administrator24.info

Zadłużony lokal we wspólnocie mieszkaniowej

Zadłużony lokal we wspólnocie mieszkaniowej, sxc.hu

Zadłużony lokal we wspólnocie mieszkaniowej, sxc.hu

Jeżeli właściciel lokalu nie płaci obciążających go zaliczek na koszty zarządu staje się dłużnikiem wspólnoty mieszkaniowej, a zarząd ma nie tylko prawo, ale obowiązek egzekwować te zaległości. Przy czym sprzeczne z prawem zachowanie dłużnika nie upoważnia wspólnoty do stosowania tak samo niezgodnych z prawem metod, wymuszających ściągnięcie zaległości od dłużnika.

Zobacz także

Anna Ruszczak news Czy mieszkaniec mikrokawalerki otrzyma rekompensatę za ciepło?

Czy mieszkaniec mikrokawalerki otrzyma rekompensatę za ciepło? Czy mieszkaniec mikrokawalerki otrzyma rekompensatę za ciepło?

Mikroapartamenty nie są traktowane jako lokale mieszkalne w świetle ustawy określającej zasady przyznawania rekompensat za ciepło - nie jest ona w tej kwestii do końca precyzyjna. Na co zatem mogą liczyć...

Mikroapartamenty nie są traktowane jako lokale mieszkalne w świetle ustawy określającej zasady przyznawania rekompensat za ciepło - nie jest ona w tej kwestii do końca precyzyjna. Na co zatem mogą liczyć ich mieszkańcy?

Anna Ruszczak news Kredyty frankowe: banki chcą przerwać bieg przedawnienia

Kredyty frankowe: banki chcą przerwać bieg przedawnienia Kredyty frankowe: banki chcą przerwać bieg przedawnienia

Banki planują tysiące pozwów do sądów przeciwko frankowiczom o zwrot kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Pozwu może spodziewać się ten, kto w 2019 r wystąpił o unieważnienie umowy kredytowej...

Banki planują tysiące pozwów do sądów przeciwko frankowiczom o zwrot kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Pozwu może spodziewać się ten, kto w 2019 r wystąpił o unieważnienie umowy kredytowej lub w inny sposób wszedł w spór z bankiem. To metoda banków na przerwanie trzyletniego terminu przedawnienia.

Eugenia Śleszyńska Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej

Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej

Zadaniem wspólnoty mieszkaniowej, jako zarządcy z mocy prawa, osoby ustawowej, jest wykonywanie czynności zarządu nieruchomością wspólną, związanych głównie z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Zadaniem wspólnoty mieszkaniowej, jako zarządcy z mocy prawa, osoby ustawowej, jest wykonywanie czynności zarządu nieruchomością wspólną, związanych głównie z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Zarząd powinien przede wszystkim poczynić kroki w celu dobrowolnego uregulowania długu przez właściciela. W tym celu należy poinformować dłużnika o wysokości zadłużenia, wyjaśnić ewentualne zasady naliczania opłat i wezwać go do uiszczenia zaległości, wyznaczając termin na uregulowanie długu.

Jeżeli jednak nie przyniesie to zamierzonego skutku należności z tytułu kosztów zarządu należy dochodzić w postępowaniu upominawczym, regulowanym przepisami art. 4971 – 505 Kodeksu postępowania cywilnego.

Istotą tego postępowania jest szybkie dochodzenie zaległych opłat i ogranicza się w zasadzie do wydania nakazu zapłaty.

Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu powinien zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Jeżeli wspólnota mieszkaniowa uzyskała przeciwko właścicielowi lokalu nakaz zapłaty lub zasądzający zapłatę wyrok sądu i są one prawomocne, może wystąpić o nadanie tym orzeczeniom klauzuli wykonalności, a po ich uzyskaniu wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Prawo naliczania odsetek

Warto też zwrócić uwagę, że termin płatności zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest terminem wynikającym z ustawy, a zatem w przypadku opóźnień w płatnościach wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo naliczania odsetek.

Prawo naliczania odsetek wynika wprost z ustawy i nie wymaga jakiś dodatkowych czynności, czyli w przypadku wspólnot mieszkaniowych – na przykład podjęcia uchwały w tej sprawie.

Wysokość odsetek określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Wspólnota mieszkaniowa może też naliczać odsetki w wyższej wysokości niż odsetki ustawowe jednak musi w takim wypadku podjąć uchwałę. Należy jednak pamiętać, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

Wspólnota mieszkaniowa w stosunku do najbardziej opornych dłużników dysponuje jeszcze art. 16 Ustawy o własności lokali. Zgodnie z nim, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Warunkiem wystąpienia z powództwem jest podjęcie przez właścicieli uchwały. Przed sądem wspólnota mieszkaniowa będzie musiała wykazać istnienie obowiązku zapłaty i długotrwałą zwłokę w zapłacie, która musi istnieć w dacie wyrokowania. Samo pojęcie długotrwałości nie zostało w przepisach zdefiniowane i analizowane będzie przez sąd odnośnie każdego przypadku indywidualnie. Sąd będzie badać również czy wspólnota nie nadużywa swego prawa.

Odcięcie mediów dłużnikowi zgodne z prawem?

Wstrzymanie dostaw wody do lokalu

Część wspólnot mieszkaniowych, które mają do czynienia z zadłużonymi lokalami podejmuje próby odcięcia dłużnikowi mediów, traktując to jako sposób wymuszenia na dłużniku zapłaty zaległości.

Jednak wspólnoty mieszkaniowe robią to sprzecznie z prawem gdyż zarówno ustawa Prawo energetyczne jak i Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków upoważniają do odcięcia wody czy energii jedynie przedsiębiorców, którzy zajmują się ich dostarczaniem.

Potwierdził to Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn. akt I ACa 278/11) w sprawie jednego z członków wspólnoty, który długotrwale zalegał z opłatami za dostawę wody, a któremu wspólnota mieszkaniowa w celu przymuszenia do zapłaty zaległości zamontowała na rurze zasilającej lokal w wodę sterowany elektronicznie zawór, blokujący dopływ wody.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił uchwałę wspólnoty w tym zakresie, jako sprzeczną z prawem a w szczególności z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 8 przywołanej ustawy to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. To, że umowę z przedsiębiorstwem zawarła wspólnota mieszkaniowa nie uprawnia jej do wykonywania względem właścicieli lokali czynności, do których uprawnione jest przedsiębiorstwo.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że z odcięciem wody wiąże się szereg obowiązków, w tym konieczność udostępnienia zastępczego punktu poboru wody i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu oraz zawiadomienia powiatowego inspektora sanitarnego, zarządu gminy oraz odbiorcę usługi co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody. Nawet więc jeżeli uznać, że wspólnota ma takie same prawa jak przedsiębiorstwo, musiałaby zapewnić odcinanym właścicielom źródło zaopatrzenia w wodę, za którą z reguły sama musiałaby zapłacić.

Odcięcie ogrzewania

Również Prawo energetyczne nie daje wspólnocie możliwości odcięcia energii cieplnej gdy jest ona dostarczana przez przedsiębiorstwo. Odcięcia w pewnych określonych w ustawie Prawo energetyczne wypadkach może dokonać tylko przedsiębiorstwo.

Ponadto, jedyne co można uzyskać przez zawieszenie dostarczania ciepła do danego lokalu to obniżenie temperatury w nim panującej ale takie działanie spowoduje także wzrost kosztów ogrzania mieszkań sąsiednich. Odłączony lokal i tak częściowo będzie ogrzewany (nie bezpośrednio) przez przenikanie ciepła z mieszkań sąsiednich, a koszty ogrzewania trzeba byłoby rozłożyć na pozostałych mieszkańców.

Ponadto odcięcie ogrzewania, powodując negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców, może też rodzić dla wspólnoty lub członków jej zarządu odpowiedzialność odszkodowawczą. Przykładem niech będzie sprawa, która toczyła się przez Sądem Okręgowym w Gdańsku (sygn. akt III Ca 389/10). Zarząd jednej ze wspólnot w celu wymuszenia na właścicielu zapłaty zaległości odciął mu ogrzewanie. Niestety takie działanie spowodowało u właściciela problemy zdrowotne. Właściciel wystąpił więc do sądu o odszkodowanie od członków zarządu wspólnoty.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że żądanie właściciela lokalu zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem sądu mimo, że działanie osób fizycznych wchodzących w skład organu osoby prawnej uważane jest za działanie samej osoby prawnej, jednak jest tak tylko wtedy gdy działanie podejmowane jest w granicach kompetencji danego organu. Nie mieści się w tym dokonywanie przez członków organu danego podmiotu czynów o charakterze niedozwolonym.

Zdaniem sądu pozbawienie właściciela lokalu ogrzewania w okresie zimowym, w celu zmuszenia go do zapłaty zaległości, narusza zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje i naraża właściciela na komplikacje zdrowotne oraz wydatki finansowe. Odcięcie właścicielowi lokalu ogrzewania w okresie zimowym powoduje zatem powstanie po stronie członków zarządu, którzy podjęli tę decyzję odpowiedzialności za krzywdę, jaką wyrządzili właścicielowi.

Sprawny system ściągania należności metodą na dłużnika

Wspólnoty mieszkaniowe nie powinny szukać na swoich dłużników rozwiązań sprzecznych z prawem bo może to powodować dla nich bardzo niekorzystne skutki. Zamiast więc szukać sprzecznych z prawem rozwiązań należy usprawnić system ściągania należności.

Tymczasem powszechnym zjawiskiem jest bierna postawa zarządu i brak dochodzenia zaległości mimo półrocznego czy nawet rocznego zadłużenia. Próbuje się odcinać media, wywieszać listy dłużników na klatce lub w inny sposób piętnować dłużników.

Niejednokrotnie zarządy wspólnot mieszkaniowych, kierując działania nie w tą stronę co trzeba, i oczekując na efekty pozaprawnych działań, doprowadzają do sytuacji przedawnienia roszczeń. W przypadku zaliczek na koszty zarządu przedawnienie następuje po trzech latach – po upływie tego terminu dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia, a jeżeli wspólnota mieszkaniowa wniesie powództwo do sądu dłużnik może powołać się na zarzut przedawnienia, skutkiem czego będzie oddalenie powództwa.

Wspólnoty mieszkaniowe powinny więc skupić się na wypracowaniu sprawnej, szybkiej i taniej procedury dochodzenia zaległości.

Wspólnota powinna więc podjąć uchwałę, w której ustali odsetki w przypadku zaległości na poziomie wyższym niż ustawowy oraz okres dopuszczalnego zadłużenia, po którym bez dalszych ponagleń dłużnika zarząd skieruje sprawę do sądu. Zarząd powinien nawiązać współpracę z kancelarią prawniczą i Krajowym Rejestrem Długów, a przy wyborze zarządcy stawiać większy nacisk na posiadanie przez niego niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie egzekucji należności w celu ograniczenia kosztów posługiwania się w tym zakresie innymi podmiotami zewnętrznymi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Jurek Jurek, 05.12.2013r., 17:11:33 Wspolnota Mieszkaniowa - czy istnieje przedawnienie oplat za centralne ogrzewanie .Podstawa prawna
  • Brygida Brygida, 08.02.2015r., 16:15:59 Jestem długotrwale bezrobotna,w zwiazku z tym mam zadłużenie za mieszkanie,Mam dotację mieszkaniowa i dopłacam ile mogę,ale niestety nie mogę wyjśc z długu.Aby zmniejszyć mój dług chciałam jakoś to odpracować,np.pomalować klatkę schodową(po remoncie),sprzątać czy zrobić coś na rzecz wspólnoty.Niestety,zarządca nie wyraża zgody,twierdząc,że musi to zrobić firma.A przecież gdybym zrobił to ja ,to pieniądze zostałyby u nas?
  • Brygida Brygida, 08.02.2015r., 16:20:07 Jestem długotrwale bezrobotna,w zwiazku z tym mam zadłużenie za mieszkanie,Mam dotację mieszkaniowa i dopłacam ile mogę,ale niestety nie mogę wyjśc z długu.Aby zmniejszyć mój dług chciałam jakoś to odpracować,np.pomalować klatkę schodową(po remoncie),sprzątać czy zrobić coś na rzecz wspólnoty.Niestety,zarządca nie wyraża zgody,twierdząc,że musi to zrobić firma.A przecież gdybym zrobił to ja ,to pieniądze zostałyby u nas?
  • M.zarządca M.zarządca, 02.08.2016r., 07:18:57 Zamiana czynszu na świadczenie rzeczowe - złóż na zebraniu członków wspólnoty taki WNIOSEK i poproś mieszkańców by go zaakceptowali .odpowiednio umotywuj , przedstaw swoją sytuację i zobowiąż się do wykonywania tej czynności sumiennie i należycie ( w innym przypadku umowa będzie rozwiązana) i powinno to do nich dotrzeć .W tedy zarządca będzie musiał zaakceptować ich wolę . możesz sama wystąpić z takim wnioskiem o zwołanie zebrania w tej sprawie gdy podpisze się pod nim przynajmniej 1/10 właścicieli i wtedy za potwierdzeniem złóż wniosek u zarządcy który musi takie zabranie na ten Twój wniosek przeprowadzić . Dzisiaj to jest powszechna forma by odzyskać należności bez dodatkowych obciążeń (koszty sądowe komornicze) i szybsze
  • JacekR JacekR, 13.09.2016r., 17:07:45 Dzień dobry Czy można odłączyć lokatorowi, który nie płaci czynszu Ciepłą Wodę. Nalezy wziąć pod uwagę, że to Wspólnota posiada własny system ogrzewania wody ( Centralny Piec Gazowy), która jest rozprowadzana do systemu CO i CW. Proszę o odpowiedź
  • GTW&Partnerzy GTW&Partnerzy, 06.02.2018r., 09:16:57 Otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym od spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej?  co robić
  • Zarzad Zarzad, 21.04.2018r., 14:04:20 Jest to błedna interpretacja którą powielają kretyńskie sądy w Polsce przenosząc ciężar dochodenia roszczeń na współlokatorów, zamiast właściwie uregulować to prawnie. To myślenie rodem z PRL i mentalność sądów rodem z tej epoki. Powoływanie się na ustawę o własności lokali przez sądy jest nonsensem. Wodę ciepłą w przypadku lokalnej kotłowni opłacanej z pieniedzy wpłacanych jako czynsz, podgrzewa wspólnota ze swoich środków. Zatem odcięcie wody ciepłej nie pozbawia dostępu do wody, jedynie odcina dostawy energii porzenaczonej do podgrzania wody ciepłej której dostawcą jest wspólnota. Woda zimna nadal jest dostarczana. Procedura sądowa jest czasochłonna, kosztowna, do tego narastający dług trzba na bieżaco poddawać windykacji bo sąd zasądza wg. stanu na dany dzień a zwykle dług dalej rośnie. Jest to niepraktyczne, pracochłonne i nie daje gwarancji odzyskania całej należności. O przedawnieniu nie wspomnę oraz o przypadkach wyprowadzki = szukaj wiatru w polu. Sady są głuche, a ten sposób interpretacji prawa oraz jego tworzenia daje jedynie pożywkę mafii prawniczej do skubania obywateli bo przerzuca na nich problem i każe sobie słono płacić za pseudorozwiąznia.
  • Gretta1998 Gretta1998, 21.06.2022r., 09:59:13 Zawsze można wypracować jakieś rozwiązanie
  • Agnieszka44 Agnieszka44, 20.11.2022r., 11:54:33 Mamy u siebie takiego lokatora który uchyla się od opłat

Powiązane

Przemysław Gogojewicz Normy hałasu podczas remontu

Normy hałasu podczas remontu Normy hałasu podczas remontu

Administrator jest zobowiązany przepisami prawa do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami związanymi z hałaśliwym remontem, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia osób przebywających w budynku.

Administrator jest zobowiązany przepisami prawa do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami związanymi z hałaśliwym remontem, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia osób przebywających w budynku.

Paweł Puch Wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie członka zarządu Wynagrodzenie członka zarządu

Jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze...

Jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu.

mgr Jarosław Kowszuk Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna Inicjatywa lokalna

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki...

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Paweł Puch Protokół we wspólnocie mieszkaniowej

Protokół we wspólnocie mieszkaniowej Protokół we wspólnocie mieszkaniowej

Kiedy powinien być przygotowany protokół z zebrania? Czy jest prawny obowiązek sporządzania protokołów? – pyta Czytelnik.

Kiedy powinien być przygotowany protokół z zebrania? Czy jest prawny obowiązek sporządzania protokołów? – pyta Czytelnik.

Eugenia Śleszyńska Kompetencje zarządcy

Kompetencje zarządcy Kompetencje zarządcy

Na jakiej podstawie prawnej działa w imieniu wspólnoty taki zarządca, któremu powierzono zarząd według art. 18 ust. 1 UWL – pyta Czytelniczka.

Na jakiej podstawie prawnej działa w imieniu wspólnoty taki zarządca, któremu powierzono zarząd według art. 18 ust. 1 UWL – pyta Czytelniczka.

Eugenia Śleszyńska Nowelizacja Ustawy o własności lokali

Nowelizacja Ustawy o własności lokali Nowelizacja Ustawy o własności lokali

Ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do przepisów UWL, dla części przepisów ze skutkiem od 15 sierpnia 2019 r. oraz dla części przepisów dotyczących zarządu w warunkach „małych”...

Ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do przepisów UWL, dla części przepisów ze skutkiem od 15 sierpnia 2019 r. oraz dla części przepisów dotyczących zarządu w warunkach „małych” i „dużych” wspólnot mieszkaniowych po okresie vacatio legis ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r.

mgr Jarosław Kowszuk Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Pomimo, iż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę realizowane jest w postępowaniu administracyjnym, to jego krąg został ograniczony w stosunku do kręgu uczestników określanego na podstawie art. 28...

Pomimo, iż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę realizowane jest w postępowaniu administracyjnym, to jego krąg został ograniczony w stosunku do kręgu uczestników określanego na podstawie art. 28 KPA.

Eugenia Śleszyńska Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu

Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu

Co należy rozumieć poprzez art. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? – pyta Czytelnik.

Co należy rozumieć poprzez art. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Zbywanie nieruchomości spółdzielni

Zbywanie nieruchomości spółdzielni Zbywanie nieruchomości spółdzielni

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej....

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Jednak zgodnie z art. 54² USM art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności. Przepis ten, stanowiąc o „lokalach”, nie różnicuje ich charakteru, a więc dotyczy zarówno lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

mgr Jarosław Kowszuk Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Błędne określenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę może skutkować wznowieniem postępowania, a także wstrzymaniem wykonania decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo...

Błędne określenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę może skutkować wznowieniem postępowania, a także wstrzymaniem wykonania decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.

Marta Chmielewska Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?

Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?

Paweł Puch Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki

Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki

Nie tylko wspólnota mieszkaniowa ma prawo odwołać członka zarządu lub cały zarząd, gdy uzna to za stosowne, ale także członek zarządu lub cały zarząd mają prawo w każdej chwili zrezygnować ze sprawowania...

Nie tylko wspólnota mieszkaniowa ma prawo odwołać członka zarządu lub cały zarząd, gdy uzna to za stosowne, ale także członek zarządu lub cały zarząd mają prawo w każdej chwili zrezygnować ze sprawowania swojej funkcji.

Paweł Puch Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

W przypadku braku jednomyślności w sprawie wystąpienia do sądu o zgodę dla przeprowadzenia czynności przekraczającej zwykły zarząd powinni wnioskować współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej...

W przypadku braku jednomyślności w sprawie wystąpienia do sądu o zgodę dla przeprowadzenia czynności przekraczającej zwykły zarząd powinni wnioskować współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Czynność polegająca na podjęciu robót budowlanych przy obiekcie, stanowiącym współwłasność kilku osób jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd rzeczą wspólną, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w...

Paweł Puch Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r....

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r. spora część małych wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa zmieni się w duże wspólnoty mieszkaniowe.

Piotr Stosio Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”

Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych” Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”

W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej....

W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej. Wiele z nich to wyroki dotyczące wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które były zarządcami chodnika czy drogi, gdzie doszło do upadku.

Paweł Puch Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z...

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność gruntowa). Najczęściej występującą służebnością gruntową jest służebność przechodu i przejazdu.

Aneta Mościcka Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

W prawie brak jest zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej, w której dokonaniu mógłby być osobiście zainteresowany. W rezultacie dopuszczalne jest głosowanie przez członka zarządu wspólnoty...

W prawie brak jest zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej, w której dokonaniu mógłby być osobiście zainteresowany. W rezultacie dopuszczalne jest głosowanie przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej jako pełnomocnika właściciela mieszkania za podjęciem danej uchwały – orzekł Sąd Najwyższy.

Paweł Puch Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu

Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania, przechowywania i aktualizowania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy w budynku, w którym właściciel...

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania, przechowywania i aktualizowania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy w budynku, w którym właściciel pierwotny zbywa lokale dojdzie do ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej1), dotychczasowy właściciel zobowiązany jest wydać zarządowi całą dokumentację techniczną oraz prawną nieruchomości.

Paweł Puch Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika

Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika

Sezon zimowy wymaga od wspólnot mieszkaniowych wiele wysiłku w zakresie utrzymania porządku. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się tylko do nieruchomości wspólnej, ale dotyczy także chodników...

Sezon zimowy wymaga od wspólnot mieszkaniowych wiele wysiłku w zakresie utrzymania porządku. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się tylko do nieruchomości wspólnej, ale dotyczy także chodników do niej przyległych.

Agnieszka Żelazna Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL

Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL

Podział nieruchomości wspólnej w czasie trwania odrębnej własności lokali oraz podział wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r....

Podział nieruchomości wspólnej w czasie trwania odrębnej własności lokali oraz podział wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.1)

Piotr Pałka Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej

Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na...

Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Eugenia Śleszyńska Tajemnica korespondencji

Tajemnica korespondencji Tajemnica korespondencji

Czy administrator może rozpowszechniać pismo urzędowe skierowane bezpośrednio tylko do jednego z właścicieli lokalu, innym członkom wspólnoty? Dodam, że pismo kierowane było z urzędu bezpośrednio do jednego...

Czy administrator może rozpowszechniać pismo urzędowe skierowane bezpośrednio tylko do jednego z właścicieli lokalu, innym członkom wspólnoty? Dodam, że pismo kierowane było z urzędu bezpośrednio do jednego z właścicieli lokali, a administrator był umieszczony jedynie w kopii do wiadomości. Co w tym przypadku z obowiązującą klauzulą RODO? – pyta Czytelnik.

Marta Chmielewska Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej

Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej

Czy likwidator może lub powinien przeprowadzać prace remontowe budynku polegające na odświeżeniu elewacji bądź klatek schodowych w trakcie trwania postępowania zmierzającego do zakończenia istnienia spółdzielni...

Czy likwidator może lub powinien przeprowadzać prace remontowe budynku polegające na odświeżeniu elewacji bądź klatek schodowych w trakcie trwania postępowania zmierzającego do zakończenia istnienia spółdzielni mieszkaniowej?

mgr Jarosław Kowszuk, dr. inż. arch. Adam Baryłka Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym? Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Wizualna ocena obiektu budowlanego może być niewystarczająca do określenia przyczyn występujących nieprawidłowości lub zaproponowania działań naprawczych.

Wizualna ocena obiektu budowlanego może być niewystarczająca do określenia przyczyn występujących nieprawidłowości lub zaproponowania działań naprawczych.

Wybrane dla Ciebie

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc? Jak rozliczyć 6 nieruchomości w 4 godziny raz na miesiąc?

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu » Ciekawe rozwiązania z betonem architektonicznym na osiedlu »

Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie?

Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie? Balkony dostawne - jak sprawdz się takie rozwiązanie?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody? Jak prawidłowo opomiarować zużycie wody?

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? » Czy gaz płynny (LPG) to pewne źródło energii na niepewne czasy? »

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania? Wodomierze - jaki wybrać do domu i mieszkania?

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe » Spis wodomierzy podczas ich nieobecności? Z tym urządzeniem to możliwe »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? » Czy kotły kondensacyjne przyniosą oszczędności? »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? » Osuszanie: Jak pozbyć się zawilgoceń w budynku? »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania » Likwidacja barier dla osób starszych i niepełnosprawnych - najnowsze rozwiązania »

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła? Jak wentylować pomieszczenia bez straty ciepła?

Jak uniknąć problemów z balkonem?

Jak uniknąć problemów z balkonem? Jak uniknąć problemów z balkonem?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku? Jak poprawić efektywność energetyczną w budynku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku? Jakie wybrać produkty do renowacji i hydroizolacji balkonów oraz tarasów w bloku?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego? Jaką wybrać windę do budynku wielorodzinnego?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować? Opomiarowanie wody - jaki wodomierz zastosować?

Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe »

Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe » Proste sposoby na estetyczne wiaty śmietnikowe »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania? Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - co wybrać do budynku i mieszkania?

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Sposób montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak wyprowadzić wentylację z kuchni? Jak wyprowadzić wentylację z kuchni?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem? Jak zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejem?

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Sposób na ciepłą wodę CWU »

Sposób na ciepłą wodę CWU » Sposób na ciepłą wodę CWU »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.