administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Uwarunkowania środowiskowe budowy bioelektrowni w sąsiedztwie wspólnoty mieszkaniowej

Rozpoznając dwukrotnie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, SKO uznało, że wprawdzie zaskarżona decyzja faktycznie zawierała wady, jednakże nie nosiła ona cech rażącego naruszenia prawa.

Rozpoznając dwukrotnie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, SKO uznało, że wprawdzie zaskarżona decyzja faktycznie zawierała wady, jednakże nie nosiła ona cech rażącego naruszenia prawa.

Obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres tego raportu, przy czym obowiązek ten spoczywa na organie również wówczas, gdy organ ten nie stwierdzi potrzeby sporządzenia raportu – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23.03.2021 r.

Zobacz także

Magdalena Markiewicz Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok? Zła segregacja odpadów: za jedną osobę zapłaci cały blok?

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Segregacja odpadów jest bardzo ważna, a za jej małe naruszenie grozi odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców bloku. Potwierdza to niedawno wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Anna Ruszczak news Jednorazowy błąd w segregacji powoduje wyższą opłatę śmieciową

Jednorazowy błąd w segregacji powoduje wyższą opłatę śmieciową Jednorazowy błąd w segregacji powoduje wyższą opłatę śmieciową

NSA orzekł, że błąd w segregacji odpadów, stwierdzony nawet jednorazowo, upoważnia wójta do podwyższenia opłaty śmieciowej. Według sądu, nie jest w tym przypadku konieczne stwierdzenie, że zobowiązany...

NSA orzekł, że błąd w segregacji odpadów, stwierdzony nawet jednorazowo, upoważnia wójta do podwyższenia opłaty śmieciowej. Według sądu, nie jest w tym przypadku konieczne stwierdzenie, że zobowiązany cyklicznie narusza obowiązek segregacji śmieci.

Aneta Mościcka Zasady stawiania tymczasowego budynku

Zasady stawiania tymczasowego budynku Zasady stawiania tymczasowego budynku

Postawienie tymczasowego obiektu budowlanego wyłącznie w oparciu o zgłoszenie będzie możliwe w sytuacji, w której obiekt zostanie przeniesiony lub rozebrany przed upływem 180 dni od momentu jego postawienia.

Postawienie tymczasowego obiektu budowlanego wyłącznie w oparciu o zgłoszenie będzie możliwe w sytuacji, w której obiekt zostanie przeniesiony lub rozebrany przed upływem 180 dni od momentu jego postawienia.

Zarządy wspólnot mieszkaniowych zażądały stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez wójta, na podstawie której to decyzji ustalono spółce z o.o. środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie bioelektrowni rolniczej o mocy ok. 1 MW energii elektrycznej i o mocy 1MW energii cieplnej, zlokalizowanej w sąsiedztwie tych wspólnot. Decyzja ta wydana została na podstawie obowiązujących poprzednio przepisów POŚ w brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 listopada 2008 r.

Wobec nieuwzględniania żądania wspólnot, reprezentowanych przez ich jednoosobowe zarządy, na skutek wniesionych kolejno odwołań, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją utrzymało ostatecznie w mocy własną decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji wójta.

Rozpoznając dwukrotnie wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, SKO uznało, że wprawdzie zaskarżona decyzja faktycznie zawierała wady, jednakże nie nosiła ona cech rażącego naruszenia prawa, w rozumieniu przepisów procedury administracyjnej. Decyzja ta nie zawierała również żadnej innej wady kwalifikowanej. Kolegium podkreśliło, iż zaskarżone orzeczenie zostało wydane m.in. przez organ właściwy rzeczowo i miejscowo, miało ważną podstawę prawną w obowiązujących w dacie jej wydania przepisach POŚ, jak też zostało skierowane do osób, które były stronami postępowania.

Wobec powyższego – zdaniem SKO – za wadę powodującą nieważność badanej decyzji z mocy prawa nie można było uznać – jak wskazywały na to zarządy wnioskujących wspólnot – samego tylko określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie bioelektrowni rolniczej, bez uprzedniego oznaczenia na mapie do celów projektowych obszaru analizowanego (która to mapa w ocenie wnioskujących wspólnot nosiła zarazem znamiona dokumentu fałszywego) oraz bez określenia standardów, jakie powinny być dotrzymane w okresie funkcjonowania przedsięwzięcia. W złożonym w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie, wnioskodawcy nie wskazali żadnej podstawy prawnomaterialnej, z której wynikałaby nieważność decyzji kontrolowanej przez kolegium.

Jednocześnie SKO nie podzieliło postawionego przez zarządy wspólnot mieszkaniowych zarzutu rażącego naruszenia prawa poprzez błędne zaliczenie planowanej bioelektrowni do zespołu zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, czyli do przedsięwzięcia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a obowiązującego wówczas rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Kolegium podniosło, iż w sprawie bezsporne było, że w dacie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycje w zakresie budowy bioelektrowni nie były wprost w nim wymienione.

W praktyce, w związku z brakiem wyraźnego unormowania, organy administracji kwalifikowały biogazownie zwykle jako budowle służące działalności rolniczej, jako instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, czy też urządzenia infrastruktury technicznej lub jako obiekty przemysłowe. SKO podkreśliło wobec tego, że jeżeli przepis prawa dopuszcza rozbieżną interpretację, to wybór jednej z opcji nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa.

Ponadto – w ocenie kolegium – nawet kwalifikacja projektowanego przedsięwzięcia do kategorii instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych (§ 3 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia) nie przesądziłaby o odmiennym trybie procedowania przez wójta. W odniesieniu bowiem do tego rodzaju przedsięwzięć, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko było także fakultatywne. Oceniając zaś, czy nie należałoby nałożyć na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wójt oparł się na opiniach Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz starosty jako organu ochrony środowiska. Choć opinie te nie miały charakteru wiążącego, to jednak organ prowadzący postępowanie w ramach rozpatrywania materiału dowodowego uznał stanowiska tych organów za własne i orzekł o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko z uwagi na jego zakres i rodzaj, uwzględnił także wielkość zajmowanego terenu oraz ogólnikowo wskazał na skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ostatecznie więc organ I instancji, po uzyskaniu przez planowane przedsięwzięcie pozytywnych uzgodnień uprawnionych organów, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, odpowiadającą – co do zasady – obowiązującym w dacie jej wydania przepisom POŚ, wskazując zarazem rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz działania, jakie należy podjąć na etapie jego realizacji i eksploatacji – w tym podkreślając, że należało przyjąć rozwiązania funkcjonalne i techniczne, ograniczające lub eliminujące wpływ budowy bioelektrowni na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W świetle powyższych ustaleń – w ocenie SKO – nie zasługiwał na aprobatę zarzut zgłoszony przez zarządy wspólnot mieszkaniowych, a wskazujący na rzekomy brak oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia, bowiem zaskarżona decyzja wójta o określeniu środowiskowych uwarunkowań dotyczyła oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, przeprowadzonej z uwzględnieniem wymogów prawa.

Jednocześnie, mając na uwadze, że przy ocenie oddziaływania zamierzonej inwestycji w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ powinien opierać się o dane i założenia przyjęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, które w istocie konkretyzowały planowane przedsięwzięcie, organ ten nie mógł z góry zakładać, że inwestor zamierza zrealizować przedsięwzięcie o innych parametrach niż opisane w karcie informacyjnej i z tego względu doszukiwać się jego potencjalnego oddziaływania w zakresie, wykraczającym poza oddziaływania wskazane w karcie informacyjnej. Takiego podejścia nie mogły również uzasadniać np. obawy sąsiadów, tj. wspólnot mieszkaniowych. Czym innym jest bowiem określenie warunków środowiskowych dla realizacji planowanego przedsięwzięcia, a czym innym jest przestrzeganie przez inwestora ustaleń decyzji.

Jeżeli więc wynikające z tej decyzji ustalenia i warunki nie byłyby przez inwestora przestrzegane, to wówczas zaistniałaby podstawa do wszczęcia odrębnego postępowania, którego celem byłoby ustalenie, czy inwestor przestrzega decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W nawiązaniu natomiast do zarzutu, że z funkcjonowaniem biogazowni łączą się uciążliwe zapachy, SKO wskazało, że w polskim prawodawstwie brak jest norm prawnych, określających poziomy zapachów w środowisku, a co za tym idzie, nie ma podstawy, na której można by oprzeć określenie kręgu stron postępowania o ten rodzaj oddziaływania. Zapach jest substancją niemierzalną, zaś jego odczuwanie w każdym przypadku ma charakter subiektywny. Zapachy więc – mimo, że mogą być uciążliwe – nie mogą być badane, ponieważ w polskim systemie prawnym nie istnieją normy prawne, które odnosiłyby się do ich zapachów.

Odnosząc się na koniec do zarzutu, że funkcjonowanie przedsięwzięcia z uwagi na ruch dużej ilości samochodów ciężarowych spowoduje zwiększony hałas i emisję spalin, kolegium podniosło, że na etapie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie był i nie jest regulowany szczegółowy zakres praw i obowiązków inwestora, niemieszczących się w zakresie potrzeby ochrony środowiska. Brak było zatem podstaw do nałożenia w decyzji środowiskowej obowiązku dotyczącego określenia zasad obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego, związanego z planowanym przedsięwzięciem, mających na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W skardze wniesionej od decyzji organu odwoławczego, strona skarżąca zarzuciła m.in. naruszenie przepisów prawa materialnego, w konsekwencji którego to naruszenia doszło do niewłaściwego zastosowania obowiązujących przepisów i przyjęcia, że w sprawie nie doszło do błędnej kwalifikacji przedsięwzięcia w sytuacji, gdy wójt bez racjonalnego uzasadnienia zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie jako przedsięwzięcie stanowiące zespół zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a w konsekwencji stwierdził brak potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, czym uniemożliwił sobie tzw. screening planowanego przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu skargi podniesiono również, że wójt nie wykazał, z jakich powodów odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu, a jedynie przytoczył sentencję opinii i postanowienia starosty, jako organu ochrony środowiska w sytuacji, gdy organy opiniujące bezrefleksyjnie uznały brak potrzeby sporządzenia raportu, bez jakiejkolwiek analizy, opierając się w zasadzie jedynie na wniosku samego inwestora i danych w nim podanych.

W odpowiedzi na skargę, SKO wniosło o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Postępowanie przed WSA

Po rozpoznaniu sprawy, właściwy miejscowo Wojewódzki Sąd Administracyjny, wyrokiem uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję, wydaną w sprawie przez SKO, uznając wniesioną skargę za jak najbardziej zasadną.

W uzasadnieniu zapadłego rozstrzygnięcia WSA wyjaśnił, że – mając na uwadze obowiązujące w dacie jej wydania przepisy – obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzał (w drodze postanowienia) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu. Organ ten miał przy tym obowiązek wydać przedmiotowe postanowienie zarówno wówczas, gdy dostrzegał potrzebę sporządzenia raportu, jak i wtedy, gdy nie stwierdzał takiej potrzeby, przy czym w obu przypadkach organ uwzględniał łącznie szczegółowe uwarunkowania, o których stanowiły przepisy POŚ.

Jak podkreślił sąd administracyjny I instancji, uzasadniając postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu, wójt powołał się w zasadzie jedynie na opinię starosty oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z których wynikało, że przedsięwzięcie ze względu na zakres, rodzaj, wielkość zajmowanego terenu, skalę i rodzaj możliwego oddziaływania na środowisko nie wymaga sporządzenia raportu. Organ nie poczynił zatem żadnych samodzielnych ustaleń co do przedmiotowych uwarunkowań. Bezkrytycznie przytoczył natomiast dane, zawarte w informacji sporządzonej przez inwestora, w której jedynie marginalnie wspomniano o położonym w sąsiedztwie przedsięwzięcia osiedlu mieszkaniowym, nie odnosząc się jednak wcale do kwestii potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na mieszkańców tego osiedla.

Powyższe postępowanie naruszało zatem niewątpliwie przepisy rozporządzenia, w którym wskazano wprost, iż kwalifikowanie przedsięwzięcia do kategorii wymagającego bądź nie wymagającego sporządzenia raportu wiązało się z uwzględnieniem zasięgu oddziaływania, tj. obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie mogło oddziaływać, a także prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. Wójt nie przeprowadził żadnych analiz w tym zakresie. Powyższe stanowiło zatem oczywiste i daleko idące w skutkach naruszenie prawa.

Ponadto, WSA zauważył, iż SKO nie rozpoznało także zawartego we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy żądania stwierdzenia nieważności postanowienia wójta o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu. Treść tego postanowienia miała zaś zasadniczy wpływ na decyzję środowiskową.

W myśl bowiem art. 56 ust. 1b pkt 2 POŚ, właściwy organ wydawał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo informacje zawierające dane, o których była mowa w poprzednio obowiązującym art. 49 ust. 3 POŚ, jeżeli sporządzenie raportu nie było z kolei wymagane. Wydanie przez organ postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia raportu determinowało zatem jego dalsze postępowanie w sprawie. Stąd też, zależność pomiędzy przedmiotowym postanowieniem a wydaną następnie decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, czyniła zasadnym rozpatrzenie w pierwszej kolejności wniosku o stwierdzenie nieważności tego postanowienia, czego kolegium jednak nie uczyniło.

Choć przy tym prawidłowe było stanowisko SKO, że w przepisach rozporządzenia, obowiązujących w dacie wydania decyzji przez wójta nie wymieniono bioelektrowni. Dlatego też tego rodzaju przedsięwzięcie należało zakwalifikować do innej kategorii inwestycji o zbliżonych do bioelektrowni cechach, co wymagało jednakże każdorazowo dokonania interpretacji przepisów rozporządzenia z uwzględnieniem specyfiki danej bioelektrowni. WSA zwrócił wobec tego uwagę, iż w praktyce przez okres obowiązywania rozporządzenia, organy administracji kwalifikowały bioelektrownie niejednolicie:

  • jako instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej,
  • jako instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, lub też
  • jako zespół zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

W każdej sprawie organ właściwy do wydania decyzji obowiązany był więc rozważyć, którym przedsięwzięciom wymienionym w rozporządzeniu odpowiada projektowana bioelektrownia, przy czym możliwa była kwalifikacja takiej inwestycji do więcej niż jednej kategorii. Powyższe rozważania wykluczały zarazem uznanie, że zakwalifikowanie przez wójta w rozpoznawanej sprawie bioelektrowni do kategorii zespołu zabudowy przemysłowej stanowiło rażące naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji.

Istotne w sprawie było to, że każda z trzech opisanych wyżej kategorii przedsięwzięć została wymieniona w rozporządzeniu jako przedsięwzięcia, mogące znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza, że obowiązek sporządzenia raportu mógł być stwierdzony na podstawie art. 51 ust. 2 POŚ. Dla każdego z tych przedsięwzięć – w zakresie ustalenia oddziaływania na środowisko – obowiązywał zatem ten sam reżim prawny, dlatego też z punktu widzenia interesów stron postępowania nie miało znaczenia, do której kategorii bioelektrownia została ostatecznie zakwalifikowana.

Wobec powyższego, kolegium przedwcześnie uznało brak podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż nie dostrzegło popełnionych przez wójta uchybień w zakresie oceny potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Istniejące w tym zakresie regulacje nie ograniczały się bowiem jedynie do sytuacji, w której organ stwierdza potrzebę sporządzenia raportu. Miały one bowiem zastosowanie również wtedy, gdy organ wydawał postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu.

Tymczasem w rozpoznawanej sprawie, organ nie poczynił żadnych samodzielnych ustaleń w powyższym zakresie, bezkrytycznie przytaczając dane, zawarte w sporządzonej przez inwestora informacji, dołączonej do wniosku o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. W informacji jedynie marginalnie wspomniano o położonym w sąsiedztwie inwestycji osiedlu mieszkaniowym i nie odniesiono się nawet ogólnikowo do kwestii potencjalnego oddziaływania inwestycji na mieszkańców tego osiedla. Co więcej, we wstępnej części opracowania, w której inwestor określił otoczenie inwestycji, pominięto w ogóle okoliczność bezpośredniego sąsiedztwa osiedla mieszkaniowego. Nie ulegało zatem wątpliwości, iż w rozpoznawanej sprawie wójt nie przeprowadził żadnych analiz oddziaływania planowanej inwestycji z uwzględnieniem liczby ludności zamieszkującej osiedle, w tym nie określił prawdopodobieństwa oddziaływania inwestycji na jego mieszkańców, co stanowiło oczywiste i daleko idące w skutkach naruszenie prawa.

Stanowisko NSA

Na skutek złożonej przez inwestora skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem uchylił zaskarżone orzeczenie sądu administracyjnego I instancji, przekazując temu sądowi sprawę do ponownego jej rozpoznania. W ocenie NSA wniesiona skarga kasacyjna zasługiwała bowiem na uwzględnienie, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty okazały się zasadne.

Za zasadny NSA uznał zarzut dotyczący możliwości zakwestionowania w postępowaniu nieważnościowym odnoszącym się do decyzji środowiskowej, wydanego wcześniej postanowienia wójta. Jak wyjaśnił to NSA, w stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania decyzji oraz postanowienia przez wójta, obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzał – w drodze postanowienia – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie wydawane było również, jeżeli organ nie stwierdził potrzeby sporządzenia raportu. Na tej podstawie wydane zaś zostało postanowienie wójta.

Jak zwrócił uwagę NSA, w obecnym stanie prawnym postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie jest zaskarżalne w drodze zażalenia, a następnie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (w sytuacji gdy poprzednio było). Oznacza to, że postanowienie można zakwestionować wyłącznie w odwołaniu od decyzji środowiskowej wydanej w jego następstwie. To rozróżnienie miało z kolei doniosłe skutki procesowe. Wynika bowiem z tego, że ewentualne rażące naruszenie prawa, odnoszące się do postanowienia z art. 51 ust. 2 POŚ powinno było być podnoszone we wniosku o stwierdzenie nieważności tego postanowienia lub postanowienia wydanego na skutek zażalenia na postanowienie organu I instancji. Stąd też, nie można było kwestionować zgodności z prawem postanowienia wydanego na podstawie art. 51 ust. 2 POŚ w odwołaniu od decyzji środowiskowej lub w formie innych środków prawnych, odnoszących się do tej decyzji (np. skargi na decyzję organu odwoławczego lub wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji środowiskowej, tak jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie). Decyzja środowiskowa została bowiem wydana w odrębnym toku instancji.

Niezależnie od powyższego, WSA dopuścił się również naruszenia przepisów prawa materialnego, polegającego przede wszystkim na braku jednoznacznego wykazania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa. Ocena sądu administracyjnego I instancji sprowadzała się bowiem do stwierdzenia, że decyzja środowiskowa oraz postanowienie, stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu, nie zawierały oceny w zakresie znajdującego się w sąsiedztwie przedsięwzięcia m.in. osiedla mieszkaniowego. Mając zaś na uwadze, że postępowanie nieważnościowe nie jest kolejną instancją w postępowaniu administracyjnym, ocena prawna wyrażona w tym zakresie przez WSA prowadziła do błędnego nałożenia na organy orzekające w sprawie, obowiązku uzupełnienia postępowania dowodowego zakończonego wydaniem ostatecznej decyzji środowiskowej.

Z tych też przyczyn, NSA orzekł jak na wstępie. Wyrok jest prawomocny.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Paweł Puch Przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy

Przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy Przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy

Wydanie rzeczy nie musi nastąpić przez jej wręczenie. Możliwe jest także wydanie rzeczy za pomocą aktów symbolicznych, np. umieszczenia odpowiednich oznaczeń na gruncie, obejścia gruntu, wskazania jego...

Wydanie rzeczy nie musi nastąpić przez jej wręczenie. Możliwe jest także wydanie rzeczy za pomocą aktów symbolicznych, np. umieszczenia odpowiednich oznaczeń na gruncie, obejścia gruntu, wskazania jego granic lub przedstawienia nabywcy gruntu osobom trzecim – wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

Paweł Puch Gdy zarządca jest biegłym

Gdy zarządca jest biegłym Gdy zarządca jest biegłym

Biegły powinien płacić od swoich usług VAT. Fakt, że sąd zlecający mu ich wykonanie nie uwzględnia tego w kwocie wynagrodzenia, nie ma znaczenia - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Biegły powinien płacić od swoich usług VAT. Fakt, że sąd zlecający mu ich wykonanie nie uwzględnia tego w kwocie wynagrodzenia, nie ma znaczenia - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Aneta Mościcka Wynajmowanie części nieruchomości wspólnej

Wynajmowanie części nieruchomości wspólnej Wynajmowanie części nieruchomości wspólnej

Wynajmowanie przez wspólnotę mieszkaniową dachu nieruchomości wspólnej stanowi gospodarowanie składnikiem majątkowym, który wchodzi w skład zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez wspólnotę. Wspólnota...

Wynajmowanie przez wspólnotę mieszkaniową dachu nieruchomości wspólnej stanowi gospodarowanie składnikiem majątkowym, który wchodzi w skład zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez wspólnotę. Wspólnota mieszkaniowa może skorzystać ze zwolnienia z CIT przychodów z tytułu wynajmu dachu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aneta Mościcka Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Zwrot bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje...

Oddanie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w trzyletnią dzierżawę (nawet jeśli została wypowiedziana po roku) w celu prowadzenia parkingu, w okresie pięciu lat od przekształcenia, wyczerpuje znamiona dyspozycji wskazanego przepisu, a w konsekwencji oznacza konieczność zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Agnieszka Żelazna Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni mieszkaniowej

Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni mieszkaniowej Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni mieszkaniowej

W postanowieniu z dnia 06.05.2021 r., Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż ocena czy zachodzi możliwość podziału fizycznego nieruchomości nie powinna ograniczać się jedynie do ustalenia, czy w ogóle podział taki...

W postanowieniu z dnia 06.05.2021 r., Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż ocena czy zachodzi możliwość podziału fizycznego nieruchomości nie powinna ograniczać się jedynie do ustalenia, czy w ogóle podział taki jest możliwy do zrealizowania. Konieczne jest zatem każdorazowo dokonanie przez sąd oceny, czy nie zachodzą okoliczności, przemawiające przeciwko takiemu sposobowi zniesienia współwłasności.

Paweł Puch Lokal garażowy jako część nieruchomości wspólnej

Lokal garażowy jako część nieruchomości wspólnej Lokal garażowy jako część nieruchomości wspólnej

Jeśli deweloper nie wyodrębnił garażu jako samodzielnego lokalu, każdy właściciel lokalu ma prawo korzystać z niego stosownie do udziału w nieruchomości - uznał Sąd Najwyższy.

Jeśli deweloper nie wyodrębnił garażu jako samodzielnego lokalu, każdy właściciel lokalu ma prawo korzystać z niego stosownie do udziału w nieruchomości - uznał Sąd Najwyższy.

Piotr Pałka Przeprowadzenie lustracji i sporządzenie protokołu przez lustratora spółdzielni jako umowy o dzieło

Przeprowadzenie lustracji i sporządzenie protokołu przez lustratora spółdzielni jako umowy o dzieło Przeprowadzenie lustracji i sporządzenie protokołu przez lustratora spółdzielni jako umowy o dzieło

Okoliczność, że rezultat umowy był osiągany w wyniku proce­su lustracji, określonego w art. 91–93 Prawa spółdzielczego, nie świadczy o tym, że celem umowy były jedynie te czynności. Bez sporządzenia protokołu...

Okoliczność, że rezultat umowy był osiągany w wyniku proce­su lustracji, określonego w art. 91–93 Prawa spółdzielczego, nie świadczy o tym, że celem umowy były jedynie te czynności. Bez sporządzenia protokołu lustracji uczestnik postępowania nie wykonałby w pełni umowy - wynika z wyroku Naczel­nego Sądu Administracyjnego.

Aneta Mościcka Własność budynku a grunt oddany w użytkowanie wieczyste

Własność budynku a grunt oddany w użytkowanie wieczyste Własność budynku a grunt oddany w użytkowanie wieczyste

Podatnikiem podatku od nieruchomości – obiektów budowlanych wzniesionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest użytkownik wieczysty, także w przypadku, w którym wymienione obiekty wzniesione...

Podatnikiem podatku od nieruchomości – obiektów budowlanych wzniesionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest użytkownik wieczysty, także w przypadku, w którym wymienione obiekty wzniesione zostały przez dzierżawcę gruntu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Paweł Puch Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego Regulamin porządku domowego

Właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali, ani nakładać na właścicieli lokali zobowiązań innych, niż wynikające z UWL. Przedmiotem uchwał...

Właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali, ani nakładać na właścicieli lokali zobowiązań innych, niż wynikające z UWL. Przedmiotem uchwał właścicieli lokali mogą być sprawy dotyczące nieruchomości wspólnej, a nie sfera wykonywania przez właściciela jego praw do wyodrębnionego lokalu – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi.

Paweł Puch Ustalanie opłat „od metra kwadratowego”

Ustalanie opłat „od metra kwadratowego” Ustalanie opłat „od metra kwadratowego”

Wspólnota mieszkaniowa nie może w żadnym zakresie naruszać majątkowych interesów właścicieli lokali, którzy powinni być obciążani kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości i jej remontami proporcjonalnie...

Wspólnota mieszkaniowa nie może w żadnym zakresie naruszać majątkowych interesów właścicieli lokali, którzy powinni być obciążani kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości i jej remontami proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Zastosowanie innych wskaźników będzie naruszeniem interesów właścicieli lokali – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Aneta Mościcka Opodatkowanie sieci technicznej

Opodatkowanie sieci technicznej Opodatkowanie sieci technicznej

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne...

Urządzenia techniczne znajdujące się w budynku i instalacje wewnętrzne zapewniające wykorzystywanie tego budynku zgodnie z przeznaczeniem nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tym samym, sporne obiekty, jeżeli znajdują się wewnątrz budynku, oceniane przez pryzmat urządzeń technicznych lub instalacji, nie mogą być uważane za odrębne budowle, stanowią w elementy budynku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Aneta Mościcka Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie Podmioty uprawnione do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze...

Z żądaniem ustalenia odszkodowania może wystąpić podmiot wywłaszczony oraz spadkobiercy wywłaszczonego, lecz nie mogą wystąpić aktualni właściciele nieruchomości, którzy prawo własności nabyli w drodze czynności prawnej (umowy dożywocia), a więc następstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Agnieszka Żelazna Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zaskarżenia aktu prawa miejscowego

Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zaskarżenia aktu prawa miejscowego Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zaskarżenia aktu prawa miejscowego

W postanowieniu z dnia 06.10.2021 r. (sygn. akt III OSK 5913/21) NSA wyjaśnił, iż przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym1) gwarantuje każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...

W postanowieniu z dnia 06.10.2021 r. (sygn. akt III OSK 5913/21) NSA wyjaśnił, iż przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym1) gwarantuje każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, możliwość zaskarżenia takiej uchwały lub zarządzenia do sądu administracyjnego.

Aneta Mościcka Zarząd zwykły i czynności go przekraczające

Zarząd zwykły i czynności go przekraczające Zarząd zwykły i czynności go przekraczające

Spółdzielnia mieszkaniowa sprawująca zarząd powierniczy na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ma ograniczoną zdolność zarządczą, tzn. może wykonywać i...

Spółdzielnia mieszkaniowa sprawująca zarząd powierniczy na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ma ograniczoną zdolność zarządczą, tzn. może wykonywać i podejmować czynności zwykłego zarządu, a te przekraczające zwykły zarząd tylko w takim zakresie, w jakim właściciele lokali wyrazili zgodę w podjętej uchwale. Czynność polegająca na połączeniu nieruchomości jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Seweryn Chwałek Uprawnienie spadkobierców do głosowania uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Uprawnienie spadkobierców do głosowania uchwały we wspólnocie mieszkaniowej Uprawnienie spadkobierców do głosowania uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu potwierdza, iż zgodnie z prawem można uwzględniać głosy spadkobierców właścicieli lokali podczas głosowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej, także w sytuacji gdy...

Orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu potwierdza, iż zgodnie z prawem można uwzględniać głosy spadkobierców właścicieli lokali podczas głosowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej, także w sytuacji gdy nie doszło do sporządzenia testamentu oraz nie zostało wydane przez sąd postanowienie o nabyciu spadku oraz nikt nie kwestionuje ich prawa do spadku.

Aneta Mościcka Sprawowanie opieki nad spadkodawcą a ulga w podatku od spadków i darowizn

Sprawowanie opieki nad spadkodawcą a ulga w podatku od spadków i darowizn Sprawowanie opieki nad spadkodawcą a ulga w podatku od spadków i darowizn

Warunkiem uzyskania zwolnienia podatkowego, przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest sprawowanie opieki nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej w przepisanej...

Warunkiem uzyskania zwolnienia podatkowego, przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest sprawowanie opieki nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej w przepisanej prawem formie. Do wymaganego okresu sprawowania opieki nie można zaliczyć czasu, gdy sprawowano ją bezumownie lub na podstawie umowy zawartej bez wymaganej formy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Małgorzata Pundyk-Glet Konieczna zgoda wspólnoty w formie uchwały

Konieczna zgoda wspólnoty w formie uchwały Konieczna zgoda wspólnoty w formie uchwały

Podmiot, który zamierza wykonywać prace budowlane w części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej, powinien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny...

Podmiot, który zamierza wykonywać prace budowlane w części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej, powinien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwi­cach.

Przemysław Gogojewicz Działania zapobiegające zakażeniom podejmowane przez zarządcę nieruchomości

Działania zapobiegające zakażeniom podejmowane przez zarządcę nieruchomości Działania zapobiegające zakażeniom podejmowane przez zarządcę nieruchomości

To na właścicielu (posiadaczu, zarządcy) nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w przypadku wystąpienia gryzoni na jego nieruchomości – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

To na właścicielu (posiadaczu, zarządcy) nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w przypadku wystąpienia gryzoni na jego nieruchomości – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt II SA/Bd 9/19.

Aneta Mościcka Skutki wykonania ogrodzenia z naruszeniem przepisów

Skutki wykonania ogrodzenia z naruszeniem przepisów Skutki wykonania ogrodzenia z naruszeniem przepisów

Wstrzymanie robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 PB może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy roboty te są wykonywane w dacie wydania postanowienia o ich wstrzymaniu. Natomiast, gdy roboty zostały...

Wstrzymanie robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 PB może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy roboty te są wykonywane w dacie wydania postanowienia o ich wstrzymaniu. Natomiast, gdy roboty zostały wykonane i nie są prowadzone, powinien mieć zastosowanie art. 51 ust. 7 PB, czyli rozbiórka. W takiej sytuacji wstrzymanie robót budowlanych byłoby bezprzedmiotowe – orzekł NSA.

Aneta Mościcka Zarządca jako adresat decyzji o rozbiórce budynku

Zarządca jako adresat decyzji o rozbiórce budynku Zarządca jako adresat decyzji o rozbiórce budynku

Na gruncie Prawa budowlanego zarządcą obiektu budowlanego jest podmiot, który uzyskuje prawo zarządzania tym obiektem, będącym cudzą własnością, w imieniu własnym i z wyłączeniem właściciela.

Na gruncie Prawa budowlanego zarządcą obiektu budowlanego jest podmiot, który uzyskuje prawo zarządzania tym obiektem, będącym cudzą własnością, w imieniu własnym i z wyłączeniem właściciela.

Piotr Pałka Mała wspólnota mieszkaniowa a wniesienie skargi do WSA

Mała wspólnota mieszkaniowa a wniesienie skargi do WSA Mała wspólnota mieszkaniowa a wniesienie skargi do WSA

Wystąpienie małej wspólnoty mieszkaniowej ze skargą do sądu administracyjnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością wspólną, a zatem wymaga uchwały właścicieli lokali, wyrażającej...

Wystąpienie małej wspólnoty mieszkaniowej ze skargą do sądu administracyjnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością wspólną, a zatem wymaga uchwały właścicieli lokali, wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Agnieszka Żelazna Niezrealizowanie celu wywłaszczenia a zwrot nieruchomości

Niezrealizowanie celu wywłaszczenia a zwrot nieruchomości Niezrealizowanie celu wywłaszczenia a zwrot nieruchomości

Ewentualny nawet związek garaży z osiedlem mieszkaniowym nie może świadczyć o modyfikacji celu wywłaszczenia, w postaci budowy garaży zamiast pierwotnie planowanego parkingu w sytuacji, gdy budowa samego...

Ewentualny nawet związek garaży z osiedlem mieszkaniowym nie może świadczyć o modyfikacji celu wywłaszczenia, w postaci budowy garaży zamiast pierwotnie planowanego parkingu w sytuacji, gdy budowa samego osiedla nie była celem wywłaszczenia. Modyfikacja celu wywłaszczenia może być rozważana jedynie w warunkach jego realizacji – wynika z wyroku NSA z dnia 14.10.2021 r.

Aneta Mościcka Ulga mieszkaniowa a lokal niemieszkalny

Ulga mieszkaniowa a lokal niemieszkalny Ulga mieszkaniowa a lokal niemieszkalny

To, że lokal spełnia wymogi lokalu mieszkalnego, w rozumieniu UWL został kupiony w celach mieszkaniowych wystarczy, by uznać, że podatnik poniósł wydatki na cele mieszkaniowe. Zapis z księdze wieczystej,...

To, że lokal spełnia wymogi lokalu mieszkalnego, w rozumieniu UWL został kupiony w celach mieszkaniowych wystarczy, by uznać, że podatnik poniósł wydatki na cele mieszkaniowe. Zapis z księdze wieczystej, że to lokal niemieszkalny nie jest decydujący dla prawnopodatkowej oceny jego charakteru, dokonanej w kontekście przepisów ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych – orzekł WSA w Łodzi.

Julita Treder-Marek Określenie sumy kary umownej

Określenie sumy kary umownej Określenie sumy kary umownej

Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej; wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy – stanowi uchwała Sądu Najwyższego z dnia...

Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej; wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy – stanowi uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 roku, sygn. III CZP 26/21.

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie? Webinar: Jak ograniczyć koszty ogrzewania jeszcze w tym sezonie?

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.