administrator24.info

Przesłanki ustanowienia zarządcy przymusowego w dużej wspólnocie mieszkaniowej

Przesłanki ustanowienia zarządcy przymusowego w dużej wspólnocie

Przesłanki ustanowienia zarządcy przymusowego w dużej wspólnocie

Wspólnoty mieszkaniowe jako podmioty tworzone przez właścicieli wielu wyodrębnionych lokali są niejako z samej definicji narażone na utrudnienia w sprawowaniu zarządu wskutek rozbieżności stanowisk poszczególnych właścicieli.

Zobacz także

Redakcja news Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym? Czy gmina ma prawo do majątku po zmarłym?

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku...

Co zrobić z majątkiem po zmarłym, który nie miał żadnych krewnych i nie zostawił testamentu informującego, co uczynić z tym, co po nim pozostało? Rozwiązań jest kilka. Jednym z nich jest przejęcie majątku zmarłego przez gminę. W jakiej sytuacji ma to miejsce?

Aneta Mościcka Zgoda wspólnoty na prace budowlane

Zgoda wspólnoty na prace budowlane Zgoda wspólnoty na prace budowlane

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany...

O posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie świadczy brak wcześniejszego sprzeciwu ze strony wspólnoty mieszkaniowej wobec zamierzonej, a potem realizowanej przebudowy ściany zewnętrznej budynku, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. W tym zakresie potrzebna jest wyraźna zgoda wspólnoty mieszkaniowej, wyrażona w formie uchwały, zgodnie z art. 22 ust. 2 UWL w zw. z art. 22 ust. 3 pkt 5 tej ustawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Eugenia Śleszyńska Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy Śmieci z działek rekreacyjno-letniskowych po zmianie ustawy

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób?...

Czy działki rekreacyjno-letniskowe są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami? Czy właściciel może wyrzucać śmieci pod lasem, czy też ma sobie organizować ich wywóz na własną rękę, w dowolny sposób? Czy właściciele takich działek muszą płacić na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? – pyta Czytelnik.

Za truizm uznać należy przy tym stwierdzenie, iż im większa liczba właścicieli, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu z powodu odmiennych wizji zarządzania nieruchomością wspólną.

O ile konstruktywna różnica zdań, która w efekcie prowadzi do konsensusu, a jej celem jest wyłącznie dbałość o wspólną nieruchomość, może być oceniana tylko pozytywnie, o tyle – niestety – nie brakuje sytuacji, w których konflikt pomiędzy właścicielami ma niewiele wspólnego z merytoryczną wymianą argumentów, a u jego podłoża leżą głównie przesłanki pozamerytoryczne, a często również ambicjonalne.

W ocenie niektórych właścicieli lokali uniwersalnym remedium na takie sytuacje jest podjęcie próby ustanowienia zarządcy przymusowego, który – zastępując dotychczasowy zarząd właścicielski wybrany przez większość właścicieli – będzie realizował ich wizję zarządzania nieruchomością wspólną. Takie myślenie często obarczone jest błędem, a podnoszone we wnioskach argumenty nie zawsze wskazują na przesłanki istotne z punktu widzenia omawianego zagadnienia.

Dlaczego detekcja gazów w garażach jest tak ważna?

Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji.

 

System wymiany powietrza musi w nich bowiem nie tylko spełnić zadania wentylacji bytowej, ale w razie potrzeby reagować na wzrost stężenia gazów trujących ze spalin silników oraz odprowadzić spaliny powstające w wyniku pożaru.

 

Dlatego pod kątem wentylacji, w garażach panować muszą najwyższe standardy.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, że przesłankę ustanowienia zarządcy przymusowego, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (DzU z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.), stanowi wykazanie naruszania zasad prawidłowej gospodarki przez zarząd, który jest organem wspólnoty, a którego kompetencje określa ww. ustawa.

W toku postępowania o ustanowienie zarządcy przymusowego badaniu powinny podlegać wyłącznie działania samego zarządu jako wspomnianego organu WM, a nie ogół czynności podejmowanych przez wspólnotę, w których zarząd wykonuje jedynie wolę właścicieli lokali, wyrażoną w podjętej uchwale.

To o tyle istotne, że przesłanką do powołania zarządcy przymusowego – a więc zastosowania najdalej idącej ingerencji sądu w prawo własności właścicieli lokali – mogą być jedynie określone działania samego zarządu, oceniane przez pryzmat jego kompetencji i roli, jaką odgrywa we wspólnocie mieszkaniowej.

Stosownie zaś do treści art. 21 ust. 1 ww. ustawy, zarząd WM jest jej organem, powołanym w celu kierowania jej sprawami i reprezentowania jej na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy nią a poszczególnymi właścicielami lokali.

Zarząd ma przy tym kompetencje do samodzielnego działania wyłącznie w sferze czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, gdyż do podjęcia przezeń czynności przekraczających ten zakres konieczna jest zgoda właścicieli, wyrażona w formie uchwały z jednoczesnym udzieleniem zarządowi pełnomocnictwa do ich dokonania.

Wyłącznie więc sfera czynności, do podjęcia których zarząd upoważniony jest samodzielnie i z mocy ustawy, może być przedmiotem oceny sądu w toku postępowania prowadzonego w oparciu o treść art. 26 ust. 1 UWL i tylko takie czynności zarządu mogą podlegać ocenie z punktu widzenia jego gospodarności.

Jak trafnie podnosi się w doktrynie, umocowanie zarządu do działania w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej obejmuje zaś z mocy prawa tylko czynności zwykłego zarządu.

Są to czynności bieżące, czyli działania zmierzające do utrzymania substancji rzeczy wspólnej w należytym stanie oraz zapobieganie wszelkim działaniom prawnym i faktycznym mogącym ją naruszyć. Na ogół wiążą się one z codzienną eksploatacją i bieżącą działalnością wspólnoty mieszkaniowej. Mogą przybrać charakter czynności prawnych i faktycznych.

W doktrynie podnosi się również, że niektóre czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie są podejmowane przez zarząd WM, lecz przez właścicieli lokali. Chodzi tu o następujące czynności:

  • ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 1 UWL, albowiem w gestii zarządu lub zarządcy nieruchomości nie leży ustalanie sobie wynagrodzenia),
  • przyjęcie rocznego planu gospodarczego (art. 22 ust. 3 pkt 2 UWL),
  • ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu (art. 22 ust. 3 pkt 3 UWL),
  • zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 4 UWL),
  • ustalenie w wypadkach nieuregulowanych przepisami części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (art. 22 ust. 3 pkt 8 UWL),
  • określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 UWL, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (art. 22 ust. 3 pkt 10 UWL).

Wymienionych czynności nie dokonuje więc zarząd wspólnoty, lecz właściciele lokali z chwilą podjęcia przez nich uchwały. Rola zarządu ogranicza się w takich wypadkach do przedstawienia projektu uchwał, zwołania i zorganizowania zebrania właścicieli lokali oraz przestrzegania podjętych uchwał.

W szczególności więc do czynności zwykłego zarządu oraz działań, które zarząd wspólnoty wykonuje samodzielnie, będą należeć takie sprawy, jak: zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu; wywóz odpadków; utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na nieruchomości wspólnej (odśnieżanie chodników, dachów i miejsc parkingowych); zagospodarowanie terenów zielonych (sadzenie roślin i nawadnianie); bieżące naprawy wynikające z realizacji rocznego planu gospodarczego; dokonywanie drobnych remontów i napraw oraz ulepszeń na terenie nieruchomości wspólnej (jak naprawa domofonów, wind, drzwi wejściowych do klatek schodowych); dochodzenie należności z tytułu udziału w pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych; spłacanie należności wobec kontrahentów wspólnoty, wynikających z zaciąganych zobowiązań w zakresie zwykłych czynności zarządu nieruchomością wspólną; a także wszelkie działania – mające charakter czynności zachowawczych – zmierzające do ochrony rzeczy wspólnej.

Można wśród nich wyróżnić czynności procesowe związane z dochodzeniem wykonania umów zawartych z usługodawcami WM, roszczenia uzupełniające, w tym o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy na podstawie treści art. 224 Kodeksu cywilnego (patrz: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 roku, wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 25/12).

Z powyższego wynika więc, że żądanie na bazie treści art. 26 ust. 1 UWL, aby mogło zasługiwać na uwzględnienie, nie powinno odnosić się do okoliczności faktycznych z zakresu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w których zarząd wspólnoty realizuje wyłącznie wolę większości właścicieli lokali, wyrażoną w formie uchwał.

Uzasadnieniem dla wspomnianego wniosku powinny być więc wyłącznie okoliczności odnoszące się do działalności zarządu w sferze, w której dysponuje on samodzielnością, czyli w sferze czynności zwykłego zarządu. Tylko bowiem w tym przypadku zarząd WM podejmuje autonomiczne decyzje, których krytyczna ocena może stanowić podstawę do powołania zarządcy przymusowego, o ile – oczywiście – spełnione będą pozostałe ku temu przesłanki.

Wykonując czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu na podstawie uprzednio podjętych przez właścicieli lokali uchwał, zarząd wspólnoty mieszkaniowej działa bowiem jedynie jako wykonawca ich woli. Tym samym jego działania w tym zakresie – choćby ocenione negatywnie – nie stanowią działań samego zarządu, a więc nie mogą skutkować decyzją o powierzeniu zarządu zarządy przymusowemu.

Pamiętać przy tym należy, iż ustanowienie zarządcy przez sąd wyłącza właścicieli lokali ze sprawowania zarządu nieruchomością wspólną. De facto stanowi więc najdalej idącą ingerencję w prawo własności, polegającą na odebraniu właścicielom lokali uprawnienia do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, które to uprawnienie i zarazem obowiązek wynika z normy ustawowej – art. 27 UWL.

Choćby już z tego względu wprowadzanie zarządcy przymusowego powinno następować ze szczególną ostrożnością i wyłącznie w przypadkach rażących uchybień zarządu w wykonywaniu jego ustawowych obowiązków.

W tym miejscu rozważyć należy również ocenę zasadności wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego przez pryzmat istnienia ewentualnych wyroków uchylających uchwały WM, które zostały wykonane przez dotychczasowy zarząd powołany przez właścicieli lokali. W mojej ocenie zaistnienie takich okoliczności nie uzasadnia wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego.

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej są bowiem niczym innym, jak oświadczeniem woli właścicieli lokali tworzących tę wspólnotę w sprawach zaliczonych do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Tym samym ewentualne uchylenie ich przez sąd w trybie określonym w art. 25 UWL nie przesądza o niewłaściwym wykonywaniu swoich zadań przez zarząd wspólnoty, a jedynie stanowi dezaprobatę dla działania samych właścicieli, którzy zaskarżoną uchwałę podjęli.

Zarząd zaś – jako organ powołany do reprezentowania WM na zewnątrz – ma obowiązek wykonania uchwały podjętej przez właścicieli, jeśli jej wykonanie nie zostało wstrzymane w ustawowym trybie.

Wskazać w tym miejscu należy również na konieczność oceny działań zarządu wspólnoty przez pryzmat konkretnych uwarunkowań, w jakich dana wspólnota funkcjonuje. Przyporządkowanie bowiem danej czynności zarządu nieruchomością wspólną do kategorii czynności zwykłego zarządu lub czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną powinno odbywać się przy uwzględnieniu takich samych kryteriów, jakie stosowane są na gruncie przepisów kc.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę specyficzne przeznaczenie nieruchomości wspólnej, rodzaj wspólnoty mieszkaniowej (duża czy mała), jej wielkość (liczbę wyodrębnionych lokali), potrzebę ochrony interesów jej członków oraz zasadę woli właścicieli lokali. Biorąc pod uwagę wskazane kryteria, należy stwierdzić, że zakres czynności zwykłego zarządu w dużych WM będzie szerszy niż w małych. Uzasadnione jest to umożliwieniem zarządowi wspólnoty skuteczniejszego kierowania jej sprawami i gospodarowania nieruchomością wspólną.  

Nie sposób pominąć również konieczności dokonania oceny zasad racjonalnego gospodarowania przez zarząd z uwzględnieniem charakteru i przeznaczenia nieruchomości wspólnej.

Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, iż należy jej dokonać przy zastosowaniu innych kryteriów dla wspólnoty składającej się wyłącznie z lokali mieszkalnych, innych – dla wspólnoty złożonej w części z lokali mieszkalnych, a w części – z użytkowych, a jeszcze innych – dla wspólnoty składającej się wyłącznie z lokali użytkowych, w której nieruchomość wspólna służy w całości realizacji funkcji komercyjnych i powinna mieć na celu głównie podnoszenie walorów i atrakcyjności tychże lokali.

Zasadność wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego musi wreszcie zostać oceniona przez pryzmat celu tej instytucji. Z samej zaś swej definicji instytucja zarządcy przymusowego, o której mowa w treści art. 26 ust. 1 UWL, ma charakter czasowy, o czym zdaje się zapominać wielu właścicieli wnoszących o jego ustanowienie.

Wynika to wprost z treści zdania drugiego wspomnianej regulacji, stanowiącego, iż „sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania”. Celem wprowadzenia zarządcy przymusowego nie jest więc wprowadzenie stałego podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną zamiast zarządu właścicielskiego, a tylko okresowe wprowadzenie podmiotu, którego celem miałoby być jedynie sanowanie sytuacji we wspólnocie i doprowadzenie do wyboru zarządu właścicielskiego w sytuacji, gdy dotychczasowy zarząd obiektywnie nie może takich czynności podjąć.

Co szczególnie istotne, złożenie wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego, aby miało szansę na pozytywne rozstrzygnięcie, powinno zostać poprzedzone przynajmniej próbą odwołania dotychczasowego zarządu przez ogół właścicieli i powołania zarządu w innym składzie.

Dopiero bezskuteczność takich prób może skutkować złożeniem stosownego wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd. Z treści wniosku musi wynikać także zakres czynności, które wspomniany zarządca przymusowy miałby podjąć, po czym zaistniałyby przesłanki do jego odwołania.

Zamiast tego wielu wnioskodawców wprost sugeruje, że ich zamiarem jest doprowadzenie do sytuacji, w której w sposób trwały zarząd nieruchomością wspólną będzie sprawowany z pominięciem woli właścicieli przez wskazany przez nich podmiot komercyjny.

Pozostaje to w sprzeczności z ratio legis regulacji wprowadzającej możliwość ustanowienia zarządcy przymusowego, albowiem on, jedynie jako podmiot zastępujący tymczasowo zarząd wspólnoty, powinien wykonywać uprawnienia tego zarządu, wynikające z treści art. 21 i 22 UWL.

Powinien też podjąć działania mające na celu powołanie nowego zarządu. Ustanowienie zarządcy przymusowego wyłącza bowiem niepowołanych właścicieli lokali od sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, a sam zarządca przymusowy nie jest ich przedstawicielem, lecz działa w imieniu własnym i na rachunek wspólnoty lokalowej.

Oczywistością jest przy tym twierdzenie, iż żaden podmiot zewnętrzny nie dochowa tyle staranności przy prowadzeniu spraw wspólnoty lokalowej, co zarząd właścicielski, który w istocie – prowadząc sprawy wspólnoty – działa w zarządzie mieniem, którego jest współwłaścicielem.

Także z tych przyczyn decyzja o powołaniu zarządcy przymusowego powinna zapadać wyłącznie w sytuacjach, w których niegospodarność zarządu ma charakter długotrwały i szczególnie rażący. Tylko bowiem wówczas uzasadnione może być pozbawieniem właścicieli ich uprawnień właścicielskich wobec rzeczy wspólnej.

Wprowadzenie zarządcy przymusowego nie może więc stanowić formy swoistego ukarania funkcjonującego zarządu za jego działania, które nie spotykają się z uznaniem mniejszości właścicieli i remedium na konflikty wewnątrz wspólnoty.

Pamiętać bowiem należy, iż zarząd każdej WM może być odwołany w każdym czasie wolą większości właścicieli i to bez wskazania przyczyny takiej decyzji. To więc w tej formie, co do zasady, powinna być sprawowana kontrola nad działalnością zarządu i wyrażana ewentualna dezaprobata dla jego działań.

Zasadne wydaje się również wskazanie w tym miejscu na odmienność przesłanek do ustanowienia zarządcy przymusowego w małej oraz w dużej wspólnocie lokalowej. W przypadku tzw. małych wspólnot – w zarządzaniu którymi znajdują zastosowanie regulacje Kodeksu cywilnego, w tym również art. 206 – przesłanką do ustanowienia wspomnianego zarządcy może być brak możliwości uzyskania zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo fakt naruszania przez większość właścicieli zasad prawidłowego zarządu lub krzywdzenie mniejszości, ale przesłanki te nie zostały już powtórzone w treści art. 26 ust. 1 UWL.

Kierując się zasadą racjonalności ustawodawcy, uznać należy, iż zabieg taki ma charakter celowy, a jego przyczyną jest wyraźne odróżnienie sytuacji prawnej obu podmiotów. W realiach tzw. dużych WM każdy z właścicieli dysponuje bowiem uprawnieniem do zaskarżenia każdej uchwały podjętej przez większość właścicieli lokali, z czego nie może skorzystać właściciel lokalu w tzw. małej wspólnocie lokalowej.

Kształtując więc w sposób odmienny katalog przesłanek do wprowadzenia zarządcy przymusowego w zależności od wielkości konkretnej wspólnoty, ustawodawca celowo ograniczył ten katalog w przypadku dużych wspólnot. W tych podmiotach właściciel lokalu dysponuje bowiem narzędziem do bieżącej kontroli decyzji właścicielskich i wyeliminowania decyzji wadliwych (z jakichkolwiek przyczyn) z obrotu.

Za trafne należy więc uznać stwierdzenie, że przesłanki, które mogą stanowić podstawę uchylenia uchwały dużej WM, nie muszą jednocześnie uzasadniać wprowadzenia w niej zarządu przymusowego. Nie byłoby bowiem racjonalne, aby dwie różne instytucje prawne, których celem jest kontrola działalności wspólnoty, mogły być stosowane alternatywnie przy wystąpieniu tych samych zdarzeń.                                  

Konkludując: sformułowanie wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego w dużej wspólnocie mieszkaniowej powinno być bezwzględnie poprzedzone wyczerpaniem trybu zmierzającego do usprawnienia pracy jej dotychczasowego zarządu, względnie do jego odwołania przez właścicieli lokali i powołania go w innym składzie. Wspomniane WM co do zasady podejmują bowiem swoje decyzje wolą większości tworzących je właścicieli, w czym przejawia się ich demokratyczny charakter.

Instytucja zarządcy przymusowego – jako odstępstwo od tej zasady oraz istotne ograniczenie prawa własności – powinna więc być stosowana wyjątkowo ostrożnie i tylko w przypadkach, w których rozwiązanie takie znajduje obiektywne uzasadnienie w trosce o interesy wszystkich właścicieli lokali tworzących daną wspólnotę mieszkaniową.

Ten cel może zaś zostać osiągnięty jedynie w przypadku, gdy z obiektywnie uzasadnionych przyczyn dotychczasowy zarząd nie jest w stanie działać w sposób należyty, a ogół właścicieli nie dysponuje środkami, aby stan ten zmienić w sposób inny niż przez wprowadzenie zarządu podmiotu trzeciego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • AndyyZE AndyyZE, 13.09.2021r., 22:10:04 Bywa, że w konflikcie cieżko o spokój
  • kolabo kolabo, 13.09.2021r., 23:04:02 Wydaję mi się, że to dobre rozwiązanie

Powiązane

Redakcja Administratora Mała czy duża wspólnota?

Mała czy duża wspólnota? Mała czy duża wspólnota?

Moja wspólnota liczy 8 członków – właścicieli lokali, tworzymy więc tzw. dużą wspólnotę. Ostatnio dowiedziałem się, że jeden z sąsiadów sprzedał swoje mieszkanie drugiemu, z którym mieszka na jednej klatce....

Moja wspólnota liczy 8 członków – właścicieli lokali, tworzymy więc tzw. dużą wspólnotę. Ostatnio dowiedziałem się, że jeden z sąsiadów sprzedał swoje mieszkanie drugiemu, z którym mieszka na jednej klatce. Czy teraz liczba właścicieli wynosi 7? Czy w związku z tym są przesłanki do traktowania naszej wspólnoty jako małej? – pyta Czytelnik.

Kinga Tabor-Kłopotowska Odpowiedzialność karna i majątkowa członków zarządu

Odpowiedzialność karna i majątkowa członków zarządu Odpowiedzialność karna i majątkowa członków zarządu

Członkowie zarządu za naruszenie prawa czy niedopełnienie ciążących na nich obowiązków mogą być narażeni na wysokie grzywny lub nawet karę pozbawienia wolności. Ciąży na nich zarówno odpowiedzialność majątkowa...

Członkowie zarządu za naruszenie prawa czy niedopełnienie ciążących na nich obowiązków mogą być narażeni na wysokie grzywny lub nawet karę pozbawienia wolności. Ciąży na nich zarówno odpowiedzialność majątkowa (cywilnoprawna), jak i karna. Najczęściej popełnianym przez członków zarządu przestępstwem związanym z wykonywaniem swoich obowiązków w spółce jest opisane w art. 300 Kodeksu karnego (dalej kk) udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela.

Agnieszka Żelazna Podatek od miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

Podatek od miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym Podatek od miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

W wyroku z dnia 25 października 2017 r.[1] Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do zasad naliczania należnego podatku od nieruchomości stanowiącej wyodrębniony lokal niemieszkalny (garaż), stwierdzając...

W wyroku z dnia 25 października 2017 r.[1] Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do zasad naliczania należnego podatku od nieruchomości stanowiącej wyodrębniony lokal niemieszkalny (garaż), stwierdzając m.in., że dla celów obliczenia podatku uwzględnia się wiążące dla organu ustalanie powierzchni użytkowej lokalu, zamieszczane w ewidencji gruntów i budynków.

Agnieszka Żelazna Dysponowanie nieruchomością wspólną na cele budowlane we wspólnocie mieszkaniowej

Dysponowanie nieruchomością wspólną na cele budowlane we wspólnocie mieszkaniowej Dysponowanie nieruchomością wspólną na cele budowlane we wspólnocie mieszkaniowej

Przeprowadzenie prac budowlanych, w zakresie obejmującym nieruchomość wspólną, częstokroć wymaga od inwestora wykazania się posiadanym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niekiedy,...

Przeprowadzenie prac budowlanych, w zakresie obejmującym nieruchomość wspólną, częstokroć wymaga od inwestora wykazania się posiadanym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niekiedy, jak ma to miejsce w odniesieniu do wspólnoty mieszkaniowej – tworzonej przez ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład określonej nieruchomości – osiągnięcie jednomyślności poprzez wyrażenie zgody na realizację inwestycji budowlanej w zakresie niezbędnym dla jednoczesnego wykazania prawa do dysponowania...

Paweł Puch Ile miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Ile miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami Ile miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Czy wspólnota mieszkaniowa może dowolnie określać liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych? Jakie są jej kompetencje w zakresie oznakowania, a konkretnie wyznaczania miejsc parkingowych dla...

Czy wspólnota mieszkaniowa może dowolnie określać liczbę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych? Jakie są jej kompetencje w zakresie oznakowania, a konkretnie wyznaczania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych?

Bartłomiej Żukowski Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej a zaliczki na koszty zarządu

Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej a zaliczki na koszty zarządu Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej a zaliczki na koszty zarządu

Ustalenie wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną stanowi nieodłączny element corocznych zebrań właścicieli lokali oraz jedną z fundamentalnych czynności zarządzania. Pomimo powtarzalności...

Ustalenie wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną stanowi nieodłączny element corocznych zebrań właścicieli lokali oraz jedną z fundamentalnych czynności zarządzania. Pomimo powtarzalności tej czynności oraz – wydawać by się mogło – jej banalności, nierzadko dochodzi do sytuacji, w której nie tylko poszczególni właściciele lokali mają odmienne zdanie na temat mechanizmu kształtowania tego kosztu, ale nawet wśród zarządców praktyka w tej kwestii nie jest jednolita.

Agnieszka Żelazna Zrzeczenie się służebności gruntowej na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego

Zrzeczenie się służebności gruntowej na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego Zrzeczenie się służebności gruntowej na przykładzie orzeczenia Sądu Najwyższego

Służebność gruntowa może wygasnąć na skutek zrzeczenia się tego prawa przez tego, komu ono przysługuje. O tym jednakże, czy służebność taka faktycznie wygaśnie ze wszelkimi wynikającymi z tego tytułu skutkami...

Służebność gruntowa może wygasnąć na skutek zrzeczenia się tego prawa przez tego, komu ono przysługuje. O tym jednakże, czy służebność taka faktycznie wygaśnie ze wszelkimi wynikającymi z tego tytułu skutkami prawnymi decyduje z kolei m.in. ważność złożonego przez uprawnionego oświadczenia woli o jej zrzeczeniu się.

Przemysław Gogojewicz Kiedy nadzór budowlany może żądać ekspertyzy?

Kiedy nadzór budowlany może żądać ekspertyzy? Kiedy nadzór budowlany może żądać ekspertyzy?

Nakazy określone w art. 66 Prawa budowlanego (PB) obligują do usunięcia nieprawidłowości dotyczących samego obiektu budowlanego. Jednakże w sytuacji, gdy zły stan techniczny lokalu oddziałuje na cały obiekt,...

Nakazy określone w art. 66 Prawa budowlanego (PB) obligują do usunięcia nieprawidłowości dotyczących samego obiektu budowlanego. Jednakże w sytuacji, gdy zły stan techniczny lokalu oddziałuje na cały obiekt, możliwe jest nałożenie obowiązku wykonania określonych robót budowlanych w lokalu. W takim przypadku chodzi o roboty, które mają na celu utrzymanie w należytym stanie obiektu budowlanego jako całości lub jego części.

Paweł Puch Korzystanie z miejsc parkingowych

Korzystanie z miejsc parkingowych Korzystanie z miejsc parkingowych

Zmiana sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej poza tym, iż wymaga uchwały właścicieli lokali wymaga też, aby podział quoad usum uwzględniał interesy wszystkich właścicieli. O ile dla właściciela...

Zmiana sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej poza tym, iż wymaga uchwały właścicieli lokali wymaga też, aby podział quoad usum uwzględniał interesy wszystkich właścicieli. O ile dla właściciela lokalu mieszkalnego przyznanie jednego miejsca postojowego można uznać za wystarczające, to duży lokal użytkowy, potrzebuje większej ilości miejsc postojowych dla klientów.

Eugenia Śleszyńska Ochrona nazwiska i wizerunku osoby fizycznej (cz.II)

Ochrona nazwiska i wizerunku osoby fizycznej (cz.II) Ochrona nazwiska i wizerunku osoby fizycznej (cz.II)

W artykule pt. „Ochrona dóbr osobistych w warunkach cywilnych”, opublikowanym w wydaniu „Administratora i Menadżera Nieruchomości” nr 9/2018, rozpoczęliśmy wyjaśnianie kwestii prawnych związanych z ochroną...

W artykule pt. „Ochrona dóbr osobistych w warunkach cywilnych”, opublikowanym w wydaniu „Administratora i Menadżera Nieruchomości” nr 9/2018, rozpoczęliśmy wyjaśnianie kwestii prawnych związanych z ochroną dóbr osób fizycznych, wynikających z przepisów art. 23 KC. Kontynuując temat, poniżej przedstawiona została problematyka ochrony nazwiska i wizerunku osoby fizycznej.

Paweł Puch „Zatrudnianie” pracowników i nabywanie usług przez wspólnotę

„Zatrudnianie” pracowników i nabywanie usług przez wspólnotę „Zatrudnianie” pracowników i nabywanie usług przez wspólnotę

Jedyną funkcją, jaką wspólnota mieszkaniowa pełni, jest zarządzanie nieruchomością wspólną, a cel ten ma być osiągnięty w jak najprostszy sposób, a zatem nie przez zatrudnianie osób fizycznych.

Jedyną funkcją, jaką wspólnota mieszkaniowa pełni, jest zarządzanie nieruchomością wspólną, a cel ten ma być osiągnięty w jak najprostszy sposób, a zatem nie przez zatrudnianie osób fizycznych.

Piotr Pałka Status prawny udziałów i wpisowego w spółdzielni mieszkaniowej

Status prawny udziałów i wpisowego w spółdzielni mieszkaniowej Status prawny udziałów i wpisowego w spółdzielni mieszkaniowej

Wraz z datą 9 września 2017 r. spółdzielnie mieszkaniowe nie muszą zwracać na żądanie obecnych członków udziałów i wpisowego.

Wraz z datą 9 września 2017 r. spółdzielnie mieszkaniowe nie muszą zwracać na żądanie obecnych członków udziałów i wpisowego.

Paweł Puch Obowiązek zarządcy dotyczący przekazania dokumentacji następcy

Obowiązek zarządcy dotyczący przekazania dokumentacji następcy Obowiązek zarządcy dotyczący przekazania dokumentacji następcy

Zmiana zarządu lub zarządcy powoduje konieczność przejęcia wspólnoty mieszkaniowej. Przejęcie wspólnoty mieszkaniowej następuje na podstawie protokołu i polega na formalnym wydaniu budynku. Przekazaniu...

Zmiana zarządu lub zarządcy powoduje konieczność przejęcia wspólnoty mieszkaniowej. Przejęcie wspólnoty mieszkaniowej następuje na podstawie protokołu i polega na formalnym wydaniu budynku. Przekazaniu protokołem podlega także dokumentacja wspólnoty mieszkaniowej.

Paweł Puch Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej Brak zgody na remont w małej wspólnocie mieszkaniowej

W małej wspólnocie mieszkaniowej stosuje się inne regulacje prawne niż w dużej – nie ma zarządu, uchwał i całej procedury ich podejmowania. Jak zatem przeprowadzić remont w małej wspólnocie mieszkaniowej...

W małej wspólnocie mieszkaniowej stosuje się inne regulacje prawne niż w dużej – nie ma zarządu, uchwał i całej procedury ich podejmowania. Jak zatem przeprowadzić remont w małej wspólnocie mieszkaniowej w przypadku braku zgody większości współwłaścicieli?

Paweł Puch Najemcy lokali komunalnych we wspólnocie mieszkaniowej

Najemcy lokali komunalnych we wspólnocie mieszkaniowej Najemcy lokali komunalnych we wspólnocie mieszkaniowej

Najemcy, w tym najemcy lokali komunalnych, nie są członkami wspólnoty mieszkaniowej i nie mają w niej żadnych praw ani obowiązków. Prawa te przysługują właścicielowi lokalu, czyli w przypadku lokali komunalnych...

Najemcy, w tym najemcy lokali komunalnych, nie są członkami wspólnoty mieszkaniowej i nie mają w niej żadnych praw ani obowiązków. Prawa te przysługują właścicielowi lokalu, czyli w przypadku lokali komunalnych – gminie.

Paweł Puch Ruchomości na klatce schodowej i rośliny na parapecie

Ruchomości na klatce schodowej i rośliny na parapecie Ruchomości na klatce schodowej i rośliny na parapecie

Parapet okienny jako element okna należy do lokalu, a zatem właściciel ma prawo – bez zgody wspólnoty mieszkaniowej – umieszczać na parapecie doniczki z kwiatami. Jednak klatka schodowa stanowi część nieruchomości...

Parapet okienny jako element okna należy do lokalu, a zatem właściciel ma prawo – bez zgody wspólnoty mieszkaniowej – umieszczać na parapecie doniczki z kwiatami. Jednak klatka schodowa stanowi część nieruchomości wspólnej, a więc żaden z właścicieli nie ma prawa w jakikolwiek sposób utrudniać pozostałym korzystania z ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacji, zaś składowanie w tych miejscach jakichkolwiek przedmiotów jest niedopuszczalne – wynika z wyroku Sadu Okręgowego w Łodzi.

Paweł Puch Plac zabaw przy budynku przede wszystkim dla mieszkańców

Plac zabaw przy budynku przede wszystkim dla mieszkańców Plac zabaw przy budynku przede wszystkim dla mieszkańców

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją, zabawą i spędzaniem czasu wolnego, a nie potrzebom przedszkola (mieszczącego...

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją, zabawą i spędzaniem czasu wolnego, a nie potrzebom przedszkola (mieszczącego się w jednym z lokali wspólnoty). Zatem wspólnota mieszkaniowa w celu zapewnienia powyższego ma prawo regulować zasady korzystania z tej części nieruchomości wspólnej – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Przemysław Gogojewicz Normy hałasu podczas remontu

Normy hałasu podczas remontu Normy hałasu podczas remontu

Administrator jest zobowiązany przepisami prawa do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami związanymi z hałaśliwym remontem, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia osób przebywających w budynku.

Administrator jest zobowiązany przepisami prawa do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami związanymi z hałaśliwym remontem, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia osób przebywających w budynku.

Paweł Puch Wynagrodzenie członka zarządu

Wynagrodzenie członka zarządu Wynagrodzenie członka zarządu

Jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze...

Jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu.

mgr Jarosław Kowszuk Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna Inicjatywa lokalna

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki...

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Paweł Puch Protokół we wspólnocie mieszkaniowej

Protokół we wspólnocie mieszkaniowej Protokół we wspólnocie mieszkaniowej

Kiedy powinien być przygotowany protokół z zebrania? Czy jest prawny obowiązek sporządzania protokołów? – pyta Czytelnik.

Kiedy powinien być przygotowany protokół z zebrania? Czy jest prawny obowiązek sporządzania protokołów? – pyta Czytelnik.

Eugenia Śleszyńska Kompetencje zarządcy

Kompetencje zarządcy Kompetencje zarządcy

Na jakiej podstawie prawnej działa w imieniu wspólnoty taki zarządca, któremu powierzono zarząd według art. 18 ust. 1 UWL – pyta Czytelniczka.

Na jakiej podstawie prawnej działa w imieniu wspólnoty taki zarządca, któremu powierzono zarząd według art. 18 ust. 1 UWL – pyta Czytelniczka.

Eugenia Śleszyńska Nowelizacja Ustawy o własności lokali

Nowelizacja Ustawy o własności lokali Nowelizacja Ustawy o własności lokali

Ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do przepisów UWL, dla części przepisów ze skutkiem od 15 sierpnia 2019 r. oraz dla części przepisów dotyczących zarządu w warunkach „małych”...

Ustawą nowelizującą z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzono zmiany do przepisów UWL, dla części przepisów ze skutkiem od 15 sierpnia 2019 r. oraz dla części przepisów dotyczących zarządu w warunkach „małych” i „dużych” wspólnot mieszkaniowych po okresie vacatio legis ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r.

mgr Jarosław Kowszuk Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Uczestnicy postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Pomimo, iż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę realizowane jest w postępowaniu administracyjnym, to jego krąg został ograniczony w stosunku do kręgu uczestników określanego na podstawie art. 28...

Pomimo, iż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę realizowane jest w postępowaniu administracyjnym, to jego krąg został ograniczony w stosunku do kręgu uczestników określanego na podstawie art. 28 KPA.

Wybrane dla Ciebie

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni » Masz zaparowane okna w kuchni? Poznaj sposób na zapewnienie odpowiednie wentylacji w kuchni »

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej? Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Jak mógłby wyglądać świat bez dachów? Jak mógłby wyglądać świat bez dachów?

Nie masz środków na termomodernizację?

Nie masz środków na termomodernizację? Nie masz środków na termomodernizację?

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych i innych. Zadzwoń i dowiedz się więcej: Bartosz Pawela, tel: 665 100 155

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością? Zobacz, jak proste powinno być zarządzanie nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze» Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami » Jak zabezpieczyć powietrze w domu i budynku przed smogiem i wirusami »

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny... Sposób dzięki któremu zredukujesz koszty i zwiększysz wydajność swoich procesów - zdalny...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Czy wiesz, że 80-90% dwururowych instalacji grzewczych działa nieefektywnie? Skutkuje to skargami lokatorów i nadmiernym...

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić? Dachy zielone - na jakie rozwiązanie warto postawić?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów? Dlaczego warto stosować urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów?

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼ Jak niedrogo i szybko przeprowadzić inspekcję nieruchomości ▼

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza » Skorzystaj z dofinansowania i wykonaj ocieplenie dachu oraz poddasza »

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

Czy opłaca się remontować posadzki na klatce? Czy opłaca się remontować posadzki na klatce?

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny, System ppoż. - co zrobić, by mieć pewność, że system zabezpieczeń ppoż. w obiekcie jest sprawny,

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie » Poznaj korzyści z połączenia pompy ciepła i kotła w jedno urządzenie »

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy? Nieruchomość bez dostępu do gazu - i co wtedy?

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu » Ściany w budynku są ciągle uszkodzone? Z tą metodą pozbędziesz się tego problemu »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach » Dobór i projektowanie systemu detekcji w garażach »

Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Czym czyścić części wspólne nieruchomości? Czym czyścić części wspólne nieruchomości?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania? Jak spisać liczniki bez wchodzenia do mieszkania?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić? Ogrzewanie - które rozwiazanie wybrać i zaoszczędzić?

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni » Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni »

Jak się wyróżnić będąc windą?

Jak się wyróżnić będąc windą? Jak się wyróżnić będąc windą?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku? W jaki sposób zapewnić prawidłowe ciśnienie w budynku?

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla » Oto wiaty śmietnikowe, które zdobią osiedla »

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw? Czy wiesz, jak zbudować najfajnieszy plac zabaw?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła? Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.