administrator24.info

Regulamin Rozliczania Mediów (pobierz wzór umowy)

Regulamin Rozliczania Mediów

Regulamin Rozliczania Mediów

Regulamin Rozliczania Mediów

Zobacz także

Redakcja news Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie

Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie

12 grudnia firma PCI zaprasza na bezpłatne szkolenie online dotyczące remontowania balkonów oraz dachów

12 grudnia firma PCI zaprasza na bezpłatne szkolenie online dotyczące remontowania balkonów oraz dachów

Schindler Polska Sp. z o.o. Oszczędzanie przez inwestowanie

Oszczędzanie przez inwestowanie Oszczędzanie przez inwestowanie

Z zastępcą prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Tomaszem Kasprzyszakiem, o zarządzaniu projektami i inwestycjach w zasobach spółdzielni...

Z zastępcą prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Tomaszem Kasprzyszakiem, o zarządzaniu projektami i inwestycjach w zasobach spółdzielni rozmawia Agnieszka Szylkin.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Uchwała nr 04/2013

Właścicieli lokali w nieruchomości „15b” w Warszawie

z dnia 20.01.2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania Mediów

Działając na podstawie art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 22 ust. 3, pkt 8 i 10, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1, pkt 1 Ustawy o własności lokali, Prawa energetycznego, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz innych Rozporządzeń i przepisów,

Właściciele postanawiają:

§ 1. Przyjąć Regulamin Rozliczania Mediów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przestrzegać zapisów zawartych w Regulaminie Rozliczania Mediów.

§ 3. Informować Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej o zmianie ilości osób przebywających w ich lokalach oraz o zmianie wykorzystywania lokalu na cele niemieszkalne.

§ 4. Zobowiązać Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do dostarczenia wszystkim Właścicielom lokali Regulaminu Rozliczania Mediów oraz do pobrania od właścicieli lokali oświadczenia o przyjęciu Regulaminu zawierającego także informacje wymienione w § 3 Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku.

 

Stwierdzamy, że uchwała została podjęta/niepodjęta* - ……………… udziałów

na zebraniu*; częściowo na zebraniu i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów* przez Zarząd Wspólnoty w dniu ….................. roku

 

Protokolant zebrania:

…........................................................

(data, podpis)

 

Przewodniczący zebrania:

…....................................................

(data, podpis)(data, podpis)

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

…....................................................

(data, podpis)

…....................................................

(data, podpis)

…....................................................

(data, podpis)

*- niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 04/2013

 

REGULAMIN ROZLICZANIA MEDIÓW

 

§ 1

Podstawa prawna

1. Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 200Or.nr 80, poz.903 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r. Nr.54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity DzU z 2006r. Nr 123, poz. 858).

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich lokali w nieruchomości, wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej „15b”. Garaż jest samodzielnym lokalem użytkowym.

2. Nieruchomość zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej i ciepłowniczej. Wyposażona jest w instalacje centralnego ogrzewania, cieplej i zimnej wody, oraz w:

- układ pomiarowy ( ciepłomierz główny c.o. i c.w.u.),

- wodomierz zimnej wody do podgrzania c.w.u.,

- wodomierz na dopuście zimnej wody do c.o.,

- dwa wodomierze główne zimnej wody (równoległe o różnicowanej czułości),

- indywidualne wodomierze cieplej i zimnej wody zamontowane na punktach czerpalnych do lokali (wodomierze lokalowe) i w części wspólnej,

- indywidualne ciepłomierze do lokali (ciepłomierze lokalowe),

- radiowy system monitorująco-odczytowy.

3. Wymienione instalacje (częściowo) i urządzenia w § 2, pkt. 2 należą do nieruchomości wspólnej.

4. Koszty mediów obejmują wszelkie wydatki związane z opłatami za dostawę i odbiór mediów uiszczanych na rzecz sprzedawców, dostawców i usługodawców zewnętrznych.

5. Rozliczanie kosztów dostawy ciepła na potrzeby c.o. i podgrzania wody oraz zimnej wody, i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu znajdującego się w nieruchomości.

6. Rodzaje zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów oraz ich wysokość dla poszczególnych lokali ustala Zarząd WM na podstawie zużyć w poprzednich okresach rozliczeniowych, istotnej zmiany cen lub na podstawie indywidualnej prośby Właściciela lokalu zaakceptowanej przez Zarząd WM. Łączne zaliczki powinny przewyższać poniesione koszty o 15% do 30%, na wypadek trudności płatniczych Właścicieli.

6. Właściciel lokalu zobowiązany jest uiszczać na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięczne zaliczki na pokrycie kosztów dostawy mediów do lokalu, równocześnie z opłatami z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, tj. do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

6. Zarząd zobowiązany jest do zawiadomienia Właścicieli lokali o zmianie wysokości comiesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów, na wskutek wzrostu cen mediów, nie później niż 14 dni przed terminem płatności.

7. Właścicielowi lokalu za zwłokę w uiszczaniu zaliczek będą naliczone odsetki ustawowe, jeżeli nieuzasadniona zwłoka będzie wynosiła co najmniej dwa okresy płatności. Zapłacone odsetki zostaną przeznaczone na fundusz na koszty remontowe.

8. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

9. Właściciele są zobowiązani do udostępniania swoich lokali w celach instalowania, wymiany, odczytu i legalizacji wodomierzy. Koszty ponosi Wspólnota Mieszkaniowa z funduszu na koszty remontowe. Co pięć lat jest obowiązkowa legalizacja urządzeń pomiarowych.

10. Właściciel lokalu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zarząd lub Administratora o dostrzeżonych uszkodzeniach w instalacjach centralnego ogrzewania i w wodnokanalizacyjnych oraz o uszkodzeniach urządzeń pomiarowych. Zarząd jest zobowiązany do wykonywania co najmniej czterech kontrolnych odczytów urządzeń pomiarowych rocznie.

11. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja Właściciela w instalację c.o. lub c.w.u. bez zgody Zarządu.

12. W przypadku zawinionego uszkodzenia urządzeń pomiarowych przez Właściciela, Właściciel zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia i jego legalizacji.

13. W przypadku uniemożliwienia dokonania odczytu urządzenia pomiarowego z winy Właściciela (§ 2, pkt. 9, 11 i 12) rozliczenia kosztów dokonuje się w oparciu o maksymalny jednostkowy koszt zużycia mediów dla lokalu w nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym.

14. W przypadku eksploatacyjnego uszkodzenia urządzenia pomiarowego rozliczenie dokonuje się w oparciu o średnioroczny koszt zużycia mediów dla lokalu w danym okresie rozliczeniowym. Urządzenie pomiarowe uszkodzone bez winy użytkownika zostanie naprawione ze środków funduszu na koszty remontowe.

15. W przypadku zmiany Właściciela lokalu, rozliczenia następują między sprzedającym i kupującym według ich wzajemnych uzgodnień, po zamknięciu okresu rozliczeniowego i ustaleniu stawek kosztów poszczególnych mediów.

16. Właściciel lokalu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o ilości osób przebywających w jego lokalu oraz o sposobie wykorzystywania lokalu na cele inne niż mieszkalne.

17. Wywóz nieczystości stałych rozliczany jest według ilości osób przebywających w lokalu.

18. Różnica pomiędzy zużyciem mediów według liczników głównych a sumą zużycia według liczników lokalowych, będzie rozliczana na poszczególnych Właścicieli lokali zgodnie z ich udziałem w nieruchomości wspólnej.

19. Rozliczenia kosztów mediów wykonywane jest raz w roku na dzień 31 grudnia. O wynikach rozliczenia Właściciele lokali są powiadamiani pisemnie w terminie do 31 marca roku następnego w formie sprawozdania finansowego Wspólnoty oraz rozliczeń indywidualnych.

20. Podstawę do rozliczenia poniesionych kosztów za zużyte mediów stanowią otrzymane w okresie rozliczeniowym:

- faktury sprzedawcy i usługodawcy,

- protokoły z odczytów urządzeń pomiarowych,

- zasady przyjęte w niniejszym Regulaminie,

- oświadczenia Właścicieli lokali o ilości osób przebywających w lokalach i sposobie wykorzystywania lokali.

21. Różnica powstała w wyniku rozliczenia zaliczek uiszczanych przez Właściciela lokalu, a poniesionymi kosztami za zużyte media regulowana będzie następująco:

- niedopłatę Właściciel lokalu wnosi przy najbliższej wpłacie zaliczki przypadającej po otrzymaniu rozliczenia;

- nadpłata powinna być odliczona przez Właściciela lokalu przy najbliższej wpłacie zaliczki na poczet kosztów zarządzania;

- na wniosek Właściciela lokalu Zarząd może wyrazić zgodę na uregulowanie należności w ratach;

- na żądanie Właściciela lokalu Zarząd wypłaca nadpłatę Właścicielowi;

- Właściciel lokalu nie może rościć sobie praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia mediów.

§ 3

Zasady rozliczenia kosztów dostawy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.

1. Koszt całkowity ciepła (c.o. i c.w.u.): - koszt wynikający z faktur dostawcy (wszystkie koszty) dzielimy na:

- koszty zużycia - rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych (wszystkich wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach i w części wspólnej nieruchomości),

- koszty stałe - rozliczane według udziałów Właścicieli lokali w nieruchomości.

2. Koszty zużycia:

- koszt całkowity zużycia ciepła na c.o.:

a) koszt całkowity zużycia na c.o. dzielimy przez różnicę zużycia ciepła według wskazań głównego ciepłomierz c.o. i głównego ciepłomierza c.w.u. - koszt 1 GJ na c.o.;

b) ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia ciepła (GJ) dla lokali, w których były awarie ciepłomierzy;

c) różnicę pomiędzy kosztem całkowitym zużycia ciepła na c.o., a sumą kosztów ciepła zużytą na c.o. obliczoną według wskazań zużycia ciepłomierzy lokalowych i ustalonych w pkt b, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

- koszt całkowity zużycia ciepła na c.w.u.:

a) koszt całkowity zużycia ciepła na c.w.u. dzielimy przez wskazanie głównego wodomierza ciepłej wody użytkowej – koszt ciepła na podgrzania 1 m3 wody;

b) ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia ciepłej wody użytkowej dla lokali (punktów czerpalnych), w których były awarie wodomierzy ciepłej wody;

c) różnicę pomiędzy kosztem całkowitym zużycia ciepła na c.w.u., a sumą kosztów ciepła zużytą na podgrzanie c.w.u. obliczoną według wskazań zużycia wodomierzy lokalowych ciepłej wody i ustalonych w pkt b, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

3. Obliczona wysokość kosztów zużycia ciepła na c.o. i na podgrzanie c.w.u. w lokalu jest proporcjonalna do zarejestrowanego zużycia przez ciepłomierz i wodomierz lokalowy.

§ 4

Zasady rozliczenia kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

1. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków wynikają z faktur dostawcy.

2. Ilość zużytej wody stanowi suma wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody.

3. Koszt dzielimy na sumę wskazań dwóch wodomierzy głównych – koszt 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków.

4. Ilość ścieków pomniejszona jest o stan wodomierza ogrodowego.

5. Ustalamy, zgodnie z § 2, pkt 13 i 14, ilość zużycia wody i ścieków dla lokali (punktów czerpalnych), w których były awarie wodomierzy.

6. Koszt wody zużytej w lokalu i odprowadzania ścieków oblicza się na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych (suma wskazań zimnej i ciepłej wody) lub zgodnie z ustaleniem w §4, pkt 5, mnożąc przez koszt 1 m3 .

7. Różnicę pomiędzy kosztem dostawy wody i odprowadzania ścieków, a sumą kosztów wody i odprowadzania ścieków obliczoną według wskazań wodomierzy lokalowych i ustalonych w pkt 5, rozliczamy zgodnie z § 2, pkt 18.

8. Obliczony koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków do lokalu jest proporcjonalny do zarejestrowanego zużycia przez wodomierze lokalowe.

§ 5

Zasady rozliczenia kosztów wywozu śmieci i gabarytów

1. Koszt wywozu nieczystości wynika z faktur odbiorcy (usługodawcy).

2. Koszt wywozu nieczystości dzieli się na ilość zgłoszonych osób w nieruchomości – koszt wywozu na jednego mieszkańca.

3. W przypadku stwierdzenia błędnego podania przez Właściciela ilości osób przebywających w jego lokalu, przyjmuje się do obliczeń 5 osób (bez względu na wielkość lokalu).

4. Obliczony koszt wywozu nieczystości jest proporcjonalny do ilości osób przebywających w lokalu.

5. Wywóz gabarytów odbywa się na koszt ich właściciela, w terminie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

§ 6

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje z tytułu rozliczeń powinny być wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Właścicielom i najemcom uchybiającym powyższemu terminowi, bądź postanowieniom zawartym w Regulaminie, nie przysługuje odwołanie lub zaskarżenie decyzji Zarządu opartej na niniejszym Regulaminie.

3. Złożenie reklamacji dotyczącej rozliczenia zaliczek nie zwalnia z obowiązku uiszczenia ewentualnej niedopłaty.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości odczytu Zarząd lub Firma Zarządzająca nieruchomością koryguje rozliczenie na podstawie danych z nowego odczytu. Jeżeli stwierdzona zostanie nieprawidłowość pracy urządzenia, to zużycie określa się wg § 2, pkt 14.

§ 7

Dopuszczalne odchylenia od wskazań wraz z ich rozliczeniem

1. Różnica wskazań pomiędzy głównym urządzeniem pomiarowym, a sumą urządzeń pomiarowych lokalowych przekraczająca 15% jest traktowana jako sytuacja nadzwyczajna. Wymaga ustalenia stanu technicznego urządzeń, które wskazują zużycie mniejsze niż 10% zużycia średniego uzyskanego podczas ostatniego odczytu.

2. W przypadku stwierdzenia wady technicznej urządzenia pomiarowego, przyjmuje się dla tego urządzenia wielkość zużycia na podstawie wskazania średniego za poprzedni okres rozliczeniowy lub uzyskanego podczas ostatniego odczytu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Do obowiązków Zarządcy/Administratora należy:

- każdorazowe powiadomienie o zmianie cen oraz korygowanie opłat,

naliczanie opłat oraz powiadamianie Właścicieli lokali o ich wysokości,

- kontrola oplombowania oraz funkcjonowania urządzeń pomiarowych i

wykonywanie kontrolnych odczytów,

- dokonanie okresowego rozliczenia.

2. Do obowiązków użytkownika lokalu należy:

- zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania urządzeń

pomiarowych nałożonych przez producenta urządzenia oraz instalatora,

- zapewnienie dostępu do urządzeń pomiarowych celem dokonania odczytu

lub naprawy,

- sprawdzanie na bieżąco działania wodomierzy i ciepłomierza,

- powiadamiać Administratora lub Zarząd Wspólnoty o wadach i

uszkodzeniach urządzeń pomiarowych.

Odbiorca oświadcza, że znane mu są zasady rozliczeń kosztów mediów

zużytych w jego lokalu i zapoznał się z obowiązującym w tym zakresie

„REGULAMINEM ROZLICZANIA MEDIÓW”

Ilość osób przebywających w lokalu …........

Lokal jest wykorzystywany na cele mieszkalne (niemieszkalne).

 

Podpisy:

1. ….....................................................

2. ….......................................................

 

DATA: …........................

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Regulamin Rozliczania Mediów
Właścicieli lokali w nieruchomości „15b” w Warszawie z dnia 20.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozliczania Mediów

Komentarze

  • Praszczur Praszczur, 30.11.2016r., 14:56:44 Przepraszam ! Ale wydaje mi się pewnym uchybieniem przyzwoitości pobieranie opłat za wzór niezgodny z aktualnym stanem prawnym . ( Nowe brzmienie art. 45 a. Dziennik Ustaw z dnia 11 czerwca 2016 r. Poz. 831 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej . ………………. . Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 43. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 12) w art. 45a: ........... itd. , wymaga aktualizacji regulaminów przynajmniej w zakresie rozliczeń z pobranych pieniędzy za c.o i c.c.w.) P.

Powiązane

ING Bank Śląski Bezpieczne życie we wspólnocie

Bezpieczne życie we wspólnocie Bezpieczne życie we wspólnocie

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na właściwe funkcjonowanie wspólnoty. To m.in. ono określa jakość i komfort życia jej mieszkańców.

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na właściwe funkcjonowanie wspólnoty. To m.in. ono określa jakość i komfort życia jej mieszkańców.

ING Bank Śląski "Zielony rozwój", czyli lepsze życie we wspólnocie

"Zielony rozwój", czyli lepsze życie we wspólnocie "Zielony rozwój", czyli lepsze życie we wspólnocie

Codzienne użytkowanie przestrzeni wspólnoty mieszkaniowej, może w znaczny sposób wpływać, zarówno na ekonomiczną stronę funkcjonowania jej mieszkańców, jaki i na ich zdrowie oraz samopoczucie. Dlatego...

Codzienne użytkowanie przestrzeni wspólnoty mieszkaniowej, może w znaczny sposób wpływać, zarówno na ekonomiczną stronę funkcjonowania jej mieszkańców, jaki i na ich zdrowie oraz samopoczucie. Dlatego tak ważne jest, aby była ona praktycznie i komfortowo zaprojektowana i zagospodarowana.

CARS CARE & GRANSPORT Poradnik dla właściciela auta premium

Poradnik dla właściciela auta premium Poradnik dla właściciela auta premium

Właśnie stałeś się szczęśliwym posiadaczem wymarzonego samochodu premium? Jeśli tak, czym prędzej powinieneś się dowiedzieć, jak w odpowiedni sposób o niego zadbać. Z pomocą przychodzą usługi auto detailingu,...

Właśnie stałeś się szczęśliwym posiadaczem wymarzonego samochodu premium? Jeśli tak, czym prędzej powinieneś się dowiedzieć, jak w odpowiedni sposób o niego zadbać. Z pomocą przychodzą usługi auto detailingu, zapewniające wszechstronną ochronę lakieru i nie tylko. Im szybciej zadbasz o karoserię samochodu, tym łatwiejsze będzie jej mycie i ochrona przed ewentualnymi uszkodzeniami. W tym artykule w 3 krokach pokażemy Ci, czego twój nowy samochód może wymagać, a za co będziesz dziękować w przyszłości.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Jak obniżyć koszty, zapewniając komfort cieplny w budynkach – w dobie rosnących cen energii?

Jak obniżyć koszty, zapewniając komfort cieplny w budynkach – w dobie rosnących cen energii? Jak obniżyć koszty, zapewniając komfort cieplny w budynkach – w dobie rosnących cen energii?

Ogrzewanie w budynkach jest nieodzownym elementem zapewnienia komfortu cieplnego jego mieszkańcom czyli stanu zrównoważonego bilansu cieplnego, w którym nasz organizm nie odczuwa uczucia gorąca, ani zimna....

Ogrzewanie w budynkach jest nieodzownym elementem zapewnienia komfortu cieplnego jego mieszkańcom czyli stanu zrównoważonego bilansu cieplnego, w którym nasz organizm nie odczuwa uczucia gorąca, ani zimna. W budynkach wielorodzinnych trudno spodziewać się, że wszyscy użytkownicy będą dbali o racjonalne wykorzystanie ciepła.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Jak ograniczyć koszty ogrzewania budynku nawet o 30%?

Jak ograniczyć koszty ogrzewania budynku nawet o 30%? Jak ograniczyć koszty ogrzewania budynku nawet o 30%?

Rosnące koszty ogrzewania skłaniają coraz większą liczbę właścicieli i zarządców budynków do szukania oszczędności w tym zakresie. Jak w czasach kryzysu energetycznego zmniejszyć wpływ szalejących cen...

Rosnące koszty ogrzewania skłaniają coraz większą liczbę właścicieli i zarządców budynków do szukania oszczędności w tym zakresie. Jak w czasach kryzysu energetycznego zmniejszyć wpływ szalejących cen opału i nośników energii na koszty eksploatacji budynku, bez konieczności kompromisów w zakresie komfortu cieplnego we wnętrzach?

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości? Jakie narzędzia są przydane podczas inspekcji nieruchomości?

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo,...

Rzetelna ocena stanu technicznego budynku jest niezbędna nie tylko przed rozpoczęciem jego użytkowania ale także w trakcie eksploatacji nieruchomości, kiedy to pojawiają się awarie, wpływające na bezpieczeństwo, ekonomiczność a także prawidłowe wykorzystanie zainstalowanych w budynku technologii. Obowiązek przeprowadzenia okresowych przeglądów wynika ponadto wprost z art. 62 Prawa Budowlanego. Nie ulega zatem wątpliwości, że inspekcję nieruchomości należy zlecić specjaliście, który nie tylko dzięki...

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego Zadbaj o wyposażenie warsztatu konserwatora osiedlowego

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu...

Nie ma dnia by na osiedlach nie zgłaszano awarii. Bloki to najczęściej wysokie budynki wielolokalowe, zamieszkiwane przez wielu mieszkańców – zatem tyle ile mieszkań, tyle potencjalnych wezwań serwisu technicznego. Do tego dochodzi dbałość o prawidłowy stan techniczny w częściach wspólnych nieruchomości. Konserwator osiedlowy rozwiązuje zatem różnorakie problemy techniczne, z pogranicza wielu branż. Jego doświadczenie i wszechstronność, a także dobrze wyposażony warsztat gwarantują sprawne i skuteczne...

Redakcja AiMN Współczesne wyzwania zarządców nieruchomości

Współczesne wyzwania zarządców nieruchomości Współczesne wyzwania zarządców nieruchomości

14 października w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona rynkowi mieszkalnictwa, której organizatorem i pomysłodawcą był Bank Pocztowy. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo...

14 października w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona rynkowi mieszkalnictwa, której organizatorem i pomysłodawcą był Bank Pocztowy. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, a patronat medialny redakcja Administrator24.

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

Leroy Merlin Ogrzewanie podłogowe kontra standardowe grzejniki – co jest bardziej opłacalne?

Ogrzewanie podłogowe kontra standardowe grzejniki – co jest bardziej opłacalne? Ogrzewanie podłogowe kontra standardowe grzejniki – co jest bardziej opłacalne?

Aby zapewnić domownikom odpowiednio wysoki komfort termiczny, każdy budynek mieszkalny musi być wyposażony w system grzewczy. W tej dziedzinie zdecydowanie przeważają dwa rozwiązania – ogrzewanie podłogowe...

Aby zapewnić domownikom odpowiednio wysoki komfort termiczny, każdy budynek mieszkalny musi być wyposażony w system grzewczy. W tej dziedzinie zdecydowanie przeważają dwa rozwiązania – ogrzewanie podłogowe oraz tradycyjne grzejniki konwekcyjne. Każde z nich ma swoje wady i zalety, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie rozważyć dostępne opcje. Zatem, która z nich jest lepsza i bardziej opłacalna?

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów

Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów

Dachy stanowią jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych ze względu na swoją rolę, czyli ochronę budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (woda, śnieg i temperatura).

Dachy stanowią jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych ze względu na swoją rolę, czyli ochronę budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (woda, śnieg i temperatura).

Paroc Polska Sp. z o.o. Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary!

Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary! Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary!

Nadejściu niższych temperatur, jak co roku, towarzyszy początek sezonu grzewczego. Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną, podwyżki cen energii oraz ogólną niepewność na rynku paliw, warto już dziś...

Nadejściu niższych temperatur, jak co roku, towarzyszy początek sezonu grzewczego. Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną, podwyżki cen energii oraz ogólną niepewność na rynku paliw, warto już dziś rozważyć inwestycję w poprawę standardu energetycznego naszego obiektu. Do tematu warto podejść kompleksowo i w odpowiedniej kolejności, wszak jesień to czas planowania celów i działań na kolejny rok.

Sklepzogrodzeniami.pl Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować? Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności...

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Są po prostu uniwersalne, ale to nie jest ich jedyna zaleta. Modułowe ogrodzenia panelowe wyróżniają się niezwykle prostym montażem i innymi walorami użytkowymi, które opisujemy w dzisiejszym artykule.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Schindler Polska Sp. z o.o. Oszczędzanie przez inwestowanie

Oszczędzanie przez inwestowanie Oszczędzanie przez inwestowanie

Z zastępcą prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Tomaszem Kasprzyszakiem, o zarządzaniu projektami i inwestycjach w zasobach spółdzielni...

Z zastępcą prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Tomaszem Kasprzyszakiem, o zarządzaniu projektami i inwestycjach w zasobach spółdzielni rozmawia Agnieszka Szylkin.

Redakcja news Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie

Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie

12 grudnia firma PCI zaprasza na bezpłatne szkolenie online dotyczące remontowania balkonów oraz dachów

12 grudnia firma PCI zaprasza na bezpłatne szkolenie online dotyczące remontowania balkonów oraz dachów

Redakcja Administratora Wzór umowy najmu mieszkalnego (pobierz plik)

Wzór umowy najmu mieszkalnego (pobierz plik)

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu ..................... w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów z siedzibą...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu ..................... w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów z siedzibą przy ul. Irysowa 19 w Warszawie zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez:...

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych » Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.