administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej - wybrane zagadnienia

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej - wybrane zagadnienia

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej - wybrane zagadnienia

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej niesie za sobą szereg skutków prawnych, m.in. w zakresie zasad jej funkcjonowania w toku postępowania upadłościowego i następujących przeobrażeń majątkowych.

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć wybrane zagadnienia związane z upadłością spółdzielni mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem powstałych w wyniku jej ogłoszenia skutków, jakie niesie ona dla członków spółdzielni.

Zobacz także

Manage - nowoczesne zarządzanie nieruchomościami

Manage - nowoczesne zarządzanie nieruchomościami Manage - nowoczesne zarządzanie nieruchomościami

Spółdzielnie i Wspólnoty Wszystkie kluczowe elementy zarządzania nieruchomościami w jednym miejscu: automatyzacja procesów, nieograniczone możliwości konfiguracji, monitoring inwestycji oraz ich finansów....

Spółdzielnie i Wspólnoty Wszystkie kluczowe elementy zarządzania nieruchomościami w jednym miejscu: automatyzacja procesów, nieograniczone możliwości konfiguracji, monitoring inwestycji oraz ich finansów. Sprawne przeprowadzanie uchwał zaoszczędzi Twój cenny czas i pozwoli na pełną kontrolę w administrowaniu budynków.

Energa Obrót S. A. Fotowoltaika z dofinansowaniem

Fotowoltaika z dofinansowaniem Fotowoltaika z dofinansowaniem

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą...

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą o OZE prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną, może być nie tylko osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Co ważne, zmienił się też sposób rozliczania energii produkowanej przez ogniwa zamontowane...

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej – przesłanki i skutki

Zgodnie z art. 130 §1 ustawy – Prawo spółdzielcze1 do ogłoszenia upadłości spółdzielni dochodzi w razie jej niewypłacalności. Stan niewypłacalności spółdzielni mieszkaniowej zachodzi wówczas, gdy według sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań.

Wskazać przy tym należy, iż przesłanka „niewypłacalności” zachodzić będzie także i wtedy, gdy spółdzielnia nie będzie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze2.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż podstawę ogłoszenia upadłości spółdzielni – także mieszkaniowej – może stanowić zarówno nadwyżka pasywów nad aktywami, jak i fakt trwałego zaprzestania płacenia długów3.

Niezależnie bowiem od szczegółowych regulacji dotyczących upadłości spółdzielni, zawartych w przepisach prawa spółdzielczego, do postępowania upadłościowego w sprawach nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy prawa upadłościowego i naprawczego.

Przepisy prawa spółdzielczego normują bowiem tylko niektóre szczegółowe zasady dotyczące postępowania upadłościowego spółdzielni, zatem w pozostałym zakresie zastosowanie znajdować będą ogólne regulacje, zawarte w prawie upadłościowym i naprawczym.

W razie zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości spółdzielni mieszkaniowej, jej zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie, w którego porządku obrad zamieszczona powinna zostać sprawa dalszego istnienia spółdzielni.

Walne zgromadzenie uprawnione jest przy tym do podjęcia bądź to uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości, bądź to – pomimo zaistnienia stanu jej niewypłacalności – uchwały o dalszym jej istnieniu, jeżeli jednocześnie wskaże środki umożliwiające jej wyjście z tego stanu. Środki wskazane w powyższy sposób muszą jednakże zapewnić realną spłatę zobowiązań posiadanych przez spółdzielnię.

Jak wskazuje się przy tym w literaturze prawniczej, w praktyce zwiększenie środków będzie polegało przede wszystkim na zwiększeniu funduszu udziałowego przez podwyższenie liczby udziałów, jakie każdy członek obowiązany jest zadeklarować, przy czym te dodatkowe udziały powinny stanowić taką kwotę, aby suma aktywów wystarczała na pokrycie zobowiązań.

Niezależnie od powyższego, do wyjścia przez spółdzielnię mieszkaniową ze stanu niewypłacalności może również dojść na skutek wcześniejszego – niż to przewiduje statut – wpłacenia przez członków udziałów, zaciągnięcie pożyczek u członków spółdzielni, sprzedaż części majątku spółdzielni itp.4

Niewykluczona jest przy tym możliwość, że – pomimo podjęcia przez walne zgromadzenie spółdzielni uchwały o jej dalszym istnieniu – sąd i tak zarządzi postawienie jej w stan upadłości. Powyższa sytuacja może mieć miejsce, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielni mieszkaniowej został złożony przez jej wierzyciela.

Jak wskazał przy tym Sąd Najwyższy, wierzyciel spółdzielni, składając do sądu wniosek o ogłoszenie jej upadłości, może oprzeć powyższe żądanie zarówno na przesłance jej niewypłacalności, jak i na niewykonaniu przez nią wymagalnych zobowiązań5.

Podjęcie przez walne zgromadzenie spółdzielni uchwały o postawieniu jej w stan upadłości będzie natomiast obligowało jej zarząd (jeżeli spółdzielnia nie znajduje się w stanie likwidacji)6 do niezwłocznego zgłoszenia wniosku do sądu o ogłoszenie jej upadłości. Czas na złożenie powyższego wniosku zgodnie z art. 21 ust. prawa upadłościowego i naprawczego wynosi dwa tygodnie.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż – w odróżnieniu jednak od regulacji przewidzianej przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, zgodnie z którą termin ten liczony jest od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości – w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych zarząd spółdzielni ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia do sądu wniosku o ogłoszenie jej upadłości aktualny dopiero w razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości7.

Na postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości spółdzielni mieszkaniowej przysługuje zażalenie. W imieniu spółdzielni zażalenie złożyć może tylko jej zarząd, gdyż rada nadzorcza spółdzielni nie jest uprawniona do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu, ogłaszające jej upadłość8.

Kompetencja zarządu spółdzielni do wniesienia powyższego środka zaskarżenia już w toku postępowania upadłościowego wynika pośrednio z art. 134 prawa spółdzielczego, zgodnie z którym przepisy o organach spółdzielni stosuje się także podczas postępowania upadłościowego, jeżeli z przepisów prawa upadłościowego nie wynika inaczej.

Ogłoszenie upadłości spółdzielni nie pozbawia jej bowiem od razu osobowości prawnej, jednakże jej organy nie mogą już zarządzać jej spółdzielni i jej reprezentować9.

Pomimo zatem przejęcia zarządu majątkiem spółdzielni przez syndyka (w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację jej majątku) lub zarządcę (w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, gdy zarząd majątkiem spółdzielni został jej odebrany), organy spółdzielni działają w dalszym ciągu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż mogą dokonywać jedynie takich czynności, które nie wchodzą w zakres zarządzania i rozporządzania jej majątkiem.

Po ukończeniu postępowania upadłościowego składa się do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego. Z ukończeniem zaś postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 136 prawa spółdzielczego mamy do czynienia dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, stwierdzającego zakończenie postępowania z powodu wykonania planu ostatniego podziału funduszów spółdzielni.

Nabycie budynku lub udziału w budynku spółdzielni mieszkaniowej w toku postępowania upadłościowego. Spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawa do lokalu

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej jako: USM)10, jeżeli w toku postępowania upadłościowego nabywcą budynku albo udziału w budynku stanowiącego mienie upadłej spółdzielni nie będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego11.

W odniesieniu zaś do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nabycie w toku postępowania upadłościowego budynku albo udziału w budynku stanowiącego mienie upadłej spółdzielni przez podmiot, który nie jest inną spółdzielnią mieszkaniową, skutkować będzie jego przekształceniem w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego12.

W sytuacji zatem, gdy budynek w razie sprzedaży dokonanej w toku postępowania upadłościowego nie będzie przechodził na własność innej spółdzielni mieszkaniowej, własnościowe prawa do lokali przekształcą się odpowiednio:

  • w prawo odrębnej własność lokali – gdy lokale te znajdują się w budynkach co najmniej dwumieszkaniowych lub
  • we własność domu jednorodzinnego – gdy mieszczą się w domach jednorodzinnych, bliźniaczych lub szeregowych.

W pierwszej sytuacji nowi właściciele lokali nabędą z mocy prawa odpowiednie udziały we własności (lub w użytkowaniu wieczystym) działki gruntu oraz w częściach budynku służących do wspólnego użytku. W drugiej zaś – działka gruntu (lub odpowiednia jej część) przypadnie na wyłączną własność lub pod tytułem użytkowania wieczystego właścicielom budynków.

Odrębna własność lokali będzie mogła powstać również w budynku wielomieszkaniowym. Ponieważ, jak podkreśla się to w literaturze prawniczej, spółdzielnie mieszkaniowe zwykle ustanawiają w tych samych budynkach zarówno prawa własnościowe, jak i lokatorskie, wyodrębnienie własności lokali będzie mogło nastąpić zatem tylko co do niektórych lokali.

W tej sytuacji lokale, które stanowiły dotychczas przedmiot praw lokatorskich oraz pozostały udział w prawie własności działki gruntu i częściach wspólnych budynku, przypadną nabywcy budynku13.

Inaczej sytuacja przedstawiać się jednak będzie, gdy nabywcą budynku lub udziału w budynku stanowiącego mienie upadłej spółdzielni będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa. Wówczas, byłemu członkowi14 lub osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub 2 USM, w stosunku do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w upadłej spółdzielni, przysługiwać będzie roszczenie o przyjęcie do spółdzielni dokonującej nabycia.

Niezłożenie przy tym nowej deklaracji członkowskiej skutkować będzie wyznaczeniem przez nabywcę będącego spółdzielnią mieszkaniową dodatkowego, nie krótszego niż sześć miesięcy, terminu na dokonanie powyższej czynności pod rygorem możliwości podjęcia – w razie jego bezskutecznego upływu – uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Wskazane wyżej skutki prawne (powstanie stosunku najmu bądź roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej – nabywcy budynku) powstają przy tym z mocy samego prawa z chwilą zbycia przez syndyka (zarządcę) budynku albo udziału w budynku stanowiącego mienie upadłej spółdzielni, nie zaś dopiero – jak regulował to poprzednio obowiązujący stan prawny – z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia spółdzielni z rejestru.

Prawo do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących

Analogiczna sytuacja do skutków związanych z upadłością spółdzielni mieszkaniowej, w której jej dotychczasowym członkom przysługiwały spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, ma miejsce w odniesieniu do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących.

Jeżeli zatem nabywcą w toku postępowania upadłościowego nie będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa, prawo do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących bądź to przekształci się w prawo odrębnej własności garaży, bądź to skutkować będzie powstaniem roszczenia byłego członka o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

Wezwanie do uiszczenia niewpłaconej części udziałów

Jednym z ważniejszych skutków ogłoszenia upadłości spółdzielni mieszkaniowej dla jej członków jest niewątpliwie, regulowane przepisami art. 135 prawa spółdzielczego, powstanie uprawnienia do żądania przez syndyka niezwłocznego uiszczenia przez członków spółdzielni niewpłaconych jeszcze części udziałów.

Powyższy przepis normuje zatem skutek ogłoszenia upadłości spółdzielni, którym jest powstanie stanu natychmiastowej wymagalności zadeklarowanych przez członków spółdzielni mieszkaniowej udziałów i to niezależnie od odrębnych w tym względzie postanowień samego statutu.

Jak podkreśla się bowiem w literaturze prawniczej, zasada, o której mowa wyżej, ma na celu umożliwienie zrealizowania wszystkich aktywów spółdzielni, by na skutek wszczętego postępowania upadłościowego mogła wywiązać się ona ze swych zobowiązań w możliwie najszerszym zakresie.

Jednocześnie, jak wskazał Sąd Najwyższy, przepis art. 135 w zw. z art. 28 i 19 § 2 prawa spółdzielczego uzasadnia również żądanie uiszczenia przez byłego członka spółdzielni niewpłaconej części zadeklarowanych udziałów, jeżeli powstały straty, a postępowanie upadłościowe wszczęto w ciągu roku od ustania członkostwa15.

Zgodnie bowiem z art. 28 prawa spółdzielczego w razie wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal jej członkiem.

Umowy zawierane z byłymi członkami spółdzielni przez syndyka (zarządcę) zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego

Zgodnie z art. 86 prawa upadłościowego i naprawczego, po ogłoszeniu upadłości spółdzielni mieszkaniowej, obejmującej likwidację jej majątku, albo upadłości z możliwością zawarcia układu, gdy odebrano zarząd majątkiem upadłej spółdzielni mieszkaniowej, czynności określone w przepisach art. 41–43 USM wykonuje syndyk albo zarządca.

Na syndyku albo zarządcy ciąży jednocześnie obowiązek zawarcia umów o:

  • przeniesienie własności lokalu na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – po spełnieniu przez niego warunków szczegółowo określonych w art. 12 USM;
  • przeniesienie własności lokalu na pisemne żądanie członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – po spełnieniu przez te osoby warunków szczegółowo określonych w art. 1714 USM;
  • przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego na pisemne żądanie członka spółdzielni, lub osoby niebędącej członkiem, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu– po spełnieniu przez te osoby warunków szczegółowo określonych w art. 1715 USM;
  • przeniesienie własności lokalu na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni – po spełnieniu przez najemcę warunków szczegółowo określonych w art. 39 USM;
  • przeniesienie własności lokalu na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej – po spełnieniu przez najemcę warunków szczegółowo określonych w art. 48 USM;
  • przeniesienie własności lokalu na rzecz spadkobierców: członka spółdzielni, osoby niebędącej członkiem spółdzielni albo najemcy – po spełnieniu przez te osoby warunków szczegółowo określonych w art. 481 USM.

Do zawarcia umów, o których mowa wyżej, dojdzie jednakże wyłącznie wówczas, gdy żądanie osoby uprawnionej zostało złożone spółdzielni przed ogłoszeniem jej upadłości albo po ogłoszeniu upadłości na podstawie art. 541 ust. 2 USM.

W razie natomiast ogłoszenia upadłości spółdzielni mieszkaniowej z możliwością zawarcia układu i ustanowienia zarządu własnego co do całości majątku masy upadłości, do zawarcia umów, o których mowa wyżej, uprawniony będzie sam zarząd spółdzielni.

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy, ustanowienie przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu w jej zasobach, a następnie jego przeniesienie na rzecz osoby, której dotychczas przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, w celu zrealizowania roszczenia przewidzianego w art. 1714 USM, nie może być utożsamione ze „sprzedażą dokonaną w postępowaniu upadłościowym” w rozumieniu art. 313 ust. 1 i 2 prawa upadłościowego i naprawczego16.

Prawo żądania zawarcia przez osobę uprawnioną powyższych umów nie jest przy tym ograniczone żadnym terminem, jednakże może być skutecznie dochodzone jedynie do chwili nabycia budynku stanowiącego mienie upadłej spółdzielni przez inną spółdzielnię mieszkaniową albo przez podmiot niebędący spółdzielnią. Z chwilą nabycia prawo to bowiem wygasa, gdyż powstają wówczas – z mocy samego prawa – skutki omówione powyżej. 

1 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1443).
2 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. (t.j. DzU z 2012 r., poz. 1112 ze zm.).
3 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1998 r., sygn. akt III CKN 398/98.
4 Stanisław Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 2013.
5 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1998 r., sygn. akt III CKN 398/98.
6 Por. art. 131 Prawa Spółdzielczego.
7 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt I CSK 480/09.
8 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1937 r., sygn. akt C I 2764/36.
9 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1953 r., sygn. akt II C 2891/52 oraz wyrok Sądum Najwyższego z dnia 2 czerwca 1970 r., sygn. akt II CR 161/70.
10 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1222).
11 Ustawa z dnia 21.06.2001 r. (t.j. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.).
12 Por. art. 1718 USM.
13 Stanisław Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, 2013.
14 Przez „byłego członka” należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
15 Por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1998 r., sygn. akt III CZP 18/98.
16 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. akt II CSK 364/10.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jacek Frydryszak Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do...

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do tego przygotowany?

Redakcja news Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych? Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca...

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Redakcja news Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Redakcja news Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego...

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego sezonu grzewczego – wiadomo bowiem, że rachunki za ogrzewanie będą wyższe niż rok temu. Wzrastają opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów oraz czynsze. Jak spółdzielnie mieszkaniowe próbują się zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie?

Aneta Mościcka Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu...

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu ochrony przeciwpożarowej (bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji) i stanowi czynność zwykłego zarządu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja Sto lat WSM!

Sto lat WSM! Sto lat WSM!

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej...

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią Szklanych Domów. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz miasta, Krajowej Rady Spółdzielczej RP i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, grono spółdzielców oraz mieszkańców i przyjaciół WSM.

Redakcja ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą...

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/we. Dyrektywa ta jako akt prawa pochodnego wiąże co do celu wszystkie kraje członkowskie, ale pozostawia sposób jego realizacji danemu państwu.

Jacek Frydryszak Opłaty za odpady

Opłaty za odpady Opłaty za odpady

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w...

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w rozliczeniach z użytkownikami lokali – pisze Czytelnik do autora tekstów, analizujących przepisy dotyczące opłat za odpady komunalne.

Jacek Frydryszak Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera

Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera

W  Polsce jest ok.  3500 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w  nich ok. 10 mln. ludzi. W zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe budynkach z  pewnością mieszkają osoby z  chorobami otępiennymi,...

W  Polsce jest ok.  3500 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w  nich ok. 10 mln. ludzi. W zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe budynkach z  pewnością mieszkają osoby z  chorobami otępiennymi, w  tym z  chorobą Alzheimera. Stosując proste porównanie, jest to  ok.  120–130 tys. osób z  chorobą Alzheimera. Spółdzielnie (ale również gminy we  wspólnotach mieszkaniowych) dysponują własnymi lokalami użytkowymi, które mogłyby być przeznaczone na  domy dziennego pobytu dla  tych osób, co...

Piotr Żołądkowski Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Motywacja – czyli co nas pcha do działania? Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Redakcja news Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach? Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Redakcja news Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada?

Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada? Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada?

Ustawodawca przewidział konieczność kontroli szkodników i minimalizację zagrożeń, jakie mogą one wywołać. Deratyzacja to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Ustawodawca przewidział konieczność kontroli szkodników i minimalizację zagrożeń, jakie mogą one wywołać. Deratyzacja to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Jacek Frydryszak Never ending story…

Never ending story… Never ending story…

W artykule opublikowanym w wakacyjnym wydaniu „Administratora” napisałem, że wystąpiłem do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, dotyczących stosowania taryfy G i jej zatwierdzania...

W artykule opublikowanym w wakacyjnym wydaniu „Administratora” napisałem, że wystąpiłem do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, dotyczących stosowania taryfy G i jej zatwierdzania przez URE, co ma niebagatelne znaczenie dla ponoszonych przez mieszkańców kosztów.

Aneta Mościcka Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności

Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności

Zarząd powierzony obejmuje zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające ten zakres. Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli mieszkań odmiennie regulująca kwestię zarządu, nie...

Zarząd powierzony obejmuje zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające ten zakres. Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli mieszkań odmiennie regulująca kwestię zarządu, nie jest wymagana zgoda współwłaścicieli na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jaką jest zrzeczenie się nieodpłatnej i bezterminowej służebności przechodu i przejazdu – orzekł Sąd Najwyższy.

Anna Ruszczak news Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie

Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie

Oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu poprzez wyłączenie swoich kaloryferów może mieć katastrofalne skutki. Wspólnota lub spółdzielnia może wpisać w uchwale wysokość temperatury,...

Oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu poprzez wyłączenie swoich kaloryferów może mieć katastrofalne skutki. Wspólnota lub spółdzielnia może wpisać w uchwale wysokość temperatury, jaka ma panować w mieszkaniu, a sprawa może trafić do sądu.

Redakcja news Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym...

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

Redakcja news Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej

Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej

Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa, właściciele lokali lub mieszkań, którzy są członkami spółdzielni i nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają większy wpływ na działalność spółdzielni.

Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa, właściciele lokali lub mieszkań, którzy są członkami spółdzielni i nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają większy wpływ na działalność spółdzielni.

Wojciech Jan Konieczny Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku

Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku

W kwietniu 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, która zaostrza co prawda wymogi i kary wobec właścicieli nieruchomości, ale nie zmienia ich adresatów.

W kwietniu 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, która zaostrza co prawda wymogi i kary wobec właścicieli nieruchomości, ale nie zmienia ich adresatów.

Jacek Sawicki Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

Niniejszy akt prawny ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2023 r., poz. 28., a pełna jego nazwa brzmi: „Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania...

Niniejszy akt prawny ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2023 r., poz. 28., a pełna jego nazwa brzmi: „Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych”.

Redakcja Szkolenie: Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2023 roku

Szkolenie: Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2023 roku Szkolenie: Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2023 roku

Jakie są zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej? W jaki sposób należy przeprowadzać obrady i głosowanie? Kiedy można zaskarżyć uchwałę? Aktualne regulacje i orzecznictwo dotyczące...

Jakie są zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej? W jaki sposób należy przeprowadzać obrady i głosowanie? Kiedy można zaskarżyć uchwałę? Aktualne regulacje i orzecznictwo dotyczące zwoływania Walnego Zgromadzenia omówi Grzegorz Abramek.

Anna Ruszczak news Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą...

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą być poważniejsze, gdy wydarzy się wypadek.

Agnieszka Żelazna Grzywna w celu przymuszenia spółdzielni do wykonania robót budowlanych

Grzywna w celu przymuszenia spółdzielni do wykonania robót budowlanych Grzywna w celu przymuszenia spółdzielni do wykonania robót budowlanych

W orzecznictwie sądów administracyjnych jednolicie przyjmuje się, że – co do zasady – grzywna w celu przymuszenia wymierzana w sprawach z zakresu Prawa budowlanego jest środkiem mniej uciążliwym niż wykonanie...

W orzecznictwie sądów administracyjnych jednolicie przyjmuje się, że – co do zasady – grzywna w celu przymuszenia wymierzana w sprawach z zakresu Prawa budowlanego jest środkiem mniej uciążliwym niż wykonanie zastępcze. Grzywna ta winna być przy tym adekwatna do charakteru egzekwowanego obowiązku, a jednocześnie nałożona kwota winna zmotywować zobowiązanego do realizacji nałożonego obowiązku. Wysokość grzywny nie może być jednocześnie symboliczna, ale powinna stanowić finansową presję na zobowiązanego.

Redakcja news Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej

Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP złożył petycję do Komisji Europejskiej w sprawie: potrzeby zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczącej wspólnego systemu podatku...

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP złożył petycję do Komisji Europejskiej w sprawie: potrzeby zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczącej wspólnego systemu podatku od wartości dodanej poprzez zwolnienie z VAT cen energii cieplnej oraz energii elektrycznej wytwarzanej na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków, z uwagi na obserwowany wzrost cen energii na rynkach światowych, który jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie...

Redakcja Śmieci na osiedlu? To nie problem

Śmieci na osiedlu? To nie problem Śmieci na osiedlu? To nie problem

Właściciele nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Jak zatem zorganizować przestrzeń na osiedlu, aby miejsce...

Właściciele nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Jak zatem zorganizować przestrzeń na osiedlu, aby miejsce składowania odpadów było i funkcjonalne do segregacji odpadów, i estetyczne?

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.