administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Podniesienie poziomu gruntu

Podniesienie poziomu gruntu

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Zobacz także

ECO24 Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku

Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku Ławki parkowe, miejskie, osiedlowe - jak wybrać i gdzie kupić? TOP 7 ŁAWEK 2023 roku

Ławki parkowe, miejskie oraz osiedlowe stanowią nieodłączny element miejskiej przestrzeni. Pełnią zarówno rolę funkcjonalną, jak i estetyczną. Dla zarządców nieruchomości odpowiedni wybór elementów małej...

Ławki parkowe, miejskie oraz osiedlowe stanowią nieodłączny element miejskiej przestrzeni. Pełnią zarówno rolę funkcjonalną, jak i estetyczną. Dla zarządców nieruchomości odpowiedni wybór elementów małej architektury jest kluczowy, ponieważ wpływa zarówno na komfort użytkowników, jak i ogólny wygląd i wrażenia związane z danym terenem.

GMS Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia Zielone dachy na stalowych altanach - elegancja, funkcjonalność i ekologia

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,...

Stalowe altany śmietnikowe od dawna stanowią nieodzowny element naszego otoczenia miejskiego. Pełnią wiele funkcji, od przechowywania śmieci i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, po ograniczenie dostępności do pojemników dla niepożądanych osób . Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam wyjątkowe rozwiązanie - altany z zielonym dachem, które łączą w sobie nowoczesność, ekologię i wyjątkową estetykę.

L’Avenir Du Monde sp. z o.o. Ecosorting – Jak uniknąć kar za niewłaściwą segregację śmieci?

Ecosorting – Jak uniknąć kar za niewłaściwą segregację śmieci? Ecosorting – Jak uniknąć kar za niewłaściwą segregację śmieci?

Jeden lokal nie segreguje, ale karę za niewłaściwą segregację płacą już wszystkie lokale w budynku – ta odpowiedzialność zbiorowa nie wszystkim się podoba. Mimo dokładania najwyższych starań do stosowania...

Jeden lokal nie segreguje, ale karę za niewłaściwą segregację płacą już wszystkie lokale w budynku – ta odpowiedzialność zbiorowa nie wszystkim się podoba. Mimo dokładania najwyższych starań do stosowania segregacji odpadów wystarczy jedna zła decyzja Twojego sąsiada i już wszyscy stajecie przed koniecznością uiszczenia kary pieniężnej, która może wynieść nawet czterokrotność miesięcznych opłat pobieranych od wszystkich lokali za wywóz śmieci. Dowiedz się, jak uniknąć kary za niewłaściwą segregację,...

Prace budowlane na terenie osiedla wiążą się niekiedy z licznymi przemianami w układzie elementów jego zagospodarowania. Przez wprowadzanie i modernizowanie wszelkiego typu instalacji czy przez realizację nowych ciągów pieszych i jezdnych, aż po zmiany w układzie wysokościowym. Wszystkie te zagadnienia w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Duża część tych elementów wpływa w znaczącym stopniu na strefę korzeniową drzew. W poprzednim numerze „Administratora” zostały omówione szczegółowo zagadnienia związane z czasowym zabezpieczeniem korzeni, mające na celu zniwelowanie bezpośrednich skutków prowadzenia wykopów w pobliżu lub w systemie korzeniowym. Jednak należy pamiętać, iż problematyka związana z tymi zagadnieniami jest znacznie rozleglejsza i wynika ze specyficznych funkcji, jakie pełnią korzenie:

 • stanowią element stabilizujący drzewo – funkcje te pełnią duże zdrewniałe korzenie szkieletowe oraz elastyczne i silnie wydłużone korzenie II rzędu;
 • absorbują i transportują wodę oraz sole minerale – funkcje te pełnią głównie korzenie żywicielskie, jedne z najdrobniejszych tzw. włośniki oraz korzenie szkieletowe, przewodząc te materiały w górę rośliny. Tkanki przewodzące substancje odżywcze znajdują się tuż pod powierzchnią kory korzeni, dlatego jej uszkodzenia są szczególnie niebezpieczne i w znacznym stopniu osłabiają drzewo;
 • stanowią swego rodzaju magazyn – w ich tkankach miękiszowych kumulowane są składniki potrzebne do wytworzenia nowych liści i przyrostów na wiosnę;
 • prowadzą wymianę gazową – dlatego nadmierne zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost drzew (także ze względu na utrudnienie dostępu do wody). W skrajnych przypadkach, szukając lepszych warunków, korzenie mogą przyczyniać się do podnoszenia nawierzchni lub kruszyć fundamenty.

Ze względu na wyżej wymienione funkcje korzeni należy szczegółowo rozważyć wprowadzanie trwałych elementów infrastruktury podziemnej i nadziemnej, szukając jednocześnie możliwości minimalizowania skutków ich oddziaływania na istniejącą lub projektowaną roślinność.

Skutki prac w obrębie systemu korzeniowego są zależne od wielu czynników:

 • siedliskowych – na glebach żyznych, zasobnych i przepuszczalnych regeneracja korzeni przebiega szybciej niż na glebach ubogich lub nieprzepuszczalnych;
 • gatunkowych – w zależności od tempa regeneracji i odporności systemu korzeniowego na zmiany warunków siedliskowych oraz jego redukcję możemy podzielić drzewa stosowane najczęściej na terenach zurbanizowanych na następujące grupy (za Chachulski, 2011):
  • Grupa I – gatunki dobrze znoszące redukcję systemu korzeniowego: klon pospolity, klon jesionolistny, klon srebrzysty, topola czarna odm. piramidalna, wierzba biała, wiąz;
  • Grupa II – gatunki tolerujące redukcję systemu korzeniowego: kasztanowiec biały, brzoza brodawkowata, świerk kłujący, jesion wyniosły, jarząb pospolity, dąb czerwony, lipa;
  • Grupa III – gatunki źle znoszące redukcję systemu korzeniowego: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, modrzew europejski, sosna zwyczajna, sosna czarna.

Biorąc pod uwagę obie te grupy można zauważyć, iż u drzew z grup wrażliwych na redukcje systemu korzeniowego na siedliskach ubogich trzeba dążyć do pozostawienia znacznie większej bryły korzeniowej niż u warunków dobrze znoszących redukcję rosnących w tym samym miejscu.

Kolizje drzewostanu z infrastrukturą

Zagadnienia kolizji drzewostanu z infrastrukturą zostały podzielone na trzy główne grupy: kolizje z instalacjami podziemnymi; kolizje z projektowaną nawierzchnią lub elementami liniowymi na fundamentach – np. ogrodzenie; oraz kolizje wynikające ze zmiany wysokości gruntu – tworzenie wszelkiego typu skarp, obniżeń terenu czy nasypów.

Instalacje podziemne

Instalacje wszelkiego typu przecinają obszar osiedli w różnych kierunkach, pozwalając na podłączenie mediów do zabudowy oraz elementów infrastruktury (np. lamp). Idealnym rozwiązaniem dla zieleni jest prowadzenie ich pod powierzchnią nawierzchni, jednak nie zawsze jest to możliwe. Jednak w wyniku wzrostu korzeni może dojść z czasem do kolizji z infrastrukturą podziemną lub negatywnego jej oddziaływania na rośliny w przypadku awarii. Każda awaria rodzi ryzyko uszkodzenia roślin znajdujących się w pobliżu istniejącej infrastruktury. Ponadto urządzenia podziemne mogą pogarszać warunki wzrostu drzew np. przez drenaż podłoża, osuszanie i ogrzewanie podłoża (ciepłociągi) – w temperaturze powyżej 35° korzenie obumierają; zanieczyszczenie powietrza glebowego (gazociągi – w przypadku nieszczelności).

Przykładowe zalecane odległości pomiędzy instalacjami podziemnymi, a pniem drzewa (mierzone od środka pnia) wynoszą (za Siewniak, 1989):
 • podziemny kabel energetyczny i telekomunikacyjny – odległość od drzew 2 m, od krzewów 1 m;
 • gazociąg, ciepłociąg, wodociąg – odległość od drzew 2 m, od krzewów 2 m;
 • kanalizacja – odległość od drzew 2 m, od krzewów 1,5 m;
 • sączek melioracyjny, jednak nie zawsze jest to możliwe. Zazwyczaj odległość od drzew to 2 m, od krzewów 1,5 m.

Podane parametry dotyczą głównie drzew nowoprojektowanych, gdyż w przypadku drzewostanu istniejącego nadrzędnym elementem wpływającym na przebieg instalacji względem korzeni, szczególnie w wypadku starszego drzewostanu, powinna być strefa ryzyka korzeni. Zakres tych wielkości będzie podobny tylko w odniesieniu do drzew młodszych.

Prace związane z prowadzeniem instalacji w odkrytych wykopach (opisanych w poprzednim artykule) należy ograniczyć do minimum. Najkorzystniej jest prowadzić je tylko w przypadku, gdy instalacja przebiega w pobliżu drzew młodszych (o obwodzie pnia do 50 cm). stres spowodowany pracami będzie najmniejszy. Jeśli sieci mają być prowadzone w pobliżu drzew starszych, o ile to możliwe należy prace zrealizować w inny sposób, np. za pomocą przecisku. Tam, gdzie prace prowadzone są w przecisku, rozpoczynane będą przed strefą ryzyka korzeni oraz prowadzone będą na głębokości, co najmniej 60–70 cm. Przy zachowaniu odległości od osi pnia zgodnej z podanymi poniżej wartościami minimalnymi.

Nawierzchnie

Bardzo często rewaloryzacja osiedli lub ich modernizacja niesie z sobą zmiany w ich układzie komunikacyjnym. Ze względu na potrzeby mieszkańców pojawiają się nowe drogi i parkingi, których ilość stale jest niewystarczająca. Warstwa powierzchniowa gruntu jest zabudowywana przez nawierzchnię, której minimalny przekrój wynosi 10 cm (nawierzchnia piesza układana na podsypce piaskowej), a maksymalny ok 62 cm (w przypadku dróg pożarowych). Na terenach osiedli stosuje się zazwyczaj nawierzchnie nieprzepuszczalne, nie pozwalające na przepływ wody i tlenu w głąb profilu glebowego. Na powierzchniach parkingów i placów rekreacyjnych często pozostawiane są jedynie misy o wymiarach 50 × 50 cm lub 100 × 100 cm dla projektowanej zieleni lub niewiele większe dla zieleni już istniejącej. Jest to bardzo niewiele przestrzeni życiowej dla korzeni drzewa, niewystarczająco ze względu na jego potrzeby.

Na podstawie wieloletnich obserwacji drzewa podzielono na dwie grupy w zależności od minimalnej wielkości misy dającej szanse na normalne funkcjonowanie drzewa po jego posadzeniu, przy założeniu że są one połączone z gruntem i mają przepuszczalne dno (podane parametry dotyczą nowych nasadzeń):

 • misy o wielkości min. 2 m średnicy – drzewa o niewielkich koronach (głóg, klon odm. kuliste, robinia odm. kuliste);
 • misy o wielkości min. 3 m – pozostałe gatunki.

Nowo posadzone drzewo w stosunkowo krótkim czasie zaczyna zamierać (do 10 lat). Cykl życiowy drzewa w terenie miejskim może trwać dłużej, o ile zapewnimy mu odpowiednią ilość podłoża bogatego w tlen i składniki mineralne oraz wodę. Klasyczna nawierzchnia brukowa nie pozwala na realizację takich rozwiązań. Jest to spowodowane jej dużą grubością i charakterem wykorzystanego materiału. Dodatkowo, wprowadzanie nawierzchni (ze względu na konieczność realizacji elementów wydzielających i podtrzymujących w postaci krawężników lub obrzeży) niesie ze sobą ryzyko dodatkowej utarty korzeni ze względu na specyfikę montażu tych elementów (ucinanie korzeni na głębokość od 20 cm do 67 cm). Rozwiązanie stanowi lokalizowanie w miejscach newralgicznych, gdy nawierzchnie realizowane są w obrębie istniejącego cennego drzewostanu krawężników wspieranych punktowo lub ograniczanie nawierzchni elementami elastycznymi. Ponadto do konstrukcji dróg i parkingów można zastosować nawierzchnie z tworzyw przepuszczalnych np. żwirowych, na ekokratach, w technologii Hansavia lub na netlonie (trawnik wzmacniany). Innym rozwiązaniem jest układanie kostki w ramach nawierzchni pieszych na podsypce z kamienia łamanego o frakcji 2– 8 mm, bez wykorzystania cementu.

Brak powietrza pomiędzy przykrytą nawierzchnią glebą jest kolejnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie kondycji drzew na terenach utwardzonych. Dlatego w ramach umożliwienia dostępu do korzeni powietrza atmosferycznego dobrze jest zastosować elementy wspomagające areację w postaci instalacji z rur drenarskich, które zapewniają efekt napowietrzenia podłoża przez wiele lat. Dodatkowo warto wykonać zabezpieczenie instalacji drenarskiej drzew przez zastosowanie odpowiedniego podłoża, wzbogacając glebę urodzajną w mieszankę kamienia łamanego z gliną. Są firmy oferujące gotowe mieszanki do wzbogacenia podłoża na takich miejscach. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku parkingów, gdzie duża masa pojazdów może przyczynić się do zniszczenia wprowadzonego tam systemu areacji. Nie należy jednak wykorzystywać tych elementów do nawożenia i nawadniania drzew, z wyjątkiem nawadniania kropelkowego. Przed realizacją systemów napowietrzających u drzew istniejących należy określić głębokość przebiegu korzeni, np. przy pomocy płytkich punktowych odkrywek.

Innym rozwiązaniem na terenach nawierzchni jest instalacja antykompresyjna, która nie tylko poprawia warunki tlenowe, ale dodatkowo ukierunkowuje rozwój korzeni, tak aby nie przerastały np. przez sieci podziemne lub pod nawierzchnią parkingu. Elementami tego systemu są ażurowe moduły wykonane z tworzywa sztucznego, w których mogą rozwijać się korzenie, nie będąc jednocześnie narażone na zgniatanie. Przestrzeń w elementach tych zostaje wypełniona specjalna mieszanką podłoża (także rozwiązanie stosowane przy nowych nasadzeniach).

Zmiany poziomu gruntu

Niezależnie od powodu, każda zmiana poziomu gruntu w najbliższym otoczeniu istniejącego drzewa może przyczyniać się do znacznego pogorszenia jego kondycji. W przypadku nasypów o niewielkiej wysokości (10– 15 cm) skutki nie są drastyczne. Wyjątki stanowią niektóre gatunki drzew – np. brzoza brodawkowata, bul pospolity i olsza czarna. Znacznie większe szkody może wyrządzić obniżenie poziomu gruntu, wiąże się to zarówno ze ewentualną zmianą wielkości bryły korzeniowej, jak również ze zmianą warunków wodnych, może dojść do obniżenia poziomu wód gruntowych. Zarówno dla rozwiązań związanych z podniesieniem, jak i obniżeniem gruntu stosuje się pojęcie cembrowiny.

Cembrowina wklęsła – konstrukcja stosowana w wypadku podnoszenia gruntu w najbliższym otoczeniu drzewa.

Cembrowina wypukła – konstrukcja trwała wykonana wokół drzewa, gdy doszło do obniżenia gruntu w jego otoczeniu.

W przypadku podniesienia gruntu mogłoby dojść do przysypania korzeni drzewa, co powoduje reakcję zbliżoną do zabudowania ich nawierzchnią nieprzepuszczalną. Dochodzi do zahamowania wymiany gazowej, a drzewo jest odcięte od wody opadowej. W skrajnych wypadkach dochodzi do jego zamierania. Dlatego stosuje się rozwiązania nie pozwalające na zmianę poziomu gruntu rodzimego na powierzchni równej rzutowi korony powiększonemu o 1 m. Gdy zmiany wysokości są niewielkie wystarczy odpowiednie profilowanie terenu. Jednak to rozwiązanie może przyczynić się do nadmiernego kumulowania wody w otoczeniu strefy korzeniowej, szczególnie na gruntach gliniastych. Gdy dochodzi do podwyższenia gruntu o ok. 1 m stosowane są dwa rozwiązania. Jest to wymieniona wcześniej cembrowina. Najkorzystniej jest gdy jej powierzchnia jest równa strefie zagrożenia. Ze względów bezpieczeństwa obniżenie powinno być przykryte kratą. To rozwiązanie wyklucza lokalizowanie w obrębie kraty parkingów, ze względu na możliwość jej uszkodzenia. Inne rozwiązanie stanowią kliny napowietrzające korzenie, sięgające nieco poniżej pierwotnego poziomu gruntu. Ich zaletę stanowi możliwość wykorzystania częściowego powierzchni pod drzewem. Ze względu na wypełnienie klinów żwirem lub klińcem nie mogą być tam zlokalizowane parkingi, co przyczyniłoby się do niszczenia klinów oraz przenikania soli i olejów do podłoża. Powierzchnia rzutu klinów nie może być mniejsza niż 30% powierzchni rzutu korony. Przestrzeń wokół pnia powinna być wypełniona żwirem. Stosujemy warstwę izolacyjną z geowłókniny w celu przeciwdziałania mieszaniu żwiru z gruntem. W tym wypadku stosuje się także systemy aeracyjne.

W przypadku obniżenia poziomu gruntu dochodzi często do redukcji systemu korzeniowego, którą należy ograniczyć do minimum, jeśli redukcja obejmie strefę ryzyka powinniśmy brać pod uwagę ryzyko obumarcia drzewa. Dla drzew młodych należy pozostawić dodatkową przestrzeń do wzrostu korzeni, co ułatwi ich regenerację. W przypadku niewielkiego obniżenia poziomu gruntu, należy zabezpieczyć drzewo przed odpływem wody opadowej np. przez wykonanie misy, o krawędzi wys. 5-10 cm, oraz wypełnienie jej powierzchni płukanym żwirem, korą lub zrąbkami. Można także wykonać palisadę z prefabrykatów betonowych, dbając o zabezpieczenie uszkodzonych w trakcie jej montażu korzeni. Gdy różnica wysokości wynosi więcej niż 30 cm należy zastosować mur oporowy lub cembrowinę, w formie donicy połączonej z gruntem. Jej średnica powinna być jak największa, najkorzystniej jest zachować bryłę korzeniową o powierzchni równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m. Minimalna wielkość misy wynosi wtedy 3 m.

Literatura

 1. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych – Poradnik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, Warszawa 2000
 2. Chachulski Z., Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych, Libra-Print Daniel Puławski, Waszawa 2011
 3. Kubus M., Zasady wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczacinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych, Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina, Opracowanie wykonane dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 2006
 4. Siewniak M., Zasady cięcia drzew przy ciągach komunikacyjnych, Komunikaty dendrologiczne, 13/1989

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Anna Ruszczak news Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych

Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych

Ceny polis nieruchomości powinny odzwierciedlać zmiany na rynku. O kilkanaście procent podrożały mieszkania i domy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość ubezpieczanego lokalu, a zwłaszcza jej niedoszacowanie,...

Ceny polis nieruchomości powinny odzwierciedlać zmiany na rynku. O kilkanaście procent podrożały mieszkania i domy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość ubezpieczanego lokalu, a zwłaszcza jej niedoszacowanie, ma wpływ na wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Anna Ruszczak news Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję w całej branży nieruchomości i budownictwa.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Sabina Augustynowicz Programy wsparcia renowacji budynków

Programy wsparcia renowacji budynków Programy wsparcia renowacji budynków

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość...

Założenia programów, których realizacja ma doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach są bardzo ambitne i równie kapitałochłonne. Źródeł ich finansowania jest wiele, ale wysokość wsparcia jest uzależniona od osiągniętego efektu energetycznego.

Redakcja Potrzeba więcej stacji ładowania EV

Potrzeba więcej stacji ładowania EV Potrzeba więcej stacji ładowania EV

Ponad 41 tys. punktów ładowania ma funkcjonować w Polsce do 2025 roku. To ok. 10 razy więcej niż obecnie. Jednak mimo rozbudowy sieci – jak twierdzą eksperci – przy ładowarkach już wkrótce mogą tworzyć...

Ponad 41 tys. punktów ładowania ma funkcjonować w Polsce do 2025 roku. To ok. 10 razy więcej niż obecnie. Jednak mimo rozbudowy sieci – jak twierdzą eksperci – przy ładowarkach już wkrótce mogą tworzyć się kolejki.

Redakcja Za parkingi i garaże odpowiada zarządca

Za parkingi i garaże odpowiada zarządca Za parkingi i garaże odpowiada zarządca

Pomimo prób popularyzacji idei zrównoważonego transportu, opartego na komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, wiele gospodarstw domowych posiada wciąż więcej niż jeden samochód. Przekłada się to zarówno...

Pomimo prób popularyzacji idei zrównoważonego transportu, opartego na komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, wiele gospodarstw domowych posiada wciąż więcej niż jeden samochód. Przekłada się to zarówno na zanieczyszczenie powietrza, problemy z parkowaniem, jak i na dużą liczbę samochodów na terenie osiedli mieszkaniowych. Problem organizacji parkowania na osiedlu rozwiązać powinien zarządca budynku wielolokalowego, na którym spoczywa obowiązek stworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego systemu parkowania...

Anna Ruszczak news Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate

Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate Ekologiczne budownictwo w ramach projektu Reincarnate

Unijny projekt Reincarnate zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation...

Unijny projekt Reincarnate zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu maksymalizację cyklu życia budynków, produktów i materiałów budowlanych. Konsorcjum Reincarnate – Reincarnation of construction products and materials by slowing down and extending life cycles ogłosiło start międzynarodowej inicjatywy, finansowanej przez Komisję Europejską w ramach programu badań i innowacji Horyzont Europa. W projekcie bierze udział Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Redakcja news Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce?

Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce? Oszczędzanie wody i energii – jak to robią niektóre miasta w Polsce?

Miasta coraz większy nacisk kładą na energooszczędność i optymalne zarządzanie wodą. Sposobów na oszczędzanie jest wiele, co udowadniają miasta, takie jak: Warszawa, Koszalin czy Białystok.

Miasta coraz większy nacisk kładą na energooszczędność i optymalne zarządzanie wodą. Sposobów na oszczędzanie jest wiele, co udowadniają miasta, takie jak: Warszawa, Koszalin czy Białystok.

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium Polskie Pojemniki z nowymi produktami na targach branżowych IFAT w Monachium

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000...

Po pandemicznej przerwie, Polskie Pojemniki powróciły na Międzynarodowe Targi IFAT w Monachium. Pokazaliśmy nasze produkty w towarzystwie 2984 wystawców z całego świata, a Targi odwiedziło ponad 119 000 ludzi. To największy na świecie plac wystawowy dla najnowszych technologii z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W 18 halach oraz w przestrzeni zewnętrznej, wystawcy zaprezentowali swoje najświeższe produkty i rozwiązania. Była to doskonała okazja do prezentacji naszej firmy na forum...

Redakcja news Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami

Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami Ocena efektywności energetycznej budynków z nowymi wymaganiami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane został przyjęty przez Radę Ministrów.

Anna Ruszczak news Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę Sierpień najgorętszy od lat wysuszy Polskę

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie...

Polska należy do krajów najbardziej zagrożonych kryzysem wodnym, którego widmo wzrasta wraz ze zmianami klimatu. Nie tylko wysokie temperatury pogłębiają problem niedoboru, ale też nieumiejętne zarządzanie intensywnymi opadami. W trakcie 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 mkw. można zebrać nawet 360 litrów wody. Woda opadowa ma ogromny potencjał do wykorzystania.

Alphabet Polska Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego

Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego

Wynajem samochodu na abonament jest wciąż mało popularny w Polsce. Jednak, gdy brakuje gotówki na nowy samochód, może być ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego czy leasingu. Jakie są korzyści wynajmu...

Wynajem samochodu na abonament jest wciąż mało popularny w Polsce. Jednak, gdy brakuje gotówki na nowy samochód, może być ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego czy leasingu. Jakie są korzyści wynajmu długoterminowego? Czy auto na abonament się opłaca? Jakie są procedury wynajmu? Kto może skorzystać z wynajmu auta na abonament? Dowiedzmy się z poniższego artykułu!

Anna Ruszczak news Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki Kompostowanie ważnym ogniwem biogospodarki

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów...

Do ponad 13 proc. wzrósł w Polsce w ostatnim roku udział kompostowania w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają na celu ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów i mogą niebawem zwiększyć zainteresowanie kompostowaniem. Rośliny uprawiane w ziemi zasilanej kompostem są lepiej odżywione i odporniejsze na choroby, szkodniki i zmiany temperatur. Kompost z odpadów kuchennych ogranicza marnowanie żywności. Obniżki opłat za odbiór śmieci w zamian za kompostownie...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat Wpływ konstrukcji dachu na klimat i mikroklimat

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego...

Wyższa temperatura w zabudowie miejskiej jest skutkiem promieniowania absorpcyjnego spowodowanego sztucznymi materiałami miejskimi, transpiracji z budynków i infrastruktury, uwalniania antropogenicznego ciepła od mieszkańców i urządzeń oraz efektem blokowania przepływu powietrza przez budynki – znaczny udział w tym procesie mają ciemne powierzchnie, takie jak bitumiczne pokrycia dachowe.

Damian Żabicki Place zabaw – jak o nie zadbać?

Place zabaw – jak o nie zadbać? Place zabaw – jak o nie zadbać?

Place zabaw na osiedlach wymagają szczególnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych ich użytkowników, wiążą się zatem z szeregiem obowiązków, którym zarządcy osiedla muszą sprostać. Chodzi przede wszystkim...

Place zabaw na osiedlach wymagają szczególnej troski o bezpieczeństwo najmłodszych ich użytkowników, wiążą się zatem z szeregiem obowiązków, którym zarządcy osiedla muszą sprostać. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez okresową kontrolę i dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Przeglądy okresowe a system ETICS

Przeglądy okresowe a system ETICS Przeglądy okresowe a system ETICS

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Ustawa Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do utrzymywania go w należytym stanie, czemu mają służyć przeglądy okresowe.

Anna Ruszczak news Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków Pilna renowacja budynków, w których ubogo żyje 17 proc. Polaków

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną...

70 proc. budynków w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej i wymaga renowacji. Z raportu firmy VELUX „Barometr Zdrowych Domów” wynika, że inwestycje w renowację i efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych, do 2050 roku mogą przynieść polskiej gospodarce 17mld euro dodatkowych oszczędności.

Anna Ruszczak news Mała energetyka wiatrowa: prąd z ogrodzenia

Mała energetyka wiatrowa: prąd z ogrodzenia Mała energetyka wiatrowa: prąd z ogrodzenia

Polski start-up opracował instalacje, złożone ze współpracujących ze sobą pionowych turbin, które mogą zrewolucjonizować małą energetykę wiatrową. Do produkcji energii z wiatru wystarczy panel, wykorzystywany...

Polski start-up opracował instalacje, złożone ze współpracujących ze sobą pionowych turbin, które mogą zrewolucjonizować małą energetykę wiatrową. Do produkcji energii z wiatru wystarczy panel, wykorzystywany też jako instalacja OZE oraz ogrodzenie posesji.

Joanna Ryńska Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu Zielono-niebieska infrastruktura a adaptacja miast do zmian klimatu

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych...

Jednym z celów współczesnej urbanistyki jest zyskiwanie przez miasta elastyczności w adaptacji do długotrwałych zmian klimatu lub w ograniczaniu strat wynikających z zachodzących coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ważną rolę w tych zadaniach odgrywają rozwiązania inżynierskie z obszaru zielono-niebieskiej infrastruktury.

Anna Ruszczak news Na usunięcie azbestu z dachów trzeba poczekać 50 lat

Na usunięcie azbestu z dachów trzeba poczekać 50 lat Na usunięcie azbestu z dachów trzeba poczekać 50 lat

Według założeń rządowych azbest miał zniknąć z polskich dachów do 2023 roku. Dziś wiadomo, że trzeba dołożyć tu 50 lat. Niskie zainteresowanie programem wymiany azbestu spowodowane jest nieskutecznymi...

Według założeń rządowych azbest miał zniknąć z polskich dachów do 2023 roku. Dziś wiadomo, że trzeba dołożyć tu 50 lat. Niskie zainteresowanie programem wymiany azbestu spowodowane jest nieskutecznymi rozwiązaniami prawnymi i nieatrakcyjnymi warunkami finansowymi. Monitorowanie postępów usuwania azbestu utrudniały nierzetelne dane w Bazie Azbestowej, a także kulejąca inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

Anna Ruszczak news „Donos” w aplikacji mObywatel

„Donos” w aplikacji mObywatel „Donos” w aplikacji mObywatel

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem...

W aplikacji mObywatel pojawił się specjalny moduł, który pozwoli na szybkie powiadomienie służb o naruszeniach środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku nie są objęte nieformalnym, społecznym zakazem donoszenia, więc ma to sens.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Redakcja news Jak zatrzymać deszczówkę

Jak zatrzymać deszczówkę Jak zatrzymać deszczówkę

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze i okresy bezdeszczowe przerywane nawalnymi opadami sprawiają, że większego znaczenia nabierają efektywne, przydomowe systemy zagospodarowania wód opadowych.

Anna Ruszczak news Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze” Po Nowym Roku zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków...

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to między innymi wyższe progi dochodowe, prawie dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. 3 stycznia 2023 roku rusza nabór wniosków do jego nowej edycji.

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości » Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella? Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości » Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź! Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne » Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.