administrator24.info

Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Podniesienie poziomu gruntu

Podniesienie poziomu gruntu

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Zobacz także

SigmaDRUK.pl Baner reklamowy na elewacji budynku - wady i zalety reklamy zewnętrznej

Baner reklamowy na elewacji budynku - wady i zalety reklamy zewnętrznej Baner reklamowy na elewacji budynku - wady i zalety reklamy zewnętrznej

Dobra reklama to podstawa. Obecnie istnieje wiele możliwości zareklamowania swojej firmy, bądź produktu. Jednym z nich są banery reklamowe, czyli reklamy zewnętrzne. Warto dowiedzieć się więcej na ten...

Dobra reklama to podstawa. Obecnie istnieje wiele możliwości zareklamowania swojej firmy, bądź produktu. Jednym z nich są banery reklamowe, czyli reklamy zewnętrzne. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Okazuje się, że ciągle stają się one coraz popularniejsze i chętniej wybierane przez osoby lub firmy pragnące się zareklamować. Jeżeli interesuje Cię to zagadnienie, wiele odpowiedzi znajdziesz w tym poradniku. Nie czekaj i przeczytaj go już teraz!

Polskie Pojemniki Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje?

Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje? Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje?

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich...

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich pozytywów z niego płynących, jego zastosowanie rozbija się często o możliwości finansowe. Aby opisać zagadnienie, postanowiliśmy przybliżyć ceny rynkowe, wchodzące w skład procesu powstawania gniazda do składowania odpadów. Proszę pamiętać, że są to kwoty uśrednione z okresu lipiec-listopad 2021...

Polskie Pojemniki Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady? Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy...

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy taką rzeczywistość i godzimy się na nią, bo jakie mamy wyjście? Otóż mamy! Kilka możliwości umieściliśmy poniżej.

Prace budowlane na terenie osiedla wiążą się niekiedy z licznymi przemianami w układzie elementów jego zagospodarowania. Przez wprowadzanie i modernizowanie wszelkiego typu instalacji czy przez realizację nowych ciągów pieszych i jezdnych, aż po zmiany w układzie wysokościowym. Wszystkie te zagadnienia w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Duża część tych elementów wpływa w znaczącym stopniu na strefę korzeniową drzew. W poprzednim numerze „Administratora” zostały omówione szczegółowo zagadnienia związane z czasowym zabezpieczeniem korzeni, mające na celu zniwelowanie bezpośrednich skutków prowadzenia wykopów w pobliżu lub w systemie korzeniowym. Jednak należy pamiętać, iż problematyka związana z tymi zagadnieniami jest znacznie rozleglejsza i wynika ze specyficznych funkcji, jakie pełnią korzenie:

 • stanowią element stabilizujący drzewo – funkcje te pełnią duże zdrewniałe korzenie szkieletowe oraz elastyczne i silnie wydłużone korzenie II rzędu;
 • absorbują i transportują wodę oraz sole minerale – funkcje te pełnią głównie korzenie żywicielskie, jedne z najdrobniejszych tzw. włośniki oraz korzenie szkieletowe, przewodząc te materiały w górę rośliny. Tkanki przewodzące substancje odżywcze znajdują się tuż pod powierzchnią kory korzeni, dlatego jej uszkodzenia są szczególnie niebezpieczne i w znacznym stopniu osłabiają drzewo;
 • stanowią swego rodzaju magazyn – w ich tkankach miękiszowych kumulowane są składniki potrzebne do wytworzenia nowych liści i przyrostów na wiosnę;
 • prowadzą wymianę gazową – dlatego nadmierne zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost drzew (także ze względu na utrudnienie dostępu do wody). W skrajnych przypadkach, szukając lepszych warunków, korzenie mogą przyczyniać się do podnoszenia nawierzchni lub kruszyć fundamenty.

Ze względu na wyżej wymienione funkcje korzeni należy szczegółowo rozważyć wprowadzanie trwałych elementów infrastruktury podziemnej i nadziemnej, szukając jednocześnie możliwości minimalizowania skutków ich oddziaływania na istniejącą lub projektowaną roślinność.

Skutki prac w obrębie systemu korzeniowego są zależne od wielu czynników:

 • siedliskowych – na glebach żyznych, zasobnych i przepuszczalnych regeneracja korzeni przebiega szybciej niż na glebach ubogich lub nieprzepuszczalnych;
 • gatunkowych – w zależności od tempa regeneracji i odporności systemu korzeniowego na zmiany warunków siedliskowych oraz jego redukcję możemy podzielić drzewa stosowane najczęściej na terenach zurbanizowanych na następujące grupy (za Chachulski, 2011):
  • Grupa I – gatunki dobrze znoszące redukcję systemu korzeniowego: klon pospolity, klon jesionolistny, klon srebrzysty, topola czarna odm. piramidalna, wierzba biała, wiąz;
  • Grupa II – gatunki tolerujące redukcję systemu korzeniowego: kasztanowiec biały, brzoza brodawkowata, świerk kłujący, jesion wyniosły, jarząb pospolity, dąb czerwony, lipa;
  • Grupa III – gatunki źle znoszące redukcję systemu korzeniowego: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, modrzew europejski, sosna zwyczajna, sosna czarna.

Biorąc pod uwagę obie te grupy można zauważyć, iż u drzew z grup wrażliwych na redukcje systemu korzeniowego na siedliskach ubogich trzeba dążyć do pozostawienia znacznie większej bryły korzeniowej niż u warunków dobrze znoszących redukcję rosnących w tym samym miejscu.

Kolizje drzewostanu z infrastrukturą

Zagadnienia kolizji drzewostanu z infrastrukturą zostały podzielone na trzy główne grupy: kolizje z instalacjami podziemnymi; kolizje z projektowaną nawierzchnią lub elementami liniowymi na fundamentach – np. ogrodzenie; oraz kolizje wynikające ze zmiany wysokości gruntu – tworzenie wszelkiego typu skarp, obniżeń terenu czy nasypów.

Instalacje podziemne

Instalacje wszelkiego typu przecinają obszar osiedli w różnych kierunkach, pozwalając na podłączenie mediów do zabudowy oraz elementów infrastruktury (np. lamp). Idealnym rozwiązaniem dla zieleni jest prowadzenie ich pod powierzchnią nawierzchni, jednak nie zawsze jest to możliwe. Jednak w wyniku wzrostu korzeni może dojść z czasem do kolizji z infrastrukturą podziemną lub negatywnego jej oddziaływania na rośliny w przypadku awarii. Każda awaria rodzi ryzyko uszkodzenia roślin znajdujących się w pobliżu istniejącej infrastruktury. Ponadto urządzenia podziemne mogą pogarszać warunki wzrostu drzew np. przez drenaż podłoża, osuszanie i ogrzewanie podłoża (ciepłociągi) – w temperaturze powyżej 35° korzenie obumierają; zanieczyszczenie powietrza glebowego (gazociągi – w przypadku nieszczelności).

Przykładowe zalecane odległości pomiędzy instalacjami podziemnymi, a pniem drzewa (mierzone od środka pnia) wynoszą (za Siewniak, 1989):
 • podziemny kabel energetyczny i telekomunikacyjny – odległość od drzew 2 m, od krzewów 1 m;
 • gazociąg, ciepłociąg, wodociąg – odległość od drzew 2 m, od krzewów 2 m;
 • kanalizacja – odległość od drzew 2 m, od krzewów 1,5 m;
 • sączek melioracyjny, jednak nie zawsze jest to możliwe. Zazwyczaj odległość od drzew to 2 m, od krzewów 1,5 m.

Podane parametry dotyczą głównie drzew nowoprojektowanych, gdyż w przypadku drzewostanu istniejącego nadrzędnym elementem wpływającym na przebieg instalacji względem korzeni, szczególnie w wypadku starszego drzewostanu, powinna być strefa ryzyka korzeni. Zakres tych wielkości będzie podobny tylko w odniesieniu do drzew młodszych.

Prace związane z prowadzeniem instalacji w odkrytych wykopach (opisanych w poprzednim artykule) należy ograniczyć do minimum. Najkorzystniej jest prowadzić je tylko w przypadku, gdy instalacja przebiega w pobliżu drzew młodszych (o obwodzie pnia do 50 cm). stres spowodowany pracami będzie najmniejszy. Jeśli sieci mają być prowadzone w pobliżu drzew starszych, o ile to możliwe należy prace zrealizować w inny sposób, np. za pomocą przecisku. Tam, gdzie prace prowadzone są w przecisku, rozpoczynane będą przed strefą ryzyka korzeni oraz prowadzone będą na głębokości, co najmniej 60–70 cm. Przy zachowaniu odległości od osi pnia zgodnej z podanymi poniżej wartościami minimalnymi.

Nawierzchnie

Bardzo często rewaloryzacja osiedli lub ich modernizacja niesie z sobą zmiany w ich układzie komunikacyjnym. Ze względu na potrzeby mieszkańców pojawiają się nowe drogi i parkingi, których ilość stale jest niewystarczająca. Warstwa powierzchniowa gruntu jest zabudowywana przez nawierzchnię, której minimalny przekrój wynosi 10 cm (nawierzchnia piesza układana na podsypce piaskowej), a maksymalny ok 62 cm (w przypadku dróg pożarowych). Na terenach osiedli stosuje się zazwyczaj nawierzchnie nieprzepuszczalne, nie pozwalające na przepływ wody i tlenu w głąb profilu glebowego. Na powierzchniach parkingów i placów rekreacyjnych często pozostawiane są jedynie misy o wymiarach 50 × 50 cm lub 100 × 100 cm dla projektowanej zieleni lub niewiele większe dla zieleni już istniejącej. Jest to bardzo niewiele przestrzeni życiowej dla korzeni drzewa, niewystarczająco ze względu na jego potrzeby.

Na podstawie wieloletnich obserwacji drzewa podzielono na dwie grupy w zależności od minimalnej wielkości misy dającej szanse na normalne funkcjonowanie drzewa po jego posadzeniu, przy założeniu że są one połączone z gruntem i mają przepuszczalne dno (podane parametry dotyczą nowych nasadzeń):

 • misy o wielkości min. 2 m średnicy – drzewa o niewielkich koronach (głóg, klon odm. kuliste, robinia odm. kuliste);
 • misy o wielkości min. 3 m – pozostałe gatunki.

Nowo posadzone drzewo w stosunkowo krótkim czasie zaczyna zamierać (do 10 lat). Cykl życiowy drzewa w terenie miejskim może trwać dłużej, o ile zapewnimy mu odpowiednią ilość podłoża bogatego w tlen i składniki mineralne oraz wodę. Klasyczna nawierzchnia brukowa nie pozwala na realizację takich rozwiązań. Jest to spowodowane jej dużą grubością i charakterem wykorzystanego materiału. Dodatkowo, wprowadzanie nawierzchni (ze względu na konieczność realizacji elementów wydzielających i podtrzymujących w postaci krawężników lub obrzeży) niesie ze sobą ryzyko dodatkowej utarty korzeni ze względu na specyfikę montażu tych elementów (ucinanie korzeni na głębokość od 20 cm do 67 cm). Rozwiązanie stanowi lokalizowanie w miejscach newralgicznych, gdy nawierzchnie realizowane są w obrębie istniejącego cennego drzewostanu krawężników wspieranych punktowo lub ograniczanie nawierzchni elementami elastycznymi. Ponadto do konstrukcji dróg i parkingów można zastosować nawierzchnie z tworzyw przepuszczalnych np. żwirowych, na ekokratach, w technologii Hansavia lub na netlonie (trawnik wzmacniany). Innym rozwiązaniem jest układanie kostki w ramach nawierzchni pieszych na podsypce z kamienia łamanego o frakcji 2– 8 mm, bez wykorzystania cementu.

Brak powietrza pomiędzy przykrytą nawierzchnią glebą jest kolejnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie kondycji drzew na terenach utwardzonych. Dlatego w ramach umożliwienia dostępu do korzeni powietrza atmosferycznego dobrze jest zastosować elementy wspomagające areację w postaci instalacji z rur drenarskich, które zapewniają efekt napowietrzenia podłoża przez wiele lat. Dodatkowo warto wykonać zabezpieczenie instalacji drenarskiej drzew przez zastosowanie odpowiedniego podłoża, wzbogacając glebę urodzajną w mieszankę kamienia łamanego z gliną. Są firmy oferujące gotowe mieszanki do wzbogacenia podłoża na takich miejscach. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku parkingów, gdzie duża masa pojazdów może przyczynić się do zniszczenia wprowadzonego tam systemu areacji. Nie należy jednak wykorzystywać tych elementów do nawożenia i nawadniania drzew, z wyjątkiem nawadniania kropelkowego. Przed realizacją systemów napowietrzających u drzew istniejących należy określić głębokość przebiegu korzeni, np. przy pomocy płytkich punktowych odkrywek.

Innym rozwiązaniem na terenach nawierzchni jest instalacja antykompresyjna, która nie tylko poprawia warunki tlenowe, ale dodatkowo ukierunkowuje rozwój korzeni, tak aby nie przerastały np. przez sieci podziemne lub pod nawierzchnią parkingu. Elementami tego systemu są ażurowe moduły wykonane z tworzywa sztucznego, w których mogą rozwijać się korzenie, nie będąc jednocześnie narażone na zgniatanie. Przestrzeń w elementach tych zostaje wypełniona specjalna mieszanką podłoża (także rozwiązanie stosowane przy nowych nasadzeniach).

Zmiany poziomu gruntu

Niezależnie od powodu, każda zmiana poziomu gruntu w najbliższym otoczeniu istniejącego drzewa może przyczyniać się do znacznego pogorszenia jego kondycji. W przypadku nasypów o niewielkiej wysokości (10– 15 cm) skutki nie są drastyczne. Wyjątki stanowią niektóre gatunki drzew – np. brzoza brodawkowata, bul pospolity i olsza czarna. Znacznie większe szkody może wyrządzić obniżenie poziomu gruntu, wiąże się to zarówno ze ewentualną zmianą wielkości bryły korzeniowej, jak również ze zmianą warunków wodnych, może dojść do obniżenia poziomu wód gruntowych. Zarówno dla rozwiązań związanych z podniesieniem, jak i obniżeniem gruntu stosuje się pojęcie cembrowiny.

Cembrowina wklęsła – konstrukcja stosowana w wypadku podnoszenia gruntu w najbliższym otoczeniu drzewa.

Cembrowina wypukła – konstrukcja trwała wykonana wokół drzewa, gdy doszło do obniżenia gruntu w jego otoczeniu.

W przypadku podniesienia gruntu mogłoby dojść do przysypania korzeni drzewa, co powoduje reakcję zbliżoną do zabudowania ich nawierzchnią nieprzepuszczalną. Dochodzi do zahamowania wymiany gazowej, a drzewo jest odcięte od wody opadowej. W skrajnych wypadkach dochodzi do jego zamierania. Dlatego stosuje się rozwiązania nie pozwalające na zmianę poziomu gruntu rodzimego na powierzchni równej rzutowi korony powiększonemu o 1 m. Gdy zmiany wysokości są niewielkie wystarczy odpowiednie profilowanie terenu. Jednak to rozwiązanie może przyczynić się do nadmiernego kumulowania wody w otoczeniu strefy korzeniowej, szczególnie na gruntach gliniastych. Gdy dochodzi do podwyższenia gruntu o ok. 1 m stosowane są dwa rozwiązania. Jest to wymieniona wcześniej cembrowina. Najkorzystniej jest gdy jej powierzchnia jest równa strefie zagrożenia. Ze względów bezpieczeństwa obniżenie powinno być przykryte kratą. To rozwiązanie wyklucza lokalizowanie w obrębie kraty parkingów, ze względu na możliwość jej uszkodzenia. Inne rozwiązanie stanowią kliny napowietrzające korzenie, sięgające nieco poniżej pierwotnego poziomu gruntu. Ich zaletę stanowi możliwość wykorzystania częściowego powierzchni pod drzewem. Ze względu na wypełnienie klinów żwirem lub klińcem nie mogą być tam zlokalizowane parkingi, co przyczyniłoby się do niszczenia klinów oraz przenikania soli i olejów do podłoża. Powierzchnia rzutu klinów nie może być mniejsza niż 30% powierzchni rzutu korony. Przestrzeń wokół pnia powinna być wypełniona żwirem. Stosujemy warstwę izolacyjną z geowłókniny w celu przeciwdziałania mieszaniu żwiru z gruntem. W tym wypadku stosuje się także systemy aeracyjne.

W przypadku obniżenia poziomu gruntu dochodzi często do redukcji systemu korzeniowego, którą należy ograniczyć do minimum, jeśli redukcja obejmie strefę ryzyka powinniśmy brać pod uwagę ryzyko obumarcia drzewa. Dla drzew młodych należy pozostawić dodatkową przestrzeń do wzrostu korzeni, co ułatwi ich regenerację. W przypadku niewielkiego obniżenia poziomu gruntu, należy zabezpieczyć drzewo przed odpływem wody opadowej np. przez wykonanie misy, o krawędzi wys. 5-10 cm, oraz wypełnienie jej powierzchni płukanym żwirem, korą lub zrąbkami. Można także wykonać palisadę z prefabrykatów betonowych, dbając o zabezpieczenie uszkodzonych w trakcie jej montażu korzeni. Gdy różnica wysokości wynosi więcej niż 30 cm należy zastosować mur oporowy lub cembrowinę, w formie donicy połączonej z gruntem. Jej średnica powinna być jak największa, najkorzystniej jest zachować bryłę korzeniową o powierzchni równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m. Minimalna wielkość misy wynosi wtedy 3 m.

Literatura

 1. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych – Poradnik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, Warszawa 2000
 2. Chachulski Z., Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych, Libra-Print Daniel Puławski, Waszawa 2011
 3. Kubus M., Zasady wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczacinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych, Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina, Opracowanie wykonane dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 2006
 4. Siewniak M., Zasady cięcia drzew przy ciągach komunikacyjnych, Komunikaty dendrologiczne, 13/1989

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Anna Skórkowska Ozdobne trawy w zieleni osiedlowej

Ozdobne trawy w zieleni osiedlowej Ozdobne trawy w zieleni osiedlowej

Ciągle szukamy nowych rozwiązań, pozwalających przekształcić osiedla w efektowną przestrzeń, pełną pięknych roślin, która sprawi, że mieszkańcy poczują się „u siebie”. Interesujące, a wciąż mało wykorzystywane...

Ciągle szukamy nowych rozwiązań, pozwalających przekształcić osiedla w efektowną przestrzeń, pełną pięknych roślin, która sprawi, że mieszkańcy poczują się „u siebie”. Interesujące, a wciąż mało wykorzystywane w nasadzeniach, są trawy.

Prezentacja: Produkty i Technologie Ławki parkowe i kosze na śmieci do przestrzeni publicznej

Ławki parkowe i kosze na śmieci do przestrzeni publicznej Ławki parkowe i kosze na śmieci do przestrzeni publicznej

Praktyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej to jedno z wiosennych wyzwań każdego administratora nieruchomości.

Praktyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej to jedno z wiosennych wyzwań każdego administratora nieruchomości.

Agnieszka Zygmunt Pnącza na osiedlu

Pnącza na osiedlu Pnącza na osiedlu

Cecha charakterystyczna pnączy to umiejętność wspinania się po ścianach elewacji, dzięki czemu sąsiadują z nią najbliżej, jak to tylko możliwe, i na największej powierzchni. Oddają w dodatku otoczeniu...

Cecha charakterystyczna pnączy to umiejętność wspinania się po ścianach elewacji, dzięki czemu sąsiadują z nią najbliżej, jak to tylko możliwe, i na największej powierzchni. Oddają w dodatku otoczeniu wszystko to, co produkują rośliny zielone. Swymi zaletami często mogą przyćmić inne rośliny.

Sabina Augustynowicz, Agnieszka Zygmunt Place zabaw i siłownie pod chmurką w świetle prawa

Place zabaw i siłownie pod chmurką w świetle prawa Place zabaw i siłownie pod chmurką w świetle prawa

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw.

mgr inż. Małgorzata Sobótka Poprawa jakości życia mieszkańców i wartości osiedla, czyli dobry projekt zieleni

Poprawa jakości życia mieszkańców i wartości osiedla, czyli dobry projekt zieleni Poprawa jakości życia mieszkańców i wartości osiedla, czyli dobry projekt zieleni

Projektowanie zieleni na osiedlach mieszkaniowych staje się coraz bardziej priorytetową kwestią. Jednocześnie wymaga coraz więcej zaangażowania, zarówno od administratora, jak i od mieszkańców. Aby przestrzeń...

Projektowanie zieleni na osiedlach mieszkaniowych staje się coraz bardziej priorytetową kwestią. Jednocześnie wymaga coraz więcej zaangażowania, zarówno od administratora, jak i od mieszkańców. Aby przestrzeń osiedla była piękna i funkcjonalna, potrzeba oryginalnych pomysłów i rozwiązań.

mgr inż. Ewa Szadkowska Jak podlewać?

Jak podlewać? Jak podlewać?

Podlewanie wierzchniej warstwy gleby nie stanowi wystarczającego źródła wody dla większości roślin; poprawia ich wygląd, ale nie pozwala na uzupełnienie rzeczywistych strat wody przez nie poniesionych....

Podlewanie wierzchniej warstwy gleby nie stanowi wystarczającego źródła wody dla większości roślin; poprawia ich wygląd, ale nie pozwala na uzupełnienie rzeczywistych strat wody przez nie poniesionych. Trzeba działać skuteczniej.

Paweł Puch Udostępnianie nagrań monitoringu

Udostępnianie nagrań monitoringu Udostępnianie nagrań monitoringu

W artykule „Określenie zasad monitoringu na osiedlach” z 2012 r. autor Paweł Puch podkreślał, że aktualnie (czyli 16 maja 2012 r.) zasady udostępniania nagrań z monitoringu nie są określone. Czy sytuacja...

W artykule „Określenie zasad monitoringu na osiedlach” z 2012 r. autor Paweł Puch podkreślał, że aktualnie (czyli 16 maja 2012 r.) zasady udostępniania nagrań z monitoringu nie są określone. Czy sytuacja uległa zmianie? Administrator osiedla, na którym mieszkam, uniemożliwił mi uzyskanie nagrania. Poinformował jedynie, że mogę złożyć wniosek na policję i tylko w takim przypadku nagranie zostanie jej udostępnione. Czy administrator miał prawo nie udostępnić nagrania - pyta Czytelniczka.

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Redakcja Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane

Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane Wiata śmietnikowa - przepisy i prawo budowlane

Altany i wiaty śmietnikowe nie tylko osłaniają nie zawsze estetyczne i często przepełnione kontenery na śmieci. Zamykane na klucz, chronią także przed wyrzucaniem odpadów przez osoby trzecie do nie swoich...

Altany i wiaty śmietnikowe nie tylko osłaniają nie zawsze estetyczne i często przepełnione kontenery na śmieci. Zamykane na klucz, chronią także przed wyrzucaniem odpadów przez osoby trzecie do nie swoich śmietników.

Redakcja Parkingi w przestrzeni miejskiej

Parkingi w przestrzeni miejskiej Parkingi w przestrzeni miejskiej

W miastach mieszka coraz więcej ludzi, na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów. Powoduje to coraz większą presję na powstawanie nowych przestrzeni parkingowych. Samorządy stają więc przed wyzwaniem...

W miastach mieszka coraz więcej ludzi, na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów. Powoduje to coraz większą presję na powstawanie nowych przestrzeni parkingowych. Samorządy stają więc przed wyzwaniem - muszą uporządkować przestrzeń publiczną i jednocześnie zapewnić mieszkańcom wygodne przemieszczanie się.

Redakcja Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci Plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci

Niepełnosprawne dzieci też lubią się bawić. W Kaliszu powstał pierwszy plac zabaw dostosowany do ich potrzeb - ma nawierzchnię odpowiednią dla poruszających się na wózkach, integracyjną karuzelę, urządzenie...

Niepełnosprawne dzieci też lubią się bawić. W Kaliszu powstał pierwszy plac zabaw dostosowany do ich potrzeb - ma nawierzchnię odpowiednią dla poruszających się na wózkach, integracyjną karuzelę, urządzenie dzięki któremu dzieci niewidome mogą poznawać litery i cyfry. Koszt inwestycji wynosi 510 tys. zł.

Redakcja Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti

Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti Sztuka przeciw nielegalnemu graffiti

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie walczy z nielegalnym - często wulgarnym i szpecącym elewacje budynków - graffiti. W myśl zasady: "wybijaj klin klinem" poprosił uczniów szkoły plastycznej,...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie walczy z nielegalnym - często wulgarnym i szpecącym elewacje budynków - graffiti. W myśl zasady: "wybijaj klin klinem" poprosił uczniów szkoły plastycznej, by na pomazanych elewacjach wykonali nowe murale.

Redakcja 245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach

245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach 245 mln zł na rewitalizację w 15 miastach

Pomorskie miasta m.in. Ustka, Gniew, Malbork, Słupsk i Lębork wydadzą na rewitalizację 245 mln zł, z czego 153 mln pochodzi z funduszy unijnych. Zarząd województwa rozstrzygnął konkursy na projekty rewitalizacyjne.

Pomorskie miasta m.in. Ustka, Gniew, Malbork, Słupsk i Lębork wydadzą na rewitalizację 245 mln zł, z czego 153 mln pochodzi z funduszy unijnych. Zarząd województwa rozstrzygnął konkursy na projekty rewitalizacyjne.

CONTRACTORS Borowy Wojciech Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety

Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety

Zobacz właściwości różnych składników, z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i ciekawym wyglądem. Jakie wybrać donice betonowe do ogrodów, skwerów i podwórek...

Zobacz właściwości różnych składników, z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i ciekawym wyglądem. Jakie wybrać donice betonowe do ogrodów, skwerów i podwórek osiedlowych? Modernizacja tych miejsc jest sprawą wysokiej rangi dla społeczności lokalnej. Nie bez powodu – to najbliższa im przestrzeń. Miejsce spotkań, rozrywki, odpoczynku. Przestrzeń, którą codziennie pokonują w drodze do pracy i z pracy. Stąd warto, aby zarządcy danej nieruchomości zadbali...

domoweklimaty.pl Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić

Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić

Gdy nadchodzi okres grzewczy, wszyscy odczuwamy, że powietrze diametralnie uległo zmianie - na niekorzyść. Dominujące zapachy to dym i spalenizna, duszące, bardzo niezdrowe, wpływające na różne dolegliwości....

Gdy nadchodzi okres grzewczy, wszyscy odczuwamy, że powietrze diametralnie uległo zmianie - na niekorzyść. Dominujące zapachy to dym i spalenizna, duszące, bardzo niezdrowe, wpływające na różne dolegliwości. Czas z tym skończyć - takie jest założenie programu “Czyste Powietrze”, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i osób planujących dopiero budowę domu. Na czym dokładnie polega?

Agnieszka Górska Plac zabaw na osiedlu

Plac zabaw na osiedlu Plac zabaw na osiedlu

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment i „ostatni dzwonek”, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze...

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment i „ostatni dzwonek”, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze „przed sezonem”, najważniejsze bowiem jest bezpieczeństwo na placu zabaw. Tylko wtedy dobra zabawa gwarantowana!

Agnieszka Górska Estetyka i zieleń na osiedlu

Estetyka i zieleń na osiedlu Estetyka i zieleń na osiedlu

Estetyka na osiedlu, wygląd elewacji budynków i ich otoczenia są bardzo ważnymi elementami, budującymi pozytywny wizerunek nie tylko samego osiedla, ale i jego zarządcy. Wpływają także na wzrost wartości...

Estetyka na osiedlu, wygląd elewacji budynków i ich otoczenia są bardzo ważnymi elementami, budującymi pozytywny wizerunek nie tylko samego osiedla, ale i jego zarządcy. Wpływają także na wzrost wartości nieruchomości.

Crisoma Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać?

Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać? Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać?

Lastryko powraca do łask. Jeszcze do niedawna kojarzone przede wszystkim z czasami PRL-u czy cmentarnymi nagrobkami, dzisiaj jest często stosowanym rozwiązaniem. Designerzy światowej klasy dostrzegli w...

Lastryko powraca do łask. Jeszcze do niedawna kojarzone przede wszystkim z czasami PRL-u czy cmentarnymi nagrobkami, dzisiaj jest często stosowanym rozwiązaniem. Designerzy światowej klasy dostrzegli w nim piękno i coraz częściej podsuwają nam rozwiązania właśnie z wykorzystaniem lastryka. Lastryko to już nie tylko podłogi, schody, parapety, to także kafelki, blaty, stoły.

Finder Yesly – czas na komfort w Twoim domu

Yesly – czas na komfort w Twoim domu Yesly – czas na komfort w Twoim domu

YESLY to jeden z najczęściej nagradzanych systemów automatyki budynkowej w ostatnim czasie. Wyróżniają go prostota, bezpieczeństwo i wyjątkowe możliwości rozwoju instalacji. Wierzymy, że komfortowe...

YESLY to jeden z najczęściej nagradzanych systemów automatyki budynkowej w ostatnim czasie. Wyróżniają go prostota, bezpieczeństwo i wyjątkowe możliwości rozwoju instalacji. Wierzymy, że komfortowe życie powinno być dla każdego. Idąc naprzeciw wymaganiom użytkowników naszych komponentów, połączyliśmy doświadczenie z przemysłu i wieloletnią praktykę w automatyce budynkowej. Stworzyliśmy prosty w użytkowaniu i konfiguracji system inteligentnego domu. Yesly to nie tylko produkty pozwalające zautomatyzować...

Redakcja Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą?

Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą? Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą?

Zima w Polsce z roku na rok jest coraz łagodniejsza, a nawierzchnia wykonana z kostki i płyt betonowych jest jednym z bardziej odpornych materiałów na rynku. Jednak odporność i trwałość wspomnianych materiałów...

Zima w Polsce z roku na rok jest coraz łagodniejsza, a nawierzchnia wykonana z kostki i płyt betonowych jest jednym z bardziej odpornych materiałów na rynku. Jednak odporność i trwałość wspomnianych materiałów nie powinna nas zwalniać z odpowiedniej konserwacji nawierzchni w okresie zimowym.

Castorama Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową?

Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową? Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową?

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego przydomowego warsztatu, jak również kolekcji akcesoriów amatora prac w ogrodzie jest sprawna i niezawodna kosiarka do trawy. Przyspieszy ona koszenie...

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego przydomowego warsztatu, jak również kolekcji akcesoriów amatora prac w ogrodzie jest sprawna i niezawodna kosiarka do trawy. Przyspieszy ona koszenie szybko rosnącej trawy, pomoże uporządkować otoczenie domu lub domku letniskowego. W sklepach dostępnych jest wiele rozmaitych modeli, które różnią się kształtem, wielkością oraz ciężarem, zasięgiem koszenia i przede wszystkim sposobem zasilania. Jak dopasować najlepszy sprzęt do Twojego trawnika, biorąc...

Castorama Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Kosiarki spalinowe to niezbędne urządzenia w każdym ogrodzie. Tym bardziej, jeśli sporą jego część zajmuje trawa, o którą należy odpowiednio dbać. Wybór idealnego sprzętu nie zawsze jest łatwy i prosty,...

Kosiarki spalinowe to niezbędne urządzenia w każdym ogrodzie. Tym bardziej, jeśli sporą jego część zajmuje trawa, o którą należy odpowiednio dbać. Wybór idealnego sprzętu nie zawsze jest łatwy i prosty, jakby się to wydawało. Nie wystarczy wejść do sklepu ogrodniczego i kupić kosiarkę spalinową. Należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, które pomogą w wyborze tej jedynej i idealnej, która będzie gwarantować przede wszystkim długą żywotność i ergonomię oraz komfort pracy.

Redakcja Najpiękniejsze place zabaw

Najpiękniejsze place zabaw Najpiękniejsze place zabaw

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko...

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko rozrywka dla maluchów, to coś znacznie więcej – rozwój emocjonalny, społeczny, a także fizyczny. Rodzice coraz częściej są świadomi, jak znaczącą rolę odgrywają place zabaw w rozwoju ich pociech, a zarządcy nieruchomości czy deweloperzy wychodzą im naprzeciw, budując piękne i nowoczesne place zabaw.

Redakcja Śmieci na osiedlu to nie problem!

Śmieci na osiedlu to nie problem! Śmieci na osiedlu to nie problem!

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku...

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku pilnowania porządku np. w obrębie miejsca składowania odpadów. Śmieci wysypują się z koszy, często podstawiane są w workach koło śmietnika, ba – leniwi mieszkańcy niekiedy nawet zostawiają je pod zsypem w bloku. Niemniej jednak można poradzić sobie z problemem śmieci na osiedlu w sposób estetyczny,...

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku » Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać?

Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać? Beton architektoniczny na osiedlu - jak go wykorzystać?

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań » Jaki wodomierz wybrać? Zdalny odczyt wodomierza bez wchodzenia do mieszkań »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu » 8 pomysłów na ciekawą wiatę śmietnikową na osiedlu »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego » Odkryj najciekawsze rozwiązania dla budynku mieszkalnego »

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Czystość na osiedlu - jak o nią dbać? Czystość na osiedlu - jak o nią dbać?

Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu »

Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu » Bezpieczny sposób na podgrzanie wody w domu »

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości » Księgowość i finanse dla wspólnot i zarządców nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości » Aplikacje, które ułatwiają pracę zarządcy nieruchomości »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania » Jaki wybrać kocioł do centralnego ogrzewania »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami » Sposób na problemy ze skażeniem biologicznym wody spowodowane bakteriami i innymi patogenami »

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło? Niepewne czasy. Modernizacja czy zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło?

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania » Opomiarowanie mediów - archiwizacja danych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku? Prosty sposób, jak dbać o posadzkę w budynku?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych?

Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych? Co to jest SIMP dla wspólnot mieszkaniowych?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać? Prawidłowa wentylacja kuchni - jakie rozwiązanie wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła » Jest sposób jak zabezpieczyć lokale przed stratami ciepła »

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać? Posadzki na klatce - wymieniać czy naprawiać?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.