administrator24.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Koszty ochrony jako koszty zarządu nieruchomością wspólną

Każdy właściciel wyodrębnionego lokalu ponosi wydatki dwojakiego rodzaju, związane z utrzymaniem należącego do niego lokalu oraz związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną.
Rys. redakcja Administratora

Każdy właściciel wyodrębnionego lokalu ponosi wydatki dwojakiego rodzaju, związane z utrzymaniem należącego do niego lokalu oraz związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną.


Rys. redakcja Administratora

Koszty zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności ich zakres oraz sposób rozliczania pomiędzy poszczególnych właścicieli lokali, budzą kontrowersje zarówno wśród samych właścicieli, jak i wśród zarządców nieruchomości. O ile oczywiste jest, że do takich kosztów zaliczają się koszty remontów czy koszty ponoszone w związku z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomością wspólną, o tyle już koszty niestandardowe, a więc wynikające z umów nie zawsze zawieranych w ramach funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej i tylko dla utrzymania właściwego stanu nieruchomości, są przedmiotem nierzadko burzliwej dyskusji.

Zobacz także

Paweł Puch Jak liczyć głos współwłaścicieli hali garażowej?

Jak liczyć głos współwłaścicieli hali garażowej? Jak liczyć głos współwłaścicieli hali garażowej?

Proszę o informację, jak w związku z nowelizacją ustawy o własności lokali liczyć głos współwłaścicieli hali garażowej. Czy teraz można liczyć oddzielnie każdy głos współwłaściciela? Czy udział jest podzielny?

Proszę o informację, jak w związku z nowelizacją ustawy o własności lokali liczyć głos współwłaścicieli hali garażowej. Czy teraz można liczyć oddzielnie każdy głos współwłaściciela? Czy udział jest podzielny?

nieruchomosci-adwokat.pl Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną? Jak wygląda zarząd nieruchomością wspólną?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały...

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Sabina Augustynowicz Przegląd kominiarski po nowemu, czyli dura lex sed lex

Przegląd kominiarski po nowemu, czyli dura lex sed lex Przegląd kominiarski po nowemu, czyli dura lex sed lex

18 września wszedł w życie nowy obowiązek, spełniany przy okazji przeglądów kominiarskich, sprowadzający się de facto do inwentaryzacji m.in. źródeł ciepła w budynkach i stanu ocieplenia. Ten obowiązek,...

18 września wszedł w życie nowy obowiązek, spełniany przy okazji przeglądów kominiarskich, sprowadzający się de facto do inwentaryzacji m.in. źródeł ciepła w budynkach i stanu ocieplenia. Ten obowiązek, powiązany z tworzeniem centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB) budzi wiele kontrowersji. Brakuje bowiem szczegółowych informacji, z których jasno wynikałoby jaki przebieg ma mieć owa inwentaryzacja oraz tego, kto i za co odpowiada.

W artykule:

• Koszty zarządu a prawo
• Uchwała wyłącznie w rozumieniu UWL
• W opinii sądów
• Współwłasność a własność lokalu
• Niezbędne rozdzielenie kosztów

Do takich kosztów należą między innymi koszty ochrony mienia, których przedmiotem są pomieszczenia usytuowane w budynku, w którym została wyodrębniona własność lokali, a tym samym funkcjonuje tam wspólnota mieszkaniowa. Poniższe uwagi i rozważania odnoszą się właśnie do statusu kosztów ochrony nieruchomości wspólnej w kontekście kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz do relacji takich kosztów do kosztów utrzymania indywidualnych lokali.

Koszty zarządu a prawo

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 24 czerwca 2015 r., poz. 1892) „właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra”.

Z kolei regulacja art. 12 ust. 2 wspomnianej ustawy stanowi, że „pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach”. 

Obie z cytowanych regulacji są normami powszechnie obowiązującymi, które nie mogą być modyfikowane w formie czynności prawnych, nawet tych dokonywanych z udziałem właścicieli lokali. Zarówno więc obowiązek każdego z właścicieli lokali polegający na ponoszeniu określonych ustawą kosztów, jak i pokrywanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału, nie mogą zostać zmienione nawet wolą członków wspólnoty wyrażonej uchwałą, czy też w drodze umowy.

Jedyne dopuszczalne odstępstwo od rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej wynika z treści art. 12 ust. 3 UWL, który stanowi, że uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

Uchwała wyłącznie w rozumieniu UWL

Z powyższego wynika więc, że każdy właściciel wyodrębnionego lokalu ponosi zawsze wydatki dwojakiego rodzaju, związane z utrzymaniem należącego do niego lokalu oraz związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Ustalenie przy tym, do której ze wspomnianych kategorii należy zaliczyć konkretny wydatek, jest szczególnie istotne, bowiem determinuje kompetencje wspólnoty mieszkaniowej do podejmowania decyzji w tym zakresie.

Jak trafnie wskazał m.in. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 771/13: „wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących kosztów utrzymania lokali stanowiących odrębny przedmiot własności”. Właściciele lokali nie mogą więc podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokalu, a same uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach dotyczących czynności przekraczających zarząd nieruchomością wspólną.Jakiekolwiek więc obciążenia czy też zobowiązania nakładane na właścicieli odrębnych lokali na mocy uchwał podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową mogą dotyczyć wyłącznie tej części nieruchomości, która pozostaje nieruchomością wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali, w myśl którego „nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.

Zgodnie zaś z poglądem sformułowanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r., sygn. akt I ACa 763/13: „przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali odwołuje się do kryterium funkcjonalnego, wskazując, że nieruchomością wspólną są te części budynku, które «nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali».
Nie chodzi tu przy tym o «użytek» w wąskim tego pojęcia znaczeniu, sprowadzający się do możliwości korzystania z danej części budynku, powiązanej z jej dostępnością.
Pojęcie «użytku» w rozumieniu art. 3 ust. 2 ma szerszy zakres, który musi być odnoszony właśnie do funkcji, jaką pełni dana część budynku. W konsekwencji, każda część, której znaczenie (funkcja) wykracza poza sferę odrębnego lokalu, powinna być uznawana za należącą do nieruchomości wspólnej
”.

Jeżeli więc wspólnota mieszkaniowa zamierza zawrzeć umowę ochrony mienia, której ma być stroną, a której koszty miałyby być pokrywane przez tę wspólnotę z zaliczek wpłacanych przez właścicieli odrębnych lokali na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, to zakres takiej umowy musi ograniczać się wyłącznie do nieruchomości wspólnej i nie może obejmować ochrony indywidualnych lokali.

Odmienne bowiem ustalenie zakresu ochrony, a więc obejmujące inne aniżeli wspólne części nieruchomości, może skutkować uzasadnionym zarzutem któregokolwiek z właścicieli wyodrębnionych lokali, że środki mające służyć pokrywaniu kosztów zarządu nieruchomości wspólnej są wydatkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem i służą w istocie pokrywaniu kosztów utrzymania wyodrębnionych lokali. Koszty zaś utrzymania lokalu muszą być – jak wynika choćby z literalnej wykładni art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali – pokrywane wyłącznie przez właściciela tego lokalu.

Potwierdzeniem takiego stanowiska może być pogląd sformułowany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 1166/13, gdzie wskazano, że „obowiązki w zakresie ponoszenia wydatków i uczestniczenia w kosztach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, przynoszą też i takie konsekwencje, że żaden z właścicieli lokali nie jest zobowiązany pokrywać wydatków obciążających innego właściciela”.

Jakakolwiek więc decyzja wspólnoty, nawet wyrażona w formie uchwały, której skutkiem byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której zaliczki mające służyć utrzymaniu nieruchomości wspólnej byłyby wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem indywidualnego lokalu, musiałaby zostać uznana za sprzeczną z prawem i zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną, a tym samym podlegałaby uchyleniu w trybie art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali.

W opinii sądów

Wspólnota mieszkaniowa jest przy tym podmiotem prawa cywilnego jako tzw. ułomna osoba prawna i charakteryzuje się cechami różniącymi ją nie tylko od osób prawnych, ale także od innych osób ustawowych, w szczególności od handlowych spółek osobowych.

Wspólnota powstaje bowiem nie na skutek czynności prawnej, lecz z mocy samego prawa, w chwili wyodrębnienia w danej nieruchomości pierwszego lokalu, którego właścicielem jest inna osoba niż właściciel nieruchomości.

Istnienie wspólnoty wiąże się zaś wyłącznie ze sprawowaniem zarządu nieruchomością wspólną, jej zadaniem jest bowiem sprawne zarządzanie nieruchomością wspólną i utrzymanie tej nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Wspólnota mieszkaniowa powołana została więc do sprawowania zarządu nieruchomością wspólną i do tego ograniczają się jej uprawnienia, także w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. akt VI ACa 980/13).

Wspólnota mieszkaniowa może więc podjąć w formie uchwały wyłącznie decyzję odnoszącą się do zarządzania nieruchomością wspólną i obciążyć właścicieli lokali tworzących tę wspólnotę tylko kosztami związanymi z zarządzaniem takim właśnie zasobem.

W mojej opinii brak jest przy tym podstaw do zakwestionowania kosztów wydatkowanych na ochronę mienia – w części dotyczącej nieruchomości wspólnej – jako kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a tym samym podlegających rozliczeniu z zaliczek wnoszonych przez właścicieli na podstawie art. 15 ust. 1 UWL. Rodzaje kosztów zarządu nieruchomością wspólną zostały bowiem w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wymienione jedynie przykładowo, a do obowiązków właścicieli lokali należy ponoszenie wszystkich wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.
Tak więc do kosztów zarządu nieruchomością wspólną zaliczane będą także wydatki na inne cele, które nie zostały wymienione wprost w art. 14 przedmiotowej ustawy, a są związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 304/14).

W konsekwencji więc wspólnota mieszkaniowa ma możliwość zawarcia umowy o ochronę mienia w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej i pokrywania takich kosztów ze środków przeznaczonych na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

W kontekście rozważanego zagadnienia szczególnie zasadne wydaje się powołanie w tym miejscu poglądu sformułowanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 września 2012 r., sygn. akt I ACa 148/12, gdzie wskazano, że „skoro wspólnota mieszkaniowa nie określiła, w jakiej części ochrona mienia służy zabezpieczeniu mienia indywidualnego właścicieli a w jakiej mienia wspólnego i rozliczana jest w ramach zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną, nie ma podstaw do zaliczenia wydatków z nim związanych do kosztów, o jakich stanowi art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Nie ma przy tym przeszkód, aby właściciele ustalili, jaka część kosztów ochrony przypada na część wspólną, a jaka na ochronę ich lokali (mieszkalnych, garażowych i postojowych) i stosownie do tego przyjęli inne zasady rozliczenia, uwzględniające to rozróżnienie”.

Należy tu jednak podkreślić, że samo zawarcie przez wspólnotę umowy o ochronę mienia w zakresie nieruchomości wspólnej nie wyklucza możliwości zawarcia przez poszczególnych właścicieli lokali odrębnej umowy dotyczącej ochrony mienia (czy też mienia i osób) w zakresie dotyczącym ich lokali. W ten sposób koszty ochrony nieruchomości wspólnej będą pokrywane w ramach kosztów zarządu tą nieruchomością proporcjonalnie do wielkości udziałów posiadanych przez właścicieli w tej nieruchomości, a koszty ochrony wyodrębnionych lokali będą pokrywane przez właściciela takiego lokalu, co wydaje się konstrukcją słuszną i zasługującą na aprobatę.

Współwłasność a własność lokalu

O ile jednak decyzje w tzw. dużych wspólnotach mieszkaniowych co do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu są podejmowane większością głosów – liczonych według wielkości udziałów posiadanych przez głosujących właścicieli – o tyle kwestia ustanowienia ochrony wyodrębnionego lokalu pozostaje już w wyłącznej gestii właściciela tego lokalu.

Pamiętać należy, że własność wyodrębnionego lokalu przysługuje konkretnemu właścicielowi, który ma prawo do podejmowania autonomicznych – a więc niezależnych od woli właścicieli innych lokali, nawet położonych w ramach jednego budynku – decyzji co do przedmiotu swojej własności.

Fundamentalny zakres prawa własności jest przy tym wyrażony w treści art. 140 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

W zakresie więc podjęcia decyzji co do objęcia swojego lokalu ochroną, właściciel tego lokalu pozostaje niezależny od innych właścicieli lokali i nie jest zmuszony do podporządkowania się woli większości w tej kwestii.

Nawet więc w sytuacji, w której zdecydowana większość właścicieli lokali wyrażałaby wolę objęcia wspólną ochroną ich lokali – co może wynikać choćby z korzystnych warunków finansowych tak skonstruowanej umowy – właściciele tacy nie dysponują instrumentem prawnym, na mocy którego mogliby uzyskać zgodę na taką czynność właściciela lokalu, który się temu sprzeciwia i nie wyraża woli objęcia wspomnianą ochroną należącego do niego lokalu.

Pamiętać przy tym należy, że skoro własność wyodrębnionego lokalu nie jest przedmiotem współwłasności wynikającej z funkcjonowania wspólnoty, to do zarządu tym lokalem nie znajdzie zastosowania choćby regulacja art. 199 Kodeksu cywilnego, która przewiduje możliwość wystąpienia o uzyskanie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu przez współwłaścicieli dysponujących przynajmniej połową udziałów.

Udziały posiadane w nieruchomości wspólnej nie mogą w żadnym razie być utożsamiane z własnością lokalu, ponieważ stanowią jedynie prawo z tym lokalem związane. W konsekwencji więc nawet przytłaczająca większość właścicieli lokali położonych w ramach jednego budynku nie może wymusić na innych właścicielach lokali zgody na czynność odnoszącą się do przedmiotu odrębnej własności, jaką jest wyodrębniony lokal.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. akt I ACa 1394/13: „żaden przepis prawa nie zezwala wspólnocie mieszkaniowej na składanie oświadczeń woli o charakterze władczym, którym poszczególni właściciele mieliby obowiązek się podporządkować. Brak jest też podstaw do przyjmowania przez wspólnotę mieszkaniową regulacji o charakterze prewencyjnym, mających zapobiegać ewentualnym zagrożeniom czy szkodom. Za niedopuszczalne należy uznać kreowanie w drodze uchwały wspólnoty mieszkaniowej stosunku obligacyjnego między wspólnotą a jednym z jej członków. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada więc kompetencji do przyjmowania regulacji o charakterze prewencyjnym”.

Jeszcze dobitniej wyraził wspomnianą zasadę Sąd Apelacyjny w Krakowie, uzasadniając wyrok z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt I ACa 895/15, wskazując, że ingerencja w prawo własności nie może być dokonana przez osoby trzecie – w tym wspólnotę mieszkaniową lub właściciela innego lokalu – wówczas, gdy sposób wykonywania tego prawa przekracza granice ustanowione przez normy prawne.

Mając na względzie opisane wyżej okoliczności, należy więc dojść do wniosku, że wspólnota mieszkaniowa ma stosowną legitymację do zawarcia umowy o ochronę części wspólnych i finansowania tej umowy jako kosztów zarządu z zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali.

Oczywiste jest przy tym zakwalifikowanie zawarcia wspomnianej umowy jako czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, a więc wymagającej stosownej uchwały. Właściciele nie mogą przy tym co do zasady objąć zakresem takiej umowy ochrony indywidualnych lokali oraz finansować takiej ochrony jako kosztów zarządu nieruchomości wspólnej.

W przypadku zaś braku zgody któregokolwiek z właścicieli odrębnych lokali na objęcie ochroną indywidualną również jego lokalu, pozostali właściciele nie dysponują roszczeniem wobec takiego właściciela, którego mogliby skutecznie dochodzić, a którego uwzględnienie wiązałoby się z nakazaniem temu właścicielowi uczestniczenia w umowie, której przedmiotem byłyby indywidualne lokale.

Z drugiej jednak strony każdy właściciel wyodrębnionego lokalu może we własnym zakresie zawrzeć umowę ochrony swojego lokalu bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie czyjejkolwiek zgody. Umowa taka może też zostać zawarta przez grupę właścicieli lokali położonych w jednej nieruchomości, czego uzasadnieniem mogą być choćby korzystniejsze warunki finansowe umowy obejmującej więcej niż jeden lokal.

Niezbędne rozdzielenie kosztów

Analizując jednak szczegółowo sytuację poszczególnych właścicieli lokali, którzy wyrażają wolę zawarcia umowy na ochronę zarówno części wspólnych nieruchomości, jak i własnych lokali w kontekście relacji z innymi właścicielami lokali w tej nieruchomości, warto dokonać szerszej analizy – wspomnianego już wyżej – poglądu wyrażonego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 września 2012 r., sygn. akt I ACa 148/12.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na tezę, w myśl której nie ma przeszkód, aby właściciele ustalili, jaka część kosztów ochrony przypada na część wspólną, a jaka na ochronę ich lokali, i stosownie do tego przyjęli inne zasady rozliczenia uwzględniające to rozróżnienie.

Z tak wyrażonego stanowiska można więc wysnuć wniosek, że jest zasadniczo możliwe zawarcie umowy, na mocy której zostanie powierzone podmiotowi świadczącemu usługi polegające na ochronie mienia wykonywanie takiej ochrony zarówno w częściach wspólnych, jak i w odrębnych lokalach właścicieli zainteresowanych taką ochroną.

Warunkiem niezbędnym takiej umowy byłoby jednak wyraźne rozdzielenie kosztów przypadających na ochronę nieruchomości wspólnej oraz kosztów ponoszonych na utrzymanie każdego z odrębnych lokali.

Wspomniane rozdzielenie kosztów będzie miało ponadto taki skutek, że o ile w przypadku kosztów ochrony nieruchomości wspólnej konieczne będzie dokonanie ich rozliczenia wyłącznie poprzez pryzmat wielkości udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej, o tyle koszty ochrony indywidualnych lokali – jako niepodlegające zaliczeniu do kosztów zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w treści art. 13 ustawy o własności lokali – będą mogły zostać rozliczone według zasad swobodnie przyjętych w umowie.

Jeżeli bowiem koszty nie stanowią kosztów zarządu nieruchomością wspólną, to nie znajdą do nich zastosowania ograniczenia określone bezwzględnie obowiązującą normą art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali. W efekcie byłoby więc możliwe rozdzielenie takich kosztów w sposób jednakowy dla każdego właściciela lokalu niezależnie od wielkości udziału, jakim właściciel ten dysponuje w nieruchomości wspólnej.

***

Mając na względzie powyższe uwagi, zasadny wydaje się wniosek, że koszty ochrony nieruchomości wspólnej mogą w istocie być skutecznie zaliczane do kosztów zarządu nieruchomością wspólną, przy czym zawarcie takiej umowy jest odmienne od zakresu umów, których przedmiotem jest ochrona mienia znajdującego się w wyodrębnionych lokalach.

O powyższym rozróżnieniu należy pamiętać zwłaszcza w toku zarządzania wspólnotami, w skład których wchodzą lokale użytkowe oraz części wspólne umożliwiające komunikację pomiędzy tymi lokalami, co ma miejsce choćby w różnego rodzaju pawilonach czy domach handlowych.

Rozróżnienie takie pozwoli z jednej strony na uniknięcie problemów w zakresie rozliczenia kosztów zarządu związanych z realizacją wspomnianych umów, z drugiej zaś pozwoli na precyzyjne określenie przedmiotu umowy i potrzeb wspólnoty na etapie poszukiwania odpowiedniego podmiotu świadczącego usługi ochrony.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Eugenia Śleszyńska Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III] Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Przed nami zasadnicza zmiana przepisów Prawa budowlanego, w tym dotycząca warunków działania inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiany wejdą w życie z dniem 19 września...

Przed nami zasadnicza zmiana przepisów Prawa budowlanego, w tym dotycząca warunków działania inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. Zmiany wejdą w życie z dniem 19 września 2020 r.; powyższe sygnalizowałam już w poprzednich artykułach.

Redakcja Darowizna korzystna podatkowo

Darowizna korzystna podatkowo Darowizna korzystna podatkowo

Coraz więcej osób chce się zabezpieczyć na wypadek śmierci i interesuje się sprawami spadkowymi. Chodzi przede wszystkim o to, jak przekazać dzieciom majątek, aby uniknąć kosztów podatkowych.

Coraz więcej osób chce się zabezpieczyć na wypadek śmierci i interesuje się sprawami spadkowymi. Chodzi przede wszystkim o to, jak przekazać dzieciom majątek, aby uniknąć kosztów podatkowych.

mgr Jarosław Kowszuk Zima a nieruchomości

Zima a nieruchomości Zima a nieruchomości

W przypadku silnych wiatrów lub intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, może zaistnieć...

W przypadku silnych wiatrów lub intensywnych opadów atmosferycznych, np. śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, może zaistnieć konieczność przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu.

Eugenia Śleszyńska Problemy i ograniczenia w okresie pandemii

Problemy i ograniczenia w okresie pandemii Problemy i ograniczenia w okresie pandemii

Specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 oraz kolejnymi rozporządzeniami RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono liczne...

Specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 oraz kolejnymi rozporządzeniami RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono liczne nakazy i zakazy dla osób i podmiotów gospodarczych, w tym zakaz przemieszczania się, zakaz organizowania zgromadzeń, posiedzeń i spotkań, a także zebrań właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

Paweł Puch Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu

Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu Rękojmia za wady lokalu a rola zarządu

We wspólnocie rękojmia dotyczy dwóch odrębnych nieruchomości – lokali mieszkalnych, pozostających w gestii poszczególnych właścicieli oraz nieruchomości wspólnej, w której o usunięcie wad występuje do...

We wspólnocie rękojmia dotyczy dwóch odrębnych nieruchomości – lokali mieszkalnych, pozostających w gestii poszczególnych właścicieli oraz nieruchomości wspólnej, w której o usunięcie wad występuje do dewelopera wspólnota.

Agnieszka Żelazna Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa1), wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne m.in. do obowiązujących przepisów, regulujących pomoc państwa...

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa1), wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne m.in. do obowiązujących przepisów, regulujących pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania2). Zmiany weszły w życie z dniem 19 stycznia br.

Eugenia Śleszyńska Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego

Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego Roboty rozbiórkowe a zmiany Prawa budowlanego

Ustawodawca, dokonując zmian Prawa budowlanego zawsze uzasadnia je uproszczaniem procedur administracyjnych. I faktycznie, coraz więcej przedsięwzięć budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę....

Ustawodawca, dokonując zmian Prawa budowlanego zawsze uzasadnia je uproszczaniem procedur administracyjnych. I faktycznie, coraz więcej przedsięwzięć budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ale czy inwestor powinien być usatysfakcjonowany przepisami „upraszczającymi”?

mgr Jarosław Kowszuk Zarządca przymusowy we wspólnocie

Zarządca przymusowy we wspólnocie Zarządca przymusowy we wspólnocie

Istotą wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego dla wspólnoty mieszkaniowej, jest usunięcie stanu, w którym brak jest podmiotu legitymowanego przez właścicieli lokali do sprawowania zarządu nieruchomością,...

Istotą wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego dla wspólnoty mieszkaniowej, jest usunięcie stanu, w którym brak jest podmiotu legitymowanego przez właścicieli lokali do sprawowania zarządu nieruchomością, bądź też zaniedbania powołanego zarządu są na tyle rażące, że uzasadniają interwencję, zakończoną stosowną decyzją sądu.

Piotr Pałka Głosowanie w czasie epidemii – nowe interpretacje MRPiT

Głosowanie w czasie epidemii – nowe interpretacje MRPiT Głosowanie w czasie epidemii  – nowe interpretacje MRPiT

Dla oceny prawnej możliwości zorganizowania rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej z wykorzystaniem indywidualnego zbierania głosów istotne jest stanowisko MRPiT z dnia 1 marca 2021 r. opublikowane...

Dla oceny prawnej możliwości zorganizowania rocznego zebrania wspólnoty mieszkaniowej z wykorzystaniem indywidualnego zbierania głosów istotne jest stanowisko MRPiT z dnia 1 marca 2021 r. opublikowane na stronie internetowej tego resortu.

Eugenia Śleszyńska Infrastruktura telekomunikacyjna w budynku a interes właściciela nieruchomości

Infrastruktura telekomunikacyjna w budynku a interes właściciela nieruchomości Infrastruktura telekomunikacyjna w budynku a interes właściciela nieruchomości

Możliwość zapewnienia dostępu do nieruchomości osób trzecich, w tym wykonawców czy dostawców, określa właściciel nieruchomości lub inny władający, kierując się swoją wolą lub obowiązkami na nim spoczywającymi....

Możliwość zapewnienia dostępu do nieruchomości osób trzecich, w tym wykonawców czy dostawców, określa właściciel nieruchomości lub inny władający, kierując się swoją wolą lub obowiązkami na nim spoczywającymi. W szczególności prawo dostępu i użytkowania nieruchomości, chociażby na czas oznaczony, i tylko na czas realizacji robót budowlanych, określa on w umowie cywilnoprawnej, w tym także za wynagrodzeniem. W takim wypadku o warunkach korzystania z nieruchomości przez osobę trzecią decyduje umowa...

mgr Jarosław Kowszuk Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia

Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia Zaopatrzenie w wodę i rozliczenie jej zużycia

W sytuacji, w której wyłącznym odbiorcą wody jest zarządca budynku wielolokalowego, to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozliczenie przypadających na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu wody.

W sytuacji, w której wyłącznym odbiorcą wody jest zarządca budynku wielolokalowego, to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozliczenie przypadających na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu wody.

Przemysław Gogojewicz Place zabaw, ich lokowanie i  nadzór w  COVID-19

Place zabaw, ich lokowanie i  nadzór w  COVID-19 Place zabaw, ich lokowanie i  nadzór w  COVID-19

W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych,...

W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

mgr Jarosław Kowszuk Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania...

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Eugenia Śleszyńska Doręczenia korespondencji po nowemu od 1 lipca 2021

Doręczenia korespondencji po nowemu od 1 lipca 2021 Doręczenia korespondencji  po nowemu od 1 lipca 2021

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje, że Poczta Polska od dnia 1 lipca br. wprowadzi nową usługę e-doręczenie, dzięki której każdy obywatel będzie mógł skorzystać z dobrowolnej i bezpłatnej...

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje, że Poczta Polska od dnia 1 lipca br. wprowadzi nową usługę e-doręczenie, dzięki której każdy obywatel będzie mógł skorzystać z dobrowolnej i bezpłatnej skrzynki mailowej Poczty Polskiej. Takie e-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

mgr Jarosław Kowszuk Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Koszty zarządu nieruchomością wspólną Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Wysokość zaliczek ponoszonych na koszty zarządu nieruchomością wspólną powinna być w chwili ich uiszczania znana, co wskazuje na niedopuszczalność ich ustalenia w uchwale z datą wsteczną.

Wysokość zaliczek ponoszonych na koszty zarządu nieruchomością wspólną powinna być w chwili ich uiszczania znana, co wskazuje na niedopuszczalność ich ustalenia w uchwale z datą wsteczną.

Paweł Puch Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie

Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie Zawarcie i rozwiązanie umowy o zarządzanie

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej z reguły składa się z osób nie będących zarządcami więc zachodzi potrzeba wynajęcia do zarządzania fachowca. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo zlecić danej osobie czynności...

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej z reguły składa się z osób nie będących zarządcami więc zachodzi potrzeba wynajęcia do zarządzania fachowca. Wspólnota mieszkaniowa ma prawo zlecić danej osobie czynności związane z zarządzaniem na podstawie umowy i nie ma to nic wspólnego z powierzeniem zarządu.

Paweł Puch Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej

Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej Ogrzewanie we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z wieloma problemami związanymi z instalacją c.o. oraz samym dostarczaniem ciepła. Kłopoty te są wyjątkowo dokuczliwe w okresie zimowym, a nieodpowiednie postępowanie...

Wspólnoty mieszkaniowe borykają się z wieloma problemami związanymi z instalacją c.o. oraz samym dostarczaniem ciepła. Kłopoty te są wyjątkowo dokuczliwe w okresie zimowym, a nieodpowiednie postępowanie przy dostawie ciepła może doprowadzić do ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Wybrane kwestie prezentujemy w świetle litery prawa.

Marta Chmielewska Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Do końca sierpnia 2011 r. przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie tylko zyska pewniejsze, bo najszersze prawo do rozporządzania nieruchomością, ale dodatkowo nadal...

Do końca sierpnia 2011 r. przy zmianie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnioskodawca nie tylko zyska pewniejsze, bo najszersze prawo do rozporządzania nieruchomością, ale dodatkowo nadal będzie podlegał, w niektórych sytuacjach, bonifikacie zwalniającej z obowiązku ponoszenia opłat za to przekształcenie.

Paweł Puch Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane

Nie każda umowa podwykonawcy z wykonawcą jest automatycznie umową budowlaną, gdy właśnie taka umowa wiąże wykonawcę z inwestorem. O tym, czy mamy do czynienia z umową budowlaną, decyduje jej przedmiot.

Nie każda umowa podwykonawcy z wykonawcą jest automatycznie umową budowlaną, gdy właśnie taka umowa wiąże wykonawcę z inwestorem. O tym, czy mamy do czynienia z umową budowlaną, decyduje jej przedmiot.

mgr Jarosław Kowszuk Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter daniny publicznej nakładanej w drodze ustawy.

Paweł Puch Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej Zgoda na sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa musi wyrazić zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu, mimo że taka działalność nie ingeruje w nieruchomość wspólną.

Katarzyna Jachacy Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu Konstrukcja prawna balkonów Sprawdź, kto powinien dbać o balkony oraz kto pokrywa koszty remontu

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność...

Ustawa o własności lokali nie definiuje konstrukcji prawnej balkonów, co w praktyce prowadzi do sporów, kto ma o nie dbać, pokrywać koszty ich utrzymania czy remontu. Zatem, czy balkon stanowi własność właściciela lokalu czy też jest częścią wspólną nieruchomości?

Jacek Frydryszak Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM Podział nieruchomości w trybie art. 41 USM

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość...

W poprzedniej części artykułu postawiłem tezę, że z zastosowaniem przepisów art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN), mamy do czynienia wówczas, gdy na terenie, na którym jest położona nieruchomość podlegająca podziałowi, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy wydano decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy żadnego z tych dokumentów nie ma, stosujemy przepisy art. 94 ust. 1 pkt 1 UGN.

Redakcja news Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone Nowości w ustawie o gospodarce nieruchomościami zatwierdzone

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania...

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela zwiększy kontrolę nad gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa i pozwoli uwzględniać przy gospodarowaniu nieruchomościami uwarunkowania danego regionu i potrzeby lokalnej społeczności.

Wybrane dla Ciebie

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną » Pionierska inwestycja zeroenergetyczna w Kluszkowcach - 100% zasilana energią odnawialną »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości » Specjalna platforma dla zarządców nieruchomości »

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii? Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym i chcesz zmienić dotychczasowe źródło energii?

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu » Poznaj praktyczne rozwiązanie przy izolacji stropodachu »

Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Komu zlecić serwis i konserwacje wind? Komu zlecić serwis i konserwacje wind?

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii Pompa ciepła - sposób na ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella? Jak zabezipeczyć instalację wodną przed bakterią legionella?

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości » Ten program ułatwia obsługę techniczną nieruchomości »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje » Narzędzia dla zarządców nieruchomości - zobacz najlepsze aplikacje »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego » Sposób na odpady w budynkach zamieszkania zbiorowego »

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź! Sposób na bezawaryjną windę! Sprawdź!

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne » Zleć analizę opłacalności wymiany starych pomp na nowe energooszczędne »

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce? Czy wiesz jakiej firmy jest, co trzeci wodomierz sprzedawany w Polsce?

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami » Sprawdź zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych » Prawidłowe opomiarowanie wody w bydnkach wielokolalowych »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna » Nawiewnik okienny, który zamontujesz bez ingerencji w ramę okna »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację » Windy osobowe - zleć konserwacje oraz modernizację »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych » Ochrona rur przed zamarzaniem i uszkodzeniami w warunkach zimowych »

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Centrale Wentylacyjne - co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji? Centrale Wentylacyjne -  co wybrać przy modernizacji istniejących instalacji?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić? Obcy zbyt łatwo wchodzą na osiedle? Co zrobić?

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Jakie są korzyści z ocieplenia garażu » Jakie są korzyści z ocieplenia garażu »

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu? Czy znasz ten sposób na izolację tarasu lub balkonu?

Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Zarządca nieruchomości poszukiwany » Zarządca nieruchomości poszukiwany »

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży? Jakie są korzyści z ocieplenia stropów garaży?

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego Refundacja kosztów dokumentacji technicznej dla sektora mieszkaniowego

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach? Hydroizolacji dachów płaskich i tarasów - jak szybko zabezpieczyć dach?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić? Niewystarczające ciśnienie wody w budynku – jak temu zaradzić?

Redakcja Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania? Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania...

System ochrony przeciwpożarowej budynku składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w razie niebezpieczeństwa wszystko zadziała prawidłowo. W Polsce częstotliwość dokonywania przeglądów instalacji ppoż. regulują przepisy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości www.administrator24.info

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.administrator24.info oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.