administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Redakcja news Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku?

Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku? Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku?

Blok mieszkalny to specyficzna forma mieszkania. Niby mamy własne mieszkanie, gdzie możemy stosować przysłowie „wolność Tomku w swoim domku”, ale nie do końca. W budynku są jeszcze inne lokale oraz części...

Blok mieszkalny to specyficzna forma mieszkania. Niby mamy własne mieszkanie, gdzie możemy stosować przysłowie „wolność Tomku w swoim domku”, ale nie do końca. W budynku są jeszcze inne lokale oraz części wspólne i dostępne dla wszystkich. Dlatego, choć mamy odrębne lokale, ale dzielimy budynek z innymi, obowiązują nas zasady użytkowania nie tylko części wspólnych, ale i własnej przestrzeni.

Siłownie zewnętrzne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych »

Siłownie zewnętrzne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych » Siłownie zewnętrzne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych »

Zapisz się na wydarzenie i dowiedz się, jak poprawić efektywność energetyczną zarządzanych budynków »

Zapisz się na wydarzenie i dowiedz się, jak poprawić efektywność energetyczną zarządzanych budynków » Zapisz się na wydarzenie i dowiedz się,  jak poprawić efektywność energetyczną zarządzanych budynków »

Opłata śmieciowa – odpowiedzialność podatkowa

Opłata śmieciowa – odpowiedzialność podatkowa
www.sxc.hu

Opłata śmieciowa – odpowiedzialność podatkowa


www.sxc.hu

W „Administratorze” 6/2013 pisałam o rozliczaniu opłaty śmieciowej w kontekście podatku VAT i niemożliwości „refakturowania” kosztów wywozu śmieci na właścicieli lokali. Przepisy dotyczące opłaty śmieciowej wywołują także skutki w zakresie odpowiedzialności podatkowej. Niestety, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest nieprecyzyjna i powoduje chaos także i w tym zakresie.

Zobacz także

Polskie Pojemniki Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady

Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady Poznaj najwyższej jakości pojemniki na odpady

Jesteśmy rodzinną firmą działającą w branży gospodarki odpadami od 2008 roku. Nasza działalność powstała oraz funkcjonuje wyłącznie dzięki polskiemu kapitałowi. Wieloletnie doświadczenie pozwala zaspokoić...

Jesteśmy rodzinną firmą działającą w branży gospodarki odpadami od 2008 roku. Nasza działalność powstała oraz funkcjonuje wyłącznie dzięki polskiemu kapitałowi. Wieloletnie doświadczenie pozwala zaspokoić zróżnicowane potrzeby naszych partnerów. Trzonem naszej działalności są i zawsze były produkty marki WEBER – najlepsze jakościowo pojemniki na odpady w Europie! Dziś nasza oferta obejmuje także kontenery stalowe, pojemniki typu „dzwon” czy rozwiązania do segregacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000...

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000 ludzi. To największy na świecie plac wystawowy dla najnowszych technologii z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W 18 halach oraz w przestrzeni zewnętrznej, wystawcy zaprezentowali swoje najświeższe produkty i rozwiązania. Była to doskonała okazja do prezentacji naszej firmy na forum...

Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jej przepisy stosuje się do niepodatkowych należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Niewątpliwie opłata śmieciowa zalicza się do kategorii „niepodatkowych należności”. Z art. 2 Ordynacji wynika więc, że do opłaty śmieciowej stosuje się wszystkie przepisy zawarte w Ordynacji podatkowej.

Potwierdza to treść art. 6q ust. 12 ustawy o utrzymaniu czystości w gminie, w myśl którego w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Z powodu tego przepisu opłata śmieciowa nazywana jest quasi-podatkiem.

Uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, co pokrywa się z treścią art. 13 Ordynacji. Są to uprawnienia w zakresie określania wysokości opłaty, określania zaległości z tego tytułu i egzekwowania należnych opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

Właściciel – podatnik

Zgodnie z art. 6h ustawy o czystości, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie, w myśl art. 6m ustawy, na właścicieli nieruchomości nałożono obowiązek złożenia deklaracji „o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Na marginesie należy zauważyć, że właściciel deklaruje jedynie, czy śmieci będą segregowane. Opłata jest z góry przyjęta przez gminę, a nie „deklarowana” przez właściciela.

Na właścicieli nieruchomości nałożono obowiązki typowe dla podatników: składanie deklaracji, w których należy podawać informacje zgodne z prawdą, oraz płacenie należnej opłaty w wyznaczonych terminach.

W przypadków domów jednorodzinnych przyjęto system tożsamości podmiotu „śmiecącego” oraz odpowiedzialnego finansowo za pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Sprawa komplikuje się jednak w przypadku budynków wielolokalowych, do których stosuje się ustawę o własności lokali.

Zgodnie z jej art. 2 ust. 1 pkt 4 właściciel nieruchomości to podmiot, któremu przysługuje prawo własności lub współwłasności, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu.

Właścicielem jest także każdy podmiot władający nieruchomością; należy rozumieć, ze do tej grupy zalicza się także najemców. Jeżeli jednak nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają:

  • osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (UWL) lub
  • właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Z przepisu tego wynika więc, że właściciele lokali nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej, prawnej i podatkowej za deklarowane opłaty (w zasadzie – za segregowanie własnych śmieci), jeżeli we wspólnocie występuje podmiot „sprawujący zarząd”.

W przepisie art. 2 ust. 3 ustawy mowa ogólnie o obowiązkach właściciela, bez ich szczegółowego katalogu. Ponieważ jednak są to w zasadzie dwa obowiązki: złożenie deklaracji i terminowe wnoszenie zadeklarowanej opłaty, trzeba uznać, że podmioty wymienione w art. 2 ust. 3 stały się na podstawie tego przepisu quasi­‑podatnikami opłaty śmieciowej.

Odesłanie do ustawy o własności lokali, a w zasadzie do sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, spowodowało ogromne trudności praktyczne. Nie bardzo bowiem wiadomo, kogo ustawodawca miał na myśli, mówiąc o sprawowaniu zarządu. W art. 18 UWL mowa jest o „powierzeniu” zarządu, a w art. 21 – o zarządzie rozumianym jako organ wspólnoty (zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między nią a poszczególnymi właścicielami lokali).

Art. 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN) traktuje natomiast o zarządzaniu nieruchomością. W żadnym z tych przepisów nie występuje pojęcie „sprawowania zarządu”. Wydaje się jednak, że zarządcy zawierający ze wspólnotą (z jej zarządem) umowę o zarządzanie w trybie art. 185 UGN nie sprawują zarządu nieruchomością wspólną. Należy bowiem rozróżnić zarządzanie od sprawowania zarządu.

Dodatkowo, sformułowanie „osoby sprawujące zarząd” jest niefortunne, ponieważ nie odnosi się do instytucji zarządu wspólnoty jako jej organu ani do instytucji zarządcy, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 UWL – lecz personalnie do osób (także osób prawnych, o których mowa w art. 18 UWL – sprawujących zarząd.

W efekcie tego (jak sądzę) lapsusu językowego, obowiązki właściciela budynku wielolokalowego przejmują osoby fizyczne wchodzące w skład zarządu, a nie sam zarząd. Gdyby to był tylko obowiązek złożenia deklaracji, nie byłoby dramatu, jednak przede wszystkim jest to osobista odpowiedzialność finansowa (podatkowa) tych osób.

Jeżeli natomiast zarząd nie został wybrany (i, jak rozumiem, nie powierzono zarządu w trybie art. 18 UWL) obowiązki właściciela nieruchomości zabudowane budynkiem wielolokalowym obciążają właścicieli lokali.

Właścicielem takiej nieruchomości jest wspólnota, co potwierdził SN w uchwale z 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07). W związku z powyższym, nie występuje tutaj tożsamość podmiotu „śmiecącego” i podmiotu obciążonego obowiązkami, ponieważ ustawodawca w ogóle nie odnosi się do właścicieli lokali, lecz do fikcyjnego podmiotu przejmującego obowiązki właściciela nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali.

Deklaracja składana przez właścicieli lokali jest deklaracją zbiorczą – za nieruchomość zabudowaną budynkiem (budynkami), którą powinna złożyć wspólnota.

Kto jest odpowiedzialny za quasi‑podatek?

Gmina, ustalając wysokość opłat, może kierować się:

  • liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
  • ilością zużytej wody z danej nieruchomości, lub
  • powierzchnią lokalu mieszkalnego, lub
  • liczbą gospodarstw domowych w nieruchomości (lokalach).

Właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację „o wysokości opłaty”, ale w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych musi złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2). Z tego przepisu jasno wynika, że osoby sprawujące zarząd muszą mieć wiedzę przynajmniej w zakresie segregowania śmieci w lokalach oraz liczby osób w nich zamieszkujących.

Przyjęta w ustawie konstrukcja wzięcia przez osoby sprawujące zarząd odpowiedzialności za „właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym” powoduje, że obowiązek złożenia deklaracji (de facto w sprawie segregowania śmieci w budynku) spoczywa na podmiotach, które nie mają żadnego wpływu na „gospodarowanie” odpadami w poszczególnych lokalach ani żadnej wiedzy dotyczącej liczby osób zamieszkałych w lokalach. Ponadto, jeżeli we wspólnocie nie wybrano zarządu, powstanie także naprawdę duży problem z podpisaniem deklaracji przez wszystkich właścicieli lokali.

Ponieważ w sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, trzeba uznać, że deklaracja jest dokumentem quasi-podatkowym. A to oznacza, że stanowi ona oświadczenie wiedzy i woli osób składających pod nią podpis. W mojej ocenie to przepis naruszający konstytucję. Nałożono bowiem ogromną odpowiedzialność prawną i finansową na podmioty, które zostały jednocześnie całkowicie pozbawione wpływu na zdarzenia, za które ponoszą ową odpowiedzialność.

Jednak kwestie techniczne podpisywania deklaracji oraz zebranie odpowiednich danych są i tak mniejszym problemem od finansowej odpowiedzialności za opłaty. Nie wiadomo bowiem dokładnie, kto jest w tym wypadku quasi-podatnikiem. Ustawa o czystości odróżnia bowiem właściciela nieruchomości (quasi-podatnika) od osób, które zostały jedynie obciążone obowiązkami właściciela.

Opłaty wnoszą właściciele nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych – ten obowiązek właściciela obciąża osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Jak to jednak podkreślono, w tym ostatnim wypadku właściciele lokali nie wnoszą opłat samodzielnie, w części przypadającej na ich lokale, ale jest to niejako twór zbiorowy, działający za właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem.

W myśl art. 6p i 6q ustawy, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wysokość zaległości z tytułu opłaty zostaje określona w drodze decyzji. Stosuje się tu odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

Decyzja

Decyzja w sprawie określenia zaległości z tytułu opłaty, o której mowa w art. 6p ustawy o czystości, musi być wydana zgodnie z art. 210 Ordynacji podatkowej. Ten zaś wymaga, aby zawierała ona oznaczenie strony. Uzupełnienie tego wymogu stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 5 Ordynacji, zgodnie z którym decyzja skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie jest nieważna.

Decyzja określająca zaległość musi zostać wydana do podmiotu, który ma status podatnika lub, w tym wypadku, quasi-podatnika. Kto jest quasi-podatnikiem w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali?

W art. 2 ust. 3 ustawy o czystości mowa o obciążeniu obowiązkiem spoczywającym na właścicielu nieruchomości, ale praktycznie obciążono nim osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem z pewnością jest wspólnota, a osoby sprawujące zarząd wykonują jedynie jej obowiązki związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Decyzja w sprawie zaległości quasi-podatkowej powinna zostać skierowana do wspólnoty mieszkaniowej. Ona jest bowiem stroną postępowania w sprawie opłaty śmieciowej. W mojej ocenie, mimo ewidentnych błędów legislacyjnych, podmiotem zobowiązanym z tytułu opłaty śmieciowej nie są osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Ich zdaniem jest jedynie wykonanie obowiązków właściciela nieruchomości, tzn. złożenie deklaracji oraz wpłacanie zadeklarowanej opłaty.

Jak zebrać pieniądze?

Ustawa o czystości nie zajęła się w ogóle uregulowaniem (np. poprzez odpowiedną zmianę ustawy o własności lokali) statusu prawnego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założenie było chyba takie, że właściciele poszczególnych lokali będą wnosić opłaty do zarządu wspólnoty, a ten będzie je przelewał na rachunek bankowy gminy.

Nie bardzo jednak wiadomo, w jaki sposób zmusić do takiego obywatelskiego zachowania właścicieli lokali. Ideałem byłoby uznanie, że opłata śmieciowa jest kolejnym elementem kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

W kosztach zarządu mieszczą się zarówno wydatki na utrzymanie porządku i czystości, jak i opłaty publicznoprawne, jeżeli nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali. Twórcy nowego systemu gospodarowania odpadami przez gminę chyba myśleli w podobny sposób, odnosząc się do zarządu nieruchomością wspólną w art. 2 ust. 3 ustawy. Rozwiązanie to byłoby także bardzo wygodne dla wspólnot.

Jednak w mojej ocenie trudno obronić taki pogląd. Po pierwsze, koszty zarządu dotyczą wyłącznie nieruchomości wspólnej, a w tym wypadku mowa raczej (ale nie wyłącznie) o śmieciach „lokalowych”. Po drugie, opłata śmieciowa nie jest wydatkiem na utrzymanie porządku i czystości, ale opłatą ponoszoną na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to, co prawda, opłata publicznoprawna, ale nie dotyczy nieruchomości wspólnej (albo dotyczy jej tylko w niewielkim stopniu).

Przeszkodą w uznaniu opłaty śmieciowej za koszt zarządu nieruchomością wspólną jest także jej wysokość, która może zależeć od liczby osób zamieszkałych w lokalach. Właściciele lokali ponoszą ciężar kosztów zarządu odpowiednio do udziałów w nieruchomości, a nie odpowiednio do liczby osób, gospodarstw domowych albo do zużycia wody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 UWL, właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi przy ochronie wspólnego dobra.

W mojej ocenie opłata śmieciowa, która zależy od takich kryteriów jak zużycie wody albo liczba osób w lokalu, mieści się w „wydatkach związanych z utrzymaniem jego lokalu” oraz „współdziałaniu w ochronie wspólnego dobra”. Ustawa o własności lokali w ogóle nie zajmuje się sposobem ponoszenia wydatków związanych z lokalem, dlatego nie można wykluczyć, że tego typu sprawy mogą być przedmiotem uchwały podjętej przez właścicieli lokali.

Uchwała, w mojej ocenie, nie powinna określać, czy właściciele wnoszą opłaty, ale w jakiej kwocie i w jakim terminie. Oczywiście, bezpieczniej przyjąć, że śmieci nie będą segregowane, choćby z uwagi na brak jakichkolwiek instrumentów prawnych do kontroli i egzekwowania segregowania.

Jeżeli uznamy, że opłata nie wiąże się z zarządem nieruchomością wspólną, nie obowiązuje zasada pokrywania kosztów wg udziałów w nieruchomości. Jest to typowa opłata ryczałtowa, której wysokość zależy od czynników innych niż wielkość udziału.

Nadal jednak nie wiadomo, w jaki sposób zmusić opornego właściciela do wnoszenia tej opłaty, nawet jeśli w uchwale zobowiązał się do tej czynności. Co gorsza, ponieważ quasi­‑podatnikiem jest sama wspólnota, trudno będzie jej dochodzić zwrotu zapłaconej za mieszkańców kwoty w postępowaniu sądowym.

Konkluzje

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma zbyt wiele błędów, żeby mogła pozostać w tym kształcie. Zbyt wiele jest bowiem niewiadomych, poza jedną pewną rzeczą – organ podatkowy ma uprawnienia egzekucyjne, w tym do zajęcia rachunku bankowego wspólnoty. Nie wolno mu natomiast kierować decyzji i tytułów wykonawczych do poszczególnych osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • SethGecko SethGecko, 29.11.2013r., 19:40:35 ustawa "śmieciowa" sporo namieszała i pewnie przyczyni się to do różnego rodzaju nieporozumień na linii mieszkańcy-administrator/zarządca
  • Sinister Sinister, 16.12.2013r., 15:19:20 ... wszystko będzie zależało od tego komu wspólnota powierzy zarzadzanie osiedlem/budynkiem (np. u nas ze Statusem nie ma problemów z komunikacją itp)
  • Jules Jules, 29.01.2014r., 20:51:04 dokładnie we wspólnotach dużo bedzie zależało od tego kto jest odpowiedzialny za zarzadzanie nieruchomoscią

Powiązane

Polskie Pojemniki Co zamiast wiaty śmietnikowej? O pojemnikach na odpady

Co zamiast wiaty śmietnikowej? O pojemnikach na odpady Co zamiast wiaty śmietnikowej? O pojemnikach na odpady

Zanim odpowiemy na tytułowe pytanie, krótko o tym, dlaczego coraz częściej zarządcy osiedli poszukują alternatyw dla wiat śmietnikowych. Powodów jest kilka – estetyka, przestrzeń, koszty. Rzadko się zdarza,...

Zanim odpowiemy na tytułowe pytanie, krótko o tym, dlaczego coraz częściej zarządcy osiedli poszukują alternatyw dla wiat śmietnikowych. Powodów jest kilka – estetyka, przestrzeń, koszty. Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle nie jest mała – można ją lepiej wykorzystać – teren zielony, plac zabaw czy parking. Okazuje się, że koszty tego rozwiązania nie są...

Redakcja Wywóz śmieci w 2020 roku

Wywóz śmieci w 2020 roku Wywóz śmieci w 2020 roku

W 2020 roku mieszkaniec Warszawy mieszkający sam w ponad 40-metrowym mieszkaniu w bloku zapłaci za odbiór odpadów 65 zł miesięcznie. Poznaniak w analogicznej sytuacji zapłaci nawet o 51 zł mniej.

W 2020 roku mieszkaniec Warszawy mieszkający sam w ponad 40-metrowym mieszkaniu w bloku zapłaci za odbiór odpadów 65 zł miesięcznie. Poznaniak w analogicznej sytuacji zapłaci nawet o 51 zł mniej.

Redakcja Warszawa: podwyżka opłat za śmieci odroczona

Warszawa: podwyżka opłat za śmieci odroczona Warszawa: podwyżka opłat za śmieci odroczona

Nowe opłaty za wywóz odpadów w Warszawie odłożone. Wyższa taryfa miała obowiązywać już od lutego, jednak stołeczni radni muszą zmienić niektóre zapisy. Jakie?

Nowe opłaty za wywóz odpadów w Warszawie odłożone. Wyższa taryfa miała obowiązywać już od lutego, jednak stołeczni radni muszą zmienić niektóre zapisy. Jakie?

Redakcja Innowacyjne śmietniki z Ciechanowa, za którymi nie nadąża prawo

Innowacyjne śmietniki z Ciechanowa, za którymi nie nadąża prawo Innowacyjne śmietniki z Ciechanowa, za którymi nie nadąża prawo

Czterokrotny wzrost liczby segregujących śmieci w zabudowie wielorodzinnej i rozwiązanie problemu anonimowości w blokach mieszkalnych – to efekty z wprowadzenia w Ciechanowie inteligentnych pojemników...

Czterokrotny wzrost liczby segregujących śmieci w zabudowie wielorodzinnej i rozwiązanie problemu anonimowości w blokach mieszkalnych – to efekty z wprowadzenia w Ciechanowie inteligentnych pojemników na odpady. Miasto za ten projekt zdobyło nagrodę w konkursie Serwisu Samorządowego PAP Innowacyjny Samorząd 2020 w kategorii gminy miejskie.

Redakcja „Śmieciowych” problemów nie koniec

„Śmieciowych” problemów nie koniec „Śmieciowych” problemów nie koniec

Segregacja i odbiór odpadów to zagadnienia, który nieustannie powracają. Emocje wzbudzają nie tylko ceny, które znacząco wzrosły, lecz także nowe zasady dotyczące odbioru nieczystości. Potrzebne jest...

Segregacja i odbiór odpadów to zagadnienia, który nieustannie powracają. Emocje wzbudzają nie tylko ceny, które znacząco wzrosły, lecz także nowe zasady dotyczące odbioru nieczystości. Potrzebne jest porozumienie wszystkich zainteresowanych – a to niestety nie jest łatwe.

Redakcja Ministerstwo Klimatu o projekcie ustawy antykryzysowej w zakresie energetyki i gospodarki odpadami

Ministerstwo Klimatu o projekcie ustawy antykryzysowej w zakresie energetyki i gospodarki odpadami Ministerstwo Klimatu o projekcie ustawy antykryzysowej w zakresie energetyki i gospodarki odpadami

– Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom. Dlatego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przygotowaliśmy przepisy, które realnie pomogą przedsiębiorcom i samorządom – podkreślił...

– Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom. Dlatego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przygotowaliśmy przepisy, które realnie pomogą przedsiębiorcom i samorządom – podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka.

Redakcja Ukryte odpady na zakupionej działce

Ukryte odpady na zakupionej działce Ukryte odpady na zakupionej działce

Co należy zrobić, gdy na naszej zakupionej właśnie działce odkryjemy, że pod warstwą ziemi zalegają odpady? Gdzie zgłosić ten fakt?

Co należy zrobić, gdy na naszej zakupionej właśnie działce odkryjemy, że pod warstwą ziemi zalegają odpady? Gdzie zgłosić ten fakt?

Redakcja Gminy pobierają opłaty za śmieci na cztery sposoby

Gminy pobierają opłaty za śmieci na cztery sposoby Gminy pobierają opłaty za śmieci na cztery sposoby

Singiel czy para w dużym mieszkaniu wytwarzają z pewnością mniej śmieci niż rodzina z dziećmi i babcią w małym mieszkaniu. To jednak bez znaczenia dla gminy, gdyż ta i tak uzna, że muszą płacić tyle samo.

Singiel czy para w dużym mieszkaniu wytwarzają z pewnością mniej śmieci niż rodzina z dziećmi i babcią w małym mieszkaniu. To jednak bez znaczenia dla gminy, gdyż ta i tak uzna, że muszą płacić tyle samo.

Redakcja Rynek odpadów – raport Prezesa UOKiK

Rynek odpadów – raport Prezesa UOKiK Rynek odpadów – raport Prezesa UOKiK

Wzrost kosztów działalności, brak konkurencji, niewystarczające narzędzia nadzorcze w rękach samorządów – to główne przyczyny wzrostu cen w instalacjach przetwarzania odpadów. Z raportu przedstawionego...

Wzrost kosztów działalności, brak konkurencji, niewystarczające narzędzia nadzorcze w rękach samorządów – to główne przyczyny wzrostu cen w instalacjach przetwarzania odpadów. Z raportu przedstawionego przez Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego wynika, że rozwiązaniem tych problemów może być m.in. większa aktywność samorządów, dalsza rozbudowa mocy przetwórczych instalacji, mechanizmy intensyfikacji konkurencji czy stworzenie nadzoru nad rynkiem w zakresie cen.

Redakcja Jak rozliczać śmieci?

Jak rozliczać śmieci? Jak rozliczać śmieci?

Sposoby rozliczania opłat za odbiór odpadów nieustannie wzbudzają kontrowersje. Działania mające na celu minimalizowania kosztów ponoszonych przez mieszkańców nie sprawdziły się, a ceny nadal rosną. Nie...

Sposoby rozliczania opłat za odbiór odpadów nieustannie wzbudzają kontrowersje. Działania mające na celu minimalizowania kosztów ponoszonych przez mieszkańców nie sprawdziły się, a ceny nadal rosną. Nie ma jednego idealnego dla wszystkich sposobu wyliczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, warto jednak wybrać taki, który będzie najbardziej racjonalny.

Polskie Pojemniki Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej? Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Pojawiające się w tytule pytanie już samo sugeruje, że wiaty śmietnikowe nie są najlepszym rozwiązaniem dla osiedli. Biorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych...

Pojawiające się w tytule pytanie już samo sugeruje, że wiaty śmietnikowe nie są najlepszym rozwiązaniem dla osiedli. Biorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę. Ponadto wiaty zajmują wiele miejsce, które zarządcy osiedli mogliby lepiej zagospodarować, chociażby na kolejne miejsca parkingowe czy trawnik. Mając na uwadze te mankamenty, okazuje się, że rozwiązanie to jest stosunkowo drogie i mało funkcjonalne. To...

Redakcja Minister rozwoju: recyklomaty to element systemu gospodarowania odpadami

Minister rozwoju: recyklomaty to element systemu gospodarowania odpadami Minister rozwoju: recyklomaty to element systemu gospodarowania odpadami

Magazynują i jednocześnie segregują odpady, stanowią element systemu gospodarowania odpadami, co więcej, scyfryzowany system umożliwia nagradzanie jego użytkowników – mowa o recyklomatach.

Magazynują i jednocześnie segregują odpady, stanowią element systemu gospodarowania odpadami, co więcej, scyfryzowany system umożliwia nagradzanie jego użytkowników – mowa o recyklomatach.

Redakcja Mandat 500 zł za śmieci – dla kogo?

Mandat 500 zł za śmieci – dla kogo? Mandat 500 zł za śmieci – dla kogo?

Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów o straży gminnej. Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady mandatem 500 zł – podaje "Rzeczpospolita".

Trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów o straży gminnej. Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady mandatem 500 zł – podaje "Rzeczpospolita".

Redakcja Miasto z wyszukiwarką śmieci dla mieszkańców

Miasto z wyszukiwarką śmieci dla mieszkańców Miasto z wyszukiwarką śmieci dla mieszkańców

Internetowa „wyszukiwarka śmieci” ma wspomóc mieszkańców Szczecina w prawidłowym segregowaniu śmieci i rozwiać wątpliwości, do którego kosza wrzucać poszczególne rodzaju odpadów.

Internetowa „wyszukiwarka śmieci” ma wspomóc mieszkańców Szczecina w prawidłowym segregowaniu śmieci i rozwiać wątpliwości, do którego kosza wrzucać poszczególne rodzaju odpadów.

Redakcja Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Zgodnie z uchwałą (nr XXXII/976/2020) Rady m.st. Warszawy od 1 sierpnia br. odpady komunalne będą odbierane przez m.st. Warszawę wyłącznie od nieruchomości zamieszkanych oraz wprost wynikających z w/w...

Zgodnie z uchwałą (nr XXXII/976/2020) Rady m.st. Warszawy od 1 sierpnia br. odpady komunalne będą odbierane przez m.st. Warszawę wyłącznie od nieruchomości zamieszkanych oraz wprost wynikających z w/w uchwały.

Redakcja Zagospodarowanie odpadów wymaga współpracy

Zagospodarowanie odpadów wymaga współpracy Zagospodarowanie odpadów wymaga współpracy

Przepisy związana z odbiorem i zarządzaniem odbiorami odpadów nieustannie się zmieniają. Oprócz samych wytycznych dotyczących segregacji odpadów i przestrzegania zasad przez mieszkańców, pozostaje kwestia...

Przepisy związana z odbiorem i zarządzaniem odbiorami odpadów nieustannie się zmieniają. Oprócz samych wytycznych dotyczących segregacji odpadów i przestrzegania zasad przez mieszkańców, pozostaje kwestia odbioru śmieci przez właściwe służby. Często budzi to pewne wątpliwości i trudności.

Redakcja Wkrótce projekt ustawy dot. kaucji za opakowania

Wkrótce projekt ustawy dot. kaucji za opakowania Wkrótce projekt ustawy dot. kaucji za opakowania

Jak donosi "Rzeczpospolita", niebawem mamy poznać projekt ustawy, która będzie wprowadzać w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność producentów opakowań.

Jak donosi "Rzeczpospolita", niebawem mamy poznać projekt ustawy, która będzie wprowadzać w Polsce rozszerzoną odpowiedzialność producentów opakowań.

Redakcja Pięć tysięcy powodów za Gospodarką Obiegu Zamkniętego w mieście

Pięć tysięcy powodów za Gospodarką Obiegu Zamkniętego w mieście Pięć tysięcy powodów za Gospodarką Obiegu Zamkniętego w mieście

Bycie eko i wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego to inwestycja w przyszłość, ochrona zwierząt, roślin i krajobrazu, a często również oszczędności. Autorzy raportu „Wrocławscy i Sztokholmscy: ekologia...

Bycie eko i wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego to inwestycja w przyszłość, ochrona zwierząt, roślin i krajobrazu, a często również oszczędności. Autorzy raportu „Wrocławscy i Sztokholmscy: ekologia po polsku i szwedzku” wyliczyli, że drobne zmiany nawyków przeciętnej rodziny w Polsce mogą przynieść ogromne oszczędności.

Redakcja Odpady i podatek od betonu – samorządy zgłaszają wątpliwości

Odpady i podatek od betonu – samorządy zgłaszają wątpliwości Odpady i podatek od betonu – samorządy zgłaszają wątpliwości

Związek Miast Polskich (ZMP) powraca do prac nad systemowymi zmianami w gospodarce odpadami. Włodarze miast podejmują również kwestie ustawy antysuszowej.

Związek Miast Polskich (ZMP) powraca do prac nad systemowymi zmianami w gospodarce odpadami. Włodarze miast podejmują również kwestie ustawy antysuszowej.

Redakcja Eksperci: bez nowych spalarni nie da się domknąć systemu zagospodarowania odpadów w Polsce

Eksperci: bez nowych spalarni nie da się domknąć systemu zagospodarowania odpadów w Polsce Eksperci: bez nowych spalarni nie da się domknąć systemu zagospodarowania odpadów w Polsce

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu uczestnicy debaty na temat przyszłości spalarni w Polsce zgodnie twierdzili, że bez odzysku energii z odpadów nie da się domknąć systemu zagospodarowania...

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu uczestnicy debaty na temat przyszłości spalarni w Polsce zgodnie twierdzili, że bez odzysku energii z odpadów nie da się domknąć systemu zagospodarowania odpadów. Podkreślili, że do wypełnienia luki inwestycyjnej w tym zakresie niezbędne są stabilne prawo i odpowiednie finansowanie.

Redakcja PSZOK – sposób na problemowe odpady

PSZOK – sposób na problemowe odpady PSZOK – sposób na problemowe odpady

Często mieszkańcy borykają się z problemowymi odpadami, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Co wtedy należy zrobić? Zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulatory, gruz po remoncie czy...

Często mieszkańcy borykają się z problemowymi odpadami, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Co wtedy należy zrobić? Zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulatory, gruz po remoncie czy też meble – wszystkie te odpady możemy nieodpłatnie oddać w gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Redakcja Warszawa: nowa opłata za śmieci NIE będzie obowiązywać od grudnia

Warszawa: nowa opłata za śmieci NIE będzie obowiązywać od grudnia Warszawa: nowa opłata za śmieci NIE będzie obowiązywać od grudnia

Uchwała dotycząca nowego sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie miała wejść w życie 1 grudnia br. Zmiana miała dotyczyć uzależnienia rachunku za odpady od zużycia wody. Jednak Regionalna...

Uchwała dotycząca nowego sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie miała wejść w życie 1 grudnia br. Zmiana miała dotyczyć uzależnienia rachunku za odpady od zużycia wody. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa nie zaakceptowała uchwały Rady Warszawy.

Redakcja Każdy lokator odpowie za swoje odpady

Każdy lokator odpowie za swoje odpady Każdy lokator odpowie za swoje odpady

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowym projektem ustawy. Dotychczas właściciele mieszkań czy ich lokatorzy nie musieli się obawiać kar finansowych za niesegregowanie odpadów czy zaniedbania...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowym projektem ustawy. Dotychczas właściciele mieszkań czy ich lokatorzy nie musieli się obawiać kar finansowych za niesegregowanie odpadów czy zaniedbania w tym zakresie, teraz ma się to zmienić.

Redakcja Podatek od plastiku wesprze walkę z COVID-19 w Europie

Podatek od plastiku wesprze walkę z COVID-19 w Europie Podatek od plastiku wesprze walkę z COVID-19 w Europie

800 euro za każdą tonę wytworzonych i niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych trafi do unijnej kasy. Rada Unii Europejskiej tzw. podatek od plastiku w 2021 roku przeznaczy na walkę ze skutkami...

800 euro za każdą tonę wytworzonych i niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych trafi do unijnej kasy. Rada Unii Europejskiej tzw. podatek od plastiku w 2021 roku przeznaczy na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa » Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.