administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

#GorącaLinia – dzierżawy terenu przez wspólnotę mieszkaniową

Paweł Puch | 2020-05-08
fot. redakcja

fot. redakcja

Czytelnik pisze:

Wspólnota Mieszkaniowa ma wydzierżawić teren przyległy do budynku, na co naciskała gmina. Jest to zwykły zaniedbany gminny trawnik 10/30 m. Teren ten nie ma wpływu na funkcjonowanie budynku (jest swobodne dojście do klatek schodowych i dojazd do posesji). Nasuwają się wątpliwości formalno-prawne, które rodzą następujące pytania, a odpowiedzi na nie nie znajdujemy w ustawie o własności lokali, w związku z tym zwracam się do redakcji. Będę wdzięczny o poparcie tez orzecznictwem i ustawami.

Zobacz także

Jacek Frydryszak Opłaty za odpady

Opłaty za odpady Opłaty za odpady

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w...

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w rozliczeniach z użytkownikami lokali – pisze Czytelnik do autora tekstów, analizujących przepisy dotyczące opłat za odpady komunalne.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty

#GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty #GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty

Pytanie: czy pokrzywdzenie w uchwale członka wspólnoty jest podstawą do stwierdzenia naruszenia prawidłowości zarządzania nieruchomością?

Pytanie: czy pokrzywdzenie w uchwale członka wspólnoty jest podstawą do stwierdzenia naruszenia prawidłowości zarządzania nieruchomością?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym

#GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym #GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym

Pytanie: czy jest możliwe, aby członek wspólnoty mieszkaniowej sam dochodził w postępowaniu administracyjnym swoich racji w kwestii garażu?

Pytanie: czy jest możliwe, aby członek wspólnoty mieszkaniowej sam dochodził w postępowaniu administracyjnym swoich racji w kwestii garażu?

Czytelnik dzieli się też swoimi wątpliwościami: 

1. Czy dzierżawiony teren można zaliczyć do nieruchomości wspólnej?

  • naginany/rozszerzany jest przez zarząd w niektórych wspólnotach art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali poprzez zaliczenie tego terenu do nieruchomości wspólnej;
  • czy na ewentualnie dzierżawionym terenie może wspólnota przeprowadzać prace adaptacyjne na wykonanie placu zbaw dla dzieci, parkingu, prace pielęgnacyjne i czy muszą w kosztach partycypować wszyscy według udziałów nawet, gdy nie będą z tego korzystać (brak dzieci, samochodu);
  • jak może być unormowana kwestia finansowa we wspólnocie w związku z ewentualnymi pracami z funduszu eksploatacyjnego czy remontowego; czy właściciele wpłacają dobrowolnie datki, czy na zasadzie m2 x zł, lub udziałami;
  • czy właściciele muszą partycypować w ewentualnych kosztach adaptacji terenu na podstawie podjętej uchwały, jeżeli nie mają samochodu lub małych dzieci? Ustawa mówi tylko o nieruchomości wspólnej i mieszkaniach. Czy zaskarżenie takiej ewentualnej uchwały byłoby skuteczne? Większość właścicieli mieszka gdzie indziej i wynajmuje w naszym bloku mieszkania, więc jest im obojętne co się dzieje w obrębie budynku. 

2. Jak przedmiotowe zagadnienie ma się do uchwały i orzeczenia Sądu Najwyższego.

To, że wspólnota mieszkaniowa może być stroną umowy dzierżawy, budzi wątpliwości w piśmiennictwie i w orzecznictwie. Np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8.10.2008 r., sygn. akt V CSK 143/08, „zobowiązaniami dotyczącymi nieruchomości wspólnej są zobowiązania związane z gospodarowaniem taką nieruchomością. Gospodarowanie nieruchomością wspólną nie może być przy tym interpretowane w sposób rozszerzający (…). Zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej to zobowiązania wynikające z normalnego jej funkcjonowania, mieszczące się w granicach zwykłego zarządu (zapłata za dostawę prądu, gazu, wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, wynagrodzenia zarządu lub zarządcy), jak też czynności zakres ten przekraczające, w szczególności wymienione w art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali. Związek gospodarczy nie może jednak wykraczać poza granice nieruchomości wspólnej w tym znaczeniu, że odnosić się będzie do innych nieruchomości, choćby sąsiednich. Gospodarowanie tymi nieruchomościami w jakikolwiek sposób nie mieści się w zdolności prawnej wspólnoty jako osoby ustawowej. Z cudzej nieruchomości korzystać mogą jedynie członkowie wspólnoty jako właściciele lokali (…)”.

Natomiast moc zasady prawnej nadano innemu orzeczeniu Sądu Najwyższego, tj. uchwale z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 65/07. W uchwale tej Sąd Najwyższy uznał, że wspólnota mieszkaniowa jako podmiot prawa może mieć majątek odrębny od majątku właścicieli lokali, i że takim majątkiem może być także nieruchomość – o ile jest ona potrzebna do zarządzania nieruchomością wspólną (np. odrębna własność lokalu przeznaczonego na siedzibę zarządu wspólnoty). Skoro zatem wspólnota może nabyć nawet inną nieruchomość potrzebną do zarządzania nieruchomością wspólną to błędny jest pogląd, iż wspólnota nie może zawierać umów dotyczących innych nieruchomości.

Tak sobie to tłumaczę: jeżeli można więcej (kupić nieruchomość), to tym bardziej można mniej (dzierżawić nieruchomość, grunt)

Jestem trochę skonfundowany, która treść jest obowiązująca i dlaczego sąd w wyroku z dnia 8.10.2008 r., sygn. akt V CSK 143/08, nie zastosował się do wcześniejszego orzeczeniu Sądu Najwyższego, tj. w uchwale z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 65/07.

Ekspert odpowiada:

Zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej, a więc i zdolność do zawierania umów nie jest obecnie już w orzecznictwie kwestionowana (Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 21 grudnia 2007 r. sygn. akt III CZP 65/07, która ma moc zasady prawnej). Zatem wspólnota mieszkaniowa może zawrzeć umowę dzierżawy. Jednak przepisy, a zwłaszcza orzecznictwo sądowe, wyznaczają w tym zakresie granice. 

Sąd Najwyższy w wyżej cytowanej uchwale uznał, że powinno być to uzasadnione potrzebami związanymi z zarządem nieruchomością wspólną. Zatem nie tak, jak każdy inny podmiot, który może nabyć nieruchomość lub ją wydzierżawić, gdy uzna to z własnego punktu widzenia za zasadne, wspólnota mieszkaniowa może to zrobić tylko, gdy jest to uzasadnione potrzebami związanymi z zarządem nieruchomością wspólną.

Ponadto znaczenie ma nie subiektywne zdanie danej wspólnoty mieszkaniowej (jej właścicieli), a obiektywne przesłanki. Zatem wspólnota mieszkaniowa może zawierać umowy, dotyczące korzystania z sąsiednich nieruchomości, ale tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione potrzebami, związanymi z zarządem nieruchomością wspólną. Na przykład, w ramach zarządu konieczna jest organizacja wywozu śmieci z terenu nieruchomości, a zatem w sytuacji, gdy teren wspólnoty mieszkaniowej jest zbyt mały, aby na nim ustawić wiatę śmietnikową, uzasadnia to nabycie lub wydzierżawienie terenu sąsiedniego i odwrotnie, gdy istnieje możliwość ustawienia jej na nieruchomości wspólnej, wydzierżawienie nieruchomości sąsiedniej będzie kwestionowane (uchwała wspólnoty mieszkaniowej zostanie uchylona przez sąd)

Tylko aktywność związana z zarządzaniem nieruchomością wspólną

Wspólnota mieszkaniowa jako organizacja właścicieli lokali w budynku jest powołana tylko do zarządzania nieruchomością wspólną. Na bazie wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali nie mogą prowadzić innej aktywności, niż zarządzanie nieruchomością wspólną nawet, gdy ta aktywność jest w interesie wszystkich mieszkańców. Jeżeli chcą taką inną wspólną aktywność prowadzić, to w zależności od jej charakteru mają możliwość powołania do życia innego podmiotu prawnego np. stowarzyszenia, fundacji, spółki osobowej lub kapitałowej.

Właściciele muszą rozróżniać zarządzanie wspólnotą mieszkaniową od interesu nawet wspólnego właścicieli. Dobitnym przykładem granic tego pojęcia jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.07.2014 roku sygn.akt I ACa 151/14, w którym sąd uznał, że wspólnota mieszkaniowa zarządza nieruchomością wspólną, a nie nawet wspólnymi interesami tworzących ją właścicieli. Zatem wspólnota mieszkaniowa, zgodnie z prawem, nie może ani przeznaczyć posiadanych środków na koszty nie związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną, ani nie może żądać od właścicieli lokali określonych kwot na inne sprawy niż koszty zarządu nieruchomością wspólną. 

Fundusz remontowy na remonty a nie na inwestycje

Fundusz remontowy powinien służyć wspólnocie mieszkaniowej tylko do finansowania odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości wspólnej oraz bieżącej konserwacji. Fundusz remontowy nie powinien więc służyć wspólnocie mieszkaniowej do finansowania typowych przedsięwzięć inwestycyjnych, chyba że w uchwale o funduszu remontowym przewidziano także inny cel gromadzenia środków. Właściciele lokali zobowiązani są uczestniczyć w kosztach niezbędnych do zachowania substancji i prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej, natomiast nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o własności lokali nałożenie na właścicieli lokali obowiązku pokrywania kosztów robót budowlanych innych niż remonty, czy też kosztów nowych zadań inwestycyjnych np. budowy parkingu (wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17.12.2014 roku sygn.akt I C 1105/13).

Zdaniem sądów zadania inwestycyjne mogą być finansowane z odrębnie utworzonego funduszu inwestycyjnego Właściciele lokali mają prawo do utworzenia funduszu inwestycyjnego w celu zgromadzenia środków na określoną użyteczną dla mieszkańcom inwestycję np. na budowę parkingu i w związku z tym zawiesić na ten okres wpłaty na fundusz remontowy (wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 16.12.2014 sygn. I C 576/14) 

Podsumowanie

Zatem wspólnota mieszkaniowa może zawrzeć umowę dzierżawy, jednak przepisy, a zwłaszcza orzecznictwo sądowe wyznaczają w tym zakresie granice, bo dzierżawa musi być uzasadniona potrzebami, związanymi z zarządem nieruchomością wspólną.

Ponadto wspólnota mieszkaniowa jest od zarządzania nieruchomością wspólną, a nie od innej aktywności właścicieli, a środki z funduszu remontowego mają służyć remontom, a nie nowym inwestycjom. Chyba, że co innego zapisano w uchwale odnośnie funduszu.

Jeżeli aktywność wspólnoty w zakresie dzierżawy nie będzie pokrywała się z powyższym, będzie wiązało się to ze sporym ryzykiem zablokowania każdej decyzji w zakresie dzierżawionego gruntu. Uchylona może być corocznie podejmowana uchwała w sprawie zaliczek, obejmująca czynsz dzierżawny czy inne koszty eksploatacyjne z tą nieruchomością związane, jak też w sprawie jakiejkolwiek inwestycji czy w sprawie przeznaczenia środków z funduszu remontowego. Aby tego uniknąć, trzeba przede wszystkim ustalić cel dla jakiego dzierżawę zawarto, cel uzasadniony potrzebami, związanymi z zarządem nieruchomością wspólną, których wspólnota ze względu na własne ograniczenia nie mogła zrealizować na nieruchomości wspólnej, choć powinno być to ustalone już przed zawarciem umowy dzierżawy.

Natomiast planując realizację tych celów, aby je sfinansować należy uchwalić odrębny fundusz inwestycyjny lub zmienić cel istniejącego funduszu remontowego. Wspólnota mieszkaniowa nie może bowiem dzierżawić terenu tylko dla samego jego posiadania, tylko w związku z powyższymi celami. Jeżeli natomiast dany teren ma służyć nie wszystkim mieszkańcom, tylko określonej grupie, to wówczas w zasadzie to oni powinni być dzierżawcami danego terenu i realizować tam swoje inwestycje za swoje pieniądze, a nie wspólnota mieszkaniowa, bo w takiej sytuacji każda decyzja wspólnoty mieszkaniowej odnośnie dzierżawionego terenu będzie uchylana przez sąd.

Komentarze

  • Praszczur Praszczur, 03.07.2020r., 23:16:43 Celowo czy przez przypadek w dyskusji pominięto wyroku Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2015 roku, sygn. akt: I CSK 312/14. ? W wyroku tym Sąd Najwyższy co do zasady zakwestionował możliwość ograniczania zdolności prawnej wspólnoty wyłącznie do do praw i obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. J.

Powiązane

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku

#GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku #GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku

Pytanie: jak należy postępować przy objęciu izolacją lokatora w bloku?

Pytanie: jak należy postępować przy objęciu izolacją lokatora w bloku?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej

#GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej #GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej

Pytanie: czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Pytanie: czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – kontakt międzyludzki

#GorącaLinia – kontakt międzyludzki #GorącaLinia – kontakt międzyludzki

Pytanie: czy można odwiedzać osoby w bloku, które nie są na kwarantannie czy w izolacji?

Pytanie: czy można odwiedzać osoby w bloku, które nie są na kwarantannie czy w izolacji?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy

Pytanie: Za jaki okres obowiązuje dodatek mieszkaniowy?

Pytanie: Za jaki okres obowiązuje dodatek mieszkaniowy?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną

Pytanie: Jak przyznawany jest dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną?

Pytanie: Jak przyznawany jest dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego

#GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego #GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego

Pytanie: Jaka jest podstawa ustalenia dodatku mieszkaniowego?

Pytanie: Jaka jest podstawa ustalenia dodatku mieszkaniowego?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dopłata do czynszu

#GorącaLinia – dopłata do czynszu #GorącaLinia – dopłata do czynszu

Pytanie: Jaka kwota przysługuje z dopłaty do czynszu? ​

Pytanie: Jaka kwota przysługuje z dopłaty do czynszu? ​

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

#GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego #GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

Pytanie: Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu?

Pytanie: Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu?

Eugenia Śleszyńska #GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego

#GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego #GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego

Czytelnik pyta: która uchwała pozwoli konwalidować/doprowadzić do głosowania uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019?

Czytelnik pyta: która uchwała pozwoli konwalidować/doprowadzić do głosowania uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii

#GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii #GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii

Pytanie: Jakie są obowiązki właścicieli i zarządcy nieruchomości związane z pandemią COVID-19?

Pytanie: Jakie są obowiązki właścicieli i zarządcy nieruchomości związane z pandemią COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu

#GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu #GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu

Pytanie: Czy inspekcja sanitarna może wejść na teren posesji?

Pytanie: Czy inspekcja sanitarna może wejść na teren posesji?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy

#GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy #GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy

Pytanie: Jak powinno wyglądać postępowanie zarządcy wobec osoby chorej na COVID-19?

Pytanie: Jak powinno wyglądać postępowanie zarządcy wobec osoby chorej na COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny

#GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny #GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny

Pytanie: Czy można nałożyć kwarantanne przymusową?

Pytanie: Czy można nałożyć kwarantanne przymusową?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19

#GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19 #GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19

Pytanie: Jakie są środki przymusu w pandemii?

Pytanie: Jakie są środki przymusu w pandemii?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny

#GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny #GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny

Pytanie: Kiedy można zwolnić osobę z kwarantanny?

Pytanie: Kiedy można zwolnić osobę z kwarantanny?

Redakcja #GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa

#GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa #GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa

Pytanie: Czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Pytanie: Czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – organizowanie zebrań

#GorącaLinia – organizowanie zebrań #GorącaLinia – organizowanie zebrań

Pytanie: Czy obecnie można zorganizować zebranie?

Pytanie: Czy obecnie można zorganizować zebranie?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – odpad zakaźny

#GorącaLinia – odpad zakaźny #GorącaLinia – odpad zakaźny

Pytanie: Kiedy uznać odpad za zakaźny?

Pytanie: Kiedy uznać odpad za zakaźny?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne

#GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne #GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne

Pytanie: Jakie zanieczyszczenia uznawane są za zakaźne?

Pytanie: Jakie zanieczyszczenia uznawane są za zakaźne?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19

#GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19 #GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19

Pytanie: Czy właściciel nieruchomości lub zarządzający nią mają obowiązek utrzymania czystości w budynku podczas pandemii COVID-19?

Pytanie: Czy właściciel nieruchomości lub zarządzający nią mają obowiązek utrzymania czystości w budynku podczas pandemii COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19

#GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19 #GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19

Pytanie: Czy jest obowiązek przeprowadzania deratyzacji podczas pandemii COVID-19?

Pytanie: Czy jest obowiązek przeprowadzania deratyzacji podczas pandemii COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi

#GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi #GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi

Pytanie: Czy inspektor może podczas COVID-19 wejść do lokalu, w którym podejrzewa się zakażenie ze strony czynników środowiskowych?

Pytanie: Czy inspektor może podczas COVID-19 wejść do lokalu, w którym podejrzewa się zakażenie ze strony czynników środowiskowych?

Redakcja #GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego

#GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego #GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego

Pytanie: Jakie są zadania inspektora sanitarnego w lokalu podczas COVID-19?

Pytanie: Jakie są zadania inspektora sanitarnego w lokalu podczas COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – środek przymusu wynikający z COVID-19

#GorącaLinia – środek przymusu wynikający z COVID-19 #GorącaLinia – środek przymusu wynikający z COVID-19

Pytanie: Jakie są środki przymusu wynikające z COVID-19?

Pytanie: Jakie są środki przymusu wynikające z COVID-19?

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.