administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Udokumentowanie podjęcia uchwały

Przepisy ustawy o własności lokali nie nakładają na wspólnoty mieszkaniowe obowiązku sporządzania jakichkolwiek dokumentów z zebrania, nie narzucają też, jak ma wyglądać sama uchwała i jakie ma spełniać wymogi formalne.

Zatem każdy dokument o charakterze decyzyjnym, z zebranymi przez zarząd na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów podpisami właścicieli, których łącznie udziały przekraczają połowę wszystkich udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, może być potraktowany jako uchwała właścicieli lokali.

Zobacz także

Paweł Puch Ogrodzenie wspólnoty mieszkaniowej

Ogrodzenie wspólnoty mieszkaniowej Ogrodzenie wspólnoty mieszkaniowej

W związku z dość częstym zjawiskiem ogradzania terenów wspólnot mieszkaniowych warto zwrócić uwagę na zasady prawne, jakie w tym wypadku obowiązują. Czy ogrodzenie ma charakter części składowej nieruchomości?...

W związku z dość częstym zjawiskiem ogradzania terenów wspólnot mieszkaniowych warto zwrócić uwagę na zasady prawne, jakie w tym wypadku obowiązują. Czy ogrodzenie ma charakter części składowej nieruchomości? Czy ma znaczenie, kto postawił ogrodzenie?

Przemysław Gogojewicz Zgoda na ogrodzenie terenu wspólnoty mieszkaniowej

Zgoda na ogrodzenie terenu wspólnoty mieszkaniowej Zgoda na ogrodzenie terenu wspólnoty mieszkaniowej

Ogrodzenie terenu wspólnoty wcale nie jest prostą czynnością. Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, właściciel może – z wyłączeniem...

Ogrodzenie terenu wspólnoty wcale nie jest prostą czynnością. Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, właściciel może – z wyłączeniem innych osób – korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Agnieszka Żelazna Instalacja punktu ładowania samochodów elektrycznych

Instalacja punktu ładowania samochodów elektrycznych Instalacja punktu ładowania samochodów elektrycznych

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, spółdzielnia mieszkaniowa zobligowana jest – w wypadkach ściśle określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych...

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, spółdzielnia mieszkaniowa zobligowana jest – w wypadkach ściśle określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – do zapewnienia odpowiedniej ilości punktów ładownia dla pojazdów elektrycznych.

Przepisy ustawy o własności lokali nie nakładają na wspólnoty mieszkaniowe obowiązku sporządzania jakichkolwiek dokumentów z zebrania.

Jedyny dokument, który na zebraniu trzeba "wyprodukować", to treść uchwały wraz z podpisami wystarczającej większości właścicieli lokali, świadczącymi o tym, że uchwała została podjęta i jest obowiązującym prawem we wspólnocie.

Ponadto w przypadku, gdy uchwała została podjęta przynajmniej częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, zarządca, któremu zarząd nieruchomością powierzono, powinien dysponować potwierdzeniem dostarczenia uchwały właścicielom.

Ustawa nie narzuca też wspólnotom mieszkaniowym, jak ma wyglądać sama uchwała, jakie ma spełniać wymogi formalne. Zatem każdy dokument o charakterze decyzyjnym, z zebranymi przez zarząd na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów podpisami właścicieli, których łącznie udziały przekraczają połowę wszystkich udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, może być potraktowany jako uchwała właścicieli lokali.

Należy pamiętać, że jeżeli wspólnota mieszkaniowa chce sformalizować i uszczegółowić te sprawy, to powinna stosowne zapisy umieścić w regulaminie zebrania. Mimo braku obowiązku ustawowego, wiele wspólnot mieszkaniowych w trakcie zebrania sporządza różne dokumenty w celu udokumentowania podejmowanych czynności.

Listy do głosowania

W celu ułatwienia liczenia głosów oraz zorientowania się, kto głosował, a kto jeszcze nie, zamiast podpisów pod uchwałą wspólnoty mieszkaniowe praktykują listy do głosowania. Mają one z reguły postać tabeli z rubrykami na numer lokalu, imię i nazwisko właściciela, wysokość jego udziału, oraz rubryki za i przeciw, w których właściciel umieszcza podpis w zależności od tego, czy głosuje za uchwałą czy też przeciw jej podjęciu.

Aby uniknąć posądzeń o fałszerstwo lista do głosowania powinna stanowić integralną część uchwały. Jeżeli jest to możliwe powinna, znajdować się na jednej kartce z jej treścią. Gdy nie jest to możliwe, powinna stanowić kilka ponumerowanych, spiętych kartek, opatrzonych u góry numerem uchwały i jej nazwą oraz datą.

Zwróćmy uwagę, że pod każdą podjętą na zebraniu uchwałą nie musi znajdować się oddzielna lista z imiennym głosowaniem za jej przyjęciem, ale uchwały i listy do głosowania muszą być tak sporządzone, aby nie było wątpliwości, jak głosowano na zebraniu, i aby mogły stanowić dowód. Nie jest więc wykluczone sporządzenie jednej listy do głosowania z rubrykami wymieniającymi wszystkie uchwały i miejscem na podpis pod nimi.

Na takiej liście właściciel przy numerze danej uchwały podpisuje się w rubryce za lub przeciw, a po zebraniu sporządza się tylko pod treścią uchwał adnotację zgodną z listą do głosowania, ile udziałów głosowało za, a ile - przeciw, i czy uchwała została podjęta.

Przygotowując listę do głosowania, należy ją sporządzać na podstawie ilości lokali, gdyż to "właściciel lokalu nr X", a nie "Jan Kowalski", ma głos we wspólnocie.

Jeżeli we wspólnocie mieszkaniowej jest 60 lokali, to powinno być 60 rubryk na oddanie głosu lub 60 kart do głosowania. Ilość właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej ma tu drugorzędne znaczenie wobec do ilości lokali.

Zauważmy, że fakt, iż "Jan Kowalski" ma dwa czy kilka lokali we wspólnocie mieszkaniowej, nie oznacza, że te lokale ulegają połączeniu w jeden lokal-głos. To dalej są oddzielne lokale, z których prawo głosu jest wykonywane oddzielnie, mimo że są własnością tej samej osoby.

Bycie właścicielem kilku lokali w jednej wspólnocie mieszkaniowej, przynajmniej teoretycznie, nie oznacza, że udziałem z wszystkich lokali "Jan Kowalski" będzie głosował tak samo. Oprócz kaprysu właściciela można na przykład założyć sytuację, w której "Jan Kowalski" wynajmuje lokale i udziela najemcom pełnomocnictwa, aby sami głosowali nad uchwałami we wspólnocie mieszkaniowej według własnego uznania.

Jeden z lokali może też zamieszkiwać krewny Jana Kowalskiego, któremu Jan Kowalski, udzielając pełnomocnictwa, dał swobodę w glosowaniu nad uchwałami. Wówczas prawo głosu z każdego lokalu będzie wykonywane w różny sposób. W takiej sytuacji lista do głosowania uniemożliwiająca oddanie głosu oddzielnie przy każdym lokalu będzie sporządzona błędnie.

Odmiennie natomiast będzie wyglądała sytuacja w przypadku właściciela lokali jeszcze niewyodrębnionych, np. gminy, dewelopera.

Wykonują oni prawo głosu z lokali, które nie są jeszcze wyodrębnione jako samodzielne, a zatem formalnie do każdego z nich nie jest jeszcze przypisany ułamek i błędem byłoby ułamki te przypisywać, czyli dzielić ogólny ułamek tego właściciela. Właściciel ten dysponuje zbiorczym ułamkiem, np. 11533/94533 części, i tak głosuje. Nie może on rozbić tego ułamka bez ustanowienia odrębnej własności lokali, które mu przysługują.

Sporządzając listę do głosowania, warto też pamiętać, że we wspólnocie mieszkaniowej nie ma pojęcia wstrzymania się od głosu.

Aby uchwala została podjęta, trzeba, by opowiedzieli się za nią właściciele, którzy dysponują większością udziałów spośród wszystkich, a nie - na przykład - spośród obecnych na zebraniu.

W związku z tym właściciele, którzy wstrzymaliby się od głosu, głosowaliby przeciw uchwale. Taka rubryka nie powinna istnieć, bo wprowadza w błąd i może być przyczyna uchylenia uchwały przez sąd.

Karty do głosowania

Karta do głosowania, w odróżnieniu od listy do głosowania, jest dokumentem indywidualnym. Każdy z głosujących ma swoją kartę do glosowania, na której wymienione są wszystkie uchwały (najczęściej tylko z numeru i tytułu), a obok znajduje się rubryka z miejscem do złożenia podpisu w rubryce za lub przeciw.

Zaletą posługiwania się kartami do głosowania jest szybkość tego procesu. Właściciele lokali nie muszą podczas głosowania podchodzić do przewodniczącego zebrania i składać podpisu na liście do głosowania, tylko mają stosowną kartę przed sobą.

Wadą jest duża liczba dokumentów "wyprodukowanych" podczas zebrania, które trzeba archiwizować. Karty do głosowania warto stosować zwłaszcza w bardzo dużych wspólnotach, w których głosowanie za pomocą listy bardzo przedłuża zebranie.

Karta do glosowania może mieć też swoją wersję elektroniczną, która na razie jest rzadko stosowana na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, ale za to z powodzeniem wykorzystywana jest na zgromadzeniach spółek z dużą ilością udziałowców. Głosowania przygotowywane są tam przez wyspecjalizowane firmy, zapewniające elektroniczne czytniki i oprogramowanie komputerowe do liczenia głosów.

Głosujący otrzymują karty do głosowania z paskiem magnetycznym, na którym zakodowane są ich dane i przy użyciu tej karty głosują nad uchwałami. System elektroniczny rozpoznaje i zlicza ich głosy. Nawet przy kilkuset osobach glosowanie trwa kilka minut, a przewodniczący jego wynik otrzymuje natychmiast po zakończeniu tego procesu.

Protokół z podjęcia uchwały

We wspólnocie mieszkaniowej nie ma obowiązku sporządzania protokołu z zebrania, jednak - według mnie - jest to wskazane.

Protokół sporządza się w trakcie zebrania albo po nim, na podstawie notatek, w celu udokumentowania jego przebiegu. Podaje się w nim czas i miejsce odbycia z zebrania, porządek obrad, treść poszczególnych uchwał wraz z wynikiem głosowania nad nimi i inne istotne elementy przebiegu zebrania oraz informacje o spełnieniu wymogów formalnych.

Warto jednak zwrócić, że protokół nie jest stenogramem z obrad. Jest streszczeniem przebiegu zebrania, czyli rozwinięciem porządku obrad. Nie znajdują się w nim więc wypowiedzi właścicieli czy dokładny przebieg dyskusji.

W związku z dowolnością zasad sporządzenia protokołu jakikolwiek zarzut, że (na przykład) nie zawarto w nim całego przebiegu dyskusji czy sprzeciwu wniesionego przez jednego z właścicieli jest zupełnie bezpodstawne.

Protokół sporządza się ze względu na fakt zawodności ludzkiej pamięci dla celów dowodowych, zatem w przypadku postępowań sądowych, na przykład w sprawie zaskarżenia uchwały, stanowi on cenny materiał dowodowy. Umożliwia też zapoznanie się przez właścicieli nieobecnych na zebraniu z jego przebiegiem, gdyż same podejmowane uchwały mogą nie obrazować w pełni jego przebiegu.

Oprócz protokołu z przebiegu zebrania można spotkać się z protokołami działania komisji skrutacyjnej, jeżeli była powołana, oraz protokołami innych ciał, zwłaszcza kolegialnych, które zostały powołane na zebraniu.

Wiele zarządów sporządza też odrębne protokoły z dozbierania głosów właścicieli w drodze indywidualnego ich zbierania po odbyciu zebrania. W protokole tym podaje się, kto w jakim czasie i w jaki sposób zbierał głosy oraz inne istotne elementy tego procesu. Jest to, moim zdaniem, bardzo słuszna praktyka, która stanowi cenny materiał dowodowy dokumentujący postępowanie zarządu lub zarządcy. Dzięki temu z przebiegiem podejmowania uchwały może zapoznać się każdy właściciel i sąd.

Charakter notatek i zapisków

Jak już wspomniałem, w celu sporządzenia protokołu z zebrania podczas jego przebiegu sporządza się notatki, próbuje się przygotować jego wstępną wersję, dokonuje się zapisków na projektach uchwał lub jakikolwiek inny, wypracowany przez daną osobę, sposób, utrwala się istotne zdarzenia, co ma umożliwić późniejsze sporządzenie protokołu.

W zależności od doświadczenia, wypracowanej metody pracy danej osoby, jej charakteru oraz możliwości jej pamięci, te notatki, zapiski itp. mają różną postać. Jednak wszystkie są zaledwie osobistymi uwagami i nie mają waloru dokumentu. Nie są podpisane, a ponadto to tylko luźne zapiski, pozbawione chronologii, czasami pisane skrótowo i nieczytelnie dla osób trzecich.

Bardzo często prawidłowe wnioski z tych notatek i zapisków może wyciągnąć tylko osoba, która je sporządziła. Jedynym ich celem jest sporządzenie protokołu, czyli dokumentu, który opisuje przebieg zgromadzenia, a staje się dokumentem w chwili podpisania.

Zapiski i notatki służą tylko osobie sporządzającej protokół i nie powinny podlegać udostępnieniu, a po jego sporządzeniu, w związku z spełnieniem celu, do jakiego je przewidziano, powinny zostać zniszczone, tak jak niszczymy wszystkie inne notatki, gdy cel, w jakim je przygotowywaliśmy, zrealizowaliśmy. W związku z powyższym pozbawione podstaw jest żądanie udostępnienia notatek czy zapisków osoby, która sporządza protokół.

Listy obecności

Przed zebraniem, zwłaszcza w dużych wspólnotach mieszkaniowych, można się spotkać ze sporządzaniem listy obecności, która ma na celu ułatwienie późniejszego głosowania nad uchwałami. Dzięki takiej liście przewodniczący wie, kto stawił się na zebranie, zatem kogo wyczytywać przy głosowaniu nad uchwałami.

Niestety, według mnie błędem popełnianym na części zebrań jest sprawdzenie tożsamości zebranych przy sporządzaniu listy obecności i dopiero na tej podstawie - sporządzenie listy do głosowania. Wiąże się z tym późniejsza rezygnacja ze sprawdzania tożsamości przy głosowaniu nad uchwałami. To wygodna procedura, ale poza tym, że może prowadzić do fałszerstw przy głosowaniu nad uchwałami, stanowi podstawę do ich zaskarżenia.

Przewodniczący zebrania, postępując w powyższy sposób, dopuszcza do wystąpienia właściciela do sądu z zarzutem, że część sąsiadów wyszła w trakcie zebrania, a za nich głosowali inni obecni. Tymczasem ten zarzut byłby bezzasadny w przypadku, gdyby przewodniczący sprawdzał tożsamość w takcie każdego głosowania.

Z tego powodu lista obecności powinna mieć dla przewodniczącego charakter tylko czysto informacyjny. W dużych wspólnotach mieszkaniowych powinna być więc wystawiana przy wejściu, aby przychodzący na zebranie mogli się na niej podpisać. Na tej podstawie przewodniczący zebrania może przygotować listy do glosowania czy też uzyskać informację, kogo ma wyczytywać do oddania głosu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym? Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku...

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku zmarłego przez gminę. W jakiej sytuacji ma to miejsce?

Piotr Pałka Przekształcenie wieczystego we własność

Przekształcenie wieczystego we własność Przekształcenie wieczystego we własność

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości...

Mam wątpliwość czy proponowane zmiany nie okażą się być martwą instytucją, skoro projekt przyznaje swobodę stronom umowy zarówno w odniesieniu do decyzji o jej zawarciu (cywilnoprawny tryb sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego), jak i w negocjowaniu i ustalaniu ceny zbywanej nieruchomości.

mgr Jarosław Kowszuk Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Pozwolenie na budowę ma charakter związany, ponieważ - w razie spełnienia wymagań określonych przepisami prawa - organ musi wydać decyzję o treści żądanej przez inwestora.

Przemysław Gogojewicz Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Małgorzata Pundyk-Glet Uchwały blankietowe

Uchwały blankietowe Uchwały blankietowe

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności...

Dość upowszechnionym zjawiskiem, występującym we wspólnotach mieszkaniowych, jest tworzenie uchwał blankietowych. Pod tym pojęciem rozumie się uchwały upoważniające zarząd wspólnoty do dokonania czynności prawnej bez bliżej określonego zakresu lub z zakresem określonym ogólnikowo.

Paweł Puch Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci Kontynuacja działalności zarządcy po jego śmierci

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze...

Działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, a w chwili śmierci spadkobiercy uzyskują w spadku majątek zmarłego również wykorzystywany w działalności. Przepisy obowiązujące jeszcze parę lat temu nie dawały jednak możliwości kontynuacji działalności zmarłego przedsiębiorcy. Sytuacja zmieniła się wraz z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Agnieszka Żelazna Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania...

Przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1) zawierają szczegółowe regulacje nakładające tak obowiązek uiszczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego przez osobę, która utraciła prawo do takiego lokalu, jak też różnicują wysokość odszkodowania z uwzględnieniem przesłanek podmiotowych.

Eugenia Śleszyńska Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe Instalacje i urządzenia „wrażliwe” budynku w świetle obowiązujących norm – cz. I Przewody kominowe

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj....

Wiadomo, że dla każdego inwestora na etapie projektowania i budowy ograniczeniem są przepisy Prawa budowlanego (w tym art. 5–6 PB) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw oraz techniczno-budowlane, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jacek Frydryszak Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do majątku dostawcy Przekazywanie urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych do majątku dostawcy

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności...

Powracamy do problematyki związanej z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, którą poruszyłem we wrześniowym wydaniu miesięcznika1). Zasygnalizowałem wówczas trudności w ustalaniu granic odpowiedzialności odbiorcy i dostawcy w zakresie sieci i przyłączy. W poniższym artykule zajmę się procedurą przekazywania urządzeń do majątku dostawcy.

Eugenia Śleszyńska Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej...

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej jest warunkiem wydania inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy, także warunkiem podziału działek.

mgr Jarosław Kowszuk Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu,...

Właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości, ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział na działki gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości.

Małgorzata Pundyk-Glet Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców Najem krótkoterminowy a interes stałych mieszkańców

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Coraz powszechniejszą praktyką jest nabywanie lokali mieszkalnych, przeznaczanych na najem krótkoterminowy. Często w takim lokalu, poza wynajmującym, mieszka kilka, a nawet kilkanaście osób.

Eugenia Śleszyńska Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego...

Z mocy art. 84 ustawy zasadniczej – Konstytucji, ramą dla zasady powszechności opodatkowania jest dana ustawa podatkowa, która powinna określać precyzyjnie przedmiot opodatkowania, jak też adresatów tego obowiązku podatkowego. Czy ta norma odnosi się wyłącznie do podatków, czy też do innych opłat publiczno-prawnych, w tym opłat ustalanych przez gminy, w oparciu o delegacje ustawowe?

Agnieszka Żelazna Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej Monitoring wizyjny ogródka przydomowego we wspólnocie mieszkaniowej

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy...

Przepisy RODO, jak i oparte na ich podstawie poglądy tak doktryny, jak i orzecznictwa jednoznacznie wskazują, iż monitoring wizyjny na terenie osiedla mieszkaniowego może być wprowadzany tylko wtedy, gdy inne, mniej inwazyjne metody zapewniania bezpieczeństwa są niewystarczające.

Anna Ruszczak news Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań? Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Aneta Mościcka Strony podziału nieruchomości

Strony podziału nieruchomości Strony podziału nieruchomości

Osoba niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości podlegającej podziałowi, nie może być stroną postępowania podziałowego ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu podziału,...

Osoba niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości podlegającej podziałowi, nie może być stroną postępowania podziałowego ani przeciwdziałać zatwierdzeniu przedłożonego projektu podziału, podobnie jak osoba, która zgłasza roszczenia do nieruchomości podlegającej podziałowi.

Aneta Mościcka Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu?

Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu?

Samowola budowlana jest zdarzeniem ciągłym, a trwa od momentu jej powstania, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki, aż do czasu likwidacji skutków samowoli, a więc rozebrania obiektu. Samowola budowlana...

Samowola budowlana jest zdarzeniem ciągłym, a trwa od momentu jej powstania, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki, aż do czasu likwidacji skutków samowoli, a więc rozebrania obiektu. Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Eugenia Śleszyńska Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne?

Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne? Kto odpowiada za hydranty zewnętrzne?

Z mocy prawa oraz według umowy, dostawca dostarcza wodę dla odbiorców swoją siecią wodociągową. Sieć wodociągowa to – według prawa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi...

Z mocy prawa oraz według umowy, dostawca dostarcza wodę dla odbiorców swoją siecią wodociągową. Sieć wodociągowa to – według prawa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda. Są one w posiadaniu dostawcy – przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub danej gminy, która jest często właścicielem takiego przedsiębiorstwa, spółki (przepisy art. 49 KC oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę) i to na niej ciąży obowiązek jej konserwacji.

mgr Jarosław Kowszuk Przekształcenie użytkowania wieczystego a działalność gospodarcza

Przekształcenie użytkowania wieczystego a działalność gospodarcza Przekształcenie użytkowania wieczystego a działalność gospodarcza

W praktyce przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa bardzo wiele pytań wywołuje kwestia rejestracji działalności gospodarczej w lokalach, których udział w gruncie, jako prawo związane...

W praktyce przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa bardzo wiele pytań wywołuje kwestia rejestracji działalności gospodarczej w lokalach, których udział w gruncie, jako prawo związane z własnością lokalu, ulega przekształceniu w prawo własności. Fakt ten ma bowiem wypływ na wysokość opłat z tytułu przekształcenia.

Aneta Mościcka Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych

Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych

Z reguły to spółdzielnia będzie podmiotem, który jest użytkownikiem wieczystym, a po przekształceniu – właścicielem. Stanie się tak w odniesieniu do lokali, które są przedmiotem lokatorskiego prawa spółdzielczego...

Z reguły to spółdzielnia będzie podmiotem, który jest użytkownikiem wieczystym, a po przekształceniu – właścicielem. Stanie się tak w odniesieniu do lokali, które są przedmiotem lokatorskiego prawa spółdzielczego oraz spółdzielczego własnościowego prawa. To ostatnie, pomimo że jest prawem najbardziej zbliżonym do własności, własnością nie jest, zatem właścicielowi takiego prawa nie przysługuje prawo użytkowania wieczystego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Przemysław Gogojewicz Grodzenie i służebność w praktyce zarządcy nieruchomości

Grodzenie i służebność w praktyce zarządcy nieruchomości Grodzenie i służebność w praktyce zarządcy nieruchomości

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów....

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

Redakcja news Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy

Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy Proces adaptacji pustostanów dla uchodźców łatwiejszy

Przez ponad dwa lata, bo do końca lipca 2024 roku, samorządy terytorialne będą mogły na prostszych zasadach adaptować pustostany na mieszkania dla uchodźców.

Przez ponad dwa lata, bo do końca lipca 2024 roku, samorządy terytorialne będą mogły na prostszych zasadach adaptować pustostany na mieszkania dla uchodźców.

Jacek Frydryszak Lustratorzy gorszego sortu

Lustratorzy gorszego sortu Lustratorzy gorszego sortu

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej,...

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu”.

Anna Ruszczak news Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg Organy podatkowe blokują prawo do dziedziczenia ulg

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które...

Fiskus nie uznaje ulg za dziedziczone prawo majątkowe, mimo, że sądy administracyjne wydają orzeczenia korzystne dla podatników. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom. Według interpretacji podatkowej prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.