sprytny sposób na podłogę pływającą » Sprytny sposób na podłogę pływającą »

Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni »

Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni » Zadbaj o ściany w budynku - lokatorzy będą zachwyceni »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych »

Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych » Jednodniowe powłoki hydroizolacyjne do dachów przemysłowych i mieszkalnych »

Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie »

Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie » Jak prawidłowo opomiarować miedia? Podsuwamy rozwiązanie »

Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym »

Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym » Sposób na prawidłową wentylację w budynku mieszkalnym »

Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem? Jak odpowiednio zabezpieczyć taras przed przeciekaniem?

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną

Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną Zobacz, jak łatwo wymienić pompę na energoszczędną

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni » Fotowoltaika na dachu wspólnoty i spółdzielni »

Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy »

Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy » Oto sposób na wyeksploatowane i nieszczelne dachy »

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian!

Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian! Oto sposób, jak naprawic cieknącą rurę bez kucia ścian!

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.