administrator24.info

Jak pracodawca – zarządca i pośrednik nieruchomości – może wykorzystać Sektorową Ramę Kwalifikacji?

Praktyczne wskazówki

Magdalena Słocińska | 2022-01-10
Zadaniem, które było pierwotnie stawiane przed sektorowymi ramami kwalifikacji, było ułatwienie porównywania kwalifikacji w danej branży i przypisywania im poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, fot. Pixabay

Zadaniem, które było pierwotnie stawiane przed sektorowymi ramami kwalifikacji, było ułatwienie porównywania kwalifikacji w danej branży i przypisywania im poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, fot. Pixabay

Sektorowe ramy kwalifikacji to jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Są opracowywane, aby wspierać poszczególne branże w rozwoju kompetencji pracowników i zwiększać zainteresowanie innymi rozwiązaniami, oferowanymi przez ZSK. Mimo to, sektorowe ramy kwalifikacji to mało znane i niedoceniane narzędzie. Sektor nieruchomości udowadnia, że korzystanie z nich, nawet na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, jest łatwiejsze niż się wydaje.

Zobacz także

Redakcja news Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki Sejm przyjął ustawę #Niskie podatki

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

12 maja br. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki, teraz prace trwają w Senacie. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – ochrona własności działek sąsiadujących

#GorącaLinia – ochrona własności działek sąsiadujących #GorącaLinia – ochrona własności działek sąsiadujących

Pytanie: czy ochrona działek sąsiadujących z nieruchomością, na której usadowiony jest teren wspólnoty podlega ochronie?

Pytanie: czy ochrona działek sąsiadujących z nieruchomością, na której usadowiony jest teren wspólnoty podlega ochronie?

Redakcja news "Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego" – rusza program

"Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego" – rusza program "Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego" – rusza program

aaa

aaa

Zadaniem, które było pierwotnie stawiane przed sektorowymi ramami kwalifikacji, było ułatwienie porównywania kwalifikacji w danej branży i przypisywania im poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Szybko jednak się okazało, że dokument prezentujący w uporządkowany, spójny językowo sposób kompetencje specyficzne dla danego sektora, daje szereg innych możliwości.

Opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości (SRK N)
pozwoliło na zidentyfikowanie kompetencji wykorzystywanych w branży, pomogło ujednolicić stosowane nazewnictwo i uzgodnić kluczowe definicje. Więcej o SRK N w ramce. SRK N jest już, i miejmy nadzieję, że będzie w przyszłości, wsparciem w przygotowywaniu opisów kwalifikacji rynkowych. Zapisy SRK N to również pomoc w opracowywaniu programów kształcenia czy projektowaniu szkoleń. Uporządkowane, opisane w wystandaryzowany sposób kompetencje, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają pracodawcom łatwiej wyrażać swoje oczekiwania względem pracowników. Dzięki temu instytucje edukacyjne mogą przygotowywać swoją ofertę precyzyjnie, odpowiadając na potrzeby rynku pracy. Z opracowaniem SRK N wiąże się też oczekiwanie, że będzie ona ułatwiać wypracowanie uznawanych przez całe środowisko standardów dla poszczególnych zadań zawodowych, stanowisk czy kwalifikacji rynkowych.

To jednak nie wszystko. Analizując opracowywane w Polsce sektorowe ramy kwalifikacji (powstało ich już szesnaście), dostrzeżono również możliwości ich wykorzystania na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa. Sektorowa rama kwalifikacji może wspierać wiele różnorodnych działań związanych z zarządzaniem kompetencjami pracowników. Jest to szczególnie istotne w sektorze nieruchomości, gdzie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw nie posiadających rozbudowanych działów HR. Zadania związane z pozyskiwaniem pracowników, oceną ich kompetencji i planowaniem rozwoju są często realizowane bezpośrednio przez właścicieli i kadrę zarządzającą. W wielu przypadkach procesy te mogłyby przebiegać bardziej efektywnie, gdyby zastosowano do nich systemowe podejście, powiązano je między sobą, ujednolicono procedury i wprowadzono wystandaryzowane narzędzia. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Nieruchomości może być punktem wyjścia do tworzenia tego typu rozwiązań.

Rekrutacja oparta na kompetencjach i nie tylko

W okresie czerwiec-listopad br., na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, przeprowadzono pilotaż rozwiązań wykorzystujących SRK N w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Pilotaż zrealizowało konsorcjum EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Grupa Medium Sp. z o.o. Sp. k. i MABEA Sp. z o.o., a podmiotami, które uczestniczyły w opracowywaniu i testowaniu narzędzi były Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu oraz AXI IMMO Group Sp. z o.o.

Zespoły składające się z przedstawicieli ww. firm, ekspertek metodycznych oraz koordynatora organizacyjnego opracowały opisy wymagań kompetencyjnych dla 5 stanowisk:

 • zarządca nieruchomości,
 • administrator nieruchomości,
 • specjalista ds. rozliczeń mediów,
 • inspektor ds. technicznych,
 • doradca nieruchomości komercyjnych (pośrednik).

Dzięki wykorzystaniu SRK N łatwiej było zadbać o kompletność i spójność tworzonych opisów. Ponadto, powstające dokumenty miały uporządkowaną strukturę, jasno pokazywały wymagania minimalne, optymalne i pożądane. Oparcie działań na zapisach SRK N zapewniło, że kompetencje od samego początku były podzielone na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, przez co łatwiej było dobierać metody ich weryfikacji (np. podczas rekrutacji) czy nabywania i doskonalenia. 

Na bazie przygotowanych opisów prowadzono dalsze działania: przygotowano plan rekrutacji, opracowano narzędzia rekrutacyjne, zaprojektowano proces audytu kompetencji i diagnozy potrzeb szkoleniowych. Poszczególne kroki tych procesów przedstawiają rys. 2 i rys. 3. Na tym możliwości się nie kończą. Opracowanie z wykorzystaniem SRK N wymagań kompetencyjnych dla wybranych zadań zawodowych lub stanowisk pozwala np. budować wewnętrzny system potwierdzania kompetencji i projektować ścieżki kariery, ułatwia tworzenie programów szkoleniowych. Może też być wsparciem w organizacji staży zawodowych oraz praktyk uczniowskich i studenckich, ułatwiając opracowanie programu stażu lub praktyki oraz metod rozwoju i wersyfikacji kompetencji nabywanych u pracodawcy.

 

Oczywiście, że warto! 

Realizacja pilotażu pozwoliła zidentyfikować wiele korzyści z wykorzystania SRK N w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiciele obu podmiotów już w trakcie trwania pilotażu przyznali, że testowane działania przyniosły im konkretne korzyści. Zapowiedzieli też kontynuację prac, zarówno w odniesieniu do kolejnych stanowisk, jak i innych procesów związanych z zarządzaniem kompetencjami praco-
wników.

Opisywanie stanowisk z wykorzystaniem wymagań kompetencyjnych:

 • daje pracownikom jasny obraz oczekiwań pracodawcy,
 • pomaga kandydatom porównywać stanowiska pracy w różnych podmiotach, wykorzystywać i odpowiednio prezentować posiadane doświadczenie,
 • usprawnia wyszukiwanie potencjalnych miejsc pracy i przepływ pracowników między przedsiębiorstwami w sektorze,
 • ułatwia organizację pracy, wprowadzanie zmian organizacyjnych, przypisywanie nowych zadań, projektowanie ścieżek kariery pracowników.

Wykorzystanie SRK N w planowaniu i przygotowaniu rekrutacji:

 • zwiększa efektywność procesu rekrutacji,
 • pozwala oprzeć proces na weryfikacji kompetencji kandydatów i daje obiektywne przesłanki do podjęcia decyzji o obsadzeniu stanowiska,
 • ułatwia tworzenie ogłoszeń o pracę,
 • daje potencjalnym kandydatom jasną informację o oczekiwaniach pracodawcy, przez co zwiększa szansę na to, że aplikować będą osoby, które spełniają wyrażone w ogłoszeniu wymagania,
 • umożliwia tworzenie zindywidualizowanych programów wdrożeniowych.

Wdrożenie opracowanych z wykorzystaniem SRK N narzędzi do audytu 
kompetencji i diagnozy potrzeb szkoleniowych:

 • pomaga ustrukturyzować przeprowadzenie audytu i uzyskać precyzyjne informacje na temat kompetencji pracowników,
 • usprawnia analizę wyników audytu kompetencji,
 • ułatwia planowanie i zwiększa efektywność szkoleń i innych działań rozwojowych,
 • usprawnia zarządzanie przedsiębiorstwem, podejmowanie decyzji o awansach, przesunięciach między działami czy powierzeniu nowych zadań,
 • pozwala uniknąć sytuacji „gubienia” kompetencji pracowników niewykorzystywanych przez nich przy realizowaniu aktualnie wykonywanych zadań,
 • ułatwia ocenę możliwości podjęcia się nowych przedsięwzięć w oparciu o posiadane zasoby.

Jak skorzystać z opracowanych materiałów? 

W pilotażu opracowano metodologię wykorzystania SRK N w 3 procesach związanych z zarządzaniem kompetencjami pracowników. Szczegółowe instrukcje, wzory niezbędnych formularzy oraz przykładowe, wypełnione dokumenty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych i mogą być przez nich bezpłatnie wykorzystywane.

Dzięki temu, że jednym z etapów przygotowania opisu jest wyodrębnienie zadań zawodowych, w prosty sposób można wykorzystywać fragmenty stworzonych opisów. Możliwe jest konstruowanie nowych opisów stanowisk składających się z zadań i przypisanych do nich kompetencji oryginalnie stworzonych dla innych stanowisk. Opracowane opisy mogą też być wykorzystywane jako przykład i wskazówka do tworzenia opisów dla zupełnie innych stanowisk.

Opracowane narzędzia rekrutacyjne mogą być wykorzystywane podmioty branżowe do projektowania własnych procesów rekrutacji. Można narzędzia lub ich fragmenty zastosować wprost, o ile dotyczą tych samych kompetencji. Jednocześnie, dzięki oparciu na SRK N, we wszystkich powstałych w pilotażu materiałach zastosowany jest ten sam sposób formułowania kompetencji. Pozwala to łatwo odnajdywać kompetencje pokrewne, odnoszące się do podobnych zagadnień i tworzyć własne narzędzia poprzez analogię do tych opracowanych w pilotażu.

Szczególnie użyteczny może być formularz oceny dokumentów i referencji, w którym określono kryteria, na podstawie których można uznać, że kandydat posiada kompetencje udokumentowane poprzez zapisy CV, przedstawione zaświadczenia, dyplomy czy referencje. Natomiast z ostrożnością należy korzystać z opublikowanych lub wykorzystanych przez inne podmioty pozostałych narzędzi, takich jak zadania praktyczne czy testy. Dla zachowania wiarygodności procesu rekrutacji warto zadbać o to, aby były one przygotowywane specjalnie na potrzeby danej rekrutacji. 

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Deklaracje ws. źródeł ciepła – czasu na złożenie coraz mniej

Deklaracje ws. źródeł ciepła – czasu na złożenie coraz mniej Deklaracje ws. źródeł ciepła – czasu na złożenie coraz mniej

W bazie CEEB złożono już około 2,39 mln deklaracji, z obowiązku wypełnienia deklaracji nie wywiązali się jeszcze mieszkańcy dużych miast. Przeważająca większość ze zgłaszanych źródeł ciepła dotyczy kotłów...

W bazie CEEB złożono już około 2,39 mln deklaracji, z obowiązku wypełnienia deklaracji nie wywiązali się jeszcze mieszkańcy dużych miast. Przeważająca większość ze zgłaszanych źródeł ciepła dotyczy kotłów na paliwa stałe oraz kotłów gazowych.

Anna Ruszczak news Seniorzy chcą pracować, rynek ich odrzuca

Seniorzy chcą pracować, rynek ich odrzuca Seniorzy chcą pracować, rynek ich odrzuca

Co trzeci emeryt w Polsce chciałby zwiększyć swoje dochody, a 81 proc. z nich chciałoby podjąć dodatkową pracę.

Co trzeci emeryt w Polsce chciałby zwiększyć swoje dochody, a 81 proc. z nich chciałoby podjąć dodatkową pracę.

Anna Ruszczak news Wynajem mieszkania obcokrajowcom – bezpiecznie i bez stresu

Wynajem mieszkania obcokrajowcom – bezpiecznie i bez stresu Wynajem mieszkania obcokrajowcom – bezpiecznie i bez stresu

O czym musi pamiętać właściciel mieszkania przy wynajmie mieszkania osobom z zagranicy?

O czym musi pamiętać właściciel mieszkania przy wynajmie mieszkania osobom z zagranicy?

Redakcja news Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Na wniosek księgowych i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przesunęło termin składania rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

Przemysław Gogojewicz news #Gorąca Linia – zsyp na węgiel

#Gorąca Linia – zsyp na węgiel #Gorąca Linia – zsyp na węgiel

Pytanie: czy zsyp na węgiel jest częścią składową budynku?

Pytanie: czy zsyp na węgiel jest częścią składową budynku?

Anna Ruszczak news Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań? Jak zmiany warunków technicznych wpłyną na ceny mieszkań?

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Redakcja news Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych Przedłużenie taryfowania gazu dla odbiorców wrażliwych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało, że taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale, do roku 2027 będą regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Redakcja news 150 mln zł na ochronę zabytków

150 mln zł na ochronę zabytków 150 mln zł na ochronę zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) poinformowało, że w ramach tegorocznego programu "Ochrona Zabytków" wykonanych zostanie ponad 480 zadań.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) poinformowało, że w ramach tegorocznego programu "Ochrona Zabytków" wykonanych zostanie ponad 480 zadań.

Anna Ruszczak news Kto będzie płacić raty kredytu hipotecznego przy rozwodzie?

Kto będzie płacić raty kredytu hipotecznego przy rozwodzie? Kto będzie płacić raty kredytu hipotecznego przy rozwodzie?

Gdy dochodzi do rozwodu, kto w takiej sytuacji spłaca zobowiązania kredytowe? Jak wygląda kwestia mieszkania sfinansowanego kredytem?

Gdy dochodzi do rozwodu, kto w takiej sytuacji spłaca zobowiązania kredytowe? Jak wygląda kwestia mieszkania sfinansowanego kredytem?

Anna Ruszczak news Zielona energia bardziej opłacalna niż paliwa kopalne

Zielona energia bardziej opłacalna niż paliwa kopalne Zielona energia bardziej opłacalna niż paliwa kopalne

Rok 2022 jest kluczowy dla procesu ograniczenia emisji o połowę do końca dekady i powstrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej bezpiecznej granicy 1,5°C.

Rok 2022 jest kluczowy dla procesu ograniczenia emisji o połowę do końca dekady i powstrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej bezpiecznej granicy 1,5°C.

Redakcja news Koszty utrzymania mieszkań i domów nadal rosną

Koszty utrzymania mieszkań i domów nadal rosną Koszty utrzymania mieszkań i domów nadal rosną

Gaz, prąd, odpady, opał – można długo jeszcze wymieniać obszary, w których odnotowano podwyżki. Czy właśnie te rosnące ceny mediów i nośników energii napędzają mieszkaniową inflację?

Gaz, prąd, odpady, opał – można długo jeszcze wymieniać obszary, w których odnotowano podwyżki. Czy właśnie te rosnące ceny mediów i nośników energii napędzają mieszkaniową inflację?

Redakcja news Długi deweloperów niewielkie, podwykonawców zaś ogromne

Długi deweloperów niewielkie, podwykonawców zaś ogromne Długi deweloperów niewielkie, podwykonawców zaś ogromne

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że w ostatnich miesiącach deweloperzy zmniejszyli swoje zadłużenie do poziomu sprzed pandemii. Jednak teraz stają w obliczu kolejnych wyzwań: długi podwykonawców,...

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że w ostatnich miesiącach deweloperzy zmniejszyli swoje zadłużenie do poziomu sprzed pandemii. Jednak teraz stają w obliczu kolejnych wyzwań: długi podwykonawców, rosnące koszty materiałów budowlanych i robocizny, a także spadek popytu na nowe mieszkania.

Redakcja news Większa dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych – projekt ustawy

Większa dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych – projekt ustawy Większa dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych – projekt ustawy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Redakcja news FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu FPP ocenia propozycje rządu dot. zmian Polskiego Ładu

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Anna Ruszczak news Światowe targi nieruchomości w Cannes: wnioski z czasów zarazy i wojny

Światowe targi nieruchomości w Cannes: wnioski z czasów zarazy i wojny Światowe targi nieruchomości w Cannes: wnioski z czasów zarazy i wojny

Pierwsza po pandemii, największa impreza w branży nieruchomości, czyli targi MIPIM 2022 w Cannes, zakończona. Eksperci rozmawiali o trendach, kierunkach rozwoju, kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie i sposobach...

Pierwsza po pandemii, największa impreza w branży nieruchomości, czyli targi MIPIM 2022 w Cannes, zakończona. Eksperci rozmawiali o trendach, kierunkach rozwoju, kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie i sposobach na jego przetrwanie. Do jakich wniosków doszli i co czeka branżę w przyszłości?

Anna Ruszczak news Czy ustawa deweloperska wpłynie na ceny mieszkań?

Czy ustawa deweloperska wpłynie na ceny mieszkań? Czy ustawa deweloperska wpłynie na ceny mieszkań?

Czy składka na deweloperski fundusz gwarancyjny pozostanie bez wpływu na ceny mieszkań. Nowa ustawa wchodzi w życie 1 lipca br. Jakie będzie mieć skutki dla rynku?

Czy składka na deweloperski fundusz gwarancyjny pozostanie bez wpływu na ceny mieszkań. Nowa ustawa wchodzi w życie 1 lipca br. Jakie będzie mieć skutki dla rynku?

Redakcja news Szersze wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gmin

Szersze wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gmin Szersze wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gmin

Wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych dla gmin obejmie też inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – informuje Ministerstwo Finansów.

Wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych dla gmin obejmie też inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – informuje Ministerstwo Finansów.

Redakcja news Gasimy światła dla planety – 26 marca

Gasimy światła dla planety – 26 marca Gasimy światła dla planety – 26 marca

W sobotę 26 marca odbędzie się coroczna Godzina dla Ziemi – akcja stworzona przez fundację WWF w 2007 roku.

W sobotę 26 marca odbędzie się coroczna Godzina dla Ziemi – akcja stworzona przez fundację WWF w 2007 roku.

Redakcja news Mieszkania komunalne – czy uchodźcy z Ukrainy mogą się o nie starać?

Mieszkania komunalne – czy uchodźcy z Ukrainy mogą się o nie starać? Mieszkania komunalne – czy uchodźcy z Ukrainy mogą się o nie starać?

Od wybuchu wojny na Ukrainie do Polski przybyło już ponad 2 mln uchodźców. Dla Polski to spore wyzwanie pod względem mieszkaniowym, zdrowotnym i logistycznym.

Od wybuchu wojny na Ukrainie do Polski przybyło już ponad 2 mln uchodźców. Dla Polski to spore wyzwanie pod względem mieszkaniowym, zdrowotnym i logistycznym.

Sabina Augustynowicz news Jeszcze w zielone gramy…

Jeszcze w zielone gramy… Jeszcze w zielone gramy…

Polskie granice przekroczyło już ponad milion sześćset tysięcy ukraińskich uchodźców, uciekających przed wojną.

Polskie granice przekroczyło już ponad milion sześćset tysięcy ukraińskich uchodźców, uciekających przed wojną.

Redakcja news Gdzie deweloperzy budowali najwięcej w 2021?

Gdzie deweloperzy budowali najwięcej w 2021? Gdzie deweloperzy budowali najwięcej w 2021?

W jakich miastach znajdują się nowo powstałe nieruchomości?

W jakich miastach znajdują się nowo powstałe nieruchomości?

Redakcja news Specustawa o  pomocy obywatelom Ukrainy

Specustawa o  pomocy obywatelom Ukrainy Specustawa o  pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent RP podpisał ustawę o  pomocy obywatelom Ukrainy w  związku z  konfliktem zbrojnym na  terytorium tego państwa.

Prezydent RP podpisał ustawę o  pomocy obywatelom Ukrainy w  związku z  konfliktem zbrojnym na  terytorium tego państwa.

Redakcja news Zarządcy nieruchomości wychodzą na prostą

Zarządcy nieruchomości wychodzą na prostą Zarządcy nieruchomości wychodzą na prostą

Choć zarządcy nieruchomości boleśnie odczuli negatywne skutki pandemii, to  wydaje  się, że  większość z  nich najgorsze ma  już za  sobą.

Choć zarządcy nieruchomości boleśnie odczuli negatywne skutki pandemii, to  wydaje  się, że  większość z  nich najgorsze ma  już za  sobą.

Redakcja news Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

18 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające termin na złożenie deklaracji CIT za 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wybrane dla Ciebie

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym? Czy warto postawić na gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym?

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku » Atrakcyjny kredyt dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na inwestycję w część wspólną budynku »

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Atrakcyjne warunki finansowania wszelkich inwestycji w część wspólną budynku

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje? Dlaczego wełna mineralna jest najlepsza na elewacje?

Sposób na zachowanie porządku z pojemnikami na odpady »

Sposób na zachowanie porządku z pojemnikami na odpady » Sposób na zachowanie porządku z pojemnikami na odpady »

Jaki wodomierz wskaże prawidłowe zużycie?

Jaki wodomierz wskaże prawidłowe zużycie? Jaki wodomierz wskaże prawidłowe zużycie?

Jak prawidłowo odebrać mieszkanie lub lokal usługowy?

Jak prawidłowo odebrać mieszkanie lub lokal usługowy? Jak prawidłowo odebrać mieszkanie lub lokal usługowy?

Czy istnieją wodomierze odporne na osady i zanieczyszczenia?

Czy istnieją wodomierze odporne na osady i zanieczyszczenia? Czy istnieją wodomierze odporne na osady i zanieczyszczenia?

Bezpieczny sposób na ogrzewanie wody grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej »

Bezpieczny sposób na ogrzewanie wody grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej » Bezpieczny sposób na ogrzewanie wody grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej »

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu? Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Jaki styropian wybrać na ocieplenie?

Jaki styropian wybrać na ocieplenie? Jaki styropian wybrać na ocieplenie?

Ocieplenie budynku - niedrogi sposób na niższe rachunki »

Ocieplenie budynku - niedrogi sposób na niższe rachunki » Ocieplenie budynku - niedrogi sposób na niższe rachunki »

Poznaj rozwiązania dla Użytkowników obiektów »

Poznaj rozwiązania dla Użytkowników obiektów » Poznaj rozwiązania dla Użytkowników obiektów »

Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci »

Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci » Zobacz, jak zasłonić pojemniki na śmieci »

W jaki sposób zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w instalacji?

W jaki sposób zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w instalacji? W jaki sposób zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w instalacji?

Kosze i zabudowy dla pojemników na odpady - podpowiadamy co wybrać »

Kosze i zabudowy dla pojemników na odpady - podpowiadamy co wybrać » Kosze i zabudowy dla pojemników na odpady - podpowiadamy co wybrać »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu » Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną? Jak ocieplenie ścian zewnętrznych zmniejsza jego całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną?

Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym »

Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym » Likwidacja barier architektonicznych w bloku wielomieszkaniowym »

Jaki wodomierz wybrać?

Jaki wodomierz wybrać? Jaki wodomierz wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać? Daszki i zadaszenia w budynku - co wybrać?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Jak zdalnie odczytać stan liczników?

Jak zdalnie odczytać stan liczników? Jak zdalnie odczytać stan liczników?

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków » Izolacja cieplna i akustyczna ścian wewnętrznych budynków »

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Jak zautomatyzować pracę zarządcy?

Jak zautomatyzować pracę zarządcy? Jak zautomatyzować pracę zarządcy?

Jak zapewnić zdrowe powietrze i optymalną temperaturę w pomieszczeniu?

Jak zapewnić zdrowe powietrze i optymalną temperaturę w pomieszczeniu? Jak zapewnić zdrowe powietrze i optymalną temperaturę w pomieszczeniu?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.