administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Zarządcy nieruchomości a dłużnicy czynszowi

Zarządcy nieruchomości a dłużnicy czynszowi; fot. unsplash

Zarządcy nieruchomości a dłużnicy czynszowi; fot. unsplash

Zarządcy nieruchomości często mają do czynienia z nierzetelnymi najemcami lokali, czy też zadłużonymi właścicielami. W polskim prawie dostępne są różne metody zabezpieczenia się przed nierzetelnymi dłużnikami, w tym poręczenia, gwarancje bankowe czy dobrowolne poddanie się egzekucji, a także zastawy.

Zobacz także

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

KHG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji? W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest...

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest w przypadku, kiedy pomiędzy dłużnika, a wierzyciela wkracza sąd i komornik. Jak więc dochodzić należności w dzisiejszych czasach? Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze?

Manage Prosta Spółka Akcyjna Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami

Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami

W dynamicznym świecie biznesowym, który nas otacza, gdzie tempo pracy jest szybkie, a konkurencja zacięta, skuteczne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi. Systemy CRM (Customer Relationship Management)...

W dynamicznym świecie biznesowym, który nas otacza, gdzie tempo pracy jest szybkie, a konkurencja zacięta, skuteczne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi. Systemy CRM (Customer Relationship Management) stają się kluczowym elementem w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami, umożliwiając profesjonalne kontrolowanie tego co dzieje się w Twojej firmie. Jednak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał systemu CRM w branży nieruchomości, konieczne jest szybkie i efektywne dostosowanie go do konkretnych...

W artykule:

 • Zobowiązanie poręczyciela
 • Gwarancja bankowa
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji
 • Zastaw zwykły
 • Zastaw rejestrowy
 • Hipoteka
 • Podstawa prawna

O poręczeniu mówimy wtedy, gdy wynajmujący lokal zobowiązał najemcę do regulowania czynszu w jego imieniu. Najemca natomiast czynszu tego nie reguluje. Umowa poręczenia zabezpiecza w takim przypadku interes wynajmującego. Zgodnie z art. 876 Kodeksu cywilnego (KC) przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być złożone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zobowiązanie poręczyciela

Poręczenie jest umową akcesoryjną w stosunku do umowy pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Może obejmować także inne czynności prawne.

Poręczyciel zobowiązuje się do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela w razie nie wykonania zobowiązania przez dłużnika.

W umowie poręczenia można ograniczyć zakres odpowiedzialności poręczyciela, oznaczając maksymalną wielkość tej odpowiedzialności, jak też wskazać, że odpowiada za całość lub część zobowiązania. Poręczenie należy do kauzalnych czynności prawnych. Pod pojęciem kauzy (causa) należy rozumieć przyczynę dokonania czynności prawnej. W przypadku czynności prawnej, polegającej na poręczeniu, przyczyną tą jest zabezpieczenie istniejącego zobowiązania (art. 876 § 1 KC) lub mającego powstać w przyszłości długu (art. 878 § 1 KC).

Z punktu widzenia wierzyciela kluczowe jest to, w jaki sposób poręczyciel odpowiada za dług.

O zakresie odpowiedzialności poręczyciela rozstrzyga zakres zobowiązania dłużnika aktualny w danym momencie.

Jednak żadne z twoich późniejszych działań z dłużnikiem, na przykład dodatkowe umowy zwiększające jego dług, już po zawarciu umowy poręczenia, nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela. Natomiast aktualność długu oznacza, że poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem za cały dług, w tym między innymi za odsetki.

Przy poręczeniu występuje zasada solidarności dłużnika i poręczyciela, co oznacza, że można dochodzić całości lub części zapłaty od dłużnika i poręczyciela, a można tylko od dłużnika lub tylko od poręczyciela. Jednak fakt odpowiedzialności poręczyciela nie zwalnia z niczego dłużnika. Jeżeli dłużnik opóźnia się z zapłatą, zarządca nieruchomości winien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela.

Warto tu dodać, że przepisy regulują wiele szczególnych sytuacji, które mogą mieć miejsce między poręczycielem a dłużnikiem. Przykładowo, zgodnie z art. 885 Kodeksu cywilnego poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik zobowiązanie wykonał, nie może żądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik działał w złej wierze.

Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem, to poręczenie wygasa z chwilą przejęcia długu (w przypadku umowy o przejęcie długu), chyba że poręczyciel wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

W umowie poręczenia należy zawsze określić zakres odpowiedzialności poręczyciela za dług przyszły.

Odpowiedzialność poręczycieli przewidziana jest w art. 876 KC. Wynikające z poręczenia zobowiązanie poręczyciela pozostaje w zależności od istnienia, ważności i zakresu zobowiązania głównego.

Akcesoryjność poręczenia nie oznacza jednak, że obowiązek świadczenia poręczyciela na rzecz wierzyciela ma charakter subsydiarny. Już tylko przez wzgląd na solidarną odpowiedzialność dłużnika głównego i poręczyciela wierzycielowi służy wybór tego z nich, do którego skieruje roszczenie. Zważywszy, że poręczenie jest formą zabezpieczenia wierzytelności, a wierzyciel może się domagać świadczenia od poręczyciela z pominięciem dłużnika głównego, już z dniem złożenia oświadczenia o poręczeniu powstaje stosunek zobowiązaniowy między poręczycielem a wierzycielem długu głównego. Zawiadomienie poręczyciela o opóźnieniu dłużnika nie jest przesłanką dochodzenia od poręczyciela spełnienia świadczenia.

Wobec zakazu podejmowania przez dłużnika działań szkodzących poręczycielowi czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela (art. 879 KC), a przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia, będące wynikiem jego czynności, polegających na zapłacie po terminie przedawnienia lub uznaniu roszczenia nie mają skutku względem poręczyciela (art. 372 KC). Konsekwentnie, terminy przedawnienia wobec tych podmiotów i ocena następstw ich przerwania mogą się różnić.

Zwiększenie odpowiedzialności poręczyciela następuje jedynie wówczas, gdy wyrazi on na to zgodę w oświadczeniu złożonym na piśmie pod rygorem nieważności (art. 876 § 2 KC).

Umową poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela do wykonania zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik go nie wykonał. Ma ona wprawdzie charakter subsydiarny, ale statuuje własne zobowiązanie poręczyciela. Podstawową cechą poręczenia jest jego zawisłość od długu głównego, co oznacza m.in., że nieważność lub brak zobowiązania, będącego źródłem długu głównego, powoduje nieważność lub niepowstanie poręczenia. Poręczycielowi służą przeciwko wierzycielowi wszystkie zarzuty, jakie może podnieść dłużnik główny (art. 883 § 1 KC).

Gwarancja bankowa

Art. 81 ust. 2 Prawa bankowego stanowi, że udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następują na piśmie pod rygorem nieważności.
Gwarancja bankowa jest jedną z czynności bankowych. Zarządca nieruchomości może poprosić dłużnika, aby zawarł umowę z bankiem, na podstawie której zostanie wystawiona gwarancja bankowa, czyli jednostronne zobowiązanie banku gwaranta.

Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności.

Gwarancja bankowa jest usługą płatną w banku, a zatem stanowi dodatkowy koszt dłużnika.

Czytaj też: Lex retro non agit a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi »

Żeby otrzymać gwarancję, dłużnik najczęściej musi spełnić określone przez bank wymogi, dotyczące zdolności kredytowej albo ustanowienia zabezpieczenia. Tym samym nie każdy dłużnik będzie mógł zawrzeć z bankiem umowę o gwarancję bankową.

Spełnienie warunków zapłaty z gwarancji może wymagać przedstawienia określonych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków i żądania zapłaty w określonej formie, jest to tak zwana gwarancja warunkowa.

Może się też zdarzyć, że wypłata środków nie będzie wymagała spełnienia warunków i dostarczenia w związku z tym dokumentów, a tylko zgłoszenia żądania zapłaty; jest to tak zwana gwarancja bezwarunkowa.

Cechą charakterystyczną gwarancji nie jest przejęcie zobowiązań dłużnika, lecz przejęcie ryzyka transakcji, które ponosi wierzyciel.

Poręczyciel odpowiada „za” dłużnika głównego, gwarant zaś za uzyskanie zagwarantowanego rezultatu. Treść gwarancji wystawionej przez bank nie daje podstaw do uznania, by bank przyjął na siebie współodpowiedzialność za zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego określone w kontrakcie, ale wskazuje na powstanie odrębnego własnego zobowiązania banku wobec zamawiającego polegającego na zapłacie określonej kwoty w przypadku powstania okoliczności opisanych w gwarancji.

Z tego, że gwarancja ma samodzielny i nieakcesoryjny charakter, wynika niemożność podniesienia przez bank przeciwko beneficjentowi zarzutów przysługujących dłużnikowi, którego świadczenie objęto gwarancją, takich jak np. zarzut przedawnienia głównej wierzytelności, potrącenia z sumy, na którą opiewa gwarancja, wierzytelności dłużnika względem beneficjenta.

Samoistność gwarancji wyklucza także zarzut, że umowa główna (stosunek podstawowy) nie doszła do skutku albo została unieważniona. Ważność zobowiązania gwaranta nie zależy bowiem od ważności zobowiązania dłużnika ze stosunku podstawowego. Jeżeli nawet dłużnik uchylił się od skutków prawnych swego oświadczenia woli, np. z powodu wady tego oświadczenia, to okoliczność ta nie będzie miała wpływu na treść i zakres zobowiązania gwaranta. Bank udzielający gwarancji opatrzonej klauzulami „nieodwołalnie i bezwarunkowo” oraz „na pierwsze żądanie” nie może skutecznie powołać się – w celu wyłączenia lub ograniczenia przyjętego na siebie obowiązku zapłaty – na zarzuty wynikające ze stosunku podstawowego, w związku z którym gwarancja została wystawiona

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Czym jest dobrowolne poddanie się egzekucji? Zgodnie z art. 777 KPC tytułami egzekucyjnymi są:

 • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
 • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
 • akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

Dobrowolne poddanie się egzekucji może polegać na tym, że dłużnik zobowiązuje się dokonać zapłaty określonej sumy pieniędzy i dzięki temu można szybciej, bez prowadzenia sporu sądowego, doprowadzić do egzekucji komorniczej i odzyskania długu.

Żeby prowadzić postępowanie egzekucyjne i złożyć sprawę do komornika, zainteresowany potrzebuje tytułu wykonawczego, który składa się z dwóch elementów: tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności. Najpierw należy uzyskać tytuł egzekucyjny. Może być nim wyrok sądu zasądzający zapłatę. Jeżeli jednak dłużnik poddał się dobrowolnie egzekucji, tytułem egzekucyjnym będzie akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika.
Mając taki tytuł egzekucyjny zainteresowany może – w razie spełnienia się warunków określonych w akcie – złożyć do sądu wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Tak uzyskany tytuł wykonawczy pozwoli na prowadzenie egzekucji komorniczej.

Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wymaga formy aktu notarialnego. Treść może różnić się w zależności od przypadku. Taki akt notarialny wywołuje poważne konsekwencje prawne, zatem powinien być przemyślany i zawierać wszystkie określone przepisami i niezbędne elementy.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o jakim stanowi art. 777 § 1 pkt 4 i 5 KPC musi zawierać dokładne oznaczenie świadczenia oraz źródło jego powstania i jest skuteczne wobec ściśle oznaczonego roszczenia tak co do przedmiotu, jak i podstawy prawnej.

Jednostronne oświadczenie dłużnika, zawarte w akcie notarialnym o poddaniu się egzekucji, nie ma charakteru konstytutywnego, nie kreuje żadnego zobowiązania między stronami, nazywanymi w oświadczeniu dłużnikiem i wierzycielem.

Formą aktu notarialnego muszą być objęte wszystkie istotne elementy czynności prawnej, jaką jest oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, w tym oznaczenie stosunku prawnego, z którego wynika egzekwowany na podstawie takiego tytułu obowiązek.

Zastaw zwykły

Zgodnie z art. 306 KC przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest zastaw, co do zasady mogą być rzeczy ruchome i prawa zbywalne. Jednakże zastaw nie może być ustanowiony na tych prawach, które mogą być obciążone hipoteką, a w związku z tym przedmiotem zastawu nie może być prawo własności nieruchomości.

Zastaw – to umowa pomiędzy właścicielem rzeczy, a wierzycielem, dzięki której wierzyciel ma pierwszeństwo przed innymi kupującymi lub wierzycielami dłużnika w dochodzeniu swojej wierzytelności.

Właściciel rzeczy, na której jest ustanowiony zastaw – to zastawca. Wierzyciel jest zastawnikiem.

Zastaw występuje w różnych formach.

Można ustanowić zastaw zwykły na rzeczy ruchomej, na przykład na pierścionku albo samochodzie. W tym przypadku, żeby zabezpieczyć wierzytelność określona rzecz ruchoma zostaje obciążona prawem, na mocy którego można dochodzić zaspokojenia z tej rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.

Wierzytelności przyszłe stanowią różnorodną kategorię, obejmującą wierzytelności warunkowe (terminowe), wierzytelności, u podłoża których leży częściowo zrealizowany stan faktyczny, oraz nadzieję na powstanie wierzytelności. Wierzytelności, u podłoża których leży tylko częściowo zrealizowany stan faktyczny uzasadniający ich powstanie, jako prawa podmiotowe powstają dopiero w momencie ziszczenia się brakującego elementu danego stanu faktycznego (condicio iuris).

Zaspokojenie wierzyciela z rzeczy obciążonej, następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Zastaw zabezpiecza także roszczenia o odsetki za trzy ostatnie lata przed zbyciem rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym, przyznane koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału oraz inne roszczenia o świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, oraz o zwrot nakładów na rzecz.

Czytaj też: Ważna jest data doręczenia »

Do ustanowienia zastawu na prawie stosuje się przepisy o przeniesieniu tego prawa, na przykład dotyczącego papierów wartościowych. Niektóre przepisy regulujące prawa, jak kodeks spółek handlowych, wymagają w odniesieniu do zastawu specjalnych działań.

Umowa o ustanowienie zastawu na prawach powinna być zawarta na piśmie z datą pewną, chociażby umowa o przeniesienie prawa nie wymagała takiej formy.

Przepisy dotyczące zastawu na prawach zawierają regulacje wybranych kwestii szczegółowych.

Szczególne regulacje dotyczą sytuacji, kiedy to inna wierzytelność jest traktowana jako zabezpieczenie i została obciążona zastawem.

Zastaw rejestrowy

Do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane: umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastawnicza) między zastawcą a zastawnikiem oraz wpis do rejestru zastawów.

Rejestr zastawów jest jawny i prowadzą go sądy rejonowe. Można sprawdzać wpisy w rejestrze online.

Umowa zastawnicza powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Musi zawierać przynajmniej: datę zawarcia umowy, imię i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy i dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą, przedmiot zastawu w sposób odpowiadający jego właściwościom i wierzytelność zabezpieczoną zastawem – przez oznaczenie stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika lub może wynikać, oraz najwyższej sumy zabezpieczenia.

Rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, a także papiery wartościowe lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego, jeżeli wyraziła ona na to zgodę.

Pod pewnymi warunkami umowa zastawnicza może przewidywać zaspokojenie zastawnika przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego.

Umowa zastawnicza może też przewidywać, że zaspokojenie zastawnika nastąpi przez sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego, który przeprowadzi notariusz lub komornik, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.

W umowie zastawniczej dopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu.

Zasadą jest, że takie zbycie lub obciążenie przedmiotu zastawu rejestrowego jest nieważne. Natomiast zbycie lub obciążenie przedmiotu zastawu rejestrowego dokonane wbrew zastrzeżeniu jest ważne, jeżeli osoba, na której rzecz zastawca dokonał zbycia lub obciążenia, nie wiedziała i przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć o tym zastrzeżeniu w chwili zawarcia umowy z zastawcą. Dodatkowo, w razie zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego wbrew zastrzeżeniu, możesz żądać natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem.

Hipoteka

Przez ustanowienie hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Odpowiedzialność dłużnika osobistego i dłużnika rzeczowego ma charakter odpowiedzialności in solidum, co oznacza, że obaj dłużnicy odpowiadają wobec wierzyciela na podstawie innego stosunku prawnego. Egzekucja prowadzona w stosunku do dłużnika rzeczowego może być skierowana wyłącznie do obciążonej hipoteką nieruchomości.

Jeżeli wierzyciel w terminie płatności nie otrzyma zapłaty, to może wytoczyć powództwo, według swego wyboru, przeciw dłużnikowi hipotecznemu, albo na podstawie stosunku obligacyjnego przeciw dłużnikowi osobistemu. Wierzyciel może też wytoczyć powództwo, odwołując się do odpowiedzialności in solidum, przeciwko dłużnikowi hipotecznemu i dłużnikowi osobistemu.

Hipoteka pełni podobną funkcję do zastawu. Zabezpieczeniem wierzytelności nie jest w tym przypadku rzecz ruchoma ani prawo zbywalne, ale nieruchomość.

Jeżeli wierzyciel nie otrzyma należności, to ma prawo uzyskać spłatę z nieruchomości – nieruchomość jest sprzedawana, a uzyskane środki przeznaczane na spłatę długu. To zabezpieczenie działa nawet wtedy, gdy właściciel obciążonej hipoteką nieruchomości ją sprzeda - wtedy  za spłatę długu odpowiada aktualny właściciel nieruchomości.

W praktyce, do ustanowienia hipoteki potrzebne jest zawarcie umowy w formie notarialnej między wierzycielem a właścicielem nieruchomości oraz złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego o wpis do księgi wieczystej nieruchomości, której to zabezpieczenie dotyczy.

Umowa o ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego musi zawierać oświadczenie właściciela nieruchomości obciążanej hipoteką o wyrażeniu zgody na ustanowienie hipoteki. Trzeba w niej także wskazać sumę i walutę hipoteki, gdyż hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej.

Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne. Ponadto, hipoteka może zabezpieczać wierzytelności przyszłe oraz wierzytelności wynikające z papierów wartościowych.

Podstawa prawna

Art. 876 ustawy Kodeks cywilny (DzU z 2020 poz 1740 ze zm.); art. 777 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2020 r. poz. 1575 ze zm.); art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 2019 r poz. 2204 ze zm.); art. 81 ust. 2 ustawa Prawo bankowe (DzU z 2020 r. poz. 1896 ze zm.).

Komentarze

Powiązane

Aneta Mościcka Opodatkowanie usług na rzecz podmiotów niebędących członkami SM

Opodatkowanie usług na rzecz podmiotów niebędących członkami SM Opodatkowanie usług na rzecz podmiotów niebędących członkami SM

Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej, w tym także wynajmowanie garaży, pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin,...

Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej, w tym także wynajmowanie garaży, pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, i nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Przemysław Gogojewicz Remont dachu po wichurze a ubezpieczenie

Remont dachu po wichurze a ubezpieczenie Remont dachu po wichurze a ubezpieczenie

Remont dachu po wichurze i problematyka ubezpieczeniowa, nierozerwalnie są ze sobą powiązane. Każdy zarządca nieruchomości powinien wiedzieć, że ubezpieczenie dachu na wypadek silnych wiatrów i burz świadczy...

Remont dachu po wichurze i problematyka ubezpieczeniowa, nierozerwalnie są ze sobą powiązane. Każdy zarządca nieruchomości powinien wiedzieć, że ubezpieczenie dachu na wypadek silnych wiatrów i burz świadczy o przezorności i odpowiedzialności za wspólnotę.

mgr Jarosław Kowszuk Zakłócanie miru domowego

Zakłócanie miru domowego Zakłócanie miru domowego

Przepis art. 193 KK nie dotyczy tylko ochrony np. mieszkania, czy też domu jednorodzinnego. Ochrona miru domowego rozciąga się bowiem także na inne pomieszczenia lub ogrodzone tereny.

Przepis art. 193 KK nie dotyczy tylko ochrony np. mieszkania, czy też domu jednorodzinnego. Ochrona miru domowego rozciąga się bowiem także na inne pomieszczenia lub ogrodzone tereny.

Piotr Żołądkowski Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe? Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%)...

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%) czy zaburzenia nastrojów (3%).

Aneta Mościcka Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych

Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych

Z reguły to spółdzielnia będzie podmiotem, który jest użytkownikiem wieczystym, a po przekształceniu – właścicielem. Stanie się tak w odniesieniu do lokali, które są przedmiotem lokatorskiego prawa spółdzielczego...

Z reguły to spółdzielnia będzie podmiotem, który jest użytkownikiem wieczystym, a po przekształceniu – właścicielem. Stanie się tak w odniesieniu do lokali, które są przedmiotem lokatorskiego prawa spółdzielczego oraz spółdzielczego własnościowego prawa. To ostatnie, pomimo że jest prawem najbardziej zbliżonym do własności, własnością nie jest, zatem właścicielowi takiego prawa nie przysługuje prawo użytkowania wieczystego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Jacek Frydryszak Lustratorzy gorszego sortu

Lustratorzy gorszego sortu Lustratorzy gorszego sortu

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej,...

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu”.

Redakcja news Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Agnieszka Żelazna Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II)

Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II) Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II)

W niniejszym artykule powracamy do obowiązku zapewnienia przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten jest realizowany...

W niniejszym artykule powracamy do obowiązku zapewnienia przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten jest realizowany w trybie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i usług telekomunikacyjnych.

Piotr Żołądkowski Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości

Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości

Zwykło się mówić, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”. Coś w tym jest, lecz czy tak proste stwierdzenie oddaje całość cech osoby asertywnej, czyli osoby osiągającej sukces? Przyjrzyjmy się temu...

Zwykło się mówić, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”. Coś w tym jest, lecz czy tak proste stwierdzenie oddaje całość cech osoby asertywnej, czyli osoby osiągającej sukces? Przyjrzyjmy się temu zjawisku i wyciągnijmy wnioski dla siebie.

Redakcja Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych?

Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych? Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych?

Odpowiedzialnością za ocenę możliwości zastosowania ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ustawodawca obarczył zarządcę nieruchomości.

Odpowiedzialnością za ocenę możliwości zastosowania ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ustawodawca obarczył zarządcę nieruchomości.

Jacek Frydryszak Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do...

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do tego przygotowany?

Redakcja news Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych? Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca...

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Redakcja news Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Redakcja news Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego...

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego sezonu grzewczego – wiadomo bowiem, że rachunki za ogrzewanie będą wyższe niż rok temu. Wzrastają opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów oraz czynsze. Jak spółdzielnie mieszkaniowe próbują się zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie?

Aneta Mościcka Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu...

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu ochrony przeciwpożarowej (bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji) i stanowi czynność zwykłego zarządu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja Sto lat WSM!

Sto lat WSM! Sto lat WSM!

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej...

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią Szklanych Domów. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz miasta, Krajowej Rady Spółdzielczej RP i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, grono spółdzielców oraz mieszkańców i przyjaciół WSM.

Redakcja ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą...

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/we. Dyrektywa ta jako akt prawa pochodnego wiąże co do celu wszystkie kraje członkowskie, ale pozostawia sposób jego realizacji danemu państwu.

Jacek Frydryszak Opłaty za odpady

Opłaty za odpady Opłaty za odpady

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w...

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w rozliczeniach z użytkownikami lokali – pisze Czytelnik do autora tekstów, analizujących przepisy dotyczące opłat za odpady komunalne.

Jacek Frydryszak Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera

Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera

W  Polsce jest ok.  3500 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w  nich ok. 10 mln. ludzi. W zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe budynkach z  pewnością mieszkają osoby z  chorobami otępiennymi,...

W  Polsce jest ok.  3500 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w  nich ok. 10 mln. ludzi. W zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe budynkach z  pewnością mieszkają osoby z  chorobami otępiennymi, w  tym z  chorobą Alzheimera. Stosując proste porównanie, jest to  ok.  120–130 tys. osób z  chorobą Alzheimera. Spółdzielnie (ale również gminy we  wspólnotach mieszkaniowych) dysponują własnymi lokalami użytkowymi, które mogłyby być przeznaczone na  domy dziennego pobytu dla  tych osób, co...

Piotr Żołądkowski Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Motywacja – czyli co nas pcha do działania? Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Redakcja news Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach? Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Redakcja news Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada?

Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada? Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada?

Ustawodawca przewidział konieczność kontroli szkodników i minimalizację zagrożeń, jakie mogą one wywołać. Deratyzacja to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Ustawodawca przewidział konieczność kontroli szkodników i minimalizację zagrożeń, jakie mogą one wywołać. Deratyzacja to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Jacek Frydryszak Never ending story…

Never ending story… Never ending story…

W artykule opublikowanym w wakacyjnym wydaniu „Administratora” napisałem, że wystąpiłem do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, dotyczących stosowania taryfy G i jej zatwierdzania...

W artykule opublikowanym w wakacyjnym wydaniu „Administratora” napisałem, że wystąpiłem do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, dotyczących stosowania taryfy G i jej zatwierdzania przez URE, co ma niebagatelne znaczenie dla ponoszonych przez mieszkańców kosztów.

Aneta Mościcka Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności

Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności

Zarząd powierzony obejmuje zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające ten zakres. Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli mieszkań odmiennie regulująca kwestię zarządu, nie...

Zarząd powierzony obejmuje zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające ten zakres. Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli mieszkań odmiennie regulująca kwestię zarządu, nie jest wymagana zgoda współwłaścicieli na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jaką jest zrzeczenie się nieodpłatnej i bezterminowej służebności przechodu i przejazdu – orzekł Sąd Najwyższy.

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły » Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.