administrator24.info

Danfoss Poland Sp. z o.o. Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie...

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie oszczędności oraz zapewniają satysfakcję mieszkańców i użytkowników budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Redakcja news Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku?

Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku? Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku?

Blok mieszkalny to specyficzna forma mieszkania. Niby mamy własne mieszkanie, gdzie możemy stosować przysłowie „wolność Tomku w swoim domku”, ale nie do końca. W budynku są jeszcze inne lokale oraz części...

Blok mieszkalny to specyficzna forma mieszkania. Niby mamy własne mieszkanie, gdzie możemy stosować przysłowie „wolność Tomku w swoim domku”, ale nie do końca. W budynku są jeszcze inne lokale oraz części wspólne i dostępne dla wszystkich. Dlatego, choć mamy odrębne lokale, ale dzielimy budynek z innymi, obowiązują nas zasady użytkowania nie tylko części wspólnych, ale i własnej przestrzeni.

Dachy w budynkach wielorodzinnych - bezpłatny e-book

Dachy w budynkach wielorodzinnych - bezpłatny e-book Dachy w budynkach wielorodzinnych - bezpłatny e-book

Ludzie, kupując mieszkania, chcą w nich bezpiecznie, wygodnie i bezawaryjnie mieszkać. Tymczasem w wielu budynkach dachy są tak zaprojektowane, że ich funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Źle zaprojektowany...

Ludzie, kupując mieszkania, chcą w nich bezpiecznie, wygodnie i bezawaryjnie mieszkać. Tymczasem w wielu budynkach dachy są tak zaprojektowane, że ich funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Źle zaprojektowany dach skutkuje trudnościami w spełnieniu podstawowych funkcji. Dla przypomnienia: dach ma osłaniać budynek i jego mieszkańców przed wpływami czynników atmosferycznych i cywilizacyjnych (hałasem), a jednocześnie spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

#GorącaLinia – czy wspólnota musi wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej?

Eugenia Śleszyńska | 2020-05-20
fot. redakcja

fot. redakcja

Czytelnik pisze:

Czy jako wspólnota musimy wyrazić zgodę na wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w standardzie FTTH (sieć światłowodowa) operatorowi Orange Polska? Firma wystąpiła z takim wnioskiem do naszej wspólnoty, informując, że zostaliśmy wybrani (nasz budynek) do realizacji projektu rozbudowy sieci światłowodowej na terenie Polski. Czy musimy wyrazić zgodę tylko na wejście do budynku, czy także na rozprowadzenie sieci do poszczególnych lokali? Czy nie powinien każdy właściciel lokalu osobiście wyrazić zgody na podłączenie instalacji do jego lokalu?

Zobacz także

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty

#GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty #GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty

Pytanie: czy pokrzywdzenie w uchwale członka wspólnoty jest podstawą do stwierdzenia naruszenia prawidłowości zarządzania nieruchomością?

Pytanie: czy pokrzywdzenie w uchwale członka wspólnoty jest podstawą do stwierdzenia naruszenia prawidłowości zarządzania nieruchomością?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym

#GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym #GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym

Pytanie: czy jest możliwe, aby członek wspólnoty mieszkaniowej sam dochodził w postępowaniu administracyjnym swoich racji w kwestii garażu?

Pytanie: czy jest możliwe, aby członek wspólnoty mieszkaniowej sam dochodził w postępowaniu administracyjnym swoich racji w kwestii garażu?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – nałożenie grzywny w celu przymuszenia na wspólnotę mieszkaniową

#GorącaLinia – nałożenie grzywny w celu przymuszenia na wspólnotę mieszkaniową #GorącaLinia – nałożenie grzywny w celu przymuszenia na wspólnotę mieszkaniową

Pytanie: czy jest możliwość nałożenia grzywny na wspólnotę mieszkaniową w celu przymuszenia jej do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów Prawa budowlanego?

Pytanie: czy jest możliwość nałożenia grzywny na wspólnotę mieszkaniową w celu przymuszenia jej do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów Prawa budowlanego?

Warunki dostępu firmy telekomunikacyjnej do nieruchomości w celu wykonania infrastruktury FTTH a prawa władającego

Co to jest sieć w standardzie FTTH? Według definicji to światłowód doprowadzony do domu (Fiber to the Home), przeznaczony dla użytkownika domowego, gdzie światłowód jest doprowadzony infrastrukturą zazwyczaj przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, od jego centrali do budynku i do mieszkania abonenta. W warunkach wspólnoty mieszkaniowej chodzi o budynek stanowiący nieruchomość wspólną oraz o lokal właściciela. 

Czy budynki muszą być wyposażone w instalację telekomunikacyjną?

Według art. 5 Prawa budowlanego każdy budynek oraz jego poszczególne części należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, z obowiązkiem wyposażenia budynku i jego części [lokali] w różne instalacje, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w tym zapewniając również możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Odpowiednio w dodanym przepisie §192e rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określono standardy wyposażenia nowego lub przebudowywanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w instalację, także światłowodową, ustalając że taką instalację stanowią w szczególności:

1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

2) telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu;

3) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

4) antenowa instalacja zbiorowa, służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny;

5) antenowa instalacja zbiorowa, służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;

6) okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;

7) okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej, zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;

8) maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych, świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji, o których mowa w pkt 4 i 5.

Dla budynku, jego użytkowania, i zarządu nieruchomością wspólną, istotne znaczenie ma punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku), gdyż musi być usytuowany:

1) w odrębnym pomieszczeniu technicznym, zgodnym z warunkami technicznymi określonymi w §96-98 cyt. rozporządzenia, na pierwszej kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, 

2) w szafce telekomunikacyjnej wyposażonej w odpowiednią instalację i urządzenia elektryczne [w przypadku braku możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia].

Według art. 192f cyt. rozporządzenia "prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziaływania oraz zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku". 

Z tego względu inwestor – w tym przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny – musi w takiej instalacji zastosować urządzenia ochrony przed przepięciami, a gdy instalacja mogłaby być narażona na przetężenie – również w urządzenia ochrony przed przetężeniami, z kolei elementy instalacji wyprowadzone ponad dach inwestor musi umieścić w strefie chronionej przez instalację piorunochronną, o której mowa w §184 ust. 3 rozporządzeniu, lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. 

Według cyt. przepisu, instalacje antenowe, wychodzące ponad dach oraz dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach (przekraczające 10 m), powinny być chronione ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć od wyładowań bezpośrednich i pośrednich. 

Wymienionym wyżej warunkom techniczno-budowlanym musi odpowiadać opracowany projekt budowlany oraz budowa budynku  mieszkalnego wraz z jego wyposażeniem w instalacje. 

Przytoczone przepisy dotyczą głównie budynków nowych lub przebudowanych, rozbudowanych lub nadbudowywanych, natomiast nie dotyczą budynków starych istniejących i użytkowanych, w których lokale są lub nie, w zależności od woli władających, wyposażone w takie instalacje. O tym, czy budynki stare istniejące i użytkowane powinny być wyposażone w takie instalacje decydują po pierwsze, zainteresowani takimi usługami, oraz inna ustawa, ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwana też megaustawą, a to dlatego że siłą nakłada różne obowiązki na władających budynkami istniejącymi.

Komu służą wymienione wyżej instalacje w budynkach wspólnot?

Światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna, w tym kable światłowodowe, przeznaczone były i są do indywidualnego użytku przez właścicieli lokali w budynkach wspólnot. Nie są one instalacją stanowiącą część nieruchomości wspólnej, w rozumieniu art. 3 UWL, co w konsekwencji oznacza, że koszty jej utrzymania nie mogą obciążać kosztów zarządu nieruchomością wspólną. 

A jak było dotychczas, przed zmianą prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych; każdy zainteresowany właściciel lokalu zawierał umowę z firmą o wykonanie instalacji i doprowadzenia jej do jego lokalu. Najtrafniej podsumowano to w "Inżynierze budownictwa": "w budynkach już istniejących (określanych często terminem „brownfield”) mamy do czynienia z przyłączami budowanymi na zasadzie wolnej amerykanki – czyli konkurencji między kolejnymi operatorami instalującymi swoje okablowanie. Mamy więc operatora telefonicznego, operatora telewizji kablowej, a często dodatkowo operatora internetu – każdego ze swoimi przewodami. Jak wygląda plątanina kabli i mnogość skrzynek rozdzielczych na klatkach schodowych – widział chyba każdy. Gdyby zsumować koszty tych często nakładających się instalacji, okazałoby się, że de facto przekraczają one łącznie koszt jednego profesjonalnego okablowania budynkowego".

Czyje było i jest takie przyłącze oraz instalacja telekomunikacyjna w budynkach starych? 

Wyjaśnijmy, że według art. 49 §1 KC „urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa”. Z zasady więc takie „urządzenia”, nawet po umieszczeniu w gruncie lub w ścianie staje się przedmiotem odrębnym własności. 

Po zmianie przepisów prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, w odniesieniu do budynków nowych, instalacja telekomunikacyjna w nowobudowanych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej ma szansę stanowić część składową nieruchomości, co oznacza, że jej budowę będzie finansował deweloper, a serwisowanie takiej instalacji będzie należało do władającego, np. do wspólnoty mieszkaniowej, albo do firmy świadczącej usługę – według zawartej umowy. 

Do czego zobowiązuje megaustawa w przypadku starych obiektów istniejących?

Przepisami art. 30 megaustawy zobowiązano władających nieruchomościami, w tym odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości (niebędącego przedsiębiorcą telekomunikacyjnym), do zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku, polegającym na nieodpłatnym umożliwieniu, wyłącznie w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku: 

1) wykorzystywania już istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej takiej instalacji w budynku,

2) doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku,

3) wykonania takiej instalacji, jeżeli jej nie ma lub jest nieprzystosowana normatywnie do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s 

4) korzystania z punktu styku.

Z kolei na etapie eksploatacji, wymienionego władającego zobowiązano do umożliwienia takiemu przedsiębiorcy utrzymywania oraz eksploatacji instalacji i przyłącza telekomunikacyjnego.

Na każdym etapie – projektowania, przygotowania do prac oraz eksploatacji – megaustawa zobowiązuje władających do umożliwienia wejścia na teren nieruchomości, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu (patrz art. 30 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 3 megaustawy. Opisane wyżej obowiązki są niezależne od tego, czy budynek został ukończony i czy rozpoczęto jego użytkowanie, choćby w budynku istniała lub była wykonywana inna instalacja telekomunikacyjna.

Czy te przepisy mają zastosowanie, gdy firma telekomunikacyjna na terenie danego budynku ma już swoją instalację?

Wyjaśnijmy, że obowiązek zapewnienia dostępu według art. 30 ust. 1 megaustawy wystąpi tylko wtedy, gdy nie występuje stan "zapewnienia telekomunikacji" przez firmę telekomunikacyjną żądającą dostępu do budynku. Oznacza to, że gdy taka firma posadowiła już na nieruchomości swoją infrastrukturę telekomunikacyjną w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, to brak będzie podstaw do ustanowienia dostępu, o którym mowa. Oznacza to, że firma taka wykorzysta swoją istniejącą infrastrukturę, a zatem nie będzie musiała żądać do niej dostępu. 

"Zamiar wykorzystania istniejącej, w tym zainstalowanej przez siebie infrastruktury nie uzasadnia żądania dostępu w rozumieniu przepisu art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a zatem dostępu nieodpłatnego" – wyrok NSA z dnia 13 lutego 2018 r. , II GSK 1429/16. 

Obowiązki po stronie firmy telekomunikacyjnej, żądającej dostępu

Firma taka jest obowiązana do korzystania z dostępu do nieruchomości wyłącznie w celu zapewnienia telekomunikacji, na warunkach:

1) korzystania z niej w sposób możliwie najmniej uciążliwy;

2) korzystania z uwzględnieniem przeznaczenia budynku oraz jego stanu technicznego i estetycznego;

3) przywrócenia obiektu do stanu poprzedniego niezwłocznie po doprowadzeniu przyłącza telekomunikacyjnego, wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej budynku, doprowadzeniu kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczeniu takiego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej.

Obowiązki po stronie firmy telekomunikacyjnej żądającej dostępu, gdy chodzi o obiekty istniejące

Firma telekomunikacyjna żądającej dostępu ponosi koszty:

1) związane z udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywania istniejącego przyłącza lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej doprowadzenia do budynku przyłącza lub wykonania instalacji, w tym przywrócenia stanu pierwotnego;

2) utrzymania udostępnionego przyłącza telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub całości lub części kabla telekomunikacyjnego.

Warunki udostępnienia nieruchomości w umowie stron 

Udostępnienie nieruchomości wiąże się z koniecznością określenia warunków prawnych, technicznych, finansowych i innych w umowie  zawartej między firmą telekomunikacyjną a odpowiednio władającym nieruchomością lub właścicielem kabla telekomunikacyjnego (instalacji, przyłącza).

Do zawarcia pisemnej umowy w sprawie udostępnienia, dojdzie pomiędzy właściwymi stronami, ponieważ nie tylko chodzi o nieruchomość, ale także o kabel, przyłącze, instalację oraz właściwy podmiot, stronę umowy, w terminie 30 dni od złożenia wniosku. 

Przypomnijmy, że w warunkach wspólnoty mieszkaniowej „zarządcą nieruchomości" jest z mocy ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa, natomiast zarząd wspólnoty jest jej organem, który odpowiednio do kompetencji zawiera umowę.

Wydawałoby się, że w warunkach wspólnoty mieszkaniowej umowę o udostępnienie nieruchomości zawrze działający za wspólnotę zarząd. Zauważmy jednak, że cyt. przepis art. 30 ust. 1 megaustawy mówi o adresacie, wymieniając odpowiednio „właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości". Megaustawa mówi, że zawarcie umowy  o udostępnienie odpowiednio z „właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości" jest czynnością zwykłego zarządu

Powstaje jednak pytanie, jak to traktować w warunkach wspólnoty mieszkaniowej, skoro ograniczenie praw dotyczy głównie właścicieli lokali mających udziały w nieruchomości wspólnej i skoro to oni są zainteresowani usługą telekomunikacyjną i jej warunkami, tym bardziej, że umowa taka albo  ostateczna decyzja o dostępie wydana przez UKE, stanowią podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej; w czyjej księdze wieczystej, oczywiście chodzi o księgę wieczystą każdego właściciela lokalu. 

Według orzecznictwa, przedmiotem umowy, która w takim wypadku wymaga formy szczególnej [aktu notarialnego], może być ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu art. 3051 KC. 

Kto jest stroną postępowania przed UKE i czyje prawa do nieruchomości zostaną ograniczone?

Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o dostępie są przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz odpowiednio właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, do którego przedsiębiorca telekomunikacyjny wystąpił z wnioskiem o zapewnienie tego dostępu. W warunkach wspólnoty mieszkaniowej chodzi o ograniczenie praw właścicieli lokali i odpowiedni wpis do księgi wieczystej. Umowa taka oraz decyzja w sprawie dostępu są wiążące dla następców prawnych właścicieli lokali.

Obowiązek umożliwienia instalacji, utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej 

Według art. 31 mega ustawy, właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty nieruchomości, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub zarządca nieruchomości nie może odmówić utrzymania lub wymiany zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej. A jeżeli nie poczynią innych ustaleń, to takie prace instalacyjne, utrzymanie i wymiana zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej odbywają się na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Obowiązek umożliwienia umieszczenia na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych  

Władający – właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości – jest obowiązany umożliwić operatorom telekomunikacyjnym na terenie nieruchomości umieszczenie  urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Korzystanie z nieruchomości jest odpłatne, chyba że strony umowy postanowią inaczej. Umowa określająca warunki prawne, techniczne i finansowe oraz ograniczające stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Warunki dostępu do nieruchomości przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu według orzecznictwa

„Zamiar wykorzystania istniejącej, w tym zainstalowanej przez siebie infrastruktury nie uzasadnia żądania dostępu w rozumieniu przepisu art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a zatem dostępu nieodpłatnego (wyrok NSA z dnia 13 lutego 2018 r., II GSK 1429/16). 

„W sytuacji wykonywania prac w budynku przez operatora, udostępniającemu należy się adekwatna ochrona w związku z potencjalnymi szkodami na mieniu. Kaucja zabezpieczająca jest w tym wypadku odpowiednia. Kaucja traktowana jest jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania i odszkodowania w razie jego niewykonania bądź nienależytego wykonania. Umowa kaucji nie ma szczególnego unormowania w kodeksie cywilnym. W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że ustanawiając kaucję, jedna strona (dłużnik, dający kaucję) przenosi na własność drugiej strony (wierzyciela, biorącego kaucję) określoną ilość pieniędzy lub rzeczy zamiennych, jako zabezpieczenie rzeczowe roszczeń, które mogą wyniknąć z istnienia między stronami innego (podstawowego) stosunku prawnego, natomiast druga strona (biorący kaucję, wierzyciel) zobowiązuje się zwrócić – po wygaśnięciu podstawowego stosunku prawnego – tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie mogła potrącić z tego długu swoje ewentualne roszczenie wynikające z podstawowego stosunku prawnego.  

Zgodnie z propozycją powoda zamiast wpłacenia kaucji operator miał być zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która będzie obejmować szkody powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, skutki następstw nieszczęśliwych wypadków i szkód majątkowych w mieniu osób zamieszkałych oraz szkód z tytułu niewłaściwego wykonania umowy na kwotę... " – wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 kwietnia 2019 r., XVII AmT 18/17. 

Natomiast NSA w wyroku 12 kwietnia 2017 r. (sygn.. akt II GSK 1905/15) stwierdza: „Co do zasady stosunki prawne w zakresie łączy telekomunikacyjnych w budynku między właścicielem nieruchomości (budynku) a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym mają charakter cywilnoprawny. Kształtowanie tych stosunków w drodze decyzji administracyjnej dopuszcza ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jednakże tylko w ściśle określonym zakresie. Oznacza to, że przepisy ustawy dopuszczające możliwość ingerencji administracyjnej, muszą być stosowane ściśle".

Komentarze

Powiązane

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – kwarantanna nałożona przez organ i zakaz opuszczania lokalu

#GorącaLinia – kwarantanna nałożona przez organ i zakaz opuszczania lokalu #GorącaLinia – kwarantanna nałożona przez organ i zakaz opuszczania lokalu

Pytanie: czy osoba objęta kwarantanną ma obowiązek pozostawania w lokalu?

Pytanie: czy osoba objęta kwarantanną ma obowiązek pozostawania w lokalu?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku

#GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku #GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku

Pytanie: jak należy postępować przy objęciu izolacją lokatora w bloku?

Pytanie: jak należy postępować przy objęciu izolacją lokatora w bloku?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej

#GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej #GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej

Pytanie: czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Pytanie: czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – kontakt międzyludzki

#GorącaLinia – kontakt międzyludzki #GorącaLinia – kontakt międzyludzki

Pytanie: czy można odwiedzać osoby w bloku, które nie są na kwarantannie czy w izolacji?

Pytanie: czy można odwiedzać osoby w bloku, które nie są na kwarantannie czy w izolacji?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy

Pytanie: Za jaki okres obowiązuje dodatek mieszkaniowy?

Pytanie: Za jaki okres obowiązuje dodatek mieszkaniowy?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną

Pytanie: Jak przyznawany jest dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną?

Pytanie: Jak przyznawany jest dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego

#GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego #GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego

Pytanie: Jaka jest podstawa ustalenia dodatku mieszkaniowego?

Pytanie: Jaka jest podstawa ustalenia dodatku mieszkaniowego?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dopłata do czynszu

#GorącaLinia – dopłata do czynszu #GorącaLinia – dopłata do czynszu

Pytanie: Jaka kwota przysługuje z dopłaty do czynszu? ​

Pytanie: Jaka kwota przysługuje z dopłaty do czynszu? ​

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

#GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego #GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

Pytanie: Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu?

Pytanie: Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu?

Eugenia Śleszyńska #GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego

#GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego #GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego

Czytelnik pyta: która uchwała pozwoli konwalidować/doprowadzić do głosowania uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019?

Czytelnik pyta: która uchwała pozwoli konwalidować/doprowadzić do głosowania uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii

#GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii #GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii

Pytanie: Jakie są obowiązki właścicieli i zarządcy nieruchomości związane z pandemią COVID-19?

Pytanie: Jakie są obowiązki właścicieli i zarządcy nieruchomości związane z pandemią COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu

#GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu #GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu

Pytanie: Czy inspekcja sanitarna może wejść na teren posesji?

Pytanie: Czy inspekcja sanitarna może wejść na teren posesji?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy

#GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy #GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy

Pytanie: Jak powinno wyglądać postępowanie zarządcy wobec osoby chorej na COVID-19?

Pytanie: Jak powinno wyglądać postępowanie zarządcy wobec osoby chorej na COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny

#GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny #GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny

Pytanie: Czy można nałożyć kwarantanne przymusową?

Pytanie: Czy można nałożyć kwarantanne przymusową?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19

#GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19 #GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19

Pytanie: Jakie są środki przymusu w pandemii?

Pytanie: Jakie są środki przymusu w pandemii?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny

#GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny #GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny

Pytanie: Kiedy można zwolnić osobę z kwarantanny?

Pytanie: Kiedy można zwolnić osobę z kwarantanny?

Redakcja #GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa

#GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa #GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa

Pytanie: Czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Pytanie: Czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – organizowanie zebrań

#GorącaLinia – organizowanie zebrań #GorącaLinia – organizowanie zebrań

Pytanie: Czy obecnie można zorganizować zebranie?

Pytanie: Czy obecnie można zorganizować zebranie?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – odpad zakaźny

#GorącaLinia – odpad zakaźny #GorącaLinia – odpad zakaźny

Pytanie: Kiedy uznać odpad za zakaźny?

Pytanie: Kiedy uznać odpad za zakaźny?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne

#GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne #GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne

Pytanie: Jakie zanieczyszczenia uznawane są za zakaźne?

Pytanie: Jakie zanieczyszczenia uznawane są za zakaźne?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19

#GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19 #GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19

Pytanie: Czy właściciel nieruchomości lub zarządzający nią mają obowiązek utrzymania czystości w budynku podczas pandemii COVID-19?

Pytanie: Czy właściciel nieruchomości lub zarządzający nią mają obowiązek utrzymania czystości w budynku podczas pandemii COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19

#GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19 #GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19

Pytanie: Czy jest obowiązek przeprowadzania deratyzacji podczas pandemii COVID-19?

Pytanie: Czy jest obowiązek przeprowadzania deratyzacji podczas pandemii COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi

#GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi #GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi

Pytanie: Czy inspektor może podczas COVID-19 wejść do lokalu, w którym podejrzewa się zakażenie ze strony czynników środowiskowych?

Pytanie: Czy inspektor może podczas COVID-19 wejść do lokalu, w którym podejrzewa się zakażenie ze strony czynników środowiskowych?

Redakcja #GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego

#GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego #GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego

Pytanie: Jakie są zadania inspektora sanitarnego w lokalu podczas COVID-19?

Pytanie: Jakie są zadania inspektora sanitarnego w lokalu podczas COVID-19?

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę?

Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę? Zadaszenia balkonów - na co zwrócić uwagę?

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku?

Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku? Jak oszczędziś ponad 30% energii w ciągu roku?

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań » Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu » 8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego » Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać? Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej Leanheat®Building - optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie...

Zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w pomieszczeniach przy niższych kosztach ogrzewania? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję i loT (Internet Rzeczy) – pozwalają na generowanie oszczędności oraz zapewniają satysfakcję mieszkańców i użytkowników budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości » Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości » Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania » Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami » Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło? Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania » Opomiarowanie mediów -  archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku? Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać? Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła » Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać? Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.