administrator24.info

Uszkodzenia drzew przy robotach budowlanych i remontowych w miastach

DRZEWA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Uszkodzenia drzew

Uszkodzenia drzew

Presja inwestycyjna na terenach miast staje się coraz bardziej dotkliwa dla drzew, które w świetle obecnie stosowanych praktyk budowlanych przegrywają zazwyczaj z infrastrukturą. Zły stan drzew miejskich widoczny jest na pierwszy rzut oka.

Reakcje drzew na uszkodzenia mechaniczne związane z robotami budowlanymi mogą być natychmiastowe, co oznacza, że drzewo obumiera w sezonie wegetacyjnym, w którym zostało uszkodzone, lub w sezonie następnym, albo obumarcie odsunięte jest w czasie.

Szczególnie zatrważający jest fakt, że sytuacje, kiedy uszkodzone drzewo umiera po kilku czy kilkunastu latach, zdarzają się coraz częściej.

Zobacz także

Polskie Pojemniki Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe Trwałe i estetyczne wiaty śmietnikowe

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne...

Wiaty śmietnikowe produkowane przez firmę Polskie Pojemniki są zaprojektowane z dbałością o estetykę i detale. Producent zadbał o komfort i bezpieczeństwo użytkowników, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania.

Sklepzogrodzeniami.pl Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować? Ogrodzenie panelowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności...

Ogrodzenia panelowe stawiają zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i zarządcy obiektów zamieszkania zbiorowego, ale nie tylko – sprawdzają się też do obiektów firmowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Są po prostu uniwersalne, ale to nie jest ich jedyna zaleta. Modułowe ogrodzenia panelowe wyróżniają się niezwykle prostym montażem i innymi walorami użytkowymi, które opisujemy w dzisiejszym artykule.

Alphabet Polska Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego

Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego Auto na abonament - korzyści płynące dla firmy z wynajmu długoterminowego

Wynajem samochodu na abonament jest wciąż mało popularny w Polsce. Jednak, gdy brakuje gotówki na nowy samochód, może być ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego czy leasingu. Jakie są korzyści wynajmu...

Wynajem samochodu na abonament jest wciąż mało popularny w Polsce. Jednak, gdy brakuje gotówki na nowy samochód, może być ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego czy leasingu. Jakie są korzyści wynajmu długoterminowego? Czy auto na abonament się opłaca? Jakie są procedury wynajmu? Kto może skorzystać z wynajmu auta na abonament? Dowiedzmy się z poniższego artykułu!

Sytuacja ta jest trudna w aspekcie przyczynowo-skutkowym, bo po kilku latach nikt nie powiąże śmierci drzewa z pracami budowlanymi, które doprowadziły do jego obumarcia.

Obowiązujące prawo nie widzi tego problemu. 3-letni okres, po którym jest obowiązek sprawdzenia, czy drzewa zachowały żywotność, przewidziany jest jedynie dla drzew przesadzonych lub posadzonych jako kompensacja przyrodnicza za drzewa wycięte (art. 84.1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody).

 Ustawa nie przewiduje jednak konieczności oceny kondycji i żywotności drzew zlokalizowanych na działce po zakończeniu robót budowlanych. Sytuacja ta jest wykorzystywana przez inwestorów, którzy w trakcie robót nie stosują technik ochronnych i rozwiązań technicznych przyjaznych drzewom (głównie ich korzeniom), ponieważ zwiększają one koszty inwestycji. W ustawie o ochronie przyrody jest zapis mówiący w sposób enigmatyczny, że:

prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 82.1).

Jednak ustawa nie nakłada na inwestora obowiązku nadzoru robót w trakcie budowy lub kontroli po zakończeniu procesu budowlanego przez specjalistę w zakresie drzew, nie wprowadza również okresu monitoringu drzew.

Obowiązek taki występuje powszechnie w prawodawstwie krajów zachodnich, gdzie okres monitoringu po zakończeniu inwestycji ustalany jest zazwyczaj na 5 lat, a jeżeli po tym okresie drzewo wykazuje oznaki osłabienia kondycji lub zamierania, inwestor ponosi karę pieniężną lub zmuszony jest wykonać rekompensatę przyrodniczą za szkodę, którą spowodował.

Praktyki obowiązujące w naszym kraju prowadzą w efekcie do dewastacji drzew na terenach budowy, a co za tym idzie - utraty wartości przyrodniczych dla mieszkańców nowych osiedli, jak również terenów sąsiednich.

Dewastacja i powolne obumieranie drzew na terenach miejskich jest tym bardziej bolesne, że nowe nasadzenia są zazwyczaj niemożliwe do odtworzenia w krótkim czasie w rozmiarach, które mogłyby zrekompensować utratę.

Drzewo do osiągnięcia swojego dorosłego rozmiaru potrzebuje dziesiątek lat, a szanse na osiągnięcie fazy dojrzałości zmniejszają się wraz z pogarszającymi się warunkami życia drzew w miastach.

Rodzaje uszkodzeń

Uszkodzenia mechaniczne drzew mogą dotyczyć systemu korzeniowego, pnia lub korony i dla każdej z części drzewa mają różne skutki. Uszkodzenia mechaniczne pnia, oberwanie gałęzi lub nasypanie zaledwie 10-centymetrowej warstwy gleby na korzenie drzewa z dużym prawdopodobieństwem negatywnie wpłyną na stan jego zdrowia.

Należy pamiętać, że zawsze jest więcej niż jeden sposób wykonania prac budowlanych w sąsiedztwie drzew. Znajomość specyfiki drzew umożliwia wybór mniej szkodliwego rozwiązania, często również tańszego.

Uszkodzenie korzeni

Częścią drzewa, która najczęściej ulega uszkodzeniu, są korzenie. Uszkodzenia nie są widoczne i trudno jest je kontrolować, a wiele z nich powstaje w sposób nieświadomy. Badania mówią, że każde uszkodzenie korzeni jest groźne dla kondycji drzewa, a usunięcie lub uszkodzenie powyżej 45% systemu korzeniowego spowoduje nie tylko zachwianie statyki, ale również śmierć drzewa - natychmiastową lub odsuniętą w czasie nawet na lata.

Żeby właściwie określić zasięg systemu korzeniowego, należy pamiętać, że ok. 80% korzeni znajduje się w wierzchniej warstwie gleby, do głębokości 60 cm, i może rozciągać się na odległość dwa lub trzy razy większą niż średnica korony.

Jeżeli powierzchnia terenu nie jest przykryta nawierzchnią nieprzepuszczalną, duża ilość korzeni koncentruje się jednak na linii rzutu korony, aby tam pobierać wodę skapującą z liści; strefa ta powinna być szczególnie chroniona. Poza wodą z solami mineralnymi korzenie do rozwoju potrzebują również powietrza, dlatego ubicie gleby uśmierca korzenie, a w konsekwencji drzewo.

W warunkach miejskich nieprawdziwe jest założenie, że drzewa wykształcają system korzeniowy zawsze symetrycznie - w mieście korzenie rosną tam, gdzie znajdują warunki do życia, a więc glebę do rozwoju zasobną w tlen, dlatego ich system korzeniowy ma zazwyczaj kształt nieregularny.

Jak fakty, o których wspomniano powyżej, można wykorzystać w ochronie drzew w trakcie robót budowlanych? Najważniejszą zasadą jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni, zarówno przy pracach rozbiórkowych (fot. 1), jak i w trakcie wykonywania wykopów pod instalacje lub fundamenty. Przesuszenie powoduje natychmiastową śmierć korzeni żywicielskich, co powiększa znacznie strefę uszkodzeń spowodowanych przez mechaniczne obcięcie korzeni.

Uszkodzone korzenie drzewa

Fot. 1. Odsłonięcie korzeni i pozostawienie ich niezabezpieczonych podczas zmiany nawierzchni powoduje przesuszenie i obumarcie znacznie większej części systemu korzeniowego niż mechaniczne uszkodzenia

W razie konieczności wykonania wykopów zalecana jest również praktyka tunelowania (rys. 1), czyli przepychania instalacji w strefie systemu korzeniowego na głębokości minimum 70 cm, która pozwala na zachowanie dużej części korzeni. Metoda ta polega na kopaniu ręcznie otwartego rowu z zachowaniem korzeni powyżej 3 cm, a następnie w strefie zagęszczenia drobnych korzeni przejście do tunelu.

Odległość od pnia, gdzie rów otwarty powinien zostać zastąpiony tunelowaniem, jest wyznaczana w różny sposób w zależności od metody; przykładowo za granicę przejścia rowu otwartego w wykop ustalana jest linia okapu korony. W innej metodzie odległość od pnia obliczana jest w zależności od średnicy pnia drzewa, np. drzewo o śr. 30 cm powinno mieć wykonane tunelowanie w odległości 3,6 m od pnia.

Należy zaznaczyć, że odporność drzew na roboty budowlane jest uzależniona od wielu czynników, takich jak predyspozycje gatunkowe, faza rozwojowa (rys. 2), stan zdrowia, zasięg systemu korzeniowego oraz siedlisko drzewa. Drzewa starzejące się, chore, rosnące w trudnych warunkach mają mniejsze szanse na przeżycie prac budowlanych. Drzewa, które przeżyją roboty budowlane, zawsze w różnym stopniu, w zależności od wymienionych czynników, skracają swój okres życia poprzez wcześniejsze wchodzenie w fazę dojrzałości lub starości.

poprawne tunelowanie

Rys. 1. Sposób wykonania tunelowania jako metoda ograniczania strat korzeni w trakcie prac ziemnych

Zdolności regeneracyjne drzewa

Rys. 2. Zależność między wiekiem drzewa a jego zdolnościami regeneracyjnymi

Uszkodzenia pnia

Bardzo niebezpieczne są mechaniczne uszkodzenia kory i tkanek leżących bezpośrednio pod korą. Tkanki te stanowią dla drzewa drogi transportu wody z korzeni do liści oraz asymilatów z liści do korzeni, czyli substancji, które odżywiają drzewo i bez których jego rozwój nie jest możliwy. Dlatego też pnie drzew powinny być chronione w trakcie budowy nie tylko przed odarciem kory, ale również przed uderzeniami, które są szczególnie szkodliwe. Obicie kory, spowodowane uderzeniem lub otarciem pnia przez pojazd, nie jest widoczne, a powoduje powstanie rany przez przerwanie tras przewodzenia.

Przerwanie ciągłości komórek lub ich zmiażdżenie powoduje upośledzenie procesów przewodzenia, co wpływa negatywnie na kondycję drzewa. Uszkodzona kora odpada z czasem, a rana często przekształca się w próchniejący ubytek. Za uszkodzenie powodujące obumarcie drzewa w krótkiej lub długiej perspektywie czasu uważane jest mechaniczne uszkodzenie kory na długości ponad 50% obwodu pnia.

Uszkodzenia korony

Drzewa w miastach cenione są przez mieszkańców nie tylko ze względu na właściwości przyrodnicze i klimatyczne, ale również za walory dekoracyjne - piękny wygląd. Fakt ten podkreślają badania, które udowadniają, że drzewa brzydkie, zniekształcone lub zamierające działają na mieszkańców depresyjnie. Redukcja konarów, usprawiedliwiana często względami bezpieczeństwa, powoduje zazwyczaj zniszczenie walorów krajobrazowych drzewa oraz zachwianie jego statyki (fot. 2).

Redukcja korony drzewa

Fot. 2. Redukcja korony zdrowego jesionu powodująca nieodwracalne zniszczenie drzewa - drzewo skazane jest na powolne obumieranie, nie jest możliwa regeneracja korony

Drzewa wypracowują równowagę przez dziesięciolecia swego życia i, paradoksalnie, mocne cięcia korony mogą powodować, poza dewastacją pokroju drzewa, zachwianie tej równowagi i w rezultacie zagrożenie.

Ponadto każda rana jest dla drzewa bramą infekcji, która osłabia je i w rezultacie powoduje przedwczesną śmierć. Za uszkodzenie prowadzące do obumarcia drzewa, jak mówią badania, uznawane jest obcięcie powyżej 55% prawidłowo rozwiniętej korony. Zaniedbania pielęgnacyjne mogą powodować zagrożenia, dotyczy to jednak wyłącznie drzew posiadających cechy, które wyraźnie świadczą o wadach drzewa i związanych z tym zagrożeniach.

Mogą to być np. drzewa o zniekształconych koronach oraz wyraźnych oznakach osłabienia statyki, takich jak: konkurujące przewodniki połączone rozgałęzieniem „V-kształtnym", pęknięcia pnia, owocniki grzybów, usychające wierzchołki gałęzi w koronie, ale również wiele odrostów od pnia po zabiegu ogławiania, rozległe wypróchnienia podstawy pnia lub głównych konarów, uszkodzenia lub obcięcia głównych korzeni lub pęknięcia gleby w sąsiedztwie pnia spowodowane ruchem korzeni. W takim wypadku specjalista w dziedzinie drzew może zdecydować o usunięciu drzewa.

Jak chronić drzewa 

Każda sytuacja na terenie objętym budową lub przebudową jest sytuacją niepowtarzalną. Decyzje dotyczące ochrony drzew wymagają wiedzy i doświadczenia, jeżeli mają prowadzić do rozwiązań nieprzynoszących uszczerbku dla ich kondycji. Jeżeli to tylko możliwe, należy dążyć do uszkodzenia możliwie małej powierzchni systemu korzeniowego, poprzez np. prowadzenie projektowanych instalacji i nawierzchni po jednej stronie drzewa (fot. 3).

Uszkodzenie systemu korzeniowego

Fot. 3. Położenie nowego chodnika po jednej stronie pnia drzewa oraz wykop pod instalacje po drugiej spowodowały obcięcie większości korzeni. Drzewo skazane jest na zamieranie. Poprowadzenie chodnika i instalacji po tej samej stronie ocaliłoby ponad 50% systemu korzeniowego

Niebezpieczne dla żywotności drzew są takie sytuacje jak podniesienie poziomu gruntu w zasięgu systemu korzeniowego lub zdjęcie wierzchniej warstwy gleby. Nasypanie gleby na powierzchnię korzenienia drzewa powoduje z czasem obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obniżenie zaś poziomu gruntu to utrata przez drzewo korzeni żywicielskich. Należy więc unikać tego typu zmian, a jeżeli muszą być przeprowadzone, należy dążyć do pozostawienia gruntu w pobliżu drzewa na wyjściowym poziomie poprzez zastosowanie systemu murków oporowych odpowiednio odsuniętych od pnia drzewa.

Na terenie budowy drzewa należy ogrodzić, żeby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym tkanek korzeni, pni i gałęzi, ale również ubiciu gleby i jej skażeniu. Najlepszym rozwiązaniem jest ogrodzenie grupy drzew, przynajmniej na linii okapów ich koron. Standardowe w naszym kraju osłanianie pnia deskami powinno być stosowane jedynie w razie braku miejsca, jako jedno z ostatecznych rozwiązań.

Cięcia redukcyjne stosowane powinny być tylko w razie konieczności, po konsultacji ze specjalistą w zakresie drzew, a nie jako sposób na standardową „pielęgnację" drzewa.

Tak jak wspomniano, sytuacja każdego drzewa na placu budowy jest inna. Presja inwestycyjna powoduje, że nie zawsze, lub wręcz prawie nigdy, możliwe jest zastosowanie wszystkich metod ochronnych, zazwyczaj z powodu braku miejsca, ale również z powodu braku wiedzy. Właściwe decyzje podejmowane na placu budowy przez specjalistę z zakresu ochrony drzew pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie najistotniejszych zagrożeń i przez to zachowanie drzew w dobrej kondycji.

Decyzje te pozwalają również na oszczędności nakładów ponoszonych na pielęgnację po zakończeniu prac budowlanych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

CONTRACTORS Borowy Wojciech Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety

Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety Donice betonowe do ogrodu, na skwer i osiedle – zalety

Zobacz właściwości różnych składników, z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i ciekawym wyglądem. Jakie wybrać donice betonowe do ogrodów, skwerów i podwórek...

Zobacz właściwości różnych składników, z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i ciekawym wyglądem. Jakie wybrać donice betonowe do ogrodów, skwerów i podwórek osiedlowych? Modernizacja tych miejsc jest sprawą wysokiej rangi dla społeczności lokalnej. Nie bez powodu – to najbliższa im przestrzeń. Miejsce spotkań, rozrywki, odpoczynku. Przestrzeń, którą codziennie pokonują w drodze do pracy i z pracy. Stąd warto, aby zarządcy danej nieruchomości zadbali...

domoweklimaty.pl Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić

Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić Dofinansowanie na zakup źródła ogrzewania w nowobudowanym domu - kto może skorzystać i jakie warunki należy spełnić

Gdy nadchodzi okres grzewczy, wszyscy odczuwamy, że powietrze diametralnie uległo zmianie - na niekorzyść. Dominujące zapachy to dym i spalenizna, duszące, bardzo niezdrowe, wpływające na różne dolegliwości....

Gdy nadchodzi okres grzewczy, wszyscy odczuwamy, że powietrze diametralnie uległo zmianie - na niekorzyść. Dominujące zapachy to dym i spalenizna, duszące, bardzo niezdrowe, wpływające na różne dolegliwości. Czas z tym skończyć - takie jest założenie programu “Czyste Powietrze”, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i osób planujących dopiero budowę domu. Na czym dokładnie polega?

Agnieszka Górska Plac zabaw na osiedlu

Plac zabaw na osiedlu Plac zabaw na osiedlu

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment i „ostatni dzwonek”, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze...

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment i „ostatni dzwonek”, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze „przed sezonem”, najważniejsze bowiem jest bezpieczeństwo na placu zabaw. Tylko wtedy dobra zabawa gwarantowana!

Agnieszka Górska Estetyka i zieleń na osiedlu

Estetyka i zieleń na osiedlu Estetyka i zieleń na osiedlu

Estetyka na osiedlu, wygląd elewacji budynków i ich otoczenia są bardzo ważnymi elementami, budującymi pozytywny wizerunek nie tylko samego osiedla, ale i jego zarządcy. Wpływają także na wzrost wartości...

Estetyka na osiedlu, wygląd elewacji budynków i ich otoczenia są bardzo ważnymi elementami, budującymi pozytywny wizerunek nie tylko samego osiedla, ale i jego zarządcy. Wpływają także na wzrost wartości nieruchomości.

Crisoma Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać?

Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać? Lastryko – czym jest, co warto o nim wiedzieć i gdzie go używać?

Lastryko powraca do łask. Jeszcze do niedawna kojarzone przede wszystkim z czasami PRL-u czy cmentarnymi nagrobkami, dzisiaj jest często stosowanym rozwiązaniem. Designerzy światowej klasy dostrzegli w...

Lastryko powraca do łask. Jeszcze do niedawna kojarzone przede wszystkim z czasami PRL-u czy cmentarnymi nagrobkami, dzisiaj jest często stosowanym rozwiązaniem. Designerzy światowej klasy dostrzegli w nim piękno i coraz częściej podsuwają nam rozwiązania właśnie z wykorzystaniem lastryka. Lastryko to już nie tylko podłogi, schody, parapety, to także kafelki, blaty, stoły.

Finder Yesly – czas na komfort w Twoim domu

Yesly – czas na komfort w Twoim domu Yesly – czas na komfort w Twoim domu

YESLY to jeden z najczęściej nagradzanych systemów automatyki budynkowej w ostatnim czasie. Wyróżniają go prostota, bezpieczeństwo i wyjątkowe możliwości rozwoju instalacji. Wierzymy, że komfortowe...

YESLY to jeden z najczęściej nagradzanych systemów automatyki budynkowej w ostatnim czasie. Wyróżniają go prostota, bezpieczeństwo i wyjątkowe możliwości rozwoju instalacji. Wierzymy, że komfortowe życie powinno być dla każdego. Idąc naprzeciw wymaganiom użytkowników naszych komponentów, połączyliśmy doświadczenie z przemysłu i wieloletnią praktykę w automatyce budynkowej. Stworzyliśmy prosty w użytkowaniu i konfiguracji system inteligentnego domu. Yesly to nie tylko produkty pozwalające zautomatyzować...

Redakcja Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą?

Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą? Nawierzchnia na osiedlu – jak o nią zadbać zimą?

Zima w Polsce z roku na rok jest coraz łagodniejsza, a nawierzchnia wykonana z kostki i płyt betonowych jest jednym z bardziej odpornych materiałów na rynku. Jednak odporność i trwałość wspomnianych materiałów...

Zima w Polsce z roku na rok jest coraz łagodniejsza, a nawierzchnia wykonana z kostki i płyt betonowych jest jednym z bardziej odpornych materiałów na rynku. Jednak odporność i trwałość wspomnianych materiałów nie powinna nas zwalniać z odpowiedniej konserwacji nawierzchni w okresie zimowym.

Castorama Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową?

Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową? Jak wybrać najlepszą kosiarkę spalinową?

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego przydomowego warsztatu, jak również kolekcji akcesoriów amatora prac w ogrodzie jest sprawna i niezawodna kosiarka do trawy. Przyspieszy ona koszenie...

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego przydomowego warsztatu, jak również kolekcji akcesoriów amatora prac w ogrodzie jest sprawna i niezawodna kosiarka do trawy. Przyspieszy ona koszenie szybko rosnącej trawy, pomoże uporządkować otoczenie domu lub domku letniskowego. W sklepach dostępnych jest wiele rozmaitych modeli, które różnią się kształtem, wielkością oraz ciężarem, zasięgiem koszenia i przede wszystkim sposobem zasilania. Jak dopasować najlepszy sprzęt do Twojego trawnika, biorąc...

Castorama Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem Kosiarka spalinowa - wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem

Kosiarki spalinowe to niezbędne urządzenia w każdym ogrodzie. Tym bardziej, jeśli sporą jego część zajmuje trawa, o którą należy odpowiednio dbać. Wybór idealnego sprzętu nie zawsze jest łatwy i prosty,...

Kosiarki spalinowe to niezbędne urządzenia w każdym ogrodzie. Tym bardziej, jeśli sporą jego część zajmuje trawa, o którą należy odpowiednio dbać. Wybór idealnego sprzętu nie zawsze jest łatwy i prosty, jakby się to wydawało. Nie wystarczy wejść do sklepu ogrodniczego i kupić kosiarkę spalinową. Należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, które pomogą w wyborze tej jedynej i idealnej, która będzie gwarantować przede wszystkim długą żywotność i ergonomię oraz komfort pracy.

Redakcja Najpiękniejsze place zabaw

Najpiękniejsze place zabaw Najpiękniejsze place zabaw

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko...

Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie tylko rozrywka dla maluchów, to coś znacznie więcej – rozwój emocjonalny, społeczny, a także fizyczny. Rodzice coraz częściej są świadomi, jak znaczącą rolę odgrywają place zabaw w rozwoju ich pociech, a zarządcy nieruchomości czy deweloperzy wychodzą im naprzeciw, budując piękne i nowoczesne place zabaw.

Redakcja Śmieci na osiedlu to nie problem!

Śmieci na osiedlu to nie problem! Śmieci na osiedlu to nie problem!

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku...

Składowanie śmieci na osiedlu często kojarzy się z nieładem, niekiedy brzydkim zapachem. Pokutuje przeświadczenie, że jak o przestrzeń mamy dbać wspólnie, to tak naprawdę nikt nie czuje się w obowiązku pilnowania porządku np. w obrębie miejsca składowania odpadów. Śmieci wysypują się z koszy, często podstawiane są w workach koło śmietnika, ba – leniwi mieszkańcy niekiedy nawet zostawiają je pod zsypem w bloku. Niemniej jednak można poradzić sobie z problemem śmieci na osiedlu w sposób estetyczny,...

Redakcja Tarasy w budynkach wielolokalowych

Tarasy w budynkach wielolokalowych Tarasy w budynkach wielolokalowych

Tarasy w budynkach wielorodzinnych są przedmiotem licznych sporów i wątpliwości. Problem dotyczy przede wszystkim zaliczania tarasów do części wspólnej budynku bądź do poszczególnych lokali. Tu z pomocą...

Tarasy w budynkach wielorodzinnych są przedmiotem licznych sporów i wątpliwości. Problem dotyczy przede wszystkim zaliczania tarasów do części wspólnej budynku bądź do poszczególnych lokali. Tu z pomocą przychodzi rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 7.03.2008 roku sygn. akt III CZP 10/08.

mgr inż. Ewa Szadkowska Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw na terenach osiedlowych Place zabaw na terenach osiedlowych

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać...

Place zabaw to w większości osiedli jedyne miejsce rekreacji najmłodszych ich mieszkańców. Aby dobrze służyły dzieciom w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne i psychiczne oraz zapewniać im bezpieczeństwo.

Redakcja Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle?

Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle? Jaką wiatę śmietnikową wybrać na osiedle?

Miejsce składowania odpadów na osiedlu uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych. Nic dziwnego, w wielu przypadkach miejsca te są nieuporządkowane, brudne, śmierdzące. Ponadto są dostępne dla osób...

Miejsce składowania odpadów na osiedlu uchodzi za jedno z najbardziej problematycznych. Nic dziwnego, w wielu przypadkach miejsca te są nieuporządkowane, brudne, śmierdzące. Ponadto są dostępne dla osób niepowołanych. Do zarządcy spływają skargi niezadowolonych mieszkańców (słusznie zresztą) – że komuś to przeszkadza, że ktoś reaguje, że żąda zapanowania i uporządkowania miejsca składowania odpadów. Jak to zrobić?

Redakcja Balkony dostawne na osiedlach

Balkony dostawne na osiedlach Balkony dostawne na osiedlach

Balkony dostawne są coraz częściej wykorzystywane na osiedlach. Sięganie po tego typu rozwiązania podyktowane jest rynkiem, na którym znacznie lepiej sprzedają się mieszkania posiadające balkon. Trend...

Balkony dostawne są coraz częściej wykorzystywane na osiedlach. Sięganie po tego typu rozwiązania podyktowane jest rynkiem, na którym znacznie lepiej sprzedają się mieszkania posiadające balkon. Trend ten widoczny jest szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy to możliwości przemieszczania się czy przebywania na świeżym powietrzu były ograniczone. Osoby zamieszkujące wysokie piętra zainteresowane są taką przestrzenią, bo ta daje możliwości relaksu na świeżym powietrzu we własnym zaciszu.

dr inż. Marzena Suchocka Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych...

Koniec zimy i wczesna wiosna to najlepszy okres na przegląd drzew i krzewów. W interesie zarządców leży zlecenie oceny stanu roślin i wykonania ewentualnych prac polegających na usunięciu obumarłych i porażonych gałęzi oraz, jeżeli to konieczne, dokonania cięć korekcyjnych.

Katarzyna Rosińska Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty

Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty Usuwanie drzewa z terenu wspólnoty

Jeśli drzewo stanowi zagrożenie, to należy je jak najszybciej usunąć, pamiętając jednak o obowiązujących przepisach. W niektórych bowiem przypadkach odpowiedni organ wydaje zgodę na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo stanowi zagrożenie, to należy je jak najszybciej usunąć, pamiętając jednak o obowiązujących przepisach. W niektórych bowiem przypadkach odpowiedni organ wydaje zgodę na usunięcie drzewa.

mgr inż. Ewa Szadkowska Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną Prace budowlane na osiedlu - kolizje drzewostanu z infrastrukturą podziemną i nadziemną

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Prace budowlane na terenie osiedla w znaczącym stopniu przyczyniają się do trwałych zmian warunków siedliskowych dla drzew istniejących lub wykreowania stosunkowo trudnych warunków wzrostu dla drzew nowoprojektowanych.

Redakcja Odpady na osiedlu – to nie musi być problem

Odpady na osiedlu – to nie musi być problem Odpady na osiedlu  – to nie musi być problem

Segregowanie odpadów przez mieszkańców osiedli stanowi niemały problem. Podwyżki opłat za wywóz odpadów nieustannie budzą kontrowersje, wprowadzane nowe rozwiązania czy zasady gospodarowania odpadami nie...

Segregowanie odpadów przez mieszkańców osiedli stanowi niemały problem. Podwyżki opłat za wywóz odpadów nieustannie budzą kontrowersje, wprowadzane nowe rozwiązania czy zasady gospodarowania odpadami nie przynoszą oczekiwanych skutków. Dochodzi do tego kwestia składowania odpadów na terenie osiedla tak, aby nie był to „cuchnący” i nieestetyczny problem.

Polskie Pojemniki Polskie Pojemniki nad fiordami

Polskie Pojemniki nad fiordami Polskie Pojemniki nad fiordami

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr,...

Skandynawia od wielu lat przoduje w dziedzinie ekologii i segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Norwegii dzieli swoje śmieci na cztery frakcje. Wymusza to konieczność posiadania trzech pojemników 240ltr, z czego jeden jest dzielony na pół. Każda rodzina musi posiadać swój zestaw kubłów, do których musi zapewnić dostęp, zwłaszcza w zimie. Pojemniki wolnostojące wymagają zimą odśnieżania wokół oraz do trasy, którą porusza się śmieciarka. Nowoczesne rozwiązania w zakresie sortowania i składowania odpadów...

Redakcja news Wyrok NSA w sprawie odpadów

Wyrok NSA w sprawie odpadów Wyrok NSA w sprawie odpadów

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok ws. III FSK 4141/21, III FSK 4248/21 i III FSK 4249/21, w którym oddalił skargę kasacyjną m. st. Warszawy i Związku Miast Polskich od wyroków Wojewódzkiego Sądu...

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok ws. III FSK 4141/21, III FSK 4248/21 i III FSK 4249/21, w którym oddalił skargę kasacyjną m. st. Warszawy i Związku Miast Polskich od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.01.2021 r. w sprawie o sygn. III SA/Wa 868/20, III SA/Wa 866/20 i III SA/Wa 865/20, stwierdzających nieważność uchwał Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. ustalających nowe zasady i stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Polskie Pojemniki Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie…

Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie… Jak schować odpady? Estetycznie, bezpiecznie, schludnie…

Obecne możliwości rynku pozwalają na dobór odpowiednich rozwiązań do sortowania, składowania i separowania miejsc, w których gromadzimy odpady, zarówno własne przydomowe, komunalne oraz te z zabudowań...

Obecne możliwości rynku pozwalają na dobór odpowiednich rozwiązań do sortowania, składowania i separowania miejsc, w których gromadzimy odpady, zarówno własne przydomowe, komunalne oraz te z zabudowań wielorodzinnych. Najpopularniejszym sposobem jest podstawienie czterokołowych kubłów 1100L lub mniejszych dwukołowych o pojemności 120L, bądź 240L. Coraz rzadziej się widuje, by pojemniki były wolnostojące, ze względów estetycznych, higienicznych oraz łatwości dostępu dzikich zwierząt. Przeważnie schowane...

Polskie Pojemniki Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady? Obudowy śmietników - jak zabudować pojemniki na odpady?

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy...

Stojące przy domach lub na osiedlach kubły na śmieci to widok, do którego można się przyzwyczaić. Dwukołowe bądź czterokołowe, mijamy je codziennie i nie zastanawiamy się, czy tak na pewno musi być. Zastajemy taką rzeczywistość i godzimy się na nią, bo jakie mamy wyjście? Otóż mamy! Kilka możliwości umieściliśmy poniżej.

Redakcja Administratora Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów Na co zwracać uwagę przy wymianie balkonów

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy,...

Balkon to dla jednych luksus, a dla drugich zmora. Dlaczego zmora? Powód jest prosty – jest to element budynku, który może być narażony na częste problemy destrukcyjne. Nie musi jednak tak być. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wymianie balkonów, aby cieszyć się nimi przez długie lata.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Kotły kondensacyjne - zobacz jak znacznie oszczędzisz energię »

Kotły kondensacyjne - zobacz jak znacznie oszczędzisz energię » Kotły kondensacyjne - zobacz jak znacznie oszczędzisz energię »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie » Systemy przeciwoblodzeniowe na dachu - sprawdzamy rozwiązanie »

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości? Jaki wybrać system dla zarządcy nieruchomości?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas nieobecności lokatora? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku? Jak pozbyć się barier architektonicznych w budynku?

http://a001.administrator24.info/schindler

http://a001.administrator24.info/schindler

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę? System informatyczny z myślą o zarządzani nieruchomościami - czy usprawni pracę?

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Stawiasz na fasady wentylowane? Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne! Stawiasz na fasady wentylowane?  Sprawdź optymalne rozwiązania izolacyjne!

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu » Pomysły na zadaszenie balkonu lub tarasu »

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze? Co możesz zrobić, aby zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości było prostsze?

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku » Jak poprawić działanie instalacji wodnej budynku »

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami? Naprawa posadzek - jak chronić je przed uszkodzeniami?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go? Sposób na oszczędne ogrzewanie! Znasz go?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.