administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

#GorącaLinia – forma zarządu wspólnotą

Eugenia Śleszyńska | 2020-04-15
Podstawę prawną dla zakresu działania zarządu wspólnoty jako jej organu określa art. 21 UWL oraz odpowiednio art. 22 UWL
fot. redakcja

Podstawę prawną dla zakresu działania zarządu wspólnoty jako jej organu określa art. 21 UWL oraz odpowiednio art. 22 UWL


fot. redakcja

Czytelnik pyta:
Czym różni się forma zarządu wspólnotą, gdy jest w nim dwóch członków zarządu, w porównaniu do sytuacji, gdy jest prezes i wiceprezes?

Zobacz także

Jacek Frydryszak Opłaty za odpady

Opłaty za odpady Opłaty za odpady

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w...

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w rozliczeniach z użytkownikami lokali – pisze Czytelnik do autora tekstów, analizujących przepisy dotyczące opłat za odpady komunalne.

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty

#GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty #GorącaLinia – pokrzywdzenie członka wspólnoty

Pytanie: czy pokrzywdzenie w uchwale członka wspólnoty jest podstawą do stwierdzenia naruszenia prawidłowości zarządzania nieruchomością?

Pytanie: czy pokrzywdzenie w uchwale członka wspólnoty jest podstawą do stwierdzenia naruszenia prawidłowości zarządzania nieruchomością?

Przemysław Gogojewicz news #GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym

#GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym #GorącaLinia – odstępstwo od zasad reprezentowania w postępowaniu administracyjnym

Pytanie: czy jest możliwe, aby członek wspólnoty mieszkaniowej sam dochodził w postępowaniu administracyjnym swoich racji w kwestii garażu?

Pytanie: czy jest możliwe, aby członek wspólnoty mieszkaniowej sam dochodził w postępowaniu administracyjnym swoich racji w kwestii garażu?

Odpowiedź eksperta:

Zakładam, że w pytaniu chodzi o wspólnotę "dużą" w rozumieniu art. 20 UWL, za którą działa w zakresie zarządu nieruchomością wspólną wybrany zarząd, który jest jej organem reprezentującym i kierującym, zarządzającym z mocy prawa – ustawy o własności lokali. Wspólnota taka działa pod swoim NIP, REGON w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Zarząd wspólnoty, jako jej organ, działa z mocy prawa, w imieniu wspólnoty, na jej rzecz i ze skutkiem dla niej. Jest to ustawowy zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową. 

Według przepisów art. 20 ust.1 UWL "jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna". Ponadto, taki wybrany "zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani".

Podstawę prawną dla zakresu działania zarządu wspólnoty jako jej organu określa art. 21 UWL oraz odpowiednio art. 22 UWL. Według art. 21. UWL zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Gdy chodzi o reprezentację wspólnoty, działa ona samodzielnie według art. 22 ust. 1 UWL, ponieważ "czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie".

W innych sprawach, przekraczających zwykły zarząd, wymienionych w art. 22 ust.2  UWL. działa on dopiero po uzyskaniu zgody właścicieli lokali wyrażonej w formie uchwały, ponieważ "do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej".

Wybrany przez właścicieli zarząd jest organem wykonawczym wspólnoty jako osoby ustawowej, jaką jest wspólnota mieszkaniowa. Organ ten wchodzi w skład struktury organizacyjnej wspólnoty, nie jest wobec niej odrębnym podmiotem prawa. Działanie zarządu jako jej organu jest działaniem samej wspólnoty. 

Zakres kompetencji zarządu jako organu wspólnoty obejmuje:

1) wykonywanie samodzielnie czynności (i decyzji) związanych z bieżącym zarządem (administrowaniem) nieruchomością wspólną, mieszczących się w pojęciu zwykłego zarządu (art. 22 ust. 1 UWL);

2) działanie w granicach udzielonych zarządowi pełnomocnictw według przepisów prawa (art. 21 ust. 3 UWL);

3) reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz, w tym w sądzie i w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1 UWL);

4) działanie na rzecz utrzymania stanu technicznego, sanitarnego nieruchomości wspólnej (art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 26 UWL);

5) prowadzenie spraw finansowych wspólnoty, w tym w stosunkach zewnętrznych, wobec organów podatkowych i wobec dostawców towarów i usług (art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 26 UWL);

6) zawieranie w imieniu umów z dostawcami towarów i usług, dot. zarządu nieruchomością wspólną (art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 26 UWL);

7) wykonywanie w stosunku do właścicieli lokali obciążeń i rozrachunków z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu (art. 15 ust. 1 UWL) oraz z tytułu innych opłat - na podstawie przepisów kodeksu cywilnego;

8) dochodzenie wierzytelności wspólnoty, w tym od właścicieli lokali, wnioskowanie o wyrażenie zgody na przymusową sprzedaż lokalu, prawo i obowiązek podjęcia czynności zmierzających do pozbawienia własności lokalu (art. 16 ust. 1,  art. 22 ust. 3 pkt 7 UWL);

9) żądanie zezwolenia na wstęp do lokalu (art. 13 ust. 2 UWL);

10) żądanie rozstrzygnięcia przez sąd w razie braku zgody większości właścicieli lokali na podjęcie uchwały, która w opinii zarządu jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości (art. 24 UWL);

11) organizacja zebrań z właścicielami lokali;

12) indywidualne zbieranie głosów właścicieli w celu podjęcia uchwały (art. 23 UWL);

13) żądanie okazania dokumentów dot. prawa własności lokali (art. 29 ust. 1e UWL);

14) wykonywanie innych czynności według kompetencji, o ile tak wynika z innych przepisów prawa, np. z prawa podatkowego, z ustawy o rachunkowości.

Zakres obowiązków zarządu jako organu wspólnoty obejmuje obowiązki z ustawy o własności lokali, tj. obowiązki organizacyjne, proceduralne, faktyczne dotyczące utrzymania nieruchomości, także w związku z innymi przepisami.

W przypadku zarządu jednoosobowego – oświadczenie woli w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wyrażone jest podpisem osoby – zarządu, które musi być złożone zgodnie z prawem, tj. według art. 21 i art. 22 UWL. Z koniecznym pełnomocnictwem od właścicieli lokali, gdy chodzi o czynności przekraczające zwykły zarząd [por. art. 22 ust. 2 UWL].

A jaka jest sytuacja, gdy zarząd jest wieloosobowy, np. gdy jest dwóch członków zarządu, a także gdy jest prezes i wiceprezes zarządu?

Przepisy art. 21 UWL nie mówią ani o prezesie zarządu ani o wiceprezesie zarządu. Zarząd wspólnoty [kilkuosobowy] jest organem kolegialnym, opartym na wzajemnej współpracy wszystkich członków zarządu. Żaden z członków zarządu nie jest bardziej lub mniej ważny; nie można też uznać że tylko jeden z członków zarządu kieruje wspólnotą, a reszta członków zarządu go słucha, nawet gdyby ci członkowie zarządu podzielili się wewnętrznie zadaniami. Dla przykładu, jeśli dochodzi do zwołania właścicieli lokali na zebranie, to zwołuje ich zarząd wspólnoty, a nie jeden z jego członków, nawet gdyby przypisano mu wewnętrznie funkcję prezesa zarządu.

Pamiętać przy tym należy o właściwej reprezentacji, ponieważ w imieniu wspólnoty zarząd kilkuosobowy musi być reprezentowany przynajmniej przez dwóch jej członków – w sprawach zwykłego zarządu. Dla skutecznego oświadczenia woli zarządu kilkuosobowego wyrażonego podpisami członków zarządu jest konieczne złożenie oświadczenia zgodnego z prawem, według art. 21 ust. 2 UWL, który mówi: "Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie".

"Sposób reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej określony został w przepisach ustawy o własności lokali. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale ma ona z mocy prawa zdolność prawną, co wynika wprost z art. 6 ustawy o własności lokali. Podmiotem uprawnionym do występowania w niniejszym postępowaniu w imieniu wspólnoty mieszkaniowej jest zarząd tej wspólnoty. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd wspólnoty, powołany przez właścicieli lokali w drodze uchwały, reprezentuje przy tym wspólnotę. Zgodnie z art. 21 ustawy o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (ust. 1), a gdy zarząd jest kilkuosobowy oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie (ust. 2)" – por. postanowienie WSA w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2019 r., II SA/Sz 113/19. 

"Zgodnie z art. 21 ust. 2 UWL, jeżeli zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest kilkuosobowy, oświadczenia woli składają co najmniej dwaj jego członkowie. Tym samym jeden członek zarządu nie jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Wspólnoty. Zawarcie przez niego jakiejkolwiek umowy bez potwierdzenia przez drugiego członka zarządu albo bez potwierdzenia przez właścicieli lokali w formie uchwały jest nieskuteczna" – por. wyrok SO we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2018 r., XII C 858/18. 

Pamiętać należy, że zarząd kilkuosobowy musi być reprezentowany przynajmniej przez dwóch jej członków, jednakże z koniecznym pełnomocnictwem od właścicieli lokali, gdy chodzi o czynności przekraczające zwykły zarząd. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu określa art. 22 UWL.

Jakie skutki powoduje brak takiego pełnomocnictwa lub jego przekroczenie w przypadku jednostronnych czynności prawnych?

Brak pełnomocnictwa lub jego przekroczenie w przypadku jednostronnych czynności prawnych wywoła skutek – nieważność takiej czynności podjętej bez umocowania (art. 104 KC), chyba że ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w imieniu wspólnoty, zgodził się na działanie bez umocowania; wówczas stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania (por. art. 104 KC). 

Jakie skutki powoduje brak pełnomocnictwa lub jego przekroczenie w przypadku umów [dwustronnych czynności prawnych]? 

Zawarcie umowy [czynności dwustronnej] bez umocowania lub z jego przekroczeniem skutkuje tym, że ważność umowy zależeć będzie od konwalidowania takiej sytuacji, tj. od potwierdzenia przez właścicieli lokali w stosownej uchwale, oczywiście tylko wtedy, gdy jest to możliwe i zgodne z prawem. 

Wskazać także należy, że niektóre przepisy wymagają złożenia podpisów przez wszystkich członków zarządu [patrz w tej sprawie na art. 52 ustawy o rachunkowości w zw. ze składaniem podpisów pod sprawozdaniem finansowym] albo złożenia podpisu w formie elektronicznej [np. kwalifikowany podpis elektroniczny pod składaną deklaracją podatkową]. 

Uwaga!

Specustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono z dniem 31 marca 2020 r. zmiany do art. 21 UWL co do warunków i sposobu podejmowania uchwał przez wieloosobowy zarząd wspólnoty.

Do art. 21 UWL dodano ust. 4 i 5 w brzmieniu jak niżej:

"4. Uchwała zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków zarządu uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

Nowe przepisy, zacytowane wyżej, obowiązują od dnia 31 marca 2020 r. wszystkie zarządy wieloosobowe wspólnot mieszkaniowych.

Komentarze

Powiązane

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku

#GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku #GorącaLinia – objęcie izolacją lokatora w bloku

Pytanie: jak należy postępować przy objęciu izolacją lokatora w bloku?

Pytanie: jak należy postępować przy objęciu izolacją lokatora w bloku?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej

#GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej #GorącaLinia – zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej

Pytanie: czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Pytanie: czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – kontakt międzyludzki

#GorącaLinia – kontakt międzyludzki #GorącaLinia – kontakt międzyludzki

Pytanie: czy można odwiedzać osoby w bloku, które nie są na kwarantannie czy w izolacji?

Pytanie: czy można odwiedzać osoby w bloku, które nie są na kwarantannie czy w izolacji?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy

Pytanie: Za jaki okres obowiązuje dodatek mieszkaniowy?

Pytanie: Za jaki okres obowiązuje dodatek mieszkaniowy?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną

#GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną #GorącaLinia – dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną

Pytanie: Jak przyznawany jest dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną?

Pytanie: Jak przyznawany jest dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego

#GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego #GorącaLinia – podstawa prawna ustalenia dodatku mieszkaniowego

Pytanie: Jaka jest podstawa ustalenia dodatku mieszkaniowego?

Pytanie: Jaka jest podstawa ustalenia dodatku mieszkaniowego?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – dopłata do czynszu

#GorącaLinia – dopłata do czynszu #GorącaLinia – dopłata do czynszu

Pytanie: Jaka kwota przysługuje z dopłaty do czynszu? ​

Pytanie: Jaka kwota przysługuje z dopłaty do czynszu? ​

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

#GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego #GorącaLinia – warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

Pytanie: Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu?

Pytanie: Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu?

Eugenia Śleszyńska #GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego

#GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego #GorącaLinia – głosowanie uchwały ws. sprawozdania finansowego

Czytelnik pyta: która uchwała pozwoli konwalidować/doprowadzić do głosowania uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019?

Czytelnik pyta: która uchwała pozwoli konwalidować/doprowadzić do głosowania uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii

#GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii #GorącaLinia – obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości w pandemii

Pytanie: Jakie są obowiązki właścicieli i zarządcy nieruchomości związane z pandemią COVID-19?

Pytanie: Jakie są obowiązki właścicieli i zarządcy nieruchomości związane z pandemią COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu

#GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu #GorącaLinia – inspekcja sanitarna w domu/mieszkaniu

Pytanie: Czy inspekcja sanitarna może wejść na teren posesji?

Pytanie: Czy inspekcja sanitarna może wejść na teren posesji?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy

#GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy #GorącaLinia – zakażenia COVID-19 a postępowanie zarządcy

Pytanie: Jak powinno wyglądać postępowanie zarządcy wobec osoby chorej na COVID-19?

Pytanie: Jak powinno wyglądać postępowanie zarządcy wobec osoby chorej na COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny

#GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny #GorącaLinia – podstawa do nałożenia kwarantanny

Pytanie: Czy można nałożyć kwarantanne przymusową?

Pytanie: Czy można nałożyć kwarantanne przymusową?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19

#GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19 #GorącaLinia – środki przymusu w pandemii COVID-19

Pytanie: Jakie są środki przymusu w pandemii?

Pytanie: Jakie są środki przymusu w pandemii?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny

#GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny #GorącaLinia – zwolnienie z kwarantanny

Pytanie: Kiedy można zwolnić osobę z kwarantanny?

Pytanie: Kiedy można zwolnić osobę z kwarantanny?

Redakcja #GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa

#GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa #GorącaLinia – obowiązek zakrywania ust i nosa

Pytanie: Czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Pytanie: Czy nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – organizowanie zebrań

#GorącaLinia – organizowanie zebrań #GorącaLinia – organizowanie zebrań

Pytanie: Czy obecnie można zorganizować zebranie?

Pytanie: Czy obecnie można zorganizować zebranie?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – odpad zakaźny

#GorącaLinia – odpad zakaźny #GorącaLinia – odpad zakaźny

Pytanie: Kiedy uznać odpad za zakaźny?

Pytanie: Kiedy uznać odpad za zakaźny?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne

#GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne #GorącaLinia – zanieczyszczenia uznawane za zakaźne

Pytanie: Jakie zanieczyszczenia uznawane są za zakaźne?

Pytanie: Jakie zanieczyszczenia uznawane są za zakaźne?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19

#GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19 #GorącaLinia – stan higieniczny budynków podczas COVID-19

Pytanie: Czy właściciel nieruchomości lub zarządzający nią mają obowiązek utrzymania czystości w budynku podczas pandemii COVID-19?

Pytanie: Czy właściciel nieruchomości lub zarządzający nią mają obowiązek utrzymania czystości w budynku podczas pandemii COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19

#GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19 #GorącaLinia – deratyzacja podczas pandemii COVID-19

Pytanie: Czy jest obowiązek przeprowadzania deratyzacji podczas pandemii COVID-19?

Pytanie: Czy jest obowiązek przeprowadzania deratyzacji podczas pandemii COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi

#GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi #GorącaLinia – mieszkanie zagrożone czynnikami środowiskowymi

Pytanie: Czy inspektor może podczas COVID-19 wejść do lokalu, w którym podejrzewa się zakażenie ze strony czynników środowiskowych?

Pytanie: Czy inspektor może podczas COVID-19 wejść do lokalu, w którym podejrzewa się zakażenie ze strony czynników środowiskowych?

Redakcja #GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego

#GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego #GorącaLinia – zadania inspektora sanitarnego

Pytanie: Jakie są zadania inspektora sanitarnego w lokalu podczas COVID-19?

Pytanie: Jakie są zadania inspektora sanitarnego w lokalu podczas COVID-19?

Przemysław Gogojewicz #GorącaLinia – środek przymusu wynikający z COVID-19

#GorącaLinia – środek przymusu wynikający z COVID-19 #GorącaLinia – środek przymusu wynikający z COVID-19

Pytanie: Jakie są środki przymusu wynikające z COVID-19?

Pytanie: Jakie są środki przymusu wynikające z COVID-19?

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły » Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o kredytna OZE. Sprawdź szczegóły »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.