administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Nie bójmy się zieleni

Sabina Augustynowicz | Administrator i Menedżer Nieruchomości 6/2022 | 2022-06-28
Fot. Bolesław Meluch – ekspert ds. finansowania efektywności energetycznej Związku Banków Polskich, fundator i wiceprezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, fundator i wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, fot: autor

Fot. Bolesław Meluch – ekspert ds. finansowania efektywności energetycznej Związku Banków Polskich, fundator i wiceprezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, fundator i wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, fot: autor

O zielonych inwestycjach, taksonomii i skutkach jej wprowadzenia do budownictwa i obsługi rynku nieruchomości z Bolesławem Meluchem ze Związku Banków Polskich rozmawia Sabina Augustynowicz.

Zobacz także

Local Network Monitoring RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej RODO i wciąż rosnące koszty ochrony fizycznej

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego,...

Firma od 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całej Polsce. W styczniu 2017 roku uruchomiła największe w Polsce Centrum Monitoringu wizyjnego, w którym operatorzy wspierani patrolami interwencyjnymi pilnują bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, obserwując obraz z kamer przez 24 godziny na dobę, robiąc to znacznie taniej od tradycyjnej ochrony.

Local Network Monitoring Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Kim zastąpić czujnego sąsiada? Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum...

Firma Local Network od ponad 16 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą systemów monitoringu, zwiększających bezpieczeństwo osiedli w całym kraju. W styczniu 2017 r. uruchomiła największe w Polsce centrum monitoringu wizyjnego, czynne przez 24 godziny na dobę.

Local Network Monitoring Dbamy o bezpieczeństwo mieszakańców osiedli w całej Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona

Dbamy o bezpieczeństwo mieszakańców osiedli w całej Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona Dbamy o bezpieczeństwo  mieszakańców osiedli w całej  Polsce – 14 razy taniej niż tradycyjna ochrona

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.

SA (Sabina Augustynowicz): Ostatnio dużo mówi się o konieczności działań, których efektem będzie powstrzymanie zmian klimatu. Komisja Europejska policzyła, że dla osiągnięcia tego celu, konieczne jest uruchamianie co roku inwestycji o wartości 180 mld euro. Skuteczność tych działań i wzrost gospodarczy ma zapewnić zrównoważone finansowanie. Czyli jakie?

BM (Bolesław Meluch): Aby to wyjaśnić, należy przypomnieć o pracach Komisji Europejskiej nad wspólną strategią działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wdrożenie takiej strategii nie byłoby możliwe bez przyjęcia jednakowych zasad finansowania inwestycji proekologicznych. Takie zasady przygotowała, powołana przez komisję Grupa Ekspertów ds. Zrównoważonego Finansowania Wzrostu Gospodarczego, czyli takiego wzrostu, który jest efektem decyzji inwestycyjnych, uwzględniających aspekty środowiskowe i społeczne. Aspekty środowiskowe odnoszą się do łagodzenia skutków zmiany klimatu oraz do przystosowania się do zmian, ale także odnosić się powinny do kwestii nierówności, wyłączenia społecznego, stosunków pracy, inwestycji w kapitał ludzki i wspólnot. Jest to ważne, ponieważ zagadnienia środowiskowe i społeczne są często ze sobą powiązane, szczególnie, że zmiana klimatu może pogłębiać już istniejące nierówności. Jednym z zadań najważniejszych Grupy ds. Zrównoważonego Finansowania Wzrostu Gospodarczego było przyjęcie planu działań na rzecz m.in. ukierunkowania przepływów kapitału na bardziej zrównoważone inwestycje, uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu ryzykiem, wspieranie przejrzystości oraz podejścia długoterminowego w działalności finansowej i gospodarczej. Ustanowiono również system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, tzw. taksonomię UE. Jej ogólne ramy zostały opublikowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. I to taksonomia właśnie ma stanowić narzędzie, które wesprze inwestorów, w tym przedsiębiorców, w podejmowaniu takich decyzji inwestycyjnych, które mogą być uznane za „zrównoważone”. Wprowadzenie taksonomii UE i ustanowienie jasnych kryteriów kwalifikacji ma być kluczem do ukierunkowania przepływu kapitałów publicznych i prywatnych na zrównoważone inwestycje, aby zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem do 2050 r. Europa osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.

SA: Jaka działalność gospodarcza może zostać zakwalifikowana jako zrównoważona?

BM: Taka, która zapewni wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych – będzie łagodziła skutki zmian klimatu, w zrównoważony sposób wykorzystywała i chroniła zasoby wodne i morskie, zapewniała przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobiegała zanieczyszczeniu i je kontrolowała, chroniła oraz odbudowywała bioróżnorodność i ekosystemy. A ponadto, przestrzegała technicznych kryteriów oceny wpływu na środowisko i dawała minimum gwarancji, dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

SA: Kto i kiedy będzie musiał korzystać z taksonomii UE?

BM: System klasyfikacji, jakim jest taksonomia, jest kierowany bezpośrednio do państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestników rynku finansowego, oferujących produkty finansowe (np. akcje, obligacje) oraz spółek finansowych i niefinansowych objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego. Spółki objęte Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) lub Dyrektywą CSRD (dyrektywa ws. raportowania przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju) od stycznia 2022 r. mają obowiązek ujawniać tylko udział działalności dla celów środowiskowych: (1) łagodzenia zmian klimatycznych, (2) adaptacji do zmian klimatycznych. Począwszy od stycznia 2023 r. obowiązek ten zostanie rozszerzony na pozostałe cele środowiskowe (zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności ekosystemów). System klasyfikacji będzie mógł być również wykorzystywany dobrowolnie przez pozostałych przedsiębiorców, np. w celach pozyskania środków finansowych na zrównoważone działalności w ramach funduszy europejskich.

SA: Jakich branż dotyczy taksonomia UE?

BM: Techniczna Grupa Ekspertów Komisji Europejskiej zidentyfikowała kryteria kwalifikacji dla wybranych działalności w ramach poszczególnych branż (ponad 80 działalności reprezentujących 93% wszystkich emisji GHG w UE), w których inwestycje przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych, czyli łagodzenia skutków degradacji oraz adaptacji do zmian klimatu. Jest to leśnictwo, rolnictwo, przemysł, w tym m.in. produkcja technologii niskoemisyjnych, cementu, żelaza, stali, aluminium, wodoru, podstawowej chemii organicznej i nieorganicznej, nawozów, związków azotowych czy tworzyw sztucznych; zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i klimatyzację, m.in. produkcja energii z różnych form źródeł odnawialnych, kogeneracja, przesył, dystrybucja oraz magazynowanie różnych rodzajów energii; dostawa wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami; transport i magazynowanie; technologie informacyjne i komunikacyjne, m.in. przetwarzanie danych, hosting oraz powiązane działania, rozwiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oparte na danych. Wśród wybranych form działalności jest budownictwo i nieruchomości, m.in. nowe obiekty budowlane, renowacje budynków czy obsługa rynku nieruchomości, a ponadto działalność finansowa i ubezpieczeniowa, tj. ubezpieczenia inne niż na życie oraz profesjonalna, naukowa i techniczna (projektowanie, doradztwo techniczne) na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Jednym słowem, zielone inwestycje w tych obszarach mogą liczyć na zrównoważone finansowanie, czyli tańsze kredyty na rozwój działalności.

SA: Wspomniał Pan, że jedną z form działalności, w których inwestycje przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych, czyli łagodzenia skutków degradacji środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu jest budownictwo i obsługa rynku nieruchomości. Czym jest taksonomia w tym kontekście?

BM: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 ustanawia ramy, ułatwiające zrównoważone inwestycje, czyli tworzy systematykę działalności gospodarczych, które można uznać za zrównoważone środowiskowo. Załącznik 1 pkt. 7 tego rozporządzenia pt. „Budownictwo i działalność związana z obsługą rynku nieruchomości mówi o technicznych kryteriach kwalifikacji” (TKK). To właśnie TKK będą miały wpływ na klasyfikację finansowania udzielanego klientom detalicznym i przedsiębiorcom. Zgodnie bowiem z pkt. 1.2.1.3. Załącznika V do Rozporządzenia delegowanego 2021/2178 – banki zostały zobowiązane do ujawniania wskaźnika zielonych aktywów (ang. GAR – Green Assets Ratio) dla ekspozycji detalicznych w odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych na zakup samochodu oraz udzielania kredytów na nieruchomości mieszkalne. Banki zobowiązane są również do gromadzenia i przetwarzania niezbędnych informacji umożliwiających weryfikację, czy dane aktywo (udostępnione klientowi finansowanie) może być kwalifikowane jako działalność gospodarcza zgodnie z systematyką TKK.

SA: A krótko mówiąc…?

BM: Krótko mówiąc chodzi o ocenę wszystkich etapów inwestycji, począwszy od produkcji komponentów do wytworzenia ostatecznego produktu. Na każdym etapie musi być udowodniona troska o zrównoważony rozwój, tj. troska o klimat i nieczynienie złego dla środowiska, czyli lekarskie – po pierwsze nie szkodzić. Np. budownictwo – to materiały budowlane, których produkcja wymaga oceny pod kątem zrównoważenia środowiskowego, to sposób wznoszenia budynku, a także późniejsza eksploatacja (w tym np. zużycie energii i wody). Deweloper, ubiegając się o finansowanie budowy będzie musiał wykazać się wiedzą na temat m.in. użytych materiałów budowlanych, sposobu ogrzewania, sposobu oświetlania, automatyzacji i wspólnie z bankiem dokonać oceny, czy planowana inwestycja wpisuje się w zrównoważony rozwój, a więc przeciwdziała zmianie klimatu lub dostosowuje się do zmian klimatu albo też klimatowi nie szkodzi (niewyrządzanie poważnej szkody). Lekarskie primum non nocere jest tu podstawową zasadą.

UE stawia na zrównoważony rozwój

Unia Europejska coraz mocniej stawia na zrównoważony rozwój. W planie inwestycyjnym na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu, który opiewa na co najmniej 1 bilion EUR podkreśla, że chce szczególnie wspierać inwestycje mające na celu cyfryzację i walkę ze zmianami klimatu.

SA: Dla deweloperów, to chyba wyzwanie…?

BM: Jest to wyzwanie i dla deweloperów, i dla banków, bo wyobraźmy sobie, że bank udziela zielonego kredytu na budowę, ale stawia warunki, że np. przez 10 lat nie zmieni się charakterystyka energetyczna, budynku, czyli budynek będzie przez ten okres tak samo efektywny energetycznie, jak w momencie oddawania go do użytku. Idealnie by było, gdyby ten warunek dało się spełnić przez cały okres kredytowania, ale możliwe to nie jest chociażby z tego względu, że zmieniają się normy efektywności energetycznej, a przede wszystkim dlatego, że nie mamy klas energetycznych budynków. Mamy je dla sprzętu np. AGD, ale nie dla budynków. Tymczasem to jest jeden z elementów, które będą brane pod uwagę przy ocenie banku, czy budynek wpisuje się w zrównoważony rozwój.

Należy przy tym pamiętać, że inna sytuacja jest w przypadku wznoszenia nowych budynków, a zupełnie inna w przypadku eksploatowanych, wśród których w dodatku są budynki zupełnie nieocieplone, częściowo ocieplone lub po głębokiej termomodernizacji. Są i takie, które mają pół wieku lub więcej i zostały wpisane na listę konserwatora zabytków, który dba przede wszystkim o zachowanie walorów zabytkowych, ale przecież i w nich trzeba ograniczyć zużycie energii.

Zielone kredyty muszą więc dotyczyć wszystkich budynków i to niezależnie od ich statusu prawnego czy wieku i będą przyznawane na podstawie oceny, czy budynek będzie bardziej przyjazny dla klimatu po realizacji planowanej inwestycji. Gmina na etapie już ogłaszania przetargu na budowę powinna mieć określone wymogi energetyczne i ocenę wpływu inwestycji na środowisko. Warto tu dodać, że z punktu widzenia banku ważne będzie tu obliczenie na podstawie uzyskanych informacji wskaźnika zielonych aktywów (GAR), od którego zależy zielone finansowanie.

SA: Skąd pieniądze na zielone kredyty?

BM: Bank hipoteczny może finansować zielone kredyty hipoteczne listami zastawnymi, które wyemituje, ale pod warunkiem, że da się udowodnić, że to mieszkanie, które nabywca kupuje można zaliczyć do zrównoważonych środowiskowo. Deweloper musi tę informację na użytek listów zastawnych – zweryfikowaną – posiadać. Nabywcą listów zastawnych może być inwestor instytucjonalny. To trudny temat. Aby ocenić, czy ten list zastawny jest zielony, np. audytor musi ocenić jakie jest zużycie energii w eksploatowanym budynku, w którym nabywca kupuje mieszkanie, jak zmieniały się koszty eksploatacji na przestrzeni lat wraz z inwestowaniem w poprawę efektywności energetycznej i jak to wpłynęło na miesięczne koszty utrzymania za mieszkanie, uiszczane przez kredytobiorcę. Jeśli koszty eksploatacji się obniżają, ryzyko bankowe również jest niższe, a tym samym obniżają się koszty kredytu. To wszystko musi być weryfikowalne.

SA: Mówi Pan o informacjach niezbędnych do oceny, na ile inwestycja wpisuje się w zrównoważony rozwój. Skąd czerpać te informacje?

BM: Nie ma oczywistego katalogu źródeł informacji, z których banki mogłyby korzystać przy klasyfikacji aktywów jako zgodne lub nie z taksonomią. W przypadku przedsiębiorstw zobowiązanych do publikowania oświadczeń niefinansowych pewne informacje dotyczące związku działalności przedsiębiorcy z taksonomią będą znajdować się w rocznych raportach niefinansowych. Obowiązku takiego nie mają klienci detaliczni i część przedsiębiorstw (obecnie nieznaczna liczba przedsiębiorstw jest zobowiązana do publikacji oświadczeń niefinansowych). Wątpliwości i pytań jest więcej. Jaka jest dostępność i użyteczność danych niezbędnych do wykonywania wymogów taksonomii i innych regulacji? Uwzględnianie i wykorzystywanie w prowadzonej działalności instytucji finansowej wymaga posiadania konkretnych, mierzalnych informacji na wybrane zagadnienia, takie jak. np. ślad węglowy, emisja CO2, zużycie wody, energochłonność. Pozyskanie, czy też obliczenie tego typu wskaźników i wartości wymaga specjalistycznej eksperckiej wiedzy, zarówno po stronie banku, jak i klientów – informacje często muszą pochodzić bezpośrednio od klientów banków, czyli przedsiębiorcy będą zmuszeni do dostarczenia tych danych bankom. To tylko przykład, bo wątpliwości i pytań jest znacznie więcej. Np., czy banki mogłyby mieć dostęp do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków? Czy klient powinien dostarczyć bankowi powykonawcze świadectwo charakterystyki energetycznej i na tej podstawie bank samodzielnie ocenia, że budynek spełnia kryterium o 10% mniej niż próg określony w kryteriach? Czy jeśli normy dla budynków się zmienią, to należy dokonać reklasyfikacji udzielonego finansowania?

SA: Kto w takim razie zajmie się zbieraniem i weryfikacją informacji o budynkach?

BM: Grupą, która w krótkim czasie stanie się grupą weryfikującą dane niezbędne do oceny zrównoważenia środowiskowego budynku, są rzeczoznawcy majątkowi. Niedługo już nie wystarczy im dotychczasowa umiejętność analizowania rynku i szacowania wartości nieruchomości. Będą musieli posiadać też wiedzę z zakresu, m.in. efektywności energetycznej. Bez takiej wiedzy trudno będzie działać w „zielonym” środowisku, bo wszystko będzie zielone – budynki, kredyty hipoteczne. Banki, które będą ich zatrudniać do oceny budynku pod kątem czy jest przyjazny dla środowiska, będą oczekiwały takiej wiedzy, bo na jej podstawie będą udzielały zielonych kredytów hipotecznych. Jest tu też miejsce na osób, wykonujących inne zawody nieruchomościowe.

I nie należy bać się tej zieleni, bo odchodzenie od kopalin i stawka na rozwój odnawialnych źródeł energii daje szanse nawet górnikom na zmianę zawodu. A zyski z OZE są poza dyskusją i to nie tylko ze względu na klimat. Energia ze źródeł odnawialnych jest czterokrotnie tańsza niż z węgla.

SA: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

Powiązane

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną Przyszłość zarządzania energią i ciepłem w budynkach, czyli jak sprostać wymaganiom prawnym i przyspieszyć transformację energetyczną

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

Rozmowa z Piotrem Sprzączakiem, dyrektorem ds. rozwoju, członkiem zarządu Veolia ESCO, o przyszłości zarządzania energią i ciepłem w budynkach.

KHG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji?

W jaki sposób obecnie podchodzi się do windykacji? W jaki sposób obecnie podchodzi  się do windykacji?

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest...

Jeszcze do niedawna wydawało się, że sądy i postępowania przed różnymi organami to nadal domena tradycyjnych dokumentów oraz pism. Natomiast obecnie wszystko przechodzi etap cyfryzacji. Nie inaczej jest w przypadku, kiedy pomiędzy dłużnika, a wierzyciela wkracza sąd i komornik. Jak więc dochodzić należności w dzisiejszych czasach? Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze?

Manage Prosta Spółka Akcyjna Uchwały online? Tak, teraz to możliwe!

Uchwały online? Tak, teraz to możliwe! Uchwały online? Tak, teraz to możliwe!

Jedną z funkcjonalności w Manage jest głosowanie nad uchwałami online. W prosty i intuicyjny sposób można dodać treść uchwały, grafiki oraz załączniki, które już po chwili trafią na konta członków wspólnot....

Jedną z funkcjonalności w Manage jest głosowanie nad uchwałami online. W prosty i intuicyjny sposób można dodać treść uchwały, grafiki oraz załączniki, które już po chwili trafią na konta członków wspólnot. Głosowanie nad uchwałą jest banalnie proste i każdy z właścicieli z poziomu swojego konta może oddać głos z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy, że będzie miał przy sobie telefon lub komputer. Manage sam zlicza głosy oraz frekwencję, a Ty jako administrator w każdym momencie masz podgląd do...

Bank Pocztowy S.A. Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot Kredyt na OZE dla spółdzielni i wspólnot

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw...

Wysokie ceny energii, termomodernizacji oraz ogólnego utrzymania budynków będą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych coraz większym wyzwaniem. W obliczu takiej sytuacji Bank Pocztowy wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oferując korzystne rozwiązanie w postaci Kredytu na OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Bank Gospodarstwa Krajowego Jak sfinansować termomodernizację

Jak sfinansować termomodernizację

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty...

Według danych Stowarzyszenia Fala Renowacji około 70 proc. budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie, a 16 proc. to prawdziwe „energetyczne czarne dziury”. Ich utrzymanie ze względu na koszty ogrzewania będzie coraz droższe.

DomBest news Jak dwie krople wody

Jak dwie krople wody Jak dwie krople wody

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków…...

Jak pozbyć się problemów z opomiarowaniem mediów? Błędne odczyty, uciążliwe awarie, rozbieżności w raportach i tłumaczenie się z nich lokatorom, a do tego konieczność odwiedzenia wszystkich budynków… Wszystkim tym niedogodnościom mówimy STOP!

BMETERS Polska Sp. z o.o. Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet! Hydrolink i Hydrodigit: dobrze dopasowany duet!

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania...

W erze cyfryzacji i automatyzacji zarządzanie zużyciem wody staje się coraz bardziej zaawansowane i efektywne. Na przecięciu nowoczesnej technologii pomiarowej i zdalnego monitoringu znajdują się rozwiązania takie jak Hydrodigit i portal Hydrolink, które razem tworzą idealne połączenie, wspierając spółdzielnie oraz zarządców w ich pracy.

Energa Obrót S. A. Fotowoltaika z dofinansowaniem

Fotowoltaika z dofinansowaniem Fotowoltaika z dofinansowaniem

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą...

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania zakupu, montażu czy modernizacji fotowoltaiki. W dopełnieniu formalności oraz realizacji inwestycji pomoże Energa Obrót. Zgodnie z ustawą o OZE prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną, może być nie tylko osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Co ważne, zmienił się też sposób rozliczania energii produkowanej przez ogniwa zamontowane...

Venture Industries Group VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego

VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego VentureWISE – inteligentne rozwiązania dla budownictwa wielorodzinnego

Venture WISE to zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia wyjątkowy komfort oraz oszczędność. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Z-Wave w sensorach, modułach, włącznikach i innych...

Venture WISE to zaawansowany system inteligentnego domu, który zapewnia wyjątkowy komfort oraz oszczędność. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Z-Wave w sensorach, modułach, włącznikach i innych urządzeniach, Venture WISE umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami w budynku, garażu i ogrodzie z jednego miejsca.

Manage Prosta Spółka Akcyjna Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób! Usterki - zarządzaj nimi w prosty i przejrzysty sposób!

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy...

Zarządzanie usterkami Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy powiadamia odpowiednie osoby o zgłoszeniach, co przyspiesza proces reagowania i eliminuje opóźnienia w usuwaniu usterek.

ISOVER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu Termomodernizacja się opłaca! Poznaj korzyści z ocieplenia domu

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać...

Jesteś właścicielem domu, który do tej pory nie został ocieplony a przez dach, ściany i strop ucieka cenne ciepło? Czas najwyższy nadrobić zaległości! Tym bardziej, że tylko do 2027 roku można składać wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto przy tym mieć na uwadze, że termomodernizacja domu to przede wszystkim szereg korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Pierwsze z nich zauważysz w swoim portfelu.

OTIS Sp. z o.o. OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie OTIS, Twoja winda w nowej odsłonie

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym...

OTIS znajduje się w czołówce światowych firm, zajmujących się produkcją, instalacją oraz serwisem wind i schodów ruchomych. Nasze produkty można odnaleźć w najbardziej rozpoznawalnych budynkach na całym świecie, a także w najbardziej ruchliwych węzłach komunikacyjnych i centrach handlowych – wszędzie tam, gdzie ludzie pozostają w ruchu. Możemy poszczycić się portfolio usług konserwacyjnych, obejmującym ponad dwa miliony wind i schodów ruchomych – produktów, które każdego dnia transportują około dwóch...

UNIWERSAL Sp. z o.o. Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal Innowacyjny program doboru wentylatorów firmy Uniwersal

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach...

Firma Uniwersal wprowadziła na rynek nowatorski program doboru wentylatorów, który stanowi istotne wsparcie dla projektantów systemów wentylacyjnych. Program ten, dostępny na wszystkich popularnych systemach operacyjnych - Windows, iOS, Android - oraz na różnorodnych urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony, wyróżnia się swoją funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi. Program stanowi zintegrowane środowisko ze stroną internetową www.uniwersal.com.pl.

Anna Ruszczak news Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową

Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową Unia przeznacza biliony euro na energetykę jądrową

Parlament Europejski zdecydował, że inwestycje w energetykę gazową i jądrową będą uznawane za zrównoważone klimatycznie. Skorzysta na tym Polska, która musi odchodzić od węgla. Krytycy zwracają uwagę na...

Parlament Europejski zdecydował, że inwestycje w energetykę gazową i jądrową będą uznawane za zrównoważone klimatycznie. Skorzysta na tym Polska, która musi odchodzić od węgla. Krytycy zwracają uwagę na podważenie wiarygodności taksonomii.

Redakcja news Odpady komunalne alternatywnym paliwem w dobie kryzysu energetycznego

Odpady komunalne alternatywnym paliwem w dobie kryzysu energetycznego Odpady komunalne alternatywnym paliwem w dobie kryzysu energetycznego

Dnia 22 czerwca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się konferencja poświęcona polskiemu systemowi gospodarowania odpadami w zakresie ich termicznego przekształcania...

Dnia 22 czerwca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się konferencja poświęcona polskiemu systemowi gospodarowania odpadami w zakresie ich termicznego przekształcania i wykorzystywania w ciepłownictwie.

Redakcja news Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce

Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce Nowe środki dla przedsiębiorców na wykorzystanie odpadów w energetyce

Polskie firmy mają szansę otrzymać wsparcie na budowę spalarni odpadów. Spalarnie mają pomóc ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, natomiast samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania odpadów.

Polskie firmy mają szansę otrzymać wsparcie na budowę spalarni odpadów. Spalarnie mają pomóc ciepłowniom w dywersyfikacji źródeł energii, natomiast samorządom – rozwiązać problem zagospodarowania odpadów.

Więcej niż mieszkać!

Więcej niż mieszkać! Więcej niż mieszkać!

12 kwietnia 2024 r. w Domu Kultury „Jędruś”, na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu, odbyła się konferencja „Więcej niż mieszkać! Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna spółdzielni mieszkaniowych”....

12 kwietnia 2024 r. w Domu Kultury „Jędruś”, na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu, odbyła się konferencja „Więcej niż mieszkać! Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna spółdzielni mieszkaniowych”. Celem spotkania w gronie przedstawicieli spółdzielców, spółdzielczych domów kultury, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego – urzędników i radnych, było przedyskutowanie możliwości finansowania ze środków publicznych właśnie spółdzielczych domów kultury.

Anna Ruszczak news UE przyznaje Polsce 24 mld euro bezzwrotnych dotacji

UE przyznaje Polsce 24 mld euro bezzwrotnych dotacji UE przyznaje Polsce 24 mld euro bezzwrotnych dotacji

Komisja Europejska zatwierdziła największy unijny program polityki spójności. To polski program polityki spójności – „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027”. Wsparcie wyniesie...

Komisja Europejska zatwierdziła największy unijny program polityki spójności. To polski program polityki spójności – „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027”. Wsparcie wyniesie 24 mld euro.

Anna Ruszczak news Fundusze unijne 2021-2027: jesienią pierwsze nabory

Fundusze unijne 2021-2027: jesienią pierwsze nabory Fundusze unijne 2021-2027: jesienią pierwsze nabory

Z ruszających jesienią, pierwszych naborów na fundusze unijne z perspektywy na lata 2021–2027, finansowane będą inwestycje w zielone nowoczesne technologie i cyfryzację. W nowej perspektywie finansowej...

Z ruszających jesienią, pierwszych naborów na fundusze unijne z perspektywy na lata 2021–2027, finansowane będą inwestycje w zielone nowoczesne technologie i cyfryzację. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej łącznie ok. 770 mld zł. Oznacza to, że firmy znów będą mogły korzystać z szerokiego spektrum wsparcia w ramach programów krajowych i 16 programów regionalnych.

Redakcja Finansowanie dłużne nieruchomości

Finansowanie dłużne nieruchomości Finansowanie dłużne nieruchomości

W związku z pandemią banki zmieniły swoją politykę w zakresie udzielania kredytów deweloperom oraz inwestorom. Zauważalna była wzmożona ostrożność w podejściu do finansowania prawie wszystkich rodzajów...

W związku z pandemią banki zmieniły swoją politykę w zakresie udzielania kredytów deweloperom oraz inwestorom. Zauważalna była wzmożona ostrożność w podejściu do finansowania prawie wszystkich rodzajów nieruchomości – wzrost oczekiwań dotyczących zabezpieczeń, dłuższe procesy decyzyjne, a nawet konieczność analizy wrażliwości wartości poszczególnych obiektów. Wyjątkiem były centra logistyczne, ponieważ zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe wzrosło dzięki przyśpieszonemu rozwojowi e‑commerce.

Redakcja AiMN Zielony budynek wielorodzinny - pobierz bezpłatny e-book

Zielony budynek wielorodzinny - pobierz bezpłatny e-book Zielony budynek wielorodzinny - pobierz bezpłatny e-book

Zielone budownictwo to inaczej budownictwo zrównoważone. Oznacza takie podejście po projektowania, budowy i użytkowania budynków, które minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Zielone budownictwo to inaczej budownictwo zrównoważone. Oznacza takie podejście po projektowania, budowy i użytkowania budynków, które minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Redakcja news Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej

Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej Petycja ZRSM RP do Komisji Europejskiej

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP złożył petycję do Komisji Europejskiej w sprawie: potrzeby zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczącej wspólnego systemu podatku...

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP złożył petycję do Komisji Europejskiej w sprawie: potrzeby zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczącej wspólnego systemu podatku od wartości dodanej poprzez zwolnienie z VAT cen energii cieplnej oraz energii elektrycznej wytwarzanej na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków, z uwagi na obserwowany wzrost cen energii na rynkach światowych, który jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie...

Redakcja news KE ma plan na zmniejszenie zużycia gazu

KE ma plan na zmniejszenie zużycia gazu KE ma plan na zmniejszenie zużycia gazu

Za kilka dni Komisja Europejska (KE) przedstawi szczegółowy plan działania w celu uniknięcia kryzysu gazowego zimą. Chodzi przede wszystkim o obniżenie popytu na ten surowiec, także wśród indywidualnych...

Za kilka dni Komisja Europejska (KE) przedstawi szczegółowy plan działania w celu uniknięcia kryzysu gazowego zimą. Chodzi przede wszystkim o obniżenie popytu na ten surowiec, także wśród indywidualnych konsumentów.

Redakcja news Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych

Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych Parlament Europejski proponuje jedną ładowarkę do różnych urządzeń elektronicznych

Parlament Europejski (PE) zamierza negocjować z rządami państw UE na temat przepisów umożliwiających wprowadzenie na terenie Unii uniwersalnej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Parlament Europejski (PE) zamierza negocjować z rządami państw UE na temat przepisów umożliwiających wprowadzenie na terenie Unii uniwersalnej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Wybrane dla Ciebie

Uchwały online - tak teraz to możliwe

Uchwały online - tak teraz to możliwe Uchwały online - tak teraz to możliwe

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla » Sposób na wyjątkowy wygląd osiedla »

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku? Jaki jest koszt założenia domofonu w bloku?

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! » Zabawa w zasięgu ręki – nowoczesne place zabaw na każdym osiedlu! »

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny» Renowacja elewacji - prosty system elewacyjny»

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze » Nowoczesne rozwiązania dla spółdzielni i wspólnot – ciepłomierze »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych » Detektory gazów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? » Jak stworzyć estetyczną i komfortową strefę gromadzenia odpadów dla mieszkańców? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. » Wykorzystanie energii ze środowiska do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewu c.w.u. »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym » Pompy ciepła, które uczynią Twój dom komfortowym »

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego? Co daje zarządcy instalacja gazu płynnego?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku » Ciekawy sposób na optymalizację zużycia energii cieplnej w budynku »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? » Który styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych? »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji » System automatyki budynkowej - podłącz je do istniejącej instalacji »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą » Sposób na oszczędnę ogrzewanie zimą »

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia? Prawidłowa wentylacja w budynku - jakie są zagrożenia?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem? Renowacja schodów z lastryka - jak je naprawić i zabezpieczyć przed zniszczeniem?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji? Jak ocieplić budynek 
lub wykonać naprawę izolacji?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie? Jak ogrzewać i chłodzić odpowiedzialnie?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Sposób na ciche osiedle »

Sposób na ciche osiedle » Sposób na ciche osiedle »

Siłownie plenerowe dla osiedli »

Siłownie plenerowe dla osiedli » Siłownie plenerowe dla osiedli »

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

https://sh001.administrator24.info/bodys-b5570n

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania» Instalacja wielolicznikowa (sieć gazowa zasilana LPG) jako komfortowe źródło ogrzewania»

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej? Jak zapewnić zasięg telefonii komórkowej w garażach podziemych i na klatce schodwej?

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla » Czysto i estetycznie: nowoczesne kosze na śmieci dla twojej spółdzielni, wspólnoty i osiedla »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami » Kliknij i doświadcz profesjonalnego zarządzania nieruchomościami »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.