administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości

Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości
www.sxc.hu

Organizacja ruchu na drogach do nieruchomości


www.sxc.hu

Gminie nie wolno utrzymywać dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie, ani partycypować w kosztach ich remontu. To samo tyczy się kosztów utrzymania oznakowania takich dróg.

Zobacz także

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości? Jak zmienić swojego zarządcę nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych...

Zarządzanie nieruchomościami to dość trudna branża. Na rynku działa wiele firm, które oferują tego typu usługi. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby działające w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych i proszą nas o przygotowanie oferty na zarządzanie, ponieważ nie są zadowolone ze współpracy z dotychczasowym zarządcą.

dr Kazimierz Dudziński Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania

Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania Zarząd przeciwny opomiarowaniu kosztów ogrzewania

Pomimo obowiązywania nowych przepisów, zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest przeciwny instalowaniu podzielników kosztów ogrzewania. Na zebraniu taki wniosek zarządu uzyskał większość głosów. Czy jest to...

Pomimo obowiązywania nowych przepisów, zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest przeciwny instalowaniu podzielników kosztów ogrzewania. Na zebraniu taki wniosek zarządu uzyskał większość głosów. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Co można zrobić, aby doprowadzić do opomiarowania budynku?

Redakcja Produkty i usługi, które powinieneś znać w 2023/2024 roku

Produkty i usługi, które powinieneś znać w 2023/2024 roku Produkty i usługi, które powinieneś znać w 2023/2024 roku

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają...

Zgodnie z definicją zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Podejmowane przez niego decyzje mają zasadniczy wpływ na komfort życia mieszkańców i efektywne gospodarowanie nieruchomością oraz jej wartość. A co ma wpływ na te decyzje? Jakim kryterium wyboru kieruje się zarządca, odrzucając bądź stawiając na konkretną usługę czy produkt?

Jak regulować ruch na drodze?

Samo wybudowanie drogi nie rozwiązuje wszystkich problemów z dojazdem do nieruchomości. Częstokroć, w miarę zwiększania się ruchu na drogach dojazdowych do nieruchomości, pojawia się problem nie z samym dojazdem (drogą) do nieruchomości, ale z organizacją ruchu.

Problem ten pojawia się zwłaszcza dlatego, ponieważ większość dróg dojazdowych do nieruchomości to drogi wewnętrzne, które zasadniczo, tj. z mocy prawa, nie są objęte działaniem przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

Aby na takich drogach obowiązywały przepisy ruchu drogowego, należy oznaczyć je odpowiednimi znakami: D-52 („strefa ruchu”) oraz D-40 („strefa zamieszkania”). 

Kwestie odpowiedzialności

Na drogach, które nie podlegają przepisom ustawy – Prawo ruchu drogowym, za zaistniałe tam zdarzenia będziemy mieli zasadniczo do czynienia z odpowiedzialnością cywilistyczną.

Najczęściej będzie tu wchodziła w grę odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę lub krzywdę. Odpowiedzialność za przestępstwa bądź wykroczenia w ruchu drogowym określa bowiem kodeks karny, a także kodeks wykroczeń.

Do czego się stosować?

Kiedy poruszamy się po drogach, na których obowiązują przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, obowiązują nas polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem (najczęściej będzie to policja) lub uprawnione do jego kontroli; sygnały świetlne oraz znaki drogowe – nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

Od znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu istotniejsze są sygnały świetlne. Najważniejsze są jednak polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, albowiem mają one pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Jak się poruszać?

Wprowadzenie na drogi, które nie są drogami publicznymi, przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym wymaga od uczestnika ruchu drogowego przypomnienia sobie jego podstawowych zasad.

Ich znajomość jest tym ważniejsza, że przepisy dotyczące ruchu drogowego obowiązują bardzo często na wielu drogach, po których się poruszamy. dojeżdżając lub dochodząc do domu lub pracy, nawet tych niepozornych, o stosunkowo niewielkim natężaniu ruchu.

Ruch pieszych

Jeżeli poruszamy się pieszo, powinniśmy korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a gdy ich nie ma – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, można poruszać się po jezdni, pod warunkiem, że znajdujemy się jak najbliżej jej krawędzi i ustępujemy miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Pieszych zawsze obowiązuje ruch lewostronny. Kiedy idą jezdnią, są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

Wyjątkiem jest strefa zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątek ten nie dotyczy jednak strefy ruchu.

Prędkość i hamowanie

Kierując pojazdem, powinniśmy jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich odbywa się ruch, a w szczególności stanu i widoczności drogi, stanu pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Kierując pojazdem, powinniśmy także jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym, a także utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Jeżeli chodzi o hamowanie, należy pamiętać, iż nie może ono powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. Wbrew powszechnemu błędnemu przekonaniu, nie zawsze zatem, w przypadku zdarzenia na drodze, winna będzie osoba jadąca z tyłu, która nie zdążyła zahamować.

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zmieniając kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu, trzeba robić to z zachowaniem szczególnej ostrożności. Manewr ten należy zawczasu i wyraźnie sygnalizować, a potem zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po jego wykonaniu.

Wykonując ten manewr, kierujący pojazdem, jeśli chce skręcić w prawo, powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni. Jeśli zaś zamierza skręcić w lewo, powinien zbliżyć się albo do środka jezdni, albo, na jezdni o ruchu jednokierunkowym, do lewej jej krawędzi.

Zasad tych nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.

Zmieniając pas ruchu, kierujący pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00–23.00 wynosi 50 km/h. Dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23.00–5.00 to natomiast 60 km/h. Jeżeli zaś chodzi o strefę ruchu, to dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi zawsze 20 km/h.

Kary za przewinienia w ruchu drogowym

Czyny zabronione w ruchu drogowym dzielimy na przestępstwa i wykroczenia. Oprócz nałożenia na sprawcę czynu odpowiedniej kary, przepisy przewidują ponadto zazwyczaj nałożenie na niego odpowiedniej liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Należy jednak pamiętać, iż przy wykroczeniu, czyli w większości przypadków, w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub innych środków oddziaływania wychowawczego.  

Organizacja ruchu

Kwestie zarządzania ruchem drogowym, w tym organizacji ruchu, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (DzU z 2003 r. nr 177, poz. 1729).

Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania. Wydaje się, że ustawodawca przy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która wprowadzała strefy ruchu, zapomniał dodać do rozporządzenia także tego rodzaju dróg.

Taka interpretacja tego przepisu wydaje się zasadna chociażby w kontekście art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wedle którego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania sprawuje wojewoda.

Co więcej, pkt 10a tegoż artykułu stanowi, iż podmioty zarządzające drogami wewnętrznymi, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, ustalając obowiązującą na nich organizację ruchu, stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych.

Innymi słowy, zarówno w przypadku strefy ruchu, jak i drogi wewnętrznej, należy sporządzić projekt organizacji ruchu. Podmiotem obowiązanym do jego sporządzania będzie zarządca drogi, czyli – w przypadku dróg niepublicznych – najczęściej właściciel, np. osoba fizyczna, osoba prawna czy też wspólnota mieszkaniowa.

Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ nim zarządzający.

W przypadku dróg wewnętrznych, które nie stanowią własności publicznej, będzie to np. wspólnota mieszkaniowa czy też inna prywatna osoba fizyczna bądź prawna.

Jeżeli zaś taka droga stanowi własność publiczną, to jej zarządcą będzie gmina lub też gminna jednostka organizacyjna. Jeżeli zatem droga wewnętrzna jest własnością prywatną, to jej właściciel sam zatwierdza sporządzony projekt organizacji ruchu.

Niemniej jednak organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach nim zarządzających zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii.

W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na niej ograniczenia ruchu powodującego konieczność zorganizowania objazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem, właściwy dla drogi, na której wprowadzono te ograniczenia.

Przy tworzeniu projektu organizacji ruchu na drogach wewnętrznych nie jest wymagane, uzyskanie opinii właściwego komendanta policji.

Należy pamiętać, iż wprowadzenie projektu organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, które nie są strefami ruchu albo strefami zamieszkania, dla właściciela bądź zarządcy takiej drogi nie jest obligatoryjne.

Oznacza to, iż czynności podejmowane na takich drogach mają charakter właścicielski, to jest cywilnoprawny. Nawet zatem, gdyby na rzeczonej drodze czynność z zakresu faktycznej organizacji ruchu podejmowała jednostka samorządu terytorialnego będąca zarządcą albo właścicielem terenu, na którym znajduje się droga wewnętrzna, takie działanie nie jest działaniem z zakresu administracji publicznej.

W praktyce oznacza to, iż nie można go poddać kontroli sądowoadministracyjnej (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2007 r. II SA/Rz 714/07). Innymi słowy, nie można go zaskarżyć do sądu administracyjnego, oczywiście po uprzednim wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa.

Powyższe ustalenie skutkuje jeszcze jednym doniosłym skutkiem. Mianowicie gminie – chociaż do jej zadań własnych należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie dróg gminnych – nie wolno utrzymywać dróg o charakterze wewnętrznym, położonych na cudzym gruncie lub partycypować w kosztach ich remontu, nawet jeżeli służą one jako drogi dojazdowe do posesji niektórym mieszkańcom gminy.

To samo tyczy kosztów utrzymania oznakowania takich dróg (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2007 r. I SA/Łd 220/07).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • eugeniusz eugeniusz, 30.09.2014r., 14:07:00 Tak, to wszystko trzeba brać pod uwagę. Coraz częściej jednak otrzymuję sygnały o innych kłopotach posiadaczy lokali wspólnotowych. Kłopot nazywa się "wydzielenie działki po obrysie budynku". Gminy, pierwotni właściciele budynków, oraz posiadacz własności pierwszego lokalu, popełnili kiedyś kardynalny "błąd" decydując się na taki podział. Poprawiam się: doszło do poważnego naruszenia prawa. Dziś się Nikt do tego nie przyznaje, a przecież tylko nieliczne są wypadki, gdy lokalne warunki uniemożliwiały podział nieruchomości gruntowej zgodnie z zasadami. Dziś Gminy stosują zasadę dzierżawy terenu. Paranoje. Dzierżawa 50 metrów kw. pod docieplenie. Po drodze użyczenie na postawienie rusztowania. Dzierżawa (wynajem) paru metrów kwadratowych pod śmietnik... etc. etc... To ma wbrew pozorom duży związek z drogowymi dylematami. Gdyby, szczególnie w Miastach, stosowano zasadę, że droga (wraz z chodnikiem) jest publiczna, a budynek i teren wokół niego prywatny, mielibyśmy parkowanie na terenie publicznym, czyli zadanie własne Gmin. Prawie w każdym ze znanych mi przypadków była szansa na dołożenie budynkowi terenu, tak aby właściciel nie musiał się zastanawiać "gdzie jest" już po przekroczeniu drzwi wejściowych. Dziś, często rozmawiamy o kolejnych udogodnieniach technicznych dla nieruchomości, a zapominamy o podstawowych kwestiach jej funkcjonowania. Właściciele, wbrew twierdzeniom niektórych z nich, nie muszą parkować wszystkimi swoimi samochodami na "swojej" działce. Wzajemne blokowanie i histeryczne narzekania, są udziałem wielu. Tylko niewielu chce faktycznie rozwiązywać problem. Gmina też nie chce rozwiązywać problemu. Dziwiłem się wielce, gdy na bazie tzw. budżetów obywatelskich, zgłaszano potrzebę np. osiedlowych siłowni, w sytuacji gdy potrzeby lokalne parkingowe, były zaspokojone na poziomie grubo poniżej 50%. Czyżby to znaczyło, że "pomroczność jasna" ciągle istnieje? Zapominamy o potrzebach nieruchomości, a tolerujemy istnienie "placyków zabaw" wykorzystywanych sporadycznie i przez wąskie grono osób. Nie jestem za obstawianiem budynków samochodami, kosztem zieleni i tym podobnych. Fakty są jednak brutalne: nieruchomości po obrysie (i nie tylko) nie mogą funkcjonować prawidłowo, tylko z powodu niezrozumienia przez Kogoś Tam zasad gospodarowania nieruchomościami. Dziś zatem mamy dyskusję zastępczą o "powinnościach" w ruchu drogowym, które są oczywistością. Odpowiedzialność każdego za kółkiem jest dla mnie oczywistością, niezależnie od gruntu po którym się porusza. Myślę, że Wymiar Sprawiedliwości powinien zmierzać do jednoznaczności. Przypomnijmy sobie jak kuriozalnym było orzeczenie o osobie która uszkodziła sobie autko na terenie WM, w dodatku na "urządzeniach" przez siebie instalowanych... Przypomnijmy sobie o innych niedogodnościach i problemach... Mamy ku temu wspaniałą okazję przy wyborach samorządowych. NIektórzy kandydaci chcą Nas zarzucić "pomysłami" a tak na dobrą sprawę, niewielu ma wolę rozwiązywania rzeczywistych problemów. Omawiana sytuacja jest bardzo istotną częścią funkcjonowania w obszarze zwanym ustawowo "wspólnotą samorządową". Pomyslmy o tym w ferworze wyborczych bzdur!
  • grzegor_wak2 grzegor_wak2, 20.09.2017r., 22:09:22 Na takich drogach dojazdowych do nieruchomości ważna jest odpowiednia organizacja ruchu, pomoga w niej na pewno dobre znaki drogowe,
  • Maruś Maruś, 03.01.2018r., 11:16:13 a jak jest z obowiązkiem utrzymania i uruchamiania oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej ? Dla przykładu jest droga wewnętrzna zarządzana przez wskazany podmiot, przy której stoją lampy uliczne, czy właściciel drogi wewnętrznej ma obowiązek ich utrzymania i włączania w okresie wieczorowo - nocnym, czy też nie ? Są przepisy, które to w jakikolwiek regulują ten konkretnie obowiązek ?
  • Barbara Barbara, 02.11.2018r., 08:52:33 Pozwolę sobie nie zgodzić się z wnioskami zawartymi w artykule . Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Celem skargi opartej na wskazanej podstawie jest prawna (sądowa) ochrona jednostki przed bezprawnymi działaniami organów gminy, stanowiącymi ingerencję w sferę jej praw i wolności. Wyrok NSA Sygnatura akt: I OSK 1722/17.

Powiązane

Jacek Sawicki Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w kwietniu 2021 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w kwietniu 2021 r. Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w kwietniu 2021 r.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w kwietniu 2021 roku powiększony został o 17 nowych aktów prawnych parafowanych przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w kwietniu 2021 roku powiększony został o 17 nowych aktów prawnych parafowanych przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Jacek Sawicki Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w marcu 2021 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w marcu 2021 r. Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w marcu 2021 r.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w marcu 2021 roku powiększony został o 6 nowych aktów prawnych parafowanych przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w marcu 2021 roku powiększony został o 6 nowych aktów prawnych parafowanych przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Jacek Sawicki Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w miesiącach lipiec-wrzesień 2020 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w miesiącach lipiec-wrzesień 2020 r. Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w miesiącach lipiec-wrzesień 2020 r.

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku powiększony został o 26 nowych aktów prawnych parafowanych przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje...

Zbiór ustaw w polskim prawodawstwie w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku powiększony został o 26 nowych aktów prawnych parafowanych przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. Portal www.administrator24.info publikuje ich wykaz.

Paweł Puch Parkowanie we wspólnocie mieszkaniowej

Parkowanie we wspólnocie mieszkaniowej Parkowanie we wspólnocie mieszkaniowej

Już wcześniej przedstawiałem ten problem z prośbą o artykuł, który pomógłby naszemu społeczeństwu zrozumieć problem parkowania samochodów pod oknami sąsiadów czy też nawet swoimi. To nagminne zachowanie,...

Już wcześniej przedstawiałem ten problem z prośbą o artykuł, który pomógłby naszemu społeczeństwu zrozumieć problem parkowania samochodów pod oknami sąsiadów czy też nawet swoimi. To nagminne zachowanie, obawa przed kradzieżą samochodu (najlepiej, jakby było można wprowadzić go do domu), także jakaś nieuzasadniona wygoda, a przy tym brak świadomości, że truje się siebie i sąsiadów. Szczególnie widzi się ten problem w starym budownictwie, w którym można dojechać pod sam mur budynku, a tym samym pod...

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – organy administracji publicznej a droga wewnętrzna

#GorącaLinia – organy administracji publicznej a droga wewnętrzna #GorącaLinia – organy administracji publicznej a droga wewnętrzna

Pytanie: czy organ administracji publicznej może wkraczać w prawo do rozporządzania drogą wewnętrzną?

Pytanie: czy organ administracji publicznej może wkraczać w prawo do rozporządzania drogą wewnętrzną?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – połączenie drogi wewnętrznej z drogą publiczną

#GorącaLinia – połączenie drogi wewnętrznej z drogą publiczną #GorącaLinia – połączenie drogi wewnętrznej z drogą publiczną

Pytanie: czy jest możliwe połączenie drogi wewnętrznej osiedlowej z droga publiczną?

Pytanie: czy jest możliwe połączenie drogi wewnętrznej osiedlowej z droga publiczną?

Agnieszka Żelazna Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej Dostęp do drogi publicznej

W uchwale z dnia 28.01.2022 r., SN wyjaśnił, iż nieruchomość, której właścicielowi przysługuje wynikające z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprawnienie do korzystania z dróg wewnętrznych,...

W uchwale z dnia 28.01.2022 r., SN wyjaśnił, iż nieruchomość, której właścicielowi przysługuje wynikające z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprawnienie do korzystania z dróg wewnętrznych, łączących się z drogą publiczną, powinna być uznawana za nieruchomość, która posiada odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 KC.

Przemysław Gogojewicz Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej z przebudową zjazdu

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Istnieje istotna różnica pomiędzy zakończeniem procesu inwestycyjnego poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończeniem tego procesu poprzez zawiadomienie o zakończeniu przebudowy.

Paweł Puch Co nowego w orzecznictwie? Nadanie nazwy ulicy | Dyżur telefoniczny pracownika zarządcy

Co nowego w orzecznictwie? Nadanie nazwy ulicy | Dyżur telefoniczny pracownika zarządcy Co nowego w orzecznictwie? Nadanie nazwy ulicy | Dyżur telefoniczny pracownika zarządcy

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 50), m.in. o zasadach nadania nazwy drodze wewnętrznej na osiedlu oraz o dyżurowaniu pod telefonem pracownika zarządcy.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 50), m.in. o zasadach nadania nazwy drodze wewnętrznej na osiedlu oraz o dyżurowaniu pod telefonem pracownika zarządcy.

Grzegorz Abramek Koszty oświetlenia dróg wewnętrznych spółdzielni

Koszty oświetlenia dróg wewnętrznych spółdzielni Koszty oświetlenia dróg wewnętrznych spółdzielni

Ekspert udziela odpowiedzi na pytanie czytelnika zainteresowanego podstawą prawną, która pozwala naliczać opłatę za energię elektryczną na ulicach wewnątrzosiedlowych spółdzielni mieszkaniowej

Ekspert udziela odpowiedzi na pytanie czytelnika zainteresowanego podstawą prawną, która pozwala naliczać opłatę za energię elektryczną na ulicach wewnątrzosiedlowych spółdzielni mieszkaniowej

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – przebudowa zjazdu (droga wewnętrzna, droga publiczna)

#GorącaLinia – przebudowa zjazdu (droga wewnętrzna, droga publiczna) #GorącaLinia – przebudowa zjazdu (droga wewnętrzna, droga publiczna)

Pytanie: Co należy zrobić, aby przebudować zjazd z drogi publicznej na drogę wewnętrzną?

Pytanie: Co należy zrobić, aby przebudować zjazd z drogi publicznej na drogę wewnętrzną?

Paweł Puch Korzystanie z dróg dojazdowych

Korzystanie z dróg dojazdowych Korzystanie z dróg dojazdowych

Parkowanie przed lokalem użytkowym w celu załadunku i rozładunku towarów w ocenie sądu nie wykracza poza normalne przeznaczenie drogi wewnętrznej. Uprawnienie do współkorzystania z nieruchomości wspólnej...

Parkowanie przed lokalem użytkowym w celu załadunku i rozładunku towarów w ocenie sądu nie wykracza poza normalne przeznaczenie drogi wewnętrznej. Uprawnienie do współkorzystania z nieruchomości wspólnej jest ograniczone jedynie poprzez identyczne uprawnienia pozostałych współwłaścicieli. Pozostawienie przez powódkę i jej współpracowników pojazdów przed lokalem nie pozostaje w sprzeczności z zasadą korzystania z części wspólnej nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli...

Paweł Puch Co nowego w Orzecznictwie? Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej | Obowiązkowa droga przeciwpożarowa

Co nowego w Orzecznictwie? Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej | Obowiązkowa droga przeciwpożarowa Co nowego w Orzecznictwie? Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej |  Obowiązkowa droga przeciwpożarowa

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 89), m.in. o budowie ogrodzenia od strony drogi wewnętrznej oraz o obowiązku wykonania drogi przeciwpożarowej.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 89), m.in. o budowie ogrodzenia od strony drogi wewnętrznej oraz o obowiązku wykonania drogi przeciwpożarowej.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – drogi wewnętrzne i publiczne – czym się różnią?

#GorącaLinia – drogi wewnętrzne i publiczne – czym się różnią? #GorącaLinia – drogi wewnętrzne i publiczne – czym się różnią?

Pytanie: czy jest jakaś różnica pomiędzy droga osiedlową a droga publiczną?

Pytanie: czy jest jakaś różnica pomiędzy droga osiedlową a droga publiczną?

Anna Ruszczak news Ustawa ureguluje własność dróg

Ustawa ureguluje własność dróg Ustawa ureguluje własność dróg

Prezydencki projekt specustawy przewiduje ułatwienia w nabywaniu przez gminy terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są zaliczone do kategorii dróg publicznych.

Prezydencki projekt specustawy przewiduje ułatwienia w nabywaniu przez gminy terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są zaliczone do kategorii dróg publicznych.

Eugenia Śleszyńska Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa Działka gruntu nie powinna być izolowana, a jej właścicielowi przysługują prawa

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej...

O przesłance samodzielności działek budowlanych mających dostęp do drogi publicznej stanowią przepisy prawa. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest obowiązkiem inwestora, a dostęp do drogi publicznej jest warunkiem wydania inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy, także warunkiem podziału działek.

Aneta Mościcka Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna...

Wysokość odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną może być uzgodniona między właścicielem a właściwym organem przed dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Paweł Puch Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej

Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej

Większość wspólnot mieszkaniowych i zarządców nie przywiązuje należytej uwagi do działek znajdujących się pod budynkami. Zdarza się, że nie znają oni granic działki w terenie, jej kształtu oraz powiązań...

Większość wspólnot mieszkaniowych i zarządców nie przywiązuje należytej uwagi do działek znajdujących się pod budynkami. Zdarza się, że nie znają oni granic działki w terenie, jej kształtu oraz powiązań z innymi działkami na osiedlu. Artykuł odnosi się do prawnych aspektów problemów wynikających z nieuregulowania granic działki pod budynkiem i niezapewnienia właściwego dostępu do dróg publicznych.

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zjazdy z drogi publicznej, przebudowa

#GorącaLinia – zjazdy z drogi publicznej, przebudowa #GorącaLinia – zjazdy z drogi publicznej, przebudowa

Pytanie: Na kim spoczywa obowiązek budowy czy przebudowy zjazdu na parking z drogi osiedlowej?

Pytanie: Na kim spoczywa obowiązek budowy czy przebudowy zjazdu na parking z drogi osiedlowej?

Marek Mejssner Systemy zarządzania ruchem - niesprawne

Systemy zarządzania ruchem - niesprawne Systemy zarządzania ruchem - niesprawne

Systemy sterowania i zarządzania ruchem w dużych miastach europejskich są w większości źle skonfigurowane lub niesprawne. Przyczyną jest brak analizy przedwdrożeniowej i brak nadzoru – stwierdza magazyn...

Systemy sterowania i zarządzania ruchem w dużych miastach europejskich są w większości źle skonfigurowane lub niesprawne. Przyczyną jest brak analizy przedwdrożeniowej i brak nadzoru – stwierdza magazyn Detail powołując się na raport firmy analitycznej Masters&Holland.

news Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości?

Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Przede wszystkim powinien on mieć...

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jakie są cechy dobrego zarządcy nieruchomości? Przede wszystkim powinien on mieć odpowiednie wykształcenie i umiejętność wykorzystywania swej interdyscyplinarnej wiedzy w praktyce. Ale to nie wszystko, bowiem dobrym zarządcą może być tylko osoba o odpowiednich cechach charakteru.

mgr Jarosław Kowszuk Czym jest interes społeczny?

Czym jest interes społeczny? Czym jest interes społeczny?

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w danym społeczeństwie. Na straży interesu...

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w danym społeczeństwie. Na straży interesu społecznego powinny zaś stać m.in. organy administracji publicznej, które rozpatrują daną sprawę.

mgr Jarosław Kowszuk Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna Odpowiedzialność karna, odpowiedzialność społeczna

Nałożony na instytucje państwowe i samorządowe obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, ujawnionym w związku z ich działalnością, nie zastąpi społecznej odpowiedzialności w zwalczaniu...

Nałożony na instytucje państwowe i samorządowe obowiązek złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie, ujawnionym w związku z ich działalnością, nie zastąpi społecznej odpowiedzialności w zwalczaniu przestępstw i umacnianiu praworządności.

mgr Jarosław Kowszuk Gmina zarządcą we wspólnocie

Gmina zarządcą we wspólnocie Gmina zarządcą we wspólnocie

Gmina nie powinna zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi. Zakazu tego nie należy jednak upatrywać w przepisach dotyczących zarządzania wspólnotami, tylko w przepisach dotyczących samych gmin.

Gmina nie powinna zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi. Zakazu tego nie należy jednak upatrywać w przepisach dotyczących zarządzania wspólnotami, tylko w przepisach dotyczących samych gmin.

Wybrane dla Ciebie

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy? Czy montaż nawiewników okiennych bez ingenerencji w konstrukcję okna jest możliwy?

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa » Sposób na posadzkę - sprawisz, że będzie wyglądała jak nowa »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku » Oszczędzaj i optymalnie zarządzaj temperaturą w budynku »

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu? Dlaczego warto zainstalować kompostownik na osiedlu?

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej » Sposób na zabezpiecznie przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej » Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej »

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku » Znajdź odpowiednią windę do swojego budynku »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą » Poznaj sposób na lepsze zarządzanie energią i wodą »

Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Czy opłaca się ocieplać stary budynek? Czy opłaca się ocieplać stary budynek?

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj! Wybierz program wspomagający zarządzanie nieruchomościami i oszczędzaj!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody! Jesteś wykonawcą? Weź udział w konkursie i wygraj nagrody!

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź » Sprawujesz opiekę nad stanem technicznym obiektów? Sprawdź »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę » Czy widziałeś już nową ekologiczną i cyfrową windę »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu » Siłownie zewnętrzne plenerowe i Street Workout na osiedlu »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego » Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami » Zarządco! Zrób porządek ze śmieciami »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku? Co zrobić, gdy nastąpi przeciek w budynku?

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Danfoss Poland Sp. z o.o. Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków Nie bądź zakładnikiem cen energii – już dziś popraw efektywność energetyczną zarządzanych budynków

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

W obliczu coraz intensywniej rosnących cen energii, warto poświęcić szczególną uwagę jej efektywnemu wykorzystaniu. Dlaczego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.