administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Dźwigi w budynkach wielolokalowych – serwis i modernizacja

Damian Żabicki | Administrator i Menedżer Nieruchomości 9/2021 | 2022-05-20
Panele dźwigów osobowych w budynkach; fot. unsplash

Panele dźwigów osobowych w budynkach; fot. unsplash

Dźwig osobowy, potocznie zwany windą, to urządzenie niezbędne w każdym budynku, w którym różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m. Taki obowiązek wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla mieszkańców winda jest dużym udogodnieniem i nierzadko od tego, czy budynek jest w nią wyposażony, uzależniają decyzję o zakupie mieszkania. Dla administratora tego typu urządzenie jest źródłem wielu dodatkowych obowiązków.

Zobacz także

Schindler Polska Sp. z o.o. Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska Modernizacja dźwigów w spółdzielni mieszkaniowej przy współpracy z Schindler Polska

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Hardek, Zastępcą Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. Remontów i Inwestycji.

Winda – Warszawa Sp. z o.o. Nowy wymiar modernizacji dźwigów

Nowy wymiar modernizacji dźwigów Nowy wymiar modernizacji dźwigów

Obecnie na rynku królują modernizacje pełne czyli wymiany wszystkich podzespołów na nowe. Wykonując pełną modernizację (wymianę dźwigu), najczęściej dąży się do poprawy parametrów technicznych przez instalację...

Obecnie na rynku królują modernizacje pełne czyli wymiany wszystkich podzespołów na nowe. Wykonując pełną modernizację (wymianę dźwigu), najczęściej dąży się do poprawy parametrów technicznych przez instalację większej kabiny, szerszych drzwi czy montaż energooszczędnych podzespołów. Takie odpowiedzialne podejście właściciela gwarantuje wyższy poziom funkcjonalności obiektu. Należy mieć przy tej okazji jednak jeszcze jeden element na uwadze, czyli koszty eksploatacji bowiem eksploatacja dźwigów,...

WINDY SCHODOWE Platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych – kupno, montaż, serwis – poradnik krok po kroku

Platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych – kupno, montaż, serwis – poradnik krok po kroku Platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych – kupno, montaż, serwis – poradnik krok po kroku

Platformy schodowe są urządzeniami służące do likwidacji barier architektonicznych. Coraz częściej można je spotkać w różnego rodzaju miejscach publicznych: szkoły, urzędy, banki, przychodnie. Wszędzie...

Platformy schodowe są urządzeniami służące do likwidacji barier architektonicznych. Coraz częściej można je spotkać w różnego rodzaju miejscach publicznych: szkoły, urzędy, banki, przychodnie. Wszędzie tam, gdzie przestrzeń dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wybór odpowiedniej platformy schodowej okazuje się jednak nie lada wyzwaniem – czai się tutaj mnóstwo zagadek oraz dziwnych zwrotów technicznych. Chcąc pomóc naszym przyszłym klientom, stworzyliśmy niniejszy poradnik.

Zgodnie z definicją, dźwig osobowy to urządzenie stosowane do pionowego przemieszczania osób, posiadające napęd elektryczny lub hydrauliczny; przemieszczane osoby znajdują się w kabinie, poruszającej się wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych (lub nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem) zazwyczaj w szybie dźwigowym; urządzenie obsługuje przystanki („piętra”).

Główny parametr charakteryzujący dźwigi osobowe – to udźwig w kilogramach, który jest ściśle powiązany z powierzchnią kabiny i liczby osób. I tak np. dla udźwigu 630 kg maksymalna liczba osób, która może wsiąść do windy, wynosi 8. W dźwigach osobowych udźwig nominalny jest równy udźwigowi obliczeniowemu, wynikającemu z obciążenia kabiny maksymalną liczbą osób.

Nie należy zapominać, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i w innych budynkach, w których istnieje obowiązek instalacji dźwigu osobowego, należy zapewnić dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym. W przypadku, w którym szyb dźwigowy jest wbudowany lub przybudowany do istniejącego budynku, można usytuować drzwi przystankowe na poziomie spocznika międzypiętrowego. Należy zadbać przy tym o dostęp do kondygnacji użytkowej osobom niepełnosprawnym.

Warto także wiedzieć, że zgodnie z Warunkami Technicznymi Budynków, co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej w pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dźwigów osobowych

Dźwigi osobowe mogą współdzielić funkcję z dźwigami towarowymi. Mówimy wtedy o windach osobowo-towarowych. Ze względu na rodzaj napędu, dźwigi osobowe podzielić można na:

 • elektryczne – nazywane także linowymi, w których ruch dźwigu zapewnia wciągarka napędzana silnikiem elektrycznym. Są to także urządzenia bębnowe z napędem wykonywanym w postaci cięgien nawijanych na bęben oraz cierne – z napędem realizowanym za pomocą sprzężenia ciernego pomiędzy cięgnem a kołem ciernym zespołu napędowego;
 • hydrauliczne – napędzane za pomocą pompy hydraulicznej. W tym przypadku – biorąc pod uwagę rodzaj przeniesienia napędu – zastosowanie znajduje napęd bezpośredni i napęd pośredni.

Parametry dźwigu osobowego

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znajduje się zapis, zgodnie z którym parametry techniczno-użytkowe dźwigów muszą być ustalone z uwzględnieniem przeznaczenia budynku, a także jego wysokości oraz liczby i rodzaju użytkowników.

Zapoznaj się z zasadami dozoru technicznego dla wind osobowych >>

Ważne jest, aby kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych miała szerokość nie mniejszą niż 1,1 m i długość 1,4 m. Konieczne są także poręcze zainstalowane na wysokości 0,9 m, a także tablica przyzywowa zawieszona na wysokości od 0,8 do 1,2 m, w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny, z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

Do dźwigu dostęp powinien być zapewniony z każdej kondygnacji, poza nadbudowanymi oraz powstałymi na skutek adaptacji strychu na cele mieszkaniowe.

Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, który zatrzymuje się na kondygnacji użytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 0,02 m.

Co istotne, pod szybami dźwigowymi nie można prowadzić dróg komunikacyjnych ani umieszczać pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały, chyba, że strop pod szybem dźwigu jest w stanie wytrzymać obciążenie zmienne o wartości nie mniejszej 5000 N/m2 (§ 199 WT), a pod trasą jazdy przeciwwagi znajduje się filar oparty na stałym podłożu lub gdy przeciwwaga wyposażona jest w chwytacze.

Nie należy także zapominać o tym, że odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą musi wynosić nie mniej niż 1,6 m (dla dźwigów osobowych), 1,8 m (dla dźwigów towarowych) oraz 3 m (dla dźwigów szpitalnych i towarowych).

Instalacja dźwigu i zgoda na eksploatację

Wielu zarządców budynków starej tkanki miejskiej decyduje się na wyposażenie ich w windy. Najczęściej są one montowane na zewnątrz budynku, ale jeśli konstrukcja budynku na to pozwala, windy montowane są także wewnątrz. Dostępne na rynku samonośne szyby zintegrowane z dźwigiem powodują, że nie ma potrzeby ingerowania w konstrukcję budynku. Urządzenia tego typu osiągają prędkość do 0,6 m/s, wysokość podnoszenia do 30 m a udźwig do 675 kg. Maksymalna liczba osób to 9.

W przypadku nowych budynków inwestorzy mają znacznie więcej możliwości w zakresie zabudowy dźwigu osobowego. Do niskich i średnio niskich budynków wybrać można ekonomiczny dźwig, a do wysokich – wysokowydajny.

Nowe windy należy zgłosić do objęcia dozorem technicznym, składając pisemny wniosek i adresując go do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Oprócz wniosku, należy złożyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej w języku polskim dla każdego ze zgłaszanych urządzeń.

Z chwilą, gdy właściwy dla sprawy inspektor zweryfikuje dokumentację, umawia się na termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych oraz przedstawia wymagania odnośnie sposobu przygotowania urządzenia do inspekcji zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego.
Należy pamiętać o właściwym przygotowaniu urządzenia do badań. Dźwig musi być całkowicie zmontowany, sprawny technicznie i przygotowany do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji. Administracja ma obowiązek zapewnić inspektorowi bezpieczne warunki wykonania badań. Powinna przygotować miejsce badania oraz niezbędne przyrządy i obciążenia.

Co istotne, inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

 • niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
 • niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
 • przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.

Badania urządzenia przeprowadzane u eksploatującego są wykonywane w obecności osób odpowiedzialnych za budynek z ramienia Administracji oraz konserwatora, który powinien posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwigów osobowych.
Efektem prawidłowo przeprowadzonego badania jest protokół oraz decyzja zezwalająca na eksploatację. Następnie, za pośrednictwem poczty, użytkownik otrzyma księgę rewizji oraz rachunek za wykonane badanie, uwzględniającą ewentualne koszty dojazdu inspektora do urządzenia.

Urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji właściwego terenowo oddziału UDT.

Więcej o windach osobowych przeczytasz w naszym bezpłatnym e-booku. Pobierz teraz >>

Instalując dźwig w budynku warto nawiązać kontakt z firmą, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem urządzeń tego typu. Warto powierzyć jej kompleksowo zadania – począwszy od przygotowania wystąpienia o warunki zabudowy, poprzez opracowanie projektu oraz montaż urządzenia, kończąc na odbiorze dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dźwig osobowy – rodzaje badań

Badania techniczne dźwigów osobowych to jeden z obowiązków spoczywających na administratorach budynków wielorodzinnych wyposażonych w windy. W trakcie eksploatacji urządzenia techniczne podlegają następującym badaniom:

 • okresowym – przeprowadzane są na urządzeniach, które podlegają pełnemu dozorowi, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia.Badanie okresowe wykonywane jest w trakcie eksploatacji. Mają na celu stwierdzenie, czy zrealizowane zostały zalecenia zamieszczona w protokole z poprzedniego badania, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu dźwigu, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników i czy urządzenie jest wyposażone w niezbędne zabezpieczenia i elementy ochronne oraz czy pracują prawidłowo.
  • Inspektor sprawdza także, czy na dźwigu zamieszczone zostały prawidłowo napisy ostrzegawcze i czy informacje oraz instrukcje są czytelne.
  • Zadaniem kontrolera jest także dokonanie oceny, czy dźwig nie wymaga przeprowadzenia naprawy. Podczas badania okresowego organ właściwej jednostki dozoru technicznego sprawdza także księgi rewizyjne i dziennik konserwacji, protokoły pomiarów oraz zaświadczenia kwalifikacyjne konserwującego lub obsługującego windę, jeżeli uczestniczy w badaniu. Zakres badania okresowego urządzenia obejmuje oględziny windy w miejscach dostępnych, a także przeprowadzenie prób funkcjonowania dźwigu w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze windy, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne działają prawidłowo.
 • doraźnym eksploatacyjnym – wykonuje się go w terminach wynikających z bieżących potrzeb. Często powodem badania jest wykonanie modernizacji lub naprawy, a także wymiana elementu, przy czym zakres i sposób przygotowania urządzenia ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego, w zależności od okoliczności uzasadniających jego przeprowadzenie.Precyzując, badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek eksploatującego po wymianie cięgien nośnych, urządzeń chwytających, zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego działającego na zasadzie sprzężenia ciernego, urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych, po naprawie konstrukcji nośnej urządzenia lub jej elementów i w końcu po modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
  • Celem badania doraźnego eksploatacyjnego jest potwierdzenie, że dokonana naprawa, modernizacja, demontaż i ponowny montaż na nowym miejscu pracy lub wymiana elementu, nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację urządzenia.
  • Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego urządzenia obejmuje co najmniej sprawdzenie księgi rewizyjnej dźwigu i dziennika konserwacji, protokołów pomiarów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4, zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego dźwig, jeżeli uczestniczą w badaniu, dokumentacji uzupełniającej, o której mowa w § 4 ust. 3, prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia dźwigu, zgodnie z instrukcją jego eksploatacji oraz przeprowadzenie prób funkcjonowania dźwigu w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze dźwigu, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo. Zdarza się przy tym, że z organem właściwej jednostki dozoru technicznego ustalony jest inny zakres badania.
 • doraźnego powypadkowego lub poawaryjnego – to badania, które przeprowadza się po zagrażającym bezpieczeństwu uszkodzeniu dźwigu lub po nieszczęśliwym wypadku związanym z windą. Badania mają na celu ustalenie przyczyn zdarzenia i sprawdzenie stanu technicznego dźwigu.
  Tego typu badanie organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza po otrzymaniu zawiadomienia lub informacji dotyczących niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanych z eksploatacją windy.

Pozytywne przejście kontroli jest potwierdzane naklejką dopuszczającą urządzenie do eksploatacji na kolejne okresy.

Resurs i niezbędne przeglądy

Resurs – to inaczej parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Zdarza się, że dla danego dźwigu te parametry nie zostały określone lub nie są znane. W takim przypadku resurs określa się na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.

Dźwig osobowy – wykaz podstaw prawnych

Warunki techniczne dla dźwigów osobowych zawarte są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zagadnienia związane z dozorem technicznym znaleźć można w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DzU Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami oraz w:

 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (DzU2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym,
 • Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym,
 • Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (DzU 2018 poz. 2176).

W przypadku przekroczenia resursu dźwigu, administracja przeprowadza ocenę stanu technicznego dźwigu lub zleca jej przeprowadzenie.

Obowiązki w zakresie wykonywania niezbędnych pomiarów spoczywają jednak przede wszystkim na barkach konserwatora.

Zgodnie z § 9.1. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, do konserwującego należy – obok oczywistego przestrzegania instrukcji eksploatacji dźwigu – wykonywanie przeglądów konserwacyjnych dźwigu w terminach i zakresach określonych w tejże instrukcji. Chodzi tu przede wszystkim o sprawdzanie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań. Konserwator musi także kontrolować działanie urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych, działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych oraz prawidłowość obsługi dźwigu.

Konserwator zobowiązany jest także do przeprowadzania, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów), przeglądu: konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nierozłącznych, toru jezdnego, instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień roboczych i odgromowych (jeśli takowe są zamontowane). Co oczywiste, zadaniem konserwatora jest usuwanie usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu dźwigu. Wszelkie wykonane przez konserwatora czynności dotyczące dźwigu powinny być odnotowane w dzienniku konserwacji wraz z danymi osoby naprawiającej, w tym z numerem jej zaświadczenia kwalifikacyjnego. Notatka powinna zawierać także datę przeglądu, stan licznika roboczogodzin lub cyklu pracy dźwigu.

Dowiedz się co robić, gdy w budynku nie ma windy >>

Warto pamiętać

Przed podjęciem decyzji o budowie dźwigu osobowego, administrator powinien zapoznać się przede wszystkim z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, w tym Prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W przypadku, w którym dom wielorodzinny posiada wspólnotę mieszkaniową, na taką inwestycję zgodę muszą wyrazić wszyscy właściciele lokali.

Budowa windy wymaga sporządzenia dokumentacji, na podstawie której administracja otrzyma stosowne zezwolenia. Niektóre dokumenty powinny być sporządzone przez architekta z uprawnieniami konstruktora. Dokumentem, od którego należy rozpocząć, są warunki zabudowy.

Współcześnie windy muszą być zaprojektowane w sposób uwzględniający wymagania osób niepełnosprawnych. To oczywiście rola producenta dźwigów, ale administracja nie powinna również zapominać o zapewnieniu dostępu do wind osobom niepełnosprawnym. Warto pamiętać, że mówimy nie tylko o osobach poruszających się o kulach lub na wózku, ale także o osobach niewidzących, a także głuchych.

Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, kiedy administrator decyduje się na rozwiązanie polegające na dobudowaniu szybu do klatki schodowej. W takiej konfiguracji przystanki zlokalizowane są na półpiętrach, co oznacza, że lokale nie są na tym samym poziomie, na którym znajduje się wejście do dźwigu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Bank Gospodarstwa Krajowego Jak sfinansować termomodernizację

Jak sfinansować termomodernizację

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty...

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty ogrzewania będzie coraz droższe.

DomBest news Jak dwie krople wody

Jak dwie krople wody Jak dwie krople wody

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków…...

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków… Wszystkim tym niedogodnościom mówimy STOP!

BMETERS Polska Sp. z o.o. Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet! Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania...

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania takie jak Hydrodigit i portal Hydrolink, które razem tworzą idealne połączenie, wspierając spółdzielnie oraz zarządców w ich pracy.

Energa Obrót S. A. Fotowoltaika z dofinansowaniem

Fotowoltaika z dofinansowaniem Fotowoltaika z dofinansowaniem

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą...

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą o OZE prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną, może być nie tylko osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Co ważne, zmienił się też sposób rozliczania energii produkowanej przez ogniwa zamontowane...

Venture Industries Group VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego

VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego

Venture WISE to zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia wyjątkowy komfort oraz oszczędność. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Z-Wave w sensorach, modułach, włącznikach i innych...

Venture WISE to zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia wyjątkowy komfort oraz oszczędność. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Z-Wave w sensorach, modułach, włącznikach i innych urządzeniach, Venture WISE umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami w budynku, garażu i ogrodzie z jednego miejsca.

Sabina Augustynowicz Instalacja dodatkowych urządzeń w kabinie dźwigu

Instalacja dodatkowych urządzeń w kabinie dźwigu Instalacja dodatkowych urządzeń w kabinie dźwigu

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w kabinie dźwigu (nie przewidzianych w instrukcji eksploatacji instalatora/producenta dźwigu) jest możliwe, ale wymaga zgody Urzędu Dozoru Technicznego, który przygotował...

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w kabinie dźwigu (nie przewidzianych w instrukcji eksploatacji instalatora/producenta dźwigu) jest możliwe, ale wymaga zgody Urzędu Dozoru Technicznego, który przygotował wytyczne, dotyczące np. montażu systemu kontroli dostępu (czytników kart) do poszczególnych przystanków/stref budynku czy też montażu urządzeń sanityzujących. Wytyczne mają zastosowanie do dźwigów objętych dozorem technicznym, będących w fazie eksploatacji.

inż. Wojciech Żbik Dźwigi w budynkach zamieszkania zbiorowego

Dźwigi w budynkach zamieszkania zbiorowego Dźwigi w budynkach zamieszkania zbiorowego

Współczesna technika daje możliwość dobrania dźwigu do budynku zamieszkania zbiorowego niskiego (N) i średniowysokiego (SW) odpowiednio do przeznaczenia obiektu i potrzeb inwestora.

Współczesna technika daje możliwość dobrania dźwigu do budynku zamieszkania zbiorowego niskiego (N) i średniowysokiego (SW) odpowiednio do przeznaczenia obiektu i potrzeb inwestora.

Adrian Fornalczyk Energooszczędne rozwiązania w dźwigach osobowych

Energooszczędne rozwiązania w dźwigach osobowych Energooszczędne rozwiązania w dźwigach osobowych

Od dłuższego czasu zauważalna stała się tendencja do zmniejszania zapotrzebowania na energię elektryczną, ze względu na ekologię, ochronę zasobów naturalnych, zmniejszenie śladu węglowego, chęć oddychania...

Od dłuższego czasu zauważalna stała się tendencja do zmniejszania zapotrzebowania na energię elektryczną, ze względu na ekologię, ochronę zasobów naturalnych, zmniejszenie śladu węglowego, chęć oddychania czystszym powietrzem. Innymi motywatorami mogą być poprawa charakterystyki energetycznej budynków czy też po prostu redukcja zużycia energii przekładająca się na oszczędności finansowe. Ostatni aspekt zwłaszcza w obecnych czasach – podwyżek cen energii, niepewności ostatecznych stawek i zasad rozliczania...

WINDY SCHODOWE Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym

Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym

W Polsce w budynkach wielorodzinnych mieszka ponad połowa z nas - z tego znaczna część w starych blokach z wielkiej płyty. Życie i mieszkanie w takim miejscu dla osoby starszej lub niepełnosprawnej nie...

W Polsce w budynkach wielorodzinnych mieszka ponad połowa z nas - z tego znaczna część w starych blokach z wielkiej płyty. Życie i mieszkanie w takim miejscu dla osoby starszej lub niepełnosprawnej nie jest łatwe. Likwidacja barier architektonicznych jest palącą kwestią, na szczęście na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które to umożliwiają.

Redakcja Likwidacja barier architektonicznych w bloku

Likwidacja barier architektonicznych w bloku Likwidacja barier architektonicznych w bloku

Problem braku wind lub ich przestarzała konstrukcja, stają się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców, zwłaszcza że postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Zamiana mieszkania w takich przypadkach...

Problem braku wind lub ich przestarzała konstrukcja, stają się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców, zwłaszcza że postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Zamiana mieszkania w takich przypadkach wydaje się najprostszym rozwiązaniem, ale z powodu ograniczonych środków finansowych oraz uwarunkowań społecznych i bytowych, okazuje się często niemożliwa do zrealizowania.

Jacek Frydryszak Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Budowa dźwigów osobowych w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym....

Wykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem dość powszechnym. Coraz częściej więc zarządcy i zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych szukają rozwiązania problemu, czego oczekują sami mieszkańcy, którzy z powodu ograniczeń lokomocyjnych, niepełnosprawności, są uwięzieni w domach.

Sabina Augustynowicz Windy osobowe w budynkach

Windy osobowe w budynkach Windy osobowe w budynkach

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym...

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Damian Żabicki Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych

Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych Dźwigi osobowe w budynkach wielorodzinnych

Dźwig osobowy jest urządzeniem, które umożliwia pionowe przemieszczanie osób. Typowy dźwig ma napęd elektryczny lub hydrauliczny, a przemieszczane osoby znajdują się w kabinie.

Dźwig osobowy jest urządzeniem, które umożliwia pionowe przemieszczanie osób. Typowy dźwig ma napęd elektryczny lub hydrauliczny, a przemieszczane osoby znajdują się w kabinie.

jasa „Konserwator urządzeń dźwigowych" zawodem z przyszłością

„Konserwator urządzeń dźwigowych" zawodem z przyszłością „Konserwator urządzeń dźwigowych" zawodem z przyszłością

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów wespół z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy zwołało konferencję prasową, podczas której zaprezentowano ciekawy eksperyment edukacyjny dotyczący kształcenia...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów wespół z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy zwołało konferencję prasową, podczas której zaprezentowano ciekawy eksperyment edukacyjny dotyczący kształcenia młodzieży w specjalności zawodowej „konserwator urządzeń dźwigowych”.

Redakcja NOWOŚĆ na rynku wydawniczym: "Dźwigi elektryczne"

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym: "Dźwigi elektryczne" NOWOŚĆ na rynku wydawniczym: "Dźwigi elektryczne"

"Dźwigi elektryczne. Podstawy budowy, zasada działania" jest poradnikiem opracowanym przez zespół ekspertów dźwigowych. Podręcznik liczy 370 stron i zawiera blisko 300 ilustracji i ok 30 tabel. Pierwsza...

"Dźwigi elektryczne. Podstawy budowy, zasada działania" jest poradnikiem opracowanym przez zespół ekspertów dźwigowych. Podręcznik liczy 370 stron i zawiera blisko 300 ilustracji i ok 30 tabel. Pierwsza część "Dźwigi hydrauliczne" ukazała się dwa lata temu i spotkała się z dużym zainteresowaniem branży.

Danuta Gąsiorowska Przede wszystkim bezpieczeństwo - windy

Przede wszystkim bezpieczeństwo - windy Przede wszystkim bezpieczeństwo - windy

W Polsce działa obecnie około 90 tysięcy wind osobowych i towarowo-osobowych zarejestrowanych i badanych okresowo przez Urząd Dozoru Technicznego. Większość, ok. 70 tysięcy dźwigów, została zamontowana...

W Polsce działa obecnie około 90 tysięcy wind osobowych i towarowo-osobowych zarejestrowanych i badanych okresowo przez Urząd Dozoru Technicznego. Większość, ok. 70 tysięcy dźwigów, została zamontowana przed 1993 r., kiedy obowiązywały tylko krajowe przepisy.

Redakcja Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła a temperatura w mieszkaniu

Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła a temperatura w mieszkaniu Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła a temperatura w mieszkaniu

Stanowisko Departamentu Ciepłownictwa Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rozporządzenia MiŚ w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników...

Stanowisko Departamentu Ciepłownictwa Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rozporządzenia MiŚ w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru c.w.u. warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Krzysztof Cichowski Samowolna wymiana grzejników

Samowolna wymiana grzejników Samowolna wymiana grzejników

Czytelnik pisze: Chciałbym prosić o wyjaśnienie, dlaczego portal administrator24.info wprowadza w błąd czytelników. W jednym z Waszych artykułów pt. „Wymiana grzejnika zgodnie z prawem” jest napisane,...

Czytelnik pisze: Chciałbym prosić o wyjaśnienie, dlaczego portal administrator24.info wprowadza w błąd czytelników. W jednym z Waszych artykułów pt. „Wymiana grzejnika zgodnie z prawem” jest napisane, że strażnikami, gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie instalacji prawo czyni zarządcę i właścicieli nieruchomości, a na zarząd wspólnoty mieszkaniowej nakłada obowiązek powiadomienia nadzoru budowlanego o samowolnym demontażu grzejnika przez mieszkańca i montażu nowego. Jestem członkiem zarządu...

Krzysztof Cichowski Zmiana lub likwidacja grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym

Zmiana lub likwidacja grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym Zmiana lub likwidacja grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielolokalowym

Niczym bumerang wracają bezustannie problemy związane z użytkowaniem, zaopatrywanej w ciepło z jednego, wspólnego źródła, instalacji centralnego ogrzewania budynków wielolokalowych. Zazwyczaj dotyczy to...

Niczym bumerang wracają bezustannie problemy związane z użytkowaniem, zaopatrywanej w ciepło z jednego, wspólnego źródła, instalacji centralnego ogrzewania budynków wielolokalowych. Zazwyczaj dotyczy to rozliczania kosztów ogrzewania zarówno budynku, jak i poszczególnych lokali.

mgr Jarosław Kowszuk Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia

Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia

W sytuacji, w której wyłącznym odbiorcą wody jest zarządca budynku wielolokalowego, to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozliczenie przypadających na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu wody.

W sytuacji, w której wyłącznym odbiorcą wody jest zarządca budynku wielolokalowego, to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozliczenie przypadających na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu wody.

Damian Żabicki Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych Parkingi i garaże w budynkach wielolokalowych

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo...

Zorganizowanie systemu parkowania samochodów mieszkańców budynków wielolokalowych (samodzielnych bądź będących częścią osiedla), jest sprawą dość złożoną. Liczba aut przypadających na jedno gospodarstwo domowe, pomimo wielu społecznych kampanii nie maleje, a przestrzeń, jaką można przeznaczyć na parking zazwyczaj jest mocno ograniczona. Dlatego coraz częściej podejmowana jest decyzja o budowie bloku z garażem podziemnym. Bez względu jednak na przyjęte rozwiązanie, zarządca bądź na wcześniejszym etapie...

Krzysztof Cichowski Wniosek o indywidualne ogrzewanie lokalu

Wniosek o indywidualne ogrzewanie lokalu

Zakończenie sezonu grzewczego to dla zarządców okres szczególnie trudny. Bowiem zazwyczaj wtedy następuje rozliczanie c.o. – tego największego i jakże drażliwego kosztu. Niektórzy z mieszkańców, nie godząc...

Zakończenie sezonu grzewczego to dla zarządców okres szczególnie trudny. Bowiem zazwyczaj wtedy następuje rozliczanie c.o. – tego największego i jakże drażliwego kosztu. Niektórzy z mieszkańców, nie godząc się na wzrastające opłaty, szukając rozwiązania mogą wystąpić z wnioskiem o indywidualne ogrzewanie lokalu budynku wielolokalowego.

Anna Drzewiecka, Kamil Kowalski Akademik dostępny na dwa sposoby

Akademik dostępny na dwa sposoby Akademik dostępny na dwa sposoby

Zapewnienie dostępności w budynkach użyteczności publicznej, takich jak akademik, pozwala poszerzyć wachlarz dostępnych rozwiązań. Dużo prościej jest wprowadzić rozwiązania zwiększające dostępność – np....

Zapewnienie dostępności w budynkach użyteczności publicznej, takich jak akademik, pozwala poszerzyć wachlarz dostępnych rozwiązań. Dużo prościej jest wprowadzić rozwiązania zwiększające dostępność – np. wstawić windę wewnątrz budynku, ponieważ nie dotyczą nas wtedy problemy własnościowe. A na jaką koncepcję zdecydowali się eksperci Stowarzyszenia Przyjaciół In­tegracji, rozwiązując problem braku windy i innego transportu pionowego poza schodami w budynku akademika w Stalowej Woli?

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.