administrator24.info

Czym jest interes społeczny?

Interes społeczny, arch. redakcji

Interes społeczny, arch. redakcji

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno dokonać się w okolicznościach konkretnej sprawy i w oparciu o podstawowe wartości, jakie funkcjonują w danym społeczeństwie. Na straży interesu społecznego powinny zaś stać m.in. organy administracji publicznej, które rozpatrują daną sprawę.

Zobacz także

TuMieszkamy Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Technologie, które pomagają w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w dzisiejszym świecie to już nie tylko zapewnianie porządku w budynku czy podstawowych rozliczeń. Przywyczailiśmy się do stereotypowego myślenia, że...

Zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w dzisiejszym świecie to już nie tylko zapewnianie porządku w budynku czy podstawowych rozliczeń. Przywyczailiśmy się do stereotypowego myślenia, że usługi zarządzania w tej branży to przede wszystkim stare, dobre, „analogowe“ narzędzia, a przecież... świat idzie naprzód.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Piekary Śląskie Zarządzanie nieruchomościami na miarę XXI wieku

Zarządzanie nieruchomościami na miarę XXI wieku Zarządzanie nieruchomościami na miarę XXI wieku

Rynek mieszkaniowy, tak dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach, stawia przed zarządcami nieruchomości wciąż nowe wyzwania i popycha do nieustannej pracy, nauki i otwartości na innowacje.

Rynek mieszkaniowy, tak dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach, stawia przed zarządcami nieruchomości wciąż nowe wyzwania i popycha do nieustannej pracy, nauki i otwartości na innowacje.

TuMieszkamy Zarządzanie nieruchomościami właśnie stało się proste

Zarządzanie nieruchomościami właśnie stało się proste Zarządzanie nieruchomościami właśnie stało się proste

Ubiegły rok przyniósł wiele zmian, także na rynku mieszkaniowym i zarządzania nieruchomościami. Pandemia przyspieszyła – i tak nieukniknione – zmiany, opierające się na digitalizacji usług. Zarówno Wspólnoty...

Ubiegły rok przyniósł wiele zmian, także na rynku mieszkaniowym i zarządzania nieruchomościami. Pandemia przyspieszyła – i tak nieukniknione – zmiany, opierające się na digitalizacji usług. Zarówno Wspólnoty Mieszkaniowe, jak i deweloperzy oczekują, że wszystko będzie działało szybko, prosto i na klik – także usługi zarządzania nieruchomościami.

Interes społeczny jako klauzula generalna

Nie wchodząc w teoretyczne rozważania doktryny, pojęcie „interes społeczny” można zakwalifikować do tzw. klauzul generalnych, czyli zwrotów językowych będących częścią przepisu prawnego, które cechują następujące elementy:

 • celowa niedookreśloność;
 • charakter oceniający, czyli wymagający od stosującego normę prawną (<= przepis prawny) dokonania wartościowania różnych spraw, dóbr, osób;
 • odesłanie do kryteriów pozaprawnych (np. norm moralnych czy religijnych);
 • pozostawienie pewnej swobody co do zastosowania normy prawnej.

Ponieważ pojęcie „interes prawny” jest klauzulą generalną, więc nie zostało ono zdefiniowane w żadnych przepisach. Zamiarem ustawodawcy było bowiem, aby podmiot stosujący konkretny przepis nie musiał podejmować takich samych działań w różnych okolicznościach objętych materią tego samego przepisu. Możliwość różnego działania w obliczu różnych sytuacji, które obejmuje treść danego przepisu, niesie ze sobą zarówno szanse oraz pozytywne skutki, jak i zagrożenia oraz skutki negatywne.

Do pozytywnych skutków zastosowania klauzul generalnych można zaliczyć np.:

 • lepszy odbiór prawa przez jego adresatów, dzięki jego „elastyczności”, co czyni je bardziej „ludzkim”;
 • uwzględnienie norm zachowania i wartości funkcjonujących w danej społeczności (np. norm moralnych lub religijnych);
 • pozostawienie przepisów prawa „otwartymi” na zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą.

Natomiast do negatywnych skutków, jakie mogą wystąpić przy zastosowaniu klauzul generalnych, można zaliczyć:

 • nieuwzględnienie wartości, jakie funkcjonują w danej społeczności;
 • nieprawidłowe zastosowanie wartości, które funkcjonują w danej społeczności;
 • wykorzystanie klauzuli generalnej do realizacji interesów tylko jednego adresata normy prawnej z nieuwzględnieniem, a czasami wręcz – z pokrzywdzeniem – interesów pozostałych jej adresatów.

Skutki zastosowania klauzuli generalnej zależą od szeroko rozumianej kultury prawnej podmiotów stosujących klauzule generalne, a także od ich znajomości stanu faktycznego danej sprawy oraz jego znaczenia oraz recepcji indywidualnej i społecznej. W naszym kręgu kulturowym znaczenie to może być oparte na takich pozytywnych wartościach, jak dobro, słuszność, sprawiedliwość, przydatność, zasadność, poprawność itp. Nie powinno być zaś oparte na innych wartościach, które nie korespondują z normami moralnymi funkcjonującymi w naszym kręgu kulturowym, np. interesem silniejszego, bogatszego, sprytniejszego czy też maksymalizacją zysku bez uwzględnienia innych czynników.

W dużej mierze, a czasami – przede wszystkim – właściwe zastosowanie klauzuli generalnej wymaga też po prostu tzw. dobrej woli od podmiotów, które to robią.

Ustalenie, czym jest w istocie interes społeczny, powinno odbywać się w okolicznościach konkretnej sprawy i być wyważone w oparciu o podstawowe wartości, jakie wyrażone zostały w ustawie zasadniczej, a także w prawie międzynarodowym.

Częstokroć w doktrynie pisze się o tzw. luzie, jaki wiąże się ze stosowaniem klauzul generalnych. Pisząc o nim jednak, należy pamiętać, że nie oznacza on dowolności. Zakres stosowania klauzul generalnych limituje bowiem sfera aksjologiczna, czyli wszelkie normy postępowania, zasady, wartości, które powinny być wzięte pod uwagę przy stosowaniu danej normy.

Interes społeczny w przepisach

Pojęcie „interesu społecznego” znajduje się w bardzo wielu ustawach. Przykładowo możemy znaleźć je w:

 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: DzU z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) [art. 7, art. 24 § 4, art. 31 § 1];
 • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. DzU z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) [art. 236 § 2, art. 894 § 2, art. 985];
 • ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. DzU z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.) [art. 95 § 3, art. 6116, art. 154];
 • ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. DzU z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) [art. 30 § 2];
 • ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. DzU z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) [art. 40 § 1];
 • ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. DzU z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) [art. 1 § 3, art. 137 § 1, art. 137 § 3 pkt 1];
 • ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. DzU z 2014 r., poz. 164 z późn. zm.) [art. 5 § 3];
 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) [art. 187 § 1];
 • ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. DzU z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.) [art. 7, art. 590, art. 622 § 2];
 • ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. DzU z 2011 r. nr 123, z późn. zm.).

Jak zostało przedstawione wyżej, pojęcie „interesu społecznego” funkcjonuje w różnych aktach normatywnych, a ponieważ jest klauzulą generalną, to jej znaczenie powinno się rozważać w okolicznościach konkretnej sprawy. Dlatego też trudno podać definicję tego pojęcia dla wszystkich ustaw, w jakich zostało ono użyte, a także dla wszystkich stanów faktycznych, w jakich może mieć zastosowanie. Niemniej jednak można spróbować wskazać pewne stałe elementy, które cechować je będą niezależnie od przepisów, w których zostanie użyte, oraz od sytuacji, w której powinno być zastosowane.

Posiłkując się słownikiem języka polskiego, pojęcie „interes społeczny” określić można jako interes dotyczący ogółu społeczeństwa lub jego części, zazwyczaj ogółu ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających z podobieństw warunków życia, pracy, norm postępowania, miejsca zamieszkania itp.

Z kolei według niektórych poglądów doktryny „interes społeczny” to dawna forma „interesu publicznego” [pogląd, z którym można polemizować – przyp. JK], który jest czynnikiem powinnościowym (normatywnym), wyrażającym wartości uznawane przez społeczeństwo lub grupy obywateli, które w stosunkach społecznych traktowane są jako zewnętrzne (obiektywne, istniejące w pewnym stopniu niezależnie od indywidualnych odczuć).

„Treść interesu publicznego [społecznego – przyp. JK] jest zmienna w zależności od etapu rozwoju społeczno-kulturowego i modelu ustrojowego państwa. W demokratycznym państwie prawa interes publiczny [społeczny – przyp. JK] wynika z całego porządku prawnego i wyznacza, z jednej strony, granice dopuszczalnej ingerencji państwa w stosunki społeczne i gospodarcze oraz w prawa i wolności obywatelskie, z drugiej zaś – granice dowolności zachowań jednostki”.

W jedynym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy, notabene w sprawie dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdził, iż: „w państwie prawnym nie ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym. Oznacza to, że w każdym indywidualnym przypadku działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, i udowodnić, iż jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczeń uprawnień indywidualnych obywateli.

Zarówno istnienie takiego interesu, jak i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące konieczność przedłożenia w konkretnym wypadku interesu publicznego nad indywidualny podlegać muszą zawsze wnikliwej kontroli instalacyjnej i sądowej, a już szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie, że w interesie publicznym leży ograniczenie (lub odjęcie) chronionego przez konstytucję prawa własności” [wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1993 r., III ARN 49/93, Legalis nr 28321].

Interes społeczny w praktyce

Analiza pojęcia „interes społeczny” bez odniesienia do sytuacji, które mogą wystąpić, może wydawać się li tylko czynnością teoretyczną. Niemniej jednak zauważyć należy, że poczynienie powyższych ustaleń pozwala ocenić, czy organy powołane do dostosowania prawa (np. organy administracji publicznej, sądy) prawidłowo stosują jego przepisy. A co chyba najważniejsze, czy w ten sposób, to jest poprzez odpowiednie stosowanie omawianej klauzuli, przyczyniają się do maksymalnie sprawiedliwego załatwienia sprawy, a tym samym – do umocnienia poszanowania prawa i podstawowych zasad życia społecznego.

Co więcej, jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny: „Zasady ogólne postępowania administracyjnego wyrażone m.in. w art. 7–11 KPA [z uwzględnieniem interesu społecznego – przyp. JK], są integralną częścią przepisów regulujących procedurę administracyjną i są dla organów administracji wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury, przy czym treść art. 7 jest nie tylko zasadą dotyczącą sposobu prowadzenia postępowania, lecz w równym stopniu wskazówką interpretacyjną prawa materialnego, na co wskazuje zwrot zobowiązujący organy do załatwienia sprawy zgodnie z tą zasadą” [wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 1982 r., I SA 258/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 54].

Z kolei w wyroku z dnia 11 czerwca 1981 r. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż: „wyrażona w art. 7 KPA zasada postępowania administracyjnego [m.in. uwzględnienia interesu społecznego przy rozpatrywaniu sprawy] odnosi się w równym stopniu do zakresu i wnikliwości postępowania wyjaśniającego i dowodowego, jak i do stosowania norm prawa materialnego, to jest do całokształtu przepisów prawnych służących załatwieniu sprawy” [SA 820/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 57].

Innymi słowy, prowadząc sprawę dotyczącą – przykładowo – pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie budynku, wydania decyzji o warunkach zabudowy, podziału nieruchomości; decyzji o zajęciu pasa drogowego, decyzji nakazującej rozbiórkę budynku, tzw. decyzji środowiskowej – organ administracji publicznej powinien, badając wnikliwie stan prawny i faktyczny sprawy, rozpatrywać go również w kontekście interesu społecznego, który należy ustalać w tej konkretnej sprawie indywidualnie.

W realiach spraw niebędących sprawami administracyjnymi, a dotyczących nieruchomości, ważkość problematyki interesu społecznego najlepiej wykazać na przykładzie sprawy o przedłużenie użytkowania wieczystego. Zgodnie bowiem z przepisami, co do zasady, użytkowanie wieczyste przedłuża się na dalszy okres. Odmowa jego przedłużenia może nastąpić jednak ze względu na ważny (sic!) interes społeczny.

Odmowę przedłużenia użytkowania wieczystego ze względu na realizację takich inwestycji, jak droga publiczna, szpital publiczny, publiczna placówka oświatowa, bezspornie uważa się za realizację interesu publicznego. Niemniej jednak nie jest już wcale takie oczywiste, jak podnosi się w orzecznictwie sądów powszechnych, że – chociaż roszczenia do nieruchomości byłych właścicieli bądź ich następców prawnych nie mają charakter społecznego – w interesie społecznym jest, aby im nadać taki charakter [por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 maja 2012 r. XXIV C 327/12, niepublikowany; czy też wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r. I ACa 1147/10, Legalis nr 726308].

Jak zatem wynika z powyższych przykładów, ustalenie, czym jest interes społeczny, nie ma wymiaru teoretycznego, a niejednokrotnie wymiar bardzo praktyczny, konkretny. Dlatego też warto wiedzieć, czym w ogóle może być, częstokroć używane w przepisach, pojęcie „interesu społecznego” i jak należy je stosować w praktyce.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Mozambik Mozambik, 13.09.2021r., 21:58:45 Interes społeczny to ważna sprawa :) Ważniejszy niż zarządcy

Powiązane

Janusz Gdański Rada Wspólnoty

Rada Wspólnoty Rada Wspólnoty

Coraz częściej pojawiają się wspólnoty - deweloperskie i utworzone na bazie spółdzielni mieszkaniowych - w których problematyczne okazuje się większościowe podjęcie jakiejkolwiek uchwały. Zdarza się, że...

Coraz częściej pojawiają się wspólnoty - deweloperskie i utworzone na bazie spółdzielni mieszkaniowych - w których problematyczne okazuje się większościowe podjęcie jakiejkolwiek uchwały. Zdarza się, że w takich przypadkach powoływana jest Rada Wspólnoty reprezentująca głosy innych członków.

mgr inż. Ryszard Niedźwiecki Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle budzą wiele kontrowersji. Ekspert wyraża pogląd w sprawie sporu między zarządami wspólnot mieszkaniowych a mieszkańcami, który dotyczy decyzji...

Wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle budzą wiele kontrowersji. Ekspert wyraża pogląd w sprawie sporu między zarządami wspólnot mieszkaniowych a mieszkańcami, który dotyczy decyzji o przyznawaniu wynagrodzeń dla członków zarządu.

Janusz Gdański Zarządca - tani czy drogi?

Zarządca - tani czy drogi? Zarządca - tani czy drogi?

Wysokość wynagrodzenia zarządcy nieruchomości powinna uwzględniać zakres i jakość świadczonych usług, wielkość i stan techniczny nieruchomości oraz status finansowy właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa...

Wysokość wynagrodzenia zarządcy nieruchomości powinna uwzględniać zakres i jakość świadczonych usług, wielkość i stan techniczny nieruchomości oraz status finansowy właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa zaś decyduje, czy będą to usługi kompleksowe, czy też będą obejmowały tylko niektóre czynności, niezbędne do utrzymania nieruchomości w należytym stanie. Autor wyjaśnia powody, dla których...

Paweł Puch Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Przeglądy okresowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Prawnik odpowiada na pytanie dotyczące konieczności sprawdzania poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych podczas wykonywania kontroli wewnętrznych instalacji gazowych w budynku

Prawnik odpowiada na pytanie dotyczące konieczności sprawdzania poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych podczas wykonywania kontroli wewnętrznych instalacji gazowych w budynku

Ewelina Stańczyk-Malicka Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych

Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych Kominiarze na straży kratek wentylacyjnych

Podczas okresowej kontroli drożności przewodów kominowych w budynku spółdzielni kominiarze odnotowali w kilku lokalach zabudowane kratki wentylacyjne. Po kontroli w jednym z nich wystawiono dość lakoniczny...

Podczas okresowej kontroli drożności przewodów kominowych w budynku spółdzielni kominiarze odnotowali w kilku lokalach zabudowane kratki wentylacyjne. Po kontroli w jednym z nich wystawiono dość lakoniczny dokument. Czy tak ogólnikowy dokument pokontrolny, nie zawierający żadnej podstawy prawnej jest obligujący? Jeśli tak, to do jakich działań zobowiązany jest zarządca, a do jakich właściciel mieszkania?

Paweł Puch Odwołanie członków rady nadzorczej

Odwołanie członków rady nadzorczej

W związku z mającym się odbyć walnym zgromadzeniem członków spółdzielni w naszej spółdzielni, 16 dni wcześniej złożyliśmy w sekretariacie podpisane przez 16 członków spółdzielni pismo, w którym na podstawie...

W związku z mającym się odbyć walnym zgromadzeniem członków spółdzielni w naszej spółdzielni, 16 dni wcześniej złożyliśmy w sekretariacie podpisane przez 16 członków spółdzielni pismo, w którym na podstawie statutu wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad następujących spraw i projektów uchwał: 1. Nieprawidłowości w sposobie działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. 2. Odwołanie członków obecnej Rady Nadzorczej, ze względu na brak zaufania do sposobu jej funkcjonowania i niereprezentowanie...

Paweł Puch Rola administratora lokali komunalnych a gmina

Rola administratora lokali komunalnych a gmina

Zdaniem prawnika rola administratora lokali komunalnych sprowadza się jedynie do zarządzania tymi lokalami w imieniu gminy – w tym do pobierania i rozliczania czynszów oraz kosztów przypadających na lokal

Zdaniem prawnika rola administratora lokali komunalnych sprowadza się jedynie do zarządzania tymi lokalami w imieniu gminy – w tym do pobierania i rozliczania czynszów oraz kosztów przypadających na lokal

Paweł Puch Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Czy zarządca może pobierać zaliczki na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi właścicielami wspólnoty mieszkaniowej? – pyta Czytelnik.

Czy zarządca może pobierać zaliczki na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi właścicielami wspólnoty mieszkaniowej? – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Indywidualne umowy na wywóz odpadów

Indywidualne umowy na wywóz odpadów Indywidualne umowy na wywóz odpadów

Czy każdy lokal użytkowy musi mieć podpisaną osobną umowę na wywóz śmieci? – pyta Czytelnik.

Czy każdy lokal użytkowy musi mieć podpisaną osobną umowę na wywóz śmieci? – pyta Czytelnik.

Janusz Gdański Kto ponosi koszt zamontowania wkładów kwasoodpornych?

Kto ponosi koszt zamontowania wkładów kwasoodpornych?

Konieczność montażu wkładów kominowych została wprowadzona w 2002 r. Powstaje problem – kto ma sfinansować montaż wkładu jeśli piec gazowy został zamontowany przed rokiem 2002 – aktualny właściciel lokalu,...

Konieczność montażu wkładów kominowych została wprowadzona w 2002 r. Powstaje problem – kto ma sfinansować montaż wkładu jeśli piec gazowy został zamontowany przed rokiem 2002 – aktualny właściciel lokalu, czy ten, kto był właścicielem w chwili montażu pieca gazowego? I czy właściciel lokalu może odmówić partycypacji w kosztach montażu wkładu kominowego?

Paweł Puch Rozliczanie różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach

Rozliczanie różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach

We wspólnocie mieszkaniowej wskazanie licznika głównego wody w budynku wykazało różnicę w stosunku do sumy wskazań liczników w lokalach mimo braku ujęć wody poza lokalami. Jak rozliczyć powstałą różnicę...

We wspólnocie mieszkaniowej wskazanie licznika głównego wody w budynku wykazało różnicę w stosunku do sumy wskazań liczników w lokalach mimo braku ujęć wody poza lokalami. Jak rozliczyć powstałą różnicę wskazań – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

Czy spółdzielnia może utworzyć fundusz remontowy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Czy spółdzielnia może utworzyć fundusz remontowy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Paweł Puch Kto jest aktualnym właścicielem lokalu?

Kto jest aktualnym właścicielem lokalu? Kto jest aktualnym właścicielem lokalu?

Jak postąpić w sytuacji, kiedy właściciel nie chce udostępnić dokumentu, z którego wynika, że to właśnie on jest właścicielem i dysponuje prawem do lokalu? Gdzie znajdę takie dane i kto może mi ­udostępnić...

Jak postąpić w sytuacji, kiedy właściciel nie chce udostępnić dokumentu, z którego wynika, że to właśnie on jest właścicielem i dysponuje prawem do lokalu? Gdzie znajdę takie dane i kto może mi ­udostępnić tego typu informacje? – pyta zarządca z Wrocławia.

Paweł Puch Monitoring na balkonie

Monitoring na balkonie Monitoring na balkonie

Właściciel lokalu zwrócił się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o wyrażenie zgody na zainstalowanie monitoringu na swoim balkonie - pisze zarządca z Krakowa.

Właściciel lokalu zwrócił się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o wyrażenie zgody na zainstalowanie monitoringu na swoim balkonie - pisze zarządca z Krakowa.

Paweł Puch Jednomyślność właścicieli

Jednomyślność właścicieli Jednomyślność właścicieli

Kiedy uchwała we wspólnocie mieszkaniowej wymaga jednomyślności właścicieli? - pyta członek zarządu wspólnoty z Poznania.

Kiedy uchwała we wspólnocie mieszkaniowej wymaga jednomyślności właścicieli? - pyta członek zarządu wspólnoty z Poznania.

Redakcja Administratora Co zrobić, aby praca zarządcy nieruchomości była doceniana?

Co zrobić, aby praca zarządcy nieruchomości była doceniana?

Jak sprawić, aby lokatorzy, których nieruchomością się opiekujemy byli zadowoleni z wykonywanej przez nas pracy? Jak przekonać ich do tego, że nasza praca daje wymierne korzyści? Jak wreszcie zaktywizować...

Jak sprawić, aby lokatorzy, których nieruchomością się opiekujemy byli zadowoleni z wykonywanej przez nas pracy? Jak przekonać ich do tego, że nasza praca daje wymierne korzyści? Jak wreszcie zaktywizować ich do wspólnego dbania o nieruchomość? Z pewnością wielu zarządców nieruchomości (nie tylko tych początkujących) zadaje sobie podobne pytania.

Janusz Gdański Zarząd, zarządca, administrator

Zarząd, zarządca, administrator Zarząd, zarządca, administrator

Od wielu lat nie tylko zarządcy, lecz także sądy mają wątpliwości dotyczące zaliczenia określonych czynności do należących lub nienależących do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Najwięcej...

Od wielu lat nie tylko zarządcy, lecz także sądy mają wątpliwości dotyczące zaliczenia określonych czynności do należących lub nienależących do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Najwięcej kontrowersji budzi prawo zarządu do samodzielnego wyboru podmiotu nazywanego administratorem.

Maciej Kamiński Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami

Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami Sytuacje kryzysowe w zarządzaniu nieruchomościami

Umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych to jedna z najbardziej pożądanych cech profesjonalnego zarządcy nieruchomości. Ze względu na obsługę mienia o dużej wartości materialnej w przypadku wystąpienia...

Umiejętność zarządzania w sytuacjach kryzysowych to jedna z najbardziej pożądanych cech profesjonalnego zarządcy nieruchomości. Ze względu na obsługę mienia o dużej wartości materialnej w przypadku wystąpienia ewentualnych awarii kwestią priorytetową jest jak najszybsze jej usunięcie w celu uniknięcia eskalacji zniszczeń.

Paweł Puch Kto odpowiada za wyrwę w chodniku?

Kto odpowiada za wyrwę w chodniku? Kto odpowiada za wyrwę w chodniku?

Blok wspólnoty mieszkaniowej stoi na nieruchomości po obrysie budynku. W odległości 5 metrów od niego znajduje się chodnik, na którym znajduje się studzienka, która odprowadza wody deszczowe z budynku...

Blok wspólnoty mieszkaniowej stoi na nieruchomości po obrysie budynku. W odległości 5 metrów od niego znajduje się chodnik, na którym znajduje się studzienka, która odprowadza wody deszczowe z budynku wspólnoty. Przy studzience na chodniku powstała wyrwa, na której jedna z mieszkanek bloku złamała nogę. Miasto uważa, że odpowiedzialność ponosi wspólnota mieszkaniowa i to ona powinna wypłacić odszkodowanie. Czy ma rację? – Zarząd WM z Warszawy

Paweł Puch Opłaty za adaptowaną powierzchnię

Opłaty za adaptowaną powierzchnię Opłaty za adaptowaną powierzchnię

Najemca jest zobowiązany do płatności czynszu zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli właściciel źle oblicza czynsz i w porę nie odkryje swojego błędu, część roszczeń ulega przedawnieniu.

Najemca jest zobowiązany do płatności czynszu zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli właściciel źle oblicza czynsz i w porę nie odkryje swojego błędu, część roszczeń ulega przedawnieniu.

Paweł Puch Miejsca parkingowe dla lokali usługowych

Miejsca parkingowe dla lokali usługowych Miejsca parkingowe dla lokali usługowych

We wspólnocie mieszkaniowej doszło do konfliktu dotyczącego korzystania z miejsc parkingowych przed blokiem. Właściciele lokali usługowych mają w akcie notarialnym zapis o przysługującym prawie do korzystania...

We wspólnocie mieszkaniowej doszło do konfliktu dotyczącego korzystania z miejsc parkingowych przed blokiem. Właściciele lokali usługowych mają w akcie notarialnym zapis o przysługującym prawie do korzystania z miejsc parkingowych, które, neistety, zajmują właściciele lokali mieszkalnych. Współwłaściciele mieszkań nie życzą sobie również, aby brama wjazdowa była cały dzień otwarta i na teren wjeżdżały obce (klientów lokali usługowych) samochody.

Paweł Puch Zaliczki a sprzedaż lokalu

Zaliczki a sprzedaż lokalu Zaliczki a sprzedaż lokalu

Właściciele lokali mieszkalnych w naszej spółdzielni, dokonując transakcji zbycia w aktach notarialnych, nie wskazują, która strona (zbywca czy nabywca) ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty, a także,...

Właściciele lokali mieszkalnych w naszej spółdzielni, dokonując transakcji zbycia w aktach notarialnych, nie wskazują, która strona (zbywca czy nabywca) ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty, a także, kto jest zobowiązany do pokrycia niedopłaty powstałej po dokonaniu rozliczenia centralnego ogrzewania. W spółdzielni obowiązuje regulamin rozliczania jego kosztów, w którym określono, że w przypadku zbycia lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, przy braku ustaleń w tym zakresie, nabywca przejmuje...

Paweł Puch Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej?

Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej? Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej?

Czy kosztami naprawy bramy garażowej do garażu stanowiącego samodzielny lokal wspólnota mieszkaniowa powinna obciążyć wszystkich właścicieli, czy tylko właścicieli miejsc postojowych?

Czy kosztami naprawy bramy garażowej do garażu stanowiącego samodzielny lokal wspólnota mieszkaniowa powinna obciążyć wszystkich właścicieli, czy tylko właścicieli miejsc postojowych?

Paweł Puch Wynajęcie adwokata z uchwałą czy bez?

Wynajęcie adwokata z uchwałą czy bez? Wynajęcie adwokata z uchwałą czy bez?

Właściciel lokalu we wspólnocie zaskarżył uchwały. Czy zarząd miał prawo wynająć adwokata, czy potrzebna była uchwała wspólnoty?

Właściciel lokalu we wspólnocie zaskarżył uchwały. Czy zarząd miał prawo wynająć adwokata, czy potrzebna była uchwała wspólnoty?

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu? Bezpłatne szkolenie: Jak przeprowadzić renowację balkonu i dachu?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych » Informacja o kontrolach oraz zasadach w zakresie przestrzegania przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.