administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi w spółdzielniach mieszkaniowych

Dochody spółdzielni mieszkaniowych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tychże zasobów. Spółdzielnia nie musi wydać ich w tym samym roku, w którym je osiągnęła. Musi jednak zadeklarować je jako zwolnione.

Zobacz także

Energa Obrót S. A. Fotowoltaika z dofinansowaniem

Fotowoltaika z dofinansowaniem Fotowoltaika z dofinansowaniem

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą...

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą o OZE prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną, może być nie tylko osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Co ważne, zmienił się też sposób rozliczania energii produkowanej przez ogniwa zamontowane...

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

KHG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji? W jaki sposób obecnie podchodzi  się do windykacji?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest...

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest w przypadku, kiedy pomiędzy dłużnika, a wierzyciela wkracza sąd i komornik. Jak więc dochodzić należności w dzisiejszych czasach? Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze?

Zakres zwolnienia od podatku dochodowego

Dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Spółdzielnia nie musi wydać dochodu w tym samym roku, w którym go osiągnęła.

Musi jednak taki dochód zadeklarować jako zwolniony, tzn. przeznaczony do wydatkowania w późniejszym terminie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Istotne jest więc najpierw zadeklarowanie tego dochodu jako wolnego od podatku dochodowego, a następnie jego wydatkowanie – bez względu na jego termin – na wskazane cele. Nie są natomiast zwolnione dochody, które:

  • nie zostały przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych albo
  • zostały uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi; wówczas ich przeznaczenie nie ma znaczenia.

Niestety, ustawodawca nie zdefiniował dwóch kluczowych dla zwolnienia pojęć. Nie wiadomo, co mieści się w pojęciu „zasobów mieszkaniowych” ani jakie czynności mieszczą się w zakresie „gospodarki” nimi. Minister Finansów w dwóch interpretacjach ogólnych wyjaśnił, co należy rozumieć przez te pojęcia i w jaki sposób ustalać zakres zwolnienia.

Jednak ogólne interpretacje mają tę wadę, że są ogólne i nie odnoszą się do pojedynczych sytuacji. Z tego powodu warto poznać kierunek wykładni indywidualnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych.

Zasoby mieszkaniowe

Praktycznie we wszystkich interpretacjach występuje identycznie wyjaśnienie ww. pojęć. „W języku potocznym, pojęcie „gospodarka” oznacza „dysponowanie i zarządzanie czymś”.

Z definicji zawartej w „Słowniku Języka Polskiego” (PWN) wynika również, że pojęcie to nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, lecz obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług.

„Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: „Słownik Języka Polskiego”, PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy” określa rzeczy związane z mieszkaniem.

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, a także inne pomieszczenia czy urządzenia z lokalami mieszkalnymi związane, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych z tak zdefiniowanymi zasobami mieszkaniowymi.

W pojęciu „zasobów mieszkaniowych”, użytym w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako UPDOP), mieszczą się zatem nie tylko lokale mieszkalne, lecz także pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie nim.

Kluczowe znaczenia dla zaliczenia danego pomieszczenia (obiektu) do zasobów mieszkaniowych ma jego związek z lokalem mieszkalnym. Przez pojęcie „zasobów mieszkaniowych” należy rozumieć:

  • budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;
  • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tzn. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe;
  • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Sprzedaż nowo wybudowanych lokali

Organy na ogół uznają, że dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczą się w zakresie zwolnienia od CIT. Jak zauważył DIS w Bydgoszczy, dochód ze sprzedaży lokali w ramach działalności deweloperskiej, przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia podatkowego.

„Lokale mieszkalne oraz miejsca postojowe wyodrębnione w nowo wybudowanych przez spółdzielnię budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będą stanowić zasób mieszkaniowy spółdzielni.

Z momentem zakończenia procesu inwestycyjnego, można bowiem mówić o istnieniu nowych zasobów mieszkaniowych Wnioskodawcy, którymi może on gospodarować (zarządzać i dysponować). Źródłem uzyskania przychodów z tej sprzedaży będzie wiec posiadanie przez Spółdzielnię zasobu mieszkaniowego.

Wobec powyższego, przychody te będą stanowić przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stwierdzić należy zatem, iż do przychodów i kosztów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, obok opłat czy czynszów, zaliczyć należy również przychody i koszty dotyczące sprzedaży zasobów mieszkaniowych (np. lokali mieszkalnych).

W konsekwencji wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, są dochody Spółdzielni uzyskane z tytułu opisanej we wniosku sprzedaży – ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz ustanowienia odrębnej własności miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym wraz z udziałem we współwłasności gruntu” (Interpretacja DIS w Bydgoszczy z 26 lipca 2011, ITPB3/423-272/11/PS).

Podobnie stwierdził DIS w Poznaniu w interpretacjach z 2 grudnia 2011 r. (ILPB4/423-328/11-4/DS) oraz z 31 marca 2014 r. (ILPB3/423-4/14-4/PR). Organ ten zgodził się ze spółdzielnią, że uzyskany przez nią dochód ze sprzedaży wybudowanych mieszkalnych budynków jednorodzinnych wraz z gruntem, który zostanie przeznaczony na cele statutowe, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP.

„Dochód uzyskany zatem z całokształtu działalności prowadzonej w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a więc także ze sprzedaży przez spółdzielnie mieszkaniowe (członkom jak i osobom niebędącymi członkami) składników tych zasobów, uprzednio przez nie wybudowanych (w opisanej sprawie są to budynki mieszkalne jednorodzinne), wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na utrzymanie tych zasobów.

Przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zatem przychody osiągane ze sprzedaży budynków jednorodzinnych, bez względu na to, czy nabywcami ich są członkowie spółdzielni mieszkaniowych, czy też inne osoby. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku sprzedawany jest bowiem istniejący zasób mieszkaniowy. Istotnym jest zatem przedmiot sprzedaży, a nie, komu jest on sprzedawany”.

Podobnie uznał DIS w Bydgoszczy, który podzielił pogląd spółdzielni mieszkaniowej, że dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i pomieszczeń do nich przynależnych, które były wynajmowane na cele mieszkaniowe, będzie objęty zwolnieniem od podatku, pod warunkiem, że dochód ze sprzedaży tych lokali spółdzielnia przeznaczy na utrzymanie własnych zasobów mieszkaniowych (interpretacja z 27 marca 2014 r., ITPB3/423-622/13/PS).

W innej sprawie, rozstrzyganej w podobny sposób przez organ podatkowy, spółdzielnia wybudowała budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a dochód ze sprzedaży wykazała w CIT-8 i w całości opodatkowała. Potem jednak doszła do wniosku, że takie działanie jest nieprawidłowe i ma prawo skorygować zeznanie roczne o kwotę nadpłaconego podatku.

DIS zgodził z możliwością korekty zeznania w odniesieniu do dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udziałów w garażu wielostanowiskowym (miejsc postojowych).

Zgodził się także, że spółdzielnia może ten dochód przeznaczyć na pokrycie kosztów pośrednich produkcji (budowy), na rezerwę środków na pokrycie kosztów nieprzewidzianych w trakcie budowy, na koszty obsługi nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi budynku, a także na rezerwę środków na ewentualne roszczenia podwykonawców firmy, która była wykonawcą ww. budynku, a w chwili obecnej jest w stanie upadłości – i nie utraci zwolnienia od podatku dochodowego (DIS w Warszawie z 24 marca 2014 r., IPPB3/423-1062/13-2/EŻ).

Służebność przesyłu

Kolejnym problemem jest odpowiednie zaklasyfikowanie dochodów ze służebności przesyłu. Wiąże się ona z dostarczaniem mediów do budynków znajdujących się w zasobach spółdzielni i dotyczy zarówno usytuowania sieci na gruntach spółdzielni, jak i dostępu do nich w zakresie niezbędnym do prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, napraw, przeglądów, remontów, modernizacji, przebudowy, rozbudowy sieci, usuwania awarii itp.

Jak zauważył DIS w Katowicach, spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków (art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dalej jako USM). W obowiązkach statutowych mieszczą się także zadania związane z dostarczaniem mediów do lokali.

Skoro sieci (objęte służebnością przesyłu) służą budynkom, w których są lokale mieszkalne, i służą mieszkańcom spółdzielni, to dochód uzyskany z tytułu służebności będzie zwolniony od podatku dochodowego, jeżeli zostanie przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi (interpretacja z 21 maja 2014 r., IBPBI/2/423-219/14/SD).

Piwnice, suszarnie, komórki

Osobnym problemem jest właściwe ustalenie, do której kategorii trzeba zaliczyć dochody z odpłatnego udostępnienia takich pomieszczeń, jak piwnice, komórki lub suszarnie, oczywiście – tylko takich, które nie stanowią części składowych ani przynależnych do lokali mieszkalnych zajmowanych na zasadzie spółdzielczego prawa lub prawa odrębnej własności.

Pomieszczenia te są wykorzystywane przez mieszkańców spółdzielni odpłatnie, na podstawie umowy najmu na cele mieszkalne (np. do przechowywania rowerów czy jako dodatkowa piwnica).

W interpretacji z 10 kwietnia 2014 r. (ITPB3/423-15/14/PST) DIS w Bydgoszczy wyjaśnił, że dochody z tego tytułu będą objęte zwolnieniem niezależnie od tego, czy osoby korzystające z dodatkowych pomieszczeń są członkami spółdzielni. Organ przywołał art. 4 USM, w którym zrównuje się te dwie kategorie mieszkańców.

„Przychody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń (suszarnie i piwnice) stanowią przychody dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Pomieszczenie suszarni czy piwnicy, jako części wspólnej budynku mieszkalnego, mieści się w pojęciu zasobów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowej.

Zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Jednocześnie z art. 4 USM wynika obowiązek dla członków spółdzielni, jak i osób niebędących członkami spółdzielni, uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W związku z powyższym należy zauważyć, że dla zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT nie wynika, aby koniecznym warunkiem było, iż przychody powinny pochodzić wyłącznie od członków spółdzielni mieszkaniowej.

Tym samym nie jest trafne stanowisko spółdzielni, która twierdzi, że zwolnienie przedmiotowe z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy nie znajduje zastosowania dla dochodu powstałego od osób zamieszkałych w zasobach spółdzielni niebędących członkami spółdzielni.

Podsumowując, przychody otrzymane z tytułu wynajmu opisanych pomieszczeń mieszkańcom spółdzielni będących członkami spółdzielni mieszkaniowej oraz osobom zamieszkałym w zasobach spółdzielni niebędących członkami spółdzielni stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.      

Przedawniony wkład mieszkaniowy

DIS w Bydgoszczy analizował kwestię niewypłaconego w terminie wkładu mieszkaniowego. Członek spółdzielni dysponował spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. W 2004 roku zmarł, a lokal mieszkalny został przejęty przez spółdzielnię i wynajęty rodzinie (umowa najmu lokalu).

Do dzisiaj nie zgłosili się do spółdzielni spadkobiercy po zmarłym. Zgodnie z art. 29 § 1 Prawa spółdzielczego, roszczenia o zwrotu wkładów albo ich równowartości pieniężnej ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat.

Po tym terminie spółdzielnia zaliczyła niewypłacony wkład do przychodów operacyjnych. Była ciekawa, czy może tę kwotę objąć zwolnieniem od podatku. DIS w Bydgoszczy stwierdził, że dochód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wypłatę wkładu mieszkaniowego, jest zwolniony od podatku dochodowego w przypadku, gdy zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem istniejących zasobów mieszkaniowych.

„W wyniku przedawnienia zobowiązań, w dacie ich przedawnienia, wartość tych zobowiązań stanowi przysporzenie majątkowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy, przychodami są m.in. kwoty umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. (...) Należy stwierdzić, że środki pieniężne wpłacone tytułem wkładu mieszkaniowego zostały przeznaczone na wybudowanie lokalu mieszkalnego i zawierają się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Uzyskany przez Spółdzielnię przychód z tytułu przedawnionego wkładu mieszkaniowego wobec osoby, która dokonała wpłaty środków pieniężnych (wkładu budowlanego) stanowi przychód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (interpretacja z 4 kwietnia 2014 r., ITPB3/423-14/14/PS).

Przychody z najmu i dzierżawy

Wynajmowanie nieruchomości jest działalnością gospodarczą. Jednak zarówno sądy, jak i organy podatkowe dzielą przychody z czynszu na zwolnione i opodatkowane, w zależności od tego, co jest przedmiotem najmu i jaki jest cel umowy. Jak podkreślił DIS w Bydgoszczy (ITPB3/423-591d/13/PS) :

„Przez zasoby mieszkaniowe rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców.

W konsekwencji pomieszczenia piwniczne, stanowiące część nieruchomości wspólnej, mieszczą się co do zasady w pojęciu zasobów mieszkaniowych.

Jednakże przychodów uzyskiwane przez Spółdzielnię z tytułu najmu tych pomieszczeń w celach prowadzenia tam działalności gospodarczej nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Innymi słowy, pożytki czerpane z najmu pomieszczeń piwnicznych na cele niemieszkalne nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Dlatego również odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach od najmu pomieszczeń piwnicznych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, nie stanowią przychodów dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zatem dochód w części związanej z uzyskiwanymi przychodami z tytułu tych odsetek jest dochodem z działalności, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, a więc nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy, dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

DIS w Bydgoszczy uznał także, że zwrot kosztów postępowania sądowego prowadzonego w sprawie zaległości w czynszu dzierżawnym, dokonany przez dzierżawcę spółdzielni, stanowi jej dochód, który nie powinien być zwolniony od podatku. Chodziło bowiem o spór dotyczący dzierżawy terenu wykorzystywanego przez dzierżawcę na prowadzenie działalności gospodarczej.

„Przychody z tytułu zapłaconych przez dłużników kosztów procesu od dzierżaw terenu, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowić będą przychody z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowych i będą miały wpływ na wielkość dochodu uzyskanego z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, niekorzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy” (ITPB3/423-591g/13/PS).

DIS w Poznaniu wypowiedział się na temat wynajmowania garaży. SM w swoich zasobach miała garaże wolnostojące oraz usytuowane w budynkach mieszkalnych. Użytkowano je na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lub umowy najmu. Korzystały z nich zarówno osoby zamieszkujące w zasobach spółdzielni i będące członkami, jak i niebędące członkami spółdzielni oraz niebędące jej mieszkańcami.

DIS stwierdził, że: „dla zaliczenia danego pomieszczenia (obiektu) do zasobów mieszkaniowych kluczowe znaczenie ma związek tego pomieszczenia lub obiektu z lokalem mieszkalnym, w szczególności jeśli umożliwia prawidłowe korzystanie z takiego lokalu. dochód uzyskany z wynajmu garaży członkom, jak i innym osobom zamieszkałym w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, także gdy te osoby posiadają spółdzielcze prawa do garażu, jak i wyodrębnioną własność – stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o których traktuje przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP.

Garaże mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku lokali mieszkalnych albo użytkowane są przez mieszkańców lokali mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni. Znaczenia w tym przypadku nie ma więc tytuł prawny do garażu, lecz jego związek z celami mieszkaniowymi.

Skoro więc garaże służą mieszkańcom lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych oraz wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały wybudowane, to stanowią zasób mieszkaniowy Spółdzielni.

Zatem dochód powstały z tego tytułu, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 UPDOP.

Natomiast garaże użytkowane przez osoby niebędące mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej nie będą mieściły się w ww. pojęciu zasobów mieszkaniowych, gdyż nie mają związku z celami mieszkaniowymi. Tym samym, dochód z tego tytułu nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a zatem nie może podlegać zwolnieniu z opodatkowania” (DIS w Poznaniu z 6 lutego 2014 r., ILPB3/423-543/13-3/JG).

Domy kultury

DIS w Poznaniu rozstrzygał problem dochodu generowanego przez dom kultury. SM za pomocą klubu kultury prowadzi działalność społeczno--wychowawczą i kulturalną. Jego działalność przynosi przychody z tytułu prowadzonych zajęć, wynajmu pomieszczeń i opłat uzyskanych na podstawie art. 4 ust. 5 USM.

Spółdzielnia powzięła wątpliwość, czy wynik z działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej należy traktować jako działalność związaną z działalnością zwolnioną, czy też jako opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych.

DIS wyjaśnił, że „działalność społeczno-wychowawcza i kulturalna prowadzona przez Spółdzielnię nie może być uznana za gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Działalność taka stanowi bowiem inną sferę aktywności Spółdzielni niezwiązaną z celami mieszkaniowymi.

Oznacza to, że do przychodów i kosztów dotyczących gospodarowania zasobami mieszkaniowymi (działalność zwolniona z opodatkowania) nie można zaliczyć przychodów i kosztów dotyczących działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej.

Tym samym zarówno dochód uzyskany z tytułu wynajmu pomieszczeń klubu, jak i prowadzonych zajęć czy opłat otrzymanych na podstawie art. 4 ust. 5 USM, należy traktować jako dochód z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (działalność opodatkowana).

Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że skoro Spółdzielnia dochód uzyskany z tytułu wynajmu pomieszczeń klubu traktuje jako działalność niezwiązaną z działalnością zwolnioną (działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych), natomiast wynik z pozostałej działalności finansowanej z wpłat członków – zgodnie z art. 4 ust. 5 USM jako działalność zwolnioną, to wykazaną stratę z tej działalności należy uwzględnić w rozliczeniu wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tj. wynikami z innych tytułów – w tym wynikających z art. 4 ust. 1–4 USM.

Na gruncie UPDOP nie jest bowiem dopuszczalne, by dochody i straty uzyskiwane z różnego źródła dochodów (opodatkowanych i zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych) można było dowolnie kompensować” (interpretacja z 6 lutego 2014 r., ILPB3/423-543/13-4/JG).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Agnieszka Żelazna Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II)

Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II) Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II)

W niniejszym artykule powracamy do obowiązku zapewnienia przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten jest realizowany...

W niniejszym artykule powracamy do obowiązku zapewnienia przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten jest realizowany w trybie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i usług telekomunikacyjnych.

Piotr Żołądkowski Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości

Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości

Zwykło się mówić, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”. Coś w tym jest, lecz czy tak proste stwierdzenie oddaje całość cech osoby asertywnej, czyli osoby osiągającej sukces? Przyjrzyjmy się temu...

Zwykło się mówić, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”. Coś w tym jest, lecz czy tak proste stwierdzenie oddaje całość cech osoby asertywnej, czyli osoby osiągającej sukces? Przyjrzyjmy się temu zjawisku i wyciągnijmy wnioski dla siebie.

Redakcja Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych?

Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych? Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych?

Odpowiedzialnością za ocenę możliwości zastosowania ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ustawodawca obarczył zarządcę nieruchomości.

Odpowiedzialnością za ocenę możliwości zastosowania ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ustawodawca obarczył zarządcę nieruchomości.

Jacek Frydryszak Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do...

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do tego przygotowany?

Redakcja news Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych? Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca...

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Redakcja news Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Redakcja news Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego...

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego sezonu grzewczego – wiadomo bowiem, że rachunki za ogrzewanie będą wyższe niż rok temu. Wzrastają opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów oraz czynsze. Jak spółdzielnie mieszkaniowe próbują się zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie?

Aneta Mościcka Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu...

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu ochrony przeciwpożarowej (bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji) i stanowi czynność zwykłego zarządu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja Sto lat WSM!

Sto lat WSM! Sto lat WSM!

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej...

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią Szklanych Domów. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz miasta, Krajowej Rady Spółdzielczej RP i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, grono spółdzielców oraz mieszkańców i przyjaciół WSM.

Redakcja ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą...

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/we. Dyrektywa ta jako akt prawa pochodnego wiąże co do celu wszystkie kraje członkowskie, ale pozostawia sposób jego realizacji danemu państwu.

Jacek Frydryszak Opłaty za odpady

Opłaty za odpady Opłaty za odpady

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w...

– Jestem mieszkańcem spółdzielni, z uporem maniaka starającym się obalić ponoć powszechne w Warszawie poglądy (i praktykę niestety), że co Rada Miasta uchwaliła, to spółdzielnia ma obowiązek stosować w rozliczeniach z użytkownikami lokali – pisze Czytelnik do autora tekstów, analizujących przepisy dotyczące opłat za odpady komunalne.

Jacek Frydryszak Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera

Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera Nasi mieszkańcy z  chorobą Alzheimera

W  Polsce jest ok.  3500 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w  nich ok. 10 mln. ludzi. W zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe budynkach z  pewnością mieszkają osoby z  chorobami otępiennymi,...

W  Polsce jest ok.  3500 spółdzielni mieszkaniowych i żyje w  nich ok. 10 mln. ludzi. W zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe budynkach z  pewnością mieszkają osoby z  chorobami otępiennymi, w  tym z  chorobą Alzheimera. Stosując proste porównanie, jest to  ok.  120–130 tys. osób z  chorobą Alzheimera. Spółdzielnie (ale również gminy we  wspólnotach mieszkaniowych) dysponują własnymi lokalami użytkowymi, które mogłyby być przeznaczone na  domy dziennego pobytu dla  tych osób, co...

Piotr Żołądkowski Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Motywacja – czyli co nas pcha do działania? Motywacja – czyli co nas pcha do działania?

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Nasze działania zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym charakteryzują się większą bądź mniejszą motywacją.

Redakcja news Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach? Dlaczego wyższe koszty ogrzewania już teraz są odczuwalne we wspólnotach i w spółdzielniach?

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Właściciele mieszkań i spółdzielcy zauważyli znaczący wzrost comiesięcznych opłat, a przecież sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Redakcja news Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada?

Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada? Deratyzacja we wspólnocie i w spółdzielni – kto za nią odpowiada?

Ustawodawca przewidział konieczność kontroli szkodników i minimalizację zagrożeń, jakie mogą one wywołać. Deratyzacja to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Ustawodawca przewidział konieczność kontroli szkodników i minimalizację zagrożeń, jakie mogą one wywołać. Deratyzacja to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości.

Jacek Frydryszak Never ending story…

Never ending story… Never ending story…

W artykule opublikowanym w wakacyjnym wydaniu „Administratora” napisałem, że wystąpiłem do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, dotyczących stosowania taryfy G i jej zatwierdzania...

W artykule opublikowanym w wakacyjnym wydaniu „Administratora” napisałem, że wystąpiłem do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na kilka pytań, dotyczących stosowania taryfy G i jej zatwierdzania przez URE, co ma niebagatelne znaczenie dla ponoszonych przez mieszkańców kosztów.

Aneta Mościcka Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności

Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności Prawo spółdzielni mieszkaniowej do zrzeczenia się służebności

Zarząd powierzony obejmuje zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające ten zakres. Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli mieszkań odmiennie regulująca kwestię zarządu, nie...

Zarząd powierzony obejmuje zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające ten zakres. Jeżeli nie istniała uchwała współwłaścicieli mieszkań odmiennie regulująca kwestię zarządu, nie jest wymagana zgoda współwłaścicieli na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jaką jest zrzeczenie się nieodpłatnej i bezterminowej służebności przechodu i przejazdu – orzekł Sąd Najwyższy.

Anna Ruszczak news Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie

Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie Zakręcanie kaloryferów w bloku może skończyć się w sądzie

Oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu poprzez wyłączenie swoich kaloryferów może mieć katastrofalne skutki. Wspólnota lub spółdzielnia może wpisać w uchwale wysokość temperatury,...

Oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu poprzez wyłączenie swoich kaloryferów może mieć katastrofalne skutki. Wspólnota lub spółdzielnia może wpisać w uchwale wysokość temperatury, jaka ma panować w mieszkaniu, a sprawa może trafić do sądu.

Redakcja news Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła Apel organizacji zarządczych o zmiany w rozliczaniu kosztów ciepła

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym...

Organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości wraz ze Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii wystosowały pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności zmian w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania kosztów ciepła.

Redakcja news Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej

Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej Pełnomocnik członka spółdzielni mieszkaniowej

Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa, właściciele lokali lub mieszkań, którzy są członkami spółdzielni i nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają większy wpływ na działalność spółdzielni.

Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa, właściciele lokali lub mieszkań, którzy są członkami spółdzielni i nie mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, mają większy wpływ na działalność spółdzielni.

Wojciech Jan Konieczny Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku

Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku Świadectwo charakterystyki energetycznej w 2023 roku

W kwietniu 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, która zaostrza co prawda wymogi i kary wobec właścicieli nieruchomości, ale nie zmienia ich adresatów.

W kwietniu 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, która zaostrza co prawda wymogi i kary wobec właścicieli nieruchomości, ale nie zmienia ich adresatów.

Jacek Sawicki Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych Od 1 marca 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa o kooperatywach mieszkaniowych

Niniejszy akt prawny ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2023 r., poz. 28., a pełna jego nazwa brzmi: „Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania...

Niniejszy akt prawny ukazał się w Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2023 r., poz. 28., a pełna jego nazwa brzmi: „Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych”.

Redakcja Szkolenie: Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2023 roku

Szkolenie: Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2023 roku Szkolenie: Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2023 roku

Jakie są zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej? W jaki sposób należy przeprowadzać obrady i głosowanie? Kiedy można zaskarżyć uchwałę? Aktualne regulacje i orzecznictwo dotyczące...

Jakie są zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej? W jaki sposób należy przeprowadzać obrady i głosowanie? Kiedy można zaskarżyć uchwałę? Aktualne regulacje i orzecznictwo dotyczące zwoływania Walnego Zgromadzenia omówi Grzegorz Abramek.

Wybrane dla Ciebie

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi » Sposób na zadaszenie balkonów, tarasów i drzwi »

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu? Jak zachować estetykę śmietników na osiedlu?

Jak otworzyć bramę telefonem?

Jak otworzyć bramę telefonem? Jak otworzyć bramę telefonem?

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.