administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Śmieci – rozliczenia z użytkownikami lokali

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali
fot. pixabay

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali


fot. pixabay

To już trzeci mój artykuł dotyczący tego „pachnącego” tematu. Tym razem będzie on poświęcony skutkom podejmowanych przez gminy uchwał, ustalających zasady rozliczeń opłat za odpady komunalne z właścicielami nieruchomości.

Zobacz także

Manage Prosta Spółka Akcyjna Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami

Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami Konfiguracja Systemu CRM do Zarządzania Nieruchomościami

W dynamicznym świecie biznesowym, który nas otacza, gdzie tempo pracy jest szybkie, a konkurencja zacięta, skuteczne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi. Systemy CRM (Customer Relationship Management)...

W dynamicznym świecie biznesowym, który nas otacza, gdzie tempo pracy jest szybkie, a konkurencja zacięta, skuteczne zarządzanie wymaga nowoczesnych narzędzi. Systemy CRM (Customer Relationship Management) stają się kluczowym elementem w efektywnym zarządzaniu nieruchomościami, umożliwiając profesjonalne kontrolowanie tego co dzieje się w Twojej firmie. Jednak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał systemu CRM w branży nieruchomości, konieczne jest szybkie i efektywne dostosowanie go do konkretnych...

DomBest Koszty i monitorowanie mediów pod kontrolą 24/7

Koszty i monitorowanie mediów pod kontrolą 24/7 Koszty i monitorowanie mediów pod kontrolą 24/7

Z platformą dla zarządcy masz dostęp do zawsze aktualnych informacji o zużyciu mediów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Zapomnij o problematycznych odczytach raz/dwa w roku i...

Z platformą dla zarządcy masz dostęp do zawsze aktualnych informacji o zużyciu mediów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Zapomnij o problematycznych odczytach raz/dwa w roku i czekaniu na rozliczenia. Teraz możesz kontrolować zużycie mediów w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca.

Redakcja news Wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ramach rozwoju zielonych miast

Wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ramach rozwoju zielonych miast Wsparcie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w ramach rozwoju zielonych miast

Dnia 5 kwietnia 2024 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę na wsparcie zielonych inwestycji w miastach z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia...

Dnia 5 kwietnia 2024 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę na wsparcie zielonych inwestycji w miastach z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Zgodnie z art. 2, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) w przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązki właściciela części wspólnych nieruchomości i właścicieli lokali obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową – czyli de facto podmioty, zarządzające tego typu nieruchomościami. Oznacza to, że postanowienia uchwał, w tym stawki opłat, służą wyłącznie rozliczeniom organu stanowiącego z podmiotami wskazanymi w cytowanym przepisie ustawy i nie mają bezpośredniego zastosowania w stosunku do poszczególnych użytkowników lokali położonych w budynkach wielolokalowych.

Konsekwencją takich unormowań ustawowych jest konieczność przygotowania przez zarządców nieruchomości wewnętrznych regulaminów, które określą zasady rozliczeń z poszczególnymi użytkownikami lokali. Przygotowując takie regulaminy jesteśmy ograniczeni zapisami art. 2, ust. 3a UCPG, w którym wskazano sposób wnoszenia opłat przez właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach wielolokalowych i nasze regulaminy nie mogą być sprzeczne z dyspozycją ustawową. W przypadku gdy gmina w oparciu o art. 6j, ust. 1 ustawy podejmie uchwałę wskazująca, że opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, powierzchnię lokalu mieszkalnego lub gospodarstwo domowe, sprawa jest stosunkowo prosta. Uchwalone stawki opłat bowiem można bezpośrednio zastosować do użytkowników poszczególnych lokali z uwzględnieniem cytowanych w poprzednim zdaniu przepisów.

Sytuacja znacznie się komplikuje, gdy gmina ustali, że tym przelicznikiem ma być ilość zużytej wody w danej nieruchomości (czyli zastosuje art. 6j, ust. 1, pkt 2 ustawy). Dalszą analizę problemu przeprowadzę na podstawie uchwał podjętych przez Radę m.st. Warszawy.

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy „…przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w oparciu o wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości.” Stawkę opłaty ustalono na poziomie 12,73 zł/m3 zużytej wody. Nowe opłaty będą obowiązywać w Warszawie od dnia 1 kwietnia 2021 roku (i to nie jest prima aprilis).

Problemy rozwiąże regulamin?

Jakie problemy pojawią się przy ustalaniu zasad rozliczeń z użytkownikami poszczególnych lokali w związku z zapisami UCPG i podjętej przez Radę m.st. Warszawy uchwały? Jakie kwestie trzeba w regulaminie rozstrzygnąć?

W pierwszej kolejności trzeba zdecydować czy z użytkownikami innymi niż wskazani w art. 2, ust. 3a, pkt 2 ustawy (czyli osobami posiadającymi inny niż własność tytuł prawny do lokalu) będziemy rozliczać się również stosując jako przelicznik ilość zużytej wody.

Przyjęta w uchwale stawka dotyczy rozliczeń właściciela nieruchomości (w rozumieniu postanowień art. 2, ust. 3 UCPG) z miastem i nie musi być stawką stosowaną w stosunku do poszczególnych użytkowników lokali. Można np. jako jednostkową stawkę opłat do rozliczenia z użytkownikiem lokalu przyjąć stawkę ze wzoru: koszt wynikający z pomnożenia stawki 12,73 zł/m3 przez zużycie wynikające ze wskazań wodomierza głównego w okresie 6 miesięcy podzielony przez sumę odczytów wodomierzy lokalowych w tych 6 miesiącach. W ten sposób w ramach pozycji kalkulacyjnej „gospodarka odpadami” pokryte zostanie 100% poniesionych kosztów. Ponadto znikną problemy wynikające ze spraw wskazanych w dwóch poniższych punktach.

W przypadku, gdy przyjmiemy stawkę 12,73 zł/m3, w regulaminie musi być rozstrzygnięta sprawa sposobu rozliczenia kosztów gospodarki odpadami, wynikających z różnic, jakie zawsze będą powstawać w danym okresie rozliczeniowym pomiędzy zużyciem wody, wynikającym ze wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy lokalowych. Mogą być to różnice zarówno na plus, jak i na minus.

W regulaminie należy uwzględnić postanowienia art. 2, ust. 3a, pkt 2 UCPG, zgodnie z którymi użytkownicy lokali, posiadający tytuł własności do nieruchomości lokalowej są rozliczani w sposób odpowiadający stosunkowi ilości wody zużytej w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach w danej nieruchomości – regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych z tym przepisem.

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali, w których w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącym podstawę ustalenia wysokości opłaty, nie dokonano odczytu wodomierzy. Można np. przyjąć wielkość zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym, ryczałt, itp.

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali, w których w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącym podstawę ustalenia wysokości opłaty wystąpiła awaria (przez nich niezauważona – np. wyciek ze zbiornika płuczącego) i zużycie wody jest bardzo duże. Sprawa jest trudna, ponieważ taka awaria w konkretnym lokalu wpłynie na zużycie wody wg wskazań wodomierza głównego i wygeneruje koszty, które spółdzielnia będzie musiała pokryć. Z drugiej strony może się okazać, że awaria wystąpiła u osoby starszej, która nie zauważyła wycieku, a przyjdzie jej zapłacić nawet kilka tysięcy złotych i to zarówno za zużycie wody, jak i za odpady komunalne.

Rozstrzygnięcia wymaga również sprawa wyboru 6 kolejnych miesięcy w okresie ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających złożenie do miasta deklaracji oraz częstotliwość składania deklaracji, jak również częstotliwość wprowadzania zmian w opłatach za odpady komunalne dla użytkowników lokali. Biorąc pod uwagę najczęściej spotykane okresy rozliczeń zużycia wody sądzę, że optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie następującej zasady: złożenie deklaracji za kwiecień 2021 r. w oparciu o średniomiesięczne zużycie w okresie II półrocza 2020 r., a następnej – do dnia 10 sierpnia, w oparciu o średniomiesięczne zużycie wody w I półroczu 2021 r., a kolejnej do 28 lutego 2022 r. w oparciu o średniomiesięczne zużycie w II półroczu 2021 r., itd., itd.

Trzeba rozstrzygnąć również, czy zmieniamy użytkownikom opłaty po każdorazowej zmianie deklaracji, czy robimy to raz w roku. Należy pamiętać, że kolejne zmiany wysokości stawek opłat za odpady komunalne dla użytkowników lokali nie będą miały charakteru opłat niezależnych od spółdzielni i zawiadomienia o ich wprowadzeniu muszą być zgodne z art. 4, ust. 7 USM oraz dostarczone co najmniej 3 miesiące naprzód (wraz z uzasadnieniem). Przy założeniu, że deklarację będziemy składać co pół roku to, aby zachować wymóg trzymiesięcznego wyprzedzenia terminu wprowadzenia zmiany stawek, trzeba będzie opierać na kosztach, zawartych nie z ostatniej, ale przedostatniej deklaracji. Np. aby opłaty dla lokali zmienić od stycznia 2022 r. musimy zawiadomić użytkowników najpóźniej do 30.09.2021 r., czyli na podstawie deklaracji za dane z I półrocza 2021 r.

Konstrukcja uchwały sprawia, że podstawą obciążania zarówno spółdzielni przez m.st. Warszawa, jak i użytkowników lokali przez spółdzielnię za aktualny okres rozliczeniowy, są „dane historyczne”. Będziemy mieli zatem do czynienia z sytuacjami, w których opłaty za bieżący okres będą wnoszone przez użytkownika lokalu, któremu nie przysługiwał tytuł prawny do lokalu w okresie stanowiącym podstawę ustalania wysokości tych opłat. Różnice mogą być znaczne, np. w sytuacji, gdy poprzednio mieszkała rodzina wieloosobowa, a lokal nabyła osoba samotna. W takich przypadkach należy się liczyć z interwencjami użytkowników lokali i regulamin powinien przewidywać sposób postępowania w takich sytuacjach. Wydaje mi się, że takie rozliczenia powinniśmy pozostawić stronom transakcji i wpisać ją do regulaminu. Można również zastanowić się nad wpisaniem do „zaświadczeń do sprzedaży” ostatniego wymiaru opłat za odpady komunalne.

To nie są z pewnością wszystkie problemy, z jakimi możemy się spotkać, tworząc takie regulaminy. Być może moje przemyślenia pomogą Państwu przy pracach nad ich tworzeniem, a być może będą pomocne w „bojach” z gminą, która takie rozwiązania chce wprowadzać.

Prawdopodobnie przychody gmin spadną, a koszty wzrosną

Według mojej oceny uzależnianie wysokości opłat za odpady komunalne od ilości zużytej wody nie ma głębszego, merytorycznego uzasadnienia. Wprowadzony system prawdopodobnie spowoduje faktyczne zmniejszenie ilości zużywanej wody, ponieważ użytkownicy lokali będą dążyli do zmniejszenia swoich obciążeń za odpady komunalne. Nie ma jednak żadnego powodu, aby sądzić, że zmniejszą jednocześnie ilość wytwarzanych odpadów, ponieważ takie zachowania i tak nie przyniosą żadnych korzyści. Skoro użytkownicy lokali zmniejszą ilość zużywanej wody, to zmniejszy się również zużycie wody w całej nieruchomości (na wodomierzu głównym), a to z kolei zmniejszy obciążenia właściciela nieruchomości, a w konsekwencji spadną przychody gminy z tytułu opłat za odpady komunalne.

Skutek za kilka miesięcy może być zatem taki, że spadną przychody gminy, a ilość odpadów (czyli koszty do poniesienia) pozostanie na takim samym poziomie lub nawet się zwiększy, a to z kolei sprawi, że powstanie deficyt, który trzeba będzie sfinansować kolejną podwyżką stawek opłat za odpady komunalne. Taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny.

Czy ktoś z Państwa ma doświadczenia w rozliczaniu taką metodą należności za odpady komunalne? Będę wdzięczny za informacje.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • robert.zimnicki robert.zimnicki, 30.03.2021r., 14:37:30 Wspólnoty zarządzały odpadami do 2013 roku (w Warszawie). Miały możliwość wyboru odbiorców, ustalania cen, ustalania harmonogramów odbioru, a także zasad naliczania i rozliczania zaliczek. Po 2013 roku odpadami powinien zarządzać Urząd Miasta. Zarządzać, czyli pobierać opłaty bezpośrednio od wytwórców odpadów, a także karać osoby uchylające się od obowiązku wnoszenia opłat. Patologią jest, że przez siedem lat nikt z urzędników nie czytał deklaracji i nie wyczytał, że na osiedlu w ścisłej zabudowie na obrzeżach miasta jest ponad 10% pustostanów. Nikt z urzędników nie sprawdził, dlaczego w rodzinach wieloosobowych wpisana jest tylko jedna zamieszkała osoba. Obecna forma zarządzania odpadami przez Wspólnoty może być prowadzona, pod warunkiem, że zlecający udzieli pełnomocnictwa administratorom i opłaci koszty zarządzania (czas przygotowywania deklaracji, czas i koszty druku zawiadomień, czas przygotowania danych do wyliczeń). Na chwilę obecną jest z tym problem, szczególnie przy odbiorze destruktu zieleni i choinek. Urząd jako zarządzający nie panuje i nie wie kiedy i gdzie podstawiać kontenery. Zarządzanie nie polega wysługiwaniem się podwykonawcami (administratorami) i pobieraniu od nich opłat (które administratorzy muszą sobie sami wyliczyć), ale polega na samodzielnym kontrolowaniu i reagowaniu na obieg odpadów (od miejsca ich wytworzenia do miejsca ich utylizacji).
  • mczaplin mczaplin, 27.04.2021r., 10:36:19 Z badań Mokotowskiego Obserwatorium Kosztów Wspólnot mieszkaniowych jednoznacznie wynikała bardzo silna korelacja pomiędzy kosztem śmieci a kosztem wody - na poziomie 95-97%. Badania były prowadzone w 2007 r., a więc w okresie działania wolnego rynku. Nie ma więc najmniejszej wątpliwości, że zużycie wody jest bardzo dobrym wskaźnikiem określającym wolumen produkowanych śmieci. A przy okazji lepiej określa liczbę mieszkańców niż deklaracje lokatorów. Z kolei liczba lokali i ich powierzchnia były znacznie gorzej skorelowane z ilością produkowanych śmieci. Czy rozliczanie śmieci w proporcji do wody powoduje zmniejszenie zużycia wody? Tak, na poziomie kilku procent,, co obserwujemy rozliczając wspólnoty w Radzyminie. Nie sądzę, aby to wpłynęło na budżet gminy w istotny sposób. Wniosek jest z tego taki, że brakuje rzetelnych analiz opartych na liczbach.
  • Michał Michał, 20.09.2021r., 13:40:27 Pytanie zadane na podstawie doświadczeń z innej gminy: Czy opłata za odpady może podlegać rozliczeniu? Uchwała mówi, że opłatę na półrocze ustala się na podstawie zużycia w poprzednim półroczu - co pół roku należy składać kolejne deklaracje. Jedna okazuje się, że w praktyce ustalona opłata jest faktycznie zaliczką: urząd wystawia korektę na podstawie kolejnej deklaracji. Czy taka postawa jest prawidłowa? W jaki sposób należy rozliczyć mieszkańców w takim przypadku? Analogicznie do rozliczenia wody czy uwzględniając art. 2, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmniejszając obciążenie na bieżące półrocze?

Powiązane

Małgorzata Pundyk-Glet Prawo zarządu do wynagrodzenia

Prawo zarządu do wynagrodzenia Prawo zarządu do wynagrodzenia

Zazwyczaj, gdy we wspólnocie mieszkaniowej występuje zarząd właścicielski, swoje czynności wykonuje nieopłatnie. Zarząd ten jednak ma prawo otrzymywać wynagrodzenie za wykonywane czynności.

Zazwyczaj, gdy we wspólnocie mieszkaniowej występuje zarząd właścicielski, swoje czynności wykonuje nieopłatnie. Zarząd ten jednak ma prawo otrzymywać wynagrodzenie za wykonywane czynności.

Jacek Frydryszak Gazowe zamieszanie

Gazowe zamieszanie Gazowe zamieszanie

Na przełomie 2021 i 2022 roku rozpętała się medialna burza w sprawie podwyżek cen gazu. Politycy i niestety dziennikarze mówili dużo, emocjonalnie i … bez sensu. Problem jest poważny, a został potraktowany...

Na przełomie 2021 i 2022 roku rozpętała się medialna burza w sprawie podwyżek cen gazu. Politycy i niestety dziennikarze mówili dużo, emocjonalnie i … bez sensu. Problem jest poważny, a został potraktowany jako kolejna polityczna „nawalanka” i to przy zupełnym braku znajomości tematu. Ale przejdźmy do meritum – o co chodzi w tym „gazowym zamieszaniu”?

Redakcja Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media Zawarcie umowy a obowiązek zapłaty za media

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Czy w przypadku braku umowy z właścicielem o obowiązku zapłaty za media zużyte w lokalu, formalnie nie ma możliwości egzekwowania tych kosztów? – pyta Czytelnik.

Roksana Kowalska Fora internetowe spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych a odpowiedzialność administratora

Fora internetowe spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych a odpowiedzialność administratora Fora internetowe spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych a odpowiedzialność administratora

Szeroki, a niekiedy nieograniczony dostęp do internetu stwarza szereg możliwości dla jego użytkowników. Jednocześnie rozwój oraz postęp Internetu wprowadza nowe wyzwania, z którymi mierzyć się muszą między...

Szeroki, a niekiedy nieograniczony dostęp do internetu stwarza szereg możliwości dla jego użytkowników. Jednocześnie rozwój oraz postęp Internetu wprowadza nowe wyzwania, z którymi mierzyć się muszą między innymi administratorzy stron internetowych.

dr Agnieszka Wąsik Budowanie zaufania w środowisku wspólnot i spółdzielni

Budowanie zaufania w środowisku wspólnot i spółdzielni Budowanie zaufania w środowisku wspólnot i spółdzielni

Wszystko zaczyna się od komunikatu – słowa, zdania, machania ręką na powitanie, mrugnięcia okiem i kiwnięcia głową. Zespół komunikatów – zarówno tych wyrażanych werbalnie, jak i tych, do których angażujemy...

Wszystko zaczyna się od komunikatu – słowa, zdania, machania ręką na powitanie, mrugnięcia okiem i kiwnięcia głową. Zespół komunikatów – zarówno tych wyrażanych werbalnie, jak i tych, do których angażujemy nasze ciało – tworzą w sumie kod zrozumiały i akceptowany wśród danej społeczności. A czym innym jest wspólnota czy spółdzielnia, jeśli nie społecznością?

Redakcja news Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości

Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości

Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych dostępne są dziś szeroko. Oferta jest bogata i swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień.

Kursy i szkolenia dla zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych dostępne są dziś szeroko. Oferta jest bogata i swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień.

Mariusz Łubiński – prezes firmy Admus news Koszty utrzymania mieszkań w górę

Koszty utrzymania mieszkań w górę Koszty utrzymania mieszkań w górę

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł ze sobą podwyżki cen energii elektrycznej i gazu, a także opłat za wywóz odpadów, co znacząco wpływa na koszty utrzymania mieszkań.

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł ze sobą podwyżki cen energii elektrycznej i gazu, a także opłat za wywóz odpadów, co znacząco wpływa na koszty utrzymania mieszkań.

Aneta Mościcka Opodatkowanie usług na rzecz podmiotów niebędących członkami SM

Opodatkowanie usług na rzecz podmiotów niebędących członkami SM Opodatkowanie usług na rzecz podmiotów niebędących członkami SM

Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej, w tym także wynajmowanie garaży, pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin,...

Wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej, w tym także wynajmowanie garaży, pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, i nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Przemysław Gogojewicz Remont dachu po wichurze a ubezpieczenie

Remont dachu po wichurze a ubezpieczenie Remont dachu po wichurze a ubezpieczenie

Remont dachu po wichurze i problematyka ubezpieczeniowa, nierozerwalnie są ze sobą powiązane. Każdy zarządca nieruchomości powinien wiedzieć, że ubezpieczenie dachu na wypadek silnych wiatrów i burz świadczy...

Remont dachu po wichurze i problematyka ubezpieczeniowa, nierozerwalnie są ze sobą powiązane. Każdy zarządca nieruchomości powinien wiedzieć, że ubezpieczenie dachu na wypadek silnych wiatrów i burz świadczy o przezorności i odpowiedzialności za wspólnotę.

mgr Jarosław Kowszuk Zakłócanie miru domowego

Zakłócanie miru domowego Zakłócanie miru domowego

Przepis art. 193 KK nie dotyczy tylko ochrony np. mieszkania, czy też domu jednorodzinnego. Ochrona miru domowego rozciąga się bowiem także na inne pomieszczenia lub ogrodzone tereny.

Przepis art. 193 KK nie dotyczy tylko ochrony np. mieszkania, czy też domu jednorodzinnego. Ochrona miru domowego rozciąga się bowiem także na inne pomieszczenia lub ogrodzone tereny.

Piotr Żołądkowski Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe? Czy może dotknąć cię wypalenie zawodowe?

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%)...

Wyniki Raportu „Bezpieczeństwo w miejscu pracy” z 2019 r. wskazują, że 24% respondentów skarży się na wypalenie zawodowe a znacząca większość badanych na takie dolegliwości, jak ogólne zmęczenie (58%) czy zaburzenia nastrojów (3%).

Aneta Mościcka Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych

Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych Użytkowanie wieczyste przy niewyodrębnionych lokalach spółdzielczych

Z reguły to spółdzielnia będzie podmiotem, który jest użytkownikiem wieczystym, a po przekształceniu – właścicielem. Stanie się tak w odniesieniu do lokali, które są przedmiotem lokatorskiego prawa spółdzielczego...

Z reguły to spółdzielnia będzie podmiotem, który jest użytkownikiem wieczystym, a po przekształceniu – właścicielem. Stanie się tak w odniesieniu do lokali, które są przedmiotem lokatorskiego prawa spółdzielczego oraz spółdzielczego własnościowego prawa. To ostatnie, pomimo że jest prawem najbardziej zbliżonym do własności, własnością nie jest, zatem właścicielowi takiego prawa nie przysługuje prawo użytkowania wieczystego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Jacek Frydryszak Lustratorzy gorszego sortu

Lustratorzy gorszego sortu Lustratorzy gorszego sortu

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej,...

Od 9 września 2017 roku obowiązuje przepis art. 91, § 41 Prawa spółdzielczego, w którym zapisano, że „(…) lustratorem nie może być osoba będąca członkiem zarządu jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej, prokurentem, likwidatorem, a także zatrudniony lub świadczący usługi na rzecz jakiejkolwiek spółdzielni mieszkaniowej główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu”.

Redakcja news Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Dopłaty do węgla także dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Rząd przyjął ustawę gwarantującą dopłaty do zakupu węgla. Podmioty, które będą uczestniczyły w programie zapłacą 996 zł za tonę surowca.

Agnieszka Żelazna Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II)

Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II) Udzielenie dostępu do budynku wspólnoty mieszkaniowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (cz. II)

W niniejszym artykule powracamy do obowiązku zapewnienia przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten jest realizowany...

W niniejszym artykule powracamy do obowiązku zapewnienia przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten jest realizowany w trybie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i usług telekomunikacyjnych.

Piotr Żołądkowski Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości

Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości Asertywność w pracy zarządcy nieruchomości

Zwykło się mówić, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”. Coś w tym jest, lecz czy tak proste stwierdzenie oddaje całość cech osoby asertywnej, czyli osoby osiągającej sukces? Przyjrzyjmy się temu...

Zwykło się mówić, że asertywność to umiejętność mówienia „nie”. Coś w tym jest, lecz czy tak proste stwierdzenie oddaje całość cech osoby asertywnej, czyli osoby osiągającej sukces? Przyjrzyjmy się temu zjawisku i wyciągnijmy wnioski dla siebie.

Redakcja Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych?

Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych? Kto i na jakiej podstawie ma oceniać możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych?

Odpowiedzialnością za ocenę możliwości zastosowania ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ustawodawca obarczył zarządcę nieruchomości.

Odpowiedzialnością za ocenę możliwości zastosowania ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników ustawodawca obarczył zarządcę nieruchomości.

Jacek Frydryszak Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości Psychologiczne aspekty pracy zarządcy nieruchomości

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do...

Praca zarządcy nieruchomości – to ciągły kontakt z ludźmi o różnych charakterach i profilach psychologicznych, często trudnych, pieniackich. Jak ma się zachować w takich relacjach zarządca i czy jest do tego przygotowany?

Redakcja news Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych? Za rekompensaty na zakup węgla zapłacą mieszkańcy budynków wielolokalowych?

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca...

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o uwzględnienie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zapisach Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Redakcja news Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut Spółdzielnie mieszkaniowe nie mają uprawnień do blokowania kół zaparkowanych aut

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie bez zezwolenia – zdecydował w jednej z toczących się spraw katowicki sąd.

Redakcja news Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE Sposób na kryzys – spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w OZE

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego...

Już od kilku miesięcy mierzymy się ze wzrostem cen – nie tylko produktów w sklepach, ale też paliw oraz wyższymi ratami kredytu. Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obawiają się następnego sezonu grzewczego – wiadomo bowiem, że rachunki za ogrzewanie będą wyższe niż rok temu. Wzrastają opłaty za energię elektryczną, wywóz odpadów oraz czynsze. Jak spółdzielnie mieszkaniowe próbują się zabezpieczyć przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie?

Aneta Mościcka Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu Czynności przeciwdziałające niebezpieczeństwu pożarowemu

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu...

Doprowadzenie do usunięcia materiałów palnych i innych przedmiotów umieszczonych na korytarzu budynku mieszkalnego, należących do właścicieli lokali mieszkalnych tego budynku, odpowiada obowiązkom z zakresu ochrony przeciwpożarowej (bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji) i stanowi czynność zwykłego zarządu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Redakcja Sto lat WSM!

Sto lat WSM! Sto lat WSM!

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej...

2 lipca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, odbył się jubileusz 100-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednej z najstarszych spółdzielni w kraju, założonej w 1921 r., nazywanej Spółdzielnią Szklanych Domów. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz miasta, Krajowej Rady Spółdzielczej RP i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, grono spółdzielców oraz mieszkańców i przyjaciół WSM.

Redakcja ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego ZRSM o nowelizacji Prawa energetycznego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą...

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/we z dnia 13 lipca 2009 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/we. Dyrektywa ta jako akt prawa pochodnego wiąże co do celu wszystkie kraje członkowskie, ale pozostawia sposób jego realizacji danemu państwu.

Wybrane dla Ciebie

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz » Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z 90% refundacji. Zobacz »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy » Eko-Okna: nowe zakłady i miejsca pracy »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu » Zastosowanie pomp ciepła w blokach z grzejnikami – przykład wspólnoty mieszkaniowej w Radomiu »

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego Odczyt mediów – wszystko w tym samym czasie, przy pomocy jednego zestawu inkasenckiego

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru? Wodomierze - co wpływa na dokładność pomiaru?

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania » Bezzwrotne dofinansowanie na wymianę ogrzewania »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie » Mała architektura miejska - zobacz ciekawe rozwiązanie »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź » Niesłychanie ciche pompy ciepła » Sprawdź »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% » Obniż miesięczne koszty eksploatacji central wentylacyjnych średnio o 50% »

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla? Jak sprawic, aby miejsca składowania odpadów nie szpeciły osiedla?

Jaki ciepłomierz wybrać?

Jaki ciepłomierz wybrać? Jaki ciepłomierz wybrać?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku » Ciekawe rowiązanie dźwigowe do każdego budynku »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Prosty sposób na zadaszenie balkonu » Prosty sposób na zadaszenie balkonu »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli » Zobacz najlepsze funkcjonalne i estetyczne rozwiązania dla osiedli »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.