administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Podniesienie poziomu gruntu

Podniesienie poziomu gruntu

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Zobacz także

ECO24 Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów

Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów Top 10 eleganckich stacji do segregacji odpadów

Selektywna zbiórka śmieci w przestrzeni publicznej i wewnątrz budynków to nie chwilowy trend. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego z nas. Pozwala bowiem ograniczyć...

Selektywna zbiórka śmieci w przestrzeni publicznej i wewnątrz budynków to nie chwilowy trend. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego z nas. Pozwala bowiem ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zwiększa procent odzyskiwania odpadów i umożliwia redukcję gazów cieplarnianych.

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach System Ecosorting - poprawna segregacja odpadów komunalnych we wspólnotach i spółdzielniach

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje...

Ecosorting oferuje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym system, który wspiera poprawną segregację odpadów komunalnych. System obejmuje urządzenia techniczne i dokumentację formalną. Firma gwarantuje także wsparcie merytoryczne. Jak usługa Ecosorting wpływa na życie mieszkańca danej nieruchomości? Odpowiadamy na najczęstsze pytania lokatorów.

GMS Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,...

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, po ograniczenie dostępności do pojemników dla niepożądanych osób . Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam wyjątkowe rozwiązanie - altany z zielonym dachem, które łączą w sobie nowoczesność, ekologię i wyjątkową estetykę.

Prace budowlane na terenie osiedla wiążą się niekiedy z licznymi przemianami w układzie elementów jego zagospodarowania. Przez wprowadzanie i modernizowanie wszelkiego typu instalacji czy przez realizację nowych ciągów pieszych i jezdnych, aż po zmiany w układzie wysokościowym. Wszystkie te zagadnienia w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Duża część tych elementów wpływa w znaczącym stopniu na strefę korzeniową drzew. W poprzednim numerze „Administratora” zostały omówione szczegółowo zagadnienia związane z czasowym zabezpieczeniem korzeni, mające na celu zniwelowanie bezpośrednich skutków prowadzenia wykopów w pobliżu lub w systemie korzeniowym. Jednak należy pamiętać, iż problematyka związana z tymi zagadnieniami jest znacznie rozleglejsza i wynika ze specyficznych funkcji, jakie pełnią korzenie:

 • stanowią element stabilizujący drzewo – funkcje te pełnią duże zdrewniałe korzenie szkieletowe oraz elastyczne i silnie wydłużone korzenie II rzędu;
 • absorbują i transportują wodę oraz sole minerale – funkcje te pełnią głównie korzenie żywicielskie, jedne z najdrobniejszych tzw. włośniki oraz korzenie szkieletowe, przewodząc te materiały w górę rośliny. Tkanki przewodzące substancje odżywcze znajdują się tuż pod powierzchnią kory korzeni, dlatego jej uszkodzenia są szczególnie niebezpieczne i w znacznym stopniu osłabiają drzewo;
 • stanowią swego rodzaju magazyn – w ich tkankach miękiszowych kumulowane są składniki potrzebne do wytworzenia nowych liści i przyrostów na wiosnę;
 • prowadzą wymianę gazową – dlatego nadmierne zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost drzew (także ze względu na utrudnienie dostępu do wody). W skrajnych przypadkach, szukając lepszych warunków, korzenie mogą przyczyniać się do podnoszenia nawierzchni lub kruszyć fundamenty.

Ze względu na wyżej wymienione funkcje korzeni należy szczegółowo rozważyć wprowadzanie trwałych elementów infrastruktury podziemnej i nadziemnej, szukając jednocześnie możliwości minimalizowania skutków ich oddziaływania na istniejącą lub projektowaną roślinność.

Skutki prac w obrębie systemu korzeniowego są zależne od wielu czynników:

 • siedliskowych – na glebach żyznych, zasobnych i przepuszczalnych regeneracja korzeni przebiega szybciej niż na glebach ubogich lub nieprzepuszczalnych;
 • gatunkowych – w zależności od tempa regeneracji i odporności systemu korzeniowego na zmiany warunków siedliskowych oraz jego redukcję możemy podzielić drzewa stosowane najczęściej na terenach zurbanizowanych na następujące grupy (za Chachulski, 2011):
  • Grupa I – gatunki dobrze znoszące redukcję systemu korzeniowego: klon pospolity, klon jesionolistny, klon srebrzysty, topola czarna odm. piramidalna, wierzba biała, wiąz;
  • Grupa II – gatunki tolerujące redukcję systemu korzeniowego: kasztanowiec biały, brzoza brodawkowata, świerk kłujący, jesion wyniosły, jarząb pospolity, dąb czerwony, lipa;
  • Grupa III – gatunki źle znoszące redukcję systemu korzeniowego: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, modrzew europejski, sosna zwyczajna, sosna czarna.

Biorąc pod uwagę obie te grupy można zauważyć, iż u drzew z grup wrażliwych na redukcje systemu korzeniowego na siedliskach ubogich trzeba dążyć do pozostawienia znacznie większej bryły korzeniowej niż u warunków dobrze znoszących redukcję rosnących w tym samym miejscu.

Kolizje drzewostanu z infrastrukturą

Zagadnienia kolizji drzewostanu z infrastrukturą zostały podzielone na trzy główne grupy: kolizje z instalacjami podziemnymi; kolizje z projektowaną nawierzchnią lub elementami liniowymi na fundamentach – np. ogrodzenie; oraz kolizje wynikające ze zmiany wysokości gruntu – tworzenie wszelkiego typu skarp, obniżeń terenu czy nasypów.

Instalacje podziemne

Instalacje wszelkiego typu przecinają obszar osiedli w różnych kierunkach, pozwalając na podłączenie mediów do zabudowy oraz elementów infrastruktury (np. lamp). Idealnym rozwiązaniem dla zieleni jest prowadzenie ich pod powierzchnią nawierzchni, jednak nie zawsze jest to możliwe. Jednak w wyniku wzrostu korzeni może dojść z czasem do kolizji z infrastrukturą podziemną lub negatywnego jej oddziaływania na rośliny w przypadku awarii. Każda awaria rodzi ryzyko uszkodzenia roślin znajdujących się w pobliżu istniejącej infrastruktury. Ponadto urządzenia podziemne mogą pogarszać warunki wzrostu drzew np. przez drenaż podłoża, osuszanie i ogrzewanie podłoża (ciepłociągi) – w temperaturze powyżej 35° korzenie obumierają; zanieczyszczenie powietrza glebowego (gazociągi – w przypadku nieszczelności).

Przykładowe zalecane odległości pomiędzy instalacjami podziemnymi, a pniem drzewa (mierzone od środka pnia) wynoszą (za Siewniak, 1989):
 • podziemny kabel energetyczny i telekomunikacyjny – odległość od drzew 2 m, od krzewów 1 m;
 • gazociąg, ciepłociąg, wodociąg – odległość od drzew 2 m, od krzewów 2 m;
 • kanalizacja – odległość od drzew 2 m, od krzewów 1,5 m;
 • sączek melioracyjny, jednak nie zawsze jest to możliwe. Zazwyczaj odległość od drzew to 2 m, od krzewów 1,5 m.

Podane parametry dotyczą głównie drzew nowoprojektowanych, gdyż w przypadku drzewostanu istniejącego nadrzędnym elementem wpływającym na przebieg instalacji względem korzeni, szczególnie w wypadku starszego drzewostanu, powinna być strefa ryzyka korzeni. Zakres tych wielkości będzie podobny tylko w odniesieniu do drzew młodszych.

Prace związane z prowadzeniem instalacji w odkrytych wykopach (opisanych w poprzednim artykule) należy ograniczyć do minimum. Najkorzystniej jest prowadzić je tylko w przypadku, gdy instalacja przebiega w pobliżu drzew młodszych (o obwodzie pnia do 50 cm). stres spowodowany pracami będzie najmniejszy. Jeśli sieci mają być prowadzone w pobliżu drzew starszych, o ile to możliwe należy prace zrealizować w inny sposób, np. za pomocą przecisku. Tam, gdzie prace prowadzone są w przecisku, rozpoczynane będą przed strefą ryzyka korzeni oraz prowadzone będą na głębokości, co najmniej 60–70 cm. Przy zachowaniu odległości od osi pnia zgodnej z podanymi poniżej wartościami minimalnymi.

Nawierzchnie

Bardzo często rewaloryzacja osiedli lub ich modernizacja niesie z sobą zmiany w ich układzie komunikacyjnym. Ze względu na potrzeby mieszkańców pojawiają się nowe drogi i parkingi, których ilość stale jest niewystarczająca. Warstwa powierzchniowa gruntu jest zabudowywana przez nawierzchnię, której minimalny przekrój wynosi 10 cm (nawierzchnia piesza układana na podsypce piaskowej), a maksymalny ok 62 cm (w przypadku dróg pożarowych). Na terenach osiedli stosuje się zazwyczaj nawierzchnie nieprzepuszczalne, nie pozwalające na przepływ wody i tlenu w głąb profilu glebowego. Na powierzchniach parkingów i placów rekreacyjnych często pozostawiane są jedynie misy o wymiarach 50 × 50 cm lub 100 × 100 cm dla projektowanej zieleni lub niewiele większe dla zieleni już istniejącej. Jest to bardzo niewiele przestrzeni życiowej dla korzeni drzewa, niewystarczająco ze względu na jego potrzeby.

Na podstawie wieloletnich obserwacji drzewa podzielono na dwie grupy w zależności od minimalnej wielkości misy dającej szanse na normalne funkcjonowanie drzewa po jego posadzeniu, przy założeniu że są one połączone z gruntem i mają przepuszczalne dno (podane parametry dotyczą nowych nasadzeń):

 • misy o wielkości min. 2 m średnicy – drzewa o niewielkich koronach (głóg, klon odm. kuliste, robinia odm. kuliste);
 • misy o wielkości min. 3 m – pozostałe gatunki.

Nowo posadzone drzewo w stosunkowo krótkim czasie zaczyna zamierać (do 10 lat). Cykl życiowy drzewa w terenie miejskim może trwać dłużej, o ile zapewnimy mu odpowiednią ilość podłoża bogatego w tlen i składniki mineralne oraz wodę. Klasyczna nawierzchnia brukowa nie pozwala na realizację takich rozwiązań. Jest to spowodowane jej dużą grubością i charakterem wykorzystanego materiału. Dodatkowo, wprowadzanie nawierzchni (ze względu na konieczność realizacji elementów wydzielających i podtrzymujących w postaci krawężników lub obrzeży) niesie ze sobą ryzyko dodatkowej utarty korzeni ze względu na specyfikę montażu tych elementów (ucinanie korzeni na głębokość od 20 cm do 67 cm). Rozwiązanie stanowi lokalizowanie w miejscach newralgicznych, gdy nawierzchnie realizowane są w obrębie istniejącego cennego drzewostanu krawężników wspieranych punktowo lub ograniczanie nawierzchni elementami elastycznymi. Ponadto do konstrukcji dróg i parkingów można zastosować nawierzchnie z tworzyw przepuszczalnych np. żwirowych, na ekokratach, w technologii Hansavia lub na netlonie (trawnik wzmacniany). Innym rozwiązaniem jest układanie kostki w ramach nawierzchni pieszych na podsypce z kamienia łamanego o frakcji 2– 8 mm, bez wykorzystania cementu.

Brak powietrza pomiędzy przykrytą nawierzchnią glebą jest kolejnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie kondycji drzew na terenach utwardzonych. Dlatego w ramach umożliwienia dostępu do korzeni powietrza atmosferycznego dobrze jest zastosować elementy wspomagające areację w postaci instalacji z rur drenarskich, które zapewniają efekt napowietrzenia podłoża przez wiele lat. Dodatkowo warto wykonać zabezpieczenie instalacji drenarskiej drzew przez zastosowanie odpowiedniego podłoża, wzbogacając glebę urodzajną w mieszankę kamienia łamanego z gliną. Są firmy oferujące gotowe mieszanki do wzbogacenia podłoża na takich miejscach. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku parkingów, gdzie duża masa pojazdów może przyczynić się do zniszczenia wprowadzonego tam systemu areacji. Nie należy jednak wykorzystywać tych elementów do nawożenia i nawadniania drzew, z wyjątkiem nawadniania kropelkowego. Przed realizacją systemów napowietrzających u drzew istniejących należy określić głębokość przebiegu korzeni, np. przy pomocy płytkich punktowych odkrywek.

Innym rozwiązaniem na terenach nawierzchni jest instalacja antykompresyjna, która nie tylko poprawia warunki tlenowe, ale dodatkowo ukierunkowuje rozwój korzeni, tak aby nie przerastały np. przez sieci podziemne lub pod nawierzchnią parkingu. Elementami tego systemu są ażurowe moduły wykonane z tworzywa sztucznego, w których mogą rozwijać się korzenie, nie będąc jednocześnie narażone na zgniatanie. Przestrzeń w elementach tych zostaje wypełniona specjalna mieszanką podłoża (także rozwiązanie stosowane przy nowych nasadzeniach).

Zmiany poziomu gruntu

Niezależnie od powodu, każda zmiana poziomu gruntu w najbliższym otoczeniu istniejącego drzewa może przyczyniać się do znacznego pogorszenia jego kondycji. W przypadku nasypów o niewielkiej wysokości (10– 15 cm) skutki nie są drastyczne. Wyjątki stanowią niektóre gatunki drzew – np. brzoza brodawkowata, bul pospolity i olsza czarna. Znacznie większe szkody może wyrządzić obniżenie poziomu gruntu, wiąże się to zarówno ze ewentualną zmianą wielkości bryły korzeniowej, jak również ze zmianą warunków wodnych, może dojść do obniżenia poziomu wód gruntowych. Zarówno dla rozwiązań związanych z podniesieniem, jak i obniżeniem gruntu stosuje się pojęcie cembrowiny.

Cembrowina wklęsła – konstrukcja stosowana w wypadku podnoszenia gruntu w najbliższym otoczeniu drzewa.

Cembrowina wypukła – konstrukcja trwała wykonana wokół drzewa, gdy doszło do obniżenia gruntu w jego otoczeniu.

W przypadku podniesienia gruntu mogłoby dojść do przysypania korzeni drzewa, co powoduje reakcję zbliżoną do zabudowania ich nawierzchnią nieprzepuszczalną. Dochodzi do zahamowania wymiany gazowej, a drzewo jest odcięte od wody opadowej. W skrajnych wypadkach dochodzi do jego zamierania. Dlatego stosuje się rozwiązania nie pozwalające na zmianę poziomu gruntu rodzimego na powierzchni równej rzutowi korony powiększonemu o 1 m. Gdy zmiany wysokości są niewielkie wystarczy odpowiednie profilowanie terenu. Jednak to rozwiązanie może przyczynić się do nadmiernego kumulowania wody w otoczeniu strefy korzeniowej, szczególnie na gruntach gliniastych. Gdy dochodzi do podwyższenia gruntu o ok. 1 m stosowane są dwa rozwiązania. Jest to wymieniona wcześniej cembrowina. Najkorzystniej jest gdy jej powierzchnia jest równa strefie zagrożenia. Ze względów bezpieczeństwa obniżenie powinno być przykryte kratą. To rozwiązanie wyklucza lokalizowanie w obrębie kraty parkingów, ze względu na możliwość jej uszkodzenia. Inne rozwiązanie stanowią kliny napowietrzające korzenie, sięgające nieco poniżej pierwotnego poziomu gruntu. Ich zaletę stanowi możliwość wykorzystania częściowego powierzchni pod drzewem. Ze względu na wypełnienie klinów żwirem lub klińcem nie mogą być tam zlokalizowane parkingi, co przyczyniłoby się do niszczenia klinów oraz przenikania soli i olejów do podłoża. Powierzchnia rzutu klinów nie może być mniejsza niż 30% powierzchni rzutu korony. Przestrzeń wokół pnia powinna być wypełniona żwirem. Stosujemy warstwę izolacyjną z geowłókniny w celu przeciwdziałania mieszaniu żwiru z gruntem. W tym wypadku stosuje się także systemy aeracyjne.

W przypadku obniżenia poziomu gruntu dochodzi często do redukcji systemu korzeniowego, którą należy ograniczyć do minimum, jeśli redukcja obejmie strefę ryzyka powinniśmy brać pod uwagę ryzyko obumarcia drzewa. Dla drzew młodych należy pozostawić dodatkową przestrzeń do wzrostu korzeni, co ułatwi ich regenerację. W przypadku niewielkiego obniżenia poziomu gruntu, należy zabezpieczyć drzewo przed odpływem wody opadowej np. przez wykonanie misy, o krawędzi wys. 5-10 cm, oraz wypełnienie jej powierzchni płukanym żwirem, korą lub zrąbkami. Można także wykonać palisadę z prefabrykatów betonowych, dbając o zabezpieczenie uszkodzonych w trakcie jej montażu korzeni. Gdy różnica wysokości wynosi więcej niż 30 cm należy zastosować mur oporowy lub cembrowinę, w formie donicy połączonej z gruntem. Jej średnica powinna być jak największa, najkorzystniej jest zachować bryłę korzeniową o powierzchni równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m. Minimalna wielkość misy wynosi wtedy 3 m.

Literatura

 1. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych – Poradnik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, Warszawa 2000
 2. Chachulski Z., Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych, Libra-Print Daniel Puławski, Waszawa 2011
 3. Kubus M., Zasady wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczacinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych, Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina, Opracowanie wykonane dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 2006
 4. Siewniak M., Zasady cięcia drzew przy ciągach komunikacyjnych, Komunikaty dendrologiczne, 13/1989

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Anna Ruszczak news Kiedy można wyciąć drzewo pod blokiem?

Kiedy można wyciąć drzewo pod blokiem? Kiedy można wyciąć drzewo pod blokiem?

Ustawa o ochronie przyrody nie pozwala na samowolną wycinkę drzew pod blokiem. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy organ gminy.

Ustawa o ochronie przyrody nie pozwala na samowolną wycinkę drzew pod blokiem. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy organ gminy.

Helena Śpiewak Polscy liderzy smogu!

Polscy liderzy smogu! Polscy liderzy smogu!

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości...

Doskonałą, a jednocześnie bardzo dramatyczną ilustracją „Skazanych na smog”, o których pisałam w listopadowym numerze „Administratora” [1], jest najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce.

Anna Ruszczak news Obowiązek segregacji odpadów budowlanych przesunięty o dwa lata

Obowiązek segregacji odpadów budowlanych przesunięty o dwa lata Obowiązek segregacji odpadów budowlanych przesunięty o dwa lata

Znowelizowano przepisy ustawy o odpadach budowlanych i rozbiórkowych, na mocy której obowiązek segregacji odpadów budowlanych został przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Znowelizowano przepisy ustawy o odpadach budowlanych i rozbiórkowych, na mocy której obowiązek segregacji odpadów budowlanych został przesunięty na 1 stycznia 2025 r.

Anna Ruszczak news Własne miejsce postojowe – co warto wiedzieć?

Własne miejsce postojowe – co warto wiedzieć? Własne miejsce postojowe – co warto wiedzieć?

Kupując miejsce postojowe w garażu podziemnym lub miejsce do parkowania na zewnątrz budynku, należy pamiętać o kwestiach prawnych i podatku od nieruchomości. Z kolei sprzedać miejsce postojowe można tylko...

Kupując miejsce postojowe w garażu podziemnym lub miejsce do parkowania na zewnątrz budynku, należy pamiętać o kwestiach prawnych i podatku od nieruchomości. Z kolei sprzedać miejsce postojowe można tylko razem z lokalem lub gdy będzie ono traktowane jak osobna nieruchomość. Co jeszcze warto wiedzieć?

Anna Ruszczak news Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa Polska nie zdążyła z reformą odpadów opakowaniowych – wyższe koszty dla społeczeństwa

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu...

System rozszerzonej odpowiedzialności producentów to nowe unijne zasady organizacji gospodarki odpadami opakowaniowymi. Polska miała czas na jego wprowadzenie 5 stycznia 2023 roku. Niedotrzymanie terminu oznacza nie tylko groźbę kar ze strony Komisji Europejskiej, ale także wymierne straty społeczne i środowiskowe.

Anna Ruszczak news Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych

Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych Nie będzie ograniczenia budowy masztów przekaźnikowych

Ministerstwo cyfryzacji nie przewiduje wprowadzenia przepisów odległościowych, ograniczających budowę masztów przekaźnikowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Ministerstwo cyfryzacji nie przewiduje wprowadzenia przepisów odległościowych, ograniczających budowę masztów przekaźnikowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Anna Ruszczak news Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową

Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową Spalanie śmieci w piecach grozi surową karą sądową

Coraz więcej kar za palenie w piecach odpadami - sądy orzekają do 5 tys. zł grzywny. Mandaty nieprzyjęte od straży miejskiej kończą się sprawami w sądzie.

Coraz więcej kar za palenie w piecach odpadami - sądy orzekają do 5 tys. zł grzywny. Mandaty nieprzyjęte od straży miejskiej kończą się sprawami w sądzie.

Redakcja news Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Grzyby mogą usuwać toksyny z wód Grzyby mogą usuwać toksyny z wód

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Toksyny z leków przeciwnowotworowych obecne w wodach można usuwać ze środowiska za pomocą grzybów białej zgnilizny drewna – wykazała naukowczyni z Politechniki Śląskiej.

Anna Ruszczak news Meble solarne podbijają polskie miasta

Meble solarne podbijają polskie miasta Meble solarne podbijają polskie miasta

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji...

Ławki, wiaty przystankowe lub kioski informacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, umożliwiają naładowanie telefonu, dostęp do hot spota czy sprawdzenie informacji o bieżących rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Anna Ruszczak news Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom Zima to więcej szkód zgłaszanych ubezpieczycielom

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą...

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia nagromadzonego śniegu i lodu z chodników przylegających do danej posesji. Inaczej grozi im mandat lub grzywna, jednak konsekwencje mogą być poważniejsze, gdy wydarzy się wypadek.

Helena Śpiewak Domy coraz bardziej eko

Domy coraz bardziej eko Domy coraz bardziej eko

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Czy możemy jeszcze uratować klimat? Tak. Ale to coraz trudniejsze, a czasu mamy coraz mniej.

Anna Ruszczak news Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom

Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom Zarządzanie zamkniętymi parkingami łatwiejsze dzięki aplikacjom

Rynek automatycznych systemów parkingowych do końca dekady ma ponad trzykrotnie zwiększyć swoje przychody. Automatyzacja obsługi miejsc postojowych i płatności za korzystanie z nich umożliwi lepsze wykorzystanie...

Rynek automatycznych systemów parkingowych do końca dekady ma ponad trzykrotnie zwiększyć swoje przychody. Automatyzacja obsługi miejsc postojowych i płatności za korzystanie z nich umożliwi lepsze wykorzystanie przestrzeni parkingowej, a użytkownikowi pozwoli zaplanować dalszy ciąg podróży już na etapie wyjazdu z przydomowego garażu.

dr Kazimierz Dudziński Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona Najtańsza energia to energia zaoszczędzona

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze...

Efektywność energetyczna odnoszona jest głównie do etapu produkcji, przesyłania energii, sprawności urządzeń zużywających energię. Niedoceniony jest natomiast etap „konsumpcji” energii, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w którym jest ogromny potencjał oszczędności energii w postaci ciepła na ogrzewanie.

Paweł Puch Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej

Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej Pilny remont we wspólnocie mieszkaniowej

Zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadza się oprócz planowanych, także niezaplanowane wcześniej remonty, czyli takie, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na dany rok, a często...

Zdarza się, że we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadza się oprócz planowanych, także niezaplanowane wcześniej remonty, czyli takie, które nie zostały ujęte w planie gospodarczym na dany rok, a często nawet nie poprzedzone uchwałą właścicieli lokali. Jak zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien podchodzić do rozwiązywania takich problemów?

Redakcja Śmieci na osiedlu? To nie problem

Śmieci na osiedlu? To nie problem Śmieci na osiedlu? To nie problem

Właściciele nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Jak zatem zorganizować przestrzeń na osiedlu, aby miejsce...

Właściciele nieruchomości mają zapewnić utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Jak zatem zorganizować przestrzeń na osiedlu, aby miejsce składowania odpadów było i funkcjonalne do segregacji odpadów, i estetyczne?

Anna Ruszczak news Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem

Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem Pojazdy elektryczne – ochrona przed pożarem

W styczniu w Polsce było zarejestrowanych ponad 67 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, ale ich liczba szybko wzrasta. Jak szacuje PSPA w 2025 roku sprzedaż samochodów zeroemisyjnych przekroczy poziom...

W styczniu w Polsce było zarejestrowanych ponad 67 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, ale ich liczba szybko wzrasta. Jak szacuje PSPA w 2025 roku sprzedaż samochodów zeroemisyjnych przekroczy poziom 100 tys. sztuk rocznie. Kwestia gaszenia pożarów elektryków wymaga odpowiednich wytycznych.

Anna Ruszczak news Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie Całkowity zakaz palenia węglem w Warszawie

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania....

Zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej dla Mazowsza, od października 2023 roku w Warszawie zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i mieszkańcy nie będą mogli wykorzystywać go w swoich źródłach ogrzewania. W stolicy jest wciąż ok. 4,4 tys. pieców węglowych.

Redakcja news Biogaz z odpadów

Biogaz z odpadów Biogaz z odpadów

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie budowy instalacji wykorzystujących biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Budżet programu wynosi 1,5 mld zł.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie budowy instalacji wykorzystujących biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Budżet programu wynosi 1,5 mld zł.

Anna Ruszczak Inwestycje w retencję wodną

Inwestycje w retencję wodną Inwestycje w retencję wodną

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych...

2 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”. Miała ona na celu przedstawienie wstępnych wyników i szczegółowych rozwiązań wspierających realizację planu reagowania na niedobór wody (PPNW). PPNW zakłada podwojenie zasobów wodnych kraju do 2030 roku.

Anna Ruszczak news Strategiczne mapy hałasu miast

Strategiczne mapy hałasu miast Strategiczne mapy hałasu miast

Negatywne skutki hałasu mogą być odczuwalne zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. Do rozwiązania tego problemu sporządza się opracowanie, zwane strategiczną mapą hałasu. Co ma na celu takie działanie?

Negatywne skutki hałasu mogą być odczuwalne zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. Do rozwiązania tego problemu sporządza się opracowanie, zwane strategiczną mapą hałasu. Co ma na celu takie działanie?

Anna Ruszczak news Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych Samorządy w kierunku spółdzielni energetycznych

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny prądu to tylko część zalet lokalnych spółdzielni energetycznych, które w innych krajach Europy od lat cieszą się dużą popularnością.

Anna Ruszczak news Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania

Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania Duża szara strefa w branży odpadowej – potrzebne zdecydowane działania

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ szacuje, że szara strefa może stanowić między 30 a 40 proc. wartości całej gospodarki odpadami i być warta nawet 6 mld zł rocznie. Nie tylko zaburza...

Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ szacuje, że szara strefa może stanowić między 30 a 40 proc. wartości całej gospodarki odpadami i być warta nawet 6 mld zł rocznie. Nie tylko zaburza konkurencję, ale ma też negatywne konsekwencje środowiskowe i finansowe. Może się przyczynić do niewypełnienia przez Polskę unijnych wymogów dotyczących poziomów recyklingu odpadów.

Anna Ruszczak news Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci?

Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci? Sposób na energię z odpadów – biopaliwa ze śmieci?

Alternatywą dla ropy i gazu są biopaliwa - wytwarzane w procesie fermentacji uwalniają minimalne ilości dwutlenku węgla. Do ich produkcji można wykorzystać nie tylko specjalnie uprawiane rośliny, ale przede...

Alternatywą dla ropy i gazu są biopaliwa - wytwarzane w procesie fermentacji uwalniają minimalne ilości dwutlenku węgla. Do ich produkcji można wykorzystać nie tylko specjalnie uprawiane rośliny, ale przede wszystkim różnorodne odpady np. zużyty olej. Czy jest na to przestrzeń w Polsce?

Anna Ruszczak news Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków?

Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków? Jak obniżyć koszty energii przy okazji wiosennych porządków?

Sprzęty domowe, które zużywają najwięcej prądu to płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, czajnik elektryczny oraz zmywarka. Dlatego ponad 80 proc. konsumentów deklaruje, że przy zakupie nowego urządzenia...

Sprzęty domowe, które zużywają najwięcej prądu to płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, czajnik elektryczny oraz zmywarka. Dlatego ponad 80 proc. konsumentów deklaruje, że przy zakupie nowego urządzenia do domu zwraca uwagę na jego klasę energetyczną.

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy » Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.