administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Podniesienie poziomu gruntu

Podniesienie poziomu gruntu

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Zobacz także

Crisoma Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody....

Lastryko to sztuczny kamień, który powstaje poprzez połączenie wytrzymałego kruszywa oraz hydraulicznego spoiwa. Składa się cementu, grysu (zwykle z marmuru, granitu, bazaltu, kwarcu), barwnika oraz wody. Proporcje użytych składników decydują o wyglądzie i jakości materiału.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Sklepzogrodzeniami.pl Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować? Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności...

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Są po prostu uniwersalne, ale to nie jest ich jedyna zaleta. Modułowe ogrodzenia panelowe wyróżniają się niezwykle prostym montażem i innymi walorami użytkowymi, które opisujemy w dzisiejszym artykule.

Prace budowlane na terenie osiedla wiążą się niekiedy z licznymi przemianami w układzie elementów jego zagospodarowania. Przez wprowadzanie i modernizowanie wszelkiego typu instalacji czy przez realizację nowych ciągów pieszych i jezdnych, aż po zmiany w układzie wysokościowym. Wszystkie te zagadnienia w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Duża część tych elementów wpływa w znaczącym stopniu na strefę korzeniową drzew. W poprzednim numerze „Administratora” zostały omówione szczegółowo zagadnienia związane z czasowym zabezpieczeniem korzeni, mające na celu zniwelowanie bezpośrednich skutków prowadzenia wykopów w pobliżu lub w systemie korzeniowym. Jednak należy pamiętać, iż problematyka związana z tymi zagadnieniami jest znacznie rozleglejsza i wynika ze specyficznych funkcji, jakie pełnią korzenie:

 • stanowią element stabilizujący drzewo – funkcje te pełnią duże zdrewniałe korzenie szkieletowe oraz elastyczne i silnie wydłużone korzenie II rzędu;
 • absorbują i transportują wodę oraz sole minerale – funkcje te pełnią głównie korzenie żywicielskie, jedne z najdrobniejszych tzw. włośniki oraz korzenie szkieletowe, przewodząc te materiały w górę rośliny. Tkanki przewodzące substancje odżywcze znajdują się tuż pod powierzchnią kory korzeni, dlatego jej uszkodzenia są szczególnie niebezpieczne i w znacznym stopniu osłabiają drzewo;
 • stanowią swego rodzaju magazyn – w ich tkankach miękiszowych kumulowane są składniki potrzebne do wytworzenia nowych liści i przyrostów na wiosnę;
 • prowadzą wymianę gazową – dlatego nadmierne zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost drzew (także ze względu na utrudnienie dostępu do wody). W skrajnych przypadkach, szukając lepszych warunków, korzenie mogą przyczyniać się do podnoszenia nawierzchni lub kruszyć fundamenty.

Ze względu na wyżej wymienione funkcje korzeni należy szczegółowo rozważyć wprowadzanie trwałych elementów infrastruktury podziemnej i nadziemnej, szukając jednocześnie możliwości minimalizowania skutków ich oddziaływania na istniejącą lub projektowaną roślinność.

Skutki prac w obrębie systemu korzeniowego są zależne od wielu czynników:

 • siedliskowych – na glebach żyznych, zasobnych i przepuszczalnych regeneracja korzeni przebiega szybciej niż na glebach ubogich lub nieprzepuszczalnych;
 • gatunkowych – w zależności od tempa regeneracji i odporności systemu korzeniowego na zmiany warunków siedliskowych oraz jego redukcję możemy podzielić drzewa stosowane najczęściej na terenach zurbanizowanych na następujące grupy (za Chachulski, 2011):
  • Grupa I – gatunki dobrze znoszące redukcję systemu korzeniowego: klon pospolity, klon jesionolistny, klon srebrzysty, topola czarna odm. piramidalna, wierzba biała, wiąz;
  • Grupa II – gatunki tolerujące redukcję systemu korzeniowego: kasztanowiec biały, brzoza brodawkowata, świerk kłujący, jesion wyniosły, jarząb pospolity, dąb czerwony, lipa;
  • Grupa III – gatunki źle znoszące redukcję systemu korzeniowego: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, modrzew europejski, sosna zwyczajna, sosna czarna.

Biorąc pod uwagę obie te grupy można zauważyć, iż u drzew z grup wrażliwych na redukcje systemu korzeniowego na siedliskach ubogich trzeba dążyć do pozostawienia znacznie większej bryły korzeniowej niż u warunków dobrze znoszących redukcję rosnących w tym samym miejscu.

Kolizje drzewostanu z infrastrukturą

Zagadnienia kolizji drzewostanu z infrastrukturą zostały podzielone na trzy główne grupy: kolizje z instalacjami podziemnymi; kolizje z projektowaną nawierzchnią lub elementami liniowymi na fundamentach – np. ogrodzenie; oraz kolizje wynikające ze zmiany wysokości gruntu – tworzenie wszelkiego typu skarp, obniżeń terenu czy nasypów.

Instalacje podziemne

Instalacje wszelkiego typu przecinają obszar osiedli w różnych kierunkach, pozwalając na podłączenie mediów do zabudowy oraz elementów infrastruktury (np. lamp). Idealnym rozwiązaniem dla zieleni jest prowadzenie ich pod powierzchnią nawierzchni, jednak nie zawsze jest to możliwe. Jednak w wyniku wzrostu korzeni może dojść z czasem do kolizji z infrastrukturą podziemną lub negatywnego jej oddziaływania na rośliny w przypadku awarii. Każda awaria rodzi ryzyko uszkodzenia roślin znajdujących się w pobliżu istniejącej infrastruktury. Ponadto urządzenia podziemne mogą pogarszać warunki wzrostu drzew np. przez drenaż podłoża, osuszanie i ogrzewanie podłoża (ciepłociągi) – w temperaturze powyżej 35° korzenie obumierają; zanieczyszczenie powietrza glebowego (gazociągi – w przypadku nieszczelności).

Przykładowe zalecane odległości pomiędzy instalacjami podziemnymi, a pniem drzewa (mierzone od środka pnia) wynoszą (za Siewniak, 1989):
 • podziemny kabel energetyczny i telekomunikacyjny – odległość od drzew 2 m, od krzewów 1 m;
 • gazociąg, ciepłociąg, wodociąg – odległość od drzew 2 m, od krzewów 2 m;
 • kanalizacja – odległość od drzew 2 m, od krzewów 1,5 m;
 • sączek melioracyjny, jednak nie zawsze jest to możliwe. Zazwyczaj odległość od drzew to 2 m, od krzewów 1,5 m.

Podane parametry dotyczą głównie drzew nowoprojektowanych, gdyż w przypadku drzewostanu istniejącego nadrzędnym elementem wpływającym na przebieg instalacji względem korzeni, szczególnie w wypadku starszego drzewostanu, powinna być strefa ryzyka korzeni. Zakres tych wielkości będzie podobny tylko w odniesieniu do drzew młodszych.

Prace związane z prowadzeniem instalacji w odkrytych wykopach (opisanych w poprzednim artykule) należy ograniczyć do minimum. Najkorzystniej jest prowadzić je tylko w przypadku, gdy instalacja przebiega w pobliżu drzew młodszych (o obwodzie pnia do 50 cm). stres spowodowany pracami będzie najmniejszy. Jeśli sieci mają być prowadzone w pobliżu drzew starszych, o ile to możliwe należy prace zrealizować w inny sposób, np. za pomocą przecisku. Tam, gdzie prace prowadzone są w przecisku, rozpoczynane będą przed strefą ryzyka korzeni oraz prowadzone będą na głębokości, co najmniej 60–70 cm. Przy zachowaniu odległości od osi pnia zgodnej z podanymi poniżej wartościami minimalnymi.

Nawierzchnie

Bardzo często rewaloryzacja osiedli lub ich modernizacja niesie z sobą zmiany w ich układzie komunikacyjnym. Ze względu na potrzeby mieszkańców pojawiają się nowe drogi i parkingi, których ilość stale jest niewystarczająca. Warstwa powierzchniowa gruntu jest zabudowywana przez nawierzchnię, której minimalny przekrój wynosi 10 cm (nawierzchnia piesza układana na podsypce piaskowej), a maksymalny ok 62 cm (w przypadku dróg pożarowych). Na terenach osiedli stosuje się zazwyczaj nawierzchnie nieprzepuszczalne, nie pozwalające na przepływ wody i tlenu w głąb profilu glebowego. Na powierzchniach parkingów i placów rekreacyjnych często pozostawiane są jedynie misy o wymiarach 50 × 50 cm lub 100 × 100 cm dla projektowanej zieleni lub niewiele większe dla zieleni już istniejącej. Jest to bardzo niewiele przestrzeni życiowej dla korzeni drzewa, niewystarczająco ze względu na jego potrzeby.

Na podstawie wieloletnich obserwacji drzewa podzielono na dwie grupy w zależności od minimalnej wielkości misy dającej szanse na normalne funkcjonowanie drzewa po jego posadzeniu, przy założeniu że są one połączone z gruntem i mają przepuszczalne dno (podane parametry dotyczą nowych nasadzeń):

 • misy o wielkości min. 2 m średnicy – drzewa o niewielkich koronach (głóg, klon odm. kuliste, robinia odm. kuliste);
 • misy o wielkości min. 3 m – pozostałe gatunki.

Nowo posadzone drzewo w stosunkowo krótkim czasie zaczyna zamierać (do 10 lat). Cykl życiowy drzewa w terenie miejskim może trwać dłużej, o ile zapewnimy mu odpowiednią ilość podłoża bogatego w tlen i składniki mineralne oraz wodę. Klasyczna nawierzchnia brukowa nie pozwala na realizację takich rozwiązań. Jest to spowodowane jej dużą grubością i charakterem wykorzystanego materiału. Dodatkowo, wprowadzanie nawierzchni (ze względu na konieczność realizacji elementów wydzielających i podtrzymujących w postaci krawężników lub obrzeży) niesie ze sobą ryzyko dodatkowej utarty korzeni ze względu na specyfikę montażu tych elementów (ucinanie korzeni na głębokość od 20 cm do 67 cm). Rozwiązanie stanowi lokalizowanie w miejscach newralgicznych, gdy nawierzchnie realizowane są w obrębie istniejącego cennego drzewostanu krawężników wspieranych punktowo lub ograniczanie nawierzchni elementami elastycznymi. Ponadto do konstrukcji dróg i parkingów można zastosować nawierzchnie z tworzyw przepuszczalnych np. żwirowych, na ekokratach, w technologii Hansavia lub na netlonie (trawnik wzmacniany). Innym rozwiązaniem jest układanie kostki w ramach nawierzchni pieszych na podsypce z kamienia łamanego o frakcji 2– 8 mm, bez wykorzystania cementu.

Brak powietrza pomiędzy przykrytą nawierzchnią glebą jest kolejnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie kondycji drzew na terenach utwardzonych. Dlatego w ramach umożliwienia dostępu do korzeni powietrza atmosferycznego dobrze jest zastosować elementy wspomagające areację w postaci instalacji z rur drenarskich, które zapewniają efekt napowietrzenia podłoża przez wiele lat. Dodatkowo warto wykonać zabezpieczenie instalacji drenarskiej drzew przez zastosowanie odpowiedniego podłoża, wzbogacając glebę urodzajną w mieszankę kamienia łamanego z gliną. Są firmy oferujące gotowe mieszanki do wzbogacenia podłoża na takich miejscach. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku parkingów, gdzie duża masa pojazdów może przyczynić się do zniszczenia wprowadzonego tam systemu areacji. Nie należy jednak wykorzystywać tych elementów do nawożenia i nawadniania drzew, z wyjątkiem nawadniania kropelkowego. Przed realizacją systemów napowietrzających u drzew istniejących należy określić głębokość przebiegu korzeni, np. przy pomocy płytkich punktowych odkrywek.

Innym rozwiązaniem na terenach nawierzchni jest instalacja antykompresyjna, która nie tylko poprawia warunki tlenowe, ale dodatkowo ukierunkowuje rozwój korzeni, tak aby nie przerastały np. przez sieci podziemne lub pod nawierzchnią parkingu. Elementami tego systemu są ażurowe moduły wykonane z tworzywa sztucznego, w których mogą rozwijać się korzenie, nie będąc jednocześnie narażone na zgniatanie. Przestrzeń w elementach tych zostaje wypełniona specjalna mieszanką podłoża (także rozwiązanie stosowane przy nowych nasadzeniach).

Zmiany poziomu gruntu

Niezależnie od powodu, każda zmiana poziomu gruntu w najbliższym otoczeniu istniejącego drzewa może przyczyniać się do znacznego pogorszenia jego kondycji. W przypadku nasypów o niewielkiej wysokości (10– 15 cm) skutki nie są drastyczne. Wyjątki stanowią niektóre gatunki drzew – np. brzoza brodawkowata, bul pospolity i olsza czarna. Znacznie większe szkody może wyrządzić obniżenie poziomu gruntu, wiąże się to zarówno ze ewentualną zmianą wielkości bryły korzeniowej, jak również ze zmianą warunków wodnych, może dojść do obniżenia poziomu wód gruntowych. Zarówno dla rozwiązań związanych z podniesieniem, jak i obniżeniem gruntu stosuje się pojęcie cembrowiny.

Cembrowina wklęsła – konstrukcja stosowana w wypadku podnoszenia gruntu w najbliższym otoczeniu drzewa.

Cembrowina wypukła – konstrukcja trwała wykonana wokół drzewa, gdy doszło do obniżenia gruntu w jego otoczeniu.

W przypadku podniesienia gruntu mogłoby dojść do przysypania korzeni drzewa, co powoduje reakcję zbliżoną do zabudowania ich nawierzchnią nieprzepuszczalną. Dochodzi do zahamowania wymiany gazowej, a drzewo jest odcięte od wody opadowej. W skrajnych wypadkach dochodzi do jego zamierania. Dlatego stosuje się rozwiązania nie pozwalające na zmianę poziomu gruntu rodzimego na powierzchni równej rzutowi korony powiększonemu o 1 m. Gdy zmiany wysokości są niewielkie wystarczy odpowiednie profilowanie terenu. Jednak to rozwiązanie może przyczynić się do nadmiernego kumulowania wody w otoczeniu strefy korzeniowej, szczególnie na gruntach gliniastych. Gdy dochodzi do podwyższenia gruntu o ok. 1 m stosowane są dwa rozwiązania. Jest to wymieniona wcześniej cembrowina. Najkorzystniej jest gdy jej powierzchnia jest równa strefie zagrożenia. Ze względów bezpieczeństwa obniżenie powinno być przykryte kratą. To rozwiązanie wyklucza lokalizowanie w obrębie kraty parkingów, ze względu na możliwość jej uszkodzenia. Inne rozwiązanie stanowią kliny napowietrzające korzenie, sięgające nieco poniżej pierwotnego poziomu gruntu. Ich zaletę stanowi możliwość wykorzystania częściowego powierzchni pod drzewem. Ze względu na wypełnienie klinów żwirem lub klińcem nie mogą być tam zlokalizowane parkingi, co przyczyniłoby się do niszczenia klinów oraz przenikania soli i olejów do podłoża. Powierzchnia rzutu klinów nie może być mniejsza niż 30% powierzchni rzutu korony. Przestrzeń wokół pnia powinna być wypełniona żwirem. Stosujemy warstwę izolacyjną z geowłókniny w celu przeciwdziałania mieszaniu żwiru z gruntem. W tym wypadku stosuje się także systemy aeracyjne.

W przypadku obniżenia poziomu gruntu dochodzi często do redukcji systemu korzeniowego, którą należy ograniczyć do minimum, jeśli redukcja obejmie strefę ryzyka powinniśmy brać pod uwagę ryzyko obumarcia drzewa. Dla drzew młodych należy pozostawić dodatkową przestrzeń do wzrostu korzeni, co ułatwi ich regenerację. W przypadku niewielkiego obniżenia poziomu gruntu, należy zabezpieczyć drzewo przed odpływem wody opadowej np. przez wykonanie misy, o krawędzi wys. 5-10 cm, oraz wypełnienie jej powierzchni płukanym żwirem, korą lub zrąbkami. Można także wykonać palisadę z prefabrykatów betonowych, dbając o zabezpieczenie uszkodzonych w trakcie jej montażu korzeni. Gdy różnica wysokości wynosi więcej niż 30 cm należy zastosować mur oporowy lub cembrowinę, w formie donicy połączonej z gruntem. Jej średnica powinna być jak największa, najkorzystniej jest zachować bryłę korzeniową o powierzchni równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m. Minimalna wielkość misy wynosi wtedy 3 m.

Literatura

 1. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych – Poradnik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, Warszawa 2000
 2. Chachulski Z., Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych, Libra-Print Daniel Puławski, Waszawa 2011
 3. Kubus M., Zasady wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na terenach zieleni w Szczacinie, z wyróżnieniem drzew przyulicznych, Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina, Opracowanie wykonane dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 2006
 4. Siewniak M., Zasady cięcia drzew przy ciągach komunikacyjnych, Komunikaty dendrologiczne, 13/1989

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Castorama Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Kosiarki spalinowe to niezbędne urządzenia w każdym ogrodzie. Tym bardziej, jeśli sporą jego część zajmuje trawa, o którą należy odpowiednio dbać. Wybór idealnego sprzętu nie zawsze jest łatwy i prosty,...

Kosiarki spalinowe to niezbędne urządzenia w każdym ogrodzie. Tym bardziej, jeśli sporą jego część zajmuje trawa, o którą należy odpowiednio dbać. Wybór idealnego sprzętu nie zawsze jest łatwy i prosty, jakby się to wydawało. Nie wystarczy wejść do sklepu ogrodniczego i kupić kosiarkę spalinową. Należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, które pomogą w wyborze tej jedynej i idealnej, która będzie gwarantować przede wszystkim długą żywotność i ergonomię oraz komfort pracy.

Redakcja Najpiękniejsze place zabaw

Najpiękniejsze place zabaw Najpiękniejsze place zabaw

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko...

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko rozrywka dla maluchów, to coś znacznie więcej – rozwój emocjonalny, społeczny, a także fizyczny. Rodzice coraz częściej są świadomi, jak znaczącą rolę odgrywają place zabaw w rozwoju ich pociech, a zarządcy nieruchomości czy deweloperzy wychodzą im naprzeciw, budując piękne i nowoczesne place zabaw.

Redakcja Śmieci na osiedlu to nie problem!

Śmieci na osiedlu to nie problem! Śmieci na osiedlu to nie problem!

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku...

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku pilnowania porządku np. w obrębie miejsca składowania odpadów. Śmieci wysypują się z koszy, często podstawiane są w workach koło śmietnika, ba – leniwi mieszkańcy niekiedy nawet zostawiają je pod zsypem w bloku. Niemniej jednak można poradzić sobie z problemem śmieci na osiedlu w sposób estetyczny,...

Redakcja Tarasy w budynkach wielolokalowych

Tarasy w budynkach wielolokalowych Tarasy w budynkach wielolokalowych

Tarasy w budynkach wielorodzinnych są przedmiotem licznych sporów i wątpliwości. Problem dotyczy przede wszystkim zaliczania tarasów do części wspólnej budynku bądź do poszczególnych lokali. Tu z pomocą...

Tarasy w budynkach wielorodzinnych są przedmiotem licznych sporów i wątpliwości. Problem dotyczy przede wszystkim zaliczania tarasów do części wspólnej budynku bądź do poszczególnych lokali. Tu z pomocą przychodzi rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 7.03.2008 roku sygn. akt III CZP 10/08.

mgr inż. Ewa Szadkowska Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw na terenach osiedlowych Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać...

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać im bezpieczeństwo.

Redakcja Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle?

Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle? Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle?

Miejsce składowania odpadów na osiedlu uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych. Nic dziwnego, w wielu przypadkach miejsca te są nieuporządkowane, brudne, śmierdzące. Ponadto są dostępne dla osób...

Miejsce składowania odpadów na osiedlu uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych. Nic dziwnego, w wielu przypadkach miejsca te są nieuporządkowane, brudne, śmierdzące. Ponadto są dostępne dla osób niepowołanych. Do zarządcy spływają skargi niezadowolonych mieszkańców (słusznie zresztą) – że komuś to przeszkadza, że ktoś reaguje, że żąda zapanowania i uporządkowania miejsca składowania odpadów. Jak to zrobić?

Redakcja Balkony dostawne na osiedlach

Balkony dostawne na osiedlach Balkony dostawne na osiedlach

Balkony dostawne są coraz częściej wykorzystywane na osiedlach. Sięganie po tego typu rozwiązania podyktowane jest rynkiem, na którym znacznie lepiej sprzedają się mieszkania posiadające balkon. Trend...

Balkony dostawne są coraz częściej wykorzystywane na osiedlach. Sięganie po tego typu rozwiązania podyktowane jest rynkiem, na którym znacznie lepiej sprzedają się mieszkania posiadające balkon. Trend ten widoczny jest szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy to możliwości przemieszczania się czy przebywania na świeżym powietrzu były ograniczone. Osoby zamieszkujące wysokie piętra zainteresowane są taką przestrzenią, bo ta daje możliwości relaksu na świeżym powietrzu we własnym zaciszu.

dr inż. Marzena Suchocka Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych...

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych i porażonych gałęzi oraz, jeżeli to konieczne, dokonania cięć korekcyjnych.

Katarzyna Rosińska Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty

Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty

Jeśli drzewo stanowi zagrożenie, to należy je jak najszybciej usunąć, pamiętając jednak o obowiązujących przepisach. W niektórych bowiem przypadkach odpowiedni organ wydaje zgodę na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo stanowi zagrożenie, to należy je jak najszybciej usunąć, pamiętając jednak o obowiązujących przepisach. W niektórych bowiem przypadkach odpowiedni organ wydaje zgodę na usunięcie drzewa.

Redakcja Odpady na osiedlu – to nie musi być problem

Odpady na osiedlu – to nie musi być problem Odpady na osiedlu – to nie musi być problem

Segregowanie odpadów przez mieszkańców osiedli stanowi niemały problem. Podwyżki opłat za wywóz odpadów nieustannie budzą kontrowersje, wprowadzane nowe rozwiązania czy zasady gospodarowania odpadami nie...

Segregowanie odpadów przez mieszkańców osiedli stanowi niemały problem. Podwyżki opłat za wywóz odpadów nieustannie budzą kontrowersje, wprowadzane nowe rozwiązania czy zasady gospodarowania odpadami nie przynoszą oczekiwanych skutków. Dochodzi do tego kwestia składowania odpadów na terenie osiedla tak, aby nie był to „cuchnący” i nieestetyczny problem.

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki nad fiordami

Polskie Pojemniki nad fiordami Polskie Pojemniki nad fiordami

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr,...

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr, z czego jeden jest dzielony na pół. Każda rodzina musi posiadać swój zestaw kubłów, do których musi zapewnić dostęp, zwłaszcza w zimie. Pojemniki wolnostojące wymagają zimą odśnieżania wokół oraz do trasy, którą porusza się śmieciarka. Nowoczesne rozwiązania w zakresie sortowania i składowania odpadów...

Redakcja news Wyrok NSA w sprawie odpadów

Wyrok NSA w sprawie odpadów Wyrok NSA w sprawie odpadów

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok ws. III FSK 4141/21, III FSK 4248/21 i III FSK 4249/21, w którym oddalił skargę kasacyjną m. st. Warszawy i Związku Miast Polskich od wyroków Wojewódzkiego Sądu...

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok ws. III FSK 4141/21, III FSK 4248/21 i III FSK 4249/21, w którym oddalił skargę kasacyjną m. st. Warszawy i Związku Miast Polskich od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2021 r. w sprawie o sygn. III SA/Wa 868/20, III SA/Wa 866/20 i III SA/Wa 865/20, stwierdzających nieważność uchwał Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. ustalających nowe zasady i stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Polskie Pojemniki Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie…

Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie… Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie…

Obecne możliwości rynku pozwalają na dobór odpowiednich rozwiązań do sortowania, składowania i separowania miejsc, w których gromadzimy odpady, zarówno własne przydomowe, komunalne oraz te z zabudowań...

Obecne możliwości rynku pozwalają na dobór odpowiednich rozwiązań do sortowania, składowania i separowania miejsc, w których gromadzimy odpady, zarówno własne przydomowe, komunalne oraz te z zabudowań wielorodzinnych. Najpopularniejszym sposobem jest podstawienie czterokołowych kubłów 1100L lub mniejszych dwukołowych o pojemności 120L, bądź 240L. Coraz rzadziej się widuje, by pojemniki były wolnostojące, ze względów estetycznych, higienicznych oraz łatwości dostępu dzikich zwierząt. Przeważnie schowane...

Polskie Pojemniki Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady? Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy...

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy taką rzeczywistość i godzimy się na nią, bo jakie mamy wyjście? Otóż mamy! Kilka możliwości umieściliśmy poniżej.

Redakcja Administratora Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy,...

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wymianie balkonów, aby cieszyć się nimi przez długie lata.

Polskie Pojemniki Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film)

Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film) Półpodziemne pojemniki na odpady - ile to kosztuje i jak wygląda montaż (film)

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich...

Jednym z najważniejszych kryteriów przy decyzji inwestycyjnej jest kryterium ceny. Przy pojemnikach półpodziemnych nie jest inaczej. Mimo niezaprzeczalnej innowacyjności systemu podziemnego oraz wszelkich pozytywów z niego płynących, jego zastosowanie rozbija się często o możliwości finansowe. Aby opisać zagadnienie, postanowiliśmy przybliżyć ceny rynkowe, wchodzące w skład procesu powstawania gniazda do składowania odpadów. Proszę pamiętać, że są to kwoty uśrednione z okresu lipiec-listopad 2021...

Sabina Augustynowicz Odległość okien od pojemników na odpady

Odległość okien od pojemników na odpady Odległość okien od pojemników na odpady

Zbieranie odpadów obejmuje swoim zakresem również ich czasowe magazynowanie, ale z zachowaniem przepisów, dotyczących odległości pomiędzy lokalizacją kontenerów na odpady, a oknami mieszkań.

Zbieranie odpadów obejmuje swoim zakresem również ich czasowe magazynowanie, ale z zachowaniem przepisów, dotyczących odległości pomiędzy lokalizacją kontenerów na odpady, a oknami mieszkań.

Redakcja Administratora Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie...

Balkony oraz tarasy dla wielu z nas stanowią w ciepłe dni świetne miejsce wypoczynku czy spotkań towarzyskich. Należy jednak pamiętać, że ta architektoniczna część budynku jest narażona na negatywne działanie warunków zewnętrznych. Stąd odpowiednia ochrona ich powierzchni przed wilgocią czy zmianami temperatur jest szczególnie istotna. Tylko wtedy będziemy mogli bezproblemowo użytkować balkony czy tarasy i cieszyć się ich udogodnieniami przez długie lata.

Anna Ruszczak news Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego Dekarbonizacja polskiego sektora budowlanego

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji...

Według szacunków ONZ, 38 proc. światowych emisji dwutlenku węgla jest wywołanych przez budynki i cały przemysł budowlany. Podwojenie tych zasobów do 2050 roku spowoduje również ogromny wzrost tych emisji – wynika z raportu opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC i EBOiR. Co należy zrobić, żeby je ograniczyć?

Anna Ruszczak news Osiedle przyjazne dla planety

Osiedle przyjazne dla planety Osiedle przyjazne dla planety

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy...

Budowa to zawsze ingerencja w środowisko. Każdą inwestycję można jednak realizować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z korzyścią dla wszystkich i dla Ziemi. Jakie rozwiązania stosują deweloperzy w zakresie zielonych technologii?

Anna Ruszczak news Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach wspierany przez samorządy Zielony dach wspierany przez samorządy

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty...

Zielony dach to coraz częściej spotykane rozwiązanie architektoniczne i szereg korzyści: ekologicznych, ekonomicznych i estetycznych. Jest ono mocno popierane prze samorządy, które oferują m.in. zachęty podatkowe.

Anna Ruszczak news Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych

Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych Ceny polis nieruchomości powinny wzrosnąć ze względu na wyższe ceny lokali i materiałów budowlanych

Ceny polis nieruchomości powinny odzwierciedlać zmiany na rynku. O kilkanaście procent podrożały mieszkania i domy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość ubezpieczanego lokalu, a zwłaszcza jej niedoszacowanie,...

Ceny polis nieruchomości powinny odzwierciedlać zmiany na rynku. O kilkanaście procent podrożały mieszkania i domy, wzrosły ceny materiałów budowlanych. Wartość ubezpieczanego lokalu, a zwłaszcza jej niedoszacowanie, ma wpływ na wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody.

Anna Ruszczak news Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję Presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów...

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego szacuje powierzchnię użytkową budynków objętych zielonymi certyfikatami na ponad 23 mln mkw. To wzrost o 35 proc. w ciągu roku. To presja najemców i inwestorów wymusza zieloną rewolucję w całej branży nieruchomości i budownictwa.

Anna Ruszczak news Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci? Nowelizacja podatku od deszczu - kto go zapłaci?

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy...

Opłata deszczowa, tzw. podatek od deszczu, obowiązuje właścicieli nieruchomości o wysokim wskaźniku zabudowy terenu. Po nowelizacji prawa będzie dotyczyć nieruchomości od 600 mkw. i wskaźnika zabudowy minimum 50 proc.

Wybrane dla Ciebie

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii » Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać? Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.