administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Śmieci – rozliczenia z użytkownikami lokali

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali
fot. pixabay

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali


fot. pixabay

To już trzeci mój artykuł dotyczący tego „pachnącego” tematu. Tym razem będzie on poświęcony skutkom podejmowanych przez gminy uchwał, ustalających zasady rozliczeń opłat za odpady komunalne z właścicielami nieruchomości.

Zobacz także

E.ON Polska S.A. Nowa energia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Nowa energia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Nowa energia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są coraz bardziej świadomi wartości, jaką ma wytwarzanie energii odnawialnej na własne potrzeby. Potwierdza to duże zainteresowanie zorganizowanym przez...

Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są coraz bardziej świadomi wartości, jaką ma wytwarzanie energii odnawialnej na własne potrzeby. Potwierdza to duże zainteresowanie zorganizowanym przez E.ON Polska konkursem „ZmieniaMY nasze osiedla”. Dzięki inicjatywie trzy warszawskie wspólnoty mieszkaniowe zyskały własne instalacje fotowoltaiczne.

Schindler Polska Sp. z o.o. Oszczędzanie przez inwestowanie

Oszczędzanie przez inwestowanie Oszczędzanie przez inwestowanie

Z zastępcą prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Tomaszem Kasprzyszakiem, o zarządzaniu projektami i inwestycjach w zasobach spółdzielni...

Z zastępcą prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Tomaszem Kasprzyszakiem, o zarządzaniu projektami i inwestycjach w zasobach spółdzielni rozmawia Agnieszka Szylkin.

Redakcja AiMN Współczesne wyzwania zarządców nieruchomości

Współczesne wyzwania zarządców nieruchomości Współczesne wyzwania zarządców nieruchomości

14 października w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona rynkowi mieszkalnictwa, której organizatorem i pomysłodawcą był Bank Pocztowy. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo...

14 października w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona rynkowi mieszkalnictwa, której organizatorem i pomysłodawcą był Bank Pocztowy. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, a patronat medialny redakcja Administrator24.

Zgodnie z art. 2, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) w przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązki właściciela części wspólnych nieruchomości i właścicieli lokali obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową – czyli de facto podmioty, zarządzające tego typu nieruchomościami. Oznacza to, że postanowienia uchwał, w tym stawki opłat, służą wyłącznie rozliczeniom organu stanowiącego z podmiotami wskazanymi w cytowanym przepisie ustawy i nie mają bezpośredniego zastosowania w stosunku do poszczególnych użytkowników lokali położonych w budynkach wielolokalowych.

Konsekwencją takich unormowań ustawowych jest konieczność przygotowania przez zarządców nieruchomości wewnętrznych regulaminów, które określą zasady rozliczeń z poszczególnymi użytkownikami lokali. Przygotowując takie regulaminy jesteśmy ograniczeni zapisami art. 2, ust. 3a UCPG, w którym wskazano sposób wnoszenia opłat przez właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach wielolokalowych i nasze regulaminy nie mogą być sprzeczne z dyspozycją ustawową. W przypadku gdy gmina w oparciu o art. 6j, ust. 1 ustawy podejmie uchwałę wskazująca, że opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, powierzchnię lokalu mieszkalnego lub gospodarstwo domowe, sprawa jest stosunkowo prosta. Uchwalone stawki opłat bowiem można bezpośrednio zastosować do użytkowników poszczególnych lokali z uwzględnieniem cytowanych w poprzednim zdaniu przepisów.

Sytuacja znacznie się komplikuje, gdy gmina ustali, że tym przelicznikiem ma być ilość zużytej wody w danej nieruchomości (czyli zastosuje art. 6j, ust. 1, pkt 2 ustawy). Dalszą analizę problemu przeprowadzę na podstawie uchwał podjętych przez Radę m.st. Warszawy.

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy „…przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w oparciu o wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości.” Stawkę opłaty ustalono na poziomie 12,73 zł/m3 zużytej wody. Nowe opłaty będą obowiązywać w Warszawie od dnia 1 kwietnia 2021 roku (i to nie jest prima aprilis).

Problemy rozwiąże regulamin?

Jakie problemy pojawią się przy ustalaniu zasad rozliczeń z użytkownikami poszczególnych lokali w związku z zapisami UCPG i podjętej przez Radę m.st. Warszawy uchwały? Jakie kwestie trzeba w regulaminie rozstrzygnąć?

W pierwszej kolejności trzeba zdecydować czy z użytkownikami innymi niż wskazani w art. 2, ust. 3a, pkt 2 ustawy (czyli osobami posiadającymi inny niż własność tytuł prawny do lokalu) będziemy rozliczać się również stosując jako przelicznik ilość zużytej wody.

Przyjęta w uchwale stawka dotyczy rozliczeń właściciela nieruchomości (w rozumieniu postanowień art. 2, ust. 3 UCPG) z miastem i nie musi być stawką stosowaną w stosunku do poszczególnych użytkowników lokali. Można np. jako jednostkową stawkę opłat do rozliczenia z użytkownikiem lokalu przyjąć stawkę ze wzoru: koszt wynikający z pomnożenia stawki 12,73 zł/m3 przez zużycie wynikające ze wskazań wodomierza głównego w okresie 6 miesięcy podzielony przez sumę odczytów wodomierzy lokalowych w tych 6 miesiącach. W ten sposób w ramach pozycji kalkulacyjnej „gospodarka odpadami” pokryte zostanie 100% poniesionych kosztów. Ponadto znikną problemy wynikające ze spraw wskazanych w dwóch poniższych punktach.

W przypadku, gdy przyjmiemy stawkę 12,73 zł/m3, w regulaminie musi być rozstrzygnięta sprawa sposobu rozliczenia kosztów gospodarki odpadami, wynikających z różnic, jakie zawsze będą powstawać w danym okresie rozliczeniowym pomiędzy zużyciem wody, wynikającym ze wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy lokalowych. Mogą być to różnice zarówno na plus, jak i na minus.

W regulaminie należy uwzględnić postanowienia art. 2, ust. 3a, pkt 2 UCPG, zgodnie z którymi użytkownicy lokali, posiadający tytuł własności do nieruchomości lokalowej są rozliczani w sposób odpowiadający stosunkowi ilości wody zużytej w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach w danej nieruchomości – regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych z tym przepisem.

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali, w których w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącym podstawę ustalenia wysokości opłaty, nie dokonano odczytu wodomierzy. Można np. przyjąć wielkość zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym, ryczałt, itp.

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali, w których w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącym podstawę ustalenia wysokości opłaty wystąpiła awaria (przez nich niezauważona – np. wyciek ze zbiornika płuczącego) i zużycie wody jest bardzo duże. Sprawa jest trudna, ponieważ taka awaria w konkretnym lokalu wpłynie na zużycie wody wg wskazań wodomierza głównego i wygeneruje koszty, które spółdzielnia będzie musiała pokryć. Z drugiej strony może się okazać, że awaria wystąpiła u osoby starszej, która nie zauważyła wycieku, a przyjdzie jej zapłacić nawet kilka tysięcy złotych i to zarówno za zużycie wody, jak i za odpady komunalne.

Rozstrzygnięcia wymaga również sprawa wyboru 6 kolejnych miesięcy w okresie ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających złożenie do miasta deklaracji oraz częstotliwość składania deklaracji, jak również częstotliwość wprowadzania zmian w opłatach za odpady komunalne dla użytkowników lokali. Biorąc pod uwagę najczęściej spotykane okresy rozliczeń zużycia wody sądzę, że optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie następującej zasady: złożenie deklaracji za kwiecień 2021 r. w oparciu o średniomiesięczne zużycie w okresie II półrocza 2020 r., a następnej – do dnia 10 sierpnia, w oparciu o średniomiesięczne zużycie wody w I półroczu 2021 r., a kolejnej do 28 lutego 2022 r. w oparciu o średniomiesięczne zużycie w II półroczu 2021 r., itd., itd.

Trzeba rozstrzygnąć również, czy zmieniamy użytkownikom opłaty po każdorazowej zmianie deklaracji, czy robimy to raz w roku. Należy pamiętać, że kolejne zmiany wysokości stawek opłat za odpady komunalne dla użytkowników lokali nie będą miały charakteru opłat niezależnych od spółdzielni i zawiadomienia o ich wprowadzeniu muszą być zgodne z art. 4, ust. 7 USM oraz dostarczone co najmniej 3 miesiące naprzód (wraz z uzasadnieniem). Przy założeniu, że deklarację będziemy składać co pół roku to, aby zachować wymóg trzymiesięcznego wyprzedzenia terminu wprowadzenia zmiany stawek, trzeba będzie opierać na kosztach, zawartych nie z ostatniej, ale przedostatniej deklaracji. Np. aby opłaty dla lokali zmienić od stycznia 2022 r. musimy zawiadomić użytkowników najpóźniej do 30.09.2021 r., czyli na podstawie deklaracji za dane z I półrocza 2021 r.

Konstrukcja uchwały sprawia, że podstawą obciążania zarówno spółdzielni przez m.st. Warszawa, jak i użytkowników lokali przez spółdzielnię za aktualny okres rozliczeniowy, są „dane historyczne”. Będziemy mieli zatem do czynienia z sytuacjami, w których opłaty za bieżący okres będą wnoszone przez użytkownika lokalu, któremu nie przysługiwał tytuł prawny do lokalu w okresie stanowiącym podstawę ustalania wysokości tych opłat. Różnice mogą być znaczne, np. w sytuacji, gdy poprzednio mieszkała rodzina wieloosobowa, a lokal nabyła osoba samotna. W takich przypadkach należy się liczyć z interwencjami użytkowników lokali i regulamin powinien przewidywać sposób postępowania w takich sytuacjach. Wydaje mi się, że takie rozliczenia powinniśmy pozostawić stronom transakcji i wpisać ją do regulaminu. Można również zastanowić się nad wpisaniem do „zaświadczeń do sprzedaży” ostatniego wymiaru opłat za odpady komunalne.

To nie są z pewnością wszystkie problemy, z jakimi możemy się spotkać, tworząc takie regulaminy. Być może moje przemyślenia pomogą Państwu przy pracach nad ich tworzeniem, a być może będą pomocne w „bojach” z gminą, która takie rozwiązania chce wprowadzać.

Prawdopodobnie przychody gmin spadną, a koszty wzrosną

Według mojej oceny uzależnianie wysokości opłat za odpady komunalne od ilości zużytej wody nie ma głębszego, merytorycznego uzasadnienia. Wprowadzony system prawdopodobnie spowoduje faktyczne zmniejszenie ilości zużywanej wody, ponieważ użytkownicy lokali będą dążyli do zmniejszenia swoich obciążeń za odpady komunalne. Nie ma jednak żadnego powodu, aby sądzić, że zmniejszą jednocześnie ilość wytwarzanych odpadów, ponieważ takie zachowania i tak nie przyniosą żadnych korzyści. Skoro użytkownicy lokali zmniejszą ilość zużywanej wody, to zmniejszy się również zużycie wody w całej nieruchomości (na wodomierzu głównym), a to z kolei zmniejszy obciążenia właściciela nieruchomości, a w konsekwencji spadną przychody gminy z tytułu opłat za odpady komunalne.

Zobacz dlaczego warto kupować dermokosmetyki >>

Skutek za kilka miesięcy może być zatem taki, że spadną przychody gminy, a ilość odpadów (czyli koszty do poniesienia) pozostanie na takim samym poziomie lub nawet się zwiększy, a to z kolei sprawi, że powstanie deficyt, który trzeba będzie sfinansować kolejną podwyżką stawek opłat za odpady komunalne. Taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny.

Czy ktoś z Państwa ma doświadczenia w rozliczaniu taką metodą należności za odpady komunalne? Będę wdzięczny za informacje.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • robert.zimnicki robert.zimnicki, 30.03.2021r., 14:37:30 Wspólnoty zarządzały odpadami do 2013 roku (w Warszawie). Miały możliwość wyboru odbiorców, ustalania cen, ustalania harmonogramów odbioru, a także zasad naliczania i rozliczania zaliczek. Po 2013 roku odpadami powinien zarządzać Urząd Miasta. Zarządzać, czyli pobierać opłaty bezpośrednio od wytwórców odpadów, a także karać osoby uchylające się od obowiązku wnoszenia opłat. Patologią jest, że przez siedem lat nikt z urzędników nie czytał deklaracji i nie wyczytał, że na osiedlu w ścisłej zabudowie na obrzeżach miasta jest ponad 10% pustostanów. Nikt z urzędników nie sprawdził, dlaczego w rodzinach wieloosobowych wpisana jest tylko jedna zamieszkała osoba. Obecna forma zarządzania odpadami przez Wspólnoty może być prowadzona, pod warunkiem, że zlecający udzieli pełnomocnictwa administratorom i opłaci koszty zarządzania (czas przygotowywania deklaracji, czas i koszty druku zawiadomień, czas przygotowania danych do wyliczeń). Na chwilę obecną jest z tym problem, szczególnie przy odbiorze destruktu zieleni i choinek. Urząd jako zarządzający nie panuje i nie wie kiedy i gdzie podstawiać kontenery. Zarządzanie nie polega wysługiwaniem się podwykonawcami (administratorami) i pobieraniu od nich opłat (które administratorzy muszą sobie sami wyliczyć), ale polega na samodzielnym kontrolowaniu i reagowaniu na obieg odpadów (od miejsca ich wytworzenia do miejsca ich utylizacji).
  • mczaplin mczaplin, 27.04.2021r., 10:36:19 Z badań Mokotowskiego Obserwatorium Kosztów Wspólnot mieszkaniowych jednoznacznie wynikała bardzo silna korelacja pomiędzy kosztem śmieci a kosztem wody - na poziomie 95-97%. Badania były prowadzone w 2007 r., a więc w okresie działania wolnego rynku. Nie ma więc najmniejszej wątpliwości, że zużycie wody jest bardzo dobrym wskaźnikiem określającym wolumen produkowanych śmieci. A przy okazji lepiej określa liczbę mieszkańców niż deklaracje lokatorów. Z kolei liczba lokali i ich powierzchnia były znacznie gorzej skorelowane z ilością produkowanych śmieci. Czy rozliczanie śmieci w proporcji do wody powoduje zmniejszenie zużycia wody? Tak, na poziomie kilku procent,, co obserwujemy rozliczając wspólnoty w Radzyminie. Nie sądzę, aby to wpłynęło na budżet gminy w istotny sposób. Wniosek jest z tego taki, że brakuje rzetelnych analiz opartych na liczbach.
  • Michał Michał, 20.09.2021r., 13:40:27 Pytanie zadane na podstawie doświadczeń z innej gminy: Czy opłata za odpady może podlegać rozliczeniu? Uchwała mówi, że opłatę na półrocze ustala się na podstawie zużycia w poprzednim półroczu - co pół roku należy składać kolejne deklaracje. Jedna okazuje się, że w praktyce ustalona opłata jest faktycznie zaliczką: urząd wystawia korektę na podstawie kolejnej deklaracji. Czy taka postawa jest prawidłowa? W jaki sposób należy rozliczyć mieszkańców w takim przypadku? Analogicznie do rozliczenia wody czy uwzględniając art. 2, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmniejszając obciążenie na bieżące półrocze?

Powiązane

Agnieszka Żelazna Niezgodność z prawem wyroku eksmisyjnego w SM

Niezgodność z prawem wyroku eksmisyjnego w SM Niezgodność z prawem wyroku eksmisyjnego w SM

W wyroku z dnia 03.06.2020 r.1), Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyjaśnił, iż wydanie wyroku na podstawie przepisu nieobowiązującego w dniu orzekania nie zawsze stanowi...

W wyroku z dnia 03.06.2020 r.1), Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyjaśnił, iż wydanie wyroku na podstawie przepisu nieobowiązującego w dniu orzekania nie zawsze stanowi rażące naruszenie prawa, a więc takie, które uzasadniałoby podstawę skargi nadzwyczajnej w sytuacji, gdy zaskarżone orzeczenie – mimo nawet wskazania jako podstawy prawnej nieaktualnego już przepisu – odpowiada jednak prawu.

Damian Żabicki Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami Oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami

Funkcjonalność oprogramowania wspomagającego zarządzanie nieruchomościami pozwala przede wszystkim na ewidencję infrastruktury. Zarządza się przy tym okresowymi przeglądami budynków i instalacji. Obsługiwane...

Funkcjonalność oprogramowania wspomagającego zarządzanie nieruchomościami pozwala przede wszystkim na ewidencję infrastruktury. Zarządza się przy tym okresowymi przeglądami budynków i instalacji. Obsługiwane są usterki oraz zlecenia napraw. Ważny jest przy tym dostęp do pełnej dokumentacji technicznej. Praca może odbywać się na planach architektonicznych. W sposób samoczynny generowane są raporty. Funkcjonalność systemu pozwala zarządzać użytkownikami oraz automatycznie generować raporty. Kluczową...

Grzegorz Leśniewski Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych dla spółdzielni mieszkaniowych

Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych dla spółdzielni mieszkaniowych Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych dla spółdzielni mieszkaniowych

„Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe”, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma przyczynić się do dalszego rozwoju ochrony danych osobowych w spółdzielniach...

„Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe”, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma przyczynić się do dalszego rozwoju ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Grzegorz Leśniewski Parkingi społeczne a ochrona danych osobowych

Parkingi społeczne a ochrona danych osobowych Parkingi społeczne a ochrona danych osobowych

W ostatnim czasie na adres redakcji wpłynęło wiele zapytań, dotyczących problematyki ochrony danych osobowych w kontekście zarządzania parkingami społecznymi, tworzonymi na terenach należących do spółdzielni...

W ostatnim czasie na adres redakcji wpłynęło wiele zapytań, dotyczących problematyki ochrony danych osobowych w kontekście zarządzania parkingami społecznymi, tworzonymi na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych.

Przemysław Gogojewicz Składowanie odpadów w praktyce zarządcy nieruchomości

Składowanie odpadów w praktyce zarządcy nieruchomości Składowanie odpadów w praktyce zarządcy nieruchomości

Przy pozbywaniu się odpadów należy brać pod uwagę przede wszystkim obowiązujące normy prawne, dotyczące procesów ponownego użycia, przetwarzania, recyklingu oraz odzysku poszczególnych rodzajów odpadów....

Przy pozbywaniu się odpadów należy brać pod uwagę przede wszystkim obowiązujące normy prawne, dotyczące procesów ponownego użycia, przetwarzania, recyklingu oraz odzysku poszczególnych rodzajów odpadów. Istotne znaczenie mają także standardy dotyczące bezpieczeństwa używania substancji lub przedmiotów.

Jacek Frydryszak Walne zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej – robić czy nie robić?

Walne zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej – robić czy nie robić? Walne zgromadzenie w spółdzielni mieszkaniowej – robić czy nie robić?

Z posiadanych przeze mnie informacji1) wynika, że sytuacja faktyczna jest następująca: część spółdzielni jest już po zebraniach, część już zwołała zebrania na koniec września 2020 r., część czeka do czasu...

Z posiadanych przeze mnie informacji1) wynika, że sytuacja faktyczna jest następująca: część spółdzielni jest już po zebraniach, część już zwołała zebrania na koniec września 2020 r., część czeka do czasu odwołania epidemii. Mnie najbliższe jest to ostatnie zachowanie i w dalszej części artykułu postaram się wyjaśnić dlaczego.

Grzegorz Leśniewski RODO, czy można lepiej?

RODO, czy można lepiej? RODO, czy można lepiej?

Za niespełna pół roku minie pięć lat od uchwalenia RODO. Warto zatem zadać pytanie, czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe dobrze wykorzystały ten czas na przygotowanie, utrzymanie i rozwijanie procesu...

Za niespełna pół roku minie pięć lat od uchwalenia RODO. Warto zatem zadać pytanie, czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe dobrze wykorzystały ten czas na przygotowanie, utrzymanie i rozwijanie procesu ochrony danych osobowych swoich członków?

Jakub Szczepkowski Mediacje w sprawach administracyjnych

Mediacje w sprawach administracyjnych Mediacje w sprawach administracyjnych

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że niewiele można wskórać w starciu z organami administracji publicznej. Zazwyczaj myślimy, że sprawa jest z góry przegrana. Ale czy na pewno jesteśmy całkowicie bezbronni?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że niewiele można wskórać w starciu z organami administracji publicznej. Zazwyczaj myślimy, że sprawa jest z góry przegrana. Ale czy na pewno jesteśmy całkowicie bezbronni?

Jacek Frydryszak Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca nieruchomości

Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca nieruchomości Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca nieruchomości

Dopóki spółdzielnia zarządza zasobami w trybie art. 27 USM to obowiązują ją oraz właścicieli lokali przepisy art. 4 ust. 4 tej ustawy. W momencie, w którym w danej nieruchomości zaczną obowiązywać przepisy...

Dopóki spółdzielnia zarządza zasobami w trybie art. 27 USM to obowiązują ją oraz właścicieli lokali przepisy art. 4 ust. 4 tej ustawy. W momencie, w którym w danej nieruchomości zaczną obowiązywać przepisy UWL – a nie w momencie, w którym powstanie wspólnota mieszkaniowa – spółdzielni pozostaje droga cywilna. To fundamentalna różnica w terminie powstania obowiązku zawarcia umów z właścicielami lokali, a przepis ten jest legislacyjną „niedoróbką”.

Agnieszka Żelazna Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej – na przykładzie wyroku SN

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej – na przykładzie wyroku SN Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej – na przykładzie wyroku SN

W wyroku z dnia 30.09.2020 r.1), Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż istnieje możliwość przypisania członkowi zarządu spółdzielni mieszkaniowej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wynikłą z nieprawidłowego...

W wyroku z dnia 30.09.2020 r.1), Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż istnieje możliwość przypisania członkowi zarządu spółdzielni mieszkaniowej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wynikłą z nieprawidłowego rozliczenia przez tego członka należnej od spółdzielni kwoty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości naliczonych odsetek podatkowych od nieterminowej zapłaty zobowiązania podatkowego.

Piotr Pałka Od lipca zmiany w Prawie spółdzielczym

Od lipca zmiany w Prawie spółdzielczym Od lipca zmiany w Prawie spółdzielczym

Głównym celem ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych jest zdefiniowanie zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami...

Głównym celem ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych jest zdefiniowanie zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi.

Redakcja Czy wynajem mieszkania spółdzielczego rodzi problemy?

Czy wynajem mieszkania spółdzielczego rodzi problemy? Czy wynajem mieszkania spółdzielczego rodzi problemy?

Zasób mieszkaniowy krajowych spółdzielni się kurczy. To konsekwencja m.in. małego zainteresowania spółdzielczym lokatorskim prawem do mieszkania w przypadku nowych inwestycji. Spółdzielnie, które budują...

Zasób mieszkaniowy krajowych spółdzielni się kurczy. To konsekwencja m.in. małego zainteresowania spółdzielczym lokatorskim prawem do mieszkania w przypadku nowych inwestycji. Spółdzielnie, które budują nowe lokale, często wolą działać w modelu wolnorynkowym, konkurując z deweloperami albo od razu zakładając, że wszystkie mieszkania zostaną zakupione „na własność” przez spółdzielców. Na wielkość zasobu mieszkaniowego należącego do spółdzielni niekorzystnie wpływa również wykup starszych lokali. Pomimo...

Jerzy Jankowski Komentarz do propozycji zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Komentarz do propozycji zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do propozycji zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Propozycje zmian to przykład ograniczenia samorządności spółdzielczej.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Propozycje zmian to przykład ograniczenia samorządności spółdzielczej.

Redakcja Czy są zainteresowani mieszkaniami spółdzielczymi?

Czy są zainteresowani mieszkaniami spółdzielczymi? Czy są zainteresowani mieszkaniami spółdzielczymi?

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości z 2020 r. wynika, że liczba transakcji dotyczących spółdzielczych mieszkań o statusie własnościowym gwałtownie spadła. Tymczasem pośrednicy zapewniają, że wspomniane...

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości z 2020 r. wynika, że liczba transakcji dotyczących spółdzielczych mieszkań o statusie własnościowym gwałtownie spadła. Tymczasem pośrednicy zapewniają, że wspomniane mieszkania są rozchwytywane na rynku. Kto ma rację?

Jacek Frydryszak Kolejna próba nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Kolejna próba nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Kolejna próba nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad przygotowaniem kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Kilka pomysłów, które – jeśli zostaną uchwalone – w poważnym stopniu...

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad przygotowaniem kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Kilka pomysłów, które – jeśli zostaną uchwalone – w poważnym stopniu mogą zmienić funkcjonowanie wielu spółdzielni mieszkaniowych.

Paweł Puch Jak spółdzielnia mieszkaniowa zbywa nieruchomości?

Jak spółdzielnia mieszkaniowa zbywa nieruchomości? Jak spółdzielnia mieszkaniowa zbywa nieruchomości?

Każda spółdzielnia mieszkaniowa inaczej podejmuje decyzje co do zbywania lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, a inaczej wszelkich innych nieruchomości.

Każda spółdzielnia mieszkaniowa inaczej podejmuje decyzje co do zbywania lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, a inaczej wszelkich innych nieruchomości.

Jacek Frydryszak Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ciąg dalszy

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ciąg dalszy Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ciąg dalszy

W poprzednim artykule opisałem kilka proponowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, nie znając jeszcze tekstu projektowanej ustawy. W dniu 22 kwietnia taki tekst się pojawił, dlatego kontynuuję...

W poprzednim artykule opisałem kilka proponowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, nie znając jeszcze tekstu projektowanej ustawy. W dniu 22 kwietnia taki tekst się pojawił, dlatego kontynuuję tę ważną dla spółdzielczości mieszkaniowej tematykę.

Redakcja Tysiące spółdzielni mieszkaniowych w luce prawnej

Tysiące spółdzielni mieszkaniowych w luce prawnej Tysiące spółdzielni mieszkaniowych w luce prawnej

W sobotę 19 czerwca wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Problem w tym, że rząd nie przygotował jeszcze nowych przepisów. Tysiące spółdzielni...

W sobotę 19 czerwca wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Problem w tym, że rząd nie przygotował jeszcze nowych przepisów. Tysiące spółdzielni mieszkaniowych pozostanie więc w luce prawnej i z nierozwiązanym problemem.

Redakcja Spółdzielnia kontra kierowcy

Spółdzielnia kontra kierowcy Spółdzielnia kontra kierowcy

Dwa lata temu rozpoczął się spór jednej z katowickich spółdzielni z kierowcami o ich złe parkowanie. Spółdzielnia ta wynajęła prywatną firmę do zakładania na koszt kierowców blokad na koła i odholowywania...

Dwa lata temu rozpoczął się spór jednej z katowickich spółdzielni z kierowcami o ich złe parkowanie. Spółdzielnia ta wynajęła prywatną firmę do zakładania na koszt kierowców blokad na koła i odholowywania aut za złe parkowanie. Spór ten zakończył właśnie Sąd Okręgowy w Katowicach. Czy spółdzielnie mieszkaniowe mają prawo stosować takie środki?

Redakcja news Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku?

Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku? Regulamin porządku domowego – co, kiedy, w jakim czasie można robić w bloku?

Blok mieszkalny to specyficzna forma mieszkania. Niby mamy własne mieszkanie, gdzie możemy stosować przysłowie „wolność Tomku w swoim domku”, ale nie do końca. W budynku są jeszcze inne lokale oraz części...

Blok mieszkalny to specyficzna forma mieszkania. Niby mamy własne mieszkanie, gdzie możemy stosować przysłowie „wolność Tomku w swoim domku”, ale nie do końca. W budynku są jeszcze inne lokale oraz części wspólne i dostępne dla wszystkich. Dlatego, choć mamy odrębne lokale, ale dzielimy budynek z innymi, obowiązują nas zasady użytkowania nie tylko części wspólnych, ale i własnej przestrzeni.

Piotr Pałka Udzielenie pozwolenia na budowę w spółdzielni mieszkaniowej

Udzielenie pozwolenia na budowę w spółdzielni mieszkaniowej Udzielenie pozwolenia na budowę w spółdzielni mieszkaniowej

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2021 r. (II SA/Gd 737/20) wskazano, że osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni,...

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2021 r. (II SA/Gd 737/20) wskazano, że osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni, w postępowaniu dotyczącym inwestycji na działce lub działkach sąsiadujących z nieruchomościami spółdzielni, są co do zasady reprezentowane przez spółdzielnię.

Jacek Frydryszak Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość...

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość podlegająca podziałowi, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy wydano decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy żadnego z tych dokumentów nie ma, stosujemy przepisy art. 94 ust. 1 pkt 1 UGN.

Sabina Augustynowicz Wielka płyta wciąż na topie

Wielka płyta wciąż na topie Wielka płyta wciąż na topie

W Polsce w blisko 4 mln lokali w 60 tysiącach bloków z wielkiej płyty mieszka ponad 10 mln osób. Najstarsze budynki przekroczyły sześćdziesiątkę, a mimo to mieszkania w nich nadal cieszą się popularnością...

W Polsce w blisko 4 mln lokali w 60 tysiącach bloków z wielkiej płyty mieszka ponad 10 mln osób. Najstarsze budynki przekroczyły sześćdziesiątkę, a mimo to mieszkania w nich nadal cieszą się popularnością wśród kupujących, bo – jak się okazało – zalet, poza niższą ceną, blokowiskom nie brakuje, a mankamenty spółdzielnie mieszkaniowe sukcesywnie usuwają.

Redakcja news Budownictwo spółdzielcze – czy warto je rozwijać?

Budownictwo spółdzielcze – czy warto je rozwijać? Budownictwo spółdzielcze – czy warto je rozwijać?

Eksperci twierdzą, że tak. Dlaczego? Chociażby dlatego, że do każdej inwestycji tego typu dotuje oraz dopłaca rząd, przez co takie mieszkania bywają tańsze. Dlaczego jeszcze warto, aby spółdzielnie mieszkaniowe...

Eksperci twierdzą, że tak. Dlaczego? Chociażby dlatego, że do każdej inwestycji tego typu dotuje oraz dopłaca rząd, przez co takie mieszkania bywają tańsze. Dlaczego jeszcze warto, aby spółdzielnie mieszkaniowe znowu zaczęły dużo budować?

Wybrane dla Ciebie

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii » Modernizacja istniejących instalacji, w szczególności wymiana wentylatorów, kryje w sobie ogromne potencjalne oszczędności energii »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu » Jak oszczędzić miejsce na składowanie odpadów? Poznaj innowacyjne pojemniki podziemne, które zrewolucjonizują Twoją przestrzeń na osiedlu »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON » Likwidacji barier architektonicznych - dofinansowanie PFRON »

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego Termomodernizacja systemu grzewczego i - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób » Oszczędność dla wspólnoty na wentylacji - jest na to sposób »

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać? Izolacja ścian piwnic - jaki styropian wybrać?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą? Jak chronić rury i urządzenia przed osadami kamiennymi i rdzą?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać? Ubezpieczenie dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - jakie wybrać?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Zadbaj o prawidłową wentylację »

Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Jak zadbać o dobrą jakość wody » Jak zadbać o dobrą jakość wody »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni » Świeże powietrze w mieszkaniach! Zapewnij mieszkańcom komfort w ciepłe dni »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku » Sekret poprawnego doboru styropianu do ocieplenia budynku »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych » Uwaga na toksyczne i wybuchowe gazy w garażach podziemnych »

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi » Jak zabezpieczyć balkon przed czynnikami atmosferycznymi »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie wody w lokalach - na co zwrócić uwagę »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych » Rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych »

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu? Jak spisać liczniki gdy lokatora nie ma w domu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Kilka rozwiązań na windę w budynku » Kilka rozwiązań na windę w budynku »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.