administrator24.info

Śmieci – to pachnie coraz gorzej

Odpady mieszane; fot. pixabay

Odpady mieszane; fot. pixabay

Na początku roku napisałem krytyczny artykuł o systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie, zatytułowany „Śmieci – to brzydko pachnie”. Dzisiejszy tytuł wydaje mi się adekwatny do ostatnich pomysłów radnych m.st. Warszawy, którzy w dniu 15.10.2020 r. podjęli uchwałę zmieniającą metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, uzależniając ją od ilości zużytej wody. Co prawda wejście w życie uchwały zostało odroczone, ale problem pozostał.

Zobacz także

Konrad Gieżek Gospodarz Domu – „powrót do przyszłości”

Gospodarz Domu – „powrót do przyszłości” Gospodarz Domu – „powrót do przyszłości”

Na początku 2020 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu uruchomił program „Gospodarz Domu”. Program skierowany jest do najemców zasobu komunalnego, a jego głównym założeniem i korzyścią...

Na początku 2020 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu uruchomił program „Gospodarz Domu”. Program skierowany jest do najemców zasobu komunalnego, a jego głównym założeniem i korzyścią jest dbałość o wspólną przestrzeń w miejskich kamienicach i blokach.

TuMieszkamy Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w dzisiejszym świecie to już nie tylko zapewnianie porządku w budynku czy podstawowych rozliczeń. Przywyczailiśmy się do stereotypowego myślenia, że...

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w dzisiejszym świecie to już nie tylko zapewnianie porządku w budynku czy podstawowych rozliczeń. Przywyczailiśmy się do stereotypowego myślenia, że usługi zarządzania w tej branży to przede wszystkim stare, dobre, „analogowe“ narzędzia, a przecież... świat idzie naprzód.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie Zarządzanie nieruchomościami na miarę XXI wieku

Zarządzanie nieruchomościami na miarę XXI wieku Zarządzanie nieruchomościami na miarę XXI wieku

Rynek mieszkaniowy, tak dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach, stawia przed zarządcami nieruchomości wciąż nowe wyzwania i popycha do nieustannej pracy, nauki i otwartości na innowacje.

Rynek mieszkaniowy, tak dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach, stawia przed zarządcami nieruchomości wciąż nowe wyzwania i popycha do nieustannej pracy, nauki i otwartości na innowacje.

Oczywiście projekt uchwały nie był konsultowany ze środowiskiem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych pomimo tego, że w grudniu 2019 roku zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy został powołany specjalny zespół roboczy, z którym miały być konsultowane różne problemy środowiska, w tym sprawy gospodarki odpadami komunalnymi. Uzasadnieniem oficjalnym do wprowadzenia tych zmian było dążenie do powiązania faktycznych producentów odpadów z opłatami – zużywasz wodę co oznacza, że użytkujesz lokal, a w związku z tym z pewnością produkujesz odpady. Teoretycznie rozumowanie jest logiczne, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Odniosę się tylko do niektórych z nich.

Wymiar opłaty a zużycie wody w nieruchomości

Uchwałą ustalono, że wymiar opłaty będzie ustalany na podstawie zużycia wody w nieruchomości, czyli na podstawie zużycia wynikającego z odczytów wodomierza głównego. Uchwała nic nie mówi natomiast na temat rozliczeń z użytkownikami poszczególnych lokali. Częściowo tę kwestię regulują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej – ustawa).

Art. 2 ust. 3a stanowi, że wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a w art. 2 ust. 3a, pkt 2 wskazano, że każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ponosi opłaty w wysokości odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach w danej nieruchomości. Tak skonstruowany przepis sprawia, że właścicieli lokali nie można obciążać kosztami gospodarki odpadami, wynikającymi z różnicy pomiędzy zużyciem wody na wodomierzu głównym i sumą zużyć w lokalach.

Ponadto ten przepis nie obowiązuje w ogóle nieruchomości znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, w których nie została wyodrębniona własność lokali (a zatem nie powstała wspólnota mieszkaniowa), a wszystkie lokale są zajmowane na podstawie innych tytułów prawnych niż własność (głównie spółdzielcze prawa do lokali i najem) – w tych nieruchomościach spółdzielnia mieszkaniowa będzie miała całkowitą dowolność w zakresie przyjęcia sposobu rozliczeń (np. m2, lokal, osoby, itp.).

Należy w tym miejscu przypomnieć, że w Warszawie ok. 60% gruntów spółdzielni mieszkaniowych ma nieuregulowany stan prawny i w związku z tym w nieruchomościach posadowionych na tych gruntach nie ma możliwości wyodrębniania własności lokali. Zasady wskazane w uchwale Rady m.st. Warszawy w powiązaniu z przepisami ustawy można interpretować jako nierówność obywateli wobec obowiązującego prawa, co jest naruszeniem postanowień art. 32 Konstytucji, cytuję: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Obciążenie właścicieli lokali wyodrębnionych z zasobów spółdzielni

Nie wiadomo, jak interpretować przepisy w przypadku budynków, znajdujących się w zasobach spółdzielni i zarządzanych w trybie art. 27 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: USM), w których wyodrębniona została własność lokali (choćby jednego).

Zgodnie z zapisem ustawy, właścicieli wyodrębnionych lokali można obciążyć wyłącznie wskazaną wyżej proporcją. A co z lokalami, których właścicielem jest spółdzielnia? Stosując literalnie zapis ustawy, powinna ona być, jako właściciel lokali, obciążana analogicznie. Zgodnie jednak ze wskazanym wyżej ust. 3a wspólnota mieszkaniowa, którą w tym przypadku jest de facto spółdzielnia mieszkaniowa, jako osoba prawna ponosi koszty bez ograniczeń.

Powstaje zatem, podobnie jak sytuacji opisanej wyżej, pytanie: z jakich środków finansować koszty, wynikające z różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych – ustawa wyraźnie wskazuje, że z pewnością nie można tego robić w pozycji kalkulacyjnej, dotyczącej opłat za odpady. Moim zdaniem proporcja wskazana w ustawie powinna odnosić się do zużycia na podstawie wskazań wodomierza głównego, a nie sumy zużycia według wskazań wodomierzy lokalowych.

Wówczas zniknie problem pokrycia kosztów, wynikających ze wskazanej wyżej różnicy, ponieważ całe obciążenie dla nieruchomości zostanie pokryte przez użytkowników lokali. Takie rozwiązanie – oprócz uzasadnienia finansowego – ma również uzasadnienie czysto merytoryczne, ponieważ „konsumuje” wytwarzanie odpadów w częściach wspólnych nieruchomości (sprzątanie, wywóz gałęzi i liści, itp.).

Nieprecyzyjne zapisy

Warto tu zwrócić jeszcze uwagę, że w uchwale Rady m.st. Warszawy ustalono, że ilość zużytej wody w danej nieruchomości, będąca podstawą do ustalenia należnej opłaty, będzie wyliczana jako średniomiesięczne zużycie przez 6 miesięcy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji. Długo zastanawiałem się nad tym, po co wprowadzono taką skomplikowaną i nieprecyzyjną regułę – dlaczego 6 miesięcy i to bez ich wskazania (np. czy sześć ostatnich, czy sześć pierwszych w okresie)? Czy nie prościej byłoby ustalić, że deklaracja jest składana na przykład raz w roku do dnia 31 stycznia, na podstawie średniorocznego miesięcznego zużycia wody w roku poprzednim?

Ponadto, uchwała ta nie przewiduje różnic w metodzie ustalania opłat w nieruchomościach wielolokalowych, w których znajdują się lokale mieszkalne i lokale użytkowe. Taka sytuacja sprawia, że podmioty generujące duże ilości odpadów, ale relatywnie zużywające niewielkie ilości wody (np. sklepy spożywcze), będą wnosić opłaty nieadekwatnie niskie w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów (głównie opakowania). Może się okazać (niektóre spółdzielnie warszawskie przeprowadziły już takie symulacje), że kilkusetmetrowy sklep spożywczy będzie płacił za odpady tyle samo, co trzyosobowe gospodarstwo domowe. W przypadku np. fryzjerów zużywających relatywnie dużo wody sytuacja może być odwrotna – wnosić będą nieadekwatnie wysokie opłaty w stosunku do niewielkiej ilości wytwarzanych odpadów.

Przypomnieć należy, że zgodnie z postanowieniami art. 6j ust. 4 ustawy w przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się jako sumę opłat obliczonych dla nieruchomości zamieszkałej (w przypadku Warszawy jest to zużycie wody) i opłat obliczonych dla nieruchomości, w której mieszkańcy nie zamieszkują (np. worki, pojemniki).

Z kolei przepis art. 6j ust. 5 stanowi, że rada gminy może zdecydować w uchwale, że dla takich „mieszanych” nieruchomości sposób obliczania opłaty będzie taki, jak dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy – słowo „może” oznacza, że jest to możliwość, a nie obowiązek. Nie ma zatem, moim zdaniem, przeszkód prawnych, aby w danej nieruchomości zastosować przepis art. 6j ust. 4 i zróżnicować sposób pobierania opłat dla lokali mieszkalnych i użytkowych.

Koszty i przychody muszą się bilansować

Na koniec jeszcze ocena ogólna zasadności przyjęcia metody ustalania opłat za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zużycia wody w danej nieruchomości. Uzasadnieniem wprowadzenia takiej metody, tak jak pisałem na wstępie, jest uznanie przez gminę związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zużywaniem wody przez mieszkańców, a wytwarzaniem przez nich odpadów komunalnych. Uchwalając jednak zasady ustalania ilości zużytej wody zdecydowano, że ta ilość będzie określana na podstawie zużycia, wynikającego ze wskazań wodomierza głównego w nieruchomości, co przeczy tej logice – bardziej właściwe byłoby chyba ustalenie jako podstawy sumy zużycia wody w lokalach.

Najistotniejsza jednak w tej sprawie jest konstrukcja art. 6j ustawy, która określa, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn, w naszym przypadku, ilości zużytej wody w nieruchomości i stawki opłaty ustalonych w uchwale rady gminy. Kluczem nie jest zatem metoda, a wysokość stawki, a ta wynika z potrzeb (kosztów) ponoszonych przez gminę na gospodarkę odpadami. Władze m.st. Warszawy argumentują, że koszty i przychody w ramach gospodarki odpadami komunalnymi muszą się bilansować i dlatego ustalono maksymalne, dopuszczalne ustawowo wysokości stawek (art. 6K ust. 2a ustawy).

Nie znam podstawy prawnej takiego stwierdzenia – w art. 6r ust. 1aa wskazano, że środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystywane na inne cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Taki zapis nie oznacza, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie może być dofinansowywany z innych źródeł niż opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości. Biorąc pod uwagę skalę wzrostu obciążeń mieszkańców po wprowadzeniu nowych stawek (np. trzyosobowe gospodarstwo domowe zamiast poprzednich 65 złotych, zapłaci średnio ok. 130 zł miesięcznie), takie dofinansowanie wydaje się w pełni uzasadnione.

Co na to RIO?

W dniu 17.11.2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła 3 uchwały orzekające o częściowej nieważności 3 uchwał podjętych przez Radę m.st. Warszawy – zarzucono, że źródło ustalenia wielkości zużycia wody w danej nieruchomości powinno być jednoznacznie określone (w uchwałach Rady wskazano fakturę MPWiK lub korektę faktury lub wskazanie wodomierza głównego). W ślad za uchwałą RIO, w dniu 26.11.2020 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady m.st. Warszawy, na której zmodyfikowano podjęte uchwały zgodnie z zastrzeżeniami RIO oraz przesunięto termin ich wejścia w życie na dzień 01.04.2021 r.

Środowisko warszawskich spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych będzie kontynuowało działania, zmierzające do wprowadzenia znacznie szerszych zmian w zapisach tzw. uchwał śmieciowych, a przede wszystkim wysokości przyjętych stawek opłat. Podejmiemy również próby doprowadzenia do zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zapisy tej ustawy w dużej części determinują możliwości stanowienia prawa miejscowego przez rady gmin.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • Jan Jan, 08.02.2021r., 10:52:48 Niech będa podwyżki ale za pomoca stałych stawek jak do teraz było - płacisz tyle i jestes pewien że za pół roku zapłacisz to samo - jak Radni Wawy będa pazerni to ci którzy moga zagłosują nogami i wyprowadza się albo swoje interesy do miejsc z jasnymi zasadami

Powiązane

Janusz Gdański Rada Wspólnoty

Rada Wspólnoty Rada Wspólnoty

Coraz częściej pojawiają się wspólnoty - deweloperskie i utworzone na bazie spółdzielni mieszkaniowych - w których problematyczne okazuje się większościowe podjęcie jakiejkolwiek uchwały. Zdarza się, że...

Coraz częściej pojawiają się wspólnoty - deweloperskie i utworzone na bazie spółdzielni mieszkaniowych - w których problematyczne okazuje się większościowe podjęcie jakiejkolwiek uchwały. Zdarza się, że w takich przypadkach powoływana jest Rada Wspólnoty reprezentująca głosy innych członków.

mgr inż. Ryszard Niedźwiecki Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle budzą wiele kontrowersji. Ekspert wyraża pogląd w sprawie sporu między zarządami wspólnot mieszkaniowych a mieszkańcami, który dotyczy decyzji...

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle budzą wiele kontrowersji. Ekspert wyraża pogląd w sprawie sporu między zarządami wspólnot mieszkaniowych a mieszkańcami, który dotyczy decyzji o przyznawaniu wynagrodzeń dla członków zarządu.

Janusz Gdański Zarządca - tani czy drogi?

Zarządca - tani czy drogi? Zarządca - tani czy drogi?

Wysokość wynagrodzenia zarządcy nieruchomości powinna uwzględniać zakres i jakość świadczonych usług, wielkość i stan techniczny nieruchomości oraz status finansowy właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa...

Wysokość wynagrodzenia zarządcy nieruchomości powinna uwzględniać zakres i jakość świadczonych usług, wielkość i stan techniczny nieruchomości oraz status finansowy właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa zaś decyduje, czy będą to usługi kompleksowe, czy też będą obejmowały tylko niektóre czynności, niezbędne do utrzymania nieruchomości w należytym stanie. Autor wyjaśnia powody, dla których...

Paweł Puch Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Prawnik odpowiada na pytanie dotyczące konieczności sprawdzania poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych podczas wykonywania kontroli wewnętrznych instalacji gazowych w budynku

Prawnik odpowiada na pytanie dotyczące konieczności sprawdzania poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych podczas wykonywania kontroli wewnętrznych instalacji gazowych w budynku

Ewelina Stańczyk-Malicka Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych

Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych

Podczas okresowej kontroli drożności przewodów kominowych w budynku spółdzielni kominiarze odnotowali w kilku lokalach zabudowane kratki wentylacyjne. Po kontroli w jednym z nich wystawiono dość lakoniczny...

Podczas okresowej kontroli drożności przewodów kominowych w budynku spółdzielni kominiarze odnotowali w kilku lokalach zabudowane kratki wentylacyjne. Po kontroli w jednym z nich wystawiono dość lakoniczny dokument. Czy tak ogólnikowy dokument pokontrolny, nie zawierający żadnej podstawy prawnej jest obligujący? Jeśli tak, to do jakich działań zobowiązany jest zarządca, a do jakich właściciel mieszkania?

Paweł Puch Odwołanie członków rady nadzorczej

Odwołanie członków rady nadzorczej

W związku z mającym się odbyć walnym zgromadzeniem członków spółdzielni w naszej spółdzielni, 16 dni wcześniej złożyliśmy w sekretariacie podpisane przez 16 członków spółdzielni pismo, w którym na podstawie...

W związku z mającym się odbyć walnym zgromadzeniem członków spółdzielni w naszej spółdzielni, 16 dni wcześniej złożyliśmy w sekretariacie podpisane przez 16 członków spółdzielni pismo, w którym na podstawie statutu wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad następujących spraw i projektów uchwał: 1. Nieprawidłowości w sposobie działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. 2. Odwołanie członków obecnej Rady Nadzorczej, ze względu na brak zaufania do sposobu jej funkcjonowania i niereprezentowanie...

Paweł Puch Rola administratora lokali komunalnych a gmina

Rola administratora lokali komunalnych a gmina

Zdaniem prawnika rola administratora lokali komunalnych sprowadza się jedynie do zarządzania tymi lokalami w imieniu gminy – w tym do pobierania i rozliczania czynszów oraz kosztów przypadających na lokal

Zdaniem prawnika rola administratora lokali komunalnych sprowadza się jedynie do zarządzania tymi lokalami w imieniu gminy – w tym do pobierania i rozliczania czynszów oraz kosztów przypadających na lokal

Paweł Puch Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Czy zarządca może pobierać zaliczki na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi właścicielami wspólnoty mieszkaniowej? – pyta Czytelnik.

Czy zarządca może pobierać zaliczki na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi właścicielami wspólnoty mieszkaniowej? – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Indywidualne umowy na wywóz odpadów

Indywidualne umowy na wywóz odpadów Indywidualne umowy na wywóz odpadów

Czy każdy lokal użytkowy musi mieć podpisaną osobną umowę na wywóz śmieci? – pyta Czytelnik.

Czy każdy lokal użytkowy musi mieć podpisaną osobną umowę na wywóz śmieci? – pyta Czytelnik.

Janusz Gdański Kto ponosi koszt zamontowania wkładów kwasoodpornych?

Kto ponosi koszt zamontowania wkładów kwasoodpornych?

Konieczność montażu wkładów kominowych została wprowadzona w 2002 r. Powstaje problem – kto ma sfinansować montaż wkładu jeśli piec gazowy został zamontowany przed rokiem 2002 – aktualny właściciel lokalu,...

Konieczność montażu wkładów kominowych została wprowadzona w 2002 r. Powstaje problem – kto ma sfinansować montaż wkładu jeśli piec gazowy został zamontowany przed rokiem 2002 – aktualny właściciel lokalu, czy ten, kto był właścicielem w chwili montażu pieca gazowego? I czy właściciel lokalu może odmówić partycypacji w kosztach montażu wkładu kominowego?

Paweł Puch Rozliczanie różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach

Rozliczanie różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach

We wspólnocie mieszkaniowej wskazanie licznika głównego wody w budynku wykazało różnicę w stosunku do sumy wskazań liczników w lokalach mimo braku ujęć wody poza lokalami. Jak rozliczyć powstałą różnicę...

We wspólnocie mieszkaniowej wskazanie licznika głównego wody w budynku wykazało różnicę w stosunku do sumy wskazań liczników w lokalach mimo braku ujęć wody poza lokalami. Jak rozliczyć powstałą różnicę wskazań – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

Czy spółdzielnia może utworzyć fundusz remontowy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Czy spółdzielnia może utworzyć fundusz remontowy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Paweł Puch Kto jest aktualnym właścicielem lokalu?

Kto jest aktualnym właścicielem lokalu? Kto jest aktualnym właścicielem lokalu?

Jak postąpić w sytuacji, kiedy właściciel nie chce udostępnić dokumentu, z którego wynika, że to właśnie on jest właścicielem i dysponuje prawem do lokalu? Gdzie znajdę takie dane i kto może mi ­udostępnić...

Jak postąpić w sytuacji, kiedy właściciel nie chce udostępnić dokumentu, z którego wynika, że to właśnie on jest właścicielem i dysponuje prawem do lokalu? Gdzie znajdę takie dane i kto może mi ­udostępnić tego typu informacje? – pyta zarządca z Wrocławia.

Paweł Puch Monitoring na balkonie

Monitoring na balkonie Monitoring na balkonie

Właściciel lokalu zwrócił się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o wyrażenie zgody na zainstalowanie monitoringu na swoim balkonie - pisze zarządca z Krakowa.

Właściciel lokalu zwrócił się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o wyrażenie zgody na zainstalowanie monitoringu na swoim balkonie - pisze zarządca z Krakowa.

Paweł Puch Jednomyślność właścicieli

Jednomyślność właścicieli Jednomyślność właścicieli

Kiedy uchwała we wspólnocie mieszkaniowej wymaga jednomyślności właścicieli? - pyta członek zarządu wspólnoty z Poznania.

Kiedy uchwała we wspólnocie mieszkaniowej wymaga jednomyślności właścicieli? - pyta członek zarządu wspólnoty z Poznania.

Redakcja Administratora Co zrobić, aby praca zarządcy nieruchomości była doceniana?

Co zrobić, aby praca zarządcy nieruchomości była doceniana?

Jak sprawić, aby lokatorzy, których nieruchomością się opiekujemy byli zadowoleni z wykonywanej przez nas pracy? Jak przekonać ich do tego, że nasza praca daje wymierne korzyści? Jak wreszcie zaktywizować...

Jak sprawić, aby lokatorzy, których nieruchomością się opiekujemy byli zadowoleni z wykonywanej przez nas pracy? Jak przekonać ich do tego, że nasza praca daje wymierne korzyści? Jak wreszcie zaktywizować ich do wspólnego dbania o nieruchomość? Z pewnością wielu zarządców nieruchomości (nie tylko tych początkujących) zadaje sobie podobne pytania.

Janusz Gdański Zarząd, zarządca, administrator

Zarząd, zarządca, administrator Zarząd, zarządca, administrator

Od wielu lat nie tylko zarządcy, lecz także sądy mają wątpliwości dotyczące zaliczenia określonych czynności do należących lub nienależących do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Najwięcej...

Od wielu lat nie tylko zarządcy, lecz także sądy mają wątpliwości dotyczące zaliczenia określonych czynności do należących lub nienależących do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Najwięcej kontrowersji budzi prawo zarządu do samodzielnego wyboru podmiotu nazywanego administratorem.

Maciej Kamiński Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami

Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami

Umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych to jedna z najbardziej pożądanych cech profesjonalnego zarządcy nieruchomości. Ze względu na obsługę mienia o dużej wartości materialnej w przypadku wystąpienia...

Umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych to jedna z najbardziej pożądanych cech profesjonalnego zarządcy nieruchomości. Ze względu na obsługę mienia o dużej wartości materialnej w przypadku wystąpienia ewentualnych awarii kwestią priorytetową jest jak najszybsze jej usunięcie w celu uniknięcia eskalacji zniszczeń.

mgr Jarosław Kowszuk Czym jest interes społeczny?

Czym jest interes społeczny? Czym jest interes społeczny?

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w danym społeczeństwie. Na straży interesu...

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w danym społeczeństwie. Na straży interesu społecznego powinny zaś stać m.in. organy administracji publicznej, które rozpatrują daną sprawę.

Paweł Puch Kto odpowiada za wyrwę w chodniku?

Kto odpowiada za wyrwę w chodniku? Kto odpowiada za wyrwę w chodniku?

Blok wspólnoty mieszkaniowej stoi na nieruchomości po obrysie budynku. W odległości 5 metrów od niego znajduje się chodnik, na którym znajduje się studzienka, która odprowadza wody deszczowe z budynku...

Blok wspólnoty mieszkaniowej stoi na nieruchomości po obrysie budynku. W odległości 5 metrów od niego znajduje się chodnik, na którym znajduje się studzienka, która odprowadza wody deszczowe z budynku wspólnoty. Przy studzience na chodniku powstała wyrwa, na której jedna z mieszkanek bloku złamała nogę. Miasto uważa, że odpowiedzialność ponosi wspólnota mieszkaniowa i to ona powinna wypłacić odszkodowanie. Czy ma rację? – Zarząd WM z Warszawy

Paweł Puch Opłaty za adaptowaną powierzchnię

Opłaty za adaptowaną powierzchnię Opłaty za adaptowaną powierzchnię

Najemca jest zobowiązany do płatności czynszu zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli właściciel źle oblicza czynsz i w porę nie odkryje swojego błędu, część roszczeń ulega przedawnieniu.

Najemca jest zobowiązany do płatności czynszu zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli właściciel źle oblicza czynsz i w porę nie odkryje swojego błędu, część roszczeń ulega przedawnieniu.

Paweł Puch Miejsca parkingowe dla lokali usługowych

Miejsca parkingowe dla lokali usługowych Miejsca parkingowe dla lokali usługowych

We wspólnocie mieszkaniowej doszło do konfliktu dotyczącego korzystania z miejsc parkingowych przed blokiem. Właściciele lokali usługowych mają w akcie notarialnym zapis o przysługującym prawie do korzystania...

We wspólnocie mieszkaniowej doszło do konfliktu dotyczącego korzystania z miejsc parkingowych przed blokiem. Właściciele lokali usługowych mają w akcie notarialnym zapis o przysługującym prawie do korzystania z miejsc parkingowych, które, neistety, zajmują właściciele lokali mieszkalnych. Współwłaściciele mieszkań nie życzą sobie również, aby brama wjazdowa była cały dzień otwarta i na teren wjeżdżały obce (klientów lokali usługowych) samochody.

Paweł Puch Zaliczki a sprzedaż lokalu

Zaliczki a sprzedaż lokalu Zaliczki a sprzedaż lokalu

Właściciele lokali mieszkalnych w naszej spółdzielni, dokonując transakcji zbycia w aktach notarialnych, nie wskazują, która strona (zbywca czy nabywca) ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty, a także,...

Właściciele lokali mieszkalnych w naszej spółdzielni, dokonując transakcji zbycia w aktach notarialnych, nie wskazują, która strona (zbywca czy nabywca) ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty, a także, kto jest zobowiązany do pokrycia niedopłaty powstałej po dokonaniu rozliczenia centralnego ogrzewania. W spółdzielni obowiązuje regulamin rozliczania jego kosztów, w którym określono, że w przypadku zbycia lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, przy braku ustaleń w tym zakresie, nabywca przejmuje...

Paweł Puch Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej?

Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej? Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej?

Czy kosztami naprawy bramy garażowej do garażu stanowiącego samodzielny lokal wspólnota mieszkaniowa powinna obciążyć wszystkich właścicieli, czy tylko właścicieli miejsc postojowych?

Czy kosztami naprawy bramy garażowej do garażu stanowiącego samodzielny lokal wspólnota mieszkaniowa powinna obciążyć wszystkich właścicieli, czy tylko właścicieli miejsc postojowych?

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? »

Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? » Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie » Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości? Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku? Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

http://a001.administrator24.info/schindler

http://a001.administrator24.info/schindler

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę? System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne! Stawiasz na fasady wentylowane?  Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu » Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze? Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku » Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami? Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go? Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.