administrator24.info

Oświetlenie części wspólnej

W poprzednim numerze „Administratora" omówiono kwestie wymiany instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku oraz lokalach niemieszkalnych. Modernizacja instalacji powinna odbywać się kompleksowo i łączyć się również z unowocześnieniem oświetlenia w pomieszczeniach.

Zobacz także

Optigrün International AG Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja

Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja Instalacja fotowoltaiczna i dach zielony – przyszłościowa kombinacja

Jakie wyzwania stawia instalacja solarna projektantom i instalatorom urządzeń solarnych? Instalacja solarna do wytwarzania prądu z energii słonecznej powinna być wydajna. Jednak jej wydajność jest uzależniona...

Jakie wyzwania stawia instalacja solarna projektantom i instalatorom urządzeń solarnych? Instalacja solarna do wytwarzania prądu z energii słonecznej powinna być wydajna. Jednak jej wydajność jest uzależniona od różnych czynników. Z jednej strony instalacja musi być optymalnie ustawiona względem słońca, aby mogła jak najlepiej absorbować promieniowanie słoneczne. Z drugiej strony systemy powinny dać się szybko i tanio montować. Chłodzenie może ponadto przyczyniać się do poprawy mocy instalacji.

Portal PRO Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości

Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości

Codzienne wyzwania zarządcy nieruchomości wymagają profesjonalnego wsparcia. Bezpłatna aplikacja PortalPRO optymalizuje pracę, pozwala oszczędzać czas, pieniądze i środowisko.

Codzienne wyzwania zarządcy nieruchomości wymagają profesjonalnego wsparcia. Bezpłatna aplikacja PortalPRO optymalizuje pracę, pozwala oszczędzać czas, pieniądze i środowisko.

Media Expert Smartfon: czym się kierować podczas wyboru?

Smartfon: czym się kierować podczas wyboru? Smartfon: czym się kierować podczas wyboru?

Żyjemy w czasach, w których większość z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona. Gdy, wychodząc z domu, zapomnimy o telefonie, odczuwamy pewien niepokój - w sytuacji podbramkowej nie możemy się skontaktować...

Żyjemy w czasach, w których większość z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona. Gdy, wychodząc z domu, zapomnimy o telefonie, odczuwamy pewien niepokój - w sytuacji podbramkowej nie możemy się skontaktować z bliskimi czy też współpracownikami, nie możemy wezwać taksówki, sprawdzić, jak dojechać w dane miejsce, krótko mówiąc - nie możemy skorzystać z internetu, gdy tego potrzebujemy. Smartfon stał się nie tylko naszym telefonem, ale i zegarkiem, aparatem fotograficznym, kamerą, notatnikiem, mapą,...

W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych poza lokalami mieszkalnymi (a także w niektórych przypadkach także np. handlowymi) występują pomieszczenia użytkowane wspólnie przez wszystkich mieszkańców. Należą do nich klatki schodowe, korytarze, piwnice, strychy oraz coraz częściej także garaże podziemne. W apartamentowcach występują siłownie, sauny, a nawet baseny.

Wszystkie te pomieszczenia wymagają oświetlenia światłem elektrycznym. Pomieszczenia te muszą być wyposażone w urządzenia oświetleniowe o parametrach zgodnych z wielkościami zawartymi w odpowiedniej Polskiej Normie.

Co nakazują przepisy i normy

Zapisy1 w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1 nakazują projektować i budować obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy czym ww. ustawa w ust. 1 art. 7 do przepisów techniczno-budowlanych zalicza:

 • warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 • warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Z kolei rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2 w poszczególnych paragrafach podaje odpowiednie wytyczne, w tym:

 • ust. 1 w § 53 stanowi, że budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną,
 • § 102 nakazuje garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu wyposażyć w elektryczną instalację oświetleniową,
 • szczegóły dotyczące instalacji elektrycznych zawiera natomiast § 180.

Wiedzę techniczną zawierają polskie normy przywołane w załączniku do powyższego rozporządzenia - ostatnia nowelizacja opublikowana w DzU nr 239 poz. 1597, z 2010 r. zawiera aktualny wykaz tych norm.

Należy pamiętać, że do oświetlania wnętrz, w których stale przebywają ludzie, nadają się tylko źródła światła o Ra = 80 lub większym. 

Wymagania dla oświetlenia przestrzeni komunikacyjnych oraz piwnic i strychów określa tablica 5.1, a podziemnych parkingów tablica 5.7 normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1.: Miejsca pracy we wnętrzach. Także w tej normie zawarto wytyczne dotyczące oświetlenia innych pomieszczeń niemieszkalnych. Wyciąg z postanowień normy zestawiono w tab. 1.

Wymagania oświetleniowe

Tab. 1. Wymagania oświetleniowe wg PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1.: Miejsca pracy we wnętrzach

Oświetlenie awaryjne

Zgodnie z § 181 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oświetlenie awaryjne w budynkach należy instalować we wszystkich przypadkach, w których zanik napięcia w instalacji oświetlenia podstawowego może powodować zagrożenie.

W rozporządzeniu określono pomieszczenia, w których należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Wśród nich tylko trzy pozycje dotyczą wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wymieniono m.in. garaże oświetlone tylko światłem sztucznym, gdy ich powierzchnia netto przekracza 1000 m2, drogi ewakuacyjne z garażu oraz inne drogi ewakuacyjne oświetlone tylko światłem sztucznym.

Zdaniem autora oświetlenie awaryjne należy instalować we wszystkich garażach podziemnych budynków mieszkalnych bez względu na ich powierzchnię. Ponadto w budynkach wysokich i wysokościowych niezbędne jest stosowanie oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych i korytarzach łączących te klatki, a także w korytarzach piwnicznych i w windach bez względu na wysokość budynku.

Parametry oświetlenia awaryjnego

Tab. 2. Podstawowe parametry oświetlenia awaryjnego wg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne

Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne określa parametry oświetlenia awaryjnego, zestawiono je w tab. 2. Ta sama norma określa rozmieszczenie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w częściach wspólnych, a są to następujące miejsca:

 • przy każdych drzwiach ewakuacyjnych,
  w pobliżu schodów (w odległości do 2 m mierzonych w poziomie, przy czym każdy stopień powinien być oświetlony bezpośrednio),
 • w pobliżu każdej zmiany poziomu,
 • obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
 • przy każdej zmianie kierunku i skrzyżowaniu korytarzy,
 • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
 • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
 • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego (np. hydrantu, przycisku sygnalizacji pożaru itp.).

Źródła światła

Większość właścicieli i zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ostatnim czasie zaczęła doceniać znaczenie optymalizacji rozwiązań dotyczących oświetlenia części wspólnych. Dzieje się tak, ponieważ udział mocy elektrycznej zużywanej na oświetlenie ma znaczący wpływ na ogólny bilans energetyczny obiektu.

Działania w tym zakresie nakazuje także rozporządzenie ministra, określając maksymalne moce jednostkowe na oświetlenie w poszczególnych typach budynku (uwzględniając typ działalności, na jaki są przeznaczone). Z tego też względu zalecane są przede wszystkim świetlówki liniowe i kołowe typu T5 o średnicy 16 mm oraz świetlówki kompaktowe. Stosowanie żarówek halogenowych powinno być ograniczone do sporadycznych przypadków.

Lansowane ostatnio fotoluminescencyjne diody LED wymagają bardzo ostrożnego wyboru. Na rynku oferowanych jest wiele typów tych lamp, lecz nie wszystkie posiadają takie parametry, jakie prezentowane są w ich reklamach.

Podstawową wartością charakteryzującą źródło światła jest jego strumień świetlny. Wartość tego strumienia należy porównywać, dobierając zamienniki standardowych żarówek (tablice 3 oraz 4). Praktyczna trwałość lampy zależy od tego, jak szybko w trakcie użytkowania następuje spadek tego strumienia im lampa lepszej jakości, tym ubytek strumienia wolniejszy.

Parametry żarówek

Tab. 3. Porównanie parametrów żarówek głównego szeregu i odpowiadających im zintegrowanych świetlówek kompaktowych. Uwaga: niektóre typy żarówek i świetlówek mogą mieć mniejszy gwint E14, a nie E27

Porównanie parametrów żarówek

Tab. 4. Porównanie parametrów żarówek głównego szeregu i odpowiadających im zintegrowanych lamp diodowych LED | * strumień nieco zbyt mały; ** w zależności od wersji konstrukcyjnej

Przykładowo świetlówki T5 najnowszej generacji przy deklarowanej trwałości 24 000 h po upływie 18 000 h wykazują zaledwie 20% ubytek strumienia początkowego. Dodatkowo na aktualną wartość strumienia świetlnego lampy w dowolnym momencie jej żywotności wpływa temperatura, w jakiej pracuje. Przykładowo strumień świetlny świetlówki liniowej przy wzroście temperatury jej pracy z 20 do 60°C obniża się o 20% (rys. 1).

W przypadku diod LED decydującym czynnikiem o szybkości utraty strumienia świetlnego, a więc i rzeczywistej efektywnej trwałości jest temperatura, w jakiej dioda LED pracuje. Wzrost temperatury powyżej 60°C powoduje gwałtowny spadek efektywności diody LED (rys. 2).

Spadek strumienia świetlnego

Rys. 1. Spadek strumienia świetlnego świetlówki liniowej w zależności od temperatury pracy (Źródło: W. Żagan. Podstawy techniki świetlnej. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005)

Spadek strumienia świetlnego

Rys. 2. Spadek strumienia świetlnego lamp LED w zależności od temperatury pracy (Źródło: HUEY JANN ELECTRONIC)

Dlatego tak ważną sprawą w przypadku tego typu lamp jest odprowadzanie ciepła. W diodach dobrej jakości zapewniają to radiatory i drgające membrany. Szczególnie starannie należy dobierać lampy diodowe umieszczane w oprawach oświetleniowych instalowane w sufitach podwieszanych oraz montowane na stropach pomieszczeń. W miejscach tych z natury rzeczy temperatura jest najwyższa.

Z tego względu na dzień dzisiejszy (czerwiec 2011) renomowanym firmom nie udało się skonstruować zamiennika diodowego żarówek o mocy większej niż 60 W.

Otrzymując ofertę lampy diodowej większej mocy, należy bardzo starannie sprawdzić wszystkie jej parametry, w tym strumień świetlny początkowy oraz jego wartość po 80% czasu deklarowanej trwałości lampy, a także zażądać określenia, dla jakiej temperatury otoczenia te wartości są gwarantowane przez producenta. Wykaz zalecanych źródeł światła zestawiono w tab. 5.

Zalecane źródła światła

Tab. 5. Zalecane źródła światła | * w ograniczonym zakresie ** lampy w wersji zintegrowanej wyposażone w umieszczony w trzonku układ zasilania

Podział opraw oświetleniowych

Tab. 6. Podział opraw oświetleniowych ze względu na stopień ochrony od porażeń

Oprawy oświetleniowe

W częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą być stosowane różne typy opraw, przy czym w niektórych przypadkach powinny one posiadać ochronę przed wpływami środowiska.

Przykładem mogą być oprawy instalowane w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak piwnice czy garaże podziemne lub pomieszczenia hydroforni i węzłów cieplnych. Powinny one spełniać kryteria wymagane PN-EN 60529:2003 stopnia ochrony obudowy urządzeń elektrycznych IP 65 (Ochrona pyłoszczelna i przed strugą wody). Pod względem ochrony od porażeń występują oprawy I oraz II klasy, a oprawy przenośne nawet III (tab. 6).

Pod względem rozsyłu strumienia świetlnego stosuje się oprawy klasy I do oświetlenia bezpośredniego oraz sporadycznie oprawy klasy II do oświetlenia przeważnie bezpośredniego, a także czasem klasy III do oświetlenia mieszanego (tab. 7). W tabeli 8 zestawiono zalecane typy opraw.

Podział opraw oświetleniowych

Tab. 7. Podział opraw oświetleniowych według klas oświetlenia

Zalecane typy opraw

Tab. 8. Zalecane typy opraw oświetleniowych | * w ograniczonym zakresie

Modernizacja oświetlenia

Powszechnie stosowanym źródłem światła dla oświetlania części wspólnych budynków wielorodzinnych do chwili obecnej są żarówki. Do zalet tego typu źródeł światła należy zaliczyć przede wszystkim ich niską cenę, a także odporność na częste włączanie i wyłączanie światła.

Niestety, żarówki mają też wady - niską skuteczność świetlną i trwałość - z tego względu powinny być zastępowane bardziej wydajnymi lampami.

W trosce o oszczędność energii, a także wobec faktu wycofywania standardowych żarówek wszędzie tam, gdzie jest to celowe, powinny być stosowane świetlówki zarówno liniowe, jak i okrągłe lub w kształcie litery „U" oraz świetlówki kompaktowe.

W ślad za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 2005 r., dotyczącą wymogów dla produktów wykorzystujących energię ukazało się: rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Rozporządzenie to dotyczy przede wszystkim żarówek oraz innych lamp o niskiej wydajności używanych do oświetlenia pomieszczeń. Zgodnie z nim, od 1 września 2009 roku powinny były zniknąć z handlu bardzo popularne i szeroko stosowane żarówki z bańkami matowymi wszystkich mocy oraz żarówki z bańką przeźroczystą których moc przekracza 80 W, a także wszystkie świetlówki kompaktowe nieposiadające klasy A, a w latach następnych żarówki o mniejszych mocach.

Ponadto nagminnie występujące niedoświetlenie klatek schodowych powoduje, że są sprzątane niedbale. Półmrok jest także nieprzyjemny, a czasem wręcz niebezpieczny dla poruszających się po klatce lokatorów. Minimalna eksploatacyjna wartość natężenia oświetlenia na klatkach schodowych powinna wynosić 150 lx, a na korytarzach 100 lx (por. tab.1).

Osiągnięcie takich wartości przy zastosowaniu żarówek jest bardzo energochłonne. W wielu budynkach klatki schodowe oświetlone są świetlówkami liniowymi. Utrzymywanie włączonego oświetlenia w pomieszczeniach, które aktualnie nie są użytkowane, jest marnowaniem energii i pieniędzy. Zasadą powinno być włączanie oświetlenia tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne.

W budynkach wielolokalowych jest szereg pomieszczeń użytkowanych często, ale krótkotrwale. Należą do nich korytarze, garaże i strychy, a także parterowe części klatek schodowych. W tych miejscach, gdzie często włącza się światło i nagminnie zapomina wyłączyć, rozwiązaniem problemu jest zastosowanie czujników ruchu. Taki czujnik, umieszczony w odpowiednim miejscu - najczęściej nad wejściem - reaguje na obecność osób (ich ruch) i włącza światło na określony czas. Po jego upływie światło gaśnie samoczynnie.

Sposób sterowania oświetleniem klatek schodowych powinien być dostosowany do typu użytych źródeł światła. Całodobowy system oparty o tzw. automat schodowy i przyciski „światło" nadaje się przede wszystkim dla klatek schodowych oświetlonych żarówkami. W obecnych warunkach powinny to być żarówki halogenowe bardziej trwałe i wydajne od wycofywanych żarówek standardowych.

W przypadku źródeł wyładowczych, jakimi są świetlówki liniowe i kompaktowe, należy stosować lampy z układami elektronicznymi niemagnetycznymi po to, aby były bardziej odporne na częstotliwość włączeń. Można także stosować świetlówki kompaktowe w wersji dostosowanej do współpracy z czujnikiem ruchu.

W przypadku wymiany żarówek standardowych na lampy o większej skuteczności świetlnej należy porównywać przede wszystkim wartość strumieni świetlnych, a nie tylko moce znamionowe (por. tab. 3). 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

1 Ust. 1 art. 5, tekst jednolity: DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 - uaktualniany na bieżąco tekst ustawy dostępny jest na stronie internetowej GUNB
2 DzU nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z późn. zm.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

DOMITECH P. Janiszewski T. Wąż Sp. k. Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców Zadbaj o otoczenie nieruchomości - zwiększy to jej wartość i komfort mieszkańców

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie...

Nieruchomość to wizytówka zarządcy. Niestety kosztownych inwestycji związanych z modernizacją instalacji nie widać gołym okiem, mimo że to istotne modernizacje, wpływające na sprawne technicznie funkcjonowanie budynku. To, co widać gołym okiem to elewacja. Dobrze świadczy czysta, schludna elewacja w stonowanych kolorach. Czasy pstrokatych blokowisk odchodzą pomału w niepamięć. Oczywiście jeśli mowa o elewacji to budynek powinien być już po termomodernizacji. Nie sposób tu wspomnieć o równie estetycznym...

Elektrolux Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej Najważniejsze cechy dobrej zmywarki wolnostojącej

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości....

Dziś coraz trudniej jest znaleźć kuchnię, która nie byłaby wyposażona w zmywarkę. Nowoczesne, funkcjonalne urządzenia skutecznie ułatwiają utrzymanie naczyń i kuchennych akcesoriów w odpowiedniej czystości. Dostępne na rynku zmywarki podzielić można na modele wolnostojące oraz te przeznaczone do zabudowy. Urządzenia wolnostojące umożliwiają zdecydowanie większą swobodę montażu, doskonale sprawdzając się głównie w dużych kuchniach. Decydując się na zakup zmywarki do swojej kuchni, powinniśmy przyjrzeć...

Leroy Merlin Ogrzewanie podłogowe kontra standardowe grzejniki – co jest bardziej opłacalne?

Ogrzewanie podłogowe kontra standardowe grzejniki – co jest bardziej opłacalne? Ogrzewanie podłogowe kontra standardowe grzejniki – co jest bardziej opłacalne?

Aby zapewnić domownikom odpowiednio wysoki komfort termiczny, każdy budynek mieszkalny musi być wyposażony w system grzewczy. W tej dziedzinie zdecydowanie przeważają dwa rozwiązania – ogrzewanie podłogowe...

Aby zapewnić domownikom odpowiednio wysoki komfort termiczny, każdy budynek mieszkalny musi być wyposażony w system grzewczy. W tej dziedzinie zdecydowanie przeważają dwa rozwiązania – ogrzewanie podłogowe oraz tradycyjne grzejniki konwekcyjne. Każde z nich ma swoje wady i zalety, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie rozważyć dostępne opcje. Zatem, która z nich jest lepsza i bardziej opłacalna?

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów

Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów Hydroizolacja dachu - trwałe rozwiązania dla wszystkich typów dachów

Dachy stanowią jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych ze względu na swoją rolę, czyli ochronę budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (woda, śnieg i temperatura).

Dachy stanowią jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych ze względu na swoją rolę, czyli ochronę budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (woda, śnieg i temperatura).

Paroc Polska Sp. z o.o. Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary!

Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary! Oszczędność energii to nie tylko OZE i solary!

Nadejściu niższych temperatur, jak co roku, towarzyszy początek sezonu grzewczego. Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną, podwyżki cen energii oraz ogólną niepewność na rynku paliw, warto już dziś...

Nadejściu niższych temperatur, jak co roku, towarzyszy początek sezonu grzewczego. Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną, podwyżki cen energii oraz ogólną niepewność na rynku paliw, warto już dziś rozważyć inwestycję w poprawę standardu energetycznego naszego obiektu. Do tematu warto podejść kompleksowo i w odpowiedniej kolejności, wszak jesień to czas planowania celów i działań na kolejny rok.

Sklepzogrodzeniami.pl Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować? Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności...

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Są po prostu uniwersalne, ale to nie jest ich jedyna zaleta. Modułowe ogrodzenia panelowe wyróżniają się niezwykle prostym montażem i innymi walorami użytkowymi, które opisujemy w dzisiejszym artykule.

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Schindler Polska Sp. z o.o. Oszczędzanie przez inwestowanie

Oszczędzanie przez inwestowanie Oszczędzanie przez inwestowanie

Z zastępcą prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Tomaszem Kasprzyszakiem, o zarządzaniu projektami i inwestycjach w zasobach spółdzielni...

Z zastępcą prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Tomaszem Kasprzyszakiem, o zarządzaniu projektami i inwestycjach w zasobach spółdzielni rozmawia Agnieszka Szylkin.

Redakcja news Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie

Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie

23 stycznia firma PCI zaprasza na bezpłatne szkolenie online dotyczące remontowania balkonów oraz dachów

23 stycznia firma PCI zaprasza na bezpłatne szkolenie online dotyczące remontowania balkonów oraz dachów

Allegro Trądzik różowaty – jak z nim walczyć?

Trądzik różowaty – jak z nim walczyć? Trądzik różowaty – jak z nim walczyć?

Skóra to największy narząd ludzkiego ciała. Nic więc dziwnego, że jest to sfera, której dotykają różne schorzenia, choroby i nieprawidłowości. Do takich schorzeń należy trądzik różowaty, na który cierpi...

Skóra to największy narząd ludzkiego ciała. Nic więc dziwnego, że jest to sfera, której dotykają różne schorzenia, choroby i nieprawidłowości. Do takich schorzeń należy trądzik różowaty, na który cierpi duża część populacji. Wyjaśniamy, jakie są przyczyny występowania trądziku różowatego i podpowiadamy, jak z nim walczyć.

Weber, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. NOWOŚĆ! Aplikacja Weber pomoże Ci dobrać najlepszy kolor do Twojej elewacji!

NOWOŚĆ! Aplikacja Weber pomoże Ci dobrać najlepszy kolor do Twojej elewacji! NOWOŚĆ! Aplikacja Weber pomoże Ci dobrać najlepszy kolor do Twojej elewacji!

Wybór koloru elewacji to inwestycja na lata. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, marka Weber opracowała aplikację, która pozwala szybko, sprawnie i w łatwy sposób przygotować wizualizację wymarzonej...

Wybór koloru elewacji to inwestycja na lata. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, marka Weber opracowała aplikację, która pozwala szybko, sprawnie i w łatwy sposób przygotować wizualizację wymarzonej fasady.

nieruchomosci-adwokat.pl Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną? Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały...

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

amelia-wedding.pl Jak wybrać odpowiednie zaproszenia ślubne?

Jak wybrać odpowiednie zaproszenia ślubne? Jak wybrać odpowiednie zaproszenia ślubne?

Jesteś w trakcie organizowania ślubu i właśnie zaczynasz szukać odpowiednich zaproszeń ślubnych? Jak wybrać zaproszenia ślubne? Szczegóły na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Jesteś w trakcie organizowania ślubu i właśnie zaczynasz szukać odpowiednich zaproszeń ślubnych? Jak wybrać zaproszenia ślubne? Szczegóły na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Elektrolux Pralko-suszarka a tradycyjna suszarka na pranie – przewaga czasu

Pralko-suszarka a tradycyjna suszarka na pranie – przewaga czasu Pralko-suszarka a tradycyjna suszarka na pranie – przewaga czasu

Pranie, suszenie, prasowanie – trzy nieodłączne czynności, które choć nie należą do najprzyjemniejszych, trudno od nich uciec. Każdy, kto odkładał pranie w nieskończoność, wie, że spędzanie weekendu przy...

Pranie, suszenie, prasowanie – trzy nieodłączne czynności, które choć nie należą do najprzyjemniejszych, trudno od nich uciec. Każdy, kto odkładał pranie w nieskończoność, wie, że spędzanie weekendu przy sortowaniu, suszeniu i prasowaniu swoich ubrań nie jest niczym przyjemnym. To czasochłonne zajęcie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę czas schnięcia rozwieszonych ubrań. Czy istnieje lepsze rozwiązanie? Dowiedz się, jak tradycyjną suszarkę na pranie może zastąpić pewna pralko-suszarka.

Media Expert Smartfon: czym się kierować podczas wyboru?

Smartfon: czym się kierować podczas wyboru? Smartfon: czym się kierować podczas wyboru?

Żyjemy w czasach, w których większość z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona. Gdy, wychodząc z domu, zapomnimy o telefonie, odczuwamy pewien niepokój - w sytuacji podbramkowej nie możemy się skontaktować...

Żyjemy w czasach, w których większość z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona. Gdy, wychodząc z domu, zapomnimy o telefonie, odczuwamy pewien niepokój - w sytuacji podbramkowej nie możemy się skontaktować z bliskimi czy też współpracownikami, nie możemy wezwać taksówki, sprawdzić, jak dojechać w dane miejsce, krótko mówiąc - nie możemy skorzystać z internetu, gdy tego potrzebujemy. Smartfon stał się nie tylko naszym telefonem, ale i zegarkiem, aparatem fotograficznym, kamerą, notatnikiem, mapą,...

Portal PRO Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości

Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości Aplikacja PortalPRO – rozwiązanie biznesowe dla zarządcy nieruchomości

Codzienne wyzwania zarządcy nieruchomości wymagają profesjonalnego wsparcia. Bezpłatna aplikacja PortalPRO optymalizuje pracę, pozwala oszczędzać czas, pieniądze i środowisko.

Codzienne wyzwania zarządcy nieruchomości wymagają profesjonalnego wsparcia. Bezpłatna aplikacja PortalPRO optymalizuje pracę, pozwala oszczędzać czas, pieniądze i środowisko.

Jacek Sawicki Gdy woda zalewa piwnice

Gdy woda zalewa piwnice Gdy woda zalewa piwnice

Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków wielorodzinnych uzależnieni są od skutecznych działań zarządców...

Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków wielorodzinnych uzależnieni są od skutecznych działań zarządców i od nich oczekują pomocy.

Paweł Puch Piwnice w spółdzielni mieszkaniowej dla tych co je użytkują

Piwnice w spółdzielni mieszkaniowej dla tych co je użytkują Piwnice w spółdzielni mieszkaniowej dla tych co je użytkują

Zdaniem Sądu Najwyższego, jeśli piwnica przyporządkowana jest do danego lokalu i osoba władająca lokalem faktycznie z niej korzysta, to zarząd spółdzielni musi w uchwale określającej przedmiot odrębnej...

Zdaniem Sądu Najwyższego, jeśli piwnica przyporządkowana jest do danego lokalu i osoba władająca lokalem faktycznie z niej korzysta, to zarząd spółdzielni musi w uchwale określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali do celów przekształcenia wskazać taką piwnicę jako pomieszczenie przynależne do danego lokalu.

Sabina Augustynowicz Jak zatrzymać ciepło uciekające do piwnic

Jak zatrzymać ciepło uciekające do piwnic Jak zatrzymać ciepło uciekające do piwnic

Decydując się na docieplenie budynku, należy w swoich planach uwzględnić wszystkie przegrody, które znajdują się na styku przestrzeni ogrzewanych z nieogrzewanymi. Jeżeli budynek ma nieogrzewane piwnice,...

Decydując się na docieplenie budynku, należy w swoich planach uwzględnić wszystkie przegrody, które znajdują się na styku przestrzeni ogrzewanych z nieogrzewanymi. Jeżeli budynek ma nieogrzewane piwnice, to w stropach nad nimi trzeba wykonać dobrą izolację termiczną, aby uniknąć chłodzenia pomieszczeń usytuowanych ponad, a tym samym i strat finansowych.

Stanisława Dmitroca-Wilkos Lokale wyodrębnione a opłaty od piwnic

Lokale wyodrębnione a opłaty od piwnic

Różnicowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe naliczania opłat na koszty eksploatacji, utrzymanie nieruchomości utrzymania mienia spółdzielni oraz na fundusz remontowy od piwnic w zależności od prawa do...

Różnicowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe naliczania opłat na koszty eksploatacji, utrzymanie nieruchomości utrzymania mienia spółdzielni oraz na fundusz remontowy od piwnic w zależności od prawa do lokalu, to jest od lokali wyodrębnionych – wraz z powierzchnią piwnic, a od lokali o spółdzielczym prawie – bez niej, to droga do roszczeń rozstrzyganych przez sądy.

Paweł Puch Lokal garażowy jako część nieruchomości wspólnej

Lokal garażowy jako część nieruchomości wspólnej Lokal garażowy jako część nieruchomości wspólnej

Jeśli deweloper nie wyodrębnił garażu jako samodzielnego lokalu, każdy właściciel lokalu ma prawo korzystać z niego stosownie do udziału w nieruchomości - uznał Sąd Najwyższy.

Jeśli deweloper nie wyodrębnił garażu jako samodzielnego lokalu, każdy właściciel lokalu ma prawo korzystać z niego stosownie do udziału w nieruchomości - uznał Sąd Najwyższy.

Jacek Sawicki Garaż podziemny bez wilgoci

Garaż podziemny bez wilgoci Garaż podziemny bez wilgoci

W eksploatacji garażu podziemnego ważna jest likwidacja stanów zawilgocenia ścian, stropów i posadzek oraz gromadzenia się wody. Autor podpowiada jak postępować w takich przypadkach.

W eksploatacji garażu podziemnego ważna jest likwidacja stanów zawilgocenia ścian, stropów i posadzek oraz gromadzenia się wody. Autor podpowiada jak postępować w takich przypadkach.

Redakcja Pożar w garażu podziemnym – na co może liczyć właściciel mieszkania?

Pożar w garażu podziemnym – na co może liczyć właściciel mieszkania? Pożar w garażu podziemnym – na co może liczyć właściciel mieszkania?

Zwykle na rynku pierwotnym sprzedawane są mieszkania wraz z miejscem postojowym. Coraz częściej wykupione przez lokatorów miejsce do parkowania znajduje się w garażu podziemnym – ze względu na ograniczoną...

Zwykle na rynku pierwotnym sprzedawane są mieszkania wraz z miejscem postojowym. Coraz częściej wykupione przez lokatorów miejsce do parkowania znajduje się w garażu podziemnym – ze względu na ograniczoną powierzchnię całej inwestycji. Co się stanie w sytuacji, gdy w garażu podziemnym wybuchnie pożar?

Katarzyna Jachacy Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność...

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność właściciela lokalu czy też jest częścią wspólną nieruchomości?

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? »

Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? » Dlaczego warto zainstalować zadaszenie na balkonie? »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie » Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości? Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku? Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

http://a001.administrator24.info/schindler

http://a001.administrator24.info/schindler

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę? System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne! Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu » Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze? Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku » Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami? Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go? Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.