administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Przesłanki ustanowienia zarządcy przymusowego w dużej wspólnocie mieszkaniowej

Przesłanki ustanowienia zarządcy przymusowego w dużej wspólnocie

Przesłanki ustanowienia zarządcy przymusowego w dużej wspólnocie

Wspólnoty mieszkaniowe jako podmioty tworzone przez właścicieli wielu wyodrębnionych lokali są niejako z samej definicji narażone na utrudnienia w sprawowaniu zarządu wskutek rozbieżności stanowisk poszczególnych właścicieli.

Zobacz także

nieruchomosci-adwokat.pl Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną? Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały...

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Jacek Frydryszak Wpływ spółdzielczości mieszkaniowej na politykę państwa

Wpływ spółdzielczości mieszkaniowej na politykę państwa Wpływ spółdzielczości mieszkaniowej na politykę państwa

Po serii artykułów dotyczących energii elektrycznej, obiecałem Państwu lżejszy temat. Zastanówmy się zatem tym razem dlaczego środowisko spółdzielcze, reprezentujące interesy około 10 milionów obywateli,...

Po serii artykułów dotyczących energii elektrycznej, obiecałem Państwu lżejszy temat. Zastanówmy się zatem tym razem dlaczego środowisko spółdzielcze, reprezentujące interesy około 10 milionów obywateli, ma tak niewielki wpływ na decyzje władz rządowych i samorządowych oraz na proces legislacyjny w Polsce.

Paweł Puch Sprzedaż części działki przez wspólnotę

Sprzedaż części działki przez wspólnotę Sprzedaż części działki przez wspólnotę

Zdarza się, że wspólnota mieszkaniowa dysponuje zbędną częścią nieruchomości wspólnej, którą może sprzedać, a środki w ten sposób uzyskane przeznaczyć na przykład na remont dachu, elewacji lub inne konieczne...

Zdarza się, że wspólnota mieszkaniowa dysponuje zbędną częścią nieruchomości wspólnej, którą może sprzedać, a środki w ten sposób uzyskane przeznaczyć na przykład na remont dachu, elewacji lub inne konieczne remonty.

Za truizm uznać należy przy tym stwierdzenie, iż im większa liczba właścicieli, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu z powodu odmiennych wizji zarządzania nieruchomością wspólną.

O ile konstruktywna różnica zdań, która w efekcie prowadzi do konsensusu, a jej celem jest wyłącznie dbałość o wspólną nieruchomość, może być oceniana tylko pozytywnie, o tyle – niestety – nie brakuje sytuacji, w których konflikt pomiędzy właścicielami ma niewiele wspólnego z merytoryczną wymianą argumentów, a u jego podłoża leżą głównie przesłanki pozamerytoryczne, a często również ambicjonalne.

W ocenie niektórych właścicieli lokali uniwersalnym remedium na takie sytuacje jest podjęcie próby ustanowienia zarządcy przymusowego, który – zastępując dotychczasowy zarząd właścicielski wybrany przez większość właścicieli – będzie realizował ich wizję zarządzania nieruchomością wspólną. Takie myślenie często obarczone jest błędem, a podnoszone we wnioskach argumenty nie zawsze wskazują na przesłanki istotne z punktu widzenia omawianego zagadnienia.

W pierwszej kolejności podnieść należy, że przesłankę ustanowienia zarządcy przymusowego, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (DzU z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.), stanowi wykazanie naruszania zasad prawidłowej gospodarki przez zarząd, który jest organem wspólnoty, a którego kompetencje określa ww. ustawa.

W toku postępowania o ustanowienie zarządcy przymusowego badaniu powinny podlegać wyłącznie działania samego zarządu jako wspomnianego organu WM, a nie ogół czynności podejmowanych przez wspólnotę, w których zarząd wykonuje jedynie wolę właścicieli lokali, wyrażoną w podjętej uchwale.

To o tyle istotne, że przesłanką do powołania zarządcy przymusowego – a więc zastosowania najdalej idącej ingerencji sądu w prawo własności właścicieli lokali – mogą być jedynie określone działania samego zarządu, oceniane przez pryzmat jego kompetencji i roli, jaką odgrywa we wspólnocie mieszkaniowej.

Stosownie zaś do treści art. 21 ust. 1 ww. ustawy, zarząd WM jest jej organem, powołanym w celu kierowania jej sprawami i reprezentowania jej na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy nią a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zarząd ma przy tym kompetencje do samodzielnego działania wyłącznie w sferze czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, gdyż do podjęcia przezeń czynności przekraczających ten zakres konieczna jest zgoda właścicieli, wyrażona w formie uchwały z jednoczesnym udzieleniem zarządowi pełnomocnictwa do ich dokonania.

Wyłącznie więc sfera czynności, do podjęcia których zarząd upoważniony jest samodzielnie i z mocy ustawy, może być przedmiotem oceny sądu w toku postępowania prowadzonego w oparciu o treść art. 26 ust. 1 UWL i tylko takie czynności zarządu mogą podlegać ocenie z punktu widzenia jego gospodarności.

Jak trafnie podnosi się w doktrynie, umocowanie zarządu do działania w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej obejmuje zaś z mocy prawa tylko czynności zwykłego zarządu.

Są to czynności bieżące, czyli działania zmierzające do utrzymania substancji rzeczy wspólnej w należytym stanie oraz zapobieganie wszelkim działaniom prawnym i faktycznym mogącym ją naruszyć. Na ogół wiążą się one z codzienną eksploatacją i bieżącą działalnością wspólnoty mieszkaniowej. Mogą przybrać charakter czynności prawnych i faktycznych.

W doktrynie podnosi się również, że niektóre czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie są podejmowane przez zarząd WM, lecz przez właścicieli lokali. Chodzi tu o następujące czynności:

  • ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 1 UWL, albowiem w gestii zarządu lub zarządcy nieruchomości nie leży ustalanie sobie wynagrodzenia),
  • przyjęcie rocznego planu gospodarczego (art. 22 ust. 3 pkt 2 UWL),
  • ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu (art. 22 ust. 3 pkt 3 UWL),
  • zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 4 UWL),
  • ustalenie w wypadkach nieuregulowanych przepisami części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (art. 22 ust. 3 pkt 8 UWL),
  • określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 UWL, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 10 UWL).

Wymienionych czynności nie dokonuje więc zarząd wspólnoty, lecz właściciele lokali z chwilą podjęcia przez nich uchwały. Rola zarządu ogranicza się w takich wypadkach do przedstawienia projektu uchwał, zwołania i zorganizowania zebrania właścicieli lokali oraz przestrzegania podjętych uchwał.

W szczególności więc do czynności zwykłego zarządu oraz działań, które zarząd wspólnoty wykonuje samodzielnie, będą należeć takie sprawy, jak: zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu; wywóz odpadków; utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na nieruchomości wspólnej (odśnieżanie chodników, dachów i miejsc parkingowych); zagospodarowanie terenów zielonych (sadzenie roślin i nawadnianie); bieżące naprawy wynikające z realizacji rocznego planu gospodarczego; dokonywanie drobnych remontów i napraw oraz ulepszeń na terenie nieruchomości wspólnej (jak naprawa domofonów, wind, drzwi wejściowych do klatek schodowych); dochodzenie należności z tytułu udziału w pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych; spłacanie należności wobec kontrahentów wspólnoty, wynikających z zaciąganych zobowiązań w zakresie zwykłych czynności zarządu nieruchomością wspólną; a także wszelkie działania – mające charakter czynności zachowawczych – zmierzające do ochrony rzeczy wspólnej.

Można wśród nich wyróżnić czynności procesowe związane z dochodzeniem wykonania umów zawartych z usługodawcami WM, roszczenia uzupełniające, w tym o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy na podstawie treści art. 224 Kodeksu cywilnego (patrz: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 roku, wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 25/12).

Z powyższego wynika więc, że żądanie na bazie treści art. 26 ust. 1 UWL, aby mogło zasługiwać na uwzględnienie, nie powinno odnosić się do okoliczności faktycznych z zakresu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w których zarząd wspólnoty realizuje wyłącznie wolę większości właścicieli lokali, wyrażoną w formie uchwał.

Uzasadnieniem dla wspomnianego wniosku powinny być więc wyłącznie okoliczności odnoszące się do działalności zarządu w sferze, w której dysponuje on samodzielnością, czyli w sferze czynności zwykłego zarządu. Tylko bowiem w tym przypadku zarząd WM podejmuje autonomiczne decyzje, których krytyczna ocena może stanowić podstawę do powołania zarządcy przymusowego, o ile – oczywiście – spełnione będą pozostałe ku temu przesłanki.

Wykonując czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu na podstawie uprzednio podjętych przez właścicieli lokali uchwał, zarząd wspólnoty mieszkaniowej działa bowiem jedynie jako wykonawca ich woli. Tym samym jego działania w tym zakresie – choćby ocenione negatywnie – nie stanowią działań samego zarządu, a więc nie mogą skutkować decyzją o powierzeniu zarządu zarządy przymusowemu.

Pamiętać przy tym należy, iż ustanowienie zarządcy przez sąd wyłącza właścicieli lokali ze sprawowania zarządu nieruchomością wspólną. De facto stanowi więc najdalej idącą ingerencję w prawo własności, polegającą na odebraniu właścicielom lokali uprawnienia do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, które to uprawnienie i zarazem obowiązek wynika z normy ustawowej – art. 27 UWL.

Choćby już z tego względu wprowadzanie zarządcy przymusowego powinno następować ze szczególną ostrożnością i wyłącznie w przypadkach rażących uchybień zarządu w wykonywaniu jego ustawowych obowiązków.

W tym miejscu rozważyć należy również ocenę zasadności wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego przez pryzmat istnienia ewentualnych wyroków uchylających uchwały WM, które zostały wykonane przez dotychczasowy zarząd powołany przez właścicieli lokali. W mojej ocenie zaistnienie takich okoliczności nie uzasadnia wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego.

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej są bowiem niczym innym, jak oświadczeniem woli właścicieli lokali tworzących tę wspólnotę w sprawach zaliczonych do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Tym samym ewentualne uchylenie ich przez sąd w trybie określonym w art. 25 UWL nie przesądza o niewłaściwym wykonywaniu swoich zadań przez zarząd wspólnoty, a jedynie stanowi dezaprobatę dla działania samych właścicieli, którzy zaskarżoną uchwałę podjęli.

Zarząd zaś – jako organ powołany do reprezentowania WM na zewnątrz – ma obowiązek wykonania uchwały podjętej przez właścicieli, jeśli jej wykonanie nie zostało wstrzymane w ustawowym trybie.

Wskazać w tym miejscu należy również na konieczność oceny działań zarządu wspólnoty przez pryzmat konkretnych uwarunkowań, w jakich dana wspólnota funkcjonuje. Przyporządkowanie bowiem danej czynności zarządu nieruchomością wspólną do kategorii czynności zwykłego zarządu lub czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną powinno odbywać się przy uwzględnieniu takich samych kryteriów, jakie stosowane są na gruncie przepisów kc.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę specyficzne przeznaczenie nieruchomości wspólnej, rodzaj wspólnoty mieszkaniowej (duża czy mała), jej wielkość (liczbę wyodrębnionych lokali), potrzebę ochrony interesów jej członków oraz zasadę woli właścicieli lokali. Biorąc pod uwagę wskazane kryteria, należy stwierdzić, że zakres czynności zwykłego zarządu w dużych WM będzie szerszy niż w małych. Uzasadnione jest to umożliwieniem zarządowi wspólnoty skuteczniejszego kierowania jej sprawami i gospodarowania nieruchomością wspólną.  

Nie sposób pominąć również konieczności dokonania oceny zasad racjonalnego gospodarowania przez zarząd z uwzględnieniem charakteru i przeznaczenia nieruchomości wspólnej.

Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, iż należy jej dokonać przy zastosowaniu innych kryteriów dla wspólnoty składającej się wyłącznie z lokali mieszkalnych, innych – dla wspólnoty złożonej w części z lokali mieszkalnych, a w części – z użytkowych, a jeszcze innych – dla wspólnoty składającej się wyłącznie z lokali użytkowych, w której nieruchomość wspólna służy w całości realizacji funkcji komercyjnych i powinna mieć na celu głównie podnoszenie walorów i atrakcyjności tychże lokali.

Zasadność wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego musi wreszcie zostać oceniona przez pryzmat celu tej instytucji. Z samej zaś swej definicji instytucja zarządcy przymusowego, o której mowa w treści art. 26 ust. 1 UWL, ma charakter czasowy, o czym zdaje się zapominać wielu właścicieli wnoszących o jego ustanowienie.

Wynika to wprost z treści zdania drugiego wspomnianej regulacji, stanowiącego, iż „sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania”. Celem wprowadzenia zarządcy przymusowego nie jest więc wprowadzenie stałego podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną zamiast zarządu właścicielskiego, a tylko okresowe wprowadzenie podmiotu, którego celem miałoby być jedynie sanowanie sytuacji we wspólnocie i doprowadzenie do wyboru zarządu właścicielskiego w sytuacji, gdy dotychczasowy zarząd obiektywnie nie może takich czynności podjąć.

Co szczególnie istotne, złożenie wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego, aby miało szansę na pozytywne rozstrzygnięcie, powinno zostać poprzedzone przynajmniej próbą odwołania dotychczasowego zarządu przez ogół właścicieli i powołania zarządu w innym składzie.

Dopiero bezskuteczność takich prób może skutkować złożeniem stosownego wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd. Z treści wniosku musi wynikać także zakres czynności, które wspomniany zarządca przymusowy miałby podjąć, po czym zaistniałyby przesłanki do jego odwołania.

Zamiast tego wielu wnioskodawców wprost sugeruje, że ich zamiarem jest doprowadzenie do sytuacji, w której w sposób trwały zarząd nieruchomością wspólną będzie sprawowany z pominięciem woli właścicieli przez wskazany przez nich podmiot komercyjny.

Pozostaje to w sprzeczności z ratio legis regulacji wprowadzającej możliwość ustanowienia zarządcy przymusowego, albowiem on, jedynie jako podmiot zastępujący tymczasowo zarząd wspólnoty, powinien wykonywać uprawnienia tego zarządu, wynikające z treści art. 21 i 22 UWL.

Powinien też podjąć działania mające na celu powołanie nowego zarządu. Ustanowienie zarządcy przymusowego wyłącza bowiem niepowołanych właścicieli lokali od sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, a sam zarządca przymusowy nie jest ich przedstawicielem, lecz działa w imieniu własnym i na rachunek wspólnoty lokalowej.

Oczywistością jest przy tym twierdzenie, iż żaden podmiot zewnętrzny nie dochowa tyle staranności przy prowadzeniu spraw wspólnoty lokalowej, co zarząd właścicielski, który w istocie – prowadząc sprawy wspólnoty – działa w zarządzie mieniem, którego jest współwłaścicielem.

Także z tych przyczyn decyzja o powołaniu zarządcy przymusowego powinna zapadać wyłącznie w sytuacjach, w których niegospodarność zarządu ma charakter długotrwały i szczególnie rażący. Tylko bowiem wówczas uzasadnione może być pozbawieniem właścicieli ich uprawnień właścicielskich wobec rzeczy wspólnej.

Wprowadzenie zarządcy przymusowego nie może więc stanowić formy swoistego ukarania funkcjonującego zarządu za jego działania, które nie spotykają się z uznaniem mniejszości właścicieli i remedium na konflikty wewnątrz wspólnoty.

Pamiętać bowiem należy, iż zarząd każdej WM może być odwołany w każdym czasie wolą większości właścicieli i to bez wskazania przyczyny takiej decyzji. To więc w tej formie, co do zasady, powinna być sprawowana kontrola nad działalnością zarządu i wyrażana ewentualna dezaprobata dla jego działań.

Zasadne wydaje się również wskazanie w tym miejscu na odmienność przesłanek do ustanowienia zarządcy przymusowego w małej oraz w dużej wspólnocie lokalowej. W przypadku tzw. małych wspólnot – w zarządzaniu którymi znajdują zastosowanie regulacje Kodeksu cywilnego, w tym również art. 206 – przesłanką do ustanowienia wspomnianego zarządcy może być brak możliwości uzyskania zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo fakt naruszania przez większość właścicieli zasad prawidłowego zarządu lub krzywdzenie mniejszości, ale przesłanki te nie zostały już powtórzone w treści art. 26 ust. 1 UWL.

Kierując się zasadą racjonalności ustawodawcy, uznać należy, iż zabieg taki ma charakter celowy, a jego przyczyną jest wyraźne odróżnienie sytuacji prawnej obu podmiotów. W realiach tzw. dużych WM każdy z właścicieli dysponuje bowiem uprawnieniem do zaskarżenia każdej uchwały podjętej przez większość właścicieli lokali, z czego nie może skorzystać właściciel lokalu w tzw. małej wspólnocie lokalowej.

Kształtując więc w sposób odmienny katalog przesłanek do wprowadzenia zarządcy przymusowego w zależności od wielkości konkretnej wspólnoty, ustawodawca celowo ograniczył ten katalog w przypadku dużych wspólnot. W tych podmiotach właściciel lokalu dysponuje bowiem narzędziem do bieżącej kontroli decyzji właścicielskich i wyeliminowania decyzji wadliwych (z jakichkolwiek przyczyn) z obrotu.

Za trafne należy więc uznać stwierdzenie, że przesłanki, które mogą stanowić podstawę uchylenia uchwały dużej WM, nie muszą jednocześnie uzasadniać wprowadzenia w niej zarządu przymusowego. Nie byłoby bowiem racjonalne, aby dwie różne instytucje prawne, których celem jest kontrola działalności wspólnoty, mogły być stosowane alternatywnie przy wystąpieniu tych samych zdarzeń.                                  

Konkludując: sformułowanie wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego w dużej wspólnocie mieszkaniowej powinno być bezwzględnie poprzedzone wyczerpaniem trybu zmierzającego do usprawnienia pracy jej dotychczasowego zarządu, względnie do jego odwołania przez właścicieli lokali i powołania go w innym składzie. Wspomniane WM co do zasady podejmują bowiem swoje decyzje wolą większości tworzących je właścicieli, w czym przejawia się ich demokratyczny charakter.

Instytucja zarządcy przymusowego – jako odstępstwo od tej zasady oraz istotne ograniczenie prawa własności – powinna więc być stosowana wyjątkowo ostrożnie i tylko w przypadkach, w których rozwiązanie takie znajduje obiektywne uzasadnienie w trosce o interesy wszystkich właścicieli lokali tworzących daną wspólnotę mieszkaniową.

Ten cel może zaś zostać osiągnięty jedynie w przypadku, gdy z obiektywnie uzasadnionych przyczyn dotychczasowy zarząd nie jest w stanie działać w sposób należyty, a ogół właścicieli nie dysponuje środkami, aby stan ten zmienić w sposób inny niż przez wprowadzenie zarządu podmiotu trzeciego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • AndyyZE AndyyZE, 13.09.2021r., 22:10:04 Bywa, że w konflikcie cieżko o spokój
  • kolabo kolabo, 13.09.2021r., 23:04:02 Wydaję mi się, że to dobre rozwiązanie

Powiązane

Eugenia Śleszyńska Kompetencje zarządcy

Kompetencje zarządcy Kompetencje zarządcy

Na jakiej podstawie prawnej działa w imieniu wspólnoty taki zarządca, któremu powierzono zarząd według art. 18 ust. 1 UWL – pyta Czytelniczka.

Na jakiej podstawie prawnej działa w imieniu wspólnoty taki zarządca, któremu powierzono zarząd według art. 18 ust. 1 UWL – pyta Czytelniczka.

Eugenia Śleszyńska Nowelizacja Ustawy o własności lokali

Nowelizacja Ustawy o własności lokali Nowelizacja Ustawy o własności lokali

Ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do przepisów UWL, dla części przepisów ze skutkiem od 15 sierpnia 2019 r. oraz dla części przepisów dotyczących zarządu w warunkach „małych”...

Ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do przepisów UWL, dla części przepisów ze skutkiem od 15 sierpnia 2019 r. oraz dla części przepisów dotyczących zarządu w warunkach „małych” i „dużych” wspólnot mieszkaniowych po okresie vacatio legis ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r.

mgr Jarosław Kowszuk Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Pomimo, iż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę realizowane jest w postępowaniu administracyjnym, to jego krąg został ograniczony w stosunku do kręgu uczestników określanego na podstawie art. 28...

Pomimo, iż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę realizowane jest w postępowaniu administracyjnym, to jego krąg został ograniczony w stosunku do kręgu uczestników określanego na podstawie art. 28 KPA.

Eugenia Śleszyńska Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu

Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu Podatek śmieciowy to nie koszty zarządu

Co należy rozumieć poprzez art. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? – pyta Czytelnik.

Co należy rozumieć poprzez art. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? – pyta Czytelnik.

Paweł Puch Zbywanie nieruchomości spółdzielni

Zbywanie nieruchomości spółdzielni Zbywanie nieruchomości spółdzielni

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej....

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Jednak zgodnie z art. 54² USM art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności. Przepis ten, stanowiąc o „lokalach”, nie różnicuje ich charakteru, a więc dotyczy zarówno lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

mgr Jarosław Kowszuk Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Wadliwość określenia stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Błędne określenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę może skutkować wznowieniem postępowania, a także wstrzymaniem wykonania decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo...

Błędne określenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę może skutkować wznowieniem postępowania, a także wstrzymaniem wykonania decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.

Marta Chmielewska Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?

Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?

Paweł Puch Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki

Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki Rezygnacja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej i jej skutki

Nie tylko wspólnota mieszkaniowa ma prawo odwołać członka zarządu lub cały zarząd, gdy uzna to za stosowne, ale także członek zarządu lub cały zarząd mają prawo w każdej chwili zrezygnować ze sprawowania...

Nie tylko wspólnota mieszkaniowa ma prawo odwołać członka zarządu lub cały zarząd, gdy uzna to za stosowne, ale także członek zarządu lub cały zarząd mają prawo w każdej chwili zrezygnować ze sprawowania swojej funkcji.

Paweł Puch Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

W przypadku braku jednomyślności w sprawie wystąpienia do sądu o zgodę dla przeprowadzenia czynności przekraczającej zwykły zarząd powinni wnioskować współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej...

W przypadku braku jednomyślności w sprawie wystąpienia do sądu o zgodę dla przeprowadzenia czynności przekraczającej zwykły zarząd powinni wnioskować współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Czynność polegająca na podjęciu robót budowlanych przy obiekcie, stanowiącym współwłasność kilku osób jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd rzeczą wspólną, zwłaszcza w przypadku robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w...

Paweł Puch Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych Skutki zmiany przepisów w małych wspólnotach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r....

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę dotyczącą Ustawy o własności lokali. W wyniku tej zmiany od stycznia 2020 r. spora część małych wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa zmieni się w duże wspólnoty mieszkaniowe.

Piotr Stosio Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”

Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych” Obrona wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w postępowaniach sądowych dotyczących szkód „chodnikowych”

W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej....

W ostatnich latach regularnie rośnie liczba wyroków zasądzających i przyznających coraz wyższe świadczenia poszkodowanym, którzy przewrócili się na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku w porze zimowej. Wiele z nich to wyroki dotyczące wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które były zarządcami chodnika czy drogi, gdzie doszło do upadku.

Paweł Puch Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej Służebność gruntowa we wspólnocie mieszkaniowej

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z...

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, które polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność gruntowa). Najczęściej występującą służebnością gruntową jest służebność przechodu i przejazdu.

Aneta Mościcka Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej Dopuszczalność wzajemnego reprezentowania właścicieli mieszkań podczas podejmowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej

W prawie brak jest zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej, w której dokonaniu mógłby być osobiście zainteresowany. W rezultacie dopuszczalne jest głosowanie przez członka zarządu wspólnoty...

W prawie brak jest zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności prawnej, w której dokonaniu mógłby być osobiście zainteresowany. W rezultacie dopuszczalne jest głosowanie przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej jako pełnomocnika właściciela mieszkania za podjęciem danej uchwały – orzekł Sąd Najwyższy.

Paweł Puch Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu

Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu Dokumentacja techniczna a skutki wyodrębnienia ostatniego lokalu

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania, przechowywania i aktualizowania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy w budynku, w którym właściciel...

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania, przechowywania i aktualizowania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. W przypadku, gdy w budynku, w którym właściciel pierwotny zbywa lokale dojdzie do ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej1), dotychczasowy właściciel zobowiązany jest wydać zarządowi całą dokumentację techniczną oraz prawną nieruchomości.

Paweł Puch Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika

Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika Odśnieżanie nieruchomości wspólnej i przyległego chodnika

Sezon zimowy wymaga od wspólnot mieszkaniowych wiele wysiłku w zakresie utrzymania porządku. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się tylko do nieruchomości wspólnej, ale dotyczy także chodników...

Sezon zimowy wymaga od wspólnot mieszkaniowych wiele wysiłku w zakresie utrzymania porządku. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie ogranicza się tylko do nieruchomości wspólnej, ale dotyczy także chodników do niej przyległych.

Agnieszka Żelazna Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL

Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL Podział nieruchomości wspólnej w trybie art. 5 UWL

Podział nieruchomości wspólnej w czasie trwania odrębnej własności lokali oraz podział wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r....

Podział nieruchomości wspólnej w czasie trwania odrębnej własności lokali oraz podział wspólnoty mieszkaniowej na mniejsze, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.1)

Piotr Pałka Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej

Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej Zmiany w umowie najmu w świetle tzw. Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na...

Tarcza Antykryzysowa przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Eugenia Śleszyńska Tajemnica korespondencji

Tajemnica korespondencji Tajemnica korespondencji

Czy administrator może rozpowszechniać pismo urzędowe skierowane bezpośrednio tylko do jednego z właścicieli lokalu, innym członkom wspólnoty? Dodam, że pismo kierowane było z urzędu bezpośrednio do jednego...

Czy administrator może rozpowszechniać pismo urzędowe skierowane bezpośrednio tylko do jednego z właścicieli lokalu, innym członkom wspólnoty? Dodam, że pismo kierowane było z urzędu bezpośrednio do jednego z właścicieli lokali, a administrator był umieszczony jedynie w kopii do wiadomości. Co w tym przypadku z obowiązującą klauzulą RODO? – pyta Czytelnik.

Marta Chmielewska Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej

Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej Obowiązki likwidatora spółdzielni mieszkaniowej

Czy likwidator może lub powinien przeprowadzać prace remontowe budynku polegające na odświeżeniu elewacji bądź klatek schodowych w trakcie trwania postępowania zmierzającego do zakończenia istnienia spółdzielni...

Czy likwidator może lub powinien przeprowadzać prace remontowe budynku polegające na odświeżeniu elewacji bądź klatek schodowych w trakcie trwania postępowania zmierzającego do zakończenia istnienia spółdzielni mieszkaniowej?

mgr Jarosław Kowszuk, dr. inż. arch. Adam Baryłka Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym? Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Wizualna ocena obiektu budowlanego może być niewystarczająca do określenia przyczyn występujących nieprawidłowości lub zaproponowania działań naprawczych.

Wizualna ocena obiektu budowlanego może być niewystarczająca do określenia przyczyn występujących nieprawidłowości lub zaproponowania działań naprawczych.

Eugenia Śleszyńska Zmiany Prawa budowlanego

Zmiany Prawa budowlanego Zmiany Prawa budowlanego

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych, zwanych...

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązkowych kontroli okresowych obiektów budowlanych, zwanych potocznie przeglądami technicznymi. Wejdą one w życie z dniem 19 września 2020 r.

Eugenia Śleszyńska Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II)

Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II) Zmiany w Prawie budowlanym (cz. II)

W roku 2020 dokonano wielu zmian w przepisach Prawa budowlanego, przed nami zmiana największa, która wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r. W niniejszym artykule zostaną omówione kolejne tegoroczne...

W roku 2020 dokonano wielu zmian w przepisach Prawa budowlanego, przed nami zmiana największa, która wejdzie w życie z dniem 19 września 2020 r. W niniejszym artykule zostaną omówione kolejne tegoroczne zmiany Prawa budowlanego w zakresie odstępstw i możliwości legalizacji starych samowoli budowlanych.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel takiej działki wyrzuca śmieci z działki letniskowej pod lasem, czy ma sobie organizować wywóz śmieci jak...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel takiej działki wyrzuca śmieci z działki letniskowej pod lasem, czy ma sobie organizować wywóz śmieci jak chce? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Przemysław Gogojewicz Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości

Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości Reklamacja i gwarancja za usługi instalacyjne w praktyce zarządcy nieruchomości

Gwarancja i rękojmia są podstawowymi pojęciami, które powinien znać każdy zarządca nieruchomości. Odpowiedzialność za wadliwą usługę dotyczy m.in. nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli...

Gwarancja i rękojmia są podstawowymi pojęciami, które powinien znać każdy zarządca nieruchomości. Odpowiedzialność za wadliwą usługę dotyczy m.in. nieprawidłowego montażu urządzeń technicznych. Jeżeli została ona źle wykonana przez zleceniobiorcę to on ponosi odpowiedzialność za jej montaż.

Wybrane dla Ciebie

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych » Aplikacja do zarządzania zleceniami dla Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni mieszkaniowych »

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach? Jak obniżyć koszty poprzez optymalizację energetyczną w budynkach?

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach » Sposób na nadmierne stężenie trującego gazu w garażach »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? » Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub lokalną kotłownią na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? »

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu? Jak zapewnić prawidłową segregację odpadów na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu? Jak uatrakcyjnić przestrzeń na osiedlu?

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej » Efektywne rozwiązania dla branży mieszkaniowej »

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie? Oszczędnik ciepła? Czy to rozwiązanie na tańsze ogrzewanie?

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach » Budujesz dom lub planujesz termomodernizację? Dowiedz się więcej o materiałach »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to » Zajmujesz się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami? Sprawdź to »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne » Innowacyjna metoda montażu balkonów dostawnych bez ingerencji w pomieszczenia mieszkalne »

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych? Energia odnawialna dla wspólnot mieszkaniowych?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać? Domofon analogowy, cyfrowy czy z kamerą - jaki wybrać?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem? Szukasz programu, który pomoże Ci zarządzać budynkiem?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa? Obudowanie koszy na śmieci, wiata czy altana śmietnikowa?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać? System księgowy dla zarządców nieruchomości - co wybrać?

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie » Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej i dobierz ocieplenie »

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku? Jak efektywnie ocieplić ściany zewnętrzne budynku?

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę » Prawidłowe opomiarowanie ciepła w lokalu - na co zwrócić uwagę »

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku? Jak zapewnić prawidłowe ciśnienie wody w budynku?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji» Renowacja betonu - poznaj prosty sposób na naprawę betonowych konstrukcji»

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Kilka sposobów na estetyczne śmietniki » Kilka sposobów na estetyczne śmietniki »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami » Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.